Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku."

Transkript

1 1

2 Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. Máte-li zájem o získání kompletního nového Občanského zákoníku zdarma, navštivte stránku cz/zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014.php Sazbu zákona provedl Ing. Milan Vilímek Jihlavský. Mail.: Grafické zpracování, Vilímek 2013 Tato e-kniha nemá přiděleno ISBN, protože textům zákonů, vyhlášek a nařízení, které neobsahují komentář nebo doplnění textu, se ISBN nepřiděluje.

3 Obsah ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY 33 Díl 1 Soukromé právo Díl 2 Užití předpisů občanského práva Díl 3 Ochrana soukromých práv HLAVA II OSOBY 38 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Fyzické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Nezletilí Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Zastoupení členem domácnosti Omezení svéprávnosti Oddíl 3 Nezvěstnost Oddíl 4 Domněnka smrti Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka Jméno člověka a jeho ochrana Oddíl 6 Osobnost člověka Pododdíl 1 Obecná ustanovení

4 Pododdíl 2 Podoba a soukromí Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu Pododdíl 4 Zásah do integrity Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka Díl 3 Právnické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Veřejné rejstříky právnických osob Ustavení a vznik právnické osoby Název Přemístění sídla Účel právnických osob Veřejná prospěšnost Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu Zrušení právnické osoby Přeměna právnické osoby Zánik právnické osoby Likvidace Oddíl 2 Korporace Pododdíl 1 Obecně o korporacích Pododdíl 2 Spolek Založení spolku Ustavující schůze Vznik spolku

5 Pobočný spolek Členství Zánik členství Organizace spolku Členská schůze Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku Kontrolní komise Rozhodčí komise Likvidace spolku Fúze spolků Rozdělení spolku Oddíl 3 Fundace Pododdíl 1 Obecně o fundacích Pododdíl 2 Nadace Založení nadace Změna nadační listiny Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace. 129 Vklady do nadace Majetek nadace a nadační kapitál Zvýšení nadačního kapitálu Snížení nadačního kapitálu Společná ustanovení Přidružený fond Nadační příspěvek Výroční zpráva Správní rada Dozorčí rada Revizor

6 6 Zrušení nadace s likvidací Přeměna nadace Změna právní formy nadace na nadační fond Pododdíl 3 Nadační fond Oddíl 4 Ústav Správní rada Díl 4 Spotřebitel Díl 5 Podnikatel Obchodní firma Zastoupení podnikatele HLAVA III ZASTOUPENÍ 165 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Smluvní zastoupení Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Prokura Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Opatrovnictví člověka Opatrovnická rada Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ 183 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Rozdělení věcí Díl 3 Součást věci a příslušenství věci Součást věci

7 Příslušenství věci Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry Oddíl 3 Pododdíl 1 Pododdíl 2 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI 200 Díl 1 Právní jednání Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Podmínka Zdánlivé právní jednání Oddíl 2 Výklad právních jednání Oddíl 3 Forma právních jednání Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina Soukromá listina Veřejná listina Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě Oddíl 6 Neplatnost právních jednání Všeobecná ustanovení Hlavní důvody neplatnosti Omyl Následky neplatnosti Oddíl 7 Relativní neúčinnost

8 Díl 2 Právní události Význam času Počítání času Díl 3 Promlčení a prekluze Oddíl 1 Promlčení Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení Počátek promlčecí lhůty Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty Oddíl 2 Prekluze ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ 229 Díl 1 Všeobecné ustanovení Díl 2 Vznik manželství Díl 3 Zákonné překážky manželství Zdánlivé manželství a neplatnost manželství Oddíl 1 Zdánlivé manželství Oddíl 2 Neplatnost manželství Díl 4 Povinnosti a práva manželů Oddíl 1 Obecná ustanovení

9 Obstarávání záležitostí rodiny Obvyklé vybavení rodinné domácnosti Rodinný závod Oddíl 2 Manželské majetkové právo Zákonný režim Správa v zákonném režimu Smluvený režim Správa ve smluveném režimu Režim založený rozhodnutím soudu Režim oddělených jmění Ochrana třetích osob Vypořádání společného jmění Některá ustanovení o bydlení manželů Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí. 260 Díl 5 Zánik manželství Oddíl 1 Obecné ustanovení Oddíl 2 Rozvod manželství Oddíl 3 Následky zániku manželství Výživné rozvedeného manžela Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství Bydlení po zániku manželství HLAVA II PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ 269 Díl 1 Všeobecná ustanovení Příbuzenství Díl 2 Poměry mezi rodiči a dítětem Oddíl 1 Určování rodičovství

