SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN Lenka Deverová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Josefa Rykrová Školní rok: 2013/2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Lenka Deverová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Josefě Rykrové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Současný historický román byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na četbu románů s porozuměním, vytvoření referátů, charakteristiku hlavních postav a vzájemné porovnání.

5 Obsah Úvod Historická fakta Historické romány Jan Bauer, Výkupné za krále Klášter kostlivců Záhada kamene mudrců František Niedel, Platnéř Čas vlků S vlčí hlavou v erbu Vlastimil Vondruška, Msta písecké panny Dýka s hadem Porovnání knih a autorů Moje názory 42 Závěr 44 Seznam použité literatury a zdrojů Příloha č. 1

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Současný český historický román. Bylo to asi proto, že ráda čtu a poznávám i jiné oblasti četby než jen ty, které mne zajímají nejvíce. A bylo to pro mě opravdu správné rozhodnutí. Při čtení jsem se bavila. Četba mi přinesla mnoho nových poznatků. A i když to občas nebylo podle mého gusta, vždy mě četba něčím obohatila. Jsem taková, že když mám přečíst něco, co neznám, tak jdu do toho a nakonec zjistím, že mě to bavilo. Celkový počet stránek této práce mě překvapil. Při tvorbě mé práce jsem postupovala tak, že po přečtení románu jsem si připravila stručný obsah díla, provedla charakteristiku hlavních postav, sepsala své hodnocení a připojila citaci. Všechny přečtené knihy jsem pak porovnala a připojila svůj názor. V závěru jsem se vyjádřila k tomu, proč je četba historických knih pro člověka přínosná a čím jej může obohatit. Práce je doplněna o životopisy autorů a jejich fotografie. V příloze se nachází rozhovor s Vlastimilem Vondruškou, současným nejpopulárnějším spisovatelem historických knih. 5

7 1. Historická fakta, jež knihy popisují Přemyslovci Rod Přemyslovců mě doprovázel v knihách od Vlastimila Vondrušky. Byla to první česká knížecí a královská dynastie. Podle tradice, na přelomu století v Kosmově Kronice Čechů, byl zakladatelem rodu Přemysl Oráč, kterého si vybrala za manžela Krokova dcera Libuše. Jednou z dalších možností je moravský původ. Svatopluk Velkomoravský ustanovil svého syna Bořivoje po roce 867 knížetem Čechů. První historicky doložený Přemysl a jeho potomci vládli přes 400 let. Ke konci 10. století se konal rozhodující boj o vládu se Slavníkovci. Po úspěších vlády Bořivojů přichází velký úpadek českého knížectví kvůli bratrovražedným bojům mezi Přemyslovci. Břetislav I. zavádí dědictví nejstaršího syna a rozdělí vládu svým pěti synům. Od 11. století sahala moc Přemyslovců na Moravu. Po státní krizi dosedl na trůn Přemysl Otakar I., a skončila tak řada rychle se střídajících knížat. Královská linie Přemyslovců skončila nečekaným zavražděním Václava III. v Olomouci roku Bezděz Je to zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Byl určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství a k ochraně panovníka. Byl zde i vězněn král Václav II. se svou matkou. Střídala se období, kdy byl přímo pod královskou korunou a někdy zase v zástavě. V roce 1621 byl dobyt a vypálen. Od roku 1662 do 1785 zde byl klášter. Po zrušení byl hrad opuštěný. V 19. století se stává inspirací pro mnoho romantických umělců, jako byl třeba Mácha nebo Smetana. Roku 1953 byl předán státní památkové péči. Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, zpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce. 6

8 Přemysl Otakar II. Narodil se kolem roku 1233 a zemřel v srpnu Byl to pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován v roce 1261). To, jaký skutečně byl muž, jenž si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti, těžko vyčteme ve středověkých kronikách. Ty vlastně neudávají příliš nezaujatých faktů. Byl průměrně vysoký, snědý, pohledný, s dvorním chováním. V roce 1254 potvrdil nebývalá práva Židů, např. právo na majetek. Přezdívku,,železný získal díky bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili jeho těžce odění rytíři.,,zlatý se stal díky penězům. Mezi jeho manželky patřila Anežka a skoro se jí stala i Markéta. Bitva na Moravském poli se konala 26. srpna V boji se utkal Rudolf I. Habsburský a uherským králem proti Přemyslovi. Bitvy se účastnilo přes mužů a bojovalo se přes tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení habsburského panství. Přemysl Otakar II. v bitvě padl zradou českých pánů. Lucemburkové Toto historické období si ve svých knihách vybral František Niedl a Jan Bauer. Samotní Lucemburkové v Čechách vládli v letech Vládli v Lucemburském, Uherském, Braniborském a říšském kraji. Zakladatelkou rodu byla hraběnka Ermesinda. Lucemburkové pocházejí z jejího manželství s Walramem Limburským. Mocenský vzestup na přelomu století souvisel se strategickým spojenectvím s Francií, jejíž zájmy v říši zastupovali. Prvním úspěchem bylo zvolení Balduina Lucemburského na místo arcibiskupa. Roku 1308 se rodu dostalo největší cti: Jindřich VIII. Lucemburský byl zvolen, po násilné smrti Albrechta Habsburského, králem říšskoněmecké říše. O rok později mu byl nabídnut český trůn pro jeho syna Jana. Ten se 7

