PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1"

Transkript

1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení pojmů uvedené v 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění (dále jen zákon č. 72/1994 Sb. ) Pojem celková platba za jednotku vymezuje čl. 4 Pravidel Prodej je uskutečněn až podpisy prodávajícího a kupujícího na kupní smlouvě. Za návrh i přijetí návrhu se považuje vždy až podpis kupní smlouvy, jiné úkony jsou považovány jen za předsmluvní ujednání. Článek 2 ZPŮSOB PRODEJE 2.1.Prodej bytů (jednotek) v budovách je prováděn podle zákona č. 72/1994 Sb., tj. převodem vlastnictví k jednotce, převodem příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku odpovídajícího velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, které Obec Velká Hleďsebe (dále jen Obec ) určí v prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb. 2.2.Jednotky nabízené Obcí k prodeji stanovuje usnesením Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe (dále jen Zastupitelstvo Obce ). 2.3.K prodeji Obec nenabídne žádnou jednotku, která je užívána protiprávně, zejména nemá-li uživatel jednotky uzavřenou příslušnou platnou a účinnou nájemní smlouvu. K prodeji Obec nenabídne žádnou pronajatou jednotku, jejíž nájemce nemá vypořádány veškeré splatné závazky, včetně případného příslušenství. 2.4.V případě prodeje pronajatých bytů Obec nabídne převod (prodej) pronajatého bytu nejdříve nájemci v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. Nepřijme-li nájemce pronajatého bytu nabídku převodu pronajatého bytu učiněnou Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., může být pronajatý byt nabídnut Obcí k prodeji za nejvyšší celkovou platbu za jednotku formou veřejné soutěže, jejíž podmínky stanoví Zastupitelstvo Obce. Tím není dotčeno právo přednostního nabytí pronajatého bytu nájemcem podle 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. 2.5.Prodej nepronajatých jednotek je prováděn formou veřejné soutěže, jejíž podrobnosti stanoví Zastupitelstvo Obce. 2.6.Záměr Obce prodat jednotky zveřejní Obec v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tím není dotčena povinnost Obce nabídnout nájemci bytu převod pronajatého bytu podle 22 zákona č. 72/1994 Sb. 2.7.V odůvodněných případech může Zastupitelstvo Obce rozhodnout o ponechání jednotky ve vlastnictví Obce. 1

2 Článek 3 ÚČASTNÍCI PRÁVNÍCH VZTAHŮ 3.1.Prodávajícím je Obec, předsmluvní ujednání a kupní smlouvy uzavírané na základě těchto Pravidel je oprávněn za Obec podepisovat starosta Obce, místostarosta Obce nebo jiný člen Zastupitelstva Obce pověřený usnesením Zastupitelstva Obce. 3.2.Jsou-li kupujícím fyzické osoby, musí nejpozději v den podpisu kupní smlouvy dosáhnout věku 18 let a mít způsobilost k právním úkonům (pokud je kupujícím více fyzických osob, podmínka plnoletosti a způsobilosti k právním úkonům platí pro každou z nich). 3.3.Kupujícím nemůže být žádná osoba, která nemá vypořádány veškeré splatné závazky, včetně případného příslušenství, vůči Obci nebo subjektům Obcí zřízeným. 3.4.V případě pronajaté jednotky jsou společnými kupujícími oba manželé (je-li to relevantní), pokud není dokladně rozhodnuto jinak (soudní rozhodnutí, notářský zápis, dohoda mezi manželi, apod.), bez ohledu na to, který z manželů je na nájemní smlouvě uveden jako nájemce, 3.5.Kupujícím pronajaté jednotky, jejíž nájemce nepřijal nabídku převodu jednotky učiněnou Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. či čl Pravidel nebo nevyužil právo na přednostní nabytí pronajaté jednotky podle 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. a čl Pravidel, může být právnická nebo fyzická osoba, kromě osob, u nichž obecně závazné předpisy nepřipouští, aby nabývaly nemovitý majetek na území České republiky. 4.1.Celková platba za jednotku se skládá z: Článek 4 CELKOVÁ PLATBA ZA JEDNOTKU a/ kupní ceny jednotky (bytu), která zahrnuje rovněž kupní cenu příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, kupní cenu vybavení jednotky (zařizovací předměty) a kupní ceny spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku, b/ doplatku za domovní kotelnu, který bude stanoven odpočtem již splaceného podílu z celkových nákladů na výstavbu domovních kotelen v poměru k m 2 vytápěné plochy prodávané bytové jednotky, c/ paušálního poplatku za služby spojené s prodejem jednotek dle specifikace v bodě a/, d/ úroku z nesplacené části celkové platby za jednotku (v případě, kdy je to relevantní). Článek 5 KUPNÍ CENA PRONAJATÝCH JEDNOTEK 5.1.Kupní cena pronajaté jednotky zahrnuje současně kupní cenu příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a kupní cenu spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku. 2

