milost & pravda Cesta k trůnu Tělo Kristovo Můžete číst v tomto čísle M&P JAKÁ BYLA? V neděli 6. května

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "milost & pravda Cesta k trůnu Tělo Kristovo Můžete číst v tomto čísle M&P JAKÁ BYLA? V neděli 6. května"

Transkript

1 milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í C e s t a ž i v o t a květen 2007 ročník 7 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Slovo úvodem Boží výzva Každý z nás už někdy četl, slyšel, přijal, vnímal... nějakou Boží výzvu. Všimli jste si, že snad ve všech případech je ta výzva tak trochu nejasná nebo mimo naše možnosti? Tedy, ne že by Hospodin ke svému Jdi nebo Opusť nedodal ve svém slově také návod kudy nebo jak, ale často nemáš jistotu nebo tušení, kam dojdeš nebo co tě čeká, když poslechneš a vyrazíš. Je jasné, že k tomu má Pán své důvody. Buďto nejsme zralí a dozrajeme po cestě. Případně bychom plně nepochopili, o co Pánu jde. Nebo nás jednoduše nechce vyděsit. Ale uznejme, že ne my jsme si vyvolili Jeho, ale On si vyvolil nás (Jan 15:16), takže perfektně rozezná, čeho jsme schopní. Ví, co v Jeho moci zvládneme, a jestli to všechno uneseme jak fyzicky tak duševně. Z jeho strany by problém nebyl. Ten je vždycky na naší straně, pokud odmítáme poslechnout a vykročit. A když už svolíme, existuje další spouštěč problémů. Občas se totiž snažíme do Božího plánu promítnout své úžasné nápady. Bože, Tvůj plán je fakt dobrej, ale dovol malej zlepšováček... Znám prima zkratku... Jako by nám vůbec nedocházelo, že Bůh je moudřejší než my. Má mnohem lepší přehled než my. Ví toho mnohem víc než my. Že On zná podstatu všeho do poslední molekuly. Vždyť to všechno stvořil. Mnohdy si myslíme, že naše dobré připomínky nám ulehčí práci. Jako by nám Bůh úmyslně věci ztěžoval. Snažíme se něco obejít, usmlouvat... aby to tolik nebolelo. V ko nečném důsledku roníme slzy nad tím, co jsme si to úplně zbytečně nadrobili. Tak třeba skrze Joele Hospodin říká:...navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. A zřejmě první, co posluchače napadlo, bylo: No jistě, jako vždy roztrhneme svoje roucha a posy peme se popelem. To vždycky fungovalo. Ale Joel pokračuje: Roztrhněte svá srdce, ne oděv... Ono totiž udělat neosobní fyzické gesto je mnohdy snazší, než si sáhnout na dno srdce, což se nás niterně dotýká. Představme si, že stojíme před vysokou zdí, kde je poměrně úzký průchod a celkem šero. Bůh říká: Tady máš mapu, baterku, a jdi. My si posvítíme do té šeré uličky. Mapa je sice dokonale přehledná, ale baterka prosvítí prostor tak sotva tři metry před námi. Co teď? Půjdeme podél zdi a budeme hledat jinou cestu? Nebo to riskneme a půjde me podle Boží mapy? Logicky je vždycky lepší jít podle mapy (je li aktuální), protože když půjdeme hledat jinou cestu, můžeme si zby tečně zajít. Víte co vidí Bůh ze své perspektivy? Vidí bludiště s nej kratší a jasně vyznačenou cestou. Vidí, že když jdeš podél zdi (hledáš svou lepší cestu), zdlouhavě obcházíš velký blok a vracíš se zpět k průchodu, kam tě původně On sám zavedl. Jsi znovu tam, kde jsi byl na začátku... jen jsi zbytečně ztratil čas a energii. Plácáš se do čela a konečně otvíráš mapu. Vyplatí se poslechnout. Vyplatí se poslechnout hned. x JAKÁ BYLA? Můžete číst v tomto čísle M&P Cesta k trůnu Podle Pavla jsme byli my, kdo věříme v Ježíše, vzkříšeni z duchovní smrti a jsme spolu s Ním posazeni na nebesích. Když jsme my byli ještě mrtví v hříších, obživil nás [Bůh] spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni, a spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši (Ef. 2:5 6). Takže, kde je toto nebeské místo, kam jsme byli posazeni s Ježíšem? Není to nic jiného než Boží trůnní sál trůn milosti, bydliště Všemohoucího. O dva verše dál čteme, jak jsme byli na toto nádherné místo přeneseni: Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to ne sami ze sebe: je to Boží dar. (2:8) Trůnní sál je sídlem veškeré moci a vlády. Je to místo, odkud Bůh vládne všem knížectvím a moc nostem a panuje nad lidskými záležitostmi. Zde v trůnním sále sleduje každý Satanův pohyb a zkou má každou lidskou myšlenku. A Kristus sedí Otci po pravici. Písmo nám říká: Všechny věci jsou učiněny skrze něj (Jn 1:3) a V něm přebývá všechna Božství plnost tělesně (Kol. 2:9). V Ježíši sídlí všechna moudrost a pokoj, veškerá moc a síla, všechno, co je potřeba k žití a vítěznému, plodnému životu. Pavel nám říká: Tak jistě, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých, vzkřísil Otec spolu s Ním i nás. A