9 oženil s Eliškou Přemyslovnou, byl zvolen králem a poté zemřel. Jeho syn, Karel IV., se stal jako první císařem. Praha se stala přední evropskou metropolí, hlavně díky rozšíření města a založení university. Po jeho smrti bojovali o trůn jeho synové, Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Vítězem se stal Zikmund, který zemřel jako poslední Lucemburk v roce Václav IV. Narodil se a umřel Byl syn Karla IV., římský a český král a lucemburský vévoda. Už několik měsíců po jeho narození uzavřel Karel IV. dohodu s Fridrichem V. o budoucím sňatku s dcerou Alžbětou. Politika se ale posunula a přišla tentokrát nevěsta Alžběta od uherského krále Ludvíka. Papež nakonec sňatek zrušil kvůli nechuti uherského dvora. Jako dvouletý byl korunován na českého krále. V roce 1370 se Václav oženil s Johanou Bavorskou. Byl velký milovníkem zvířat, a proto měl v království různé šelmy, jeleny či kance. V roce 1394 byl zajat představiteli vyšší šlechty za nepořádek v říši. V prosinci 1397 mu předložili soupis požadavků (řešení problémů, politiky). V roce 1400 byl sesazen z trůnu s odůvodněním, že jde o krále nepotřebného a nedbalého. Václav IV. podporoval Jana Husa. Jeho manželství zůstala bez potomků. Husitství Hlavní myslitel a zakladatel byl Jan Hus. Ten se narodil kolem roku 1370 a byl upálen Kritizoval mravní úpadek katolické církve. Byl označen za kacíře. Jeho vzor byl anglický myslitel John Viklef. Po výhružkách upálení, když se nevzdá svých názorů, odešel z Prahy na Kozí Hrádek. Kázal v Betlémské kapli. Hus vystupoval proti 8

10 prodávání odpustků. Dva roky nato odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své učení odmítl odvolat. Jan Hus byl upálen dne 6. července Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek. Jan Hus se právem stal symbolem boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin. Husité sami se nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité. Habsburkové Toto historické období si ve své knize vybral pouze Jan Bauer Kámen mudrců. Habsburský rod pochází z dnešního Švýcarska, své jméno si kolem roku 1100 dal podle hradu Habsburg. Roku 1273 usedl na trůn hrabě Rudolf. Postupně získávali nové hodnosti. Rudolf IV. si musel rozdělit vládu kvůli třenicím s mladším bratrem Leopoldem. Roku 1611 ses stal českým králem Matyáš Habsburský, který se zavázal, že nebude řešit nástupnickou otázkou. Kvůli katolické církvi předložil Ferdinandovu kandidaturu. Matyáš ani jeho bratři neměli potomky, Španělé vládnout nechtěli, a tak se vybral Ferdinand II. Štýrský. Byl dobromyslný, přívětivý a velkorysý, ale do českých zemí zasáhl tvrdě, jako žádný jiný z rodu, získal přezdívku,,krvavý. Nebyl zvolen, byl pouze přijat jako budoucí panovník. Prosazoval násilnou rekatolizaci (násilné znovuobrácení nekatolíků na víru), což se nekatolíkům nelíbilo a konal se sjezd. V roce 1619 se v Praze shromáždil generální sněm stavů a Ferdinand II. byl sesazen a sněm zvolil Fridricha Falckého. Ten sestavil komisi, která měla potrestat stavovský odboj. Nejznámější bylo popravení 27 členů na Staroměstském náměstí. Rudolf II. chtěl získat kámen mudrců. Rudolf II. Habsburský Narodil se a zemřel Byl římský císař, český, uherský a chorvatský král. Podporoval umění, kulturu a vědu. Věřil v astrologii a magii. Praha byla významným místem vědy. Původně se narodil ve Vídni. Na jednání českého sněmu byl vyřčen požadavek, aby se Rudolf usídlil v Praze. V roce 1577 vydal nařízení, které zakazovalo provozování nekatolických bohoslužeb ve Vídni. Hlavním důvodem usídlení v Praze bylo hrozící nebezpečí od Osmanské říše. Bylo potřeba vybudovat císařskou rezidenci na Pražském hradě. Ani Praha neuchránila Rudolfa před problémy. V zemi 9

