Zápis ze schůze výboru ČPFS Vysoké Tatry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry"

Transkript

1 Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis ze schůze výboru ČPFS Vysoké Tatry 1/ Klatovy. Dopis dr Suchého, informace od 3 kolegů z Plzně (Pešek). Plzenští lékaří se obávají, že se situace v Klatovech stane precendentem. Pešek informuje, že v senátu proběhne jednání o Klatovech až příští týden. Výbor po projednání vyjadřuje nesouhlas s jakýmkoli omezením péče o nemocné s respiračními nemocemi a tuberkulózou. Navrhované řešení neodpovídá naší představě o zachování samostatného plicního oddělení, máme obavy z omezení péče o hospitalizované i o ambulantní nemocné. Kolek připraví dopis řediteli nemocnice Klatovy (nesamostatnost oddělení, nezabezpečení ambulantní složky, omezení bronchoskopií i možnost diferenciální diagnostiky TBC i dalších pneumopathií, nesouhlas s flexibilním počtem pneumologických lůžek). Do medií se vyjádříme ve smyslu nesouhlasu s postupem klatovského managementu. Dále sledujeme situaci v Příbrami. Marel zíkal následující informace: rozhodnuto o zrušení Plicního oddělení a jeho začlenění pod internu se stalo Plicní oddělení součástí Oddělení interních oborů 10.5 odvolán prim Gutwirth, primářem se stal V. Meissner, nyní slouží lékaři plicního oddělení s infekcionisty současně pro infekční a plicní oddělení, náplň práce se nemění. 2/ Cestovní grant na evropské kongresy a školící akce. Procesně se o granty bude starat Skřičková. 3/ Nové webové stránky budou zprovozněny do konce června, koordinátor našich stránek bude v inciální fázi Kolek. 4/ Vztah ČPFS a ČOPN. Kos se dotazuje, zda budeme dělat společně akce ke dni CHOPN. Soudíme, že akce je již rozpracována tak, že zůstane vše zachováno jako dosud. Původní domluva však byla jiná. 5/ Klinické doporučené postupy v pneumologii. DP CHOPN i DP pro exacerbace CHOPN jsou již vystaveny na našem webu, ostatní DP se finalizují. Kolek bude redigovat DP v pneumologii, každý autor svůj DP upraví po zaslání textu. V plánu je vyvěšení všech DP na našem webu, kde bude možnost aktualizace. 6/ Domlouváme se, že 2. český výroční kongres 2014 bude v Olomouci v rámci Moravskoslezských dnů a kongres ČPFS a SPFS bude v roce 2015 v Brně v červnu od (středa pátek). Kolek vysvětluje, jaké problémy vznikly s plánováním akcí a důvody spojení ČPFS kongresu s MSD a s Tománkovými dny, výbor vysvětlení akceptuje. Na našich velkých akcích plánujeme zařadit přednášky o významných pneumolozích v ČR event. i v SR, např. plánujeme přednášku věnovanou doc. Levinskému, Tománkovi, Šimečkovi aj. Přednášku na počest doc. Levinského bude mít Homolka, na počest Tománka Marel II. ČPFS Olomouc Kolek (čtvrtek - sobota) 2015 Brno XIX. ČPFS a SPFS, (středa pátek) Praha III. ČPFS kongres Vašáková, Marel 2017 Slovensko (místo upřesní slovenští kolegové) XX.SPFS a ČPFS 2018 Plzeň IV. ČPFS 2019 Hradec XXI.ČPFS a SPFS Plán akcí na rok

