Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře Françoise Mayer (Ed.) Jean-Marie TJIBAOU Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii Référence électronique / electronic reference : Jean-Marie Tjibaou, «Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii», Cahiers du CEFRES. N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře (ed. Françoise Mayer). Mis en ligne en janvier 2012 / published on : january 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 140 J.-M. TJIBAOU Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii * Jean-Marie Tjibaou Jean-Marie Tjibaou, který více než deset let patřil k hlavním představitelům hnutí za uplatnění kulturních práv Kanaků, předkládá v tomto rozhovoru, zásadním pro pochopení jeho záměru, bilanci celého hnutí. Iniciátor akce Melanésie 2000 (1975) se zamýšlí nad střetem kanacké civilizace se Západem, který, jak připomíná, Nová Kaledonie poznala jen v podobě kolonizace. Několik měsíců před vznikem Kanacké národněosvobozenecké a socialistické fronty a aktivního bojkotu místních voleb v listopadu 1984, Jean-Marie Tjibaou zvažuje meze čistě kulturního uznání: uplatnění práva na vlastní identitu je pouze jednou etapou na cestě k osvobození, jež, jak je přesvědčen, bude především politické. Před několika lety jste stál u zrodu první veřejné akce ilustrující obrodu melanéské kultury na Nové Kaledonii a dnes jste jedním z hlavních politických představitelů země. Vedl jste politický boj paralelně s bojem za uznání kanacké kulturní osobitosti? J.-M. Tjibaou Melanésie 2000, akce na kterou narážíte, byla výsledkem procitnutí, vyvrcholením krize identity. Kanakové, jejichž lidskou přirozenost, stupnici hodnot, a dokonce i prostor, systém (školní, ekonomický, i sociální) popíral, ji pojali jako uplatnění práva na uznání, odmítnutí bílé masky i podřízenosti. Centrální vláda zamýšlela podřídit akci vlastním cílům. Místní konzervativní úřady s určitou nedůvěrou na plán přistoupily, neboť se jednalo o oficiální projekt. Vzhledem k bariérám historickým a psychologickým, více než kulturním se maloburžoazie stavěla k celé akci spíše nepřátelsky. Ani samotní Melanésané nebyli jednotní. Moje strana byla proti tomu, co považovala za projekt koloniální správy. Ostatní, jinak zaměřené strany, dnes seskupené ve Frontě, váhaly, ale nakonec s účastí souhlasily. V politickém kontextu, kdy byly v Paříži přerušeny rozhovory o statusu, v sociálním kontextu, kdy Melanésané nezastávali žádná odpovědná místa a byli jen chabě integrováni do školského systému, měla dobře připravená akce obrovský dopad. Do hlavního města Nouméa poprvé přišly dva tisíce Melanésanů a dožadovaly se práva na vlastní identitu. Které etapy vaší akce považujete za rozhodující a kterými etapami bude ještě nutné projít, aby uznání vyústilo ve skutečnou obrodu melanéské kultury? J.-M. T. Počátky probuzení pocitu hrdosti, osobitosti můžeme přesně časově určit. Bylo to v druhé polovině šedesátých let, kdy se z podnětu žen, především paní Pidjotové, ženy nedávno zesnulého poslance za jeden obvod v předměstské části Nouméy, zrodilo Hnutí za usměvavou melanéskou vesnici. Tehdy šlo zejména o boj proti alkoholismu. Zlepšením podmínek bydlení a svého okolí chtěly ženy znovu získat své manžele. Z tohoto přístupu, který se může zdát naivní, jsme převzali to podstatné znovu najít sebeúctu, vědomí příslušnosti ke skupině. To byl náš výchozí program, který jsme rozšířili a navrhli druhou etapu: od znovunalezené hrdosti k znovunalezené kultuře. Tak se zrodila myšlenka Melanésie 2000, již významně podpořilo tehdejší Vedení mládeže a sportu. Je ale třeba říci, že tuto důležitou etapu připravili svou činností po roce 1968 kanačtí studenti. Přestože činnost skupin jako Rudé šátky, i jejich časopisy, byla ohlasem světového hnutí, v místních podmínkách se zaměřily na značně specifické problémy. Šlo o to narušit klid koloniálního řádu a obyvatelstvo duševně připravit na přijetí Melanésie Hledání lidského, prostorového a institucionálního rozměru identity bylo posléze podpořeno i politickým požadavkem nezávislosti. Nedávno, v průběhu Pacifického fóra, vyslovila požadavek na uznání práva kanackého lidu na nezávislost navíc i Socialistická strana. Konečně byla schválena vládní usnesení uznávající autochtonnost domorodců a nespravedlnost, jíž jsou vystaveni. Toto uznání, konkretizované vytvořením některých institucí, jako např. Kanacký kulturní, vědecký a technický úřad, Pozemkový úřad, otevřelo Melanésanům na Nové Kaledonii dveře ke kulturní obrodě. * Tento rozhovor, který poskytl Jean-Marie Tjibaou v bøeznu 1984 Jean-François Duponovi, badateli v ORSTM v Nouméji, byl publikován v roce 1989 ve zvláštním èísle èasopisu Ethnie (è. 8, 9, 10, Renaissance du Pacifique, str ) vydávaném asociací Survival international v Paøíži.

