Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře Françoise Mayer (Ed.) Jean-Marie TJIBAOU Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii Référence électronique / electronic reference : Jean-Marie Tjibaou, «Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii», Cahiers du CEFRES. N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře (ed. Françoise Mayer). Mis en ligne en janvier 2012 / published on : january 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 140 J.-M. TJIBAOU Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii * Jean-Marie Tjibaou Jean-Marie Tjibaou, který více než deset let patřil k hlavním představitelům hnutí za uplatnění kulturních práv Kanaků, předkládá v tomto rozhovoru, zásadním pro pochopení jeho záměru, bilanci celého hnutí. Iniciátor akce Melanésie 2000 (1975) se zamýšlí nad střetem kanacké civilizace se Západem, který, jak připomíná, Nová Kaledonie poznala jen v podobě kolonizace. Několik měsíců před vznikem Kanacké národněosvobozenecké a socialistické fronty a aktivního bojkotu místních voleb v listopadu 1984, Jean-Marie Tjibaou zvažuje meze čistě kulturního uznání: uplatnění práva na vlastní identitu je pouze jednou etapou na cestě k osvobození, jež, jak je přesvědčen, bude především politické. Před několika lety jste stál u zrodu první veřejné akce ilustrující obrodu melanéské kultury na Nové Kaledonii a dnes jste jedním z hlavních politických představitelů země. Vedl jste politický boj paralelně s bojem za uznání kanacké kulturní osobitosti? J.-M. Tjibaou Melanésie 2000, akce na kterou narážíte, byla výsledkem procitnutí, vyvrcholením krize identity. Kanakové, jejichž lidskou přirozenost, stupnici hodnot, a dokonce i prostor, systém (školní, ekonomický, i sociální) popíral, ji pojali jako uplatnění práva na uznání, odmítnutí bílé masky i podřízenosti. Centrální vláda zamýšlela podřídit akci vlastním cílům. Místní konzervativní úřady s určitou nedůvěrou na plán přistoupily, neboť se jednalo o oficiální projekt. Vzhledem k bariérám historickým a psychologickým, více než kulturním se maloburžoazie stavěla k celé akci spíše nepřátelsky. Ani samotní Melanésané nebyli jednotní. Moje strana byla proti tomu, co považovala za projekt koloniální správy. Ostatní, jinak zaměřené strany, dnes seskupené ve Frontě, váhaly, ale nakonec s účastí souhlasily. V politickém kontextu, kdy byly v Paříži přerušeny rozhovory o statusu, v sociálním kontextu, kdy Melanésané nezastávali žádná odpovědná místa a byli jen chabě integrováni do školského systému, měla dobře připravená akce obrovský dopad. Do hlavního města Nouméa poprvé přišly dva tisíce Melanésanů a dožadovaly se práva na vlastní identitu. Které etapy vaší akce považujete za rozhodující a kterými etapami bude ještě nutné projít, aby uznání vyústilo ve skutečnou obrodu melanéské kultury? J.-M. T. Počátky probuzení pocitu hrdosti, osobitosti můžeme přesně časově určit. Bylo to v druhé polovině šedesátých let, kdy se z podnětu žen, především paní Pidjotové, ženy nedávno zesnulého poslance za jeden obvod v předměstské části Nouméy, zrodilo Hnutí za usměvavou melanéskou vesnici. Tehdy šlo zejména o boj proti alkoholismu. Zlepšením podmínek bydlení a svého okolí chtěly ženy znovu získat své manžele. Z tohoto přístupu, který se může zdát naivní, jsme převzali to podstatné znovu najít sebeúctu, vědomí příslušnosti ke skupině. To byl náš výchozí program, který jsme rozšířili a navrhli druhou etapu: od znovunalezené hrdosti k znovunalezené kultuře. Tak se zrodila myšlenka Melanésie 2000, již významně podpořilo tehdejší Vedení mládeže a sportu. Je ale třeba říci, že tuto důležitou etapu připravili svou činností po roce 1968 kanačtí studenti. Přestože činnost skupin jako Rudé šátky, i jejich časopisy, byla ohlasem světového hnutí, v místních podmínkách se zaměřily na značně specifické problémy. Šlo o to narušit klid koloniálního řádu a obyvatelstvo duševně připravit na přijetí Melanésie Hledání lidského, prostorového a institucionálního rozměru identity bylo posléze podpořeno i politickým požadavkem nezávislosti. Nedávno, v průběhu Pacifického fóra, vyslovila požadavek na uznání práva kanackého lidu na nezávislost navíc i Socialistická strana. Konečně byla schválena vládní usnesení uznávající autochtonnost domorodců a nespravedlnost, jíž jsou vystaveni. Toto uznání, konkretizované vytvořením některých institucí, jako např. Kanacký kulturní, vědecký a technický úřad, Pozemkový úřad, otevřelo Melanésanům na Nové Kaledonii dveře ke kulturní obrodě. * Tento rozhovor, který poskytl Jean-Marie Tjibaou v bøeznu 1984 Jean-François Duponovi, badateli v ORSTM v Nouméji, byl publikován v roce 1989 ve zvláštním èísle èasopisu Ethnie (è. 8, 9, 10, Renaissance du Pacifique, str ) vydávaném asociací Survival international v Paøíži.

