Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014, tématické zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů, oblast podpory: Nákup a rekonstrukce použitého zásahového vozidla. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada Městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2014, tematické zadání Program obnovy venkova a zavazuje se ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2014, tematické zadání Podpora kultury a obnovy památek, oblast podpory: Podpora obnovy kulturních památek. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada Městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014, tematické zadání Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic, oblast podpory: Nákup stavebního a dalšího materiálu. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, dotační titul Vodohospodářská infrastruktura. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse vzala na vědomí informaci MěÚ Vlašim, odbor ŽP, k ohlášení udržovacích prací na vodním díle v upraveném otevřeném korytě vodního toku Brodec v k.ú. Načeradec, v k.ú. Olešná a v k.ú. Křížov v celkové délce 416 m. Rada městyse vzala na vědomí souhlas MěÚ Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, s provedením ohlášeného stavebního záměru úpravy nemovité kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci pod názvem Načeradec kostel sv. Petra a Pavla Z předsíň - Oprava krovu a střechy. Rada městyse projednala žádost o koupi stavebního pozemku v Načeradci p. J.S., bytem Vlašim.

2 Rada městyse vzala na vědomí informaci o vykonávání obecně prospěšných prací v rozsahu 150 hodin panem A.K., bytem Načeradec od Rada městyse schválila podepsat Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací sepsanou mezi Městysem Načeradec a Probační a mediační službou ČR. Rada městyse vzala na vědomí termín konečného přezkoumání hospodaření městyse Načeradec za rok 2013, a to dne od 8,00 hodin v sídle městyse. Rada městyse uložila starostovi jednat ve věci žádosti pana Pavla Jelínka o připojení k obecnímu vodovodu v obci Řísnice. Rada městyse schválila Směrnici pro inventarizaci za rok Členové komise jsou p. RNDr. Smrž Antonín, p. Hlinský Antonín a pí. Koubíková Jaroslava. Rada městyse vzala na vědomí ukončení pronájmu v hasičárně v Načeradci (první patro) k Místnosti v hasičárně v Načeradci v prvním patře včetně vybavení převezme od pana Jiřího Štekera, bytem Načeradec Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Postřihač, Antonín Hlinský a Josef Křemen. Bude sepsán předávací protokol (stav vybavení, stav vodoměru, elektroměru). Rada městyse schválila pronájem hasičárny v Načeradci, první patro od na základě žádosti p. Lukáše Klejny, nájem 4000 Kč měsíčně, 2000 Kč měsíčně záloha na vodu a elektřinu, platba vždy 2 měsíce dopředu, smlouva na 1 rok. Rada městyse souhlasí s vykácením náletových dřevin u rybníků Podsady, Horní Lhota, Kačín a u rybářského areálu kolem potoka. Dále souhlasí s vykácením akátů na obecní cestě u Štamberáku (rybník Louňov) směrem od čepu rybníka k hotelu Štamberk. Rada městyse uložila starostovi napsat povolení k pokácení pro Český rybářský svaz Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o vymáhání pohledávek po zemřelém panu Majtlochovi a zemřelém panu Bělohlávkovi. Městys Načeradec zastupoval JUDr. Jan Podhorský. Po p. Majtlochovi byla uhrazena pohledávka od dcery. Dále starosta informoval o pohledávce po zemřelém panu Bělohlávkovi. Dědicem byl p. Vozniak, který zemřel. JUDr. Jan Podhorský požádal o vyrozumění Obvodní soud pro Prahu 4 k dědictví po p. Vozniakovi. Dědické řízení po p. Vozniakovi bylo zastaveno ve smyslu ust. 175 h odst,. 2 o.s.