SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN Lenka Deverová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Josefa Rykrová Školní rok: 2013/2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Lenka Deverová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Josefě Rykrové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Současný historický román byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na četbu románů s porozuměním, vytvoření referátů, charakteristiku hlavních postav a vzájemné porovnání.

5 Obsah Úvod Historická fakta Historické romány Jan Bauer, Výkupné za krále Klášter kostlivců Záhada kamene mudrců František Niedel, Platnéř Čas vlků S vlčí hlavou v erbu Vlastimil Vondruška, Msta písecké panny Dýka s hadem Porovnání knih a autorů Moje názory 42 Závěr 44 Seznam použité literatury a zdrojů Příloha č. 1

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Současný český historický román. Bylo to asi proto, že ráda čtu a poznávám i jiné oblasti četby než jen ty, které mne zajímají nejvíce. A bylo to pro mě opravdu správné rozhodnutí. Při čtení jsem se bavila. Četba mi přinesla mnoho nových poznatků. A i když to občas nebylo podle mého gusta, vždy mě četba něčím obohatila. Jsem taková, že když mám přečíst něco, co neznám, tak jdu do toho a nakonec zjistím, že mě to bavilo. Celkový počet stránek této práce mě překvapil. Při tvorbě mé práce jsem postupovala tak, že po přečtení románu jsem si připravila stručný obsah díla, provedla charakteristiku hlavních postav, sepsala své hodnocení a připojila citaci. Všechny přečtené knihy jsem pak porovnala a připojila svůj názor. V závěru jsem se vyjádřila k tomu, proč je četba historických knih pro člověka přínosná a čím jej může obohatit. Práce je doplněna o životopisy autorů a jejich fotografie. V příloze se nachází rozhovor s Vlastimilem Vondruškou, současným nejpopulárnějším spisovatelem historických knih. 5

7 1. Historická fakta, jež knihy popisují Přemyslovci Rod Přemyslovců mě doprovázel v knihách od Vlastimila Vondrušky. Byla to první česká knížecí a královská dynastie. Podle tradice, na přelomu století v Kosmově Kronice Čechů, byl zakladatelem rodu Přemysl Oráč, kterého si vybrala za manžela Krokova dcera Libuše. Jednou z dalších možností je moravský původ. Svatopluk Velkomoravský ustanovil svého syna Bořivoje po roce 867 knížetem Čechů. První historicky doložený Přemysl a jeho potomci vládli přes 400 let. Ke konci 10. století se konal rozhodující boj o vládu se Slavníkovci. Po úspěších vlády Bořivojů přichází velký úpadek českého knížectví kvůli bratrovražedným bojům mezi Přemyslovci. Břetislav I. zavádí dědictví nejstaršího syna a rozdělí vládu svým pěti synům. Od 11. století sahala moc Přemyslovců na Moravu. Po státní krizi dosedl na trůn Přemysl Otakar I., a skončila tak řada rychle se střídajících knížat. Královská linie Přemyslovců skončila nečekaným zavražděním Václava III. v Olomouci roku Bezděz Je to zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Byl určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství a k ochraně panovníka. Byl zde i vězněn král Václav II. se svou matkou. Střídala se období, kdy byl přímo pod královskou korunou a někdy zase v zástavě. V roce 1621 byl dobyt a vypálen. Od roku 1662 do 1785 zde byl klášter. Po zrušení byl hrad opuštěný. V 19. století se stává inspirací pro mnoho romantických umělců, jako byl třeba Mácha nebo Smetana. Roku 1953 byl předán státní památkové péči. Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, zpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce. 6

8 Přemysl Otakar II. Narodil se kolem roku 1233 a zemřel v srpnu Byl to pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován v roce 1261). To, jaký skutečně byl muž, jenž si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti, těžko vyčteme ve středověkých kronikách. Ty vlastně neudávají příliš nezaujatých faktů. Byl průměrně vysoký, snědý, pohledný, s dvorním chováním. V roce 1254 potvrdil nebývalá práva Židů, např. právo na majetek. Přezdívku,,železný získal díky bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili jeho těžce odění rytíři.,,zlatý se stal díky penězům. Mezi jeho manželky patřila Anežka a skoro se jí stala i Markéta. Bitva na Moravském poli se konala 26. srpna V boji se utkal Rudolf I. Habsburský a uherským králem proti Přemyslovi. Bitvy se účastnilo přes mužů a bojovalo se přes tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení habsburského panství. Přemysl Otakar II. v bitvě padl zradou českých pánů. Lucemburkové Toto historické období si ve svých knihách vybral František Niedl a Jan Bauer. Samotní Lucemburkové v Čechách vládli v letech Vládli v Lucemburském, Uherském, Braniborském a říšském kraji. Zakladatelkou rodu byla hraběnka Ermesinda. Lucemburkové pocházejí z jejího manželství s Walramem Limburským. Mocenský vzestup na přelomu století souvisel se strategickým spojenectvím s Francií, jejíž zájmy v říši zastupovali. Prvním úspěchem bylo zvolení Balduina Lucemburského na místo arcibiskupa. Roku 1308 se rodu dostalo největší cti: Jindřich VIII. Lucemburský byl zvolen, po násilné smrti Albrechta Habsburského, králem říšskoněmecké říše. O rok později mu byl nabídnut český trůn pro jeho syna Jana. Ten se 7

