Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku."

Transkript

1 1

2 Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. Máte-li zájem o získání kompletního nového Občanského zákoníku zdarma, navštivte stránku cz/zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014.php Sazbu zákona provedl Ing. Milan Vilímek Jihlavský. Mail.: Grafické zpracování, Vilímek 2013 Tato e-kniha nemá přiděleno ISBN, protože textům zákonů, vyhlášek a nařízení, které neobsahují komentář nebo doplnění textu, se ISBN nepřiděluje.

3 Obsah ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY 33 Díl 1 Soukromé právo Díl 2 Užití předpisů občanského práva Díl 3 Ochrana soukromých práv HLAVA II OSOBY 38 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Fyzické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Nezletilí Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Zastoupení členem domácnosti Omezení svéprávnosti Oddíl 3 Nezvěstnost Oddíl 4 Domněnka smrti Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka Jméno člověka a jeho ochrana Oddíl 6 Osobnost člověka Pododdíl 1 Obecná ustanovení

4 Pododdíl 2 Podoba a soukromí Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu Pododdíl 4 Zásah do integrity Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka Díl 3 Právnické osoby Oddíl 1 Obecná ustanovení Veřejné rejstříky právnických osob Ustavení a vznik právnické osoby Název Přemístění sídla Účel právnických osob Veřejná prospěšnost Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu Zrušení právnické osoby Přeměna právnické osoby Zánik právnické osoby Likvidace Oddíl 2 Korporace Pododdíl 1 Obecně o korporacích Pododdíl 2 Spolek Založení spolku Ustavující schůze Vznik spolku

5 Pobočný spolek Členství Zánik členství Organizace spolku Členská schůze Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku Kontrolní komise Rozhodčí komise Likvidace spolku Fúze spolků Rozdělení spolku Oddíl 3 Fundace Pododdíl 1 Obecně o fundacích Pododdíl 2 Nadace Založení nadace Změna nadační listiny Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace. 129 Vklady do nadace Majetek nadace a nadační kapitál Zvýšení nadačního kapitálu Snížení nadačního kapitálu Společná ustanovení Přidružený fond Nadační příspěvek Výroční zpráva Správní rada Dozorčí rada Revizor

6 6 Zrušení nadace s likvidací Přeměna nadace Změna právní formy nadace na nadační fond Pododdíl 3 Nadační fond Oddíl 4 Ústav Správní rada Díl 4 Spotřebitel Díl 5 Podnikatel Obchodní firma Zastoupení podnikatele HLAVA III ZASTOUPENÍ 165 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Smluvní zastoupení Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Prokura Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Opatrovnictví člověka Opatrovnická rada Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ 183 Díl 1 Všeobecná ustanovení Díl 2 Rozdělení věcí Díl 3 Součást věci a příslušenství věci Součást věci

7 Příslušenství věci Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry Oddíl 3 Pododdíl 1 Pododdíl 2 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI 200 Díl 1 Právní jednání Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Podmínka Zdánlivé právní jednání Oddíl 2 Výklad právních jednání Oddíl 3 Forma právních jednání Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina Soukromá listina Veřejná listina Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě Oddíl 6 Neplatnost právních jednání Všeobecná ustanovení Hlavní důvody neplatnosti Omyl Následky neplatnosti Oddíl 7 Relativní neúčinnost

8 Díl 2 Právní události Význam času Počítání času Díl 3 Promlčení a prekluze Oddíl 1 Promlčení Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení Počátek promlčecí lhůty Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty Oddíl 2 Prekluze ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ 229 Díl 1 Všeobecné ustanovení Díl 2 Vznik manželství Díl 3 Zákonné překážky manželství Zdánlivé manželství a neplatnost manželství Oddíl 1 Zdánlivé manželství Oddíl 2 Neplatnost manželství Díl 4 Povinnosti a práva manželů Oddíl 1 Obecná ustanovení

9 Obstarávání záležitostí rodiny Obvyklé vybavení rodinné domácnosti Rodinný závod Oddíl 2 Manželské majetkové právo Zákonný režim Správa v zákonném režimu Smluvený režim Správa ve smluveném režimu Režim založený rozhodnutím soudu Režim oddělených jmění Ochrana třetích osob Vypořádání společného jmění Některá ustanovení o bydlení manželů Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí. 260 Díl 5 Zánik manželství Oddíl 1 Obecné ustanovení Oddíl 2 Rozvod manželství Oddíl 3 Následky zániku manželství Výživné rozvedeného manžela Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství Bydlení po zániku manželství HLAVA II PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ 269 Díl 1 Všeobecná ustanovení Příbuzenství Díl 2 Poměry mezi rodiči a dítětem Oddíl 1 Určování rodičovství