ř. (toto ust. Stanoví, že Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb a řízení zastaví. ). Projedná Zastupitelstvo městyse Načeradec. Rada městyse uložila starostovi ukončit k Smlouvu o pronájmu pozemků sepsanou dne mezi Obcí Načeradec a TJ Blaník Načeradec na základě dodatku, který městys obdržel od TJ Blaník Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ukončení dohody dne , kterou uzavřeli dne Obec Načeradec a manželé Špačkovi, Načeradec ohledně vedení vodovodního potrubí přes parcelu č. 210/49 v k.ú. Načeradec (ve vlastnictví manželů Špačkových). Předmětné vodovodní potrubí je vedeno jinou trasou, tudíž dohoda ztratila svůj smysl. Rada městyse vzala na vědomí informaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje a vlastníka komunikací II/127, II/137, II/150, III/1255, III/1272 a II/1288. KSÚS souhlasí s prováděním očisty komunikací v rámci projektu Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Načeradec městysem Načeradec na jeho náklady po dobu pěti let od vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Rada městyse schválila Smlouvy na svoz odpadů pro rok 2014 s Technickými službami Vlašim a uložila starostovi podepsat smlouvy. Rada městyse schválila nájemní smlouvu na rybník Obecník. Vlastník rybníka Městys Načeradec sepíše smlouvu s Českým rybářským svazem Načeradec, roční nájem 5000 Kč. Rada městyse schválila nájemní smlouvu sepsanou mezi Městysem Načeradec a o.s. Sport Podblanicko. Smlouva byla podepsána dne a předmětem pronájmu je pozemek p.č. 746/3 v k.ú. Načeradec (tenisové kurty v Načeradci). Úřad městyse informuje Daňové přiznání pro vlastníky pozemků v k.ú. Horní Lhota (po pozemkových úpravách) V katastrálním území Horní Lhota došlo ke schválení pozemkové úpravy v roce Pozor! Pro vlastníky pozemků v k.ú. Horní Lhota je nutné podat daňové přiznání do Tiskopisy se stručným návodem pro vyplnění jsou k dispozici na úřadě městyse popř. na finančním úřadě ve Vlašimi, kde je s Vámi po vzájemné dohodě zkontrolují popř. dovyplní (tel , ). Informace: Pokud máte zájem o kalendáříky na rok 2014, navštivte v úředních hodinách úřad městyse. 2 str., Načeradské noviny, leden 2014

3 VÝPIS USNESENÍ Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC dne Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo: Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě s účinností od pevnou složku pro obce Městyse Načeradec, ve kterých je vlastníkem vodovodu Městys Načeradec částku 8,20 Kč (bez DPH) pro každý vodoměr od cenu stočného snížit z 32,33 Kč (bez DPH) dle finanční analýzy z roku 2008 o 10 %, což povoluje smlouva se Státním fondem ŽP, na částku 29,10 Kč (bez DPH). Cena vodného zůstává 20,03 Kč (bez DPH) v obci Horní Lhota a Načeradec. Tyto ceny jsou platné od Rozpočtové opatření č. 7 prodat pozemek p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: kupující jsou manželé Hanzlíkovi, bytem Praha (SJM), cena pozemku 60 Kč/m², návrh na vklad hradí kupující. prodat část pozemku p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: kupující jsou manželé Kottovi, trvale bytem Dolní Lhota (SJM), cena pozemku 60 Kč/m², geometrický plán zajistí kupující, návrh na vklad hradí kupující. prodat nemovitost na pozemku p.č. KN st. 8 v k.ú. Vračkovice, Vračkovice čp. 18 za částku 375 tis. Kč ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV paní Jiřině Švejdové trvale bytem Praha. Návrh na vklad hradí kupující. vyvěsit záměr: Prodat část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře cca 94 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. KN 717 o výměře cca 16 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. PK 721/2 o výměře cca 37 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. 