PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY"

Transkript

1 Osvícenství 2. polovina 18. století = osvícenská doba vznik Anglie a Francie po roce 1700 Osvícenství = celoevropské myšlenkové (filosofické), kulturní, politické a hospodářské hnutí; dává přednost rozumu před vírou, hlásá snášenlivost toleranci (zvl. náboženskou) a požaduje pro člověka důstojnější život na zemi. PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY - poznatky ze zámořských cest postavení Země ve vesmíru; - vědecké rozdělení rostlinstva (botanika) Švéd Carl Linné; - utřídění chemických prvků Francouz Antoine L. Lavoisier; - pokusy s elektrickým proudem Ital Luigi Galvani, první el. baterie Ital Alessandro Volta; - hromosvod Američan Benjamin Franklin a Čech Prokop Diviš; - matematika, mechanika, gravitace Angličan Isaak Newton; - tlak vzduchu (fyzika) Francouz Blaise Pascal; zdokonalený parní stroj Angličan James Watt; horkovzdušný balon Francouzi bratři Montgolfiérové Snaha osvícenců pozměnit na základě rozumového poznání lidskou společnost k lepšímu svoboda člověka, spravedlivější uspořádání státu, neboť ve většině evropských zemí vládli absolutní monarchové. monarcha = panovník monarchie = forma stát. zřízení, kde moc je v rukou panovníka absolutismus = moc má pouze panovník, je mu podřízen správní a policejní aparát, zákony vydává sám a jeho jménem se soudí Společnost rozdělena na stavy 1. vládci, 2. církev, 3. poddaní Angličan John Locke názor: moc pochází z lidu a ne od Boha, člověk má přirozená práva náboženská svoboda a právo na soukromé vlastnictví, doporučuje dělbu moci (spis O vládě) 1721 Francouz Ch.L.de S. Montesquieu tři složky moci: zákonodárná (legislativa), výkonná (exekutiva) a soudní (jurisdikce) = základ pro vytvoření konstituční monarchie, kde moc panovníků bude omezena konstitucí (ústavou) (O duchu zákonů) ENCYKLOPEDISTÉ Osvícenští myslitelé ve Francii: F.M. Arouet (Voltaire), D. Diderot, P.H.D. von Holbach, C.A. Helvétius, J.J. Rousseau (návrat k přírodě, citová výchova dětí) vydávali v letech Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel Osvícenský absolutismus Myšlenky osvícenců ovlivnily výchovu a později i vládu některých evropských panovníků pruský král Fridrich II., císař Josef II., ruská carevna Kateřina II. služebníci státu, vladařské povinnosti, především zlepšení životních podmínek poddaných sami nařizují společenské a hospodářské reformy BAROKO doznívá; katolická a protestantská zbožnost ROKOKO nový umělecký a životní styl vychází z baroka, je umírněnější, velká vnitřní zdobnost a barevnost, zobrazuje se pozemský život; vzor ve francouzské dvorské společnosti nákladné zámecké stavby, dvorské slavnosti s italskou operou a francouzskou komedií KLASICISMUS přináší do umění uklidnění, klasickou pravidelnost (inspirace v antice a renesanci) Základy národních kultur, zvláště literatur evropských zemí. Vznikají klasická literární díla německý preromantismus: J.W.Goethe a F. Schiller, v hudbě Němec J.S. Bach, geniální Rakušan W.A. Mozart (Praha Nosticovo divadlo 80. léta)

2 VELKÁ BRITÁNIE Od 2. poloviny 17. století - konstituční monarchie 1707 připojeno Skotsko název: Spojené království Velké Británie země bez náboženského a politického útisku hospodářský růst zámořský obchod, textilní průmysl (vynález tkalcovského člunku), metalurgie železářský průmysl (vysoká pec, zdokonalený parní stroj) vznik průmyslových středisek: Manchester, Leeds, Birmingham, Sheffield Soupeření s Francií o zámořská území 1607 první anglická kolonie americká Virginie získání obchodu v Indii a mezi Afrikou a Amerikou; výnosný obchod s černými otroky výměnou za americké suroviny Území dobytá na Španělech: Bermudy, Bahamy, Jamajka; v Evropě Gibraltar (1704); na Francouzích: území v Indii, Kanada (1763) ; založené osady v Austrálii a na Novém Zélandě (1788) Americké osady: po sedmileté válce s Francií ( ) území při pobřeží Atlantského oceánu od Kanady až po Floridu; Severní osady farmářství; spravuje královský guvernér (vysoký státní úředník) a volený zástupce osadníků; náboženská svoboda Jižní kolonie statkáři bavlníkové, rýžové a tabákové plantáže s černými otroky (boje o půdu s domorodými Indiány) 1765 zavedení kolkovní daně z listin a novin, po odporu se mění na dovozní cla obyvatelé amerických osad bojkotují anglické zboží Po tzv. bostonském pití čaje (bojkot v roce 1773 vyházení nákladu čaje do moře) snaha anglického krále potlačit odpor silou 1774 zástupci osadníků svolali do Philadelphie kongres všech třinácti kolonií prosadili myšlenku úplného rozchodu s mateřskou zemí; vojsko z dobrovolníků v čele bohatý statkář z Virginie George Washington VÁLKA ZA NEZÁVISLOST 4. července 1776 Prohlášení nezávislosti amerických osad (zformuloval Thomas Jefferson); na základě občanské rovnosti vznikají SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (USA) Povstání amerických osadníků bylo v roce 1777 téměř potlačeno, obrat po vítězství Washingtona u Saratogy definitivní porážka anglického vojska Velká Británie uznává nezávislost třinácti osad 1787 přijata americká ústava, stát = unie, v čele Kongres (složený ze Sněmovny reprezentantů volena všemi obyvateli unie, a Senátu dva zástupci z každého státu) George Washington zvolen prvním prezidentem USA

3 SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ NÁRODA NĚMECKÉHO Na území dnešního Německa se v 18. století nacházelo velké množství států a státečků včetně několika svobodných měst (Frankfurt nad Mohanem, Hamburk, Brémy) ve státech vládla absolutisticky knížata - ve svobodných městech městské rady - někde dokonce i duchovní hodnostáři (arcibiskup mohučský, kolínský, trevírský] BAVORSKO, PRUSKO, SASKO, HANNOVERSKO, BÁDENSKO, WŰRTTEMBERSKO, FALC - nákladné dvory, honosné zámky, letní sídla Svatá říše římská (národa německého) málo životaschopný státní útvar - kromě německých zemí i české a alpské země hlavou římský císař (od 15. století Habsburkové) volený kurfiřtským sborem (9 knížecích velitelů, jedním z nich český král od roku 1526 Habsburkové, dědičně od roku 1627) 1740 habsburský rod vymřel po meči Karel VI. diplomatický a válečný boj o císařský titul PRUSKO tři části Braniborsko, Pomořansko (Berlín) a východní Prusko, na západě několik území v severním Porýní 1701 braniborský kurfiřt se povýšil na krále silná, dobře cvičená armáda úsporná finanční politika 1740 králem osvícensky vzdělaný Fridrich II. - osvícenský absolutismus, král = služebník státu - náboženská tolerance - podpora zemědělství a domácí manufakturní výroby - splavňování řek rozvoj obchodu - vede války o české a uherské země Války o dědictví rakouské mezi Pruskem a habsburskou monarchií první slezská válka nejprve porážka rakouského vojska ve Slezsku, Marie Terezie s pomocí uherských stavů dobývá Prahu a obsazuje Bavorsko vratislavský mír Marie Terezie ztrácí Kladsko a většinu území Slezska 1743 Marie Terezie korunována českou královnou 1744 druhá slezská válka porážka pruského vojska v Čechách drážďanský mír František Štěpán Lotrinský (manžel Marie Terezie) císařem správní reformy v habsburské monarchii války v Itálii a jižním Nizozemí 1748 mír v Cáchách Marie Terezie uznána dědičkou císaře Karla VI. některé italské državy odstupuje španělským Bourbonům Sedmiletá válka reformy Marie Terezie, spojenectví císařství s Ruskem a Francií 1756 zahájena válka s Pruskem 1757 bitva u Kolína porážka pruských vojsk boje v Sasku, Prusku a ve Slezsku Rusko vystoupilo z koalice - síla císařského vojska oslabena 1763 podepsán mír Hubertusburg u Lipska Prusko získává Kladsko a Slezsko nová evropská velmoc Marie Terezie uhájila celistvost habsburské monarchie a její velmocenské postavení v Evropě

