Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku."

Transkript

1 1

2 Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. Máte-li zájem o získání kompletního nového Občanského zákoníku zdarma, navštivte stránku cz/zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014.php Sazbu zákona provedl Ing. Milan Vilímek Jihlavský. Mail.: Grafické zpracování, Vilímek 2013 Tato e-kniha nemá přiděleno ISBN, protože textům zákonů, vyhlášek a nařízení, které neobsahují komentář nebo doplnění textu, se ISBN nepřiděluje.

3 Obsah ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY 33 Díl 1 Soukromé právo Díl 2 Užití předpisů občanského práva Díl 3 Ochrana soukromých práv HLAVA II OSOBY 38 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Fyzické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Nezletilí Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Zastoupení členem domácnosti Omezení svéprávnosti Oddíl 3 Nezvěstnost Oddíl 4 Domněnka smrti Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka Jméno člověka a jeho ochrana Oddíl 6 Osobnost člověka Pododdíl 1 Obecná ustanovení

4 Pododdíl 2 Podoba a soukromí Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu Pododdíl 4 Zásah do integrity Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka Díl 3 Právnické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Veřejné rejstříky právnických osob Ustavení a vznik právnické osoby Název Přemístění sídla Účel právnických osob Veřejná prospěšnost Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu Zrušení právnické osoby Přeměna právnické osoby Zánik právnické osoby Likvidace Oddíl 2 Korporace Pododdíl 1 Obecně o korporacích Pododdíl 2 Spolek Založení spolku Ustavující schůze Vznik spolku

5 Pobočný spolek Členství Zánik členství Organizace spolku Členská schůze Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku Kontrolní komise Rozhodčí komise Likvidace spolku Fúze spolků Rozdělení spolku Oddíl 3 Fundace Pododdíl 1 Obecně o fundacích Pododdíl 2 Nadace Založení nadace Změna nadační listiny Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace. 129 Vklady do nadace Majetek nadace a nadační kapitál Zvýšení nadačního kapitálu Snížení nadačního kapitálu Společná ustanovení Přidružený fond Nadační příspěvek Výroční zpráva Správní rada Dozorčí rada Revizor

6 6 Zrušení nadace s likvidací Přeměna nadace Změna právní formy nadace na nadační fond Pododdíl 3 Nadační fond Oddíl 4 Ústav Správní rada Díl 4 Spotřebitel Díl 5 Podnikatel Obchodní firma Zastoupení podnikatele HLAVA III ZASTOUPENÍ 165 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Smluvní zastoupení Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Prokura Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Opatrovnictví člověka Opatrovnická rada Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ 183 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Rozdělení věcí Díl 3 Součást věci a příslušenství věci Součást věci

7 Příslušenství věci Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry Oddíl 3 Pododdíl 1 Pododdíl 2 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI 200 Díl 1 Právní jednání Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Podmínka Zdánlivé právní jednání Oddíl 2 Výklad právních jednání Oddíl 3 Forma právních jednání Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina Soukromá listina Veřejná listina Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě Oddíl 6 Neplatnost právních jednání Všeobecná ustanovení Hlavní důvody neplatnosti Omyl Následky neplatnosti Oddíl 7 Relativní neúčinnost

8 Díl 2 Právní události Význam času Počítání času Díl 3 Promlčení a prekluze Oddíl 1 Promlčení Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení Počátek promlčecí lhůty Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty Oddíl 2 Prekluze ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ 229 Díl 1 Všeobecné ustanovení Díl 2 Vznik manželství Díl 3 Zákonné překážky manželství Zdánlivé manželství a neplatnost manželství Oddíl 1 Zdánlivé manželství Oddíl 2 Neplatnost manželství Díl 4 Povinnosti a práva manželů Oddíl 1 Obecná ustanovení

