Jiří Dolejš. Levice mezi minulostí a budoucností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Dolejš. Levice mezi minulostí a budoucností"

Transkript

1 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností 2010

2 1 Kapitola I.: ZA NEDOGMATICKÉ POJETÍ POLITIKY JAKO ZÁŽITEK NOVÉ NADĚJE Copyright Jiří Dolejš Layout SELA ISBN XXX-XX-XXXXXX-X-X Minulé 20. století bylo stoletím historického pokusu naplnit ideály levice v praxi. Komunistické i socialistické strany se dostávaly k moci a mohly ukázat, jak dokáží měnit starý podlý svět. Nezralost tohoto pokusu a nakumulované chyby vedly v tomto století nakonec ke ztrátě iniciativy, inovační dynamiky a k oslabování důvěry, kterou levice měla. Ve východní Evropě byl původní emancipační ethos nahrazován autoritářským novotvarem bránícím historicky překonané paradigma. Lze hovořit o krizi levice jak tzv. reálně socialistického Východu, tak i kapitalistického Západu. Zhruba v 60. letech se proti tradiční levici začala utvářet kritická fronta, hledající cestu z této krize. Šlo o významný mezinárodní fenomén působící v podstatě dodnes od experimentů New Left až po socialismus s lidskou tváří. Ve štítu měla úctu k osobnímu rozměru prožitku lidské existence, silné antiautoritářství, další fundamentální emancipaci a radikální demokratismus. Začínala se postupně utkávat s novými problémy, jako je ekologické ohrožení, byrokratismus tradičního sociálního státu, sociální exkluze sociálních skupin spojených s industrialismem a zejména degenerace historického pokusu o socialismus v sovětském bloku. 3

3 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností (2010) Kapitola I.: Za nedogmatické pojetí politiky Rodící se nová levicová moderna ale nebyla schopná vytvořit odpovídající účinnou politickou strategii. Byla příliš vázána jak tradičními společenskými strukturami, tak i rozbíhavostí postmoderní reakce na určité ideové vyčerpání. Levicové aktivity nepodřazené monopolní moci komunistické strany byly systematicky potlačovány, což vedlo k tomu, že konec 80. let zaskočil levici nepřipravenou. Pro mnohé to byl značně znejisťující zážitek, který je od levicové orientace odklonil. Někteří se odvážili k skoku víry do inovativních politických koncepcí, druzí se snaží aktivismem dobývat terén oživlé občanské společnosti a jiní zase začali hledat v nové situaci kořeny své levicové autenticity. V každém případě se tehdy otevřely dveře do nové levicové budoucnosti, vznikla příležitost chopit se šancí na spoluutváření jiného světa. Myšlenky tradiční levice ztrácely punc věčnosti, ale bez toho pocitu dekadence à la atmosféra fin de siècle. Hledačství nového zase získalo svůj smysl i kouzlo. Pád monopolu na pravdu provázelo i uznání možnosti omylu a také toho, že kus pravdy mohou mít i ti druzí. Takové okamžiky se v historii objevují jen občas a jejich zážitek ovlivní generaci, která je do nich nejvíce vtažena. Pocit naděje a otevření, který zažijí, je provází po zbytek života. Přiznávám, že i pro mne byl konec 80. let silný osobní zážitek, který mne nasměroval na životní dráze a který samozřejmě nebude nikdy prost jistého subjektivního rozměru. Upozorňuji proto, že v této úvodní kapitole dám větší prostor vlastním vzpomínkám a emocím z té doby. Diskuse ve společenskovědní oblasti byly před rokem 1989 plné pouze oficiální argumentace, a to dokonce i v odborných časopisech. Pokud se vůbec vedly analytičtější debaty, tak jen na uzavřených fórech a neměly větší společenskou rezonanci. Pro člověka vážně se zajímajícího o řešení nakupených problémů ve společnosti to byl dost skličující stav. Naštěstí jsem se mohl hned v roce 1984 zapojit do nově zakládaného prognostického výzkumu. Tento cíl státního plánu základního výzkumu naplňoval federální