3 Kupní cena pronajatých bytů 5.2. Kupní cena pronajatého bytu pro účel nabídky převodu pronajatého bytu učiněné Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. je stanovena na 2.798,- Kč/ m 2 obytné plochy Kupní cena bytu pronajatého na dobu určitou ( vysoutěženého na základě nejvyšší nabídkové ceny dle výběrového řízení) pro účel nabídky převodu pronajatého bytu učiněné Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. je stanovena na 3.264,- Kč/ m 2 obytné plochy. 5.4.V případě přednostního nabytí pronajatého bytu nájemcem podle 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. se cenou nabídnutou někým jiným ( 606 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník ) rozumí nejvyšší celková platba za jednotku uvedená v přihláškách účastníků podaných v rámci veřejné soutěže, která nebyla Zastupitelstvem Obce zrušena, např. z důvodu nedosažení minimální kupní ceny jednotky stanovené v podmínkách soutěže. 5.5.V případě, že nájemce pronajatého bytu nepřijal nabídku převodu pronajatého bytu učiněnou Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a nevyužil právo na přednostní nabytí pronajatého bytu podle 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., nabídne Obec uzavření kupní smlouvy účastníkům veřejné soutěže v pořadí schváleném Zastupitelstvem Obce za celkovou platbu za jednotku uvedenou v jejich přihláškách podaných v rámci veřejné soutěže, která nebyla Zastupitelstvem Obce zrušena, např. z důvodu nedosažení minimální kupní ceny jednotky stanovené v podmínkách soutěže. Článek 6 SLEVY Z KUPNÍ CENY PRONAJATÝCH JEDNOTEK 6.1.V případě úhrady celkové platby za pronajatou jednotku (bytu i nebytového prostoru) do 30 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami poskytne Obec slevu z kupní ceny každého m 2 příslušného pronajatého bytu ve výši 100 Kč. Článek 7 KUPNÍ CENA NEPRONAJATÝCH JEDNOTEK 7.1. Nepronajaté jednotky se prodávají formou veřejné soutěže (bez možnosti slev). Článek 8 KUPNÍ CENA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA ZASTAVĚNÉM POZEMKU 8.1. Kupní cena spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku je zahrnuta v kupní ceně jednotky. Článek 9 ZPŮSOB ÚHRADY CELKOVÉ PLATBY ZA JEDNOTKU 9.1.Kupující pronajaté jednotky má možnost zvolit jeden z následujících způsobů úhrady celkové platby za jednotku: 3

4 a/ jednorázová úhrada celkové platby za jednotku do nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami; Obec poskytne slevu podle čl Pravidel, b/ úhrada celkové platby za jednotku formou dvou splátek po 50 % z celkové platby za jednotku první splátka do 30 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, druhá splátka do 175 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami; 9.2.Kupující nepronajaté jednotky provede jednorázovou úhradu celkové platby za jednotku do 30 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. 9.3.V případě plateb bankovním převodem je rozhodné datum připsání plateb na účet Obce. 9.4.V případě prodlení kupujícího s platbami je kupující povinen zaplatit Obci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, splatnou na výzvu Obce. 9.5.V případě prodlení kupujícího s platbami, které je delší než 60 dnů, má Obec právo od kupní smlouvy odstoupit. 9.6.V případě úhrady celkové platby za jednotku, popř. části celkové platby za jednotku, prostřednictvím úvěru (úvěr ze stavebního spoření, hypotéční úvěr, apod.) lze v kupní smlouvě sjednat podmínky odlišné od úpravy v čl Pravidel. Článek 10 PODÁNÍ NÁVRHU NA VKLAD KUPNÍ SMLOUVY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 10.1.Návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí podá Obec bezodkladně po úhradě kupní ceny za jednotku. Článek 11 POSTUP PŘI PRODEJI PRONAJATÝCH BYTŮ 11.1.Zastupitelstvo Obce projedná záměr prodeje pronajatých bytů a vymezí pronajaté byty nabízené k prodeji Schválený záměr prodeje pronajatých bytů Obec zveřejní v souladu s článkem 2.6. Pravidel, současně Obec prostřednictvím referenta správy bytů zajistí zpracování podkladů pro stanovení celkové kupní ceny pronajatých bytů nabízených k prodeji, prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb. (je-li třeba), znění vzorové nabídky převodu bytu nájemci podle 22 zákona č. 72/1994 Sb. a znění vzorové kupní smlouvy Zastupitelstvo Obce projedná a schválí prohlášení vlastníka budovy, znění vzorové kupní smlouvy, znění vzorové nabídky převodu bytu nájemci podle 22 zákona č. 72/1994 Sb. a stanoví nabídkovou kupní cenu pronajatých bytů nabízených k prodeji Obec prostřednictvím pověřeného zástupce zpracuje a doručí nabídky převodu bytu nájemcům bytů podle 22 zákona č. 72/1994 Sb Obec prostřednictvím pověřeného zástupce sleduje plynutí lhůt, soustřeďuje písemná vyrozumění od nájemců bytů o přijetí nebo nepřijetí nabídky V případě pronajatého bytu, jehož nájemce nepřijal nabídku převodu bytu učiněnou Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., je postupováno podle čl. 12 Pravidel. 4