1400/9 o výměře cca 450 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec zapsané na LV dodatek ke smlouvě o půjčce peněz sepsaný mezi věřitelem Městysem Načeradec, IČ a dlužníkem společností Načeradské služby s.r.o., IČ sepsaný dne V dodatku č. 1 bude uvedeno následující: Dlužník se zavazuje splatit předmět plnění, tj. k dnešnímu dni částku Kč, do rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Zastupitelstvo městyse Načeradec neschválilo: rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 se změnami: Položku Komunální služby snížit z částky tis. Kč na tis. Kč Položku Příspěvek pro ZŠ a MŠ zvýšit z tis. Kč na tis. Kč Třída 6 přidat položku Investice do kuchyně částku 250 tis. Kč jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let Schválená OZV č. 2/2013 Obecně závazná vyhláška městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. Zastupitelstvo Městyse Načeradec se na svém 22. zasedání dne usnesením č. 303/2013 usneslo vydat na základě 26 odst. 1 písm. b), 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 1 Základní ustanovení Ke dni účinnosti této vyhlášky se na území městyse stanoví úhrada vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě. 2 Dvousložková úhrada vodného a stočného Dvousložková forma úhrady vodného a stočného je tvořena pevnou složkou, stanovenou dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v závislosti na kapacitě vodoměru a pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené dle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod. 3 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem str., Načeradské noviny, leden 2014

4 Poplatky Opět začal nový rok a s tím i povinnosti občana vůči městysu. Cena Načeradských novin zůstává stejná, 24 Kč na rok. Nechoďte hradit nyní, ale současně s platbou poplatku za odpady a za psa, tj Pokud budete poplatky hradit na účet městyse uveďte variabilní symbol: obec+číslo popisné: pro obec Olešná 200, pro obec Načeradec 100, pro obec Daměnice 10, pro obec Pravětice 20, pro obec Horní Lhota 30, pro obec Dolní Lhota 40, pro obec Novotinky 90, pro obec Vračkovice 50, pro obec Slavětín 60, pro obec Řísnice 70, pro obec Zdiměřice 80. Příklad: mám čp. 845 a bydlím (mám chalupu) v Načeradci, uvedu variabilní symbol Číslo účtu městyse Načeradec je /0800, ČS. spořitelna. Bližší informace na úřadu městyse nebo na tel. č , mobil , OZV č. 1/2013 vybrali jsme některá ustanovení této vyhlášky: Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydalo Zastupitelstvo Městyse Načeradec na svém zasedání dne Místní poplatek platí poplatníkem je každá fyzická osoba: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, datum narození. (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. (4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. (5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů. Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 570 Kč a je tvořena: a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 370,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: ,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady ,- Kč děleno 1285 ( počet osob s pobytem na území městyse počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 650,56 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 370 Kč. 4 str., Načeradské noviny, leden 2014

5 (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do a do příslušného kalendářního roku. (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Osvobození a úlevy (1) Od poplatku se osvobozují: a) občané ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. b) občané umístění dlouhodobě (déle než tři měsíce) ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče. c) občané dlouhodobě žijící v zahraničí (déle než jeden rok). d) občané s pobytem na sídle ohlašovny. (2) Úleva ve výši 340 Kč sazby místního poplatku se poskytuje: a) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) od 70 let věku, a to od počátku roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, b) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) ve