SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN Lenka Deverová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Josefa Rykrová Školní rok: 2013/2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Lenka Deverová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Josefě Rykrové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Současný historický román byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na četbu románů s porozuměním, vytvoření referátů, charakteristiku hlavních postav a vzájemné porovnání.

5 Obsah Úvod Historická fakta Historické romány Jan Bauer, Výkupné za krále Klášter kostlivců Záhada kamene mudrců František Niedel, Platnéř Čas vlků S vlčí hlavou v erbu Vlastimil Vondruška, Msta písecké panny Dýka s hadem Porovnání knih a autorů Moje názory 42 Závěr 44 Seznam použité literatury a zdrojů Příloha č. 1

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Současný český historický román. Bylo to asi proto, že ráda čtu a poznávám i jiné oblasti četby než jen ty, které mne zajímají nejvíce. A bylo to pro mě opravdu správné rozhodnutí. Při čtení jsem se bavila. Četba mi přinesla mnoho nových poznatků. A i když to občas nebylo podle mého gusta, vždy mě četba něčím obohatila. Jsem taková, že když mám přečíst něco, co neznám, tak jdu do toho a nakonec zjistím, že mě to bavilo. Celkový počet stránek této práce mě překvapil. Při tvorbě mé práce jsem postupovala tak, že po přečtení románu jsem si připravila stručný obsah díla, provedla charakteristiku hlavních postav, sepsala své hodnocení a připojila citaci. Všechny přečtené knihy jsem pak porovnala a připojila svůj názor. V závěru jsem se vyjádřila k tomu, proč je četba historických knih pro člověka přínosná a čím jej může obohatit. Práce je doplněna o životopisy autorů a jejich fotografie. V příloze se nachází rozhovor s Vlastimilem Vondruškou, současným nejpopulárnějším spisovatelem historických knih. 5

7 1. Historická fakta, jež knihy popisují Přemyslovci Rod Přemyslovců mě doprovázel v knihách od Vlastimila Vondrušky. Byla to první česká knížecí a královská dynastie. Podle tradice, na přelomu století v Kosmově Kronice Čechů, byl zakladatelem rodu Přemysl Oráč, kterého si vybrala za manžela Krokova dcera Libuše. Jednou z dalších možností je moravský původ. Svatopluk Velkomoravský ustanovil svého syna Bořivoje po roce 867 knížetem Čechů. První historicky doložený Přemysl a jeho potomci vládli přes 400 let. Ke konci 10. století se konal rozhodující boj o vládu se Slavníkovci. Po úspěších vlády Bořivojů přichází velký úpadek českého knížectví kvůli bratrovražedným bojům mezi Přemyslovci. Břetislav I. zavádí dědictví nejstaršího syna a rozdělí vládu svým pěti synům. Od 11. století sahala moc Přemyslovců na Moravu. Po státní krizi dosedl na trůn Přemysl Otakar I., a skončila tak řada rychle se střídajících knížat. Královská linie Přemyslovců skončila nečekaným zavražděním Václava III. v Olomouci roku Bezděz Je to zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Byl určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství a k ochraně panovníka. Byl zde i vězněn král Václav II. se svou matkou. Střídala se období, kdy byl přímo pod královskou korunou a někdy zase v zástavě. V roce 1621 byl dobyt a vypálen. Od roku 1662 do 1785 zde byl klášter. Po zrušení byl hrad opuštěný. V 19. století se stává inspirací pro mnoho romantických umělců, jako byl třeba Mácha nebo Smetana. Roku 1953 byl předán státní památkové péči. Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, zpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce. 6

8 Přemysl Otakar II. Narodil se kolem roku 1233 a zemřel v srpnu Byl to pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován v roce 1261). To, jaký skutečně byl muž, jenž si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti, těžko vyčteme ve středověkých kronikách. Ty vlastně neudávají příliš nezaujatých faktů. Byl průměrně vysoký, snědý, pohledný, s dvorním chováním. V roce 1254 potvrdil nebývalá práva Židů, např. právo na majetek. Přezdívku,,železný získal díky bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili jeho těžce odění rytíři.,,zlatý se stal díky penězům. Mezi jeho manželky patřila Anežka a skoro se jí stala i Markéta. Bitva na Moravském poli se konala 26. srpna V boji se utkal Rudolf I. Habsburský a uherským králem proti Přemyslovi. Bitvy se účastnilo přes mužů a bojovalo se přes tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení habsburského panství. Přemysl Otakar II. v bitvě padl zradou českých pánů. Lucemburkové Toto historické období si ve svých knihách vybral František Niedl a Jan Bauer. Samotní Lucemburkové v Čechách vládli v letech Vládli v Lucemburském, Uherském, Braniborském a říšském kraji. Zakladatelkou rodu byla hraběnka Ermesinda. Lucemburkové pocházejí z jejího manželství s Walramem Limburským. Mocenský vzestup na přelomu století souvisel se strategickým spojenectvím s Francií, jejíž zájmy v říši zastupovali. Prvním úspěchem bylo zvolení Balduina Lucemburského na místo arcibiskupa. Roku 1308 se rodu dostalo největší cti: Jindřich VIII. Lucemburský byl zvolen, po násilné smrti Albrechta Habsburského, králem říšskoněmecké říše. O rok později mu byl nabídnut český trůn pro jeho syna Jana. Ten se 7