11 panovalo napětí mezi šlechtici, kteří byli navíc různého náboženského vyznání. Začal se stahovat do ústraní a projevil se u něj syfilis. Byl pohřben v pražské katedrále. 2. Historické romány 2.1. (1) Jan Bauer Český autor a spisovatel se narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Jeho původní vzdělání je zemědělský inženýr. V prosinci 2009 vydal stou knihu a stal se nejplodnější jihočeským autorem všech dob. Věnuje se především detektivkám a díky znalosti českých dějin píše i literaturu faktu. První kniha mu vyšla v roce 1978 Uživí naše planeta lidstvo? (o zemědělství v blízké budoucnosti). Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. Jeho poslední vydaná kniha je Ženy z rodu Lucemburků, která je pokračováním knihy Ženy z rodu Přemyslovců. 10

12 2.1. (2) Výkupné za krále Hlavní postavy: Václav IV. král, vládce Svaté říše římské, mocný, syn Karla IV., občas bojácný Jakub Protiva rychtář, býval ve službách Karla IV., chytrý, hodný, nebojácný mnich Blasia - rád pije pivo, moc nekomunikuje, dobré srdce, statečný, bratr Jindřicha z Rožmberka Jindřich z Krumlova, prospěchářský, ale přímý, uvězní Václava Magdaléna milenka Blasia, statečná, nebojácná, citlivá, drzá, umíněná Vedlejší postavy: Zikmund Huler, Ota z Bergova, Jošť, Žofie, měšťanstvo, mnich Ambrož, Blažej Při četbě této knihy lze usoudit, že Václav IV. měl dobrý vztah s měšťany. Děj se odehrává v období Rožmberků a Lucemburků. Muži jsou závislí na víně a ženách určitě víte, jak to myslím. Příběh začíná úplně obyčejně. Václav IV. se vrací z cest zpátky na hrad se svojí družinou. Po cestě ale potkají muže z rodu Rožmberků, kteří všechny odzbrojí a doprovodí je na hrad. Tam Jindřich z Rožmberka podává stížnost na Václava, že zanedbává své královské povinnosti a celkově i Svatou říši římskou, nedbá na rady svého bratra Zikmunda a další nesmysly. Václav se chtěl hájit, ale bál se. Slíbili mu bezpečnost pro jeho družinu, ale musí s nimi jít na Zemský sněm do Pražského hradu. Lidé se rozrušeně ptali rychtáře Jakuba na situaci. V hospodě se dozví, že lidé vyzvánějí na zvony a chystají se zachránit Václava. Jakub rychle přemlouval velitele výpravy, aby to nedělali. Václava vězní v Bílé věži. Jakub pomáhá podkomořímu shánět vojsko a s Hulerem (královský důvěrník) se baví o taktice. Setká se s vévodou Janem Zhořeleckým, který také pomáhá. Před hradem jim kastelán řekl, že Václava odvezli pryč. Pomocí menšího mučení přiznal, že ho odvezli na Rožmberské panství v jižních Čechách. Jakub se vydal za Blasiem, který vyprávěl o zajetí jiných králů i jejich zabití. Druhý den přišel mnich, který oznámil, že zabili jednoho z nich a ukradli klášterní poklad. Jakub navštíví augustiniánský klášter, aby se dozvěděl podrobnosti, prohlédl místo činu a začalo vyšetřování. Blasius odhadoval, že umře opat nebo probošt, kteří věděli o uložení pokladu, a měl pravdu. Ve městě je mnoho podezřelých a nebezpečí pro nevinné. Blasius večer své milence Magdaléně slíbil, aby jela na cestu s Jakubem za nejvyšším purkrabím. Napadli je lapkové a Magdaléna je zachránila tím, že si sundala tričko, loupežníci se na ni zadívali 11

