VZOR SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY"

Transkript

1 VZOR SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Městská část Praha 1, poštovní adresa Praha 1, Vodičkova 18, PSČ Zastoupena: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou Městské části Praha 1 IČ : , DIČ CZ bankovní spojení: variabilní symbol: jako strana převodce na straně jedné (dále jen převodce ) 2. Titul Jméno Příjmení narozen(a) datum narození státní občanství Stav trvalý pobyt Bankovní spojení: účet č. vedený u jako strana nabyvatele na straně druhé (dále jen nabyvatel ) tuto S M L O U V U o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, (dále jen "smlouva ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Hlavní město Praha je na základě ustanovení 3 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem majetku, specifikovaného v čl. 2. a 3. této smlouvy. Strana 1

2 1.2 Městské části Praha 1 je v souladu s ustanovením 19, odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, svěřen do správy majetek hlavního města Prahy, specifikovaný v čl. 2. a 3. této smlouvy. 1.3 Městská část Praha 1 podle ustanovení 34, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, nakládá se svěřeným majetkem a vykonává práva a povinnosti vlastníka ve vztahu ke svěřenému majetku, specifikovaném v čl. 2. a 3. této smlouvy. 1.4 Prohlášením vlastníka ze dne, schváleným usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ ze dne, vymezil převodce v budově č. p., postavené na pozemku parc. č. zast. pl., jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, jakož i s těmito jednotkami související spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č. p. a na pozemku parc. č. zast. pl. Tímto prohlášením vlastníka byla vymezena i bytová jednotka č. /, jejíž vlastnictví je podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění spjato se spoluvlastnictvím spoluvlastnického podílu v rozsahu / na společných částech budovy a spoluvlastnictvím spoluvlastnického podílu v rozsahu /, na pozemku parc. č. zast. pl. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, Městskou část Praha 1, katastrální území na listu vlastnictví č Usnesením Zastupitelstva Městské části Prahy 1 č. ze dne byl schválen záměr prodeje a č. ze dne prodej v předchozím odstavci uvedených nemovitostí nabyvateli. V souladu s ust. 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky zastupitelstva hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, není městská část povinna oznámit Zastupitelstvu hlavního města Prahy záměr rozhodnout o majetkoprávním úkonu, týkajícím se převodu staveb, včetně převodu spoluvlastnických podílů hlavního města Prahy, kde cena jednotlivé stavby včetně touto stavbou zastavěného pozemku nebo pozemku tvořícího s touto stavbou funkční celek, pokud je součástí převodu, zjištěná dle zvláštních předpisů, nepřevyšuje 5, ,- Kč. čl. 2 Vymezení předmětu převodu 2.1 Předmětem převodu vlastnického práva v souladu s touto smlouvou je převod vlastnického práva k bytové jednotce č.../..., umístěné ve...np, budovy č. p..., stojící na pozemku parc. č...., zast. pl. o výměře...m 2, katastrální území..., obec Praha, vymezené prohlášením vlastníka, citovaným v čl. I. této smlouvy, takto: 2.2 Bytová jednotka č..../... o velikosti..., umístěná v budově č. p...., ve... NP, se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: Bude uveden popis konkrétní jednotky např.: pokoj 1 pokoj 2 kuchyňský předsíň koupelna chodba hala Celková výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím je... m 2. Strana 2