3 CAHIERS DU CEFRES 141 V současné době se hodně mluví o obyčejích na Nové Kaledonii. Můžete nám vysvětlit, co se tím rozumí? Uchovává si tento odkaz, krom toho, že je používán v politickém smyslu, nějaký hlubší význam pro společenství Kanaků, a to i navzdory kolonizaci a změně způsobu života? Jak hodláte začlenit tento pojem do obnovy kulturního dědictví vašeho lidu? J.-M. T. V současném kontextu je slovo obyčej, samo o sobě obecné, pejorativní a dvojznačné, používáno hlavně z pohodlnosti, v každém případě ale vyjadřuje odlišnost. Rád bych připomněl, že ho vytvořili Evropané k souhrnnému pojmenování všeho, co bylo součástí melanéské, kanacké společnosti a jich se netýkalo. Kanakové na to odpověděli jinou interpretací slova obyčej: vše, co nás odlišuje od bílých, od jejich technického, ekonomického a obchodního světa, do něhož nám nedovolí vstoupit a který je nám cizí. Tím se obyčej stává útočištěm. Z toho pramení i výrok jednoho Kanaka: V obyčejích něco znamenám, ve městě nejsem nic. To znamená, že obyčeje, vedle odlišných materiálních rysů, jsou i souhrnem specifických, Melanésanům vlastních institucí, které je určují a zvyšují jejich lidskou hodnotu, ve vlastních očích jim dodávají větší autenticity než administrativní úkony zavedené a vnucené bělochy. Ukazuje se, že to, co určuje hodnotu a význam Evropana v jeho společnosti, neodpovídá tomu, co zvyšuje hodnotu jednotlivce ve společnosti naší. U nich platí: čím víc máš, tím víc musíš vydávat, pokud chceš obstát v očích druhých i sám před sebou. Z toho vyplývá, že to, co tvoří základ vaší společnosti, my za hodnoty považovat nemůžeme, neboť tyto pojmy jsou pro nás destruktivní. Chceme-li se přizpůsobit světu, nesmíme ekonomiku považovat za účel sám o sobě, ale za nástroj. Akumulaci, úspory, kapitalizaci, expanzi, růst s jeho důsledky, účinnost, rentabilitu můžeme používat jen jako nástroje. Jsme si vědomi, že pocházíme odjinud, a právě toto odjinud, kterým jsme pronásledováni, je souhrnem našich referencí. Koloniální systém totiž učinil z Kanaků nejen opovrženíhodné cizince okrádané ve vlastní zemi, ale i lidi, kteří by měli být identifikováni jen prostřednictvím ekonomických kritérií, spotřebních statků. Jak primitivní systém! pro nás má větší význam svébytnost vyrůstající z obyčejů. Někdo možná namítne, že ostatní kolonizované země Pacifiku si zachovaly a praktikují některé materiální obyčeje ve větším rozsahu než my. Ve skutečnosti jde často pouze o protokol, o projevy ve svém kontextu izolované, které, jak se nám zdá, ještě nebyly dekolonizovány, protože hraničí s folklórem nebo jsou za něj pokládány. My, Kanakové, lpíme oproti tomu například na zvycích vyznačujících životní etapy jednotlivce. Pro obyvatele Melanésie musí mít obyčej smysl globálně. Dekolonizace vzbudila v jižním Pacifiku silný pocit regionální solidarity, který se projevuje nejrůznějšími způsoby. Jaký je v tomto kontextu význam akce, jakou byl například Festival umění Pacifiku? A pokud půjdeme ještě dál Kultura se identifikuje se světem nejenom svojí originalitou, ale zčásti i svojí univerzalitou. Jak chcete tento požadavek internacionalismu uvést v soulad s kulturním posláním kanackého obyčeje? J.-M. T. Akce, jako Festival umění Pacifiku, které jsou přínosem ke světovému kulturnímu dědictví, mohou kanacké kultuře skutečně pomoci sehrát kulturní roli v obecnějším smyslu. V tuto chvíli jsme ale konfrontováni se skutečností, která nás nutí usilovat především o obnovu vlastní kultury. Například nezaměstanost, která našim mladým lidem brání vyučit se a stát se lidmi. V současném systému vede k dospělému životu jediná cesta, škola. Školní reprodukce sleduje jediný cíl: získání mzdy, peněžité odměny, která se stala účelem a bez níž je člověk jako nepoužitelný, nevyužitý a neužitečný popírán. Pojetí člověka ale úzce souvisí se způsobem, jakým je jednotlivec zasvěcen do poznání, do života; teprve potom souvisí s vývojem. Jeden z našich bezprostředních problémů je tedy následující: jak, pomocí nově definovaného programu a zaměření školy, dospět k takovému lidskému vývoji, který by integroval člověka, a nejen homo economicus, námezdně pracujícího? Jak si představujete integraci nových forem uměleckého vyjádření do melanéské kultury? Zdá se vám například možné a žádoucí podporovat rozvoj kanacké literatury ve francouzském jazyce? J.-M. T. Melanésané na Nové Kaledonii prožívají přechodné období poznamenané značnou váhavostí. Setkáváme se s prvky modernosti, chybí nám ale vzory integrující tradici i modernost. Proto se v současné době vede spor, který rozhodne mezi příklonem k modernosti a strachem ze ztráty identity. Tato diskuse bude dlouhá a rozpor budeme muset překonat. K symbióze mezi tradičním a moderním musí nevyhnutelně dojít. V nových formách vyjádření se projevuje integrací nových prostředků. Poetické či současné specificky melanéské náměty jsou doprovázeny kytarami. Tuto integraci moderního, vnějšího, představuje i použití harmoniky a bubnu v na-