9 oženil s Eliškou Přemyslovnou, byl zvolen králem a poté zemřel. Jeho syn, Karel IV., se stal jako první císařem. Praha se stala přední evropskou metropolí, hlavně díky rozšíření města a založení university. Po jeho smrti bojovali o trůn jeho synové, Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Vítězem se stal Zikmund, který zemřel jako poslední Lucemburk v roce Václav IV. Narodil se a umřel Byl syn Karla IV., římský a český král a lucemburský vévoda. Už několik měsíců po jeho narození uzavřel Karel IV. dohodu s Fridrichem V. o budoucím sňatku s dcerou Alžbětou. Politika se ale posunula a přišla tentokrát nevěsta Alžběta od uherského krále Ludvíka. Papež nakonec sňatek zrušil kvůli nechuti uherského dvora. Jako dvouletý byl korunován na českého krále. V roce 1370 se Václav oženil s Johanou Bavorskou. Byl velký milovníkem zvířat, a proto měl v království různé šelmy, jeleny či kance. V roce 1394 byl zajat představiteli vyšší šlechty za nepořádek v říši. V prosinci 1397 mu předložili soupis požadavků (řešení problémů, politiky). V roce 1400 byl sesazen z trůnu s odůvodněním, že jde o krále nepotřebného a nedbalého. Václav IV. podporoval Jana Husa. Jeho manželství zůstala bez potomků. Husitství Hlavní myslitel a zakladatel byl Jan Hus. Ten se narodil kolem roku 1370 a byl upálen Kritizoval mravní úpadek katolické církve. Byl označen za kacíře. Jeho vzor byl anglický myslitel John Viklef. Po výhružkách upálení, když se nevzdá svých názorů, odešel z Prahy na Kozí Hrádek. Kázal v Betlémské kapli. Hus vystupoval proti 8

10 prodávání odpustků. Dva roky nato odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své učení odmítl odvolat. Jan Hus byl upálen dne 6. července Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek. Jan Hus se právem stal symbolem boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin. Husité sami se nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité. Habsburkové Toto historické období si ve své knize vybral pouze Jan Bauer Kámen mudrců. Habsburský rod pochází z dnešního Švýcarska, své jméno si kolem roku 1100 dal podle hradu Habsburg. Roku 1273 usedl na trůn hrabě Rudolf. Postupně získávali nové hodnosti. Rudolf IV. si musel rozdělit vládu kvůli třenicím s mladším bratrem Leopoldem. Roku 1611 ses stal českým králem Matyáš Habsburský, který se zavázal, že nebude řešit nástupnickou otázkou. Kvůli katolické církvi předložil Ferdinandovu kandidaturu. Matyáš ani jeho bratři neměli potomky, Španělé vládnout nechtěli, a tak se vybral Ferdinand II. Štýrský. Byl dobromyslný, přívětivý a velkorysý, ale do českých zemí zasáhl tvrdě, jako žádný jiný z rodu, získal přezdívku,,krvavý. Nebyl zvolen, byl pouze přijat jako budoucí panovník. Prosazoval násilnou rekatolizaci (násilné znovuobrácení nekatolíků na víru), což se nekatolíkům nelíbilo a konal se sjezd. V roce 1619 se v Praze shromáždil generální sněm stavů a Ferdinand II. byl sesazen a sněm zvolil Fridricha Falckého. Ten sestavil komisi, která měla potrestat stavovský odboj. Nejznámější bylo popravení 27 členů na Staroměstském náměstí. Rudolf II. chtěl získat kámen mudrců. Rudolf II. Habsburský Narodil se a zemřel Byl římský císař, český, uherský a chorvatský král. Podporoval umění, kulturu a vědu. Věřil v astrologii a magii. Praha byla významným místem vědy. Původně se narodil ve Vídni. Na jednání českého sněmu byl vyřčen požadavek, aby se Rudolf usídlil v Praze. V roce 1577 vydal nařízení, které zakazovalo provozování nekatolických bohoslužeb ve Vídni. Hlavním důvodem usídlení v Praze bylo hrozící nebezpečí od Osmanské říše. Bylo potřeba vybudovat císařskou rezidenci na Pražském hradě. Ani Praha neuchránila Rudolfa před problémy. V zemi 9