9 oženil s Eliškou Přemyslovnou, byl zvolen králem a poté zemřel. Jeho syn, Karel IV., se stal jako první císařem. Praha se stala přední evropskou metropolí, hlavně díky rozšíření města a založení university. Po jeho smrti bojovali o trůn jeho synové, Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Vítězem se stal Zikmund, který zemřel jako poslední Lucemburk v roce Václav IV. Narodil se a umřel Byl syn Karla IV., římský a český král a lucemburský vévoda. Už několik měsíců po jeho narození uzavřel Karel IV. dohodu s Fridrichem V. o budoucím sňatku s dcerou Alžbětou. Politika se ale posunula a přišla tentokrát nevěsta Alžběta od uherského krále Ludvíka. Papež nakonec sňatek zrušil kvůli nechuti uherského dvora. Jako dvouletý byl korunován na českého krále. V roce 1370 se Václav oženil s Johanou Bavorskou. Byl velký milovníkem zvířat, a proto měl v království různé šelmy, jeleny či kance. V roce 1394 byl zajat představiteli vyšší šlechty za nepořádek v říši. V prosinci 1397 mu předložili soupis požadavků (řešení problémů, politiky). V roce 1400 byl sesazen z trůnu s odůvodněním, že jde o krále nepotřebného a nedbalého. Václav IV. podporoval Jana Husa. Jeho manželství zůstala bez potomků. Husitství Hlavní myslitel a zakladatel byl Jan Hus. Ten se narodil kolem roku 1370 a byl upálen Kritizoval mravní úpadek katolické církve. Byl označen za kacíře. Jeho vzor byl anglický myslitel John Viklef. Po výhružkách upálení, když se nevzdá svých názorů, odešel z Prahy na Kozí Hrádek. Kázal v Betlémské kapli. Hus vystupoval proti 8

10 prodávání odpustků. Dva roky nato odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své učení odmítl odvolat. Jan Hus byl upálen dne 6. července Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek. Jan Hus se právem stal symbolem boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin. Husité sami se nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité. Habsburkové Toto historické období si ve své knize vybral pouze Jan Bauer Kámen mudrců. Habsburský rod pochází z dnešního Švýcarska, své jméno si kolem roku 1100 dal podle hradu Habsburg. Roku 1273 usedl na trůn hrabě Rudolf. Postupně získávali nové hodnosti. Rudolf IV. si musel rozdělit vládu kvůli třenicím s mladším bratrem Leopoldem. Roku 1611 ses stal českým králem Matyáš Habsburský, který se zavázal, že nebude řešit nástupnickou otázkou. Kvůli katolické církvi předložil Ferdinandovu kandidaturu. Matyáš ani jeho bratři neměli potomky, Španělé vládnout nechtěli, a tak se vybral Ferdinand II. Štýrský. Byl dobromyslný, přívětivý a velkorysý, ale do českých zemí zasáhl tvrdě, jako žádný jiný z rodu, získal přezdívku,,krvavý. Nebyl zvolen, byl pouze přijat jako budoucí panovník. Prosazoval násilnou rekatolizaci (násilné znovuobrácení nekatolíků na víru), což se nekatolíkům nelíbilo a konal se sjezd. V roce 1619 se v Praze shromáždil generální sněm stavů a Ferdinand II. byl sesazen a sněm zvolil Fridricha Falckého. Ten sestavil komisi, která měla potrestat stavovský odboj. Nejznámější bylo popravení 27 členů na Staroměstském náměstí. Rudolf II. chtěl získat kámen mudrců. Rudolf II. Habsburský Narodil se a zemřel Byl římský císař, český, uherský a chorvatský král. Podporoval umění, kulturu a vědu. Věřil v astrologii a magii. Praha byla významným místem vědy. Původně se narodil ve Vídni. Na jednání českého sněmu byl vyřčen požadavek, aby se Rudolf usídlil v Praze. V roce 1577 vydal nařízení, které zakazovalo provozování nekatolických bohoslužeb ve Vídni. Hlavním důvodem usídlení v Praze bylo hrozící nebezpečí od Osmanské říše. Bylo potřeba vybudovat císařskou rezidenci na Pražském hradě. Ani Praha neuchránila Rudolfa před problémy. V zemi 9

11 panovalo napětí mezi šlechtici, kteří byli navíc různého náboženského vyznání. Začal se stahovat do ústraní a projevil se u něj syfilis. Byl pohřben v pražské katedrále. 2. Historické romány 2.1. (1) Jan Bauer Český autor a spisovatel se narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Jeho původní vzdělání je zemědělský inženýr. V prosinci 2009 vydal stou knihu a stal se nejplodnější jihočeským autorem všech dob. Věnuje se především detektivkám a díky znalosti českých dějin píše i literaturu faktu. První kniha mu vyšla v roce 1978 Uživí naše planeta lidstvo? (o zemědělství v blízké budoucnosti). Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. Jeho poslední vydaná kniha je Ženy z rodu Lucemburků, která je pokračováním knihy Ženy z rodu Přemyslovců. 10