3 Vybavení jednotky: Bude uvedeno vybavení konkrétní jednotky např.: a) sporák 1 ks b) vana 1 ks c) umyvadlo 1 ks d) WC mísa 1 ks K jednotce náleží: - právo spoluužívat společné části budovy, - výhradní právo užívat terasu, balkon přímo přístupný z jednotky, - výhradní právo užívat sklepní kóji v...pp předmětné budovy. Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady, apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. K vlastnictví jednotky dále patří: a) nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, b) nenosné příčky, c) vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, d) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku, e) lokální topná soustava. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní stranou vnějších oken. K vlastnictví jednotky č. / dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti / na společných částech budovy. S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku. K jednotce náleží právo spoluužívat společné části budovy. 2.3 Předmětem převodu je rovněž spoluvlastnický podíl v rozsahu.../...ke společným částem budovy čp.... na pozemku parc. č., k. ú. patřící dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, neoddělitelně k převáděné bytové jednotce č..../... z převodce na nabyvatele. Společnými částmi budovy se rozumí části určené pro společné užívání ve smyslu 2, písm. g), zák. č.72/1994 Sb., v platném znění, zejména: základy včetně izolací, střecha včetně příslušných klempířských prvků (okapy, žlaby, svody, oplechování), komíny, hlavní svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, rozvody vody (až po hlavní uzávěry pro byty) včetně vodovodní přípojky, rozvody kanalizace včetně kanalizační přípojky, rozvody plynu (až po uzávěty pro byty), rozvody elektřiny (až po pojistky pro byty), hromosvody, slaboproudé rozvody (zvonky), okna, dveře ve společných prostorách přímo přístupné ze společných částí, technologická zařízení budovy. Výtah, rozvody tepla, technologické zařízení kotelny. Strana 3

4 Mezi společné části dále patří vchody, schodiště, průchody, chodba, sklepní místnosti se sklepními kójemi, sklepní místnosti, půdní prostor, sušárna (prádelna) v NP, balkony, terasy. Bude uvedeno dle konkrétní jednotky 2.4 Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl v rozsahu.../... k pozemku parc. č.... k. ú...vymezenému v odst. 2.1 tohoto článku z převodce na nabyvatele. Bude uvedeno dle konkrétní jednotky 2.5 Velikost převáděného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy specifikované v čl tohoto článku a pozemku specifikovaném tamtéž je odvozena od vlastnictví bytové jednotky popsané v odst a nemůže být předmětem samostatného převodu. 2.6 V budově jsou /nejsou určeny žádné společné části domu společné pouze některým vlastníkům jednotek. Nemusí platit vždy, bude uvedeno dle konkrétní jednotky čl. 3 Převod bytové jednotky a pozemku 3.1 Převodce touto smlouvou převádí vlastnické právo k bytové jednotce č..../... v katastrálním území..., obec Praha, v budově č. p.... specifikované v čl. 2 této smlouvy s veškerým vybavením a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy specifikované výše, nabyvateli, který vlastnické právo k převáděné jednotce včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem výše uvedené budovy a za dále v této smlouvě uvedenou kupní cenu nabývá do svého výlučného vlastnictví, jak stojí a leží. Převáděný spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy č. p.... uvedený v čl. 2, odst této smlouvy je tvořen poměrem podlahové plochy převáděné jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově. Převáděný spoluvlastnický podíl činí.../... (podlahová plocha jednotky:... m 2 / součet podlahových ploch všech jednotek v budově:... m 2 ). Převáděný spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy č. p... uvedeným v čl. 2. odst této smlouvy je odvozený od vlastnictví jednotky, a proto nemůže být samostatným předmětem koupě a prodeje. 3.2 Převodce dále touto smlouvou převádí na nabyvatele spoluvlastnický podíl v rozsahu.../... z celku k pozemku parc. č.... zast. pl., obec Praha, katastrální území... a nabyvatel tento převáděný spoluvlastnický podíl za dále v této smlouvě uvedenou kupní cenu nabývá do svého výlučného vlastnictví. Převáděný spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č.... zast. pl., je tvořen poměrem podlahové plochy převáděné jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově. Převáděný spoluvlastnický podíl činí.../... (podlahová plocha jednotky :... m 2 /součet podlahových ploch všech jednotek v budově... m 2 ). Převáděný spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č.... zast. pl. je odvozen od vlastnictví jednotky, a proto nemůže být samostatným předmětem převodu. Strana 4