Prognostický ústav ČSAV, Ústav prognózování pro Českou republiku a Kabinet prognóz pro Slovenskou republiku. Šlo o úkol, který ukazoval, že by mohl pomoci bořit krunýř stereotypů, kterých bylo ve společenskovědní oblasti, ale i v politice více než dost. Dodnes vzpomínám na toto období jako možná lidsky i profesně nejšťastnější. Ústav prognózování byl vytvářen zcela nově a směřovalo sem mnoho mladých lidí se zájmem o vědeckou dráhu. Pracovali zde i kvalitní odborníci, kteří byli před tím vyloučeni z KSČ či byli z jiných důvodů nepřijatelní na jiných pracovištích. Nastoupil sem i školitel mé diplomové práce a nabídku zde pracovat jsem rád přijal. Očekávala se zde práce s interdisciplinárním, syntetickým přístupem. To by i přístup, který mi byl vždy blízký. A samotná prognostika měla blízko k futurologii, která mne zajímala i jako vášnivého čtenáře sci-fi literatury. Bylo zde soustředěno množství inteligentních, skutečně vzdělaných osobností s nekonvenčním myšlením (některé z nich byly do doby přestavby na indexu). Pěstovala se zde na panující poměry i jistá svoboda diskusí. Až komicky pak působilo, když sem přišli školit lidé ze stranických institucí a nevěděli o těchto věcech ani zlomek toho, co ti školení. V ústavu jsme mohli čerpat i z četných zahraničních zdrojů, i když opožděně a nesystematicky. Příkře to kontrastovalo s každodenními poměry tehdejší společnosti tzv. reálsocialismu. Mimo půdu těchto uzavřených diskusí panovala podivná směs normalizačního konformismu a sílící konzumeristické orientace. Dnes je obviňována kapitalistická současnost z konzumu, ale zapomíná se, jak silně se toto u nás projevovalo už před rokem Samozřejmě v podmínkách nedostatkové ekonomiky a útěku od formalizovaných procedur tzv. angažovanosti do privátní sféry. Většina lidí hrála na veřejnosti své role, aby se vyhnula potížím, a v soukromí často nadávala na nedůvěryhodný režim, sháněla bony a listovala v katalozích Neckermanna či Quelle. Toto rozpoložení mezi obyvatelstvem potvrzovaly i neveřejné sociologické průzkumy z té doby. Tito lidé ztráceli pochopitelně chuť nést náklady překonání nahromaděných rozporů a rizik v rámci zachování socialistické orientace země. Přestali se identifikovat s historickou snahou o radikální přesah reality. Nástup Gorbačova v SSSR přinesl určitou naději, že se věci pohnou k lepšímu. V rámci tzv. glasnosti se najednou diskutovalo o dříve tabuizovaných tématech, ze SSSR přicházely filmy a literatura kritické vůči režimu. Rostl zájem o tiskoviny jako Sovětská literatura či Týdeník aktuality vydávaný APN. Tzv. perestrojka uvolnila zatuhlé poměry v sovětském bloku, ale časem se také ukázalo, že bohužel poskytla jen slabá východiska, jak dál. A také odhalila neschopnost tehdejších našich konzervativních předáků, kteří se perestrojkové oblevy právem obávali. Tehdy to ale pro mne byl impulz, abych kývl na členství v KSČ. Před tím jsem opakovaně na nabídky členství nereflektoval, a to i přes to, že jsem měl členy KSČ v rodině a sám byl jednoznačně levicově orientován. Zkušenost s konkrétními představiteli tehdejší KSČ, s kterými jsem se setkával, byla dost odpudivá, ale šance udělat i ze stranické politiky sílu nezbytné změny mne nakonec přesvědčila. Po dvouleté kandidátské lhůtě jsem byl přijat do KSČ v lednu Jedna věc byla zabývat se nějakým společenskovědním oborem profesně, být nezávislým odborníkem, a druhá věc byla pokusit se tyto znalosti promítnout i do smysluplné politické praxe. Upřímně řečeno tehdy jsem ani netušil, co všechno běžná politika obnáší a jak moc se ve své profesionální podobě liší od způsobu práce ve vědě. Na tomto místě si dovolím ocitovat sám sebe, z materiálu, který jsem tehdy připravil pro pracovní seminář mladých vědeckých pracovníků. Dnes řada fakt signalizuje, že prostor pro provedení účinné reformy je již nedostačující. Uspět v přestavbě tedy předpokládá vtisknout jí charakter komplexní revoluční přeměny socialistické společnosti. Nebo další ukázka: Komunistická strana tuto funkci řádně neplní a je otázkou 4 5