10 10 Otcovství Popírání otcovství Oddíl 2 Osvojení Pododdíl 1 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě Pododdíl 2 Souhlas s osvojením Souhlas dítěte s osvojením Souhlas rodičů Pododdíl 3 Péče před osvojením Pododdíl 4 Následky osvojení Zrušení osvojení Pododdíl 5 Osvojení zletilého Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého Společná ustanovení pro osvojení zletilého. 290 Oddíl 3 Rodiče a dítě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Osobní jméno a příjmení dítěte Pododdíl 3 Rodičovská odpovědnost Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti Péče o dítě a jeho ochrana Osobní styk rodiče s dítětem Zastoupení dítěte Péče o jmění dítěte Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství Pododdíl 4 Vyživovací povinnost

11 Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky Společná ustanovení o výživném Oddíl 4 Zvláštní opatření při výchově dítěte Oddíl 5 HLAVA III Preventivní, výchovná a sankční opatření. 312 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ 314 Díl 1 Poručenství Díl 2 Opatrovnictví dítěte Oddíl 1 Opatrovník Oddíl 2 Opatrovník pro správu jmění dítěte Díl 3 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství Oddíl 1 Svěření dítěte do péče jiné osoby Oddíl 2 Pěstounství Díl 4 Ústavní výchova ČÁST TŘETÍ ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 328 HLAVA II VĚCNÁ PRÁVA 329 Díl 1 Obecná ustanovení Díl 2 Držba Nabytí držby

12 Poctivá držba Držba vlastnického práva Ochrana držby Uchování držby Díl 3 Vlastnictví Oddíl 1 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah Předmět a obsah vlastnického práva Omezení vlastnického práva Rozhrady Nezbytná cesta Vyvlastnění a omezení vlastnického práva. 345 Ochrana vlastnického práva Ochrana domnělého vlastnického práva Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva Pododdíl 1 Přivlastnění a nález Přivlastnění Nález Nález skryté věci Pododdíl 2 Přirozený přírůstek Přírůstek nemovité věci Naplavenina a strž Pododdíl 3 Umělý přírůstek Zpracování Smísení Stavba Pododdíl 4 Smíšený přírůstek Pododdíl 5 Vydržení Řádné vydržení

13 13 Pododdíl 6 Převod vlastnického práva Pododdíl 7 Pododdíl 8 Převod vlastnického práva k movité věci Společná ustanovení o převodu vlastnického práva Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl Oddíl 3 Správa společné věci Oddíl 4 Správce společné věci Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci Odklad zrušení spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení Společné části Pododdíl 2 Vznik jednotky Prohlášení Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky Zvláštní ustanovení o převodu jednotky Pododdíl 5 Správa domu a pozemku Správa bez vzniku společenství vlastníků. 388

14 Společenství vlastníků Shromáždění Rozhodnutí mimo zasedání Zrušení společenství vlastníků Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví Pododdíl 7 Společná ustanovení Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení Správa věci v přídatném spoluvlastnictví Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění Díl 5 Věcná práva k cizím věcem Oddíl 1 Právo stavby Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby Oddíl 2 Věcná břemena Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech Pododdíl 2 Nabytí služebnosti Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti Služebnost inženýrské sítě Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Pododdíl 5 Užívací právo Požívací právo Společná ustanovení Služebnost bytu Pododdíl 6 Zánik služebnosti

15 15 Pododdíl 7 Reálná břemena Oddíl 3 Zástavní právo Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zastavení Zastavení podílu v korporaci Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů Zastavení pohledávky Pododdíl 3 Rozsah zástavního práva Pododdíl 4 Práva a povinnosti ze zástavního práva Pododdíl 5 Výkon zástavního práva Pododdíl 6 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích Pododdíl 7 Zánik zástavního práva Pododdíl 8 Práva vlastníka při uvolnění zástavy Pododdíl 9 Záměna zástavního práva Pododdíl 10 Podzástavní právo Oddíl 4 Zadržovací právo Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Prostá správa cizího majetku Pododdíl 3 Plná správa cizího majetku Oddíl 2 Pravidla správy Pododdíl 1 Povinnosti správce vůči beneficientovi

