Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014, tématické zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů, oblast podpory: Nákup a rekonstrukce použitého zásahového vozidla. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada Městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2014, tematické zadání Program obnovy venkova a zavazuje se ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2014, tematické zadání Podpora kultury a obnovy památek, oblast podpory: Podpora obnovy kulturních památek. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada Městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014, tematické zadání Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic, oblast podpory: Nákup stavebního a dalšího materiálu. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, dotační titul Vodohospodářská infrastruktura. Městys Načeradec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu městyse. Rada městyse vzala na vědomí informaci MěÚ Vlašim, odbor ŽP, k ohlášení udržovacích prací na vodním díle v upraveném otevřeném korytě vodního toku Brodec v k.ú. Načeradec, v k.ú. Olešná a v k.ú. Křížov v celkové délce 416 m. Rada městyse vzala na vědomí souhlas MěÚ Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, s provedením ohlášeného stavebního záměru úpravy nemovité kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci pod názvem Načeradec kostel sv. Petra a Pavla Z předsíň - Oprava krovu a střechy. Rada městyse projednala žádost o koupi stavebního pozemku v Načeradci p. J.S., bytem Vlašim.

2 Rada městyse vzala na vědomí informaci o vykonávání obecně prospěšných prací v rozsahu 150 hodin panem A.K., bytem Načeradec od Rada městyse schválila podepsat Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací sepsanou mezi Městysem Načeradec a Probační a mediační službou ČR. Rada městyse vzala na vědomí termín konečného přezkoumání hospodaření městyse Načeradec za rok 2013, a to dne od 8,00 hodin v sídle městyse. Rada městyse uložila starostovi jednat ve věci žádosti pana Pavla Jelínka o připojení k obecnímu vodovodu v obci Řísnice. Rada městyse schválila Směrnici pro inventarizaci za rok Členové komise jsou p. RNDr. Smrž Antonín, p. Hlinský Antonín a pí. Koubíková Jaroslava. Rada městyse vzala na vědomí ukončení pronájmu v hasičárně v Načeradci (první patro) k Místnosti v hasičárně v Načeradci v prvním patře včetně vybavení převezme od pana Jiřího Štekera, bytem Načeradec Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Postřihač, Antonín Hlinský a Josef Křemen. Bude sepsán předávací protokol (stav vybavení, stav vodoměru, elektroměru). Rada městyse schválila pronájem hasičárny v Načeradci, první patro od na základě žádosti p. Lukáše Klejny, nájem 4000 Kč měsíčně, 2000 Kč měsíčně záloha na vodu a elektřinu, platba vždy 2 měsíce dopředu, smlouva na 1 rok. Rada městyse souhlasí s vykácením náletových dřevin u rybníků Podsady, Horní Lhota, Kačín a u rybářského areálu kolem potoka. Dále souhlasí s vykácením akátů na obecní cestě u Štamberáku (rybník Louňov) směrem od čepu rybníka k hotelu Štamberk. Rada městyse uložila starostovi napsat povolení k pokácení pro Český rybářský svaz Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty o vymáhání pohledávek po zemřelém panu Majtlochovi a zemřelém panu Bělohlávkovi. Městys Načeradec zastupoval JUDr. Jan Podhorský. Po p. Majtlochovi byla uhrazena pohledávka od dcery. Dále starosta informoval o pohledávce po zemřelém panu Bělohlávkovi. Dědicem byl p. Vozniak, který zemřel. JUDr. Jan Podhorský požádal o vyrozumění Obvodní soud pro Prahu 4 k dědictví po p. Vozniakovi. Dědické řízení po p. Vozniakovi bylo zastaveno ve smyslu ust. 175 h odst,. 2 o.s.ř. (toto ust. Stanoví, že Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb a řízení zastaví. ). Projedná Zastupitelstvo městyse Načeradec. Rada městyse uložila starostovi ukončit k Smlouvu o pronájmu pozemků sepsanou dne mezi Obcí Načeradec a TJ Blaník Načeradec na základě dodatku, který městys obdržel od TJ Blaník Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ukončení dohody dne , kterou uzavřeli dne Obec Načeradec a manželé Špačkovi, Načeradec ohledně vedení vodovodního potrubí přes parcelu č. 210/49 v k.ú. Načeradec (ve vlastnictví manželů Špačkových). Předmětné vodovodní potrubí je vedeno jinou trasou, tudíž dohoda ztratila svůj smysl. Rada městyse vzala na vědomí informaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje a vlastníka komunikací II/127, II/137, II/150, III/1255, III/1272 a II/1288. KSÚS souhlasí s prováděním očisty komunikací v rámci projektu Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Načeradec městysem Načeradec na jeho náklady po dobu pěti let od vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Rada městyse schválila Smlouvy na svoz odpadů pro rok 2014 s Technickými službami Vlašim a uložila starostovi podepsat smlouvy. Rada městyse schválila nájemní smlouvu na rybník Obecník. Vlastník rybníka Městys Načeradec sepíše smlouvu s Českým rybářským svazem Načeradec, roční nájem 5000 Kč. Rada městyse schválila nájemní smlouvu sepsanou mezi Městysem Načeradec a o.s. Sport Podblanicko. Smlouva byla podepsána dne a předmětem pronájmu je pozemek p.č. 746/3 v k.ú. Načeradec (tenisové kurty v Načeradci). Úřad městyse informuje Daňové přiznání pro vlastníky pozemků v k.ú. Horní Lhota (po pozemkových úpravách) V katastrálním území Horní Lhota došlo ke schválení pozemkové úpravy v roce Pozor! Pro vlastníky pozemků v k.ú. Horní Lhota je nutné podat daňové přiznání do Tiskopisy se stručným návodem pro vyplnění jsou k dispozici na úřadě městyse popř. na finančním úřadě ve Vlašimi, kde je s Vámi po vzájemné dohodě zkontrolují popř. dovyplní (tel , ). Informace: Pokud máte zájem o kalendáříky na rok 2014, navštivte v úředních hodinách úřad městyse. 2 str., Načeradské noviny, leden 2014