3 CAHIERS DU CEFRES 141 V současné době se hodně mluví o obyčejích na Nové Kaledonii. Můžete nám vysvětlit, co se tím rozumí? Uchovává si tento odkaz, krom toho, že je používán v politickém smyslu, nějaký hlubší význam pro společenství Kanaků, a to i navzdory kolonizaci a změně způsobu života? Jak hodláte začlenit tento pojem do obnovy kulturního dědictví vašeho lidu? J.-M. T. V současném kontextu je slovo obyčej, samo o sobě obecné, pejorativní a dvojznačné, používáno hlavně z pohodlnosti, v každém případě ale vyjadřuje odlišnost. Rád bych připomněl, že ho vytvořili Evropané k souhrnnému pojmenování všeho, co bylo součástí melanéské, kanacké společnosti a jich se netýkalo. Kanakové na to odpověděli jinou interpretací slova obyčej: vše, co nás odlišuje od bílých, od jejich technického, ekonomického a obchodního světa, do něhož nám nedovolí vstoupit a který je nám cizí. Tím se obyčej stává útočištěm. Z toho pramení i výrok jednoho Kanaka: V obyčejích něco znamenám, ve městě nejsem nic. To znamená, že obyčeje, vedle odlišných materiálních rysů, jsou i souhrnem specifických, Melanésanům vlastních institucí, které je určují a zvyšují jejich lidskou hodnotu, ve vlastních očích jim dodávají větší autenticity než administrativní úkony zavedené a vnucené bělochy. Ukazuje se, že to, co určuje hodnotu a význam Evropana v jeho společnosti, neodpovídá tomu, co zvyšuje hodnotu jednotlivce ve společnosti naší. U nich platí: čím víc máš, tím víc musíš vydávat, pokud chceš obstát v očích druhých i sám před sebou. Z toho vyplývá, že to, co tvoří základ vaší společnosti, my za hodnoty považovat nemůžeme, neboť tyto pojmy jsou pro nás destruktivní. Chceme-li se přizpůsobit světu, nesmíme ekonomiku považovat za účel sám o sobě, ale za nástroj. Akumulaci, úspory, kapitalizaci, expanzi, růst s jeho důsledky, účinnost, rentabilitu můžeme používat jen jako nástroje. Jsme si vědomi, že pocházíme odjinud, a právě toto odjinud, kterým jsme pronásledováni, je souhrnem našich referencí. Koloniální systém totiž učinil z Kanaků nejen opovrženíhodné cizince okrádané ve vlastní zemi, ale i lidi, kteří by měli být identifikováni jen prostřednictvím ekonomických kritérií, spotřebních statků. Jak primitivní systém! pro nás má větší význam svébytnost vyrůstající z obyčejů. Někdo možná namítne, že ostatní kolonizované země Pacifiku si zachovaly a praktikují některé materiální obyčeje ve větším rozsahu než my. Ve skutečnosti jde často pouze o protokol, o projevy ve svém kontextu izolované, které, jak se nám zdá, ještě nebyly dekolonizovány, protože hraničí s folklórem nebo jsou za něj pokládány. My, Kanakové, lpíme oproti tomu například na zvycích vyznačujících životní etapy jednotlivce. Pro obyvatele Melanésie musí mít obyčej smysl globálně. Dekolonizace vzbudila v jižním Pacifiku silný pocit regionální solidarity, který se projevuje nejrůznějšími způsoby. Jaký je v tomto kontextu význam akce, jakou byl například Festival umění Pacifiku? A pokud půjdeme ještě dál Kultura se identifikuje se světem nejenom svojí originalitou, ale zčásti i svojí univerzalitou. Jak chcete tento požadavek internacionalismu uvést v soulad s kulturním posláním kanackého obyčeje? J.-M. T. Akce, jako Festival umění Pacifiku, které jsou přínosem ke světovému kulturnímu dědictví, mohou kanacké kultuře skutečně pomoci sehrát kulturní roli v obecnějším smyslu. V tuto chvíli jsme ale konfrontováni se skutečností, která nás nutí usilovat především o obnovu vlastní kultury. Například nezaměstanost, která našim mladým lidem brání vyučit se a stát se lidmi. V současném systému vede k dospělému životu jediná cesta, škola. Školní reprodukce sleduje jediný cíl: získání mzdy, peněžité odměny, která se stala účelem a bez níž je člověk jako nepoužitelný, nevyužitý a neužitečný popírán. Pojetí člověka ale úzce souvisí se způsobem, jakým je jednotlivec zasvěcen do poznání, do života; teprve potom souvisí s vývojem. Jeden z našich bezprostředních problémů je tedy následující: jak, pomocí nově definovaného programu a zaměření školy, dospět k takovému lidskému vývoji, který by integroval člověka, a nejen homo economicus, námezdně pracujícího? Jak si představujete integraci nových forem uměleckého vyjádření do melanéské kultury? Zdá se vám například možné a žádoucí podporovat rozvoj kanacké literatury ve francouzském jazyce? J.-M. T. Melanésané na Nové Kaledonii prožívají přechodné období poznamenané značnou váhavostí. Setkáváme se s prvky modernosti, chybí nám ale vzory integrující tradici i modernost. Proto se v současné době vede spor, který rozhodne mezi příklonem k modernosti a strachem ze ztráty identity. Tato diskuse bude dlouhá a rozpor budeme muset překonat. K symbióze mezi tradičním a moderním musí nevyhnutelně dojít. V nových formách vyjádření se projevuje integrací nových prostředků. Poetické či současné specificky melanéské náměty jsou doprovázeny kytarami. Tuto integraci moderního, vnějšího, představuje i použití harmoniky a bubnu v na-