4 142 J.-M. TJIBAOU šich tancích (pilous), suknic (manous), rytmických píšťal, okrasných barev a pudrů. Způsobem možná nepříliš zřetelným integrujeme do naší choreografie prvky sousedních kultur. Pak je tu ještě užívání lingvistického materiálu, francouzštiny, a ostatně i angličtiny, které soutěží s výpůjčkami z ostatních oceánských kultur. Dá se říci, že dějinné hnutí melanéské společnosti za znovuzískání nové identity vycházející z vlastních tradic skutečně existuje, vypomáhá si ale výpůjčkami a používáním obecných kulturních stereotypů, které dnes nabízejí především hromadné sdělovací prostředky. Přetrvávající váhání je dáno hlavně tím, že se nám stále ještě nedostává takových osobností melanéské kultury, které by vytvořily nové vzory, umělecká díla většího významu nutící k zamyšlení, sebeuvědomění, díla schopná rozpoutat tvůrčí proces. Některé, zatím ještě nesmělé pokusy jsme přesto zaznamenali, zejména v hudbě, ale i v oblasti malířství, sochařství, tance a divadla. Bezpochyby můžeme očekávat oživení básnické a literární tvorby inspirované vzory založenými na tradici Kanaků, nicméně přizpůsobené soudobému prostředí Melanésanů, zejména obyvatel měst. V tomto novém kontextu je schopnost přizpůsobit se jiné kultuře stejně životně důležitá jako mzda. Stejně životně důležitá je ale i nutnost vytvořit takové kulturní prostředí, v němž by modernost splynula s dechem našich předků, neboť jinak je návrat k vlastním kořenům nemožný. Jakou roli sehrají již existující nebo teprve nedávno vzniklé kulturní a vědecké instituce a organizace (Melanéský kulturní institut, Kanacký kulturní, vědecký a technický úřad)? J.-M. T. Z nedávno vzniklých úřadů může k dosažení vytýčených cílů bezpochyby nejvíce přispět Melanéský kulturní úřad, který byl za tím účelem vytvořen. V tomto ohledu nesmíme ale ztrácet ze zřetele ani význam Pozemkového úřadu. Ten by měl svou činností umožnit našim klanům získat zpět svoji půdu, svoje tradiční území, kulturní a nedotknutelná místa. K pochopení jejich významu si musíme uvědomit, že hierarchicky uspořádaný systém může fungovat jen tehdy, pokud prostorovému určení, které je tradováno ústním podáním, odpovídá skutečná prostorová reference. 1 Nesváry mezi klany, které dnes, v období procesu znovunabývání území, vznikají, pramení především z toho, že tradice, tvořící jakožto základ naší kultury organické pouto našich společností k prostoru, byla loupením půdy, jež doprovázelo kolonizaci, právě ve vztahu k prostoru výrazně narušena. Je tudíž zřejmé, že obnovení našich práv k půdě musí předcházet našim požadavkům kulturním. Jakou roli tedy sehraje Melanéský kulturní úřad? Především bude pokračovat v soupisu kulturního dědictví, tj. v dnes nejdůležitějším, již započatém úkolu. O pomoc při této naléhavé práci v terénu požádáme UNESCO, CNRS 2 a ORSTOM. Jedná se jak o soupis materiálních forem, tak i o ústní tradici, o zachovávání zvykových a magických úkonů, jejichž význam v městském prostředí ustupuje do pozadí, přestože tvoří základní předivo naší osobitosti. K tomu, aby bylo možné podobný soupis rozptýlených a zapomenutím ohrožených prvků melanéské osobitosti provést, je zapotřebí politické vůle v nejširším slova smyslu a jasných cílů. Má-li schéma identifikace vzhledem k tradici umožnit Melanésanům (znovu)vytvořit vlastní osobitost v prostředí, v němž v současné době žijí, musí být poměrně jednoznačné. Druhým důležitým úkolem Melanéského kulturního úřadu je záštita Festivalu umění Pacifiku. 3 Osobně jsem toho názoru, že by tato akce měla zahrnovat dva aspekty: bezpochyby by měla upozornit na tradiční kulturu, současně ale i ukázat jinou tvář, tu, jež je výrazem pocitů obyvatel Océanie v současném kontextu. To předpokládá umělecká díla ozřejmující jejich současné prožitky, tudíž i jejich požadavky (kulturní, politické, ekonomické), úzkost ze života i ze smrti. Chci tím říci, že jakmile si obyvatelé Oceánie budou jisti odezvou klasické podoby tradičních kultur stvrzujících jejich pocit kontinuity, trvání, pocítí potřebu nových odpovědí, kterými budou reagovat na nové životní podmínky, na nové techniky šíření. Konkrétně to znamená, že rozprava obyvatel Oceánie a rozprava o nich, tedy našeho lidu a o něm, se musí zcela přirozeně promítnout v médiích. Tím nám bude umožněno pokračovat v hledání sebe sama, zůstat v souladu s naší přirozeností, konečně zhodnotit naši identitu tvořivostí. Pro rok 1985 je hlavním cílem Melanéského kulturního úřadu zajistit pokračování festivalu. Bude usilovat o maximální zužitkování kulturních statků, jež se u této příležitosti shromáždí. Zkušenosti z této akce budou dál 1 Jean-Marie Tjibaou tu naráží na tradièní kanacký politický systém, který urèuje identitu každého rodového klanu podle místa jeho domova, jehož prestiž stoupá úmìrnì s jeho starobylostí. 2 Office de recherche scientifique et technique d outre-mer se sídlem v Nouméji. 3 Tento festival, který se mìl konat v roce 1984 v Nouméji, byl kvùli událostem zrušen a konal se v roce 1985 v Papeete (Tahiti).