13 a Blausius s Jakubem je mohli pobít. Zajeli na hrad Dubá, kde se seznámili s Petrem. Ten jim poradí, kde zkusit hledat poklad, a to v jižních Čechách nebo Rožmberku. Jistý Zoul by něco vědět mohl. Promluví si také s Janem Roháčem, který bude pokračovat s nimi. Za opatem přijde neznámý muž, který nařídí, aby Jakub přestal hledat poklad. Jakub mezitím odjede s Blasiem a Roháčem bez Magdalény za Janem do jižních Čech. Zastavili se v krčmě a kvůli jedné děvě se začali všichni prát, Roháč mezitím zmizí. Hrad Dubé napadli lapkové. Kaplan pomůže Magdaléně a společně utečou. Posel přijde pro Jakuba a Blasia, aby šli s ním na Orlík za Hulerem. Ten jim neřekne, proč je nechal přivést, pouze, že nechtěl být součástí vyjednávání o propuštění Václava IV. Seznámil je s dotyčnými lidmi, kteří potvrdili, že Václava brzy propustí. Arcibiskup Jakubovi poradil, ať se o ten poklad nestará. Opili se a šli do svých ložnic. Po cestě Blasiuse někdo omráčí a ten se pak probere v lese. Díky zkušenostem se sám odváže a uteče pryč. Jakub si povídá s Hulerem o podezřelých. Dojde pro Blasia, jenže ten nikde není k nalezení. Prohledá se celý Orlík. Blasius bloudí v lese a narazí na mnicha z jiného kláštera. Poptá se u nich na poklad a oni mu ukážou staré letopisy, které hned začne číst, aby se dozvěděl více. Ten poklad jsou velké, cenné dary od Karla IV. Jakub se ho vydá hledat a v krčmě, kde už byli, mu jistý Blažej řekne, že hrad Dubá byl napaden, a objeví se Magdaléna. Ostatní se chtějí pomstít a zabít Zoula, který hrad dobyl. Blasius se vydává do Krumlova, protože něco zjistil. Jel okolo spáleniště, kde byla mrtvá dívka a vojáci ho obviní, že dvorek zapálil on a tu dívku znásilnil a pak zabil. Václav IV. byl propuštěn. Blasia chtějí oběsit, ale zachrání ho Mařík Polenda. Jakub se dostal do hradu Dubá, zbavil se stráže a Zoul vyhlásil poplach po vetřelci. Jakub ho obvinil, že on ukradl poklad. Musí rychle utéct. Rožmberkovi muži přepadli Blasia a Maříka, ale jeden mnich je poznal. Bavili se o Hulerovi a ostatních. Obviňují Jindřicha z Rožmberka, že má poklad. Ten to přizná, ale on ho jenom našel. Jeli pro Jakuba a vrátili se do Prahy. Vysvětlil, že nejmladší Karlův syn Jan ho dal jako výkupné za Václava IV. Neví, kdo zabil mnicha, ale probošta nejspíš Ambrož se zasvěcením Hulera. Ambrože našli utopeného, Blausius dostal dopis od Jindřicha z Rožmberka, aby pokřtil jeho novorozeného syna, protože Blasius je jeho bratr. Hlavní myšlenka: Dobro vítězí nad zlem. Existují i vladaři, kterých se měšťané nechtějí vzdát, snaží se je uchránit i za cenu vlastního života. 12

14 Citace:,,My, měšťané Nového Města pražského, vytáhneme na Pražský hrad a vyrveme Jeho Milost krále Václava z rukou zrádné šlechty. Hanba Rožmberkovi! Hodnocení: V knize měli muži většinou stejná jména, dost se mi ty postavy pletly. Nikdy jsem historické knihy nečetla, proto jsem myslela, že četba nebude moc zajímavá, ale nakonec mě to bavilo. Je zajímavé číst o tom, jak se řešily vraždy kdysi, a pak si přečíst normální detektivku z tohoto století. Je to něco úplně jiného. Lidé taky více pracovali a měli svoje rodiny rádi. Bylo by zajímavé si na chvíli vyzkoušet, jaké to bylo ve středověku. Od těch lidí by se mnoho z nás něco i přiučilo a mohli bychom se zamyslet nad svým životem a možná i něco změnit Klášter kostlivců Hlavní postavy: Jakub rychtář, hodný, nebojácný, chytrý Ondřej bratr Jakuba, mrtvý Matěj z Dvorců zeman, vousatý, jizva na obličeji, zákeřný Blasius mnich, moc nekomunikuje, statečný, dobré srdce, moudrý, bratr Jindřicha Magdaléna milenka Blasia, citlivá, nebojácná, drzá, umíněná Stáza neteř mlynáře, 16 let, dlouhé, plavé vlasy, velice krásná, bojácná, ale vášnivá Vedlejší postavy: Jura, Václav Rampoch, Blažena, Anežka, farář, obyvatelé Prachatic Řeší se, kdo má více majetku a bohatství, práce lapků, loupežníků, postavení církve a sekty. V této knize se opět setkáváme s postavami z předešlé ukázky a opět se řeší zapeklitý případ. Děj se odehrává v období vlády Václava IV. Ondřej jede zraněn domů do Protivce. Jeho kůň ale uklouzne na sněhu a spadne. Ondřej nemá sílu vstát a umře. Našli ho a podivný Václav Rampoch řekl, že jel z Kláštera 13