4 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností (2010) Kapitola I.: Za nedogmatické pojetí politiky úspěšných změn uvnitř strany, zda se jí podaří se této úlohy opět zhostit, či bude nutné artikulovat požadavek vytvoření nového předvoje. A do třetice: Čím déle trvá snaha systému po zachování statu quo, tím více sílí stagnační procesy, až vzniká,past času, ve které se pokrok v jakési smyčce ztotožňuje s minulostí, a když systém tuto past nepřekoná skokem, tak vyústí v jeho zánik (citováno z Jiří Dolejš : Teorie a praxe přestavby, Ústav prognózování, Praha, listopad 1988). Byla v tom samozřejmě mladá krev a odvaha k otevřenému pojmenování toho, kde jsme cítili problém. Radikální úsilí o změnu vycházelo z toho, že první revoluce byly formačně nezralé, naplněné vysokou intenzitou třídního boje a nastolily jen velmi nedokonalou podobu nového systému prosycenou prvky starého. Mělo přijít couvnutí a zvládnutí získaného historického terénu (jakýsi nový thermidor) a teprve potom mohla přijít vyšší forma sociální revoluce, nejen v pokojnější atmosféře, ale také na jiné úrovni způsobu výroby, která by onen nezralý systém, pouze v hrubé stavbě (z klasiků známé jako werdende Form) vyspravila, dotvořila a už v daleko méně intenzivním konfliktu dotáhla do vyšší systémové alternativy (tj. gewordene Form). Samozřejmě že nás za takové náměty z diskuse nechválili, ale aspoň také už ani netrestali za to, čemu nerozuměli a co narušovalo zaběhlé zvyklosti. Tonoucí se stébla chytá a někteří i z té zatuhlé stranické struktury hledali nějaké vodítko. Když do ústavu za námi tehdy přišel emisar z ÚV KSČ, abychom ustavili expertní tým pro prognózu samotné KSČ, vznikl projekt KSČ Když jsme ale otevřeli myšlenku zrušit vedoucí úlohu KSČ v Ústavě ČSSR a zbavit stranu administrativně hospodářských funkcí, zájem příslušných míst o tuto expertizu ochladl. Další vývoj ale ukázal správnost úvahy, že levicová transformace společnosti měla charakter určité časově omezené šance a její oddalování a nakonec i pominutí zauzlilo všechny sociální i ekonomické procesy. Vedle perestrojky tu působila i určitá obleva mezi Západem a sovětským blokem. Tu v mezinárodním měřítku podpořil tzv. helsinský proces. V rámci mírové koexistence dvou systémů měl sovětský blok zájem zlepšit si na mezinárodní scéně image v oblasti lidských práv. Když u nás v listopadu 1988 vzniká nová opoziční iniciativa, Čs. helsinský výbor (věnující se dodržování lidských práv v ČSSR), je 10. prosince 1988, v Den lidských práv, povolena manifestace na Škroupově náměstí v Praze 3. Řada politických práv, po kterých se tam volalo, ale měla pro oficiální moc ještě stigma práv buržoazních. A tzv. Palchův týden v lednu 1989 měl jednoznačně represivní charakter. Od začátku jsem se přesvědčoval, že to ani v perestrojkové atmosféře nebude jednoduché. Demokratizace předpokládala především svobodný dialog. Opatrné diskuse na půdě někdejší KSČ byly ale i v podmínkách oficiální přestavby stále dost jalové. Někteří spatřovali v požadavcích na trh a demokracii až hystericky,úradek ďáblův. Na původně připravovaném řádném XVIII. sjezdu KSČ v roce 1991 se očekávaly určité podstatnější přestavbové změny, ale nebylo moc zřejmé jaké. Vedení KSČ bylo slabé a nejednotné. Jak mělo rozumět zítřku, když mělo až příliš pod kůží včerejšek? Důsledkem této atmosféry bylo dále se prohlubující znechucení, a to i u straníků. Podle výzkumů z června 1989 jen necelá polovina dotázaných členů KSČ uváděla, že by v případě možnosti nové volby znovu vstoupila do KSČ. Věcně komunikovat dokázala také Československá vědecko-technická společnost (ČSVTS), která měla své odbočky v průmyslových podnicích a jejímiž členy byli zejména vědci a odborníci. Mimochodem, v 80. letech byly vyhlášeny tzv. prognostické úterky, na kterých se v centru ČSVTS na Novotného lávce poměrně otevřeně diskutovala témata na jiných fórech nepředstavitelná. Pamatuji se, jak zejména inteligence citlivě vnímala absenci dialogu. 