11 panovalo napětí mezi šlechtici, kteří byli navíc různého náboženského vyznání. Začal se stahovat do ústraní a projevil se u něj syfilis. Byl pohřben v pražské katedrále. 2. Historické romány 2.1. (1) Jan Bauer Český autor a spisovatel se narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Jeho původní vzdělání je zemědělský inženýr. V prosinci 2009 vydal stou knihu a stal se nejplodnější jihočeským autorem všech dob. Věnuje se především detektivkám a díky znalosti českých dějin píše i literaturu faktu. První kniha mu vyšla v roce 1978 Uživí naše planeta lidstvo? (o zemědělství v blízké budoucnosti). Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. Jeho poslední vydaná kniha je Ženy z rodu Lucemburků, která je pokračováním knihy Ženy z rodu Přemyslovců. 10

12 2.1. (2) Výkupné za krále Hlavní postavy: Václav IV. král, vládce Svaté říše římské, mocný, syn Karla IV., občas bojácný Jakub Protiva rychtář, býval ve službách Karla IV., chytrý, hodný, nebojácný mnich Blasia - rád pije pivo, moc nekomunikuje, dobré srdce, statečný, bratr Jindřicha z Rožmberka Jindřich z Krumlova, prospěchářský, ale přímý, uvězní Václava Magdaléna milenka Blasia, statečná, nebojácná, citlivá, drzá, umíněná Vedlejší postavy: Zikmund Huler, Ota z Bergova, Jošť, Žofie, měšťanstvo, mnich Ambrož, Blažej Při četbě této knihy lze usoudit, že Václav IV. měl dobrý vztah s měšťany. Děj se odehrává v období Rožmberků a Lucemburků. Muži jsou závislí na víně a ženách určitě víte, jak to myslím. Příběh začíná úplně obyčejně. Václav IV. se vrací z cest zpátky na hrad se svojí družinou. Po cestě ale potkají muže z rodu Rožmberků, kteří všechny odzbrojí a doprovodí je na hrad. Tam Jindřich z Rožmberka podává stížnost na Václava, že zanedbává své královské povinnosti a celkově i Svatou říši římskou, nedbá na rady svého bratra Zikmunda a další nesmysly. Václav se chtěl hájit, ale bál se. Slíbili mu bezpečnost pro jeho družinu, ale musí s nimi jít na Zemský sněm do Pražského hradu. Lidé se rozrušeně ptali rychtáře Jakuba na situaci. V hospodě se dozví, že lidé vyzvánějí na zvony a chystají se zachránit Václava. Jakub rychle přemlouval velitele výpravy, aby to nedělali. Václava vězní v Bílé věži. Jakub pomáhá podkomořímu shánět vojsko a s Hulerem (královský důvěrník) se baví o taktice. Setká se s vévodou Janem Zhořeleckým, který také pomáhá. Před hradem jim kastelán řekl, že Václava odvezli pryč. Pomocí menšího mučení přiznal, že ho odvezli na Rožmberské panství v jižních Čechách. Jakub se vydal za Blasiem, který vyprávěl o zajetí jiných králů i jejich zabití. Druhý den přišel mnich, který oznámil, že zabili jednoho z nich a ukradli klášterní poklad. Jakub navštíví augustiniánský klášter, aby se dozvěděl podrobnosti, prohlédl místo činu a začalo vyšetřování. Blasius odhadoval, že umře opat nebo probošt, kteří věděli o uložení pokladu, a měl pravdu. Ve městě je mnoho podezřelých a nebezpečí pro nevinné. Blasius večer své milence Magdaléně slíbil, aby jela na cestu s Jakubem za nejvyšším purkrabím. Napadli je lapkové a Magdaléna je zachránila tím, že si sundala tričko, loupežníci se na ni zadívali 11