3 VÝPIS USNESENÍ Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC dne Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo: Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě s účinností od pevnou složku pro obce Městyse Načeradec, ve kterých je vlastníkem vodovodu Městys Načeradec částku 8,20 Kč (bez DPH) pro každý vodoměr od cenu stočného snížit z 32,33 Kč (bez DPH) dle finanční analýzy z roku 2008 o 10 %, což povoluje smlouva se Státním fondem ŽP, na částku 29,10 Kč (bez DPH). Cena vodného zůstává 20,03 Kč (bez DPH) v obci Horní Lhota a Načeradec. Tyto ceny jsou platné od Rozpočtové opatření č. 7 prodat pozemek p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: kupující jsou manželé Hanzlíkovi, bytem Praha (SJM), cena pozemku 60 Kč/m², návrh na vklad hradí kupující. prodat část pozemku p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: kupující jsou manželé Kottovi, trvale bytem Dolní Lhota (SJM), cena pozemku 60 Kč/m², geometrický plán zajistí kupující, návrh na vklad hradí kupující. prodat nemovitost na pozemku p.č. KN st. 8 v k.ú. Vračkovice, Vračkovice čp. 18 za částku 375 tis. Kč ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV paní Jiřině Švejdové trvale bytem Praha. Návrh na vklad hradí kupující. vyvěsit záměr: Prodat část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře cca 94 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. KN 717 o výměře cca 16 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. PK 721/2 o výměře cca 37 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. 1400/9 o výměře cca 450 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec zapsané na LV dodatek ke smlouvě o půjčce peněz sepsaný mezi věřitelem Městysem Načeradec, IČ a dlužníkem společností Načeradské služby s.r.o., IČ sepsaný dne V dodatku č. 1 bude uvedeno následující: Dlužník se zavazuje splatit předmět plnění, tj. k dnešnímu dni částku Kč, do rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Zastupitelstvo městyse Načeradec neschválilo: rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 se změnami: Položku Komunální služby snížit z částky tis. Kč na tis. Kč Položku Příspěvek pro ZŠ a MŠ zvýšit z tis. Kč na tis. Kč Třída 6 přidat položku Investice do kuchyně částku 250 tis. Kč jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let Schválená OZV č. 2/2013 Obecně závazná vyhláška městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. Zastupitelstvo Městyse Načeradec se na svém 22. zasedání dne usnesením č. 303/2013 usneslo vydat na základě 26 odst. 1 písm. b), 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 1 Základní ustanovení Ke dni účinnosti této vyhlášky se na území městyse stanoví úhrada vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě. 2 Dvousložková úhrada vodného a stočného Dvousložková forma úhrady vodného a stočného je tvořena pevnou složkou, stanovenou dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v závislosti na kapacitě vodoměru a pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené dle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod. 3 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem str., Načeradské noviny, leden 2014