28. února 1989 proto vznikl Dopis vědeckých pracovníků L. Adamcovi vyjadřující zklamání z minima změn a nefungujícího dialogu (mezi signatáři této výzvy byli i členové KSČ). Volali po debatě, ale od KSČ se jim dostalo cejchu vnitřního nepřítele šikanovaného ze strany moci. Diskuse ve stranické organizaci Ústavu prognózování byly pro mne nakonec docela smutnou zkušeností. Na schůzích KSČ jakoby se ze svobydomilovných akademiků stávali normalizační roboti mluvící ve frázích jako z oficiálních stranických dokumentů. Když jsem na schůzi základní organizace chtěl probrat výše zmíněný dopis vědeckých pracovníků, skončilo to okamžitým ukončením debaty a následným vyšetřováním Státní bezpečností. I debaty na téma dokumentu Několik vět končily podobně. Taková atmosféra ostatní vědecké pracovníky od KSČ odpuzovala a ty, kteří již do KSČ z řady důvodů vstoupili, vedla k maximální opatrnosti a k soustředění se na taktickou formu změn. I po tolika letech mám v živé paměti, jak v srpnu 1989 navštívil studenty na chmelové brigádě tehdejší vedoucí tajemník MV KSČ a člen předsednictva ÚV KSČ Miroslav Štěpán a jak tam varoval před těmi, co si myslí, že vědí, jak může být v budoucnosti těžko. Musíme si dát pozor na prognostiky. Tihle rádoby vědci už vědí, jak bude za sto let, ale nechtějí se zapojit do toho, aby nám pomohli s naší odpovědností v nejbližších letech, hřímal tam Štěpán. Takhle se čtvrt roku před Listopadem chápalo heslo říkat mladým pravdu. Po dvaceti letech jsem měl pocit déjà vu, když Václav Klaus podobně vrchnostensky shazoval v debatách o ochraně klimatu klimatology a environmentalisty. V komunistických funkcionářích lidé viděli ne předvoj pokroku, ale společenství vyvolenců a loajálních kývalů, hlídajících si především své pozice, kterými se dostali nad strop svých kádrových možností. Viditelné znaky zaostávání a dějinné bezperspektivnosti od nich odvrátily masy i vlastní straníky. Část straníků ale přeci jen chtěla jít se změnami v KSČ dál. Vzpomínám si na diskusní stranické kluby U Hybernů či v Celetné ulici, vznikala také neformální debatní Společnost Bohumíra Šmerala, ale 6 7

5 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností (2010) Kapitola I.: Za nedogmatické pojetí politiky až po Listopadu z těchto debat vzniklo Demokratické fórum komunistů. Hlas těchto diskusí ale nepronikl do stranického ústředí a vyvrcholilo to tím, že na demonstracích před ÚV KSČ a budovou Rudého práva 14. prosince 1989 bylo možné potkat řadu poctivých členů KSČ. Levice obecně tušila potřebu změny ještě před krachem předlistopadového režimu. Lepší alternativu nekapitalistické společnosti však neměla promyšlenou. Snahy otevřít diskusi politické levice mimo struktury KSČ se moc daleko také nedostaly. Na půdě legální Československé strany socialistické (ČSS) se například organizovalo DiFoSo (Diskusní fórum socialistů). Poměrně otevřeně se tam k problémům stavěli lektoři z ČSS jako například Stanislav Křeček či Jiří Vyvadil, chodili tam ale i lidé z ÚV KSČ či z VŠ politické. Svobodné slovo, tiskovina ČSS, bylo v tomto období odvážnější než Rudé právo či jiné tiskoviny, a to bez cenzorských zásahů. Ze strany levicové opozice vzniká Obroda (Klub za socialistickou přestavbu), navazující