stejně jistě jako, byl Ježíš zaveden k trůnu slávy, byli jsme spolu s Ním přijati na to samé slavné místo. Protože jsme v Něm, tak jsme také tam, kde je On. Toto je privilegium všech věřících. To znamená, že sedíme spolu s Ním na tom samém místě na nebesích, kde přebývá On. Samozřejmě že svět má plné právo o této představě pochybovat. Jak by mohl nějaký křesťan žít v ne beském království a také na zemi? I věřící připouštějí, že nerozumí tomuto Pavlovu vyučování. A přiznávají, že ve svých každodenních životech tuto pravdu nepro žívají. Nemusíme se dívat na varovný příklad ustarané, zoufalé církve, abychom to viděli. Všechno, co musí me udělat, je přezkoumat své vlastní chození s Kristem. Množství křesťanů je deprimovaných a bojí se. Chodí do církve, zpívají Bohu chvály a svědčí o jeho přemá hající moci ve svých životech. Ale pro mnohé z těch samých křesťanů je život neustálou sérií nahoru a dolů. Jsou zdrceni světskými starostmi a trápením. A když čelí zkouškám, jsou úplně vyvedeni z míry a jejich víra se hroutí. Tělo Kristovo Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy (1.Kor.12:27). Na tomto místě je zjevena jedna ze zásad ních pravd o církvi. Církev je Kristovo tělo. Toto není podobenstvím, ale tajemství! Od příchodu Pána Ježíše Krista na tento svět začala nová etapa Božího působení na zemi. Bůh začal jednat skrze tělo Kristovo. Nejprve skrze Ježíše Krista osobně: Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, kte rý chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním (Sk.10:38). Po odchodu Pána Ježíše zpět k Otci chce dále Bůh tutéž vůli skrze církev, která je Kristovým tělem, dál zjevovat:...jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě (1. Jan 4:17b). Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on; a bude dělat větší skutky než tyto, neboť já jdu ke svému Otci (Jan14:12). Poslání církve je tedy pokračovat v díle, které Pán Ježíš započal, dokud znovu nepřijde. Má přinášet Boží dobré zprávy na tento svět a konat zázračné skutky lásky, soucitu, milo srdenství. Toto je naše poslání. Abychom byli toto poslání schopni naplňo vat, je nutné porozumět další části tajemství církve, která je Kristovým tělem. D. Wilkerson Ptám se tě: představuje tohle nebeský život, který Pavel popisuje? Podobá se to něčemu, co by se blížilo tvé představě o životě na trůnu? Bylo nám řečeno, že nás sám Kristus přivedl na nebeské místo spolu s Ním. Ale pokud to tak je, pak žije mnoho křesťanů daleko od zaslíbení, která Bůh připravil. Přemýšlej o tom: jestliže skutečně žijeme v Kristu, posazeni v Něm v trůnním sále v nebi, jak může být nějaký věřící stále ještě zotročen svým tělem? To, že jsme byli posazeni na místo v Něm, má důvod. Ale mnozí v Kristově těle si ho nenárokují ani nepřivlastňují. Čti pozorně Pavlova slova: Které dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na své pravici na nebesích, vysoko nade všechna knížectví, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, které se vzývá, nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno poddal pod jeho nohy, a jej dal jako hlavu církvi nadevším. (Ef 1:20 22) Většině věřících nedělá potíže v tomto Kristu věřit. Kážeme: Ježíš je ještě teď na trůnu. Převyšuje všechna knížectví a moci, daleko mimo dosah Satana. Ale zjišťujeme, že je pro nás těžké přijmout následující pravdu: A spolu s ním nás [Bůh] vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši (2:6). Dokážeme věřit, že Kristus už je na tomto nebeském místě a sedí s Otcem. Ale nedokážeme přijmout, že my tam také sedíme, v tom samém trůnním sále. Ježíš sám nám již řekl: Jdu, abych vám připravil místo (Jan 14:2), ne až ve slávě, ale ještě teď. Mnohým to zní jako fantazie, jako nějaká teologická iluze: Chceš říci, že nemusím svůj život žít tak, že jsem střídavě horký a studený, nahoře a dole? Když jsem otřesen trápením, že to se mnou nemá hnout? Že má intimita s Kristem zůstane nedotčená? Ano, samozřejmě. Pavel vyznává: Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal vším duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. (Ef 1:3) Všimni si, kde říká Pavel, že jsou uložena všechna duchovní požehnání: v trůnním sále. Všechno Kristovo bohatství je nám tam k dispozici: nezlomnost, síla, odpočinutí, stále vzrůstající pokoj. Tak proč tolik křesťanů s dobrým míněním tyto věci míjí? Je to proto, že nepřijmeme svou pozici na nebesích v Kristu? Je to proto, že v těchto dnech sly šíme tolik mluvit o potřebě probuzení? Je to proto, že zástupy věřících prostě nežijí vzkříšený život? P. Petrášek