4 142 J.-M. TJIBAOU šich tancích (pilous), suknic (manous), rytmických píšťal, okrasných barev a pudrů. Způsobem možná nepříliš zřetelným integrujeme do naší choreografie prvky sousedních kultur. Pak je tu ještě užívání lingvistického materiálu, francouzštiny, a ostatně i angličtiny, které soutěží s výpůjčkami z ostatních oceánských kultur. Dá se říci, že dějinné hnutí melanéské společnosti za znovuzískání nové identity vycházející z vlastních tradic skutečně existuje, vypomáhá si ale výpůjčkami a používáním obecných kulturních stereotypů, které dnes nabízejí především hromadné sdělovací prostředky. Přetrvávající váhání je dáno hlavně tím, že se nám stále ještě nedostává takových osobností melanéské kultury, které by vytvořily nové vzory, umělecká díla většího významu nutící k zamyšlení, sebeuvědomění, díla schopná rozpoutat tvůrčí proces. Některé, zatím ještě nesmělé pokusy jsme přesto zaznamenali, zejména v hudbě, ale i v oblasti malířství, sochařství, tance a divadla. Bezpochyby můžeme očekávat oživení básnické a literární tvorby inspirované vzory založenými na tradici Kanaků, nicméně přizpůsobené soudobému prostředí Melanésanů, zejména obyvatel měst. V tomto novém kontextu je schopnost přizpůsobit se jiné kultuře stejně životně důležitá jako mzda. Stejně životně důležitá je ale i nutnost vytvořit takové kulturní prostředí, v němž by modernost splynula s dechem našich předků, neboť jinak je návrat k vlastním kořenům nemožný. Jakou roli sehrají již existující nebo teprve nedávno vzniklé kulturní a vědecké instituce a organizace (Melanéský kulturní institut, Kanacký kulturní, vědecký a technický úřad)? J.-M. T. Z nedávno vzniklých úřadů může k dosažení vytýčených cílů bezpochyby nejvíce přispět Melanéský kulturní úřad, který byl za tím účelem vytvořen. V tomto ohledu nesmíme ale ztrácet ze zřetele ani význam Pozemkového úřadu. Ten by měl svou činností umožnit našim klanům získat zpět svoji půdu, svoje tradiční území, kulturní a nedotknutelná místa. K pochopení jejich významu si musíme uvědomit, že hierarchicky uspořádaný systém může fungovat jen tehdy, pokud prostorovému určení, které je tradováno ústním podáním, odpovídá skutečná prostorová reference. 1 Nesváry mezi klany, které dnes, v období procesu znovunabývání území, vznikají, pramení především z toho, že tradice, tvořící jakožto základ naší kultury organické pouto našich společností k prostoru, byla loupením půdy, jež doprovázelo kolonizaci, právě ve vztahu k prostoru výrazně narušena. Je tudíž zřejmé, že obnovení našich práv k půdě musí předcházet našim požadavkům kulturním. Jakou roli tedy sehraje Melanéský kulturní úřad? Především bude pokračovat v soupisu kulturního dědictví, tj. v dnes nejdůležitějším, již započatém úkolu. O pomoc při této naléhavé práci v terénu požádáme UNESCO, CNRS 2 a ORSTOM. Jedná se jak o soupis materiálních forem, tak i o ústní tradici, o zachovávání zvykových a magických úkonů, jejichž význam v městském prostředí ustupuje do pozadí, přestože tvoří základní předivo naší osobitosti. K tomu, aby bylo možné podobný soupis rozptýlených a zapomenutím ohrožených prvků melanéské osobitosti provést, je zapotřebí politické vůle v nejširším slova smyslu a jasných cílů. Má-li schéma identifikace vzhledem k tradici umožnit Melanésanům (znovu)vytvořit vlastní osobitost v prostředí, v němž v současné době žijí, musí být poměrně jednoznačné. Druhým důležitým úkolem Melanéského kulturního úřadu je záštita Festivalu umění Pacifiku. 3 Osobně jsem toho názoru, že by tato akce měla zahrnovat dva aspekty: bezpochyby by měla upozornit na tradiční kulturu, současně ale i ukázat jinou tvář, tu, jež je výrazem pocitů obyvatel Océanie v současném kontextu. To předpokládá umělecká díla ozřejmující jejich současné prožitky, tudíž i jejich požadavky (kulturní, politické, ekonomické), úzkost ze života i ze smrti. Chci tím říci, že jakmile si obyvatelé Oceánie budou jisti odezvou klasické podoby tradičních kultur stvrzujících jejich pocit kontinuity, trvání, pocítí potřebu nových odpovědí, kterými budou reagovat na nové životní podmínky, na nové techniky šíření. Konkrétně to znamená, že rozprava obyvatel Oceánie a rozprava o nich, tedy našeho lidu a o něm, se musí zcela přirozeně promítnout v médiích. Tím nám bude umožněno pokračovat v hledání sebe sama, zůstat v souladu s naší přirozeností, konečně zhodnotit naši identitu tvořivostí. Pro rok 1985 je hlavním cílem Melanéského kulturního úřadu zajistit pokračování festivalu. Bude usilovat o maximální zužitkování kulturních statků, jež se u této příležitosti shromáždí. Zkušenosti z této akce budou dál 1 Jean-Marie Tjibaou tu naráží na tradièní kanacký politický systém, který urèuje identitu každého rodového klanu podle místa jeho domova, jehož prestiž stoupá úmìrnì s jeho starobylostí. 2 Office de recherche scientifique et technique d outre-mer se sídlem v Nouméji. 3 Tento festival, který se mìl konat v roce 1984 v Nouméji, byl kvùli událostem zrušen a konal se v roce 1985 v Papeete (Tahiti).