15 kostlivců, který je prokletý. Poví to jeho bratru Jakubovi, kterého to velice zasáhne a rozhodne se jet do rodného Protivce, aby pomohl s majetkem Ondřejově manželce. Ondřeje pomstil a dozvěděl se také něco o Klášteře kostlivců. Také se chce vzdát svého povolání a věnovat se rodinnému majetku. Poprosí Blasia, aby jel s ním. Ten má namířeno za svým bratrem Jindřichem z Rožmberka, ale Jakuba doprovodí. Když jeli okolo Benešova, doslechli se, že Jindřich z Rožmberka je mrtvý. Blasia to velice zasáhne a už chápe, jak se cítí Jakub. Jeli dál, ale jezdci z Orlíka je napadli, zajali, ale zase propustili. Blasius se vydává sám zjistit, jestli je jeho bratr opravdu po smrti. Jakub s čeledínem Jurem vyrážejí sami a ve vesnici potkají muže, který jim poví o pokladu, který měl Ondřej mít. Je tu určité spojení s klášterem. Potvrdil to i mlynář, u kterého přespali. Ráno je probudila jeho neteř Stáza, která je varovala, že nějací muži je shánějí. Rychle utečou a vezmou ji s sebou. Dojeli za manželkou Ondřeje. Dozví se, že mlynář je podvodník a vlastní několik lapků, kteří napadli Jakuba s Jurou. Vrátili se k mlynářovi a ten jim prozradil, že lapkové mluvili o tom, že se znají s jeho synovcem, a tak je pozval do mlýna. Jakub se setkal s farářem a bavil se s ním o Ondřejovi. Farář mu poví, že Ondřej nejspíš patřil k sektě kacířů. Potká Matěje z Dvorců, který chce s ním spolupracovat a vlastnit tvrz po Ondřejovi. Doma mu řeknou, že Ondřej jednou viděl v Klášteře kostlivců tančit o půlnoci smrtky a kostlivce. Jakuba chtěla svést Blažena, ale on začal mít poměr se Stázou a tím podváděl celou dobu svoji manželku, která zůstala v Praze. Chce s pomocí druhého rychtáře uvěznit Matěje. Jakub se s ním sešel v hospodě, ale hospodyňka ho s nožem v ruce odvedla na dvůr, kde byl Matěj, který věděl o plánu a uprchl. Konal se Ondřejův pohřeb a na něm se objevil hejtman Mikuláš a Jakub ho doprovodil na královský hrad. Tam potká hospodyňku z hospody, která se jmenuje Anežka a spolupracuje s Matějem. Vyslechnou ji a Jakubovi dojde, že Ondřej odvezl z kláštera poklad a teď ho chce Matěj získat (myslí si, že ho má Jakub). Rozjeli se hledat Vítka, který Anežku na hrad přivedl a zmizel. Našli ho roztrhaného od vlků a radši se vydali do Kláštera kostlivců. Našli členy sekty, kteří byli zdivočelí a chovali se spíše jako medvědi. Podle nich jim anděl nařídil, aby se převlékli za smrtky, kostlivce a měli strašit. Jakub se vrátí do Prachatic a správce mu oznámí, že mlynáře našli oběšeného. Jakubovi je jasné, že se nejedná o sebevraždu. U mlynáře byl naposledy farář, který Jakubovi vylíčí, jak mlynáře přemlouval, aby sebevraždu nespáchal. Jakuba někdo praštil po hlavě. Když se probral, ležel před ním podříznutý farář a na Jakubově meči byla jeho 14