4 Poplatky Opět začal nový rok a s tím i povinnosti občana vůči městysu. Cena Načeradských novin zůstává stejná, 24 Kč na rok. Nechoďte hradit nyní, ale současně s platbou poplatku za odpady a za psa, tj Pokud budete poplatky hradit na účet městyse uveďte variabilní symbol: obec+číslo popisné: pro obec Olešná 200, pro obec Načeradec 100, pro obec Daměnice 10, pro obec Pravětice 20, pro obec Horní Lhota 30, pro obec Dolní Lhota 40, pro obec Novotinky 90, pro obec Vračkovice 50, pro obec Slavětín 60, pro obec Řísnice 70, pro obec Zdiměřice 80. Příklad: mám čp. 845 a bydlím (mám chalupu) v Načeradci, uvedu variabilní symbol Číslo účtu městyse Načeradec je /0800, ČS. spořitelna. Bližší informace na úřadu městyse nebo na tel. č , mobil , OZV č. 1/2013 vybrali jsme některá ustanovení této vyhlášky: Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydalo Zastupitelstvo Městyse Načeradec na svém zasedání dne Místní poplatek platí poplatníkem je každá fyzická osoba: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, datum narození. (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. (4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. (5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů. Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 570 Kč a je tvořena: a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 370,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: ,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady ,- Kč děleno 1285 ( počet osob s pobytem na území městyse počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 650,56 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 370 Kč. 4 str., Načeradské noviny, leden 2014

5 (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do a do příslušného kalendářního roku. (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Osvobození a úlevy (1) Od poplatku se osvobozují: a) občané ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. b) občané umístění dlouhodobě (déle než tři měsíce) ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče. c) občané dlouhodobě žijící v zahraničí (déle než jeden rok). d) občané s pobytem na sídle ohlašovny. (2) Úleva ve výši 340 Kč sazby místního poplatku se poskytuje: a) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) od 70 let věku, a to od počátku roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, b) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) ve věku do 15 let, a to do konce roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, c) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) osobám nevidomým, bezmocným a osobám s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. Městys Načeradec nabízí k prodeji štěpku. Bližší informace na tel Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny pokračovala i v prosinci 2013, protože přálo počasí. Je dokončena hrubá stavba, kanalizační přípojka, v přízemí jsou osazené dveře a okna a začalo se s montáží střechy. O vánočních svátcích byl na stavbě 14 dní klid, ale hned po novém roce se začalo s položením vodovodní přípojky, pokračuje montáž střechy a vnitřní příčky v patře. Patro bude využíváno jako ubytovna. Je zde 7 pokojů pro cca 28 lidí. Ačkoliv má stavba své odpůrce, je mnoho lidí, kterým se novostavba líbí. Stavba bude sloužit nejen fotbalistům, ostatním sportovcům a zájmovým sdružením, ale i Základní a mateřské škole Načeradec a dětem z Dětského domova. Stanislav Příhoda pokřtil svou novou knihu Ze skicáku Malíř Stanislav Příhoda vydal další čtvercovou knížku (v pořadí již čtvrtou). Křest knihy se konal ve středu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Známé osobnosti z Vlašimi tentokrát pokřtili knihu s názvem Ze skicáku. Autor na osmdesáti stranách formátu 21x21 cm seznamuje čtenáře se svojí kresebnou prací od počátků výtvarné činnosti, část skic bude i barevných. Kresby doplňuje i vysvětlující text a řada fotografií z činnosti výtvarníka. Z publikace lze vysledovat i vývoj Příhodovy kresebné linky od určité popisnosti až k uvolněnému projevu v poslední době. Jednu ze stran své knihy věnoval Pravěticím a Načeradci. A proč zmiňujeme právě Stanislava Příhodu? Stanislav Příhoda se narodil v Humpolci, dětství prožil v Senožatech. V roce 1955 začal učit v jednotřídce v Pravěticích, byl nejmladším řídícím v republice, v roce 1958 učil v Základní škole v Načeradci. 5 str., Načeradské noviny, leden 2014