4 VNITŘNÍ PROMĚNA HABSBURSKÉ MONARCHIE: REFORMY MARIE TEREZIE A JOSEFA II. Nástup Marie Terezie 1740 poprvé v dějinách vládne žena říši, která se skládá z rakouských, českých, uherských a italských zemí a jižního Nizozemí (později po dělení Polska i Haliče a Bukoviny) volně spojených pouze osobou panovníka a pragmatickou sankcí jednotlivé země jsou spravovány dvorskými úřady (česká dvorská kancelář), značnou pravomoc ve finančních a zemských záležitostech měly šlechtické stavovské sněmy Tereziánské reformy po slezských válkách rozhodnutí panovnice Marie Terezie reformovat západní část říše podle pruského vzoru ve snaze vytvořit jednotně spravovaný a silný stát centralizace - vliv francouzského osvícenství tereziánské reformy zasáhly všechny sféry státní správy, armádu, školství a hospodářství; císařští úředníci poslouchají pouze příkazy panovnice položeny základy k modernímu státu posílení vojska, financování armády z daní obyvatelstva si vynutilo 1. první sčítání obyvatelstva a půdy 2. zlepšení životních a pracovních podmínek poddaných 3. lepší vzdělání císařských úředníků 4. základní vzdělání pro poddané (1774 -povinná školní docházka pro děti od šesti do dvanácti let - nutná hustá síť škol, učilišť, univerzit; na venkově školy triviální, ve městech hlavní, obsahem vzdělání je čtení, psaní a počítání) 5. odstranění mučení při výsleších 6. zastavení popravování kočovných Romů pro potulku 7. podřízení církve státu 8. podporu manufakturního podnikání 9. sjednocení měr a vah 10. rušení vnitřních cel 11. po selských bouřích 1775 nový robotní řád 12. v roce 1773 zrušení jezuitského řádu Josefínské reformy Josef II. - od roku 1765 císařem Svaté říše římské a spoluvladařem matky v habsburské monarchii v roce 1780 se po smrti matky Marie Terezie ujal vlády Reformy toleranční patent povolení náboženské svobody (protestantství luteránství a kalvínství, pravoslaví) svobody pro židovské obyvatelstvo, možnost vzdělávání a získání zaměstnání 3. další kroky ve zrovnoprávňování Romů listopadu 1781 odstraněno nevolnictví, poddanství a robota zůstávají, ale poddaní jsou zbaveni osobní závislosti na vrchnosti 5. posílení správního centralismu zrušena městská samospráva, rozhodující moc mají státem kontrolované magistráty 6. katolickou církev více podřídil státu, zrušil kláštery (neužitečné pro stát) a měnil je na kasárna, nemocnice a chudobince 7. podřídil státu soudnictví, a to jak židovské, tak původně vrchnostenské na panstvích, které předal státem zkoušeným právníkům (justiciárům) 8. vydal 1. díl občanského zákoníku, nový trestní zákoník (zrušil trest smrti) 9. pokusil se daňově zrovnoprávnit šlechtický a poddanský majetek Popudil proti sobě vysoké katolické duchovenstvo a šlechtu v Uhrách těsně před smrtí odvolal všechny své reformy kromě tolerančního patentu

5 1790 nástup Leopolda II., Josefova bratra zrušil daňovou reformu, ale ostatní tereziánské a josefínské reformy v západní části habsburské monarchie zachoval; připravil cestu ke vzniku silného státu a občanské společnosti ČESKÉ ZEMĚ VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ České země = české království, markrabství moravské a slezské vévodství Obyvatelstvo koncem 18. století 4 miliony lidí, ve vnitrozemí česky mluvící obyvatelstvo, v pohraničí německy hovořící úrodnější vnitrozemí zemědělství, rybníkářství, železná výroba hornaté příhraniční oblasti chov dobytka, spřádání lnu, soukenictví, sklářství a výroba porcelánu výrazně převažuje venkovské obyvatelstvo největší města: Praha ( ) a Brno ( obyvatel), významná jsou lázeňská střediska Teplice a Karlovy Vary síť královských, věnných, horních a poddanských městeček středověkého charakteru (včetně hradeb) s počtem obyvatel kolem 2 až 5 tisíc každá země řízena z hlavního města pražské a brněnské gubernium, jim jsou podřízeni krajští hejtmanové v královských městech, nejnižšími správními jednotkami jsou panství a městské magistráty podřízené státnímu dozoru policejní, soudní, politickou, finanční a vojenskou správu vykonává vrchnost (vlastníci panství šlechta, duchovenstvo, městská samospráva), hospodářský život řízen z panské kanceláře Poslední selské povstání obyvatelstvo odvádí peněžní a naturální daně (1/3 výnosu), má robotní povinnost (robota = nucená práce zdarma na panském hospodářství) a další nevolnické povinnosti (zásobování zámku, služba dětí na zámku aj.), poddaný je osobně závislý na vrchnosti počátkem 70. let neúroda nespokojenost venkovského obyvatelstva; 1775 nepokoje na náchodském panství, po uvěznění několika sedláků rebelie část rebelů rozehnána u Prahy, druhá část rozprášena vojskem u Chlumce nad Cidlinou, několik rebelů bylo zabito, povstání poraženo, avšak vynutilo si vydání robotního patentu Robotní patent vydán v srpnu 1775 přesně stanovuje podmínky roboty a zakazuje vymáhání nadbytečných robot, výše robotní povinnosti je závislá na velikosti selského majetku (nejvyšší robota bohatí sedláci tři dny potahové roboty v týdnu) na královských (korunních) panstvích část roboty (tedy renty v úkonech) přeměněna na peněžní rentu, nemajetným je za peněžní rentu přidělována půda, poddaní se mohou z roboty vykoupit opatření vedla ke zmírnění útlaku poddaných, další zlepšení životních podmínek venkovského obyvatelstva přineslo až zrušení nevolnictví za Josefa II., robotní povinnost se však udržela až do revolučního roku 1848, kdy byla robota a poddanství zrušeny rozhodnutím říšského sněmu Josef II. a české země náboženská svoboda ne pro českobratrské vyznání zrušení téměř poloviny klášterů i těch, které byly po staletí nositeli kultury a vzdělanosti (Broumov, Sázava, Sedlec u Kutné Hory, Zbraslav u Prahy, sv. Jiří na Pražském hradě) místo nich zakládány nemocnice, chudobince, nalezince