12 2.1. (2) Výkupné za krále Hlavní postavy: Václav IV. král, vládce Svaté říše římské, mocný, syn Karla IV., občas bojácný Jakub Protiva rychtář, býval ve službách Karla IV., chytrý, hodný, nebojácný mnich Blasia - rád pije pivo, moc nekomunikuje, dobré srdce, statečný, bratr Jindřicha z Rožmberka Jindřich z Krumlova, prospěchářský, ale přímý, uvězní Václava Magdaléna milenka Blasia, statečná, nebojácná, citlivá, drzá, umíněná Vedlejší postavy: Zikmund Huler, Ota z Bergova, Jošť, Žofie, měšťanstvo, mnich Ambrož, Blažej Při četbě této knihy lze usoudit, že Václav IV. měl dobrý vztah s měšťany. Děj se odehrává v období Rožmberků a Lucemburků. Muži jsou závislí na víně a ženách určitě víte, jak to myslím. Příběh začíná úplně obyčejně. Václav IV. se vrací z cest zpátky na hrad se svojí družinou. Po cestě ale potkají muže z rodu Rožmberků, kteří všechny odzbrojí a doprovodí je na hrad. Tam Jindřich z Rožmberka podává stížnost na Václava, že zanedbává své královské povinnosti a celkově i Svatou říši římskou, nedbá na rady svého bratra Zikmunda a další nesmysly. Václav se chtěl hájit, ale bál se. Slíbili mu bezpečnost pro jeho družinu, ale musí s nimi jít na Zemský sněm do Pražského hradu. Lidé se rozrušeně ptali rychtáře Jakuba na situaci. V hospodě se dozví, že lidé vyzvánějí na zvony a chystají se zachránit Václava. Jakub rychle přemlouval velitele výpravy, aby to nedělali. Václava vězní v Bílé věži. Jakub pomáhá podkomořímu shánět vojsko a s Hulerem (královský důvěrník) se baví o taktice. Setká se s vévodou Janem Zhořeleckým, který také pomáhá. Před hradem jim kastelán řekl, že Václava odvezli pryč. Pomocí menšího mučení přiznal, že ho odvezli na Rožmberské panství v jižních Čechách. Jakub se vydal za Blasiem, který vyprávěl o zajetí jiných králů i jejich zabití. Druhý den přišel mnich, který oznámil, že zabili jednoho z nich a ukradli klášterní poklad. Jakub navštíví augustiniánský klášter, aby se dozvěděl podrobnosti, prohlédl místo činu a začalo vyšetřování. Blasius odhadoval, že umře opat nebo probošt, kteří věděli o uložení pokladu, a měl pravdu. Ve městě je mnoho podezřelých a nebezpečí pro nevinné. Blasius večer své milence Magdaléně slíbil, aby jela na cestu s Jakubem za nejvyšším purkrabím. Napadli je lapkové a Magdaléna je zachránila tím, že si sundala tričko, loupežníci se na ni zadívali 11

13 a Blausius s Jakubem je mohli pobít. Zajeli na hrad Dubá, kde se seznámili s Petrem. Ten jim poradí, kde zkusit hledat poklad, a to v jižních Čechách nebo Rožmberku. Jistý Zoul by něco vědět mohl. Promluví si také s Janem Roháčem, který bude pokračovat s nimi. Za opatem přijde neznámý muž, který nařídí, aby Jakub přestal hledat poklad. Jakub mezitím odjede s Blasiem a Roháčem bez Magdalény za Janem do jižních Čech. Zastavili se v krčmě a kvůli jedné děvě se začali všichni prát, Roháč mezitím zmizí. Hrad Dubé napadli lapkové. Kaplan pomůže Magdaléně a společně utečou. Posel přijde pro Jakuba a Blasia, aby šli s ním na Orlík za Hulerem. Ten jim neřekne, proč je nechal přivést, pouze, že nechtěl být součástí vyjednávání o propuštění Václava IV. Seznámil je s dotyčnými lidmi, kteří potvrdili, že Václava brzy propustí. Arcibiskup Jakubovi poradil, ať se o ten poklad nestará. Opili se a šli do svých ložnic. Po cestě Blasiuse někdo omráčí a ten se pak probere v lese. Díky zkušenostem se sám odváže a uteče pryč. Jakub si povídá s Hulerem o podezřelých. Dojde pro Blasia, jenže ten nikde není k nalezení. Prohledá se celý Orlík. Blasius bloudí v lese a narazí na mnicha z jiného kláštera. Poptá se u nich na poklad a oni mu ukážou staré letopisy, které hned začne číst, aby se dozvěděl více. Ten poklad jsou velké, cenné dary od Karla IV. Jakub se ho vydá hledat a v krčmě, kde už byli, mu jistý Blažej řekne, že hrad Dubá byl napaden, a objeví se Magdaléna. Ostatní se chtějí pomstít a zabít Zoula, který hrad dobyl. Blasius se vydává do Krumlova, protože něco zjistil. Jel okolo spáleniště, kde byla mrtvá dívka a vojáci ho obviní, že dvorek zapálil on a tu dívku znásilnil a pak zabil. Václav IV. byl propuštěn. Blasia chtějí oběsit, ale zachrání ho Mařík Polenda. Jakub se dostal do hradu Dubá, zbavil se stráže a Zoul vyhlásil poplach po vetřelci. Jakub ho obvinil, že on ukradl poklad. Musí rychle utéct. Rožmberkovi muži přepadli Blasia a Maříka, ale jeden mnich je poznal. Bavili se o Hulerovi a ostatních. Obviňují Jindřicha z Rožmberka, že má poklad. Ten to přizná, ale on ho jenom našel. Jeli pro Jakuba a vrátili se do Prahy. Vysvětlil, že nejmladší Karlův syn Jan ho dal jako výkupné za Václava IV. Neví, kdo zabil mnicha, ale probošta nejspíš Ambrož se zasvěcením Hulera. Ambrože našli utopeného, Blausius dostal dopis od Jindřicha z Rožmberka, aby pokřtil jeho novorozeného syna, protože Blasius je jeho bratr. Hlavní myšlenka: Dobro vítězí nad zlem. Existují i vladaři, kterých se měšťané nechtějí vzdát, snaží se je uchránit i za cenu vlastního života. 12