2 XIX. RAPPL V lednu spolupořádáme Onkologické kolokvium ( ) Luhačovice březen XV. Moravský pneumologický mezikrajský seminář Čeladná (Snížek, Kolek, Skřičková, Roubec, Řihák) XVIII. Hradecké dny Budeme spolupořadatelé Brněnských onkologických dnů Emauzy 19. setkání pneumologů a pneumochirurgů. Vašáková Fibrosing intersticial lung diseases of idiopathic a exogenous origin. Phenotype approach. Mezinárodní konference a postgraduál kurz. Praha Vašáková, Poletti, záštita WASOG Regionální XII. Mezikrajské dny Deštné Kongres ČPFS (MSD, Tománek) Olomouc Darová Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Lékařský dům, Praha, koordinátor - Homolka 7/ Na výbor je pozván Votruba, jednáme s ním o kurzech pro ARO v bronchologii. Votruba: preferuje domluvu s lékaři ARO. Informoval je, které výkony považujeme za bronchologické (pneumologické) a které je možno sdílet. Provádí kurzy pro lékaře ARO, učí jak sterilizovat fibroskopy, jak provádět toalety bronchů. Lékaři ARO výkony neúčtují, mají je v paušálu. Vašáková se táže, jaký certifikát Votruba vydává po školící akci a za jakou společnost. Votruba vysvětluje, že vydává potvrzení o absolvování workshopu o různých metodikách užitečných pro anesteziology včetně školení o BRS. Výbor akceptuje, že kurzy IPVZ (Marel, Skřičková) budou školit v rámci kurzu BRS pro začátečníky i lékaře jiných odborností než pneumologie. Marel žádá o informace o plánovaných akcích týkajících se bronchoskopie v ČR od Votruby, který přislíbil lepší vzájemnou informovanost. Dále s J.Votrubou jednáme o přípravě na jednání s intenzivisty o personálním obsazení a přípravě našich lékařů na JIP. Bronchiální termoplastika- jednání s MZ ČR. Votruba podal žádost na MZ o schválení nadstandardního výkonu BT s dotací Kč na výkon, cenově se podobá léčbě Xolairem s tím rozdílem, že Xolair je podáván trvale, zatímco BT jednorázově s efektem minimálně 5 let. Votruba podal žádost o schválení nadstandardního výkonu ze svého pracoviště, současně sděluje, že event. schválení bude mít všeobecnou platnost (tj. nebude omezeno pouze pro žádající pracoviště). Výbor bere na vědomí. 8/ soutěž o nejlepší publikace za rok Do soutěže jsou přihlášeni: A) Originální práce: 2

3 a/vasakova M., Sterclova M., Stranska E., Mandakova P., Skibova J., Matej R. Biomarkers of fibroproliferative healing in fibrosing idiopathic interstitial pneumonias. The Open Respiratory Medicine Journal 2012;6: , IF 0,75 b/miloš Pešek (1), Lucie Benešová(2), Marta Kopečková (2), Barbora Belšánová(2), Ondřej Fiala(1), Marek Minárik(2) (1) Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Plzeň, (2) Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Genomac výzkumný ústav, Praha. Možnosti testování DNA mutací a DNA metylační analýzy cirkulující volné nádorové DNA (tumor cell-free DNA) izolované z periferní krve nemocných s NSCLC Studia Pneumologica 2012, 72(3), str c/ Pešek M., Grossmann P., Mukenšnabl P., Minárik M. (Klinika TRN FN Plzeň, ŠPAÚ FN Plzeň, Genomac Praha 5) První zkušenosti s vyšetřováním zlomu genu ALK (anaplastické lymfomové kinázy) a s podáním crizotinibu u vybraných nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic (NSCLC) Studia Pneumologica 2012, 72(3), str d/martin Pešta, Vlastimil Kulda, Ondřej Fiala, Jarmil Šafránek, Ondřej Topolčan, Gabriela Krákorová, Radim Černý and Miloš Pešek Prognostic Significance of ERCC1, RRM1 and BRCA1 in Surgically Treated Patients with Nonsmall Cell Lung Cancer Anticancer Research 2012, 32(11): Poznámka: první autor není členem ČPFS výbor tuto práci nepřijímá. B) Originální práce do 35 let: a/ Sterclova M, Vasakova M, Paluch P, Paulik M. Surfactant protein a in chronic extrinsic allergic alveolitis. Eur Repir J. 2012;6: , IF 5,895 b/ Fiala O., Pešek M., Fínek J., Brůha F., Bortlíček Z., Krejčí J., Benešová L., Minárik M.: Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC. Klinická onkologie, 2012, 25, 4, C) Knihy: a/ Vašáková M., Žáčková P. : Hrudní drenáže- krok za krokem. Maxdorf Praha b/ J. Skřičková, V. Kolek a kol: Základy moderní pneumoonkologie. Maxdorf, Praha 2012, 490 s., ISBN c/ Neumannová Kolek: Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc.možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta Mladá fronta, 2012, 171 s d/ Homolka, Votava: Tuberkulóza, Karolinum 2012 Marel rozešle plné znění článků členům výboru jak v kategorii dospělých tak do 35 let. Práce, které zatím nebyly poslány Marelovi, prosím urychleně zaslat. Monografie budou dostupné k nahlédnutí. 9/ Kos připomíná otázku proporcionálního bodového ohodnocení pro pneumologické případy v připravované Metodice odškodňování újem na zdraví (bolesti a ztíženého společenského 3