10 10 Otcovství Popírání otcovství Oddíl 2 Osvojení Pododdíl 1 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě Pododdíl 2 Souhlas s osvojením Souhlas dítěte s osvojením Souhlas rodičů Pododdíl 3 Péče před osvojením Pododdíl 4 Následky osvojení Zrušení osvojení Pododdíl 5 Osvojení zletilého Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého Společná ustanovení pro osvojení zletilého. 290 Oddíl 3 Rodiče a dítě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Osobní jméno a příjmení dítěte Pododdíl 3 Rodičovská odpovědnost Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti Péče o dítě a jeho ochrana Osobní styk rodiče s dítětem Zastoupení dítěte Péče o jmění dítěte Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství Pododdíl 4 Vyživovací povinnost

11 Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky Společná ustanovení o výživném Oddíl 4 Zvláštní opatření při výchově dítěte Oddíl 5 HLAVA III Preventivní, výchovná a sankční opatření. 312 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ 314 Díl 1 Poručenství Díl 2 Opatrovnictví dítěte Oddíl 1 Opatrovník Oddíl 2 Opatrovník pro správu jmění dítěte Díl 3 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství Oddíl 1 Svěření dítěte do péče jiné osoby Oddíl 2 Pěstounství Díl 4 Ústavní výchova ČÁST TŘETÍ ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 328 HLAVA II VĚCNÁ PRÁVA 329 Díl 1 Obecná ustanovení Díl 2 Držba Nabytí držby

12 Poctivá držba Držba vlastnického práva Ochrana držby Uchování držby Díl 3 Vlastnictví Oddíl 1 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah Předmět a obsah vlastnického práva Omezení vlastnického práva Rozhrady Nezbytná cesta Vyvlastnění a omezení vlastnického práva. 345 Ochrana vlastnického práva Ochrana domnělého vlastnického práva Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva Pododdíl 1 Přivlastnění a nález Přivlastnění Nález Nález skryté věci Pododdíl 2 Přirozený přírůstek Přírůstek nemovité věci Naplavenina a strž Pododdíl 3 Umělý přírůstek Zpracování Smísení Stavba Pododdíl 4 Smíšený přírůstek Pododdíl 5 Vydržení Řádné vydržení

13 13 Pododdíl 6 Převod vlastnického práva Pododdíl 7 Pododdíl 8 Převod vlastnického práva k movité věci Společná ustanovení o převodu vlastnického práva Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl Oddíl 3 Správa společné věci Oddíl 4 Správce společné věci Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci Odklad zrušení spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení Společné části Pododdíl 2 Vznik jednotky Prohlášení Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky Zvláštní ustanovení o převodu jednotky Pododdíl 5 Správa domu a pozemku Správa bez vzniku společenství vlastníků. 388

14 Společenství vlastníků Shromáždění Rozhodnutí mimo zasedání Zrušení společenství vlastníků Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví Pododdíl 7 Společná ustanovení Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení Správa věci v přídatném spoluvlastnictví Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění Díl 5 Věcná práva k cizím věcem Oddíl 1 Právo stavby Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby Oddíl 2 Věcná břemena Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech Pododdíl 2 Nabytí služebnosti Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti Služebnost inženýrské sítě Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Pododdíl 5 Užívací právo Požívací právo Společná ustanovení Služebnost bytu Pododdíl 6 Zánik služebnosti

15 15 Pododdíl 7 Reálná břemena Oddíl 3 Zástavní právo Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zastavení Zastavení podílu v korporaci Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů Zastavení pohledávky Pododdíl 3 Rozsah zástavního práva Pododdíl 4 Práva a povinnosti ze zástavního práva Pododdíl 5 Výkon zástavního práva Pododdíl 6 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích Pododdíl 7 Zánik zástavního práva Pododdíl 8 Práva vlastníka při uvolnění zástavy Pododdíl 9 Záměna zástavního práva Pododdíl 10 Podzástavní právo Oddíl 4 Zadržovací právo Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Prostá správa cizího majetku Pododdíl 3 Plná správa cizího majetku Oddíl 2 Pravidla správy Pododdíl 1 Povinnosti správce vůči beneficientovi