věku do 15 let, a to do konce roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, c) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) osobám nevidomým, bezmocným a osobám s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. Městys Načeradec nabízí k prodeji štěpku. Bližší informace na tel Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny pokračovala i v prosinci 2013, protože přálo počasí. Je dokončena hrubá stavba, kanalizační přípojka, v přízemí jsou osazené dveře a okna a začalo se s montáží střechy. O vánočních svátcích byl na stavbě 14 dní klid, ale hned po novém roce se začalo s položením vodovodní přípojky, pokračuje montáž střechy a vnitřní příčky v patře. Patro bude využíváno jako ubytovna. Je zde 7 pokojů pro cca 28 lidí. Ačkoliv má stavba své odpůrce, je mnoho lidí, kterým se novostavba líbí. Stavba bude sloužit nejen fotbalistům, ostatním sportovcům a zájmovým sdružením, ale i Základní a mateřské škole Načeradec a dětem z Dětského domova. Stanislav Příhoda pokřtil svou novou knihu Ze skicáku Malíř Stanislav Příhoda vydal další čtvercovou knížku (v pořadí již čtvrtou). Křest knihy se konal ve středu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Známé osobnosti z Vlašimi tentokrát pokřtili knihu s názvem Ze skicáku. Autor na osmdesáti stranách formátu 21x21 cm seznamuje čtenáře se svojí kresebnou prací od počátků výtvarné činnosti, část skic bude i barevných. Kresby doplňuje i vysvětlující text a řada fotografií z činnosti výtvarníka. Z publikace lze vysledovat i vývoj Příhodovy kresebné linky od určité popisnosti až k uvolněnému projevu v poslední době. Jednu ze stran své knihy věnoval Pravěticím a Načeradci. A proč zmiňujeme právě Stanislava Příhodu? Stanislav Příhoda se narodil v Humpolci, dětství prožil v Senožatech. V roce 1955 začal učit v jednotřídce v Pravěticích, byl nejmladším řídícím v republice, v roce 1958 učil v Základní škole v Načeradci. 5 str., Načeradské noviny, leden 2014

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC Poslední měsíc roku 2013 bylo v základní škole opět živo. Tentokrát navštívili naši školu čerti s Mikulášem dokonce s třídenním předstihem. Čerti byli letos mimořádně čilí a postrašili zejména ty děti, které neměly, zejména co se týče chování, tak úplně čisté svědomí. Stejně jako v minulých letech odměnil Mikuláš sladkostmi ty, kteří během podzimu přiložili ruku k dílu a přispěli sběrem kaštanů pro lesní zvířátka. Poslední týden před prázdninami se nesl ve znamení příprav na nadcházející vánoční svátky. Během celého týdne děti zdobily své třídy, vyráběly ozdoby do oken, přáníčka. Celou školou se linula vůně vánočních stromků a odevšad se ozývaly vánoční koledy. V pondělí byl pro žáky druhého stupně stejně jako v loňském roce připraven vánoční turnaj ve florbale, poté následovalo poutavé vyprávění pana učitele Pavla Jakubův o cestě po Uzbekistánu a Tádžikistánu, které doprovázel velice pěknými fotografiemi. Ve středu se uskutečnil celoškolní projekt s názvem Starší učí mladší aneb učíme se spolu, v němž si žáci druhého stupně mohli pod vedením učitelů vyzkoušet, jaké to je učit své mladší spolužáky. A jaké že to tedy bylo? Zde je několik postřehů žáků sedmého ročníku: Tento den byl vyjímečný, bylo plno legrace i poučení. Starat se o třeťáčky bylo zajímavé a moc fajn. (V.Furdanová) Třetí třída byla pomalu chytřejší než my. Adélka byla šikovná a moc se mi to líbilo.