16 Pododdíl 2 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám Pododdíl 3 Inventář, jistota a pojištění Pododdíl 4 Společná správa Pododdíl 5 Obezřetné investice Pododdíl 6 Vyúčtování Oddíl 3 Skončení správy Oddíl 4 Svěřenský fond Pododdíl 1 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik Pododdíl 2 Správa svěřenského fondu Pododdíl 3 Obmyšlený Pododdíl 4 Dohled nad správou svěřenského fondu Pododdíl 5 Změny svěřenského fondu Pododdíl 6 Zánik svěřenského fondu HLAVA III DĚDICKÉ PRÁVO 469 Díl 1 Právo na pozůstalost Dědický nápad Dědická nezpůsobilost Odmítnutí dědictví Díl 2 Pořízení pro případ smrti Oddíl 1 Všeobecná ustanovení Oddíl 2 Závěť Pododdíl 1 Obecná ustanovení Připadnutí pozůstalosti dědicům Uvolněný podíl Náhradnictví Svěřenské nástupnictví

17 Pořizovací nezpůsobilost Účinky omylu Pododdíl 2 Forma závěti Závěť pořízená soukromou listinou Závěť pořízená veřejnou listinou Svědkové závěti Úlevy při pořizování závěti Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti Vykonavatel závěti Správce pozůstalosti Podmínky Doložení času Zvláštní ustanovení Příkaz Pododdíl 4 Zrušení závěti Odvolání závěti Oddíl 3 Dědická smlouva Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi Díl 3 Odkaz Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Zřízení odkazu Obtížení odkazem Odvolání odkazu Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu Pododdíl 2 Odkaz určité věci

18 Pododdíl 3 Odkaz pohledávky Pododdíl 4 Jiné odkazy Oddíl 3 Nabytí odkazu Uvolněný odkaz Práva dědice vyhradivšího si soupis Díl 4 Zákonná posloupnost Díl 5 Povinný díl Započtení na povinný díl a na dědický podíl Oddíl 1 Nepominutelný dědic Oddíl 2 Vydědění Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice Oddíl 4 Výpočet povinného dílu Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl 518 Započtení na povinný díl Započtení na dědický podíl Díl 6 Právo některých osob na zaopatření Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice Oddíl 1 Nabytí dědictví Výhrada soupisu Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis Správa pozůstalosti Závěra pozůstalosti Soupis pozůstalosti Oddíl 3 Potvrzení dědictví Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti Oddíl 5 Dluhy postihující dědice Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu

19 Právní účinky výhrady soupisu Odloučení pozůstalosti Vyhledání dluhů zůstavitele Díl 8 Zcizení dědictví ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH 538 Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah Díl 2 Smlouva Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Přijetí nabídky Oddíl 3 Obsah smlouvy Oddíl 4 Forma smlouvy Oddíl 5 Účinky smlouvy Obecná ustanovení Změna okolností Smlouva ve prospěch třetí osoby Oddíl 6 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná nabídka Oddíl 7 Smlouva o smlouvě budoucí Díl 3 Obsah závazků Obecná ustanovení

20 20 Díl 4 Neúměrné zkrácení Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Úroky Závdavek Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Pododdíl 1 Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem Odstoupení od smlouvy Společná ustanovení Pododdíl 2 Finanční služby Oddíl 3 Odstoupení od smlouvy Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Obsah smlouvy Odstoupení od smlouvy Zvláštní ustanovení Díl 5 Společné dluhy a pohledávky Nedělitelné plnění Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně Díl 6 Změny závazků Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

21 Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky Pododdíl 2 Změna v osobě dlužníka Převzetí dluhu Pododdíl 3 Postoupení smlouvy Oddíl 2 Změny v obsahu závazků Narovnání Společná ustanovení Díl 7 Zánik závazků Oddíl 1 Splnění Obecná ustanovení Řádné plnění Způsob plnění Poukázka Kvitance Místo plnění Čas plnění Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Společná ustanovení Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků Započtení Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení od smlouvy Následná nemožnost plnění Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů

22 Oddíl 1 Obecná ustanovení Jistota Oddíl 2 Zajištění dluhu Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Oddíl 3 Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 639 Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného Oddíl 1 Darování Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování Pododdíl 3 Odvolání daru Odvolání daru pro nouzi Odvolání daru pro nevděk Společná ustanovení Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Koupě movité věci Základní ustanovení Povinnosti prodávajícího Předmět koupě Práva z vadného plnění

23 Záruka za jakost Povinnosti kupujícího Nebezpečí škody na věci Svépomocný prodej Pododdíl 3 Koupě nemovité věci Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Pododdíl 5 Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Cenová doložka Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě Práva z vadného plnění Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu Oddíl 3 Směna Díl 2 Přenechání věci k užití jinému Oddíl 1 Výprosa Oddíl 2 Výpůjčka Oddíl 3 Nájem Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pronajímatel Nájemce Podnájem Nájemné Další práva a povinnosti stran Změna vlastnictví Skončení nájmu