5 čl. 4 Kupní cena 4.1 Kupní cena za předmět převodu popsaný v čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí...,- Kč (slovy:.. korun českých). Kupní cena je dohodnuta včetně DPH. (kupní cena bude stanovena ve výši dle nabídky zájemce) 4.2 Uvedená kupní cena sestává z ceny za bytovou jednotku ve výši... Kč a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ceny ve výši... Kč za spoluvlastnický podíl k pozemku pod domem, ve kterém se nachází shora uvedená bytová jednotka. (kupní cena bude stanovena ve výši dle nabídky zájemce) 4.3 Smluvní strany se dohodly, že případná odchylka ve skutečné výměře +/- 10% nemá vliv na výši dohodnuté kupní ceny za předmět převodu popsaný v čl. 2 této smlouvy. čl. 5 Splatnost kupní ceny a podmínky jejího placení 5.1. Kupní cena sjednaná v čl. 4. této smlouvy bude uhrazena tak, že na její úhradu se použije částka ve výši.,- Kč, uhrazená jako kauce nabyvatelem na č.ú. převodce:.., VS.., vedeného u.., a. s., a zbývající částku ve výši.., - Kč se nabyvatel zavazuje uhradit převodci do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet převodce uvedený v záhlaví této smlouvy. Jako den úhrady splátky se počítá den, v němž byla uvedená částka prokazatelně připsána na účet převodce Pro případ, že nabyvatel nezaplatí kupní cenu řádně a včas dle odst tohoto článku, se sjednává právo převodce od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení od této smlouvy, jakož i dalších nákladů s tím spojených. Dále smluvní strany pro případ prodlení nabyvatele s úhradou zbývající části kupní ceny v termínu uvedeném v odst sjednávají povinnost nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši kauce zaplacené před podpisem této smlouvy Smluvní strany tímto vylučují možnost úhrady kupní ceny, byť částečné, formou zápočtu. čl. 6 Práva a závazky 6.1 Převodce (jako vlastník) dále prohlašuje, že s výjimkou práv a závazků uvedených v následujícím odstavci, nebyla zjištěna žádná práva a žádné závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, které by přecházely na nabyvatele (jako nového vlastníka jednotky), vyjma uvedených na příslušném listu vlastnictví. 6.2 Dále přecházejí na vlastníky jednotek práva a závazky, které se týkají této budovy, jejích společných částí a pozemku a které byly mimo jiné založeny např.: - smlouvou o odvozu TDO, - smlouvou o dodávce elektřiny, - smlouvou o správě domu, - smlouvou o dodávce vody atd. čl. 7 Strana 5

6 Další závazky nabyvatele 7.1 Nabyvatel se zavazuje dodržovat jako vlastník jednotky v budově veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č.72/1994 Sb., v platném znění a z platných stanov společenství vlastníků jednotek. 7.2 Nabyvatel se zavazuje zachovat předmět převodu popsaný v čl. 2 této smlouvy k účelům bydlení po dobu 10 ti (deseti) roků ode dne uzavření této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti zachovat předmět převodu popsaný v čl. 2 této smlouvy k účelům bydlení po dobu 10 ti (deseti) roků ode dne uzavření této smlouvy se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši poloviny kupní ceny sjednané v čl. 4. této smlouvy a současně je převodce oprávněn odstoupit od této smlouvy Nabyvatel se zavazuje, že učiní veškeré nezbytné úkony nutné k tomu, aby byl nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy přihlášen k trvalému pobytu na adrese občana v objektu v územním obvodu městské části Prahy 1, ve kterém se nachází bytová jednotka, s tím, že ve stejné lhůtě je povinen splnění této povinnosti písemně oznámit a prokazatelně doložit převodci, a to konkrétně OTMS ÚMČ Praha Nabyvatel se zavazuje, že v případě zcizení jednotky převáděné touto smlouvou zaváže ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 7.2 tohoto článku, jejího nového nabyvatele. Pro případ porušení této povinnosti se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši ,- Kč. čl. 8 Předání předmětu převodu 8.1 Smluvní strany se dohodly, že k fyzickému předání předmětu převodu dojde ve lhůtě dvaceti dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti, a to na základě písemného protokolu s tím, že strana nabyvatele přejímá předmět převodu ve stavu tak, jak stojí a leží ke dni uzavření této smlouvy. 8.2 Nabyvatel prohlašuje, že se důkladně seznámil s faktickým stavem bytové jednotky, tuto si řádně prohlédl a prohlašuje, že je ve stavu opotřebení odpovídajícím stáří bytové jednotky s tím, že není vyloučena nutnost rekonstrukce. V tomto stavu bytovou jednotku přijímá za shora specifikovanou kupní cenu. 8.3 Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele podle této smlouvy z důvodů vad podání bránících povolení takového vkladu, že bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takových vadách dozvědí, takové vady odstraní, případně na pokyn příslušného katastrálního úřadu podání bez zbytečného odkladu náležitě doplní tak, aby byly vytýkané vady odstraněny. čl. 9 Správa budovy Správu budovy č. p.... vykonává Společenství vlastníků jednotek.., které správou pověřilo na základě smlouvy uzavřené se správcem: čl. 10 Strana 6