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC Poslední měsíc roku 2013 bylo v základní škole opět živo. Tentokrát navštívili naši školu čerti s Mikulášem dokonce s třídenním předstihem. Čerti byli letos mimořádně čilí a postrašili zejména ty děti, které neměly, zejména co se týče chování, tak úplně čisté svědomí. Stejně jako v minulých letech odměnil Mikuláš sladkostmi ty, kteří během podzimu přiložili ruku k dílu a přispěli sběrem kaštanů pro lesní zvířátka. Poslední týden před prázdninami se nesl ve znamení příprav na nadcházející vánoční svátky. Během celého týdne děti zdobily své třídy, vyráběly ozdoby do oken, přáníčka. Celou školou se linula vůně vánočních stromků a odevšad se ozývaly vánoční koledy. V pondělí byl pro žáky druhého stupně stejně jako v loňském roce připraven vánoční turnaj ve florbale, poté následovalo poutavé vyprávění pana učitele Pavla Jakubův o cestě po Uzbekistánu a Tádžikistánu, které doprovázel velice pěknými fotografiemi. Ve středu se uskutečnil celoškolní projekt s názvem Starší učí mladší aneb učíme se spolu, v němž si žáci druhého stupně mohli pod vedením učitelů vyzkoušet, jaké to je učit své mladší spolužáky. A jaké že to tedy bylo? Zde je několik postřehů žáků sedmého ročníku: Tento den byl vyjímečný, bylo plno legrace i poučení. Starat se o třeťáčky bylo zajímavé a moc fajn. (V.Furdanová) Třetí třída byla pomalu chytřejší než my. Adélka byla šikovná a moc se mi to líbilo.(a. Ráczová) Projektový den s Vojtou byl zábavný, moc mě to bavilo. Chtěl bych, aby se to ještě někdy opakovalo. (P. Duda) Můj žák Péťa byl šikovný na počítače, pěkně zpíval, skvěle počítal a já doufám, že tak dobře mu to půjde pořád. (K. Adam) Projektový den byl super. Měla jsem Eriku a byla moc šikovná. (K. Janoušová) Ani letos nechybělo tradiční Vánoční zpívání, v němž spojily síly paní učitelky základní i mateřské školy s vlašimským klubem Ráchel a společně tak prezentovaly naši školu za hranicemi Načeradce. Doufejme, že svým vystoupením trošku zviditelnily naši školu a nalákaly tak pár budoucích prvňáčků k lednovému zápisu právě do Načeradce. Poslední den školy žáci trávili společně se svými třídními učiteli. Ve většině tříd se společně hodovalo, nadělovaly se dárečky, zpívaly koledy, téměř všude vládla příjemná atmosféra. Těsně před odchodem na prázdniny se všichni žáci a učitelé rozloučili se starým rokem písničkou Tisíc andělů a příjemně se tak naladili na nadcházející sváteční dny. M. Ctiborová, učitelka ZŠ Načeradec 6 str., Načeradské noviny, leden 2014