Vždyť tak jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejnou práci, tak i my, ačkoli mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jed notlivě údy jedni druhých (Řím. 12:4,5). Každý z nás má svou církev (sbor), kam jsme Duchem svatým přivedeni a kde jsme Pánem povoláni být jedním z údů. Do církve nemáš chodit, církev máš svým životem a službou tvořit! Máš své osobité sklony, vlastnosti, touhy, které budou li posvěcené, mají v církvi své uplatnění, a Pán očekává, že se podle svých osobitých schopností zapojíš v jeho těle k službě ostatním údům. Na závěr chci poukázat na jednu důležitou věc, kterou je nutné, abychom se jako údy Kristova těla naučili: Bůh ale složil tělo tak, že dal větší čest tomu, kterému se jí nedostává, aby v těle nebylo rozdělení, ale aby údy měly o sebe navzájem stejnou péči. A tak, jestliže trpí jeden úd, trpí s ním všechny údy. Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním (1.Kor.12:24b 26). Chci zdůraznit utrpení jednoho údu. Čas od času to potkává každého z nás. Máme těžké životní období a není to v životě pro nás jed noduché. V těle Kristově to poznáš snadno. Když bratr nebo setra jsou stranou dění sboru, neotvírají svá srdce ostatním, nesdílejí svůj život s ostatními nebo přestávají se účastnit Pavel to činí křišťálově jasné: abychom měli Kristova požehnání, která plynou skrze nás, musíme být po sazeni s Pánem v trůnním sále v nebi. V Božím domě se dnes něco strašlivě pokazilo, vidím ten problém jako selhání moci Satan působí v Božím domě spoušť. Místo, aby byl odmítán, pouští se svobodně do podvádění a oklamá vání mnohých v Božím těle. Výsledkem je zoufalství a zmatek, pád celoživotních Božích služebníků. Jeden sociolog, který je agnostikem, napsal knihu o stavu církve. Uzavírá o křesťanech tímto: Zdaleka nežijí v jiném světě [nebeském], věřící jsou nápadně podobní sekulárnímu světu! V praxi nejsou takoví, jací by měli podle své teologie být! Pohrdají kulturou! Mluví o pekle, zatracení, a hřích byl dokonce nahrazen nerozsuzující řečí o pochopení a vcítění. C. S. Lewis řekl něco podobného před desetiletími: Největší nepřítel církve je spokojené světáctví. Zdá se, že se církev zhroutila, podléhá soužením, která jsou všude kolem nás. Jednoduše řečeno, ne zaměřujeme se již na Kristovo vítězství nebo na žití přemáhajícího života. Jeden z příznaků vidím v růstu počtu poradců. Mnoho církví zaměnilo trůnní sál za poradenskou místnost. Proč? Málo křesťanů věří, že je možné žít nebeský život v tak neklidných časech. Místo toho se ženou ke svým poradcům a brečí: Měl jsem strašný den. Prosím, poraď mi něco, co mi po může přežít zítřek. Stejné zaměření nacházíme v mnoha moderních kázáních. Většina kázání se dnes zaměřuje spíš na uspokojení lidských potřeb než na vítězný život, který máme v Kristu. Kazatelé nabízejí tři kroky k přežití dalšího dne, instruktážní plán na pouhé jakž takž přežití. Tato poselství úplně opomíjejí trůnní sál a nebeské postavení, které nám bylo dáno v Kristu. Pravdou je, že tento svět byl vždycky sužován. Stále mu hrozila katastrofa, stále byl na pokraji zkázy. Po staletí to měli zbožní kazatelé na paměti. Moje domácí knihovna obsahuje mnoho mocných poselství, která kázali puritánští služebníci ze 17. století. Tito služebníci varovali před hojně rozšířeným opilstvím, zločinností mládeže, smilstvem, bestialitou, politickým neklidem, dysfunkčními rodinami. Stručně řečeno, oni před stovkami let mluvili o všech těch věcech, které se dnes dějí. A to si někteří z nich mysleli, že není možné, aby Bůh snášel takovou bezbožnost dalších padesát let. Pokračování na str. 2 společných shromáždění, jsou to signály, které bychom neměli ignorovat, ale měli bychom mít péči, nežít pouze sami pro sebe, ale být oporou. Zamysli se nyní, jak se asi má sestra nebo bratr, které jsi už dlouho neviděl. Co asi pro žívá sestra nebo bratr, kteří se nezapojují do života a služby církve, a co asi podle svého životního obdarování můžeš pro ně udělat, aby se jim dařilo lépe. Nesmíme zapomenout na slova našeho Pána: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k dru hým (Jan 13:35). Jen když mezi námi bude přátelství a nebu deme lhostejní jeden k druhému, budeme spolu spojeni v jedno tělo láskou. Budeme si vzá jemně sloužit podle svých možností. Tehdy skutečně budeme Kristovým tělem a naplníme své poslání. V neděli 6. května po shromáždění budeme v Č. Krumlově slavnostně otevírat místnost pro mládež. Zahraje skupina AW! a bude následovat otvírací párty přímo v prostorách mládeže.