5 CAHIERS DU CEFRES 143 šířit a zhodnocovat četné, zatím se rodící skupiny. Tyto aktivity budou provozovány v prostředí nových kulturních středisek v Nouméji a Hienghenu. V návaznosti na předcházející otázky bychom vám rádi položili otázku praktického rázu: jak si představujete řešení konkrétních problémů vzniklých obnovou a rozšířením kanacké kultury? J.-M. T. Kulturní obnova představuje celek. Úkolem rozličných služeb souvisejících s kulturní činností je vést k zamyšlení, napomoci k němu. Jen tak je možné začlenit kulturu do života, uspořádat prostor, existenční rámec, se zřetelem k harmonickému rozvoji obyvatelstva, ke zkvalitnění života. Vezměte si kupříkladu dnešní dualitu prostoru na Nové Kaledonii. 4 Je třeba pokusit se nalézt taková řešení, která by nesmiřitelnost dvou protikladných prostorů překonala. Jestliže nelze změnit uspořádání města tak, aby integrovalo kmen, pokusme se uspořádat zemi tak, aby současně dokázala integrovat město i kmen. Představa je asi taková: prvky, které ve městech přispívají ke zkvalitnění života sportovní a dětská hřiště, bazény, parky jsou subvencovány Proč rovněž nepodporovat činnost lidí, kteří výrobou rohoží, košíků, tradičních mincí, řečnickými, tanečními a pěveckými výkony přispívají ke zkvalitnění života na venkově? Účastní se tím právě onoho pojetí vývoje nadřazeného pouhému spotřebnímu blahobytu, jehož lze dosáhnout díky mzdě. Moderní peníze musí pomáhat výrobě tradičních peněz. Tyto činnosti, úprava chatrčí, zlepšení prostředí kmenů, mohou být odměňovány i jinak než peněžitou odměnou, například službami zdarma (jmenujme dopravu, která by usnadnila pohyb a výměnu). Tyto otázky jsou předmětem úvah při úpravách rozpočtu a plánu. Ano, jsme pro obnovu kultury, musí se ale stát součástí celkového uspořádání životního prostředí a služeb, vtisknout jim určitý styl pro blaho všech. Život v městském prostředí, jenž se stal osudem stále se zvyšujícího počtu Melanésanů, Polynésanů a Mikronésanů, je v rozporu s četnými tradičními hodnotami společností Pacifiku (pozornost věnovaná rytmu přírody rovnost směna společenské styky pospolitost), které tu bývají rozhodujícím faktorem kvality života. Jak uvést v soulad nevyhnutelnou existenci města s tím, čemu se tady říká buš nebo vnitrozemí a ostrovy? J.-M. T. Městské prostředí se svými výhodami, ale i omezeními, je tradiční melanéské společnosti zajisté cizí. Anonymitu, každodenní boj za uznání, získání místa a postavení, tedy za přežití, v našich venkovských společnostech neznáme. Melanésané vědí, že s příchodem do města budou muset čelit nové realitě, vyrovnat se s hodnotami industriální společnosti: výkonností, rentabilitou, přesným plánováním své činnosti, a v rozporu se zdánlivě snadnou komunikací a výměnou i s individualismem a samotou. Pod stejný tlak se dostane i venkovský kmen, jakmile k němu patří námezdně pracující; je vtažen do téhož pohybu, je nucen sdílet jiný systém hodnot. Náš problém tedy spočívá v tom, abychom našli způsob, jak se s tímto zvratem vyrovnat, dokázali se v tomto novém prostředí cítit svobodně, přitom si ale zachovali vlastní identitu. K pochopení našich nesnází a tužeb je ale třeba si uvědomit, že stále ještě nejsme dekolonizováni. Nekanacké prostředí, k němuž z donucení patříme, vnímáme nejen skrze zcizenou půdu, ale i skrze zkoušky, jež pro nás představují překážku, přísnou správu, chladné ekonomické zákony. Tento moderní svět, z něhož jsme ještě nevymýtili zlého ducha, nadále nese stopy kolonizace, která nás ponižuje a oklešťuje. Důkazem může být i fakt, že kanacká realita dál upadá v zapomnění, jsou odmítány smíšené svazky, popírány stopy naší civilizace. Kolonizace udělala z Kanaků anonymy. Na okraji společnosti jsme se neocitli náhodou, či jen v důsledku pasivního odmítnutí. Jestliže já jsem dnes schopen sdílet s nekanackým obyvatelem země to, co mi dala francouzská kultura, pro něj je nemožné sdílet se mnou onen díl univerzality obsažený v kultuře mojí. Smíření města s venkovem je tudíž podmíněno uznáním melanéské osobitosti a úplným obnovením našich hodnot. Díky nedávným dějinám se na Nové Kaledonii, na melanéské půdě, sešlo několik cizích kultur. Jak vidíte koexistenci těchto kultur s kulturou původní? Domníváte se, že je třeba ve jménu minulosti pěstovat odlišnosti, usilovat o synkretismus, nebo se pokusit, jak napsal Claude Lévi-Strauss, chránit rozličnost kultur bez ohledu na historický obsah, kterým přispělo každé období? 5 4 Jean-Marie Tjibaou tu pøipomíná protiklad mezi mìstskou aglomerací ovládanou bílým obyvatelstvem a buší (vnitrozemi Velké zemì a Ostrovù loajality), venkovem s pøevážnì kanackým obyvatelstvem. 5 C. Lévi-Strauss, Race et histoire, Paøíž, Gallimard, edice Folio essais, str. 85 (1.vydání, Unesco, 1952)