(a. Ráczová) Projektový den s Vojtou byl zábavný, moc mě to bavilo. Chtěl bych, aby se to ještě někdy opakovalo. (P. Duda) Můj žák Péťa byl šikovný na počítače, pěkně zpíval, skvěle počítal a já doufám, že tak dobře mu to půjde pořád. (K. Adam) Projektový den byl super. Měla jsem Eriku a byla moc šikovná. (K. Janoušová) Ani letos nechybělo tradiční Vánoční zpívání, v němž spojily síly paní učitelky základní i mateřské školy s vlašimským klubem Ráchel a společně tak prezentovaly naši školu za hranicemi Načeradce. Doufejme, že svým vystoupením trošku zviditelnily naši školu a nalákaly tak pár budoucích prvňáčků k lednovému zápisu právě do Načeradce. Poslední den školy žáci trávili společně se svými třídními učiteli. Ve většině tříd se společně hodovalo, nadělovaly se dárečky, zpívaly koledy, téměř všude vládla příjemná atmosféra. Těsně před odchodem na prázdniny se všichni žáci a učitelé rozloučili se starým rokem písničkou Tisíc andělů a příjemně se tak naladili na nadcházející sváteční dny. M. Ctiborová, učitelka ZŠ Načeradec 6 str., Načeradské noviny, leden 2014

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Mikulášská nadílka Ve čtvrtek nás v mateřské škole navštívil čertík a Mikuláš. Některé děti nebojácně, jiné s obavami přistupovaly k Mikuláši, aby si poslechly co má o nich v té nebeské knize napsáno. Po slibu, že se určitě polepší, dostaly děti sladkou odměnu a s čertíkem a Mikulášem se společně nechaly vyfotografovat. Divadelní představení V pátek přijelo do mateřské školy divadlo Kůzle s pohádkou Cesta do Betléma. Dětem byl poutavou formou přiblížen příběh o zrození Ježíška. Představení nám ve školce navodilo tu správnou vánoční atmosféru a všichni se o to více těšíme na dárečky, které nám Ježíšek nadělí. Vánoční besídka Ve čtvrtek proběhla v mateřské škole besídka pro rodiče. Děti předvedly co se dokázaly naučit. Zahráli jsme si na opravdové peklo a děti se na chvíli proměnily v čertíky. Po pekelných tancích děti předvedly pohybové ztvárnění některých koled a vánočních písní. Vánoční nadílka V úterý přišel do mateřské školy Ježíšek. Děti, díky Vám rodičům, měly opravdu hodně dárečků pod stromečkem. Moc Vám děkujeme za podporu a věřte, že není nic krásnějšího než rozzářené dětské oči u vánočního stromečku. Děti měly ze všech dárečků upřimnou radost. Vánoční zpívání V pátek jsme byli s dětmi v ZŠ na vánočním zpívání, které si připravily paní učitelky ze ZŠ i MŠ. Dětem zpříjemnily vánoční atmosféru zpěvem koled a vánočních písní. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová Konec roku je časem k zastavení a zamyšlení se nejen nad minulostí, ale také nad společnými budoucími plány. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za zakoupení hraček do mateřské školy na vánoční nadílku, děkuji všem rodičům, kteří nám pomáhají s doplňováním výtvarného materiálu nebo zajišťují dětem sladkosti na různé akce a soutěže. Vánoční čas plný pohody, lásky a klidu je sice za námi. Děti se vrátí do školky s novými zážitky a my dospělí jsme načerpali nové síly do dalšího pracovního nasazení v roce V tomto roce bude v mateřské škole probíhat velká rekonstrukce. Přinese určitě i některé problémy v provozu MŠ, ale její výsledky pomohou vylepšit prostředí našich nejmenších. Přeji dnes všem dětem a zaměstnancům MŠ hodně zdraví, pohody a lásky, spolupracovníkům v základní škole bezproblémové dokončení druhé části školního roku, zřizovateli Městysu Načeradec lehké rozhodování při řešení rekonstrukce a Vám všem rodičům a spoluobčanům hodně zdraví a klidu. Ať si tu krásnou atmosféru Vánoc přeneseme i do dalších dnů v novém roce A pokud si už budete dávat pro tento rok předsevzetí, ať každé z nich Vám vyjde. Jaroslava Koubíková 7 str., Načeradské noviny, leden 2014