2 Cesta k... Pokračování ze str. 1 V roce 1860 varoval jeden mocný kazatel v Newark, státě New Jersey, před pouští temnoty, která obklo puje Ameriku. Kázal ohnivá kázání, volal proti církevní lhostejnosti, apatii a světskosti. Tento muž také napsal knihu nazvanou The Millennial Experience, kde popsal falešná učení a kulty, které rostly všude jako houby po dešti. Také kázal o stejných věcech, které se dnes dějí. Boží lid vždycky čelil nepříteli, který útočí ze všech stran. Situace je dnes možná ještě horší než za časů Puritánů, ale čelíme stejnému Satanovi. A ti samí kazatelé vyučovali, že každé požehnání, prorokované pro budoucnost, je Božímu lidu k dispozici právě teď. Nezáleží na tom, jestli se kolem nás rozrůstá špatnost. Podle Pavla se tím spíš rozhojňuje Boží milost k nám. Tak proč dnes nedokážeme věřit Bohu za stejná duchovní požehnání? Proč již nedůvěřujeme, že nám odpovídá dřív, než k Němu voláme? Jestliže jsme v Kristu jestliže On je jak v nás, tak po pravici Otce proč se to v našich životech neodráží? V Kristově těle je veliká potřeba, kterou nazývám veliké probuzení Co myslím velikým probuzením? Mluvím o tom, co Pavel popisuje jako zjevení a osvícení: Aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista, Otec slávy, vám dal Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho, a tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje jeho povolání a jaké bohatství slávy jeho dědictví ve svatých, A jak je převýšená velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly. (Ef 1:17 19) Pavel říkal Efezským: Modlím se, aby vám Bůh dal čerstvé zjevení, že On otevře vaše oči pro povolání, které vám dal. Žádám Ho, aby vám dal nové poro zumění o vašem dědictví, bohatství v Kristu, které vám patří. Je tu ohromná moc, kterou Bůh chce, aby se ve vás uvolnila. Je to ta samá moc, která byla v Ježíši. Ano, stejná moc, která je v Kristu posazeném na nebeském trůnu, je ve vás právě teď. Podle Pavla: (Boží moc) které dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na své pravici na nebesích je ta samá převýšená velikost jeho moci k nám věřícím (1:20,19). Z tohoto důvodu Pavel naléhá: Sami sebe prověřujte, jste li ve víře. (2. Kor 13:5) Jak máme sami sebe prověřovat? Činíme to tak, že sami sebe poměřujeme mocnými Božími zaslíbeními. Máme se ptát sami sebe: Čerpám z Kristových zdrojů, abych odpíral ďáblovi? Používám Jeho moc, abych zvítězil nad hříchem? Žiji v neustálé radosti, pokoji a odpočinutí, které Ježíš zaslíbil každému věřícímu bez výjimky? Milovaní, život na trůnu není fantazie. Není to nějaká teologická iluze. Je to zaopatření, které nám bylo umožněno skrze Kristův kříž. Proto, jestliže nějaký věřící nežije tento život v trůnním sále, může z toho vyvodit pouze jednu věc: Ještě jsem si nepřivlastnil nebeské postavení, které mi bylo dáno s Kristem. Jestliže nevidím, že ve mně jedná Jeho mocná síla, pak jsem nezaujal své místo v Něm. Vaše osobní veliké probuzení přijde v den, kdy se podíváte na svůj život a budete křičet: Život v Kristu musí být víc než tohle. Všechny mé plány jsou naruby, mé sny jsou rozbité. Žiji jako otrok svých strachů a tělesných žádostí. Ale dál už nemohu. Vím, že mě Pán povolal k něčemu víc, než je tento poraže necký život. A já nebudu pokrytec. Ó, Bože, existuje skutečně místo, kde mě naplníš silou k vítěznému životu? Jsi doopravdy ochotný učinit mě víc než ví tězem v mých zkouškách? Je to pravda, že jsi pro mě připravil místo dokonalého odpočinku uprostřed mých bojů? Je pro mě doopravdy možné, abych s Tebou žil v neustálém důvěrném přátelství a intimitě? Je pravda, že již nikdy nemusím sklouznout do apatie nebo se namáhat, abych Tě potěšil? Existuje v Tobě skutečně místo odpočinutí, kde už nikdy nebudu znovu potřebovat probuzení, protože moje víra zů stane stálá? Jsi na pokraji probuzení, když připouštíš: Miluji Ježíše, ale neprožívám ten život na trůnu, o kterém mluví Pavel. Tohle je okamžik, kdy jsi přichystán dospět ke zjevení a osvícení. Bůh sám tě vyvolil ne k neradostnému životu, zoufalému životu pod nohama nepřítele ale abys měl nebeské postavení. A nastal pro tebe čas, aby ses podíval vzhůru a uplatňoval svůj nárok na toto místo v Kristu. Existuje jen jedna cesta k trůnu Nemůžeš si proplakat svou cestu na toto nebeské místo. Nemůžeš ji nastudovat, vypracovat nebo se tam dostat silou vůle. Ne, jediná cesta k životu na trůnu je cesta obětovaného života. Proto vás prosím, bratři, skrze Boží milosrdenství, abyste vydávali svá těla v živou oběť, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši. (Řím 12:1) Pavel mluví z vlastní zkušenosti. Zde byl muž, který zažil odmítání, pokoušení, pronásledování, bití, věznění, ztroskotání, kamenování. Měl také starosti o církev, kterou založil. Přesto svědčil: Za všech