6 Osvícenství v Čechách 1770 soukromá Česká učená společnost v Praze vědecké zkoumání českých dějin a českého jazyka a literatury Josef Dobrovský (Dějiny českého jazyka a literatury) založení slovanské jazykovědy; František Martin Pelcl (Stručné dějiny Čech od nejstarších do nynějších časů) počátky českého dějepisectví Počátky českého národního obrození reformní činnost správní centralismus velký počet úřednictva úřední řeč = němčina poněmčování (germanizace) státní správy, vyššího školství i veřejného života snaha povznést české národní písemnictví a společenský i vědecký život široká poptávka po české literatuře, divadle a novinách od roku 1782 v Praze česky psané Pražské poštovní noviny Václav Matěj Kramerius Česká expedice = vydavatelství, nakladatelství a knihkupectví Vlastenecké divadlo zvané Bouda (Koňský trh v Praze) první česká divadelní představení RUSKO ZA KATEŘINY II.; DĚLENÍ POLSKA Kateřina II. ( ) po smrti cara Petra Velikého v Rusku období zmatků dcera Alžběta I uklidnění vnitřní situace za pomoci armády, pokračování v reformách, expanze na jih, podpora Marie Terezie v sedmileté válce po smrti 1762 synovec Petr III., po palácovém převratu zabit, vlády se ujímá jeho manželka (německá princezna) Kateřina II. vliv francouzských osvícených filosofů, Voltaira cíl: přeměna Ruska v moderně spravovaný a vojensky silný stát s pevnou ústřední vládou, zmírnění nevolnictví, podřízení pravoslavné církve státu, zvelebení řemesel a obchodu, reorganizace armády při uskutečňování pomáhá ministr G.A.Potěmkin Reformy Kateřiny II. zahraniční politika nová území na jihu a západě říše, dobyt přístup Ruska k Černému moři Nové Rusko (1783), zlikvidován polský šlechtický stát (1795) přístup do Evropy vnitřní reformy 50 gubernií v čele s gubernátory (podléhají přímo carevně); odebrání majetku klášterům státní kontrola církevních hodnostářů; samospráva měst; zakládány nové školy, zakládány nové zbrojní manufaktury na Urale velké selské a kozácké povstání Jemeljana Pugačova poraženo zastaveny reformy na venkově, vzrůst moci šlechty nad rolníky, utužení nevolnictví po vypuknutí revoluce ve Francii se Kateřina II. zřekla osvícených představ a dokonce zakázala šíření knih Šlechtická republika v Polsku Polsko za jagellonské dynastie = mocná říše východní Evropy (V Polsko, Litva, Bělorusko, Z Ukrajina) po vymření Jagellonců (1572) polský trůn příslušníci cizích dynastií volební monarchie, slabé postavení krále v zemi vládly nejsilnější šlechtické rody boje o převahu na sněmu; anarchie (= bezvládí), pozvolný rozpad polského státu 1764 polským králem zvolen Stanisłav August Poniatowski, oblíbenec Kateřiny II. ruský národní a náboženský nátlak několikaletý krvavý boj mezi katolickou šlechtou a Ruskem pruský král Fridrich II. navrhl rozdělení slabého Polska (Prusko Velkopolsko, Rusko V od Západní Dviny, R-U Halič) Zánik Polska 1793 druhé dělení (Prusko a Rusko); 1795 třetí dělení Polský stát zmizel na více než jedno století z mapy Evropy

7 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE zásadní mezník moderních evropských dějin výrazná proměna ve způsobu vlády: absolutní monarchie konstituční monarchie republika proměna stavovské společnosti ve společnost občanskou (šlechta byla zbavena výsad, poddaní se stali svobodnými vlastníky půdy, všichni francouzští občané získali svobodu a rovnoprávnost) církev byla zbavena majetku a podřízena státu místo feudálního řádu byla nastolena občanská společnost KONEC ABSOLUTISMU VE FRANCII Předrevoluční Francie Francouzské království v 18. století = nejlidnatější a nejmocnější stát na kontinentě Ludvík XIV. a Ludvík XV. výbojné války obyvatelstvo rozděleno do tří stavů: duchovní ( ), šlechta ( ) privilegované vrstvy, neplatí daně; třetím stavem bylo městské a zámožnější venkovské obyvatelstvo z jejich daní jsou živy vyšší stavy zvůle úředníků, cenzura, merkantilismus omezující svobodné podnikaní, náboženská netolerance vůči protestantům Finanční krize 1774 Ludvík XVI. narůst státních dluhů (přepychový život královského dvora Marie Antoinetta - a účast ve válce za nezávislost amerických osad) = finanční krize král svolal generální stavovské shromáždění květen 1789 (nové daně) 5. května 1789 Versailles jednání tří stavů o nápravě financí, třetí stav se prohlásil za Národní shromáždění vypracování nové ústavy a omezení královské moci; ke třetímu stavu se připojila i značná část duchovenstva a šlechty král se pokusil Národní shromáždění násilně rozehnat Vítězství třetího stavu pařížský lid podpořil Národní shromáždění povstání 14. července 1789 dobytí Bastily (symbol absolutního režimu a jeho zvůle), ovládnutí pařížské radnice, zřízení ozbrojené občanské národní gardy = začátek největší revoluce v dějinách Francie nová ústava odstranila absolutismus a venkovský lid zbavila feudálních povinností Odstranění feudalismu živelná revoluční vlna na venkově vzpoura proti feudální vrchnosti, která se zachraňovala útěkem srpna 1789 Národní shromáždění zrušilo poddanství a šlechtická privilegia bylo zavedeno placení daní podle příjmů, zrušeno šlechtické soudnictví, úřad se uděloval podle schopností, duchovenstvo se vzdalo desátek, města a cechy ztratily výsady byla uzákoněna občanská rovnost = konec feudalismu Deklarace práv člověka a občana 26. srpen 1789 vzniká Ústavodárné národní shromáždění; hned byly odsouhlaseny základní principy ústavy v Deklaraci práv člověka a občana zformulovali Mirabeau a La Fayette, vycházeli z osvícenských ideálů (osobní svoboda, svoboda a rovnost před soudem, právo na soukromé vlastnictví, na bezpečnost, právo odporu vůči útisku, svoboda slova a tisku, svoboda svědomí, svrchovanost národa) = základ svobodné občanské společnosti (víra v lidský rozum a ústavní instituce) Pád absolutismu král odmítá přijmout ústavu, povolává do Versailles věrné pluky dav Pařížanů - 6. října donutil krále opustit zámek (symbol absolutismu), král s rodinou se stali revolučními zajatci