16 krev. Přiběhl kancléř Václav Králík. Jakuba odvedli do mučírny k výslechu. V půlce týrání se objevil Mikuláš, který nařídil, aby ho odvedli do cely a dali mu pořádně najíst. Po čtyřech dnech se objeví Jura a jedou do Protivce. Dostali dopis, kde Matěj žádá poklad, jinak zapálí tvrz. Jeden muž jim pomohl a ještě Jakubovi řekl, že Matěj předá Jakuba rychtářovi (ten, co ho mučil a chce ho zpátky do cely) výměnou za beztrestnost. Blasius je u bratra Jindřicha, který je živý a přemluví ho, aby jeli za Jakubem, protože vrazi Ondřeje budou chtít zabít i jeho. Jakuba přepadli jezdci s Václavem Králíkem, ale on je pobil. S Václavem vyjeli do Kláštera kostlivců, ale byla to past. Viděli upalování členů sekty a Jakuba obklíčí loupežníci. Václav mu řekne, že si celý poklad vymyslel. Rychtář našel Matěje a odvádí ho Rožmberkovi do Prachatic, kam míří také loupežníci s Jakubem. Před městem potkají mnicha a je to Blausius, který Jakuba odváže a předá mu zbraň. Jakub jede s Blausiem zpátky do kláštera. Tam je Václav, kterého Jakub obviní, že zabil Ondřeje i faráře. Jindřich ho nemůže zatknout, protože je králův rádce. Blausius a Jakub jeli do krčmy, kde se objevil rychtář, který jde po Jakubovi. Byli zavřeni, ale Jindřich je propustil. Vrátili se domů, Jakubovi řeknou, že už nemůže být rychtářem a musí se vystěhovat, protože na jeho místo zvolí jiného rychtář. Blausius ale řekl, že to jen tak nenechá a že má pro Jakuba překvapení. Hlavní myšlenka: Spravedlnost vítězí. Toho, koho milujeme, pomstíme i za cenu svého života. Citace: Pomstí svého bratra a zjistí, jaké nebezpečí na ně číhá v Klášteře kostlivců! Hodnocení: Je vidět, že Jan Bauer je dobrý spisovatel českých historických knížek. Tohle dílo se četlo rychle, bez problémů, věrohodně. Je vidět, že situace kdysi je podobná té naší v současnosti. Řeší se, kdo má lepší majetek, bohatství a přitom to není nejdůležitější věc na světě. Na druhou stranu, lidi se báli nadpřirozených schopností a přízraků. Příkladem je upalování čarodějnic, které se v této knize sice nevyskytuje, ale je tu sekta zfanatizovaných lidí. Dnes mnoho lidí má nadpřirozenost ráda a vyhledává ji. Zrovna já věřím na některé bytosti. Po téhle knize jsem navíc věděla, že když si místo středověku představíme dnešní svět, je to úplně normální kriminální příběh, které já čtu ráda. Proto se mi tento historický román s kriminální zápletkou dobře četl. 15

17 2.3. Záhada kamene mudrců Hlavní postavy: Rudolf II. vládce Svaté říše římské, český a uherský císař, filosof, myslí si, že je nejlepší Šimon sečtělý, chytrý, zvědavý, nezkušený v praxi, velice hubený Kateřina štíhlá, trochu zaoblená, miluje ji Rudolf, hnědé oči, 18 let, drzá, nebojácná Löw rabín, Žid, tajemný, tvůrce Golema, blízký s Rudolfem, vychytralý Vedlejší postavy: generál, Strada, královna Alžběta, Dee, Kelley, Bragadino Historický román se odehrává v druhé polovině 16. století, vládne císař Rudolf II. Alchymisté pátrají po tajemném kameni mudrců (přeměnění kovu ve zlato, elixír mládí). A jak s tím souvisí tajemný Golem, který obchází v noci Židovské město? Bibliotekář Šimon byl pozván ke generálovi a baví se o kameni mudrců. Šimon říká, že neexistuje. Generál mu nařídí, aby se vydal do Prahy pro starobylý pergamen s receptem na kámen mudrců. Rudolf II., který se přestěhoval z Vídně do Prahy za nejasných okolností a prý tam zřizuje tajnou laboratoř, ho musí mít. Anglická královna Alžběta poslala do Prahy doktora Johna Dee. Zabili apotekáře a generál přemýšlí, že v okolí mohou být špehové. Císař Rudolf je zamilovaný do dcery dvorního rádce Kateřiny. Povolal svoje sluhy a řekl otci Kateřiny, aby ho navštěvovala. Strada mu řekne, že je na stopě kamene mudrců. Mají ho mít Židové, ale hlídá ho duch Golem. Sir Francis se setkal s Alžbětou a poví jí, že za Johnem Dee poslal pomocníka Edwarda Kelleyho. Místo apotektáře měl umřít Šimon. 16