14 Citace:,,My, měšťané Nového Města pražského, vytáhneme na Pražský hrad a vyrveme Jeho Milost krále Václava z rukou zrádné šlechty. Hanba Rožmberkovi! Hodnocení: V knize měli muži většinou stejná jména, dost se mi ty postavy pletly. Nikdy jsem historické knihy nečetla, proto jsem myslela, že četba nebude moc zajímavá, ale nakonec mě to bavilo. Je zajímavé číst o tom, jak se řešily vraždy kdysi, a pak si přečíst normální detektivku z tohoto století. Je to něco úplně jiného. Lidé taky více pracovali a měli svoje rodiny rádi. Bylo by zajímavé si na chvíli vyzkoušet, jaké to bylo ve středověku. Od těch lidí by se mnoho z nás něco i přiučilo a mohli bychom se zamyslet nad svým životem a možná i něco změnit Klášter kostlivců Hlavní postavy: Jakub rychtář, hodný, nebojácný, chytrý Ondřej bratr Jakuba, mrtvý Matěj z Dvorců zeman, vousatý, jizva na obličeji, zákeřný Blasius mnich, moc nekomunikuje, statečný, dobré srdce, moudrý, bratr Jindřicha Magdaléna milenka Blasia, citlivá, nebojácná, drzá, umíněná Stáza neteř mlynáře, 16 let, dlouhé, plavé vlasy, velice krásná, bojácná, ale vášnivá Vedlejší postavy: Jura, Václav Rampoch, Blažena, Anežka, farář, obyvatelé Prachatic Řeší se, kdo má více majetku a bohatství, práce lapků, loupežníků, postavení církve a sekty. V této knize se opět setkáváme s postavami z předešlé ukázky a opět se řeší zapeklitý případ. Děj se odehrává v období vlády Václava IV. Ondřej jede zraněn domů do Protivce. Jeho kůň ale uklouzne na sněhu a spadne. Ondřej nemá sílu vstát a umře. Našli ho a podivný Václav Rampoch řekl, že jel z Kláštera 13

15 kostlivců, který je prokletý. Poví to jeho bratru Jakubovi, kterého to velice zasáhne a rozhodne se jet do rodného Protivce, aby pomohl s majetkem Ondřejově manželce. Ondřeje pomstil a dozvěděl se také něco o Klášteře kostlivců. Také se chce vzdát svého povolání a věnovat se rodinnému majetku. Poprosí Blasia, aby jel s ním. Ten má namířeno za svým bratrem Jindřichem z Rožmberka, ale Jakuba doprovodí. Když jeli okolo Benešova, doslechli se, že Jindřich z Rožmberka je mrtvý. Blasia to velice zasáhne a už chápe, jak se cítí Jakub. Jeli dál, ale jezdci z Orlíka je napadli, zajali, ale zase propustili. Blasius se vydává sám zjistit, jestli je jeho bratr opravdu po smrti. Jakub s čeledínem Jurem vyrážejí sami a ve vesnici potkají muže, který jim poví o pokladu, který měl Ondřej mít. Je tu určité spojení s klášterem. Potvrdil to i mlynář, u kterého přespali. Ráno je probudila jeho neteř Stáza, která je varovala, že nějací muži je shánějí. Rychle utečou a vezmou ji s sebou. Dojeli za manželkou Ondřeje. Dozví se, že mlynář je podvodník a vlastní několik lapků, kteří napadli Jakuba s Jurou. Vrátili se k mlynářovi a ten jim prozradil, že lapkové mluvili o tom, že se znají s jeho synovcem, a tak je pozval do mlýna. Jakub se setkal s farářem a bavil se s ním o Ondřejovi. Farář mu poví, že Ondřej nejspíš patřil k sektě kacířů. Potká Matěje z Dvorců, který chce s ním spolupracovat a vlastnit tvrz po Ondřejovi. Doma mu řeknou, že Ondřej jednou viděl v Klášteře kostlivců tančit o půlnoci smrtky a kostlivce. Jakuba chtěla svést Blažena, ale on začal mít poměr se Stázou a tím podváděl celou dobu svoji manželku, která zůstala v Praze. Chce s pomocí druhého rychtáře uvěznit Matěje. Jakub se s ním sešel v hospodě, ale hospodyňka ho s nožem v ruce odvedla na dvůr, kde byl Matěj, který věděl o plánu a uprchl. Konal se Ondřejův pohřeb a na něm se objevil hejtman Mikuláš a Jakub ho doprovodil na královský hrad. Tam potká hospodyňku z hospody, která se jmenuje Anežka a spolupracuje s Matějem. Vyslechnou ji a Jakubovi dojde, že Ondřej odvezl z kláštera poklad a teď ho chce Matěj získat (myslí si, že ho má Jakub). Rozjeli se hledat Vítka, který Anežku na hrad přivedl a zmizel. Našli ho roztrhaného od vlků a radši se vydali do Kláštera kostlivců. Našli členy sekty, kteří byli zdivočelí a chovali se spíše jako medvědi. Podle nich jim anděl nařídil, aby se převlékli za smrtky, kostlivce a měli strašit. Jakub se vrátí do Prachatic a správce mu oznámí, že mlynáře našli oběšeného. Jakubovi je jasné, že se nejedná o sebevraždu. U mlynáře byl naposledy farář, který Jakubovi vylíčí, jak mlynáře přemlouval, aby sebevraždu nespáchal. Jakuba někdo praštil po hlavě. Když se probral, ležel před ním podříznutý farář a na Jakubově meči byla jeho 14