6 144 J.-M. TJIBAOU J.-M. T. S cizími kulturami v nejrůznějších podobách se Melanésané setkávají především ve městě. Tyto kultury jsou ale součástí obecné kulturní transformace, jíž naše země prošla: ve školách se učí francouzština, francouzský logický systém, a všechny děti navštěvující školu, melanéské i nemelanéské, v tomto systému žijí. Aby mohl být cizí systém integrován, musí narazit na osobitost dostatečně sebevědomou, jistou si svým vlastním systémem, svými odkazy. Jakmile to bude platit i pro Melanésany této země, budou mu schopni čelit, integrovat z něj to nejlepší; nejdřív se ale vůči němu musí vymezit, znovu najít své místo. Znalost francouzštiny, světového jazyka, je bezesporu výhodou. Melanésané se ale proto nemusí stát černými Francouzi. Naopak, je třeba, aby se dokázali postavit proti zbytku světa, hrdi na své tužby a způsob života, zároveň ale schopni užívat současné prostředky, které nabízí škola a média, schopni integrováním přínosů ostatních kultur stvrzovat vlastní osobitost. V hledání identity a přijímání prvků cizích kultur, které jsou součástí každodenního života a určují postavení jednotlivce v novém prostředí, je trvale přítomna dialektika, vratný pohyb. Stejně trvalá musí být ale i obava ze ztráty sebe sama, ze zřeknutí se vlastní identity. Pro Melanésany, rozhodnuté integrovat přínosy cizích kultur, stejně jako i pro ostatní, kteří se ocitli ve stejné situaci a musí učinit stejné rozhodnutí, představuje nesmírně cennou pojistku, znamení, jakousi zábranu. Když jsem pozoroval, k čemu dochází v mé zemi, nabyl jsem ostatně přesvědčení, že prolínání kultur implikuje určitou neměnnost, trvalý kontakt nejen systémů, ale i jednotlivců žijících pospolu. Důležitější než spřízněnost kultur napomáhající jejich sdílení je ale předchozí výslovné uznání osobitosti každé z nich. Převaha kolonizačního jazyka není sebemíň na škodu, pokud tento jazyk užívá domorodec k tomu, aby se projevil a dosáhl uznání. Média i škola na Nové Kaledonii jsou totiž důkazem toho, že z našeho požadavku kulturního musíme nejprve učinit požadavek národní. Výsadním místem každého jazyka je domov národa, s kterým se tento jazyk ztotožňuje. Jsme nuceni konstatovat, že melanéská kulturní osobitost dosáhne svých skutečných rozměrů jen tehdy, dokáže-li melanéská společnost přemoci svůj osud. Instituce jsou užitečné dárky, dobré nástroje. Lze ale osobitost vytvořit pomocí nástrojů?