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Mikulášská nadílka Ve čtvrtek nás v mateřské škole navštívil čertík a Mikuláš. Některé děti nebojácně, jiné s obavami přistupovaly k Mikuláši, aby si poslechly co má o nich v té nebeské knize napsáno. Po slibu, že se určitě polepší, dostaly děti sladkou odměnu a s čertíkem a Mikulášem se společně nechaly vyfotografovat. Divadelní představení V pátek přijelo do mateřské školy divadlo Kůzle s pohádkou Cesta do Betléma. Dětem byl poutavou formou přiblížen příběh o zrození Ježíška. Představení nám ve školce navodilo tu správnou vánoční atmosféru a všichni se o to více těšíme na dárečky, které nám Ježíšek nadělí. Vánoční besídka Ve čtvrtek proběhla v mateřské škole besídka pro rodiče. Děti předvedly co se dokázaly naučit. Zahráli jsme si na opravdové peklo a děti se na chvíli proměnily v čertíky. Po pekelných tancích děti předvedly pohybové ztvárnění některých koled a vánočních písní. Vánoční nadílka V úterý přišel do mateřské školy Ježíšek. Děti, díky Vám rodičům, měly opravdu hodně dárečků pod stromečkem. Moc Vám děkujeme za podporu a věřte, že není nic krásnějšího než rozzářené dětské oči u vánočního stromečku. Děti měly ze všech dárečků upřimnou radost. Vánoční zpívání V pátek jsme byli s dětmi v ZŠ na vánočním zpívání, které si připravily paní učitelky ze ZŠ i MŠ. Dětem zpříjemnily vánoční atmosféru zpěvem koled a vánočních písní. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová Konec roku je časem k zastavení a zamyšlení se nejen nad minulostí, ale také nad společnými budoucími plány. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za zakoupení hraček do mateřské školy na vánoční nadílku, děkuji všem rodičům, kteří nám pomáhají s doplňováním výtvarného materiálu nebo zajišťují dětem sladkosti na různé akce a soutěže. Vánoční čas plný pohody, lásky a klidu je sice za námi. Děti se vrátí do školky s novými zážitky a my dospělí jsme načerpali nové síly do dalšího pracovního nasazení v roce V tomto roce bude v mateřské škole probíhat velká rekonstrukce. Přinese určitě i některé problémy v provozu MŠ, ale její výsledky pomohou vylepšit prostředí našich nejmenších. Přeji dnes všem dětem a zaměstnancům MŠ hodně zdraví, pohody a lásky, spolupracovníkům v základní škole bezproblémové dokončení druhé části školního roku, zřizovateli Městysu Načeradec lehké rozhodování při řešení rekonstrukce a Vám všem rodičům a spoluobčanům hodně zdraví a klidu. Ať si tu krásnou atmosféru Vánoc přeneseme i do dalších dnů v novém roce A pokud si už budete dávat pro tento rok předsevzetí, ať každé z nich Vám vyjde. Jaroslava Koubíková 7 str., Načeradské noviny, leden 2014