4 uplatnění). Návrh připraví Kos, navrhne dopis a rozešle výboru k připomínkám a buxde nás při jednání zastupovat 10) Prostřednictvím IBA je možnost porovnat náklady na léčbu centrovými léky mezi jednotlivými pneumoonkologickými centry. Skřičková jednala s IBA o vymezení hranic plateb za léky spolupracovat s nimi bude Skřičková. Dnešní program: 1/ Kolek sděluje informace o BCG. SSI Kodan zaslalo upřesňující informaci o pravidlech dovozu. U nás zatím platí, že můžeme BCG vakcínu i nadále používat, platnost do září. Jde o interní sdělení. 2/Salajka: Osoby s TBC propuštěné z vězení se mají hlásit v místě bydliště na Plicním oddělení, což většinou nedělají. Pokud jsou již neinfekční, je těžké situaci změnit. 3/ Drasnar a Marel se omlouvají z výboru v září 4/ Skřičková upozorňuje na akci MSD v Brně od října. Abstrakta je třeba zaslat do , kdy je deadline. Dále informuje a žádá o přihlášení do předatestačního kurzu, který bude v Brně bude výbor od v hotelu Voroněž Kdo nemá sponzora na zaplacení kongresového poplatku, nechť napíše Skřičkové. 5/ Vašáková: Esbriet - SUKL žádost o součinnost- nutné doložit, že NAC není zaměnitelný s Esbrietem v léčbě IPF. Dopis za ČPFS napsala Vašáková, že léky nejsou zaměnitelné, jednání o Esbrietu dále pokračuje. 6/ Vašáková : Zápis prac. skupiny seznam prac výkonů, jedná se o režii, měla by být ustavena komise expertů pro výpočet režie- buď odvození od původních hodnot, nebo nové nacenění v součinnosti s OS, sazebník ještě nevychází, ještě jsou mnohé odbornosti rozpracované- např. chirurgické. 7/ Skácel- delegovaná preskribce. Žádá, aby Plaquenil a Metotrexat směl předepisovat pneumolog. Skácel chce žádat o možnost delegované preskribce např od revmatologů. Odpovídáme, že tito nemocní by se spíše měli léčit v centrech, v současnosti o změnu žádat nemůžeme. Léky nemají indikaci sarkoidosy v SPC. Čierná sděluje, že nemá problémy s touto preskripcí. Doporučujeme žádat o preskribci na základě paragrafu 16. Na předchozí schůzi výboru bylo odsouhlaseno, že prostřednictvím IBA bude proveden výpočet na náklady na léčbu centrovými léky a srovnání mezi jednotlivými pneumoonkologickými centry. Výbor odsouhlasil, aby Skřičková byla klinickým poradcem pro spolupráci s IBA. Další schůze výboru budou: středa na Plicní klinice FTN Krč v 15 hod čtvrtek Voroněž, Moravskoslezské dny Darová v

5 v 15 hodin místo upřesní Roubec, pokud bude třeba přespání v Praze, poraďte se s Roubcem Zapsal Marel 5

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. S T U D I A P N E U M O L O G I C A E T P H T H I S E O L O G I C A S u p l e m e n t X V I I. K O N G R E S Č E S K É A S L O V E N S K É P N E U M O L O G I C K É A F T I Z E O L O G I C K É S P O L

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2002 číslo 9 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Infekce dýchacích cest v komunitě Postvakcinační reakce Detekce Helicobacter pylori Dětská tuberkulóza tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora,

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 Ze schůze u České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 6. září 2012; 10.00 14.30; Guarant, Opletalova 22, Praha 1 Přítomni (bez titulů): Omluveni:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne Přítomni: výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Iva Holmerová,

Více

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 63: Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 63: Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno. Zápis z 13. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 05. 06. 2012 od 11,00 hodin v 11,00, Praha 1 (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 7. 9. 2010 v Praze Průhonicích

Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 7. 9. 2010 v Praze Průhonicích Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 7. 9. 2010 v raze růhonicích řítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., dr. Matoušková M., prim. Hiblbauer J., dr. Rosenberg M., dr. etřík A., prof. Hanuš T., dr.jelínek

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více