24 24 Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení Odevzdání bytu Nájemné a jiné platby Práva a povinnosti stran Úpravy a jiné změny bytu nebo domu Společný nájem Členové nájemcovy domácnosti Podnájem Následky smrti nájemce Skončení nájmu Nájem služebního bytu Nájem bytu zvláštního určení Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Základní ustanovení Skončení nájmu Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku Pododdíl 6 Ubytování Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení Inventář Pododdíl 2 Zemědělský pacht Pododdíl 3 Pacht závodu

25 Oddíl 5 Licence Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Pododdíl 3 Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze Oddíl 6 Zápůjčka Oddíl 7 Úvěr Díl 3 Pracovní poměr Díl 4 Závazky ze schovacích smluv Oddíl 1 Úschova Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Úschova cenného papíru Imobilizace cenných papírů Oddíl 2 Skladování Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu Oddíl 1 Příkaz Oddíl 2 Zprostředkování Oddíl 3 Komise Oddíl 4 Zasílatelství Oddíl 5 Obchodní zastoupení Základní ustanovení Povinnosti obchodního zástupce

26 Povinnosti zastoupeného Provize Výpověď obchodního zastoupení Zvláštní odměna Díl 6 Zájezd Základní ustanovení Potvrzení zájezdu Odstoupení od smlouvy Vady zájezdu Náhrada škody Zahraniční školní pobyt Společné ustanovení Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby Pododdíl 2 Přeprava věci Přepravné Náhrada škody Pododdíl 3 Náložný list Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí 786 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku Díl 8 Dílo Oddíl 1 Obecná ustanovení Způsob provádění díla Věci k provedení díla Vlastnické právo k předmětu díla Provedení díla Cena za dílo

27 Vady díla Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu Oddíl 3 Stavba jako předmět díla Vady stavby Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem Díl 9 Péče o zdraví Poučení Práva a povinnosti stran Záznamy o péči o zdraví Díl 10 Kontrolní činnost Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu Oddíl 1 Účet Pododdíl 1 Obecná ustanovení Pododdíl 2 Platební účet Pododdíl 3 Jiný než platební účet Pododdíl 4 Vkladní knížka Oddíl 2 Jednorázový vklad Oddíl 3 Akreditiv Potvrzený akreditiv Dokumentární akreditiv Oddíl 4 Inkaso Dokumentární inkaso Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv Oddíl 1 Důchod Oddíl 2 Výměnek Díl 13 Společnost Oddíl 1 Obecná ustanovení

28 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem Oddíl 3 Správa společnosti Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám Oddíl 5 Zánik členství Oddíl 6 Zánik společnosti Díl 14 Tichá společnost Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě Zánik tiché společnosti Díl 15 Závazky z odvážných smluv Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Pojištění Pododdíl 1 Základní ustanovení Pojistný zájem Pojistka Povinné pojištění Pojistné Změna pojistného rizika Šetření pojistné události Zánik pojištění Pododdíl 2 Škodové pojištění Hranice pojistného plnění Pododdíl 3 Obnosové pojištění Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob Pododdíl 5 Životní pojištění Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby

29 Odkupné Pododdíl 6 Úrazové pojištění Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci Pododdíl 8 Pojištění majetku Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát Oddíl 3 Sázka, hra a los Pododdíl 1 Sázka Pododdíl 2 Hra Pododdíl 3 Los Pododdíl 4 Společné ustanovení Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby Oddíl 1 Veřejný příslib Pododdíl 1 Příslib odměny Pododdíl 2 Vypsání ceny Oddíl 2 Slib odškodnění HLAVA III ZÁVAZKY Z DELIKTŮ 883 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1 Základní ustanovení Prevence Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu Pododdíl 1 Obecná ustanovení Domněnka nedbalosti Škoda způsobená několika osobami Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení AK Solil, Fiala a spol. Jakubská 2, Praha 1 tel. 224 815 583, fax 224 813 311 ak@solilfiala.cz NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Převedení věci do vlastnictví jiného Darování 2055 Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Předmluva... 11 Úvodem... 15

Předmluva... 11 Úvodem... 15 Obsah Předmluva... 11 Úvodem... 15 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 Soukromé a veřejné... 17 Soukromé právo... 19 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový... 20 Zásady...

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž. OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ OSNOVA: Vznik závazků Zajištění závazků Zánik závazků Pojmenované smlouvy VZNIK ZÁVAZKŮ Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více