8 Něco z minulosti. ZAJIŠTĚNÍ SENIORŮ V PODZIMU ŽIVOTA Do roku 1926 byli penzijně pojištěni většinou jenom státní zaměstnanci. O jejich výhodách se často diskutovalo, že jsou pod penzí, mají svoje jisté a ráno, když vstávají, mají peníze za hlavou. Do státní služby byli přednostně přijímáni legionáři ke dráze, k poště, k policii a k hradní stráži. Podmínky pro přijaté do státní služby byly náročné. Když se ucházel občan o místo listonoše, musel předložit potvrzení o své bezúhonnosti, čistý trestní rejstřík svůj, svého otce a svého dědy. Druhá skupina zvýhodněných válečných veteránů byli váleční invalidé. Byla to organizace, která měla velký počet členů, bývalých vojáků, kteří sloužili v Rakouské armádě a byli raněni v prvé světové válce. Podle jak těžké bylo jejich zranění s trvalými následky, pobírali od našeho státu měsíční rentu a pozůstalí měli nárok na pohřebné 300 Kčs ze Strozziho nadace. Přednostně dostávaly trafiky. U Hauzerů byl sklad tabákových výrobků a trafikanti chodili na nákup s knihou a vše se vypočetlo, o kolik mají tabákové výrobky levnější a kolik mají zisku. V roce 1925 koupila Družina válečných poškozenců velkostatek v Načeradci včetně Štamberka a zámku, ve kterém byl sirotčinec. Od roku 1926 byli nemocensky a důchodově pojištěni také všichni zaměstnanci a dělníci. Na vesnicích zajišťovali bydlení i stravu starých hospodářů jejich nástupci. Syn převzal od otce hospodářství většinou, když se oženil a šlo se ke kontraktu, společně staří hospodáři i mladí a společně se s nimi zúčastnil jednání otec nevěsty. Dbal, aby nevěsta, když přinesla do hospodářství věno, byla spoluvlastnicí. Zajímal se o výpis z pozemkových knih Lustrum, jestli je hospodářství čisté anebo zadlužené. Peněžní ústavy, když půjčovaly větší úvěry, nechaly si je zaknihovat. Když náhodou přišlo hospodářství na buben, byli vypláceni věřitelé podle pořadí, na ty poslední většinou nezbylo. Nevěsta mimo věna měla také výbavu peřiny, nábytek, dřevěné nádobí od bednáře, dřevěné putny, vaničku na koupání malých dětí, někdy díž na chléb a jeden kus hovězího dobytka. V každé chalupě se pekl domácí chléb a každá matka učila dceru pečení chleba. Syn získal po otci majetek, ale také povinnosti, vyplatit ostatní sourozence, když měla nevěsta menší věno, tak se zadlužil. Pan notář napsal smlouvu, ve které se noví hospodáři zavazují poskytnout výměnkářům bydlení. Ve vesnických chalupách byly většinou dvě obytné místnosti. Velká, ve které žil hospodář s rodinou, sloužila za kuchyň, obytnou místnost a ložnici, malá světnička byla pro výměnkáře. Mimo bydlení měl povinnost hospodář dávat výměnkářům určené množství obilí, brambor, masa, mléka, másla, vajec, dřeva na topení, v případě úmrtí vypravit přiměřený pohřeb a všechny zemědělské produkty dodávat v dobré míře a jakosti. Když jeden výměnkář zemře, druhý bude pobírat výměnek v plné výši jako dva. Ještě byl jeden druh výměnku, ke stolu, výměnkáři se stravovali společně s hospodářem. Bylo by falešné psát, že toto zajištění starých lidí, bylo ideální a bezproblémové, výměnek byla oboustranná zbraň, ten kdo jej dával, tak jej těžko sháněl, zvláště v malých chalupách. Často se prase nezabilo, muselo se prodat na úroky a platilo a dosud platí, že úroky ujídají z mísy. I ti, kteří se v procentech příliš nevyznali, věděli, že z 1000 Kčs zaplatí 50 Kčs a chalupník musel maso koupit. O jednu skupinu obyvatel, kteří zestárli, nemohli již pracovat a žádné blízké příbuzné, kteří by se o ně postarali, neměli, musela se o ně postarat obec, podle domovského práva. Domovské právo získal občan po narození po otci. Žena, když se provdala a následovala manžela do jeho bydliště, získala domovské právo v obci manžela a domovské právo se také získávalo nabytím. Když žil občan v obci nepřetržitě deset roků, získal v ní domovské právo a tomu se obce bránily. Když měl hospodář staršího kočího a blížil se desátý rok jeho služby, přesvědčovala obec hospodáře, aby ho na krátký čas propustil, aby byl přerušen jeho pobyt. Obecní chudí bydleli v obecní pastoušce a na stravu chodili po chalupách. Každý hospodář měl určeno podle výměry půdy kolik, dnů v roce má povinnost živit obecního chudého. V případě úmrtí měla obec povinnost vypravit obecnímu chudému pohřeb. Když byl obecní chudý mimo obec a neměl prostředky na jízdné, byl dopravován do domovské obce pomocí četnických stanic šupem, stanice si ho předávaly. O poměrech výměnkářů po roce 1948 jsem již napsal, bylo těžké vyjít se 180 Kčs. Musím se čtenářům omluvit, místo zřeknutí dvou třetin výměnku jsem napsal výdělku. Jak je nutné lidské zacházení s těmi, kteří zestárli, o tom nejlépe svědčí slova básně Dědova mísa : Uč mě tomu, vida toho kluka, nač by Tvá to ruka uměla, až se Tobě třásti bude ruka, koryto Ti synek udělá. Jan Doubek, Vračkovice 8 str., Načeradské noviny, leden 2014