9 Obstarávání záležitostí rodiny Obvyklé vybavení rodinné domácnosti Rodinný závod Oddíl 2 Manželské majetkové právo Zákonný režim Správa v zákonném režimu Smluvený režim Správa ve smluveném režimu Režim založený rozhodnutím soudu Režim oddělených jmění Ochrana třetích osob Vypořádání společného jmění Některá ustanovení o bydlení manželů Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí. 260 Díl 5 Zánik manželství Oddíl 1 Obecné ustanovení Oddíl 2 Rozvod manželství Oddíl 3 Následky zániku manželství Výživné rozvedeného manžela Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství Bydlení po zániku manželství HLAVA II PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ 269 Díl 1 Všeobecná ustanovení Příbuzenství Díl 2 Poměry mezi rodiči a dítětem Oddíl 1 Určování rodičovství

10 10 Otcovství Popírání otcovství Oddíl 2 Osvojení Pododdíl 1 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě Pododdíl 2 Souhlas s osvojením Souhlas dítěte s osvojením Souhlas rodičů Pododdíl 3 Péče před osvojením Pododdíl 4 Následky osvojení Zrušení osvojení Pododdíl 5 Osvojení zletilého Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého Společná ustanovení pro osvojení zletilého. 290 Oddíl 3 Rodiče a dítě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Osobní jméno a příjmení dítěte Pododdíl 3 Rodičovská odpovědnost Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti Péče o dítě a jeho ochrana Osobní styk rodiče s dítětem Zastoupení dítěte Péče o jmění dítěte Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství Pododdíl 4 Vyživovací povinnost

11 Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky Společná ustanovení o výživném Oddíl 4 Zvláštní opatření při výchově dítěte Oddíl 5 HLAVA III Preventivní, výchovná a sankční opatření. 312 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ 314 Díl 1 Poručenství Díl 2 Opatrovnictví dítěte Oddíl 1 Opatrovník Oddíl 2 Opatrovník pro správu jmění dítěte Díl 3 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství Oddíl 1 Svěření dítěte do péče jiné osoby Oddíl 2 Pěstounství Díl 4 Ústavní výchova ČÁST TŘETÍ ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 328 HLAVA II VĚCNÁ PRÁVA 329 Díl 1 Obecná ustanovení Díl 2 Držba Nabytí držby

12 Poctivá držba Držba vlastnického práva Ochrana držby Uchování držby Díl 3 Vlastnictví Oddíl 1 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah Předmět a obsah vlastnického práva Omezení vlastnického práva Rozhrady Nezbytná cesta Vyvlastnění a omezení vlastnického práva. 345 Ochrana vlastnického práva Ochrana domnělého vlastnického práva Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva Pododdíl 1 Přivlastnění a nález Přivlastnění Nález Nález skryté věci Pododdíl 2 Přirozený přírůstek Přírůstek nemovité věci Naplavenina a strž Pododdíl 3 Umělý přírůstek Zpracování Smísení Stavba Pododdíl 4 Smíšený přírůstek Pododdíl 5 Vydržení Řádné vydržení

13 13 Pododdíl 6 Převod vlastnického práva Pododdíl 7 Pododdíl 8 Převod vlastnického práva k movité věci Společná ustanovení o převodu vlastnického práva Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl Oddíl 3 Správa společné věci Oddíl 4 Správce společné věci Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci Odklad zrušení spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení Společné části Pododdíl 2 Vznik jednotky Prohlášení Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky Zvláštní ustanovení o převodu jednotky Pododdíl 5 Správa domu a pozemku Správa bez vzniku společenství vlastníků. 388

14 Společenství vlastníků Shromáždění Rozhodnutí mimo zasedání Zrušení společenství vlastníků Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví Pododdíl 7 Společná ustanovení Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení Správa věci v přídatném spoluvlastnictví Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění Díl 5 Věcná práva k cizím věcem Oddíl 1 Právo stavby Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby Oddíl 2 Věcná břemena Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech Pododdíl 2 Nabytí služebnosti Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti Služebnost inženýrské sítě Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Pododdíl 5 Užívací právo Požívací právo Společná ustanovení Služebnost bytu Pododdíl 6 Zánik služebnosti