5 CAHIERS DU CEFRES 143 šířit a zhodnocovat četné, zatím se rodící skupiny. Tyto aktivity budou provozovány v prostředí nových kulturních středisek v Nouméji a Hienghenu. V návaznosti na předcházející otázky bychom vám rádi položili otázku praktického rázu: jak si představujete řešení konkrétních problémů vzniklých obnovou a rozšířením kanacké kultury? J.-M. T. Kulturní obnova představuje celek. Úkolem rozličných služeb souvisejících s kulturní činností je vést k zamyšlení, napomoci k němu. Jen tak je možné začlenit kulturu do života, uspořádat prostor, existenční rámec, se zřetelem k harmonickému rozvoji obyvatelstva, ke zkvalitnění života. Vezměte si kupříkladu dnešní dualitu prostoru na Nové Kaledonii. 4 Je třeba pokusit se nalézt taková řešení, která by nesmiřitelnost dvou protikladných prostorů překonala. Jestliže nelze změnit uspořádání města tak, aby integrovalo kmen, pokusme se uspořádat zemi tak, aby současně dokázala integrovat město i kmen. Představa je asi taková: prvky, které ve městech přispívají ke zkvalitnění života sportovní a dětská hřiště, bazény, parky jsou subvencovány Proč rovněž nepodporovat činnost lidí, kteří výrobou rohoží, košíků, tradičních mincí, řečnickými, tanečními a pěveckými výkony přispívají ke zkvalitnění života na venkově? Účastní se tím právě onoho pojetí vývoje nadřazeného pouhému spotřebnímu blahobytu, jehož lze dosáhnout díky mzdě. Moderní peníze musí pomáhat výrobě tradičních peněz. Tyto činnosti, úprava chatrčí, zlepšení prostředí kmenů, mohou být odměňovány i jinak než peněžitou odměnou, například službami zdarma (jmenujme dopravu, která by usnadnila pohyb a výměnu). Tyto otázky jsou předmětem úvah při úpravách rozpočtu a plánu. Ano, jsme pro obnovu kultury, musí se ale stát součástí celkového uspořádání životního prostředí a služeb, vtisknout jim určitý styl pro blaho všech. Život v městském prostředí, jenž se stal osudem stále se zvyšujícího počtu Melanésanů, Polynésanů a Mikronésanů, je v rozporu s četnými tradičními hodnotami společností Pacifiku (pozornost věnovaná rytmu přírody rovnost směna společenské styky pospolitost), které tu bývají rozhodujícím faktorem kvality života. Jak uvést v soulad nevyhnutelnou existenci města s tím, čemu se tady říká buš nebo vnitrozemí a ostrovy? J.-M. T. Městské prostředí se svými výhodami, ale i omezeními, je tradiční melanéské společnosti zajisté cizí. Anonymitu, každodenní boj za uznání, získání místa a postavení, tedy za přežití, v našich venkovských společnostech neznáme. Melanésané vědí, že s příchodem do města budou muset čelit nové realitě, vyrovnat se s hodnotami industriální společnosti: výkonností, rentabilitou, přesným plánováním své činnosti, a v rozporu se zdánlivě snadnou komunikací a výměnou i s individualismem a samotou. Pod stejný tlak se dostane i venkovský kmen, jakmile k němu patří námezdně pracující; je vtažen do téhož pohybu, je nucen sdílet jiný systém hodnot. Náš problém tedy spočívá v tom, abychom našli způsob, jak se s tímto zvratem vyrovnat, dokázali se v tomto novém prostředí cítit svobodně, přitom si ale zachovali vlastní identitu. K pochopení našich nesnází a tužeb je ale třeba si uvědomit, že stále ještě nejsme dekolonizováni. Nekanacké prostředí, k němuž z donucení patříme, vnímáme nejen skrze zcizenou půdu, ale i skrze zkoušky, jež pro nás představují překážku, přísnou správu, chladné ekonomické zákony. Tento moderní svět, z něhož jsme ještě nevymýtili zlého ducha, nadále nese stopy kolonizace, která nás ponižuje a oklešťuje. Důkazem může být i fakt, že kanacká realita dál upadá v zapomnění, jsou odmítány smíšené svazky, popírány stopy naší civilizace. Kolonizace udělala z Kanaků anonymy. Na okraji společnosti jsme se neocitli náhodou, či jen v důsledku pasivního odmítnutí. Jestliže já jsem dnes schopen sdílet s nekanackým obyvatelem země to, co mi dala francouzská kultura, pro něj je nemožné sdílet se mnou onen díl univerzality obsažený v kultuře mojí. Smíření města s venkovem je tudíž podmíněno uznáním melanéské osobitosti a úplným obnovením našich hodnot. Díky nedávným dějinám se na Nové Kaledonii, na melanéské půdě, sešlo několik cizích kultur. Jak vidíte koexistenci těchto kultur s kulturou původní? Domníváte se, že je třeba ve jménu minulosti pěstovat odlišnosti, usilovat o synkretismus, nebo se pokusit, jak napsal Claude Lévi-Strauss, chránit rozličnost kultur bez ohledu na historický obsah, kterým přispělo každé období? 5 4 Jean-Marie Tjibaou tu pøipomíná protiklad mezi mìstskou aglomerací ovládanou bílým obyvatelstvem a buší (vnitrozemi Velké zemì a Ostrovù loajality), venkovem s pøevážnì kanackým obyvatelstvem. 5 C. Lévi-Strauss, Race et histoire, Paøíž, Gallimard, edice Folio essais, str. 85 (1.vydání, Unesco, 1952)