16 krev. Přiběhl kancléř Václav Králík. Jakuba odvedli do mučírny k výslechu. V půlce týrání se objevil Mikuláš, který nařídil, aby ho odvedli do cely a dali mu pořádně najíst. Po čtyřech dnech se objeví Jura a jedou do Protivce. Dostali dopis, kde Matěj žádá poklad, jinak zapálí tvrz. Jeden muž jim pomohl a ještě Jakubovi řekl, že Matěj předá Jakuba rychtářovi (ten, co ho mučil a chce ho zpátky do cely) výměnou za beztrestnost. Blasius je u bratra Jindřicha, který je živý a přemluví ho, aby jeli za Jakubem, protože vrazi Ondřeje budou chtít zabít i jeho. Jakuba přepadli jezdci s Václavem Králíkem, ale on je pobil. S Václavem vyjeli do Kláštera kostlivců, ale byla to past. Viděli upalování členů sekty a Jakuba obklíčí loupežníci. Václav mu řekne, že si celý poklad vymyslel. Rychtář našel Matěje a odvádí ho Rožmberkovi do Prachatic, kam míří také loupežníci s Jakubem. Před městem potkají mnicha a je to Blausius, který Jakuba odváže a předá mu zbraň. Jakub jede s Blausiem zpátky do kláštera. Tam je Václav, kterého Jakub obviní, že zabil Ondřeje i faráře. Jindřich ho nemůže zatknout, protože je králův rádce. Blausius a Jakub jeli do krčmy, kde se objevil rychtář, který jde po Jakubovi. Byli zavřeni, ale Jindřich je propustil. Vrátili se domů, Jakubovi řeknou, že už nemůže být rychtářem a musí se vystěhovat, protože na jeho místo zvolí jiného rychtář. Blausius ale řekl, že to jen tak nenechá a že má pro Jakuba překvapení. Hlavní myšlenka: Spravedlnost vítězí. Toho, koho milujeme, pomstíme i za cenu svého života. Citace: Pomstí svého bratra a zjistí, jaké nebezpečí na ně číhá v Klášteře kostlivců! Hodnocení: Je vidět, že Jan Bauer je dobrý spisovatel českých historických knížek. Tohle dílo se četlo rychle, bez problémů, věrohodně. Je vidět, že situace kdysi je podobná té naší v současnosti. Řeší se, kdo má lepší majetek, bohatství a přitom to není nejdůležitější věc na světě. Na druhou stranu, lidi se báli nadpřirozených schopností a přízraků. Příkladem je upalování čarodějnic, které se v této knize sice nevyskytuje, ale je tu sekta zfanatizovaných lidí. Dnes mnoho lidí má nadpřirozenost ráda a vyhledává ji. Zrovna já věřím na některé bytosti. Po téhle knize jsem navíc věděla, že když si místo středověku představíme dnešní svět, je to úplně normální kriminální příběh, které já čtu ráda. Proto se mi tento historický román s kriminální zápletkou dobře četl. 15