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola NEMES Nezávislá mezioborová skupina SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice Praha únor 1990 červenec 1991 8 8-1991 1 Předkládáme vám připravovaný návrh

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Výukový materiál projektu EUROMANAŽER

Výukový materiál projektu EUROMANAŽER TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výukový materiál projektu EUROMANAŽER Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise listopad

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ================================================================= VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice

Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Cahiers du CEFRES N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Antoine Marès (Ed.) Fabrice TRAVERSAZ Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě Référence

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální. v Holešově. Slámová Markéta, DiS.

Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální. v Holešově. Slámová Markéta, DiS. Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální v Holešově Slámová Markéta, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vzděláváním Romů na Základní škole praktické v Holešově. Teoretická

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Braňme veřejné vysoké školství

Braňme veřejné vysoké školství ! Braňme veřejné vysoké školství karolinum ČESKÝ PŘEKLAD Anglický originál dokumentu In Defence of Public Higher Education přeložila v roce 2012 do českého jazyka skupina studujících, akademických pracovníků

Více

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost Teoretická konference pořádaná Teoreticko-analytickým pracovištěm ÚV KSČM společně s OV KSČM Praha 10 22. října 2005 Předsedající, Lubomír Vacek,

Více

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002, Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska

Více

podporují vlády většiny států, uznávají jej i významní politici, vědci a další významné osobnosti mnoha oborů lidské činnosti.

podporují vlády většiny států, uznávají jej i významní politici, vědci a další významné osobnosti mnoha oborů lidské činnosti. Sport V moderní podobě je sport provozován přibližně posledních 200 let a zvláště v průběhu 20. století se velmi výrazně změnil. Objevovaly se a nadále objevují nejrůznější pokusy vyjádřit, co sport je,

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více