8

9 KONSTITUČNÍ MONARCHIE VE FRANCII Ústava království září 1791 ústava Francie konstituční monarchií; oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní Ludvík XVI. Bourbon stále v čele státu, zákony však tvoří poslanci, král je může pouze odročit volební právo mají bohatší občané, jen oni mohou být členy národní gardy decentralizace země 83 krajů, občané volí své zástupce do čela krajů, měst a obcí systém volby uplatňován v soudnictví a armádě Politické kluby politické štěpení společnosti (radikálové lavice vlevo = levice, umírněnější v parlamentě místa po pravici) politické kluby (diskuse s veřejností o zásadních politických otázkách) klub Přátel konstituce (schůzky v bývalém klášteře sv. Jakuba) jakobíni (zprvu umírnění, později klub ovládli radikálové z provincií, mluvčí advokát Maximilien de Robespierre Hospodářské potíže rozpad feudálního daňového systému, nový ještě nebyl zcela zaveden stát je bez finančních prostředků vyvlastnění církve roztržka s papežem, kněží odmítají složit státu přísahu protirevoluční nálady, povstání na venkově, silná vlna emigrace šlechty a duchovenstva nová liberální obchodní politika nespokojenost řemeslnictva dovoz levného zboží z ciziny, nárůst cen základních potravin, spekulace roste napětí, stávky Nezdařený útěk krále král tajně udržoval spojení se zahraničím červen 1791 pokus o útěk ze země v Lotrinsku zadržen; stále král, ve skutečnosti zajatec Paříže Vnější ohrožení Francie srpen 1791 Rakousko, Prusko a další německé státy se dohodly na společném postupu proti revoluční Francii nebezpečí války ve Francii likvidují se symboly minulé doby, zavádí se oslovení občan Pád monarchie duben 1792 válka mezi revoluční Francií a evropskými knížaty, hrozí porážka francouzské armády přívrženci republiky 10. srpna 1972 svrhli městskou správu, zřídili revoluční komunu, podezírali krále ze zrady král byl zajat a uvězněn nové volby do Národního konventu, většinu získali příznivci republiky 21. září 1792 zrušeno království, vyhlášena republika zastaven postup spojených armád protivníka, na pomoc ohrožené Paříži přišli dobrovolníci z Marseilles; jejich píseň Marseillaisa se stala hymnou Francie markýz La Fayette před revolucí se jako poručík účastnil v Americe války za nezávislost maršál, po návratu na dvoře pruského krále Fridricha II., přátelství s osvícenci, kritika dvora, zvolen poslancem za šlechtický stav, účastnil se zasedání generálních stavů, po pádu Bastily v čele národní gardy, podílel se na vypracování Deklarace práv člověka a občana, přívrženec konstituční monarchie, byl obviněn ze zrady, a proto uprchl, za napoleonské epochy žil v ústraní, do politického života ve Francii se vrátil v roce 1830 během tzv. červencové revoluce velitel národní gardy, pomohl k upevnění občanské monarchie krále Ludvíka Filipa

10 REPUBLIKA A JAKOBÍNSKÁ HRŮZOVLÁDA Poprava krále druhá (krvavá) část Velké francouzské revoluce začala zajetím krále a vyhlášením republiky v Národním konventu nové rozložení sil, významné pozice obsadili radikální jakobíni podporovaní povstalci Paříže; hlavní úkol konventu = vypracování republikánské ústavy král Ludvík XVI. obviněn z velezrady těsnou většinou (jakobíni porazili při hlasování girondisty) odsouzen k smrti (poprava gilotinou) veřejně sťat 21. ledna 1793 na náměstí Revoluce, koncem roku 1793 byla gilotinou veřejně popravena i královna Marie Antoinetta, mladý následník Ludvík poslán na převýchovu - zemřel 1795 Jakobínský převrat evropské státy vypověděly Francouzské republice válku v Konventu ostrý spor mezi girondisty a jakobíny (girondisté zastupovali zájmy obchodní buržoazie z provincií, usilovali o hospodářskou svobodu a ochranu majetku; jakobíni podporováni pařížskou radnicí a lůzou z ulic chtěli zdanění boháčů a pevné ceny) v červnu 1793 bylo 29 nejznámějších girondistů zatčeno v Konventu národní gardou a po rychlém soudu popraveno převrat - v Paříži vláda pouze jedné strany diktatura jakobínů (červen 1793 červenec 1794) nová ústava nedělila moc, veškerou moc měl parlament a jeho Výbor veřejného blaha; v ústavě zakotveno právo na práci a bezplatné vzdělání Jakobínská diktatura v krajích povstání proti pařížské vládě; zavražděn jakobín Jean Paul Marat záminka pro boj proti nepřátelům revoluce; začátek jakobínské hrůzovlády (systematická fyzická likvidace nejen skutečných, ale i domnělých nepřátel republiky) zemi vládne Výbor veřejného blaha (v čele Maximilien de Robespierre) revoluční teror se stal legální formou boje s politickými odpůrci (v zemi bezpečnostních výborů s mimořádnými pravomocemi tisíce poprav) likvidace veškeré svobody Boj proti hospodářskému chaosu vyhlášena všeobecná branná povinnost občanů, obrana (za cenu velkých lidských ztrát málo schopní generálové, špatně ozbrojení narychlo vycvičení vojáci) proti zahraniční intervenci zavedeny nejvyšší ceny základního zboží, stanoveny nejvyšší mzdy válečná výroba, přídělový systém, konfiskace majetku emigrantů Pokus o odstranění křesťanství místo bohoslužby zaveden kult Nejvyšší bytosti k poctě konány velké lidové slavnosti svobody zrušen dosavadní církevní kalendář vydán nový revoluční kalendář (začíná 22. zářím 1792 = vyhlášením republiky) zavedena metrická soustava Konec diktatury země i lidé vyčerpáni revolučním terorem spiknutí a zatčení Maximiliena Robespierra 27. července 1794 byl spolu s 22 stoupenci bez soudu popraven popravy dalších jeho stoupenců konec revolučního teroru, uzavření jakobínského klubu, návrat křesťanského kultu moci se ujímá umírněné měšťanstvo diktatura = neomezená vláda (zde skupiny lidí); girondisté = přívrženci republikánské strany spjatí s průmyslovou a obchodní buržoazií; kult = uctívání boha, svatých či nějaké bytosti; legální = zákonný; teror = kruté násilí