16 Pododdíl 2 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám Pododdíl 3 Inventář, jistota a pojištění Pododdíl 4 Společná správa Pododdíl 5 Obezřetné investice Pododdíl 6 Vyúčtování Oddíl 3 Skončení správy Oddíl 4 Svěřenský fond Pododdíl 1 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik Pododdíl 2 Správa svěřenského fondu Pododdíl 3 Obmyšlený Pododdíl 4 Dohled nad správou svěřenského fondu Pododdíl 5 Změny svěřenského fondu Pododdíl 6 Zánik svěřenského fondu HLAVA III DĚDICKÉ PRÁVO 469 Díl 1 Právo na pozůstalost Dědický nápad Dědická nezpůsobilost Odmítnutí dědictví Díl 2 Pořízení pro případ smrti Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Oddíl 2 Závěť Pododdíl 1 Obecná ustanovení Připadnutí pozůstalosti dědicům Uvolněný podíl Náhradnictví Svěřenské nástupnictví

17 Pořizovací nezpůsobilost Účinky omylu Pododdíl 2 Forma závěti Závěť pořízená soukromou listinou Závěť pořízená veřejnou listinou Svědkové závěti Úlevy při pořizování závěti Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti Vykonavatel závěti Správce pozůstalosti Podmínky Doložení času Zvláštní ustanovení Příkaz Pododdíl 4 Zrušení závěti Odvolání závěti Oddíl 3 Dědická smlouva Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi Díl 3 Odkaz Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zřízení odkazu Obtížení odkazem Odvolání odkazu Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu Pododdíl 2 Odkaz určité věci

18 Pododdíl 3 Odkaz pohledávky Pododdíl 4 Jiné odkazy Oddíl 3 Nabytí odkazu Uvolněný odkaz Práva dědice vyhradivšího si soupis Díl 4 Zákonná posloupnost Díl 5 Povinný díl Započtení na povinný díl a na dědický podíl Oddíl 1 Nepominutelný dědic Oddíl 2 Vydědění Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice Oddíl 4 Výpočet povinného dílu Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl 518 Započtení na povinný díl Započtení na dědický podíl Díl 6 Právo některých osob na zaopatření Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice Oddíl 1 Nabytí dědictví Výhrada soupisu Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis Správa pozůstalosti Závěra pozůstalosti Soupis pozůstalosti Oddíl 3 Potvrzení dědictví Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti Oddíl 5 Dluhy postihující dědice Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu

19 Právní účinky výhrady soupisu Odloučení pozůstalosti Vyhledání dluhů zůstavitele Díl 8 Zcizení dědictví ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH 538 Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah Díl 2 Smlouva Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Přijetí nabídky Oddíl 3 Obsah smlouvy Oddíl 4 Forma smlouvy Oddíl 5 Účinky smlouvy Obecná ustanovení Změna okolností Smlouva ve prospěch třetí osoby Oddíl 6 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná nabídka Oddíl 7 Smlouva o smlouvě budoucí Díl 3 Obsah závazků Obecná ustanovení

20 20 Díl 4 Neúměrné zkrácení Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Úroky Závdavek Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Pododdíl 1 Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem Odstoupení od smlouvy Společná ustanovení Pododdíl 2 Finanční služby Oddíl 3 Odstoupení od smlouvy Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Obsah smlouvy Odstoupení od smlouvy Zvláštní ustanovení Díl 5 Společné dluhy a pohledávky Nedělitelné plnění Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně Díl 6 Změny závazků Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

21 Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky Pododdíl 2 Změna v osobě dlužníka Převzetí dluhu Pododdíl 3 Postoupení smlouvy Oddíl 2 Změny v obsahu závazků Narovnání Společná ustanovení Díl 7 Zánik závazků Oddíl 1 Splnění Obecná ustanovení Řádné plnění Způsob plnění Poukázka Kvitance Místo plnění Čas plnění Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Společná ustanovení Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků Započtení Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení od smlouvy Následná nemožnost plnění Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů

22 Oddíl 1 Obecná ustanovení Jistota Oddíl 2 Zajištění dluhu Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Oddíl 3 Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 639 Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného Oddíl 1 Darování Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování Pododdíl 3 Odvolání daru Odvolání daru pro nouzi Odvolání daru pro nevděk Společná ustanovení Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Koupě movité věci Základní ustanovení Povinnosti prodávajícího Předmět koupě Práva z vadného plnění