8 Něco z minulosti. ZAJIŠTĚNÍ SENIORŮ V PODZIMU ŽIVOTA Do roku 1926 byli penzijně pojištěni většinou jenom státní zaměstnanci. O jejich výhodách se často diskutovalo, že jsou pod penzí, mají svoje jisté a ráno, když vstávají, mají peníze za hlavou. Do státní služby byli přednostně přijímáni legionáři ke dráze, k poště, k policii a k hradní stráži. Podmínky pro přijaté do státní služby byly náročné. Když se ucházel občan o místo listonoše, musel předložit potvrzení o své bezúhonnosti, čistý trestní rejstřík svůj, svého otce a svého dědy. Druhá skupina zvýhodněných válečných veteránů byli váleční invalidé. Byla to organizace, která měla velký počet členů, bývalých vojáků, kteří sloužili v Rakouské armádě a byli raněni v prvé světové válce. Podle jak těžké bylo jejich zranění s trvalými následky, pobírali od našeho státu měsíční rentu a pozůstalí měli nárok na pohřebné 300 Kčs ze Strozziho nadace. Přednostně dostávaly trafiky. U Hauzerů byl sklad tabákových výrobků a trafikanti chodili na nákup s knihou a vše se vypočetlo, o kolik mají tabákové výrobky levnější a kolik mají zisku. V roce 1925 koupila Družina válečných poškozenců velkostatek v Načeradci včetně Štamberka a zámku, ve kterém byl sirotčinec. Od roku 1926 byli nemocensky a důchodově pojištěni také všichni zaměstnanci a dělníci. Na vesnicích zajišťovali bydlení i stravu starých hospodářů jejich nástupci. Syn převzal od otce hospodářství většinou, když se oženil a šlo se ke kontraktu, společně staří hospodáři i mladí a společně se s nimi zúčastnil jednání otec nevěsty. Dbal, aby nevěsta, když přinesla do hospodářství věno, byla spoluvlastnicí. Zajímal se o výpis z pozemkových knih Lustrum, jestli je hospodářství čisté anebo zadlužené. Peněžní ústavy, když půjčovaly větší úvěry, nechaly si je zaknihovat. Když náhodou přišlo hospodářství na buben, byli vypláceni věřitelé podle pořadí, na ty poslední většinou nezbylo. Nevěsta mimo věna měla také výbavu peřiny, nábytek, dřevěné nádobí od bednáře, dřevěné putny, vaničku na koupání malých dětí, někdy díž na chléb a jeden kus hovězího dobytka. V každé chalupě se pekl domácí chléb a každá matka učila dceru pečení chleba. Syn získal po otci majetek, ale také povinnosti, vyplatit ostatní sourozence, když měla nevěsta menší věno, tak se zadlužil. Pan notář napsal smlouvu, ve které se noví hospodáři zavazují poskytnout výměnkářům bydlení. Ve vesnických chalupách byly většinou dvě obytné místnosti. Velká, ve které žil hospodář s rodinou, sloužila za kuchyň, obytnou místnost a ložnici, malá světnička byla pro výměnkáře. Mimo bydlení měl povinnost hospodář dávat výměnkářům určené množství obilí, brambor, masa, mléka, másla, vajec, dřeva na topení, v případě úmrtí vypravit přiměřený pohřeb a všechny zemědělské produkty dodávat v dobré míře a jakosti. Když jeden výměnkář zemře, druhý bude pobírat výměnek v plné výši jako dva. Ještě byl jeden druh výměnku, ke stolu, výměnkáři se stravovali společně s hospodářem. Bylo by falešné psát, že toto zajištění starých lidí, bylo ideální a bezproblémové, výměnek byla oboustranná zbraň, ten kdo jej dával, tak jej těžko sháněl, zvláště v malých chalupách. Často se prase nezabilo, muselo se prodat na úroky a platilo a dosud platí, že úroky ujídají z mísy. I ti, kteří se v procentech příliš nevyznali, věděli, že z 1000 Kčs zaplatí 50 Kčs a chalupník musel maso koupit. O jednu skupinu obyvatel, kteří zestárli, nemohli již pracovat a žádné blízké příbuzné, kteří by se o ně postarali, neměli, musela se o ně postarat obec, podle domovského práva. Domovské právo získal občan po narození po otci. Žena, když se provdala a následovala manžela do jeho bydliště, získala domovské právo v obci manžela a domovské právo se také získávalo nabytím. Když žil občan v obci nepřetržitě deset roků, získal v ní domovské právo a tomu se obce bránily. Když měl hospodář staršího kočího a blížil se desátý rok jeho služby, přesvědčovala obec hospodáře, aby ho na krátký čas propustil, aby byl přerušen jeho pobyt. Obecní chudí bydleli v obecní pastoušce a na stravu chodili po chalupách. Každý hospodář měl určeno podle výměry půdy kolik, dnů v roce má povinnost živit obecního chudého. V případě