17 2.3. Záhada kamene mudrců Hlavní postavy: Rudolf II. vládce Svaté říše římské, český a uherský císař, filosof, myslí si, že je nejlepší Šimon sečtělý, chytrý, zvědavý, nezkušený v praxi, velice hubený Kateřina štíhlá, trochu zaoblená, miluje ji Rudolf, hnědé oči, 18 let, drzá, nebojácná Löw rabín, Žid, tajemný, tvůrce Golema, blízký s Rudolfem, vychytralý Vedlejší postavy: generál, Strada, královna Alžběta, Dee, Kelley, Bragadino Historický román se odehrává v druhé polovině 16. století, vládne císař Rudolf II. Alchymisté pátrají po tajemném kameni mudrců (přeměnění kovu ve zlato, elixír mládí). A jak s tím souvisí tajemný Golem, který obchází v noci Židovské město? Bibliotekář Šimon byl pozván ke generálovi a baví se o kameni mudrců. Šimon říká, že neexistuje. Generál mu nařídí, aby se vydal do Prahy pro starobylý pergamen s receptem na kámen mudrců. Rudolf II., který se přestěhoval z Vídně do Prahy za nejasných okolností a prý tam zřizuje tajnou laboratoř, ho musí mít. Anglická královna Alžběta poslala do Prahy doktora Johna Dee. Zabili apotekáře a generál přemýšlí, že v okolí mohou být špehové. Císař Rudolf je zamilovaný do dcery dvorního rádce Kateřiny. Povolal svoje sluhy a řekl otci Kateřiny, aby ho navštěvovala. Strada mu řekne, že je na stopě kamene mudrců. Mají ho mít Židové, ale hlídá ho duch Golem. Sir Francis se setkal s Alžbětou a poví jí, že za Johnem Dee poslal pomocníka Edwarda Kelleyho. Místo apotektáře měl umřít Šimon. 16

18 V Benátkách ho odchytila pomalovaná dívka z divadla a odvedla do paláce Contarini. Předala ho hraběti a mistrovi alchymie Bragadinovi, který se dozvěděl, že hledá kámen mudrců, a Šimonovi nabídl místo svého pomocníka. Ráno našli pomalovanou dívku zavražděnou. V Praze byl průvod pro uvítání Edwarda a doktora Dee. Přivítal je Hájek pověřený Rudolfem, aby dohlížel na kvalifikaci a chování dvora k hostům. Baví se o vesmíru, otáčení Země kolem Slunce a o Golemovi. Hrabě Šimona rozmazloval. Byli na zámku Castelrot, kde hrabě předvedl pomocí alchymie přeměnu kovu na zlato. V noci ho přišli zatknout kvůli podvodům, Šimon utekl a bude pokračovat v cestě do Čech. Kateřina je na návštěvě u Rudolfa, který jí nabízí tykání, a ona je z návštěvy otrávená. Navštívili kabinet kuriozit. V Rudolfovi poznala gentlemana a napadlo ji, zda se nezamilovala. Zlatník a ostatní měšťané viděli Golema. Šimonovi poradili v krčmě, že laboratoř je v Krumlově. Potkal známého svého otce Bavora, který ho odvedl k magistrovi alchymie, ale ten je poslal pryč. Šimon se u Bavora ubytuje a v noci přišel posel, aby šel s ním za urozeným panem, který chtěl vědět novinky. Kateřinin otec se bavil s Rudolfem o Židech a Kateřina je už oficiálně jeho milenkou. Šimon trávil čas u alchymistů a sbíral zkušenosti. Vkradl se do laboratoře a vtrhl tam magistr alchymie, když Šimon luštil zašifrovanou zprávu s černou magií. Zachránila ho magistrova dcera, která otci pověděla, že se Šimonem strávila noc a teď si ji musí vzít. Šli na procházku a po styku ji našel Šimon ležet na silnici mrtvou. Městská stráž ho odvedla do mučírny a došli pro Bavora. Ten rychtáře a stráže obvinil, že mají nepravého a radši se mají starat o město. Šimona převezli do krumlovských Václavských sklepů. Kněz šel za rychtářem a nařídil propuštění Šimona a nařídil mu, aby se už v Krumlově neukazoval. Papežský nuncius a pražský arcibiskup navštívili Rudolfa a obviňovali ho, že potlačuje některé církve a přátelí se s Židy. Vyhnal je a setkal se s rabínem Löwem, který nabídl recept na kámen mudrců. Šimon v krčmě uviděl, že Bragadina pustili a že ho nejspíš hledá a míří do Prahy. V Praze šel Šimon za císařským lékařem, který mu nabídl spolupráci s Edwardem a doktorem Dee. S Edwardem šli v noci ulicí, když je napadli lapkové a někdo neznámý je zachránil. Došli do domu U Zlatého ptáka, kde byla tajná laboratoř, ve které zrovna dělali důležitý pokus. Edward rychle zachránil pergamen před výbuchem nějaké látky a šli se Šimonem zpátky. Šimon pořád přemýšlel o tom pergamentu, co asi obsahoval. V noci vlezl do Edwardovy komnaty, kde vzal pergamen a zmizel. 17