11 DIREKTORIUM A KONZULÁT Vláda direktoria po pádu jakobínské diktatury trvalo několik let, než se vnitropolitická situace ve Francii zklidnila francouzská republikánská armáda vítězila nad interventy mladý generál Napoleon Bonaparte obsazení severní Itálie; uzavření míru s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (republika), u moci majetné vrstvy buržoazie odmítají občanskou rovnost, volební právo závislé na majetku výkonná moc: pětičlenné direktorium (bylo jmenováno Radou starších) kontrolované Radou pěti set Vzrůstající úloha armády tažení francouzské armády do Egypta pod velením Napoleona Bonaparta cíl: oslabit Velkou Británii pokusy o státní převrat roajalisté (příznivci monarchie), jakobíni Napoleon povolán zpět do Francie 9. listopad 1799 generál Bonaparte provedl v Paříži za pomoci armády státní převrat sesadil direktorium, rozpustil zákonodárné sbory výkonná moc: tři konzulové (Napoleon Bonaparte první konzul) rovnost občanů před zákonem, svoboda podnikání, Deklaraci práv však nová ústava neobsahovala osobní svoboda podrobena dohledu státní policie velká vítězství francouzské armády na válečných polích proti koalici evropských mocností podpořené Ruskem snaha upevnit novou rýnskou hranici a panství v severní Itálii (vojevůdcovské schopnosti Napoleona Bonaparta 1800 přechod Alp, vítězství nad rakouskou armádou u Marenga; uzavření míru s Velkou Británií, znovuzískání některých kolonií) na dobytých územích Apeninského poloostrova vznikaly republiky, zaváděla se občanská práva následovalo zabírání majetku, krádeže uměleckých děl z nositelů myšlenek revoluce se stali dobyvatelé Napoleon císařem 1802 plebiscit udělil Napoleonovi doživotní hodnost konzula Napoleon zřizuje nový dvůr a šlechtu; návrat emigrantů katolictví opět prohlášeno za státem podporované náboženství obnovení monarchie ve Francii 1804 Napoleon Bonaparte prohlášen císařem Francouzů (korunován papežem v katedrále Notre Dame) cíl: vytvořit velkou říši, podmanit si ostatní národy konec republikánských ideálů, zrušení revolučního kalendáře a letopočtu aristokracie = šlechta, nejvyšší vrstva staré společnosti direktorium = několikačlenný vládní orgán konzul = nejvyšší státní úředník plebiscit = lidové hlasování Konzulát silná vláda Napoleona Bonaparta pořádek ve státní správě plebiscit veřejné hlasování občanů o přijetí nových zákonů 1804 občanský (Napoleonův) zákoník = později vzor pro celou Evropu

12 CÍSAŘSTVÍ NAPOLEONA I. Napoleon a Evropa od roku 1792 válčila Francie s koalicemi evropských států; nejprve obrana proti intervenci, později direktorium vedlo války na cizích územích vítězství Napoleona v severní Itálii a Bavorsku (pověst o neporazitelnosti Napoleona) dobyvačné války císaře Napoleona (touha podmanit si Evropu) Bitva u Slavkova proti Francii silná britsko rakousko ruská koalice říjen 1805 námořní bitva u Trafalgaru (britský admirál Horatio Nelson zničil francouzské a španělské vojsko) Napoleon zvítězil v pozemní válce v jižním Německu a obsadil Vídeň rakouské vojsko ustoupilo na Moravu bitva u Slavkova, bitva tří císařů (Napoleon, rakouský František II. a ruský car Alexandr I.) vítězství Napoleona Napoleon v závislých územích dosazuje jako nové panovníky své příbuzné či generály Zánik Svaté říše římské národa německého Napoleon provedl státoprávní změny na území Svaté říše římské zrušil množství malých států v Porýní, Wűrttembersko, Bavorsko, Sasko a Vestfálsko povýšil na království, z ostatních států (kromě Pruska) roku 1806 vytvořil Rýnský spolek (spojenec Francie) = konec existence Svaté říše římské národa německého František II. pouze rakouský císař 1806 dvojbitva u Jeny a Auerstedtu porážka Pruska, obsazení Berlína Kontinentální blokáda 1805 obchodní blokáda Velké Británie 1807 porážka ruské armády poblíž pruského Královce vytvoření varšavského velkovévodství (Polsko doufá, že mu Napoleon pomůže při znovusjednocení) Napoleon I. na vrcholu moci, ovládá téměř celou pevninskou Evropu (v Paříži se staví triumfální oblouky a sloupy, chrámy, paláce, muzea naloupené poklady z dobytých území) nový styl císařský neboli empírový (nápodoba antiky) První neúspěchy dobyvačné politiky Pokus Napoleona o ovládnutí Portugalska a Španělska povstání Španělů proti francouzským okupantům, partyzánská válka Napoleonův neúspěch Další porážka Rakouska samostatné vystoupení Rakouska proti Napoleonovi vítězná bitva u Aspern, záhy však porážka rakouského vojska v bitvě u Wagramu Rakousko ztrácí další území, vynucené spojenectví a vynucený sňatek Marie Louisy s Napoleonem ve Francii hospodářská a obchodní krize, velká nespokojenost a vyčerpání obyvatelstva 1810 Ruský car porušil blokádu Británie a otevřel ruské přístavy pro anglické zboží rozhodnutí pokořit Rusko Ruské tažení a Napoleonův pád červen nevídaně velká Napoleonova armáda překročila ruskou hranici a pochodovala na Moskvu září 1812 bitva u Borodina ústup ruského vojska Moskva byla vydána bez boje - vypálená a bez zásob krutá zima, mráz, hlad, nemoci, útoky kozácké jízdy Napoleon rychle ustupuje, armáda zcela zdecimována Napoleon opustil armádu a odjel do Francie postavit novou 1813 třídenní bitva u Lipska Napoleon poražen novou protinapoleonskou koalicí, obsazení Paříže Napoleon donucen odejít na ostrov Elba (ve Středozem. moři), Francie navrácena do hranic z roku 1792, vláda vrácena neoblíbeným Bourbonům poslední pokus Napoleona bitva u Waterloo

13 PONAPOLEONSKÁ EVROPA Vídeňský kongres a období restaurace září 1814 ve Vídni se schází mezinárodní kongres k projednání poválečného uspořádání Evropy vítězové nad Napoleonem (Rusko, Prusko, Rakousko, VB) posilují moc ziskem nových území nové hranice evropských států rakouský kancléř kníže Metternich jednání přerušeno návratem Napoleona a stodenním císařstvím po prohrané bitvě u Waterloo ( ) Napoleon internován na ostrov sv. Heleny, kde roku 1821 umírá Nová mapa Evropy Rusko se stává významnou evropskou velmocí, získává Finsko a většinu bývalého Polska Habsburská monarchie získává severní Itálii, vzdává se však jižního Nizozemí ve prospěch Nizozemského království Prusko bylo odškodněno na úkor Saska a Švédska, získává území v Porýní a Vestfálsku Švédsko získává Norsko, které bylo odebráno Dánsku Návrat starých dynastií na královské a knížecí trůny, které Napoleon obsadil svými příbuznými a generály, se vrací původní dynastie (Bourboni Francie, Španělsko, Neapol) papeži vrácen církevní stát obnovování předrevolučních a přednapoleonských poměrů = restaurace Německý spolek 1806 zanikla Svatá říše římská národa německého ve Vídni vytvořen volnější Německý spolek sdružoval 35 monarchií a 4 svobodná města (Frankfurt nad Mohanem, Brémy, Hamburk a Lübeck) v čele spolková rada převaha rakouského císaře do 60. let 19. století, pak v pruskorakouském soupeření vítězí Prusko Svatá aliance léto 1815 Svatá aliance = dohoda ruského cara Alexandra I., rakouského císaře Františka I. a pruského krále Fridricha Viléma III. o společném dohledu na udržení nového státoprávního pořádku v Evropě Dědictví francouzské revoluce touha pokrokových občanů po vytvoření právního státu, myšlenka rovnoprávnosti lidí názor: občanská svoboda může být omezena pouze zákonem vytvořeným občany voleným zákonodárným shromážděním (parlamentem); panovníci se zodpovídají parlamentu v průběhu 19. století boje v Evropě o tyto principy liberální zásady ve většině zemí zvítězily Romantismus události v Evropě přinesly poučení: přemíra chladného rozumu škodí, nevede k rozumně uspořádané společnosti, ale ke krvavým revolucím a válkám odpověď: literární a hudební hnutí romantismus literatura: důraz na cit, víru a nespoutanou obrazotvornost vzory ve středověkých mýtech, legendách a hrdinských eposech a v přírodě romantičtí spisovatelé vytvářejí hrdinské eposy z mlhavého dávnověku (o keltském bojovníkovi Ossianovi, o králi Artušovi, o Nibelunzích) architektura: napodobování anglických aristokratických sídel s lesoparky, napodobeniny gotických staveb (historizující slohy) hudba: Němec Ludwig van Beethoven, Polák Fryderyk Chopin biedermeier = nový měšťanský životní styl ( ), ideál: klidné rodinné prostředí blízko nezkažené přírody, práce pro vlast