7 Daňové a poplatkové náklady 10.1 Převodce zajistí vypořádání a úhradu daně z převodu jednotky a podílu na pozemku Nabyvatel při podpisu této smlouvy uhradil správní poplatek spojený se vkladem vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. čl. 11 Společná ustanovení 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem, až do doby povolení vkladu vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem, jsou účastníci obsahem této smlouvy vázáni. Účastníci berou na vědomí, že vlastnické právo k předmětu této smlouvy vzniká nabyvateli dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel je povinen prvním dnem měsíce následujícího po podání návrhu na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí podílet se v souladu s ust. 15 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, na úhradě veškerých nákladů spojených se správou domu a pozemku (příspěvek do fondu oprav, náklady na správu a pojištění domu), a to v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, a ve výši, kterou si určili vlastníci jednotek usnesením shromáždění vlastníků jednotek. Výši částky, den její splatnosti a bankovní spojení sdělí nabyvateli na jeho vyžádání výbor společenství vlastníků jednotek (pověřený vlastník). Převodce se současně zavazuje v případě potřeby vystavit nabyvateli plnou moc k jeho zastupování při hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek o výši příspěvku do fondu oprav pro období od podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí do povolení tohoto vkladu Smluvní strany se dále dohodly, že nabyvatel je povinen prvním dnem měsíce následujícího po podání návrhu na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí hradit veškeré zálohy na služby spojené s užíváním bytu přímo společenství vlastníků jednotek resp. správci společenstvím vlastník jednotek pověřenému. Výši částky, den její splatnosti a bankovní spojení sdělí nabyvateli na jeho vyžádání výbor společenství vlastníků jednotek (pověřený vlastník) nebo jím pověřený správce V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem na trvání této smlouvy i pro tento případ Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek souvisejících s touto smlouvou platí následující ujednání: Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí změnu takové adresy. Nabyvatel může dále doručovat převodci písemné zásilky předáním zásilky do podatelny Úřadu městské části Praha 1. čl. 12 Závěrečná ustanovení 12.1 Do deseti dnů po řádném zaplacené kupní ceny dle čl. 5 odst nabyvatelem předá převodce k potvrzení správnosti návrh na vklad vlastnického práva Odboru obecního majetku Magistrátu hl. m. Prahy Na základě této smlouvy a po obdržení potvrzení správnosti předkládaného návrhu od Odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy podá převodce do třiceti dnů návrh na vklad vlastnického Strana 7

8 práva k předmětu převodu definovanému čl. 2 této smlouvy ve prospěch nabyvatele. Návrh bude předán u příslušného Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha Tato smlouva byla vyhotovena v... stejnopisech, z nichž dva obdrží převodce, jeden nabyvatel a ostatní budou použity pro potřeby vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele (nabyvatelů) do příslušného katastru nemovitostí. Bude upraveno dle konkrétní potřeby Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1: Půdorysná schémata určující polohu jednotek a společných částí budovy s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí budovy Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, a občanským zákoníkem Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 1, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Převodce: Městská část Praha 1 V Praze dne Nabyvatel: Strana 8

VZOROVÁ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY. CES č. 2014/.