23 Záruka za jakost Povinnosti kupujícího Nebezpečí škody na věci Svépomocný prodej Pododdíl 3 Koupě nemovité věci Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Pododdíl 5 Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Cenová doložka Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě Práva z vadného plnění Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu Oddíl 3 Směna Díl 2 Přenechání věci k užití jinému Oddíl 1 Výprosa Oddíl 2 Výpůjčka Oddíl 3 Nájem Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pronajímatel Nájemce Podnájem Nájemné Další práva a povinnosti stran Změna vlastnictví Skončení nájmu

24 24 Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení Odevzdání bytu Nájemné a jiné platby Práva a povinnosti stran Úpravy a jiné změny bytu nebo domu Společný nájem Členové nájemcovy domácnosti Podnájem Následky smrti nájemce Skončení nájmu Nájem služebního bytu Nájem bytu zvláštního určení Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Základní ustanovení Skončení nájmu Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku Pododdíl 6 Ubytování Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení Inventář Pododdíl 2 Zemědělský pacht Pododdíl 3 Pacht závodu

25 Oddíl 5 Licence Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze Oddíl 6 Zápůjčka Oddíl 7 Úvěr Díl 3 Pracovní poměr Díl 4 Závazky ze schovacích smluv Oddíl 1 Úschova Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Úschova cenného papíru Imobilizace cenných papírů Oddíl 2 Skladování Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu Oddíl 1 Příkaz Oddíl 2 Zprostředkování Oddíl 3 Komise Oddíl 4 Zasílatelství Oddíl 5 Obchodní zastoupení Základní ustanovení Povinnosti obchodního zástupce

26 Povinnosti zastoupeného Provize Výpověď obchodního zastoupení Zvláštní odměna Díl 6 Zájezd Základní ustanovení Potvrzení zájezdu Odstoupení od smlouvy Vady zájezdu Náhrada škody Zahraniční školní pobyt Společné ustanovení Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby Pododdíl 2 Přeprava věci Přepravné Náhrada škody Pododdíl 3 Náložný list Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí 786 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku Díl 8 Dílo Oddíl 1 Obecná ustanovení Způsob provádění díla Věci k provedení díla Vlastnické právo k předmětu díla Provedení díla Cena za dílo

27 Vady díla Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu Oddíl 3 Stavba jako předmět díla Vady stavby Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem Díl 9 Péče o zdraví Poučení Práva a povinnosti stran Záznamy o péči o zdraví Díl 10 Kontrolní činnost Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu Oddíl 1 Účet Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Platební účet Pododdíl 3 Jiný než platební účet Pododdíl 4 Vkladní knížka Oddíl 2 Jednorázový vklad Oddíl 3 Akreditiv Potvrzený akreditiv Dokumentární akreditiv Oddíl 4 Inkaso Dokumentární inkaso Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv Oddíl 1 Důchod Oddíl 2 Výměnek Díl 13 Společnost Oddíl 1 Obecná ustanovení

28 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem Oddíl 3 Správa společnosti Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám Oddíl 5 Zánik členství Oddíl 6 Zánik společnosti Díl 14 Tichá společnost Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě Zánik tiché společnosti Díl 15 Závazky z odvážných smluv Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Pojištění Pododdíl 1 Základní ustanovení Pojistný zájem Pojistka Povinné pojištění Pojistné Změna pojistného rizika Šetření pojistné události Zánik pojištění Pododdíl 2 Škodové pojištění Hranice pojistného plnění Pododdíl 3 Obnosové pojištění Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob Pododdíl 5 Životní pojištění Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby

29 Odkupné Pododdíl 6 Úrazové pojištění Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci Pododdíl 8 Pojištění majetku Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát Oddíl 3 Sázka, hra a los Pododdíl 1 Sázka Pododdíl 2 Hra Pododdíl 3 Los Pododdíl 4 Společné ustanovení Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby Oddíl 1 Veřejný příslib Pododdíl 1 Příslib odměny Pododdíl 2 Vypsání ceny Oddíl 2 Slib odškodnění HLAVA III ZÁVAZKY Z DELIKTŮ 883 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1 Základní ustanovení Prevence Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu Pododdíl 1 Obecná ustanovení Domněnka nedbalosti Škoda způsobená několika osobami Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne 10.5.2012 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m OBSAH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství podle zák. č. 359/1999 Sb. 17 Obecní úřad obce

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... 4 A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 A.2

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více