14 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A ZROD KAPITALISTICKÉ SPOLEČNOSTI Velká Británie: kolébka průmyslové revoluce VB nadvláda na světových mořích, nejuznávanější mocnost světa; (mnoho závislých území, velké koloniální bohatství Indie, Austrálie, Nový Zéland, Kanada ) VB jako první země prožívá hospodářský rozmach = průmyslovou revoluci mění se podoba země i způsob práce a obživy mnoha obyvatel (továrny, průplavy, silnice, železnice + dělnické čtvrti) rozvoj hutí, železáren, dolů a textilních továren, obchodu a dopravy venkovské obyvatelstvo se stěhuje za prací do měst mění se složení obyvatelstva vzniká početné dělnictvo + střední vrstvy (ostatní zaměstnanci: úředníci a inteligence) + buržoazie (kapitalisté = továrníci, bankéři, obchodníci) kapitalistická společnost je založena na vztazích mezi dělníky (proletariátem) a kapitalisty (buržoazií) Nové technické vynálezy a vznik kapitalistického trhu průmysl se rozvíjí v místech s dostatkem surovin a pracovních sil od 2. poloviny 18. století se lidská práce nahrazuje prací strojů vynález parního stroje rozměrné stroje již dříve využívány k čerpání vody z dolů, zdokonalený parní stroj Jamese Watta z 60. let 18. století umožnil masové nasazení parních strojů v dolech, hutích, železárnách, následně k tažení vozů a pohonu lodí; nové technické a technologické postupy (koksovací pece v hutích, válcovací stolice v železárnách, textilní stroje na spřádání a tkaní lnu, vlny a bavlny, lokomotiva, počátky strojírenství ) zboží se již nevyrábí na zakázku, ale ve velkém pro neznámého odběratele dovoz surovin a rozvoz zboží na velké vzdálenosti Revoluce v dopravě první lokomotiva 1814 George Stephenson výstavba železnic: první otevřena 1825 ze Stocktonu do Darlingtonu, další mezi Manchesterem a Liverpoolem první paroloď 1807 Američan Robert Fulton ve 30. letech elektrický telegraf Hospodářský liberalismus zvětšují se odbytiště průmysl. výrobků vzniká světový trh hospodářský liberalismus jeho stoupenci požadují nejen osobní, náboženskou a politickou svobodu, ale především úplnou svobodu podnikání a obchodování, požadují odstranění cel a zastaralých právních předpisů VB se stala první zemí svobodného dovozu a vývozu, dílnou světa Průmyslová revoluce na pevnině po roce 1800 se průmyslová revoluce rozšířila do západoevropských států (Paříž, Lyon; Brusel, Lutych) po roce 1850 zasáhla střední Evropu (Porýní; Porúří; Slezsko; Sasko; Vídeň; Ostrava, Brno, Liberec, Praha, Kladno) východní a JV Evropa se industrializovala až koncem 19. století Sociální důsledky průmyslové revoluce vytvořil se trh pracovní síly; velká poptávka po práci, nedostatek pracovních míst zaměstnavatelé snižují mzdy a zaměstnávají ženy a děti; průvodním jevem zrodu nové kapitalistické, industriální společnosti byla sociální bída a nelidské pracovní podmínky pravidelné odbytové krize dělníci se cítili ohroženi zaváděním strojů rozbíjení strojů zakládání odborových organizací (stávky, vyjednávání)

15

16 Sociální důsledky průmyslové revoluce odborové organizace s kapitalisty vyjednávají (i cestou stávek) požadavky: snížení pracovní doby (na 12, na 10 hodin denně), zákaz práce dětí, zavádění sociálních zařízení pro dělníky a jejich rodiny v době nemoci, úrazu nebo úmrtí nutnost řešení dělnické (sociální) otázky myslitelé: Francouz Pierre Joseph Proudhon utopie: zrušení soukromého vlastnictví; Němci Karel Marx a Bedřich Engels revoluční socialistické učení: zespolečenštění výrobních prostředků, převzetí moci dělnickou třídou; Angličan Robert Owen (průmyslník) zřizoval sociální instituce, stavěl byty pro dělníky a vzdělával je ČERVENCOVÁ REVOLUCE Restaurace Bourbonů ve Francii Ludvík XVIII. na trůn Francie konstituční monarchií zůstala rovnost před zákonem; volební právo mají bohatší občané 1824 králem Karel X., tlak roajalistů neúspěšný pokus o státní převrat Červencová revoluce rozpuštění parlamentu barikády v ulicích Paříže, pouliční boje (1 000 mrtvých) král se vzdal trůnu na trůn Ludvík Filip Občanská monarchie Ludvíka Filipa Francie zůstala konstituční monarchií do roku 1848 vládne bohatá buržoazie, politická práva mají nejbohatší občané nespravedlivý systém - vnitřní napětí republikánská spiknutí zostřený policejní tlak nerovné politické a hospodářské postavení většiny občanů vypracování socialistického učení hrabě Saint Simon, Louis Blanc návrh odstranit nerovnost mezi lidmi, odstranit soukromé vlastnictví výrobních prostředků předat je komunám Vznik Belgie Belgie = dřívější rakouské jižní Nizozemí od Vídeňského kongresu součást Nizozemského království katolické obyvatelstvo hovořící francouzsky a vlámsky nerovnoměrně zastoupeno v parlamentu srpen 1830 v Bruselu lidové povstání králův pokus o mocenské potlačení neuspěl Londýnská konference vznik nového státu: od 1831 Belgické království (konstituční monarchie) liberální vláda krále Leopolda I. rychlý hospodářský rozmach, rozvoj uhelného, hutního a strojírenského průmyslu, výstavba železnic NEKLID VE VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ RUSKO Rusko evropskou velmocí 1809 získalo od Švédska Finsko, 1815 východní část bývalého polského státu s Varšavou považuje se za ochránce pravoslavného řeckého a slovanského obyvatelstva na Balkánském poloostrově proti tureckému útisku vítězství v bojích s Turky rozšíření území až k ústí Dunaje tuhý carský absolutismus nesouhlas mladých šlechtických důstojníků zakládání tajných spolků Povstání děkabristů 1825 smrt cara Alexandra I. bezvládí