VZOROVÁ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY. CES č. 2014/. VZOROVÁ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY CES č. 2014/. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Městská část Praha 1, poštovní adresa Praha 1, Vodičkova 18, PSČ 115 68 Zastoupena:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 240/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 212 ze dne 08.04.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2535 v k.ú. Vinohrady, ulice

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

SMLOUVA č. OM/ /2013

SMLOUVA č. OM/ /2013 SMLOUVA č. OM/ /2013 Smluvní strany: Město Břeclav, IČ: 283 061, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, zastoupeno starostou města MUDr. Oldřichem Ryšavým, jako převádějící a prodávající

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

ZÁSADY S M L O U V Y O PŘEVODU VLASTNICTVÍ ROZESTAVĚNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY (vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

ZÁSADY S M L O U V Y O PŘEVODU VLASTNICTVÍ ROZESTAVĚNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY (vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ZÁSADY S M L O U V Y O PŘEVODU VLASTNICTVÍ ROZESTAVĚNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY (vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Městská část

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ 140 00, Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ 27235165, se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ 263 01,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů I. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA BUDOVY Město Jesenice IČ: 00243825 se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou ing. Milanem

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Varianta - manželé Manželé

Varianta - manželé Manželé 391/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/522/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

9 bytových jednotek uvedených v příloze č. 1

9 bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SPRÁVY MAJETKU 160 52 Praha 6, Tř. Čs. armády 23, tel. 220 189 111 prostřednictvím SNEO, a.s. ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR FORMOU VYHLAŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ

Více

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území VOLARIS Chrudim, Palackého třída 314, Psč 53701 lč~275t2877 zes36upe~a jednatelkou spolecnosti Marketou Mencovou I, předkládá: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ~ 4 zákona Č 72/1994 Sb v platném zněni Obsah: A) Popis

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

(varianta, kdy nabyvatel bytové jednotky zajistí finanční prostředky částečně z vlastních zdrojů a zbývající část z úvěru od finančního ústavu)

(varianta, kdy nabyvatel bytové jednotky zajistí finanční prostředky částečně z vlastních zdrojů a zbývající část z úvěru od finančního ústavu) Příloha č. 5 usnesení Rady městské části č. 571 ze dne 10.9.2008 (varianta, kdy nabyvatel bytové jednotky zajistí finanční prostředky částečně z vlastních zdrojů a zbývající část z úvěru od finančního

Více

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva )

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva ) Příloha č. 4 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, zastoupené Ing. Petrou Bernfeldovou,

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Bytové družstvo Vratislavská čp. 390, 391, 392, Praha 8 IČO: 25089331 se sídlem Praha 8, Bohnice, Vratislavská 390/18, PSČ 181 00 zapsané v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA o vymezení jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění Obsah: 1. Popis budovy a pozemku 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne č.j.: 260/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 247 ze dne 03.05.2017 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2931/357 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-034-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 42 v k. ú. Komořany - splašková kanalizace Rada městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

12 bytových jednotek uvedených v příloze č. 1

12 bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SPRÁVY MAJETKU 160 52 Praha 6, Tř. Čs. armády 23, tel. 220 189 111 prostřednictvím SNEO, a.s. ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR FORMOU VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická 1. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: Společnost: Pardubická developerská a.s. IČO: 288 16

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 000 63 584 bankovní spojení - Česká spořitelna,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 581/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 431 ze dne 24.8.2011 k návrhu kupní smlouvy k prodeji stavby přístavku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2, včetně pozemku

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 16 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Květa Olivová Ing. Bohumil Kuba BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ 8. aktualizované vydání po dle stavu k 1. 12. 2008 2008 Linde Praha, akciová společnost, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 Část druhá Úkony katastrálního

Více

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE A o SJEDNÁNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA Číslo smlouvy: 2016/0264 (dále jen smlouva )

SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE A o SJEDNÁNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA Číslo smlouvy: 2016/0264 (dále jen smlouva ) SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE A o SJEDNÁNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA Číslo smlouvy: 2016/0264 (dále jen smlouva ) uzavřená zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více