13 a Blausius s Jakubem je mohli pobít. Zajeli na hrad Dubá, kde se seznámili s Petrem. Ten jim poradí, kde zkusit hledat poklad, a to v jižních Čechách nebo Rožmberku. Jistý Zoul by něco vědět mohl. Promluví si také s Janem Roháčem, který bude pokračovat s nimi. Za opatem přijde neznámý muž, který nařídí, aby Jakub přestal hledat poklad. Jakub mezitím odjede s Blasiem a Roháčem bez Magdalény za Janem do jižních Čech. Zastavili se v krčmě a kvůli jedné děvě se začali všichni prát, Roháč mezitím zmizí. Hrad Dubé napadli lapkové. Kaplan pomůže Magdaléně a společně utečou. Posel přijde pro Jakuba a Blasia, aby šli s ním na Orlík za Hulerem. Ten jim neřekne, proč je nechal přivést, pouze, že nechtěl být součástí vyjednávání o propuštění Václava IV. Seznámil je s dotyčnými lidmi, kteří potvrdili, že Václava brzy propustí. Arcibiskup Jakubovi poradil, ať se o ten poklad nestará. Opili se a šli do svých ložnic. Po cestě Blasiuse někdo omráčí a ten se pak probere v lese. Díky zkušenostem se sám odváže a uteče pryč. Jakub si povídá s Hulerem o podezřelých. Dojde pro Blasia, jenže ten nikde není k nalezení. Prohledá se celý Orlík. Blasius bloudí v lese a narazí na mnicha z jiného kláštera. Poptá se u nich na poklad a oni mu ukážou staré letopisy, které hned začne číst, aby se dozvěděl více. Ten poklad jsou velké, cenné dary od Karla IV. Jakub se ho vydá hledat a v krčmě, kde už byli, mu jistý Blažej řekne, že hrad Dubá byl napaden, a objeví se Magdaléna. Ostatní se chtějí pomstít a zabít Zoula, který hrad dobyl. Blasius se vydává do Krumlova, protože něco zjistil. Jel okolo spáleniště, kde byla mrtvá dívka a vojáci ho obviní, že dvorek zapálil on a tu dívku znásilnil a pak zabil. Václav IV. byl propuštěn. Blasia chtějí oběsit, ale zachrání ho Mařík Polenda. Jakub se dostal do hradu Dubá, zbavil se stráže a Zoul vyhlásil poplach po vetřelci. Jakub ho obvinil, že on ukradl poklad. Musí rychle utéct. Rožmberkovi muži přepadli Blasia a Maříka, ale jeden mnich je poznal. Bavili se o Hulerovi a ostatních. Obviňují Jindřicha z Rožmberka, že má poklad. Ten to přizná, ale on ho jenom našel. Jeli pro Jakuba a vrátili se do Prahy. Vysvětlil, že nejmladší Karlův syn Jan ho dal jako výkupné za Václava IV. Neví, kdo zabil mnicha, ale probošta nejspíš Ambrož se zasvěcením Hulera. Ambrože našli utopeného, Blausius dostal dopis od Jindřicha z Rožmberka, aby pokřtil jeho novorozeného syna, protože Blasius je jeho bratr. Hlavní myšlenka: Dobro vítězí nad zlem. Existují i vladaři, kterých se měšťané nechtějí vzdát, snaží se je uchránit i za cenu vlastního života. 12

14 Citace:,,My, měšťané Nového Města pražského, vytáhneme na Pražský hrad a vyrveme Jeho Milost krále Václava z rukou zrádné šlechty. Hanba Rožmberkovi! Hodnocení: V knize měli muži většinou stejná jména, dost se mi ty postavy pletly. Nikdy jsem historické knihy nečetla, proto jsem myslela, že četba nebude moc zajímavá, ale nakonec mě to bavilo. Je zajímavé číst o tom, jak se řešily vraždy kdysi, a pak si přečíst normální detektivku z tohoto století. Je to něco úplně jiného. Lidé taky více pracovali a měli svoje rodiny rádi. Bylo by zajímavé si na chvíli vyzkoušet, jaké to bylo ve středověku. Od těch lidí by se mnoho z nás něco i přiučilo a mohli bychom se zamyslet nad svým životem a možná i něco změnit Klášter kostlivců Hlavní postavy: Jakub rychtář, hodný, nebojácný, chytrý Ondřej bratr Jakuba, mrtvý Matěj z Dvorců zeman, vousatý, jizva na obličeji, zákeřný Blasius mnich, moc nekomunikuje, statečný, dobré srdce, moudrý, bratr Jindřicha Magdaléna milenka Blasia, citlivá, nebojácná, drzá, umíněná Stáza neteř mlynáře, 16 let, dlouhé, plavé vlasy, velice krásná, bojácná, ale vášnivá Vedlejší postavy: Jura, Václav Rampoch, Blažena, Anežka, farář, obyvatelé Prachatic Řeší se, kdo má více majetku a bohatství, práce lapků, loupežníků, postavení církve a sekty. V této knize se opět setkáváme s postavami z předešlé ukázky a opět se řeší zapeklitý případ. Děj se odehrává v období vlády Václava IV. Ondřej jede zraněn domů do Protivce. Jeho kůň ale uklouzne na sněhu a spadne. Ondřej nemá sílu vstát a umře. Našli ho a podivný Václav Rampoch řekl, že jel z Kláštera 13