17 prosinec 1825 (děkabristé) pokus o státní převrat a nastolení ústavy špatně připraveno (povstalce nikdo nepodpořil) rozprášení povstalců, tvrdé tresty pro organizátory politické zpátečnictví, neomezená vláda cara a statkářů, nevolnictví venkovského obyvatelstva Kritika ruských poměrů v literatuře Alexandr Sergejevič Puškin ruský romantik, básník, prozaik a dramatik: poemy; Evžen Oněgin, Ruslan a Ludmila, Piková dáma Michail Jurjevič Lermontov ruský romantik, básník, prozaik a dramatik: poema Démon, drama Maškaráda, román Hrdina naší doby Nikolaj Vasiljevič Gogol ruský realista, prozaik a dramatik: Petrohradské povídky, komedie Revizor, Ženitba, román Mrtvé duše Řecké povstání Osmanská říše - od konce 17. stol. pozvolný úpadek; okupuje Balkánský poloostrov utiskuje neturecké pravoslavné obyvatelst. častá povstání Srbů a Řeků (krvavě potlačována) 1822 Řekové vyhlásili nezávislost; po masakru řeckého obyvatelstva na ostrově Chiu přišla pomoc ze západní Evropy (dobrovolníci G.G.Byron + britsko-francouzsko-ruské válečné námořnictvo) 1827 námořní bitva u Navarina 1830 vznik Řeckého království; dědičný titul pro srbská knížata Polské povstání samostatný stát neexistuje území ovládá zástupce (bratr) ruského cara omezen šlechtickým sněmem a zemskou ústavou listopad 1830 povstání ve Varšavě poraženo omezení ústavy, zrušení polského vojska, university a mnoha středních škol, zavedení ruské měny, porušťování, polská katolická církev podrobena státní kontrole = utužení absolutismu emigrace povstalců HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÁ SPOLEČNOST V DOBĚ METTERNICHOVSKÉHO ABSOLUTISMU Metternichovský absolutismus po napoleonských válkách vzrostla moc Habsburské monarchie opora Svaté aliance závěry vídeňského kongresu přetrvává absolutismus moc v rukou císaře, kancléře Metternicha, úředníků v Rakousku od 1812 občanský zákoník (rovné právo u soudu) přetrvává poddanství, robota František I. od roku 1792 římský císař, od 1806 jen jako císař rakouský boj proti Francii, zmírnění centralizačního a germanizačního tlaku ve školství a státní správě, zároveň potírání svobodomyslných projevů Ferdinand I. od roku 1835, duševně zaostalý poslední korunovaný český král místo něj vládne kancléř Metternich Politická reakce snaha tvrdě čelit revolučním myšlenkám, neprovádět reformy univerzity pod státním dozorem, rozpuštění studentských spolků okleštěny ústavy Probuzení národního vědomí po napoleonských válkách touha po svobodnější a rovnoprávnější společnosti, láska k vlasti a národu probouzení národního vědomí a vytváření moderního politického národa (Španělé, Italové, Němci) snaha slovanských národů obnovit svůj národní jazyk a literaturu

18 České národní obrození 1. polovina 19. století modernizace jazyka (Josef Dobrovský, Josef Jungmann, bratři Preslové), povznesení českého písemnictví, bádání o českých a slovanských dějinách (František Palacký, Pavel Josef Šafařík) snaha o dosažení evropské úrovně původně osvícenecké snahy české šlechty zakládání českých učených společností, divadel, polytechnických učilišť a vlasteneckých muzeí obrodné hnutí českého měšťanstva ovlivněného romantismem 1818 Pražské Vlastenecké muzeum jazykový národní program, společenské vědy poč. 30. let Matice česká nakladatelství pro českou literaturu (největší vydavatel odborné literatury v 1. polovině 19. století) edice Staročeská bibliotéka staročeské památky edice Novočeská bibliotéka současná literatura krásná literatura: František Ladislav Čelakovský, Ján Kollár, Karel Hynek Mácha sběratelská činnost + vlastní tvorba: Karel Jaromír Erben, později Božena Němcová divadlo: Josef Kajetán Tyl česká politická žurnalistika: Karel Havlíček Borovský (40. léta) myšlenka slovanské vzájemnosti padělané rukopisy Zelenohorský a Královédvorský (Václav Hanka a Josef Linda) Počátky politické činnosti před rokem 1848 nebyla trpěna, cenzura pouze spolková činnost Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách, Měšťanská beseda vytváření novodobého českého politického národa Počátky průmyslové revoluce v českých zemích 20. a 30. léta hospodářské a sociální proměny průmyslový rozvoj (textilní výroba, hutnictví železa, potravinářský průmysl, strojírenství) první parní stroje 1841 přes 100 parních strojů přelom 20. a 30. let koněspřežná železnice mezi Budějovicemi a Lincem a Prahou a Lány mezi Vídní a Brnem první parostrojní železnice, 1845 železnicí spojena Praha, telegraf 1841 první paroloď Bohemia v Praze do Drážďan Sociální důsledky průmyslové revoluce hlavní zdroj obživy zemědělství; počátky průmyslové výroby stěhování lidí z venkova do měst nové průmyslové oblasti (Praha, Liberec, Kladno, Brno, Vítkovice) vznik nových společenských tříd dělnictva (nuzné podmínky) a buržoazie zvýšené sociální napětí, stávky edice Staročeská bibliotéka staročeské památky edice Novočeská bibliotéka současná literatura krásná literatura: František Ladislav Čelakovský, Ján Kollár, Karel Hynek Mácha sběratelská činnost + vlastní tvorba: Karel Jaromír Erben, později Božena Němcová divadlo: Josef Kajetán Tyl česká politická žurnalistika: Karel Havlíček Borovský (40. léta) myšlenka slovanské vzájemnosti padělané rukopisy Zelenohorský a Královédvorský (Václav Hanka a Josef Linda