5 Článek 12 POSTUP PŘI PRODEJI PRONAJATÝCH JEDNOTEK, JEJICHŽ NÁJEMCE NEPŘIJAL NABÍDKU PŘEVODU Podle tohoto článku Pravidel se postupuje v případech, kdy nájemce pronajaté jednotky nepřijal nabídku převodu učiněnou Obcí podle 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. (v případě bytu) nebo čl Pravidel (v případě nebytového prostoru) Zastupitelstvo Obce projedná záměr prodeje jednotek formou veřejné soutěže a vymezí jednotky nabízené k prodeji formou veřejné soutěže Schválený záměr prodeje jednotek Obec zveřejní v souladu s článkem 2.6. Pravidel, současně Obec prostřednictvím referenta správy bytů zajistí zpracování prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb. (je-li třeba), návrh podmínek veřejné soutěže (neopomenout upozornění, že stávající nájemce jednotky má při převodu jednotky právo na její přednostní nabytí postupem a ve lhůtách uvedených v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.!) a znění vzorové kupní smlouvy Zastupitelstvo Obce projedná a schválí prodej jednotek formou veřejné soutěže, prohlášení vlastníka budovy (je-li třeba), znění vzorové kupní smlouvy a znění podmínek veřejné soutěže (včetně případné minimální kupní ceny jednotek) Veřejnou soutěž organizačně zajišťuje Obec prostřednictvím referenta správy bytů a pověřeného zástupce, vyhodnocení veřejné soutěže zajišťuje Obec prostřednictvím referenta správy bytů a určené komise pro vyhodnocení nabídek Obec prostřednictvím referenta správy bytů podá Zastupitelstvu Obce zprávu o vyhodnocení veřejné soutěže včetně seznamu účastníků veřejné soutěže seřazených sestupně podle pořadí, v jakém jim má být nabídnuto uzavření kupní smlouvy; ve stejné lhůtě Zastupitelstvo Obce projedná zprávu o vyhodnocení veřejné soutěže a schválí pořadí účastníků veřejné soutěže, v jakém jim bude nabídnuto uzavření kupní smlouvy Obec prostřednictvím pověřeného zástupce doručí nabídku na přednostní nabytí podle 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. příslušným nájemcům pronajatých jednotek. Článek 13 POSTUP PŘI PRODEJI NEPRONAJATÝCH JEDNOTEK 13.1.Zastupitelstvo Obce projedná záměr prodeje nepronajatých jednotek a vymezí nepronajaté jednotky nabízené k prodeji Schválený záměr prodeje nepronajatých jednotek Obec prostřednictvím referenta správy bytů zveřejní v souladu s článkem 2.6. Pravidel, současně Obec prostřednictvím referenta správy bytů zajistí zpracování prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb. (je-li třeba), znění podmínek veřejné soutěže a znění vzorové kupní smlouvy Zastupitelstvo Obce projedná a schválí prohlášení vlastníka budovy, znění podmínek veřejné soutěže (včetně případného stanovení minimální ceny nepronajaté jednotky) a znění vzorové kupní smlouvy Veřejnou soutěž organizačně zajišťuje Obec prostřednictvím referenta správy bytů a pověřeného zástupce, vyhodnocení veřejné soutěže zajišťuje Obec prostřednictvím referenta správy bytů. 5