6 144 J.-M. TJIBAOU J.-M. T. S cizími kulturami v nejrůznějších podobách se Melanésané setkávají především ve městě. Tyto kultury jsou ale součástí obecné kulturní transformace, jíž naše země prošla: ve školách se učí francouzština, francouzský logický systém, a všechny děti navštěvující školu, melanéské i nemelanéské, v tomto systému žijí. Aby mohl být cizí systém integrován, musí narazit na osobitost dostatečně sebevědomou, jistou si svým vlastním systémem, svými odkazy. Jakmile to bude platit i pro Melanésany této země, budou mu schopni čelit, integrovat z něj to nejlepší; nejdřív se ale vůči němu musí vymezit, znovu najít své místo. Znalost francouzštiny, světového jazyka, je bezesporu výhodou. Melanésané se ale proto nemusí stát černými Francouzi. Naopak, je třeba, aby se dokázali postavit proti zbytku světa, hrdi na své tužby a způsob života, zároveň ale schopni užívat současné prostředky, které nabízí škola a média, schopni integrováním přínosů ostatních kultur stvrzovat vlastní osobitost. V hledání identity a přijímání prvků cizích kultur, které jsou součástí každodenního života a určují postavení jednotlivce v novém prostředí, je trvale přítomna dialektika, vratný pohyb. Stejně trvalá musí být ale i obava ze ztráty sebe sama, ze zřeknutí se vlastní identity. Pro Melanésany, rozhodnuté integrovat přínosy cizích kultur, stejně jako i pro ostatní, kteří se ocitli ve stejné situaci a musí učinit stejné rozhodnutí, představuje nesmírně cennou pojistku, znamení, jakousi zábranu. Když jsem pozoroval, k čemu dochází v mé zemi, nabyl jsem ostatně přesvědčení, že prolínání kultur implikuje určitou neměnnost, trvalý kontakt nejen systémů, ale i jednotlivců žijících pospolu. Důležitější než spřízněnost kultur napomáhající jejich sdílení je ale předchozí výslovné uznání osobitosti každé z nich. Převaha kolonizačního jazyka není sebemíň na škodu, pokud tento jazyk užívá domorodec k tomu, aby se projevil a dosáhl uznání. Média i škola na Nové Kaledonii jsou totiž důkazem toho, že z našeho požadavku kulturního musíme nejprve učinit požadavek národní. Výsadním místem každého jazyka je domov národa, s kterým se tento jazyk ztotožňuje. Jsme nuceni konstatovat, že melanéská kulturní osobitost dosáhne svých skutečných rozměrů jen tehdy, dokáže-li melanéská společnost přemoci svůj osud. Instituce jsou užitečné dárky, dobré nástroje. Lze ale osobitost vytvořit pomocí nástrojů?