15 kostlivců, který je prokletý. Poví to jeho bratru Jakubovi, kterého to velice zasáhne a rozhodne se jet do rodného Protivce, aby pomohl s majetkem Ondřejově manželce. Ondřeje pomstil a dozvěděl se také něco o Klášteře kostlivců. Také se chce vzdát svého povolání a věnovat se rodinnému majetku. Poprosí Blasia, aby jel s ním. Ten má namířeno za svým bratrem Jindřichem z Rožmberka, ale Jakuba doprovodí. Když jeli okolo Benešova, doslechli se, že Jindřich z Rožmberka je mrtvý. Blasia to velice zasáhne a už chápe, jak se cítí Jakub. Jeli dál, ale jezdci z Orlíka je napadli, zajali, ale zase propustili. Blasius se vydává sám zjistit, jestli je jeho bratr opravdu po smrti. Jakub s čeledínem Jurem vyrážejí sami a ve vesnici potkají muže, který jim poví o pokladu, který měl Ondřej mít. Je tu určité spojení s klášterem. Potvrdil to i mlynář, u kterého přespali. Ráno je probudila jeho neteř Stáza, která je varovala, že nějací muži je shánějí. Rychle utečou a vezmou ji s sebou. Dojeli za manželkou Ondřeje. Dozví se, že mlynář je podvodník a vlastní několik lapků, kteří napadli Jakuba s Jurou. Vrátili se k mlynářovi a ten jim prozradil, že lapkové mluvili o tom, že se znají s jeho synovcem, a tak je pozval do mlýna. Jakub se setkal s farářem a bavil se s ním o Ondřejovi. Farář mu poví, že Ondřej nejspíš patřil k sektě kacířů. Potká Matěje z Dvorců, který chce s ním spolupracovat a vlastnit tvrz po Ondřejovi. Doma mu řeknou, že Ondřej jednou viděl v Klášteře kostlivců tančit o půlnoci smrtky a kostlivce. Jakuba chtěla svést Blažena, ale on začal mít poměr se Stázou a tím podváděl celou dobu svoji manželku, která zůstala v Praze. Chce s pomocí druhého rychtáře uvěznit Matěje. Jakub se s ním sešel v hospodě, ale hospodyňka ho s nožem v ruce odvedla na dvůr, kde byl Matěj, který věděl o plánu a uprchl. Konal se Ondřejův pohřeb a na něm se objevil hejtman Mikuláš a Jakub ho doprovodil na královský hrad. Tam potká hospodyňku z hospody, která se jmenuje Anežka a spolupracuje s Matějem. Vyslechnou ji a Jakubovi dojde, že Ondřej odvezl z kláštera poklad a teď ho chce Matěj získat (myslí si, že ho má Jakub). Rozjeli se hledat Vítka, který Anežku na hrad přivedl a zmizel. Našli ho roztrhaného od vlků a radši se vydali do Kláštera kostlivců. Našli členy sekty, kteří byli zdivočelí a chovali se spíše jako medvědi. Podle nich jim anděl nařídil, aby se převlékli za smrtky, kostlivce a měli strašit. Jakub se vrátí do Prachatic a správce mu oznámí, že mlynáře našli oběšeného. Jakubovi je jasné, že se nejedná o sebevraždu. U mlynáře byl naposledy farář, který Jakubovi vylíčí, jak mlynáře přemlouval, aby sebevraždu nespáchal. Jakuba někdo praštil po hlavě. Když se probral, ležel před ním podříznutý farář a na Jakubově meči byla jeho 14

16 krev. Přiběhl kancléř Václav Králík. Jakuba odvedli do mučírny k výslechu. V půlce týrání se objevil Mikuláš, který nařídil, aby ho odvedli do cely a dali mu pořádně najíst. Po čtyřech dnech se objeví Jura a jedou do Protivce. Dostali dopis, kde Matěj žádá poklad, jinak zapálí tvrz. Jeden muž jim pomohl a ještě Jakubovi řekl, že Matěj předá Jakuba rychtářovi (ten, co ho mučil a chce ho zpátky do cely) výměnou za beztrestnost. Blasius je u bratra Jindřicha, který je živý a přemluví ho, aby jeli za Jakubem, protože vrazi Ondřeje budou chtít zabít i jeho. Jakuba přepadli jezdci s Václavem Králíkem, ale on je pobil. S Václavem vyjeli do Kláštera kostlivců, ale byla to past. Viděli upalování členů sekty a Jakuba obklíčí loupežníci. Václav mu řekne, že si celý poklad vymyslel. Rychtář našel Matěje a odvádí ho Rožmberkovi do Prachatic, kam míří také loupežníci s Jakubem. Před městem potkají mnicha a je to Blausius, který Jakuba odváže a předá mu zbraň. Jakub jede s Blausiem zpátky do kláštera. Tam je Václav, kterého Jakub obviní, že zabil Ondřeje i faráře. Jindřich ho nemůže zatknout, protože je králův rádce. Blausius a Jakub jeli do krčmy, kde se objevil rychtář, který jde po Jakubovi. Byli zavřeni, ale Jindřich je propustil. Vrátili se domů, Jakubovi řeknou, že už nemůže být rychtářem a musí se vystěhovat, protože na jeho místo zvolí jiného rychtář. Blausius ale řekl, že to jen tak nenechá a že má pro Jakuba překvapení. Hlavní myšlenka: Spravedlnost vítězí. Toho, koho milujeme, pomstíme i za cenu svého života. Citace: Pomstí svého bratra a zjistí, jaké nebezpečí na ně číhá v Klášteře kostlivců! Hodnocení: Je vidět, že Jan Bauer je dobrý spisovatel českých historických knížek. Tohle dílo se četlo rychle, bez problémů, věrohodně. Je vidět, že situace kdysi je podobná té naší v současnosti. Řeší se, kdo má lepší majetek, bohatství a přitom to není nejdůležitější věc na světě. Na druhou stranu, lidi se báli nadpřirozených schopností a přízraků. Příkladem je upalování čarodějnic, které se v této knize sice nevyskytuje, ale je tu sekta zfanatizovaných lidí. Dnes mnoho lidí má nadpřirozenost ráda a vyhledává ji. Zrovna já věřím na některé bytosti. Po téhle knize jsem navíc věděla, že když si místo středověku představíme dnešní svět, je to úplně normální kriminální příběh, které já čtu ráda. Proto se mi tento historický román s kriminální zápletkou dobře četl. 15