9 Vánoční trhy Vánoční trhy jsou dnes již neodmyslitelně spjaty s časem Adventu a čekání na Vánoce a na Ježíška. I tak tomu bylo u nás v Načeradci dne Městys Načeradec ve spolupráci s o.s. Kamarádi Načeradce připravili bohatý program od 9,00 hodin. Na náměstí i přes nepřízeň počasí nabízeli prodejci tradiční vánoční občerstvení, dále dřevěné hračky, sýry, výrobky z pedigu, vánoční dekorace apod. V obecním domě na náměstí bylo připraveno spousta vánočních pochutinek a prodejců, kteří nabízeli řezbářské výrobky, svíčky ze včelího vosku, vánoční dekorace a dárky. Tu opravdovou vánoční atmosféru navodil kulturní program. Zpíval a hrál dětský sbor při Prosincové akce v Načeradci Divadelním sdružení Načeradec. Poté vystoupily děti ze Základní umělecké školy Votice se svým hudebním programem. Program pokračoval vystoupením Klubu Ráchel ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ a MŠ Načeradec, který zazpíval vánoční písně. V 13,00 hodin vystoupilo občanské sdružení Kamarádi Načeradce s představením Živý betlém u kostela sv. Petra a Pavla. Kulturní program vánočních trhů zakončil Adventní koncert kytarové kapely VOICI v kostele sv. Petra a Pavla. Kdo přišel, nelitoval. Mohl nasát tu báječnou předvánoční pohodu. Čertovský rej V letošním roce přišel Mikuláš, čert a anděl do Načeradce na náměstí až v sobotu 7. prosince. Opravdovým peklem procházeli rodiče s dětmi, prarodiče, tety, strejdové a ostatní od 17 hodin. Čerti a čertice plnili své povinnosti: strašili a vážili děti váha ukazovala, kdo zlobil nejvíce. Na konci pekla čekal Mikuláš s andělem, kterému děti přednesly básničky, písničky, říkanky. Odměnou jim byla sladká odměna. Poté rodiče s dětmi mohli navštívit Andělskou diskotéku v obecním domě na náměstí. Andělé s dětmi tančili. Tančila se i zumba. Dětem se andělé věnovali do 19,00 hodin, kdy zakončil čertovský rej a andělskou diskotéku ohňostroj. Martina Švecová, Úřad městyse Načeradec Vánoční Perníková chaloupka V sobotu 7. prosince v rámci Vánočních trhů v Načeradci vystoupil dětský divadelní soubor Koťata. Děti se představily v ukázce z připravované pohádky Perníková chaloupka, kterou by chtěly hrát nejen pro maminky v sobotu 17. května 2014 v 16:00 u příležitosti Dne matek. Spojení pohybových písniček s původní pohádkou přineslo vítané zpestření nejen pro rodiče herců, ale i další návštěvníky. Děti si své vystoupení velmi užívaly a elán, čišící z jejich očí byl po zásluze odměněn hezkým potleskem diváků. Poděkování za práci s dětmi ze strany některých rodičů pak bylo hřejivé pohlazení pro nás dospělé. Za divadelní soubor Marie Čálková Ráda bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili stánek s výrobky uživatelů naší služby o Vánočním trhu v Načeradci a popřát v novém roce hlavně štěstí, zdraví a spokojenost. Blanka Huderová, Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením 9 str., Načeradské noviny, leden 2014