18 V Benátkách ho odchytila pomalovaná dívka z divadla a odvedla do paláce Contarini. Předala ho hraběti a mistrovi alchymie Bragadinovi, který se dozvěděl, že hledá kámen mudrců, a Šimonovi nabídl místo svého pomocníka. Ráno našli pomalovanou dívku zavražděnou. V Praze byl průvod pro uvítání Edwarda a doktora Dee. Přivítal je Hájek pověřený Rudolfem, aby dohlížel na kvalifikaci a chování dvora k hostům. Baví se o vesmíru, otáčení Země kolem Slunce a o Golemovi. Hrabě Šimona rozmazloval. Byli na zámku Castelrot, kde hrabě předvedl pomocí alchymie přeměnu kovu na zlato. V noci ho přišli zatknout kvůli podvodům, Šimon utekl a bude pokračovat v cestě do Čech. Kateřina je na návštěvě u Rudolfa, který jí nabízí tykání, a ona je z návštěvy otrávená. Navštívili kabinet kuriozit. V Rudolfovi poznala gentlemana a napadlo ji, zda se nezamilovala. Zlatník a ostatní měšťané viděli Golema. Šimonovi poradili v krčmě, že laboratoř je v Krumlově. Potkal známého svého otce Bavora, který ho odvedl k magistrovi alchymie, ale ten je poslal pryč. Šimon se u Bavora ubytuje a v noci přišel posel, aby šel s ním za urozeným panem, který chtěl vědět novinky. Kateřinin otec se bavil s Rudolfem o Židech a Kateřina je už oficiálně jeho milenkou. Šimon trávil čas u alchymistů a sbíral zkušenosti. Vkradl se do laboratoře a vtrhl tam magistr alchymie, když Šimon luštil zašifrovanou zprávu s černou magií. Zachránila ho magistrova dcera, která otci pověděla, že se Šimonem strávila noc a teď si ji musí vzít. Šli na procházku a po styku ji našel Šimon ležet na silnici mrtvou. Městská stráž ho odvedla do mučírny a došli pro Bavora. Ten rychtáře a stráže obvinil, že mají nepravého a radši se mají starat o město. Šimona převezli do krumlovských Václavských sklepů. Kněz šel za rychtářem a nařídil propuštění Šimona a nařídil mu, aby se už v Krumlově neukazoval. Papežský nuncius a pražský arcibiskup navštívili Rudolfa a obviňovali ho, že potlačuje některé církve a přátelí se s Židy. Vyhnal je a setkal se s rabínem Löwem, který nabídl recept na kámen mudrců. Šimon v krčmě uviděl, že Bragadina pustili a že ho nejspíš hledá a míří do Prahy. V Praze šel Šimon za císařským lékařem, který mu nabídl spolupráci s Edwardem a doktorem Dee. S Edwardem šli v noci ulicí, když je napadli lapkové a někdo neznámý je zachránil. Došli do domu U Zlatého ptáka, kde byla tajná laboratoř, ve které zrovna dělali důležitý pokus. Edward rychle zachránil pergamen před výbuchem nějaké látky a šli se Šimonem zpátky. Šimon pořád přemýšlel o tom pergamentu, co asi obsahoval. V noci vlezl do Edwardovy komnaty, kde vzal pergamen a zmizel. 17

19 Konala se tajná schůze Bratrstva růžového kříže, kde mluví o agentovi, co hledá kámen mudrců a musí ho hlídat (Šimon). Jedna sestra z bratrstva zachránila Šimona s Edwardem před lapky. V krčmě se s Edwardem bavili s opilcem o Golemovi, který je z hlíny a židovského zaříkání. Šli ho hledat, ale strachy radši utekli. Agent Alžběty Christopher má problémy s hledáním receptu na kámen. Rudolf svolal schůzi s doktory v konírně. Baví se o archandělích a církvi. Doktor Dee mu ukázal křišťálovou kouli pro věštění budoucnosti a Rudolf mu uvěří, že funguje. Edward se zajímá o Židovské město. Židovská děva ho musí dovézt do města. Šel za Löwem, kde proběhlo nejpamátnější setkání v rudolfínské Praze, ale může ho potvrdit jenom Židovka, které se nemusí věřit. Löw mu řekne, že žádné věštění neexistuje, a radí mu, aby toho nechal. Edward se ho zeptá na Golema, ale Löw mu řekne, ať si to zjistí sám. Edward potkal Golema, který je jenom promítaný obraz na ulici a musí zjistit, proč si Löw ze všech dělal legraci a co Golem hlídá. Rudolf si k sobě pozval Edwardovu manželku. Vrazila tam Kateřina a žárlivostí ji vyhnala. Večer šla manželka s Edwardem do Židovského města. Sledoval je Šimon. Edward vlezl do židovské svatyně a vzal pergamen. Löw si toho ráno všiml a tušil, že ho ukradl Edward. Pergamen je napsán v řečtině a Dee z něho přečte, že je to recept na kámen mudrců. Celou noc ho zkoušeli v laboratoři vyrobit. Když šel Šimon pro sklenice, nevšiml si, že ho sleduje Eleonořin otec (zavražděná dívka) a hrabě Bragadino. Dostali se do laboratoře a Šimon musel utéct. Šel k dominikánovi, aby zatkli Edwarda a ostatní. Poslali ho k arcivévodovi a jeli za Rudolfem. Mezitím šli stráže od Viléma pro Edwarda a Deeho, aby je odvedli do Třeboně a plnili jejich přání. Když se to Šimon dozví, usedne na kupecký povoz a doufá, že je dostihne a splní poslání generála. Hlavní myšlenka: Nevěřte všemu! Citace:,,Alchymisté, vařte svoje jedy, říkejte si temnou formuli, pište znaky tajné abecedy, ať vám ďáblové jsou po vůli! Jaroslav Seifert, Světlem oděná Hodnocení: Četlo se to moc dobře, byla jsem chvílemi napjatá. Autor dokonale popsal situaci, kdy se hledal kámen mudrců a byl Golem. Občas mi vadilo chování Rudolfa k jeho poddaným, ale byl to vládce, takže co by se dalo čekat. Nejsem ta, která by věřila elixíru, díky kterému nikdy neumřeme (ale přeju si ho). Ale bytostem jako je Golem ano. Bylo příjemné se setkat s díly Jana Bauera a poznat jiný druh literatury, kterou běžně nečtu. 18