17 2.3. Záhada kamene mudrců Hlavní postavy: Rudolf II. vládce Svaté říše římské, český a uherský císař, filosof, myslí si, že je nejlepší Šimon sečtělý, chytrý, zvědavý, nezkušený v praxi, velice hubený Kateřina štíhlá, trochu zaoblená, miluje ji Rudolf, hnědé oči, 18 let, drzá, nebojácná Löw rabín, Žid, tajemný, tvůrce Golema, blízký s Rudolfem, vychytralý Vedlejší postavy: generál, Strada, královna Alžběta, Dee, Kelley, Bragadino Historický román se odehrává v druhé polovině 16. století, vládne císař Rudolf II. Alchymisté pátrají po tajemném kameni mudrců (přeměnění kovu ve zlato, elixír mládí). A jak s tím souvisí tajemný Golem, který obchází v noci Židovské město? Bibliotekář Šimon byl pozván ke generálovi a baví se o kameni mudrců. Šimon říká, že neexistuje. Generál mu nařídí, aby se vydal do Prahy pro starobylý pergamen s receptem na kámen mudrců. Rudolf II., který se přestěhoval z Vídně do Prahy za nejasných okolností a prý tam zřizuje tajnou laboratoř, ho musí mít. Anglická královna Alžběta poslala do Prahy doktora Johna Dee. Zabili apotekáře a generál přemýšlí, že v okolí mohou být špehové. Císař Rudolf je zamilovaný do dcery dvorního rádce Kateřiny. Povolal svoje sluhy a řekl otci Kateřiny, aby ho navštěvovala. Strada mu řekne, že je na stopě kamene mudrců. Mají ho mít Židové, ale hlídá ho duch Golem. Sir Francis se setkal s Alžbětou a poví jí, že za Johnem Dee poslal pomocníka Edwarda Kelleyho. Místo apotektáře měl umřít Šimon. 16

18 V Benátkách ho odchytila pomalovaná dívka z divadla a odvedla do paláce Contarini. Předala ho hraběti a mistrovi alchymie Bragadinovi, který se dozvěděl, že hledá kámen mudrců, a Šimonovi nabídl místo svého pomocníka. Ráno našli pomalovanou dívku zavražděnou. V Praze byl průvod pro uvítání Edwarda a doktora Dee. Přivítal je Hájek pověřený Rudolfem, aby dohlížel na kvalifikaci a chování dvora k hostům. Baví se o vesmíru, otáčení Země kolem Slunce a o Golemovi. Hrabě Šimona rozmazloval. Byli na zámku Castelrot, kde hrabě předvedl pomocí alchymie přeměnu kovu na zlato. V noci ho přišli zatknout kvůli podvodům, Šimon utekl a bude pokračovat v cestě do Čech. Kateřina je na návštěvě u Rudolfa, který jí nabízí tykání, a ona je z návštěvy otrávená. Navštívili kabinet kuriozit. V Rudolfovi poznala gentlemana a napadlo ji, zda se nezamilovala. Zlatník a ostatní měšťané viděli Golema. Šimonovi poradili v krčmě, že laboratoř je v Krumlově. Potkal známého svého otce Bavora, který ho odvedl k magistrovi alchymie, ale ten je poslal pryč. Šimon se u Bavora ubytuje a v noci přišel posel, aby šel s ním za urozeným panem, který chtěl vědět novinky. Kateřinin otec se bavil s Rudolfem o Židech a Kateřina je už oficiálně jeho milenkou. Šimon trávil čas u alchymistů a sbíral zkušenosti. Vkradl se do laboratoře a vtrhl tam magistr alchymie, když Šimon luštil zašifrovanou zprávu s černou magií. Zachránila ho magistrova dcera, která otci pověděla, že se Šimonem strávila noc a teď si ji musí vzít. Šli na procházku a po styku ji našel Šimon ležet na silnici mrtvou. Městská stráž ho odvedla do mučírny a došli pro Bavora. Ten rychtáře a stráže obvinil, že mají nepravého a radši se mají starat o město. Šimona převezli do krumlovských Václavských sklepů. Kněz šel za rychtářem a nařídil propuštění Šimona a nařídil mu, aby se už v Krumlově neukazoval. Papežský nuncius a pražský arcibiskup navštívili Rudolfa a obviňovali ho, že potlačuje některé církve a přátelí se s Židy. Vyhnal je a setkal se s rabínem Löwem, který nabídl recept na kámen mudrců. Šimon v krčmě uviděl, že Bragadina pustili a že ho nejspíš hledá a míří do Prahy. V Praze šel Šimon za císařským lékařem, který mu nabídl spolupráci s Edwardem a doktorem Dee. S Edwardem šli v noci ulicí, když je napadli lapkové a někdo neznámý je zachránil. Došli do domu U Zlatého ptáka, kde byla tajná laboratoř, ve které zrovna dělali důležitý pokus. Edward rychle zachránil pergamen před výbuchem nějaké látky a šli se Šimonem zpátky. Šimon pořád přemýšlel o tom pergamentu, co asi obsahoval. V noci vlezl do Edwardovy komnaty, kde vzal pergamen a zmizel. 17