úmrtí měla obec povinnost vypravit obecnímu chudému pohřeb. Když byl obecní chudý mimo obec a neměl prostředky na jízdné, byl dopravován do domovské obce pomocí četnických stanic šupem, stanice si ho předávaly. O poměrech výměnkářů po roce 1948 jsem již napsal, bylo těžké vyjít se 180 Kčs. Musím se čtenářům omluvit, místo zřeknutí dvou třetin výměnku jsem napsal výdělku. Jak je nutné lidské zacházení s těmi, kteří zestárli, o tom nejlépe svědčí slova básně Dědova mísa : Uč mě tomu, vida toho kluka, nač by Tvá to ruka uměla, až se Tobě třásti bude ruka, koryto Ti synek udělá. Jan Doubek, Vračkovice 8 str., Načeradské noviny, leden 2014

9 Vánoční trhy Vánoční trhy jsou dnes již neodmyslitelně spjaty s časem Adventu a čekání na Vánoce a na Ježíška. I tak tomu bylo u nás v Načeradci dne Městys Načeradec ve spolupráci s o.s. Kamarádi Načeradce připravili bohatý program od 9,00 hodin. Na náměstí i přes nepřízeň počasí nabízeli prodejci tradiční vánoční občerstvení, dále dřevěné hračky, sýry, výrobky z pedigu, vánoční dekorace apod. V obecním domě na náměstí bylo připraveno spousta vánočních pochutinek a prodejců, kteří nabízeli řezbářské výrobky, svíčky ze včelího vosku, vánoční dekorace a dárky. Tu opravdovou vánoční atmosféru navodil kulturní program. Zpíval a hrál dětský sbor při Prosincové akce v Načeradci Divadelním sdružení Načeradec. Poté vystoupily děti ze Základní umělecké školy Votice se svým hudebním programem. Program pokračoval vystoupením Klubu Ráchel ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ a MŠ Načeradec, který zazpíval vánoční písně. V 13,00 hodin vystoupilo občanské sdružení Kamarádi Načeradce s představením Živý betlém u kostela sv. Petra a Pavla. Kulturní program vánočních trhů zakončil Adventní koncert kytarové kapely VOICI v kostele sv. Petra a Pavla. Kdo přišel, nelitoval. Mohl nasát tu báječnou předvánoční pohodu. Čertovský rej V letošním roce přišel Mikuláš, čert a anděl do Načeradce na náměstí až v sobotu 7. prosince. Opravdovým peklem procházeli rodiče s dětmi, prarodiče, tety, strejdové a ostatní od 17 hodin. Čerti a čertice plnili své povinnosti: strašili a vážili děti váha ukazovala, kdo zlobil nejvíce. Na konci pekla čekal Mikuláš s andělem, kterému děti přednesly básničky, písničky, říkanky. Odměnou jim byla sladká odměna. Poté rodiče s dětmi mohli navštívit Andělskou diskotéku v obecním domě na náměstí. Andělé s dětmi tančili. Tančila se i zumba. Dětem se andělé věnovali do 19,00 hodin, kdy zakončil čertovský rej a andělskou diskotéku ohňostroj. Martina Švecová, Úřad městyse Načeradec Vánoční Perníková chaloupka V sobotu 7. prosince v rámci Vánočních trhů v Načeradci vystoupil dětský divadelní soubor Koťata. Děti se představily v ukázce z připravované pohádky Perníková chaloupka, kterou by chtěly hrát nejen pro maminky v sobotu 17. května 2014 v 16:00 u příležitosti Dne matek. Spojení pohybových písniček s původní pohádkou přineslo vítané zpestření nejen pro rodiče herců, ale i další návštěvníky. Děti si své vystoupení velmi užívaly a elán, čišící z jejich očí byl po zásluze odměněn hezkým potleskem diváků. Poděkování za práci s dětmi ze strany některých rodičů pak bylo hřejivé pohlazení pro nás dospělé. Za divadelní soubor Marie Čálková Ráda bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili stánek s výrobky uživatelů naší služby o Vánočním trhu v Načeradci a popřát v novém roce hlavně štěstí, zdraví a spokojenost. Blanka Huderová, Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením 9 str., Načeradské noviny, leden 2014