okolností jsem byl spokojen. Teď nám říká: Tak ty chceš vědět, jak jsem se dozvěděl o této nebeské pouti? Chceš vědět, jak jsem došel k tomu, že jsem byl spokojený v jakýchkoliv podmínkách, ve kterých jsem se octnul, jak jsem našel pravé odpočinutí v Kristu? Zde je ta cesta, tajemství k přivlastnění tvého nebeského postavení: vydej své tělo jako živou oběť Pánu. Došel jsem ke spokojenosti pouze obětováním své vlastní vůle. Řecké slovo pro živou zde naznačuje celoži votní. Pavel mluví o závazné dohodě, oběti, která je učiněna jednou provždy, na celý život. Ale nechápejte to špatně: toto nemá nic společného se smírnou obětí za hřích. Kristova oběť na kříži je tou jedinou smírnou obětí, která tu hodnotu má:...nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť. (Žid 9:26). Ne, Pavel mluví o odlišné oběti. Tak se nepleť. Bůh neměl zalíbení v obětech učiněných lidmi Starého zákona. Epištola Židům nám říká: zápaly ani oběti za hřích sis neoblíbil. (10:6) Proč tyto oběti Hospodina netěšily? Jednoduše řečeno, nevyžadovaly srdce. Nepřišel jsem sám od sebe, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný (Jan 7:28) Avšak oběť, kterou popisuje Pavel, se Bohu líbí právě proto, že zapojuje srdce. Co je touto obětí? Je to oběť umrtvení naší vůle, odložení naší soběstačnosti a zřeknutí se našich snů a ctižádostí. Když Pavel naléhá: Vydávejte své tělo, tak v pod statě říká: Přibližte se k Pánu. Co to však znamená? Znamená to přiblížit se k Bohu, abychom mu sami sebe kompletně obětovali. Znamená to přicházet k Němu ne v naší vlastní dostatečnosti, ale jako vzkříšené děti, jako svatí v Ježíšově spravedlnosti, jako Otcem přijatí díky našemu postavení v Kristu. Ježíš sám obětoval svůj život jako živou oběť. Ne mluvím o oběti, kterou se stal pro náš hřích na kříži. Ne, byly tu dva aspekty Kristovy oběti. Především tu byla jeho smírná oběť za hřích. Potom tu bylo Jeho zřeknutí se své vůle pro Otcovu. Stručně řečeno, Ježíš dal sám sebe nejen jako oběť za naše hříchy, ale jako živoucí oběť, kterou Otec použije jako nástroj. Uvažuj o jeho svědectví: Hle, přišel jsem (jak je o mně napsáno v knihách), abych vykonal tvou vůli, ó Bože. (Žid 10:7) Znáte mě a také víte, odkud jsem. A nepři šel jsem sám od sebe, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný a vy ho neznáte. (Jan 7:28) Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nedělám nic, ale jak mě naučil můj Otec, tak mluvím. A Ten, který mě poslal, je se mnou. Otec mě nenechal samotného, protože vždycky dělám, co se mu líbí. (8:28 29). Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce... (8:38). Každý věřící je povolán, aby se podílel na tomto aspektu Kristovy oběti. Máme vydávat sami sebe Bohu, vzdát se své vůle pro Něj a zvolit si život úplné závislosti na Něm. Máme k Němu přicházet se slovy: Pane, vzdávám se své vůle pro Tebe. Vyměňuji ji za Tvou vůli. Zavazuji se, že již nebudu říkat nebo dělat nic, pokud mě k tomu nepovedeš. Samozřejmě že Ježíš je v tomto naším příkladem. Nejednal podle své vůle, ale mluvil a jednal jen tak, jak mu Otec nařídil. A všechno to dělal s jediným záměrem: přivést mnohé syny ke slávě (Žid 2:10). Stručně řečeno, Kristus nám ukázal cestu k slávě. Říkal: Následuj mě, slož svou vůli, své plány, své sny. Zavaž se k životu, který je zcela závislý na Otci. Pak mu tvůj život přinese slávu. Dovolte, abych vám přednesl definici slávy: je to plnost Boha v Kristu Zde je sláva, k jejímuž naplnění byl každý křesťan vyvolený. Víš, mnozí jsou povolaní jako synové Otce se všemi privilegii synovství. Ale ne každý chodí v této slávě, ačkoliv jsme určeni k tomu, abychom si ji přivlastnili. Ano, neuvěřitelná sláva bude manifesto vána, až se Ježíš vrátí, aby vzal své služebníky domů. Ale existuje také sláva, která je určena k tomu, aby byla manifestována v Boží církvi zde na zemi. Mluvím o slávě přebývání v Kristu tam, kde On je teď: Já a děti, které mi dal Bůh (Žid 2:13). Tato sláva očekává toho služebníka, který přichází k oltáři, aby vydal své tělo jako živou oběť. Vzdal se všech svých plánů a ambicí, protože zakusil strašné důsledky chození podle své vůle. Je vyčerpaný z úsilí o rozřešení svých vlastních problémů. A má plné zuby podívané na své neúspěšné plány a ztroskotané sny. Tak přichází k oltáři, aby problém vyřešil jednou provždy: vydat sám sebe úplně do Boží vůle. Toto je oběť, kterou musí učinit každý věřící, pokud má poznat Boží mysl. Bůh své plány nikdy nesdílí s těmi, kdo si drží své vlastní nápady. Proč by měl vést někoho, kdo se rozhodl jít svou vlastní cestou? Vím něco o obou stranách této cesty. Při mnoha příležitostech jsem se řídil svou vlastní vůlí. Přesto znám také svobodu, která přichází s prohlášením: Nemusím dělat nic kromě Boží vůle. Nemusím budovat nějaké veliké dílo. A nemusím se zapojovat do žádných dobrých skutků, kromě těch, kdy mě On povede. Nemusím nikomu nic dokazovat. Všechno, co chci, je důvěřovat Ježíši a být na Něm zcela závislý. 