19 Konala se tajná schůze Bratrstva růžového kříže, kde mluví o agentovi, co hledá kámen mudrců a musí ho hlídat (Šimon). Jedna sestra z bratrstva zachránila Šimona s Edwardem před lapky. V krčmě se s Edwardem bavili s opilcem o Golemovi, který je z hlíny a židovského zaříkání. Šli ho hledat, ale strachy radši utekli. Agent Alžběty Christopher má problémy s hledáním receptu na kámen. Rudolf svolal schůzi s doktory v konírně. Baví se o archandělích a církvi. Doktor Dee mu ukázal křišťálovou kouli pro věštění budoucnosti a Rudolf mu uvěří, že funguje. Edward se zajímá o Židovské město. Židovská děva ho musí dovézt do města. Šel za Löwem, kde proběhlo nejpamátnější setkání v rudolfínské Praze, ale může ho potvrdit jenom Židovka, které se nemusí věřit. Löw mu řekne, že žádné věštění neexistuje, a radí mu, aby toho nechal. Edward se ho zeptá na Golema, ale Löw mu řekne, ať si to zjistí sám. Edward potkal Golema, který je jenom promítaný obraz na ulici a musí zjistit, proč si Löw ze všech dělal legraci a co Golem hlídá. Rudolf si k sobě pozval Edwardovu manželku. Vrazila tam Kateřina a žárlivostí ji vyhnala. Večer šla manželka s Edwardem do Židovského města. Sledoval je Šimon. Edward vlezl do židovské svatyně a vzal pergamen. Löw si toho ráno všiml a tušil, že ho ukradl Edward. Pergamen je napsán v řečtině a Dee z něho přečte, že je to recept na kámen mudrců. Celou noc ho zkoušeli v laboratoři vyrobit. Když šel Šimon pro sklenice, nevšiml si, že ho sleduje Eleonořin otec (zavražděná dívka) a hrabě Bragadino. Dostali se do laboratoře a Šimon musel utéct. Šel k dominikánovi, aby zatkli Edwarda a ostatní. Poslali ho k arcivévodovi a jeli za Rudolfem. Mezitím šli stráže od Viléma pro Edwarda a Deeho, aby je odvedli do Třeboně a plnili jejich přání. Když se to Šimon dozví, usedne na kupecký povoz a doufá, že je dostihne a splní poslání generála. Hlavní myšlenka: Nevěřte všemu! Citace:,,Alchymisté, vařte svoje jedy, říkejte si temnou formuli, pište znaky tajné abecedy, ať vám ďáblové jsou po vůli! Jaroslav Seifert, Světlem oděná Hodnocení: Četlo se to moc dobře, byla jsem chvílemi napjatá. Autor dokonale popsal situaci, kdy se hledal kámen mudrců a byl Golem. Občas mi vadilo chování Rudolfa k jeho poddaným, ale byl to vládce, takže co by se dalo čekat. Nejsem ta, která by věřila elixíru, díky kterému nikdy neumřeme (ale přeju si ho). Ale bytostem jako je Golem ano. Bylo příjemné se setkat s díly Jana Bauera a poznat jiný druh literatury, kterou běžně nečtu. 18