15 15 Pododdíl 7 Reálná břemena Oddíl 3 Zástavní právo Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zastavení Zastavení podílu v korporaci Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů Zastavení pohledávky Pododdíl 3 Rozsah zástavního práva Pododdíl 4 Práva a povinnosti ze zástavního práva Pododdíl 5 Výkon zástavního práva Pododdíl 6 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích Pododdíl 7 Zánik zástavního práva Pododdíl 8 Práva vlastníka při uvolnění zástavy Pododdíl 9 Záměna zástavního práva Pododdíl 10 Podzástavní právo Oddíl 4 Zadržovací právo Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Prostá správa cizího majetku Pododdíl 3 Plná správa cizího majetku Oddíl 2 Pravidla správy Pododdíl 1 Povinnosti správce vůči beneficientovi

16 Pododdíl 2 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám Pododdíl 3 Inventář, jistota a pojištění Pododdíl 4 Společná správa Pododdíl 5 Obezřetné investice Pododdíl 6 Vyúčtování Oddíl 3 Skončení správy Oddíl 4 Svěřenský fond Pododdíl 1 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik Pododdíl 2 Správa svěřenského fondu Pododdíl 3 Obmyšlený Pododdíl 4 Dohled nad správou svěřenského fondu Pododdíl 5 Změny svěřenského fondu Pododdíl 6 Zánik svěřenského fondu HLAVA III DĚDICKÉ PRÁVO 469 Díl 1 Právo na pozůstalost Dědický nápad Dědická nezpůsobilost Odmítnutí dědictví Díl 2 Pořízení pro případ smrti Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Oddíl 2 Závěť Pododdíl 1 Obecná ustanovení Připadnutí pozůstalosti dědicům Uvolněný podíl Náhradnictví Svěřenské nástupnictví

17 Pořizovací nezpůsobilost Účinky omylu Pododdíl 2 Forma závěti Závěť pořízená soukromou listinou Závěť pořízená veřejnou listinou Svědkové závěti Úlevy při pořizování závěti Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti Vykonavatel závěti Správce pozůstalosti Podmínky Doložení času Zvláštní ustanovení Příkaz Pododdíl 4 Zrušení závěti Odvolání závěti Oddíl 3 Dědická smlouva Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi Díl 3 Odkaz Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zřízení odkazu Obtížení odkazem Odvolání odkazu Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu Pododdíl 2 Odkaz určité věci

18 Pododdíl 3 Odkaz pohledávky Pododdíl 4 Jiné odkazy Oddíl 3 Nabytí odkazu Uvolněný odkaz Práva dědice vyhradivšího si soupis Díl 4 Zákonná posloupnost Díl 5 Povinný díl Započtení na povinný díl a na dědický podíl Oddíl 1 Nepominutelný dědic Oddíl 2 Vydědění Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice Oddíl 4 Výpočet povinného dílu Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl 518 Započtení na povinný díl Započtení na dědický podíl Díl 6 Právo některých osob na zaopatření Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice Oddíl 1 Nabytí dědictví Výhrada soupisu Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis Správa pozůstalosti Závěra pozůstalosti Soupis pozůstalosti Oddíl 3 Potvrzení dědictví Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti Oddíl 5 Dluhy postihující dědice Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu

19 Právní účinky výhrady soupisu Odloučení pozůstalosti Vyhledání dluhů zůstavitele Díl 8 Zcizení dědictví ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH 538 Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah Díl 2 Smlouva Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Přijetí nabídky Oddíl 3 Obsah smlouvy Oddíl 4 Forma smlouvy Oddíl 5 Účinky smlouvy Obecná ustanovení Změna okolností Smlouva ve prospěch třetí osoby Oddíl 6 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná nabídka Oddíl 7 Smlouva o smlouvě budoucí Díl 3 Obsah závazků Obecná ustanovení

20 20 Díl 4 Neúměrné zkrácení Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Úroky Závdavek Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Pododdíl 1 Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem Odstoupení od smlouvy Společná ustanovení Pododdíl 2 Finanční služby Oddíl 3 Odstoupení od smlouvy Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Obsah smlouvy Odstoupení od smlouvy Zvláštní ustanovení Díl 5 Společné dluhy a pohledávky Nedělitelné plnění Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně Díl 6 Změny závazků Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