6 13.5.Obec prostřednictvím referenta správy bytů podává Zastupitelstvu Obce zprávu o vyhodnocení veřejné soutěže včetně seznamu účastníků veřejné soutěže seřazených sestupně podle pořadí, v jakém jim má být nabídnuto uzavření kupní smlouvy Zastupitelstvo Obce projedná zprávu o vyhodnocení veřejné soutěže a schválí pořadí účastníků veřejné soutěže, v jakém jim bude nabídnuto uzavření kupní smlouvy Dále je postupováno podle čl. 14 Pravidel. Článek 14 SPOLEČNÝ POSTUP PŘI PRODEJI JEDNOTEK 14.1.Obec prostřednictvím referenta správy bytů dojedná konečné znění kupní smlouvy, konečné znění kupní smlouvy podepsané kupujícím (s úředním ověřením podpisu kupujícího) předkládá k podpisu zástupcům Obce uvedeným v čl Pravidel Po uzavření kupní smlouvy zajistí Obec prostřednictvím referenta správy bytů administrativní a fyzické předání jednotky kupujícímu a dohodne s kupujícím způsob a termín vyúčtování nájemného a přijatých záloh na služby spojené s užíváním jednotky (v případech, kdy je to relevantní) Obec prostřednictvím ekonoma a finančního výboru Zastupitelstva Obce sleduje platební kázeň kupujících a podává průběžně Zastupitelstvu Obce návrhy na řešení nastalých situací Do ukončení prodeje poslední jednotky nabídnuté k prodeji Obec prostřednictvím referenta správy bytů podává Zastupitelstvu Obce písemné zprávy o průběhu prodeje jednotek za každé kalendářní čtvrtletí a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí; ve stejné lhůtě Obec prostřednictvím referenta správy bytů předá jedno vyhotovení uvedené zprávy předsedovi finančního výboru Zastupitelstva Obce k projednání finančním výborem Zastupitelstva Obce. Článek 15 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 15.1.Pro případ, že se jedna a táž písemnost zaslaná jako doporučená zásilka Obcí adresátovi (nájemci, kupujícímu, a.j.) na adresu trvalého bydliště, popř. jinou sdělenou doručovací adresu, v rozmezí jednoho kalendářního měsíce vrátí jako nedoručená, doručení bude nahrazeno vyvěšením písemnosti na úřední desce Obecního úřadu Velká Hleďsebe po dobu 15 dnů s tím, že 16. dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou adresátovi Ustanovení čl Pravidel se nevztahuje na případy, kdo doručení do vlastních rukou, popř. prokazatelné doručení adresátovi, vyžaduje obecně závazný předpis. Článek 16 NĚKTERÁ ZÁVAZNÁ UJEDNÁNÍ V KUPNÍ SMLOUVĚ 16.1.Kupní smlouva bude vždy obsahovat předkupní právo Obce jako věcné právo po dobu 2 let od nabytí účinnosti vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí za cenu uhrazenou kupujícím Obci Vlastník jednotky má možnost kdykoli v průběhu lhůty uvedené v čl Pravidel podat Obci návrh na zrušení předkupního práva; Obec předkupní právo nevyužije, budou-li k tomu vést relevantní důvody. 6

7 16.3.Předkupní právo podle čl Pravidel se nevztahuje na jednotky prodané formou veřejné soutěže V případě úhrady celkové platby za jednotku jiné než formou jednorázové úhrady celkové platby za jednotku do 30 dnů ode dne převzetí kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami bude kupní smlouva obsahovat povinnost kupujícího pojistit jednotku do doby splacení celkové platby za jednotku a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch Obce. Článek 17 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 17.1.Nepronajaté byty v budovách, které jsou ve výlučném vlastnictví Obce, nebude Obec pronajímat, Obec nabídne je k prodeji formou veřejné soutěže Obec má právo zatížit budovy, které jsou ve výlučném vlastnictví Obce, např. formou věcného břemene, a to až do doby schválení konečného znění nabídky převodu jednotek v těchto budovách, popř. schválení konečného znění podrobností veřejné soutěže na prodej jednotek v těchto budovách Právní vztahy neupravené Pravidly se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 72/1994 Sb. a občanským zákoníkem Výklad sporných či nejasných ustanovení Pravidel provádí Zastupitelstvo Obce Případnou výjimku z Pravidel v odůvodněných případech může udělit Zastupitelstvo Obce Pravidla jsou účinná ode dne jejich schválení Zastupitelstvem Obce. Ve Velké Hleďsebi, dne Bohumil Kovařík místostarosta 7

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková Usnesení

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schválilo následující

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, 362 72 Doupovské Hradiště USNESENÍ Z 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Doupovské Hradiště, konaného v řádném termínu ve středu

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Město Abertamy, Farní 2, Abertamy

Město Abertamy, Farní 2, Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace článek I. Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví Městské části Praha 9 (dále také jen jako městská část nebo MČ Praha 9 ) do vlastnictví

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 1 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice

ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice Účinnost od 23.08.2016 Schválilo: Zastupitelstvo obce Svojetice pod svým Usnesením č.

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-009-14 ze dne 16.9.2014 Prodej pozemku parc. č. 2967/23, jehož součástí je budova - obytný dům č. p. 1768, ul. Ke Zvonici, vše v k. ú.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 451 ze dne 18.03.2014 Soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 10. 12.

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více