na obrodný proces z roku Kolegové, kteří v prognostickém ústavu byli členy Obrody, nás informovali, že jsou kontaktováni i z oficiálních míst. V rámci KSČ byl takovými jednáními pověřen vedoucí oddělení společenských organizací ÚV KSČ J. Bouchal. Před rokem 1989 nakonec tato nesmělá jednání údajně přímo zakázal generální tajemník Milouš Jakeš. Jednání se však nepohnula z místa ani po Listopadu 1989 a tento zdroj reformní identity se začal opět od KSČ vzdalovat. Klíčoví obrodáři v roce 1990 vpluli do struktur Občanského fóra a nakonec se jejich rozhodující část přimkla ke vznikající ČSSD, kde vyvažovala spíše centristické první horákovské vedení. Do obnovené ČSSD vplynula i Společnost pro studium demokratického socialismu, založená před rokem 1989 kolem bývalého ministra zahraničí Jiřího Hájka. S touto skupinou údajně navázal kontakt i představitel sociálně demokratického exilu prof. Radomír Luža, zajímající se o historický kompromis mezi reformními komunisty a sociálními demokraty. Mnohé by se asi vyvíjelo jinak, kdyby působili někteří z těchto lidí v reformované komunistické straně. Tak dlouho se ale práskalo nad hlavami nezávislých myslitelů bičem revizionismu, až se podařilo jakékoliv širší levicové řešení udusit v zárodku. Když pak chtěly elity režimu zavádět změny shora, byly už schopny jen mocenského taktizování. Ideologie odtržená od života zdegenerovala v nezáživné agitační klišé a kůl v plotě těžko mohl někoho oslovit, s ním si už socialismus nikdo nespojoval. Změny v ČSSR nakonec přišly až po změnách v Polsku, Maďarsku a NDR. U nás vládl Jakeš s Husákem a ve Varšavě už vládla Solidarita, v Budapešti schválili novou ústavu a v Berlíně už se bourala zeď. Ztrátu veřejné podpory, kterou tehdy potvrzovaly nepublikované sociologické průzkumy, u nás režim až do konce kompenzoval represivně. Ožívaly spíše nezávislé formy, které se nezaměřovaly na řízení změn ve společnosti, ale cítily blížící se dělení kořisti. Jestliže mezi stranickou byrokracií existovala tři křídla konzervativní, reformistické a pragmatické nakonec zvítězilo to pragmatické a to, které se v minulém režimu méně namočilo. Byla to rozporná doba. Zatímco jedni z vedení strany a státu zkoušeli vyjednávat s opozicí, druzí chápali jakékoliv vybočení jako konfrontaci a útok na pořádek. A to do poslední chvíle. Tři týdny před 17. listopadem 1989 se například v den státního svátku v sobotu 28. října u příležitosti 71. výročí vzniku Československa sešla u sochy sv. Václava v Praze pokojná manifestace. V podvečer už tam bylo několik tisíc osob. Jako přímý účastník této pokojné akce si pamatuji, že hesla jako Dialog či Chceme demokracii opravdu vyjadřovala panující neagresivní náladu. Mnozí z nás dokonce spíše jen přihlíželi z chodníku. Přesto však policie prostor nepropustně uzavřela a začala to brát šmahem. Pitoreskní byly neustálé výzvy Bezpečnosti k rozchodu, když prakticky nebylo kam jít. Nakonec začali vybrané lidi (cca několik stovek) nakládat u hotelu Europa do autobusů a zbytek manifestujících propustili koridorem v Jindřišské ulici. Na podobných akcích si každý mohl udělat obrázek o tom, jak směšná byla pak následná oficiální tisková prohlášení, která ospravedlňovala zákrok s tím, že šlo o akci nelegálních rozvracečských skupin s protisocialistickým obsahem. Na těchto akcích se potkávalo čím dál víc lidí, většinou zcela normálních, různých profesí, žádné rozvracečské živly. A samozřejmě se přes ně do společnosti šířilo povědomí o zmatené moci, která neví, co chce a málokdo jí už věří. Pokud moc nesnese, že se na pokojném shromáždění vykřikne třeba Ať žije Charta 77 a rozhodne se k represivnímu zákroku, mluví to za vše. A zastrašování v té atmosféře zlomu už moc nepůsobilo. Také já jsem se tehdy 