20 2.4. (1) František Riedl František Niedl se narodil v Českých Budějovicích a vystudoval SPŠ elektrotechnickou. Prošel profesemi elektromontér, obsluha vodní elektrárny, obsluha rozvodny, byl učitelem v autoškole a byl majitelem cestovní kanceláře. V současné době se věnuje budování jachetního klubu na Lipně a literární činnosti. Je ženatý a má dva syny. Má rád přírodu, motorky, koně, jachtink, literaturu a historii. Po vydání prvního autorova románu došlo k třináctileté pauze. Po deseti letech je však dobrodružstvími při podnikáním už tak opotřebovaný, že se pokorně vrací ke psaní a raději nechává týrat své fiktivní hrdiny. Kromě románů píše i povídky, které se objevují v přílohách deníků, nebo jsou vysílány v rozhlase a také vychází knižně. Jeho první kniha byla Skleněný vrch a jeho poslední Návrat mistra. 19

21 2.4. (2) Platnéř Hlavní postavy: Lukáš platnéřský učeň, zamilovaný, cílevědomý, kudrnaté vlasy, přezdívka Pavouk kvůli dlouhým končetinám, posmívají se mu rychtář Pardus zoufalý, pracovitý, troufalý, umíněný Lorenz Scorsini vyslanec milánského vévody, chytrý, bohatý, milující, ochranářský Angela Scorsiniho dcera, milá, hodná, tichá, nádherně zpívá, překrásná Vedlejší postavy: měšťané, rodina Lukáše, zavražděné osoby, Jožka, Beneš z Mezna, netopýr/přízrak Tato kniha je prvním dílem v této sérii. Další se jmenují Pavoučí síť a Návrat mistra. Nikde jsem je nesehnala, tak jsem ráda, že jsem si mohla přečíst alespoň tuto knihu. Děj se odehrává v době vlády Václava IV. Jsou tu představeny práce měšťanů, například tovaryšů, řemeslníků, platnéřů i obyčejné práce na trhu. Řeší se tu fantastická postava netopýra/přízraku, ze kterého mají všichni strach. Lukáš se musí zúčastnit popravy jeho známého. Je zde představena jeho rodina, ze které má nejraději babičku. Na radnici se konalo zasedání rady, která řešila tlupu jakéhosi Čerta, jemuž pomáhá někdo z okolí krále Václava IV. Konšela Pírka zavraždili a lidé se začínají bát. Lukáš vzpomíná, jak mu jedna babka pomohla s problémy jeho končetin a díky tomu se začal učit na tovaryše. Dělníci šli z práce domů a viděli v jedné z uliček postavu, která visela na zdi. Šli dál a propíchli žebráka. Všichni chtějí, aby rychtář Pardus chytil vrahy Pírka i žebráka. Byly vykradeny cechovní truhly na Staroměstské radnici. Rychtář Pardus začal vyšetřování a přišel na to, že klíče od truhel byly otištěny do vosku a použity duplikáty (celkem 30 klíčů 15 truhel). Cizinec přišel k Lukášovi, aby mu opravil rukavice od brnění. Poté se rozplynul pomocí dýmu. Vrátil se a Lukášovým tovaryšům nařídil, aby je spravil jenom Lukáš. On ho jde poté navštívit a zjistí, že je to vyslanec milánského vévody a jmenuje se Scorsini. Seznámí se s jeho dcerou Angelou, do které se zamiluje. Pardus čím dál víc pracuje. Mnoho lidí naletělo neznámému muži, který je opil a získal klíče od truhel. Bratranec Kuba chce Lukáše zmlátit a Lukáš mu uteče po zdi jako Pavouk. Po nocích si užíval výšek. Jen tak z legrace vzal z jednoho dvora prase a dal je strýcovi do postele, aby si myslel, že je to jeho žena. Zavolali kvůli tomu rychtáře a přišla i teta, která strýčkovi vynadala. Kuba přetáhl Lukáše kovadlinkou po hlavě. 20

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 - SOFOKLÉS KRÁL OIDIPÚS Děj: Král Oidipús Děj se odehrává v Thébách před Odipovým královským palácem. Město Théby je napadeno strašlivým morem. Občané Théb přicházejí před královský

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Četba s porozuměním Přečtěte si text. Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města Prahy, chtěla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Pracovní listy a klíč řešení

Pracovní listy a klíč řešení ZŠ DOBŘÍŠ, KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM Pracovní listy a klíč řešení České pověsti pro malé děti Mgr. Dana Stoulilová Praotec Čech A Ale dobře jim tam Co chvíli cizí muži někoho.. Měli bychom odejít

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Sonja LIŠKOVÁ Lucemburské velkovévodství, jak zní oficiální název současného Lucemburska, je podle ústavy z roku 1868 konstituční

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

V ruce držíte průvodce pověstmi města Brna, který vás zavede do dávných časů. Vydejte se s námi za dobrodružstvím!

V ruce držíte průvodce pověstmi města Brna, který vás zavede do dávných časů. Vydejte se s námi za dobrodružstvím! V ruce držíte průvodce pověstmi města Brna, který vás zavede do dávných časů. Vydejte se s námi za dobrodružstvím! V průvodci najdete: Trasa...3 Starobrněnský klášter...4 Pověst o založení kláštera...5

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více