2 Ze zkušenosti mohu říci: toto místo zlomenosti a důvěry je místo, kde najdeš probuzení a osvícení, o kterém mluví Pavel: Milujícím Boha napomáhají všechny věci k dobrému, totiž těm, kteří podle jeho uložení jsou povoláni. (Řím 8:28) Přestal ses po koušet dál čelit životním zkouškám ve své vlastní síle. Už máš dost kolísající víry, vleklého strachu, neustálé nejistoty v tom, co dělat. Tak pokládáš všechno na oltář své ego, svou pýchu, své plány a přicházíš k Ježíši se zlomeným duchem a kajícím srdcem. Jsi na místě, kde důvěřuješ Jemu samotnému, že navždy budete dělat všechno spolu. V momentě, kdy se vzdáš své vůle pro Něho, je vykonána oběť. Stane se to tehdy, když se prostě vzdáš úsilí a snah potěšit Boha po svém. Nemůžeš si zasloužit Jeho zalíbení čestným životem nebo činěním dobrých skutků. Ne, jednoduše se musíš zavázat, že Mu budeš důvěřovat. A když vydáš svou živou oběť Ježíši, taková je Jeho odpověď: No tak pojď a přemýšlejme spolu. Jestliže jsi obětoval svou vůli, není snad rozumné, abys ke mně přišel a vírou zaujal své místo se mnou? Opravdu, tento skutek víry je rozumná služba. Pavel se o tom zmiňuje: Proto vás prosím, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali svá těla v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši (Řím 12:1). Všechno je to o tom svěřit Mu naši vůli a věřit, že nám poskytne všechna požehnání, která potřebujeme. Přemýšlej o tom: to už není rozumné vzdát se své vůle a přesto nevěřit, že můžeš vstoupit do Kristovy plnosti. On tě povolal, aby ses vírou chopil Jeho vůle: Chceš li moji vůli chceš li žít život tam, kde načerpáš můj pokoj, odpočinutí a moudrost za všech okolností pak přijď vírou do trůnního sálu. Tady jsi ve mně. Když se budeš modlit, bude to, jako když se modlím skrze tebe. Budeš tam, kde jsem já. Jsi připraven vzdát se svého života úsilí a bojů života plného trápení a obav o budoucnost, života jednou nahoře, jednou dole, života, v němž si nikdy neuvědomíš, že se líbíš Bohu? Pokud tě tvé úsilí a boje unavily, je čas, aby ses zeptal sám sebe: Jsi připraven nabídnout sám sebe na oltář jako živou oběť? Jsi připraven říci: Ne moje vůle, Ježíši, ale tvá se staň. Jsem unavený ze svých pokusů řídit svůj vlastní život. Pěkně jsem to zvoral, obrátil vzhůru nohama. Teď jsem připraven ti ve všem důvěřovat. Ty jediný máš moc, autoritu, vedení, které potřebuji. Tak k tobě přicházím s vírou. A věřím ti, že ke mně věrně mluvíš a říkáš: Tady je cesta, po ní běž. Jestli to popisuje tebe, potom jsi připraven zaujmout své nebeské postavení s Kristem. Ale varuji tě: Satan udělá všechno, co může, aby se tě pokusil setřást z tvé ho právoplatného postavení. Tvé problémy a zkoušky neskončí jednoduše proto, že sedíš s Kristem. Vlastně se mohou vystupňovat, zesílit. Ale teď budeš mít vnitřní zdroje, abys svým zkouškám čelil, protože v tobě pracuje Boží moc. A ty můžeš dát ďáblovi na vědomí: Ach ty ničemný hade, uvědom si jedno: už nejsem na své staré adrese. Nežiji už v ulici Zoufalství. Mám teď nové místo, v Božím trůnním sále. A mám tu trvalé bydliště, na nebesích spolu s Kristem. Tak jestli na mě chceš dosáhnout, budeš to muset udělat pod dohledem Všemohoucího Boha. Jo, a taky mám teď nové jméno. Můžeš mi teď říkat princ panující s Bohem. Drahý svatý, trůnní sál je pro tebe právě teď ote vřený. Přijmi to, co Kristus udělal, a směle, vírou, zaujmi své postavení s Ním. On akceptuje tvou rezig nující vůli. Tak Ho požádej, aby otevřel oči tvého porozumění. A vyznej: Věřím tomu, co o mně Pán říká: že jsem vítězící princ. A také věřím, že jsem tam, kde On říká, že jsem: v trůnním sále v nebi. Sedím spolu s Ním na místě autority nad všemi skutky Satana. Haleluja, On mi ukázal cestu k své mu trůnu. A teď v něm denně přebývám. Copyright 2005 by World Challenge Zážitky, postřehy z Evropské konference Božího ohně a zázraků J. Rendlová Praha: března Dostala jsem nabídku, abych napsala o této konfe renci článek, tak prosím Ducha svatého, aby vedl moji ruku na klávesnici a diktoval co mám sdělit, aby to bylo k užitku těm, kteří jej budou číst Nejdříve mé osobní svědectví: Nečekaně, na po slední chvíli, jsem dostala informaci o této konferenci od mé kamarádky z CŽ z Prachatic. Protože jsem měla potíže se zraněnou páteří, nebyla jsem dvakrát za sebou ve shromáždění, takže jsem neměla ani noviny, ve kte rých tato informace byla. Na registraci již bylo pozdě, byla ukončena, ubytování v Praze nebylo zajištěné, kamarádka Maruška neměla peníze (na úhradu spoje nou s konferencí), a souhlas od manžela bych jistě nedostala, pokud bych chtěla do Prahy sama. Mé srdce ale