20 2.4. (1) František Riedl František Niedl se narodil v Českých Budějovicích a vystudoval SPŠ elektrotechnickou. Prošel profesemi elektromontér, obsluha vodní elektrárny, obsluha rozvodny, byl učitelem v autoškole a byl majitelem cestovní kanceláře. V současné době se věnuje budování jachetního klubu na Lipně a literární činnosti. Je ženatý a má dva syny. Má rád přírodu, motorky, koně, jachtink, literaturu a historii. Po vydání prvního autorova románu došlo k třináctileté pauze. Po deseti letech je však dobrodružstvími při podnikáním už tak opotřebovaný, že se pokorně vrací ke psaní a raději nechává týrat své fiktivní hrdiny. Kromě románů píše i povídky, které se objevují v přílohách deníků, nebo jsou vysílány v rozhlase a také vychází knižně. Jeho první kniha byla Skleněný vrch a jeho poslední Návrat mistra. 19

21 2.4. (2) Platnéř Hlavní postavy: Lukáš platnéřský učeň, zamilovaný, cílevědomý, kudrnaté vlasy, přezdívka Pavouk kvůli dlouhým končetinám, posmívají se mu rychtář Pardus zoufalý, pracovitý, troufalý, umíněný Lorenz Scorsini vyslanec milánského vévody, chytrý, bohatý, milující, ochranářský Angela Scorsiniho dcera, milá, hodná, tichá, nádherně zpívá, překrásná Vedlejší postavy: měšťané, rodina Lukáše, zavražděné osoby, Jožka, Beneš z Mezna, netopýr/přízrak Tato kniha je prvním dílem v této sérii. Další se jmenují Pavoučí síť a Návrat mistra. Nikde jsem je nesehnala, tak jsem ráda, že jsem si mohla přečíst alespoň tuto knihu. Děj se odehrává v době vlády Václava IV. Jsou tu představeny práce měšťanů, například tovaryšů, řemeslníků, platnéřů i obyčejné práce na trhu. Řeší se tu fantastická postava netopýra/přízraku, ze kterého mají všichni strach. Lukáš se musí zúčastnit popravy jeho známého. Je zde představena jeho rodina, ze které má nejraději babičku. Na radnici se konalo zasedání rady, která řešila tlupu jakéhosi Čerta, jemuž pomáhá někdo z okolí krále Václava IV. Konšela Pírka zavraždili a lidé se začínají bát. Lukáš vzpomíná, jak mu jedna babka pomohla s problémy jeho končetin a díky tomu se začal učit na tovaryše. Dělníci šli z práce domů a viděli v jedné z uliček postavu, která visela na zdi. Šli dál a propíchli žebráka. Všichni chtějí, aby rychtář Pardus chytil vrahy Pírka i žebráka. Byly vykradeny cechovní truhly na Staroměstské radnici. Rychtář Pardus začal vyšetřování a přišel na to, že klíče od truhel byly otištěny do vosku a použity duplikáty (celkem 30 klíčů 15 truhel). Cizinec přišel k Lukášovi, aby mu opravil rukavice od brnění. Poté se rozplynul pomocí dýmu. Vrátil se a Lukášovým tovaryšům nařídil, aby je spravil jenom Lukáš. On ho jde poté navštívit a zjistí, že je to vyslanec milánského vévody a jmenuje se Scorsini. Seznámí se s jeho dcerou Angelou, do které se zamiluje. Pardus čím dál víc pracuje. Mnoho lidí naletělo neznámému muži, který je opil a získal klíče od truhel. Bratranec Kuba chce Lukáše zmlátit a Lukáš mu uteče po zdi jako Pavouk. Po nocích si užíval výšek. Jen tak z legrace vzal z jednoho dvora prase a dal je strýcovi do postele, aby si myslel, že je to jeho žena. Zavolali kvůli tomu rychtáře a přišla i teta, která strýčkovi vynadala. Kuba přetáhl Lukáše kovadlinkou po hlavě. 20

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci Vyučovací

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 - SOFOKLÉS KRÁL OIDIPÚS Děj: Král Oidipús Děj se odehrává v Thébách před Odipovým královským palácem. Město Théby je napadeno strašlivým morem. Občané Théb přicházejí před královský

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více