10 10 str., Načeradské noviny, leden 2014 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v lednu oslaví Kulichová Emílie Načeradec 75 let Zídková Jarmila Slavětín 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Sňatek uzavřeli Molík Pavel, Načeradec a Novotná Jiřina, Načeradec Informace: Pokud máte (nemáte) zájem, abychom jakékoliv informace k životnímu jubileu, narození, sňatku, zlaté svatbě apod. (ne) zveřejňovali v Načeradských novinách v rubrice SPOLEČENSKÁ KRONIKA, sdělte Úřadu městyse Načeradec. Uvádíme zde vždy jubilea od 70 let, narození a úmrtí, svatby jen dle požadavku. Děkujeme za spolupráci. NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC Dne pořádala místní TJ již jedenáctým rokem novoroční turnaj trojic volejbalových nadšenců v tělocvičně základní školy v Načeradci. Sešlo se celkem devět trojic, v každém týmu musela být alespoň jedna žena. V 10,15 hodin vypukl první souboj. Hrálo se ve třech skupinách na dva hrané sety. Po odehrání základní skupiny se již hrálo o pořadí turnaje První tři stupně vítězů obsadili: 1. místo: Miloslav Maceška, Věra Sýkorová, Petr Janda, 2. místo: Petr Blažek, Markéta Bartoníčková, Pavel Peclinovský, 3. místo: Petra Bartoníčková, Jarmila Blažková, Jiřina Malechová. Děkujeme všem týmům z Načeradce, Mladé Vožice, Všechlap a Ctiboře za účast. Děkujeme za spolupráci SDH Načeradec. Volejbalisté TJ Načeradec Vám přejí pevné zdraví, hodně štěstí a sportovních úspěchů v novém roce. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NAČERADEC VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 25. LEDNA 2014 OD 20 HODIN. TĚLOCVIČNA ZŠ NAČERADEC. HRAJE: AKORD PETRA VČELÁKA BOHATÁ TOMBOLA. PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS. POZVÁNKA NA OCHOTNICKÝ BÁL Tímto si Vás dovolujeme pozvat na OCHOTNICKÝ BÁL, v sobotu 22. února 2014 od h v sále Základní školy v Načeradci. K tanci a poslechu bude hrát skupina UNISONO. Na všechny návštěvníky bude čekat příjemné předtančení a bohatá tombola! Těšíme se na Vás! Načeradští ochotníci Poděkování Paní Zemanová děkuje panu Jiřímu Švárovi z Načeradce. Dne jsem ztratila před potravinami v Načeradci peněženku s osobními doklady, penězi a kartami. Pan Švára ji našel a odevzdal na Úřadu městyse Načeradec, který mi ji předal. Děkuji mnohokrát, takových lidí v dnešní době bývá málo. PF 2014 : Lásku od milovaných, přátelství od přátel, větu od těch, kterých si vážíte, k tomu kapičku štěstí a moře zdraví v novém roce 2014 Vám přeje o. s. Kamarádi Načeradce. PS: Pokud máte chuť pracovat ve sdružení, které se převážně věnuje kulturnímu dění v obci, nestyďte se a přijďte mezi nás. Další akcí bude MASOPUST dne Rádi Vás přivítáme. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: 400

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LOPENÍK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lopeník se

Více

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) Obec Oslnovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Oslnovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Ubušínek Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Ubušínek se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, OBEC MYSLÍV Obecně závazná vyhláška č. 16/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce v Myslívě se

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC HLINCOVÁ HORA Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Hlincová

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Městys Koloveč. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Městys Koloveč. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Městys Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Koloveč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění OBEC KŘENEK, okres Praha-východ Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění komunálního odpadu. Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tuchlovice

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Spis. značka: Originál:

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/002/14 Č. j.: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

ČI. 1 Úvodní ustanovení

ČI. 1 Úvodní ustanovení 1 OBEC ŽATČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Žatčany se

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC Zlosyň Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zlosyň

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích O b e c Ž a m p a c h o k r e s Ú s t í n a d O r l i c í, P a r d u b i c k ý k r a j I Č : 0 0 2 7 9 8 5 4 ; Ž a m p a c h 11 ; p o š t a 5 6 4 0 1 Ž a m b e r k Obecně závazná vyhláška obce Žampach

Více

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Křtiny Obecně závazná vyhláška městysu Křtiny č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo městysu Křtiny se na svém zasedání dne 30.11.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Borová Lada se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č.16/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Skřinářov se na svém zasedání dne 30. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Štáblovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více