najednou zahořelo touhou tam být. Věděla jsem, že mám jet, přestože okolnosti byly proti. Modlila jsem se a řekla Duchu svatému, pokud je jeho vůle, abych se konference zúčastnila, tak věřím, že tyto výše zmíněné překážky budou zdolány. Konference byla pro mne načasovaná právě v do bě, kdy jsem si uvědomila, že mé srdce pomalu vychládá, a pokud něco radikálně a co nejrychleji nepodniknu, stane se ze mne spící, spokojený nábožný křesťan. Vnímala jsem svoji postupnou plíživou duchovní dřímotu, ale nic jsem proti ní nepodnikala, protože se mi dokonce začalo toto duchovní pohodlí a podři mování líbit. Příčinou bylo mé rozhodnutí, kdy jsem sama sobě i Bohu dala ultimátum, že nic v duchovní oblasti nebudu dělat, pokud se nevyřeší negativní události kolem mojí osoby, kterým jsem nerozuměla a sama je nedokázala řešit. Pomalu a jistě jsem začala duchovně usínat. Věděla jsem, že nutně potřebuji do svého srdce nový oheň, a že tuto šanci mi Bůh nabízí teď na konferenci. Jestliže Bůh od nás něco chce a my mu dáme souhlas, tak pro Něj neexistují žádné překážky! Konference jsem se zúčastnila sláva!!! Bůh dává vrchovatě, když se mu podvolíme! Den před odjezdem na konferenci za mnou nečekaně přišla sestra z církve s tím, že jí posílá Duch svatý, aby dala do pořádku určitou záležitost. Byla jsem v úžasu, jak Bůh v mém životě opět pracuje. Na konferenci na mě čekalo další překvapení v podo bě dvou sester, které jsem neviděla několik let, a které o mně šířily nepravdy obě dvě mne objaly a omluvily se!!! Není Bůh úžasný? Jednal přes mé více než smělé ultimátum, že nic dělat nebudu, dokud se nebude řešit můj problém.věřím, že můj Tatínek bude jednat i dále! Konference byla sama o sobě velikou milostí ne jenom pro mne, ale pro každého, kdo se jí zúčastnil. Přednášející byli: Rani Sebastian pomazaná kazatelka Božího slova a mocně sloužící na prorocké rovině. Mitchell Peterson pastor církve Victory Outreach v Londýně. Založil 15 sborů, které slouží drogově zá vislým. Je oblíbeným mezinárodním řečníkem. Martin Njamba charismatický řečník je povolaný ke službě šíření evangelia. Konferencí provázel Pavel Radosta pastor Slova života z Pardubic. Jak sdělit a přiblížit přátelskou atmosféru a lásku, kterou jsme hmatatelně vnímali? Jak popsat vanutí a mocnou přítomnost Ducha svatého? Jak vylíčit nádhernou Boží přítomnost při úžasném uctívání hudebníků ze Slova života z Pardubic? Jak sdělit nesdělitelné? Výstižné bude asi to, že jsme se shodli s mnohými na konferenci, že máme touhu postavit zde 3 stany a již se domů, do svých měst nevracet, ale zůstat na této konferenci až do vytržení Ale povinnost, kterou jsme zde převzali, nás postavila zpět do reality. Oheň, který v našich srdcích Bůh zapálil, musíme předat nejenom do vašich srdcí, ale všude tam, kde se budeme pohybovat. Je to pro nás veliká výzva a zodpovědnost Bůh nám důvěřuje! Každé kázání bylo v moci Ducha svatého, budovalo nás, usvědčovalo, napomínalo, vysvětlovalo, pozdvi hovalo, potěšovalo, uzdravovalo, naplňovalo silou, odvahou a odhodláním jít dál a nezastavovat se před překážkami. Cílem této konference bylo zapálit v našich srdcích oheň Ducha svatého. Jsem přesvědčená, že tohoto cíle bylo dosaženo maximálně co se do nás vešlo Bylo zde zdůrazněno, že Ježíš Kristus nás bude křtít Duchem svatým, a výzva, abychom šli do celého světa a nesli EVANGELIUM všemu stvoření! S odkazem na Joela v posledním čase budou mít starci sny a synové vaši vidění, ten čas je NYNÍ!!! Nyní je čas promlouvat ve jménu Ježíše Krista k našim horám nemocem, depresím, problémům Musíme si uvědomit, že si nás Bůh jednotlivě vyvolil před stvořením světa, pomazal svojí mocí ke službě a každému z nás dal jiný specifický úkol. Jaká milost pro každého z nás, jak je to vzácné a drahé co s tím uděláme? Musíme vyjít jsme pomazáni Duchem svatým ke službě. Máme určení, příkaz, abychom vstoupili do nadpřirozena! Je potřeba změnit své myšlení máme malé myšlenky o malých věcech. Musíme myslet veliké věci sloužíme VELIKÉMU Bohu, u kterého je VŠE možné! Musíme mít vizi! Bůh má pro život každého z nás specielní plán a záměr ušitý tobě přímo na tělo. Jsi unikát, nikdo jiný není jako ty, nikdo jiný tě nemůže zastoupit v díle, které pro tebe Bůh připravil nesmíme minout tento cíl! Bůh nás miluje a chce být námi milován. Chce, abychom milovali i své bližní. Nezamilujeme li se do Boha, nikdy nebudeme moci opravdově milovat lidi! Je nutné mít svatou Boží bázeň a úctu k Bohu! Nesmíme brát Boha na lehkou váhu. Máme Boha ctít. Jsme stvo řeni pro chválu Boha. Silně mě oslovilo, že máme přijímat to, co o nás říká Bůh, a ne co o nás říkají a jak nás posuzují lidé. Bůh vidí do našich srdcí a jen On může spravedlivě posoudit naše činy, protože je u nich vždy osobně přítomen. Pokračování na str. 9