28. října 1989 ocitl v autobusu pro zadržené a po malé anabázi po přeplněných věznicích skončil v cele předběžného zadržení v Praze na Pankráci. Když mne v pondělí večer 30. října 1989 propustili, na mém tehdejším pracovišti to ani nevyvolalo nějaké pozdvižení. Ale možná také, že se doba začala měnit tak rychle, že už lidi jako já nestačili ani zažalovat. Po 17. listopadu 1989 se v našem ústavu v pondělí také sešly odborářské, svazácké a stranické struktury, nevědělo se, co z toho všeho bude. Ale byl ustanoven revoluční stávkový výbor, který vydal první prohlášení. Přes moji stranickou příslušnost, možná i s ohledem na moje nedávné zadržení, a že jsem se nebál jít pro slovo daleko, ze mne dokonce v těch dnech udělali mluvčího toho ústavního výboru. A přišla paradoxně i první stranická funkce protože předseda naší základní organizace KSČ položil v krátké době legitimaci a já to převzal po něm, než stranické buňky opustily pracoviště z titulu zákona o politických stranách. 17. listopad 1989 potvrdil, co už bylo delší dobu zřejmé většině společnosti. Tedy absenci reálného dialogu a nedemokratické potlačování nežádoucích názorů. Požadavky na to, aby nebyly kladeny překážky šíření objektivních informací a aby byly urychleně a před zraky veřejnosti vypracovány zákony týkající se základních politických práv, byly podporovány napříč celou společností. Přesto ještě v nebližších dnech vystupovali 8 9

6 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností (2010) Kapitola I.: Za nedogmatické pojetí politiky představitelé strany a vlády s přestavbovou frazeologií a prohlášeními o oprávněnosti zákroku na Národní třídě v Praze. Eskalace občanské nespokojenosti pokračovala. Nešlo jen o z pohledu oficiální ideologie nespolehlivé intelektuály. Listopad uvedl do varu i do té doby formálně ideologicky protěžované příslušníky údajně socialisticky uvědomělé dělnické třídy a naplnil jimi spolehlivě všechna náměstí ať už šlo o Millerovy kováky z pražského ČKD, hutníky z bývalého Rudého Kladna, nebo horníky z Černé Ostravy. Zvláštní kategorií byly hospodářské nomenklatury, tedy osoby obsazující rozhodnutím strany systém klíčových míst v ekonomickém životě. Ty pochopily svoji výhodnou pozici, že pokud se nezapletou do politických bojů, vplynou do nových poměrů nejsnadněji. Privilegia, která jim dříve schvalovala strana, si tito lidé totiž snadno udrželi tím, že se jako nositelné významných hospodářských informací po pádu mocenského monopolu KSČ zapojili do transformace ekonomiky. Z toho samozřejmě nelze dělat automatický závěr, že tu došlo k předání politické moci výměnou za účast na moci hospodářské. Změna mocenských a politických poměrů nezměnila znalosti a konexe. A ti, co byli ve straně kvůli nomenklatuře, odešli. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 bylo vedení KSČ dezorientováno a paralyzováno vnitřním konfliktem. V pátek 24. listopadu 1989 se sešlo mimořádné zasedání ÚV KSČ, na kterém bylo po neslaném nemastném vystoupení generálního tajemníka Jakeše celé předsednictvo donuceno dát k dispozici své funkce. Na druhý den v sobotu bylo vedení strany částečně rekonstruováno a bylo rozhodnuto svolat mimořádný sjezd KSČ (původně na leden 1990, nakonec ale byly lhůty zkráceny na prosinec 1989). Nový generální tajemník Karel Urbánek ve svém vystoupení v médiích přiznal odtržení KSČ od lidí, ale s ničím konkrétním nepřišel. Poslanci Federálního shromáždění alespoň vypustili z ústavy článek o vedoucí úloze komunistické strany. Na předsednictvu ÚV KSČ 7. prosince 1989 byli Milouš Jakeš a Miroslav Štěpán vyloučeni z KSČ. Z ústředního výboru byli odvolání Vasil Biľak, Karel Hoffmann, Josef Lenárt a Miroslav Zavadil. Gustáv Husák, Jan Fojtík, Alois Indra a další odešli dobrovolně. V