19 Konala se tajná schůze Bratrstva růžového kříže, kde mluví o agentovi, co hledá kámen mudrců a musí ho hlídat (Šimon). Jedna sestra z bratrstva zachránila Šimona s Edwardem před lapky. V krčmě se s Edwardem bavili s opilcem o Golemovi, který je z hlíny a židovského zaříkání. Šli ho hledat, ale strachy radši utekli. Agent Alžběty Christopher má problémy s hledáním receptu na kámen. Rudolf svolal schůzi s doktory v konírně. Baví se o archandělích a církvi. Doktor Dee mu ukázal křišťálovou kouli pro věštění budoucnosti a Rudolf mu uvěří, že funguje. Edward se zajímá o Židovské město. Židovská děva ho musí dovézt do města. Šel za Löwem, kde proběhlo nejpamátnější setkání v rudolfínské Praze, ale může ho potvrdit jenom Židovka, které se nemusí věřit. Löw mu řekne, že žádné věštění neexistuje, a radí mu, aby toho nechal. Edward se ho zeptá na Golema, ale Löw mu řekne, ať si to zjistí sám. Edward potkal Golema, který je jenom promítaný obraz na ulici a musí zjistit, proč si Löw ze všech dělal legraci a co Golem hlídá. Rudolf si k sobě pozval Edwardovu manželku. Vrazila tam Kateřina a žárlivostí ji vyhnala. Večer šla manželka s Edwardem do Židovského města. Sledoval je Šimon. Edward vlezl do židovské svatyně a vzal pergamen. Löw si toho ráno všiml a tušil, že ho ukradl Edward. Pergamen je napsán v řečtině a Dee z něho přečte, že je to recept na kámen mudrců. Celou noc ho zkoušeli v laboratoři vyrobit. Když šel Šimon pro sklenice, nevšiml si, že ho sleduje Eleonořin otec (zavražděná dívka) a hrabě Bragadino. Dostali se do laboratoře a Šimon musel utéct. Šel k dominikánovi, aby zatkli Edwarda a ostatní. Poslali ho k arcivévodovi a jeli za Rudolfem. Mezitím šli stráže od Viléma pro Edwarda a Deeho, aby je odvedli do Třeboně a plnili jejich přání. Když se to Šimon dozví, usedne na kupecký povoz a doufá, že je dostihne a splní poslání generála. Hlavní myšlenka: Nevěřte všemu! Citace:,,Alchymisté, vařte svoje jedy, říkejte si temnou formuli, pište znaky tajné abecedy, ať vám ďáblové jsou po vůli! Jaroslav Seifert, Světlem oděná Hodnocení: Četlo se to moc dobře, byla jsem chvílemi napjatá. Autor dokonale popsal situaci, kdy se hledal kámen mudrců a byl Golem. Občas mi vadilo chování Rudolfa k jeho poddaným, ale byl to vládce, takže co by se dalo čekat. Nejsem ta, která by věřila elixíru, díky kterému nikdy neumřeme (ale přeju si ho). Ale bytostem jako je Golem ano. Bylo příjemné se setkat s díly Jana Bauera a poznat jiný druh literatury, kterou běžně nečtu. 18

20 2.4. (1) František Riedl František Niedl se narodil v Českých Budějovicích a vystudoval SPŠ elektrotechnickou. Prošel profesemi elektromontér, obsluha vodní elektrárny, obsluha rozvodny, byl učitelem v autoškole a byl majitelem cestovní kanceláře. V současné době se věnuje budování jachetního klubu na Lipně a literární činnosti. Je ženatý a má dva syny. Má rád přírodu, motorky, koně, jachtink, literaturu a historii. Po vydání prvního autorova románu došlo k třináctileté pauze. Po deseti letech je však dobrodružstvími při podnikáním už tak opotřebovaný, že se pokorně vrací ke psaní a raději nechává týrat své fiktivní hrdiny. Kromě románů píše i povídky, které se objevují v přílohách deníků, nebo jsou vysílány v rozhlase a také vychází knižně. Jeho první kniha byla Skleněný vrch a jeho poslední Návrat mistra. 19