19 REVOLUCE REVOLUCE VE FRANCII Pád Ludvíka Filipa monarchie Ludvíka Filipa = vláda bohaté buržoazie a statkářů snaha mnoha společenských skupin o její svržení hrozba republikánského převratu; šíření myšlenky nutnosti volební reformy (zákaz reformního banketu) vypuknutí revoluce 23.a ozbrojený střet lidu s vojskem útěk Ludvíka Filipa do Anglie vytvoření prozatímní vlády Francie podruhé republikou Porážka radikálních sil prozatímní vláda (vliv socialistů Louis Blance) volby do parlamentu na základě všeobecného hlasovacího práva, zavedeny občanské svobody, právo na práci řešení nezaměstnanosti budování národních dílen květen 1848 volby Ústavodárné shromáždění (umírnění republikáni) rušení národních dílen červen 1848 ozbrojené povstání dělnictva proti republikánské vládě krvavě potlačeno Ludvík Napoleon republikánská ústava po vzoru USA, 1.prezident (čtyřleté období - silná výkonná moc) Napoleonův synovec Ludvík Napoleon Bonaparte obchází parlament, důležitá rozhodnutí - přímé hlasování lidu (plebiscit) Druhé císařství neomezená moc Ludvíka Bonaparta 1851 zatčení vůdců republikánské opozice plebiscit zvýšené pravomoci prezidenta, 10-leté období, dědičná funkce, císařský titul 1852 druhé císařství v čele s Napoleonem III. POKUS O SJEDNOCENÍ NĚMECKA Hospodářské sjednocování 1.polovina 19. století snaha liberálního měšťanstva o sjednocení německého národa hospodářská převaha Pruska, na počátku 30. let vytvořilo celní unii = hospodářskou jednotu většiny německých států Revoluce v německých státech strach z revoluce propuštění neoblíbených ministrů, zřizování národních gard, svoboda tisku, rovnost občanů před zákonem březen 1848 Berlín (hlavní město Pruska) nepokoje vítězství povstalců Frankfurtský parlament květen 1848 Národní shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem myšlenka sjednocení velkého Německa včetně zemí západní části habsburské monarchie x zastánci tzv. maloněmeckého sjednocení (bez rakouských a českých zemí) Odmítnutí pruského krále 1849 vítězství myšlenky maloněmeckého sjednocení ústava nového německého spolkového státu, císařská koruna nabídnuta pruskému králi Fridrich Vilém IV. ji odmítl byl obnoven Německý spolek (soutěží Prusko s Rakouskem) POKUS O SJEDNOCENÍ ITÁLIE od dob napoleonských výbojů vytvářejí republikáni tajné spiklenecké organizace snaha o italské národní vzkříšení (risorgimento ) pokus vyprovokovat lidová povstání na severu proti Rakušanům, na jihu proti Bourbonům vůdčí role při sjednocování Itálie savojská dynastie boj s Rakouskem, Bourbony, papežem

20 Povstání v Neapolsku a Lombardii leden 1848 lidové povstání na Sicílii a v Neapolsku bourbonský král Ferdinand II. nucen vydat ústavu březen 1848 protirakouské vystoupení v Miláně a v Benátkách vyhlášena republika; v čele boje za italské sjednocení sardinský král Karel Albert poražen v červenci 1848 v bitvě u Custozzy rakouská armáda v čele s maršálem Radeckým dobyla Milán republikánský převrat v Římě a ve Florencii Návrat ke starým poměrům 1849 sardinský král úplně poražen, jeho syn Viktor Emanuel uzavřel s Rakouskem mír pokus o sjednocení Itálie ztroskotal HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ BOUŘLIVÉ UDÁLOSTI REVOLUČNÍHO JARA 1848 Předbřeznové poměry Habsburská monarchie: dle rozlohy 2.místo v Evropě součástí české, rakouské, uherské a italské země několik národních společností vídeňská centralizace (nepřipouští žádné ústavní experimenty) liberálové požadavek větší účasti na veřejné správě, zrušení roboty Uhersko, české země probuzené sebevědomé národní cítění; v Uhrách se jednací řečí stala maďarština, v Čechách zesílilo hnutí za zrovnoprávnění češtiny s němčinou, sílí i snaha o obnovení české státnosti Počátky revoluce Vídeň ozbrojené srážky lidu s vojskem císař propustil kancléře Metternicha, vytvořil nová ministerstva a slíbil vypracování nové ústavy a svolání sněmu byla zrušena cenzura a zavedeny některé občanské svobody uherská část získala značnou samostatnost v Pešti byla vytvořena uherská vláda kladná odpověď na české požadavky = záruka zrovnoprávnění češtiny s němčinou, povoleno svolání českého sněmu do Prahy (nebyl vyslyšen požadavek české samostatnosti) Potíže s ústavou duben - nová oktrojovaná (= vládou vnucená) ústava (pro celou říši s výjimkou Uher): výkonná moc císař a ministři; zákonodárný říšský sněm 2 komory: panskou sněmovnu jmenuje panovník, dolní poslanecká sněmovna měla vzejít z voleb, kterých se měli účastnit pouze bohatší občané s navrženou ústavou nesouhlasili vídeňští demokraté v čele se studenty květen 1848 povstání odvolání ústavy cíl: všeobecné volební právo pro muže volby: jednokomorový říšský sněm; povolení vlády k účasti rakouských poslanců na frankfurtském sněmu (otázka německého sjednocení) Pražské petiční hnutí Praha schůze v restauraci Svatováclavských lázní petice liberálních, národních a státoprávních požadavků; navržená petice dopracována takzvaným Svatováclavským výborem snaha nabýt větších práv a samostatnosti ve federalizované monarchii petice: spojení Čech, Moravy a Slezska, vlastní sněm, vlastní úřady s místními úředníky, zrovnoprávnění české a německé národnosti, svobodné volby, nezávislé soudnictví, ukončení roboty, nejvýše čtyřletá vojenská služba, zavedení samosprávy

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Velká francouzská revoluce napoleonské války

Velká francouzská revoluce napoleonské války Velká francouzská revoluce napoleonské války klíčová událost evropských dějin první pokus o přechod z feudální společnosti na občanskou důsledkem napoleonské války, které změnily mapu Evropy Velká francouzská

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara Otázka: Francouzská buržoazní revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. stav Francie před revolucí 2. od monarchie ke konstituční monarchii 3. republika - vláda girondistů - jakobínů 4. termidorský

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848

EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848 EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848 Evropa po napoleonských válkách období zdánlivého klidu bez významnějších konfliktů (Svatá aliance) navzdory zdánlivému klidu výrazné společenské změny Evropa

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná konstituční monarchie každého roku buď v českém nebo moravském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Velká Británie a Francie po roce 1848

Velká Británie a Francie po roce 1848 Velká Británie a Francie po roce 1848 výukový materiál Velká Británie Viktorie královna Anglie a Irska (1837 1901), císařovna indická (1876 1901) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/queen_victoria_throne_hi.jpg

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

Emancipace českého národa. PhDr. Josef Končel GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Emancipace českého národa. PhDr. Josef Končel GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. Emancipace českého národa PhDr. Josef Končel GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. Emancipace českého národa Výchozí situace: Češi po staletí uprostřed Němců, do konce 18. stol. relativně bezkonfliktně

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton 2. Vídeňský kongres: a) probíhal v letech 1814 1815 b) odmítl návrat starých dynastií

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 Marie Terezie (1717 1780, vláda: 1740 1780) Války o rakouské dědictví: Karel VI. umírá bez mužských dědiců, do čela státu poprvé a naposledy v dějinách

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Revoluce 1848-1849 v Evropě

Revoluce 1848-1849 v Evropě Habsburská monarchie v letech 1790-1848 Revoluce 1848-1849 v Evropě 1) Habsburská monarchie v letech 1790-1848 Leopold II. (1790-1792) Mladší bratr Josefa II. (ten neměl děti). Přesvědčením byl Leopold

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1855-1856 K. MARX, Zasedání parlamentu bylo zahájeno K. MARX, Ke krizi kabinetu K. MARX, Z parlamentu B. ENGELS, Válka v Evropě K. MARX A B. ENGELS, Z parlamentu. - Z válčiště

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_19 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA)

REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA) 15 REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA) Vypiš z učebnice (str. 58 a 59) všechny příčiny revolučních nepokojů v Evropě roku 1848 REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA) program národní emancipace (osvobození) jaro národů vyvrcholení

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více