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová

milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í C e s t a ž i v o t a www.cestazivota.cz info@cestazivota.cz milostapravda@cestazivota.cz červen 2008 ročník 8 číslo 6 pro

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2011 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

milost & pravda Opravdu věříš v zázraky? Dospělost V tomto čísle: ohlédnutí za sportovní akcí Suché kosti, hejbejte se. D. Wilkerson P.

milost & pravda Opravdu věříš v zázraky? Dospělost V tomto čísle: ohlédnutí za sportovní akcí Suché kosti, hejbejte se. D. Wilkerson P. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem ačalo to 5.11.1989 v Prachaticích... vlastně o něco dřív. ačátkem roku 1989 se splnil sen

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

milost & pravda Řeka života Rok 2007 před námi D. Wilkerson Poselství o tom, jaká bude církev těsně před příchodem Pána P.

milost & pravda Řeka života Rok 2007 před námi D. Wilkerson Poselství o tom, jaká bude církev těsně před příchodem Pána P. Slovo úvodem Nejpřednější věc slova tvého jest pravda... (Žalm 119:160) Mé poslední volné podvečery roku 2006 zaplnil fiktivní příběh hodný zamyšlení. Vláda obrovské země se láskyplně stará o svůj lid

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

milost & pravda Moc odpuštění Jak kráva zapomněla, Bůh je neomezený, ďábel je omezený

milost & pravda Moc odpuštění Jak kráva zapomněla, Bůh je neomezený, ďábel je omezený milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a září 2006 ročník 6 číslo 9 pro vnitřní potřebu neprodejné Slovo úvodem (Znovu)zrození Zrození samo o

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM WILLIAM MARRION BRANHAM TŘI DRUHY VĚŘÍCÍCH Kázáno v Jeffersonville 24. listopadu 1963 Page 1 of 23 Tři druhy věřících 24. 11.1963 v Jeffersonville USA Skloníme nejdříve své hlavy. Zatímco máme hlavy schýlené

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více