21 2.4. (2) Platnéř Hlavní postavy: Lukáš platnéřský učeň, zamilovaný, cílevědomý, kudrnaté vlasy, přezdívka Pavouk kvůli dlouhým končetinám, posmívají se mu rychtář Pardus zoufalý, pracovitý, troufalý, umíněný Lorenz Scorsini vyslanec milánského vévody, chytrý, bohatý, milující, ochranářský Angela Scorsiniho dcera, milá, hodná, tichá, nádherně zpívá, překrásná Vedlejší postavy: měšťané, rodina Lukáše, zavražděné osoby, Jožka, Beneš z Mezna, netopýr/přízrak Tato kniha je prvním dílem v této sérii. Další se jmenují Pavoučí síť a Návrat mistra. Nikde jsem je nesehnala, tak jsem ráda, že jsem si mohla přečíst alespoň tuto knihu. Děj se odehrává v době vlády Václava IV. Jsou tu představeny práce měšťanů, například tovaryšů, řemeslníků, platnéřů i obyčejné práce na trhu. Řeší se tu fantastická postava netopýra/přízraku, ze kterého mají všichni strach. Lukáš se musí zúčastnit popravy jeho známého. Je zde představena jeho rodina, ze které má nejraději babičku. Na radnici se konalo zasedání rady, která řešila tlupu jakéhosi Čerta, jemuž pomáhá někdo z okolí krále Václava IV. Konšela Pírka zavraždili a lidé se začínají bát. Lukáš vzpomíná, jak mu jedna babka pomohla s problémy jeho končetin a díky tomu se začal učit na tovaryše. Dělníci šli z práce domů a viděli v jedné z uliček postavu, která visela na zdi. Šli dál a propíchli žebráka. Všichni chtějí, aby rychtář Pardus chytil vrahy Pírka i žebráka. Byly vykradeny cechovní truhly na Staroměstské radnici. Rychtář Pardus začal vyšetřování a přišel na to, že klíče od truhel byly otištěny do vosku a použity duplikáty (celkem 30 klíčů 15 truhel). Cizinec přišel k Lukášovi, aby mu opravil rukavice od brnění. Poté se rozplynul pomocí dýmu. Vrátil se a Lukášovým tovaryšům nařídil, aby je spravil jenom Lukáš. On ho jde poté navštívit a zjistí, že je to vyslanec milánského vévody a jmenuje se Scorsini. Seznámí se s jeho dcerou Angelou, do které se zamiluje. Pardus čím dál víc pracuje. Mnoho lidí naletělo neznámému muži, který je opil a získal klíče od truhel. Bratranec Kuba chce Lukáše zmlátit a Lukáš mu uteče po zdi jako Pavouk. Po nocích si užíval výšek. Jen tak z legrace vzal z jednoho dvora prase a dal je strýcovi do postele, aby si myslel, že je to jeho žena. Zavolali kvůli tomu rychtáře a přišla i teta, která strýčkovi vynadala. Kuba přetáhl Lukáše kovadlinkou po hlavě. 20

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně 29. listopadu 1378 zemřel v Praze Karel IV. Jeden z pohřebních řečníků jej nazval Otcem vlasti, čímž nejen ocenil jeho životní dílo,

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce HISTORIE HRADU LANDŠTEJNA Richard Trsek Třída IX. Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok: 2012-2013

Více

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 Jakub Horák vydalo nakladatelství Radost ilustrace Obadiah J. Watkinson věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 KAPITOLA 1 Ztroskotání 21. 8. Moře je klidné, plavba pokračuje podle

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Jejda, dochází mi papír. po Česku. Stezka v korunách stromů Putování krajinou břidlice Do kraje praotce Čecha ZDARMA. www.kampocesku.

Jejda, dochází mi papír. po Česku. Stezka v korunách stromů Putování krajinou břidlice Do kraje praotce Čecha ZDARMA. www.kampocesku. Turistický magazín www.kampocesku.cz ročník IX., červen 2015 po Česku ZDARMA Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. -Eduard Bass- Jejda, dochází mi papír

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Karel Richter. Sága rodu Kinských

Karel Richter. Sága rodu Kinských Karel Richter Sága rodu Kinských Věnováno památce Dr. Norberta Kinského, ministra zahraničních věcí Maltézského řádu a purkrabího maltiněh řádového hradu. Obsah Předmluva 6 Úvod 7 Kořeny rodokmenu 8 Chlumecký

Více

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011 drd2 team, 2011 produkce: Martin Kučera autoři: Karel Černín, Jonáš Ferenc, Kryštof Ferenc, Petr Jonák, Peter Kopáč, Jakub Maruš, Martin Mýtny ilustrace: Kryštof Ferenc, Jan Pospíšil obálka: Michal Ivan

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

MUDr. Nikolaj Andrejevič Kelin překlad úryvků z knihy "Kozácká zpověď"

MUDr. Nikolaj Andrejevič Kelin překlad úryvků z knihy Kozácká zpověď MUDr. Nikolaj Andrejevič Kelin překlad úryvků z knihy "Kozácká zpověď" Na jaře jsem jednou navštívil Ústřední sdružení českých lékařů a zeptal se na práci na venkově, po dobu letních dovolených, kdy obvodní

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

Kvasnice číslo 18, vyšlo v červnu 2009

Kvasnice číslo 18, vyšlo v červnu 2009 18 2009 Ze školních lavic V týdnu od 23. do 27. února jsme na naší škole uskutečnili projekt Noemova archa, aneb zachraňujeme ohrožené druhy živočichů. Tento projekt probíhal jako soutěž mezi ročníky,

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

Smutné i veselé příběhy mého života. Václav Pěnička

Smutné i veselé příběhy mého života. Václav Pěnička Smutné i veselé příběhy mého života Václav Pěnička Obsah Úvodem 3 Epopeje české Volyně. Události v rodině 4 Životní trapasy a prohry 21 Lotroviny a kanadské žertíky 40 Smutné i veselé příhody mé i mých

Více

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN POUTNÍK ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN 2013 POHNUTÉ OSUDY BRATRŮ ZE SOLUNĚ Je tomu již 1150 let, co se krajinou zlatou dozrávajícím obilím a zelenou kudrnatými lesíky v údolí řeky Moravy, jež se rozprostírá

Více

Absolventi školy v roce 2010

Absolventi školy v roce 2010 Absolventi školy v roce 2010 S pravidelným vedením čtenářského deníku na internetu jsme se svým učitelem Lubomírem Šárou začali ve třetím ročníku. S přečtenými knihami jsme jednou měsíčně seznamovali ostatní

Více