21 Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky Pododdíl 2 Změna v osobě dlužníka Převzetí dluhu Pododdíl 3 Postoupení smlouvy Oddíl 2 Změny v obsahu závazků Narovnání Společná ustanovení Díl 7 Zánik závazků Oddíl 1 Splnění Obecná ustanovení Řádné plnění Způsob plnění Poukázka Kvitance Místo plnění Čas plnění Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Společná ustanovení Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků Započtení Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení od smlouvy Následná nemožnost plnění Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů

22 Oddíl 1 Obecná ustanovení Jistota Oddíl 2 Zajištění dluhu Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Oddíl 3 Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 639 Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného Oddíl 1 Darování Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování Pododdíl 3 Odvolání daru Odvolání daru pro nouzi Odvolání daru pro nevděk Společná ustanovení Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Koupě movité věci Základní ustanovení Povinnosti prodávajícího Předmět koupě Práva z vadného plnění

23 Záruka za jakost Povinnosti kupujícího Nebezpečí škody na věci Svépomocný prodej Pododdíl 3 Koupě nemovité věci Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Pododdíl 5 Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Cenová doložka Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě Práva z vadného plnění Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu Oddíl 3 Směna Díl 2 Přenechání věci k užití jinému Oddíl 1 Výprosa Oddíl 2 Výpůjčka Oddíl 3 Nájem Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pronajímatel Nájemce Podnájem Nájemné Další práva a povinnosti stran Změna vlastnictví Skončení nájmu

24 24 Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení Odevzdání bytu Nájemné a jiné platby Práva a povinnosti stran Úpravy a jiné změny bytu nebo domu Společný nájem Členové nájemcovy domácnosti Podnájem Následky smrti nájemce Skončení nájmu Nájem služebního bytu Nájem bytu zvláštního určení Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Základní ustanovení Skončení nájmu Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku Pododdíl 6 Ubytování Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení Inventář Pododdíl 2 Zemědělský pacht Pododdíl 3 Pacht závodu

25 Oddíl 5 Licence Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze Oddíl 6 Zápůjčka Oddíl 7 Úvěr Díl 3 Pracovní poměr Díl 4 Závazky ze schovacích smluv Oddíl 1 Úschova Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Úschova cenného papíru Imobilizace cenných papírů Oddíl 2 Skladování Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu Oddíl 1 Příkaz Oddíl 2 Zprostředkování Oddíl 3 Komise Oddíl 4 Zasílatelství Oddíl 5 Obchodní zastoupení Základní ustanovení Povinnosti obchodního zástupce

26 Povinnosti zastoupeného Provize Výpověď obchodního zastoupení Zvláštní odměna Díl 6 Zájezd Základní ustanovení Potvrzení zájezdu Odstoupení od smlouvy Vady zájezdu Náhrada škody Zahraniční školní pobyt Společné ustanovení Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby Pododdíl 2 Přeprava věci Přepravné Náhrada škody Pododdíl 3 Náložný list Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí 786 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku Díl 8 Dílo Oddíl 1 Obecná ustanovení Způsob provádění díla Věci k provedení díla Vlastnické právo k předmětu díla Provedení díla Cena za dílo

27 Vady díla Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu Oddíl 3 Stavba jako předmět díla Vady stavby Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem Díl 9 Péče o zdraví Poučení Práva a povinnosti stran Záznamy o péči o zdraví Díl 10 Kontrolní činnost Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu Oddíl 1 Účet Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Platební účet Pododdíl 3 Jiný než platební účet Pododdíl 4 Vkladní knížka Oddíl 2 Jednorázový vklad Oddíl 3 Akreditiv Potvrzený akreditiv Dokumentární akreditiv Oddíl 4 Inkaso Dokumentární inkaso Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv Oddíl 1 Důchod Oddíl 2 Výměnek Díl 13 Společnost Oddíl 1 Obecná ustanovení

28 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem Oddíl 3 Správa společnosti Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám Oddíl 5 Zánik členství Oddíl 6 Zánik společnosti Díl 14 Tichá společnost Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě Zánik tiché společnosti Díl 15 Závazky z odvážných smluv Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Pojištění Pododdíl 1 Základní ustanovení Pojistný zájem Pojistka Povinné pojištění Pojistné Změna pojistného rizika Šetření pojistné události Zánik pojištění Pododdíl 2 Škodové pojištění Hranice pojistného plnění Pododdíl 3 Obnosové pojištění Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob Pododdíl 5 Životní pojištění Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby

29 Odkupné Pododdíl 6 Úrazové pojištění Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci Pododdíl 8 Pojištění majetku Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát Oddíl 3 Sázka, hra a los Pododdíl 1 Sázka Pododdíl 2 Hra Pododdíl 3 Los Pododdíl 4 Společné ustanovení Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby Oddíl 1 Veřejný příslib Pododdíl 1 Příslib odměny Pododdíl 2 Vypsání ceny Oddíl 2 Slib odškodnění HLAVA III ZÁVAZKY Z DELIKTŮ 883 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1 Základní ustanovení Prevence Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu Pododdíl 1 Obecná ustanovení Domněnka nedbalosti Škoda způsobená několika osobami Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek PRÁVO 5. přednáška NOZ Úvod, fyzické osoby Mgr. Ing. Jiří Tobíšek Nový občanský zákoník NOZ více než 10 let příprav základem je návrh OZ z roku 1937 a četné zahraniční inspirace (Rakousko, Švýcarsko, Německo,

Více

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU CPr_1 Civilní právo 1 ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Právní osobnost člověka způsobilost

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

Aktuální znění nového kodexu

Aktuální znění nového kodexu www. ObcZak.cz NOVÝ DonauMedia OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2016 Aktuální znění nového kodexu 2 OBČANSKÝ ZÁKONÍK Informace: www.obczak.cz Informace: www.obczak.cz OBČANSKÝ ZÁKONÍK Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014) 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1-654 Předmět úpravy a její základní zásady 1-14 Soukromé právo 1-8 Užití předpisů občanského 9-11 Ochrana soukromých práv 12-14 Svépomoc

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1: Soukromé právo

Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1: Soukromé právo Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1: Soukromé právo 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Základy práva, 2. února 2015

Základy práva, 2. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta práva, 2. února 2015 Přehled přednášky Zástupce ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OBSAH: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1-654 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY 1-14 Díl 1 Soukromé právo 1-8 Díl 2 Užití předpisů občanského práva 9-11 Díl 3 Ochrana

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 1. Nový občanský zákoník a změny s ním související 2. Změna zákona o evidenci obyvatel 3. Změna

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Obsah I. Pojem osoba blízká II. Zastupování pacienta III. Informovaný souhlas IV. Poskytování zdravotní péče dětem V. Občanskoprávní odpovědnost

Více

Právní jednání v novém občanském zákoníku

Právní jednání v novém občanském zákoníku Právní jednání v novém občanském zákoníku JUDr. Dana Kořínková Podpora při rozhodování/právních úkonech Přirozená (rodina, přátelé, kolegové, spolužáci) Profesionální (soc. služby, veřejný opatrovník)

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 5.7.2016 do částky 81/2016 Sb. a 18/2016 Sb.m.s. 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 15.4.2012 do částky 46/2012 Sb. a 22/2012 Sb.m.s. Obsah a text 89/2012 Sb. - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník (nový)

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník (nový) Zákon č. 89/2012, občanský zákoník (nový) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY Díl 1 Soukromé právo 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I I M a j e t k o v á p r á v a Z á k l a d n í p o j m y a r o z l i š e n í Podle občanského zákoníku jsou majetková práva rozdělena na absolutní a relativní podle jejich

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY OBSAH O autorce... XII Seznam použitých zkratek...xiii Předmluva... XV Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Právní režim smlouvy... 1 1.1 Právní režim

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Úvod, systematika NOZ Zásady 1-14 Obsah: úvod do právní úpravy

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

Nový občanský zákoník Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování

Nový občanský zákoník Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. 1. 2014, zakotvuje některé možnosti založené na modelu podpory. Jde o předběžné prohlášení a nápomoc při rozhodování. Tato opatření

Více

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Martin Flora Mendelova univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská AK Pásek, Honěk & partneři Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více