Představení systému francouzského vysokého školství

Představení systému francouzského vysokého školství 1 Cahiers du CEFRES N 24, L enseignement supérieur en France et en République tchèque : perspectives européennes = Vysoké školství v České republice a ve Francii: evropské perspektivy Antoine Marès, Dominique

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.

N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed. Cahiers du CEFRES N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.) Marcela EFMERTOVÁ Pohled na vývoj historie

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Cahiers du CEFRES. Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) N 6, Dějiny a paměť. Bohumil PEKÁREK Paměť a politika

Cahiers du CEFRES. Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) N 6, Dějiny a paměť. Bohumil PEKÁREK Paměť a politika Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Bohumil PEKÁREK Paměť a politika Référence électronique / electronic reference : Bohumil Pekárek, «Paměť a politika»,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 179/2012-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Martin Weber NOSNÉ MYŠLENKY EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A JEJICH NAPLŇOVÁNÍV ČR. Motto

Martin Weber NOSNÉ MYŠLENKY EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A JEJICH NAPLŇOVÁNÍV ČR. Motto Martin Weber Motto Tato země není tak chudá, aby pro budoucnost své krajiny nenašla a nemohla vynaložit potřebné prostředky. Kromě toho dobře připravené programy a projekty nalézají příznivou odezvu v

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM)

DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM) VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁS A VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁS A VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH VÝŽIVA OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM) EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Jan Kranát POLITICKÁ FILOSOFIE čili o politické svobodě 5. Politická filosofie Průvodce tématem: o politické svobodě 5.1 PROLOG: V HOSPODĚ... 5.2 NAŠE VÝCHODISKO: HNUS Z POLITIKY 5.3 ZÁKLADNÍ POJMY 5.4

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT Skutečný

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více