10 10 str., Načeradské noviny, leden 2014 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v lednu oslaví Kulichová Emílie Načeradec 75 let Zídková Jarmila Slavětín 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Sňatek uzavřeli Molík Pavel, Načeradec a Novotná Jiřina, Načeradec Informace: Pokud máte (nemáte) zájem, abychom jakékoliv informace k životnímu jubileu, narození, sňatku, zlaté svatbě apod. (ne) zveřejňovali v Načeradských novinách v rubrice SPOLEČENSKÁ KRONIKA, sdělte Úřadu městyse Načeradec. Uvádíme zde vždy jubilea od 70 let, narození a úmrtí, svatby jen dle požadavku. Děkujeme za spolupráci. NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC Dne pořádala místní TJ již jedenáctým rokem novoroční turnaj trojic volejbalových nadšenců v tělocvičně základní školy v Načeradci. Sešlo se celkem devět trojic, v každém týmu musela být alespoň jedna žena. V 10,15 hodin vypukl první souboj. Hrálo se ve třech skupinách na dva hrané sety. Po odehrání základní skupiny se již hrálo o pořadí turnaje První tři stupně vítězů obsadili: 1. místo: Miloslav Maceška, Věra Sýkorová, Petr Janda, 2. místo: Petr Blažek, Markéta Bartoníčková, Pavel Peclinovský, 3. místo: Petra Bartoníčková, Jarmila Blažková, Jiřina Malechová. Děkujeme všem týmům z Načeradce, Mladé Vožice, Všechlap a Ctiboře za účast. Děkujeme za spolupráci SDH Načeradec. Volejbalisté TJ Načeradec Vám přejí pevné zdraví, hodně štěstí a sportovních úspěchů v novém roce. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NAČERADEC VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 25. LEDNA 2014 OD 20 HODIN. TĚLOCVIČNA ZŠ NAČERADEC. HRAJE: AKORD PETRA VČELÁKA BOHATÁ TOMBOLA. PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS. POZVÁNKA NA OCHOTNICKÝ BÁL Tímto si Vás dovolujeme pozvat na OCHOTNICKÝ BÁL, v sobotu 22. února 2014 od h v sále Základní školy v Načeradci. K tanci a poslechu bude hrát skupina UNISONO. Na všechny návštěvníky bude čekat příjemné předtančení a bohatá tombola! Těšíme se na Vás! Načeradští ochotníci Poděkování Paní Zemanová děkuje panu Jiřímu Švárovi z Načeradce. Dne jsem ztratila před potravinami v Načeradci peněženku s osobními doklady, penězi a kartami. Pan Švára ji našel a odevzdal na Úřadu městyse Načeradec, který mi ji předal. Děkuji mnohokrát, takových lidí v dnešní době bývá málo. PF 2014 : Lásku od milovaných, přátelství od přátel, větu od těch, kterých si vážíte, k tomu kapičku štěstí a moře zdraví v novém roce 2014 Vám přeje o. s. Kamarádi Načeradce. PS: Pokud máte chuť pracovat ve sdružení, které se převážně věnuje kulturnímu dění v obci, nestyďte se a přijďte mezi nás. Další akcí bude MASOPUST dne Rádi Vás přivítáme. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: 400

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples ÚNOR 2013 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků Zlaté svatby Dne 9. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Ladislav Zachovi. Dne 23. února 2013

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky Slovo starosty Vážení prušánečtí spoluobčané, letošní zima se už doufám vyřádila a nám nezbývá, než se zase pustit do jarních prací, ale také do úkolů, které jsme si na rok 2013 stanovili. I přes zimu

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce Ročník 13 LEDEN 2004 Cena Kč 5,- Vážení a milí spoluobčané, několik dnů již píšeme letopočet 2004. Závěr každého roku je časem bilancování roku uplynulého a plánování do roku nastávajícího. Stejně jako

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, rok 2012 byl rokem významných kulturních a společenských akcí, sportovních úspěchů a také rokem investičních akcí, které přispěly ke zvelebení

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj Ročník XXXVIII číslo 4 PROSINEC 2008 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN M. Mildnerová ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA, PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU A REDAKČNÍ RADA PODIVÍNSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více