sobotu 20. prosince 1989 zahájil v Praze v Paláci kultury jednání přelomový mimořádný sjezd KSČ, který otevřel prostor pro adaptaci komunistické strany v nových podmínkách. Ve zprávě předsednictva ÚV KSČ přednesené na tomto sjezdu bylo konstatováno, že základní příčinou krizového stavu byly stalinské deformace. Podle této zprávy jejich podstata spočívala v nedemokratickém, centralistickém, administrativně direktivním systému řízení. Předsedou KSČ byl zvolen Ladislav Adamec a 1. tajemníkem Vasil Mohorita. Byl volen nový ústřední výbor, ve kterém byli lidé jako například Miroslav Grebeníček (docent na UJEP v Brně), ale i Václav Junek (náměstek ředitele Chemapolu Praha). Vedle očisty řad KSČ a rozchodu s umělou názorovou jednotou se pozornost upínala i na tehdejší majetek strany, který dosahoval v roce 1989 hodnoty asi dvanácti miliard Kčs (na jaře 1990 bylo rozhodnuto o vrácení většiny tohoto majetku lidu). Stalo se nakonec to, co se stát muselo. Přišla porážka, která nebyla produktem nějaké nahodilosti či pouhých subjektivních vlivů. Kolaps přišel v důsledku nahromaděných vnitřních rozporů systému. V roce 1989 tak byla prolomena degenerativní nehybnost ve společnosti a v tom je bezesporu pozitivní étos tehdejší změny. Ocenit je třeba i pokojný charakter Listopadu, i když velvet revolution opřená o myšlenku nepolitické politiky byla spíše mytologií. Politickou moc bylo ale možné předat v krvi, nebo bez krve. A je historické plus, že ozbrojené složky tehdejší ČSSR po 17. listopadu 1989 nešly do otevřené konfrontace. I když je samozřejmě pravdou, že ozbrojený zásah proti opozici si nepřály především velmoci (historici dokládají, že to do Prahy v těch dnech vzkázala i Moskva). Byly to také hlasy komunistů, které zvolily v aklamační volbě dosavadního nepřítele režimu Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky. A tzv. politika národního porozumění umožnila 23. ledna 1990 přijmout zákon o politických stranách (č.15/1990 Sb.), ve kterém v 9 byla uvedena KSČ jako legálně existující strana. Občas se můžeme dočíst, že k demontáži sovětského systému v SSSR i u nás došlo na základě tajného plánu zpravodajských služeb. Konspirativní interpretace listopadu jsou mediálně vděčné, ale dějiny nejsou výsledkem práce agentů a manipulace ideodiverzních centrál. A to přes to, že aparáty tajných služeb na obou stranách rozděleného světa získaly nebývalou, často nekontrolovanou moc. Představitelé konzervativní levice někdy tvrdí, že Listopad byl pouhou kontrarevolucí naordinovanou imperialistickými agenty. Na opačné straně jsou zase oblíbené scénáře o všemocné KGB připravující přechod komunistických oligarchií do předem připravených pozic v nových poměrech. Příběhy zakonspirovaných agentů a vlivové agentury různých služeb nepostrádají melodramatičnost. Ale svalovat na ně kolaps celého systému je absurdní. Hry zpravodajských služeb pracovaly jenom s tím, co už bylo reálně v běhu, a subjektivně se podílely na zprostředkování objektivních podmínek. V roce 1989 byla elitami sovětského systému spuštěna vědomě připravovaná imploze režimu, který sliboval mnohé, ale nakonec ztratil schopnost regenerace (vlny pokusů o reformu končily bez úspěchu). Nemá smysl nedostatky minulého režimu bagatelizovat jenom proto, že proces předání moci byl vyjednán mezi Američany a Sověty a byl zpravodajsky zajišťován. Ideologie gorbačovské zrady jako dědičky zrady chruščovské, stejně jako kritika perestrojkového konceptu otevření se Západu (hovoří se v této souvislosti o katastrojce ) jednak absurdně mýtizuje stalinské období, jednak vytváří falešný pocit, jako kdyby existovala nějaká použitelná vědecká teorie socialismu, kterou stačilo jen zásadově neopouštět, a systém se mohl bez problémů objektivně rozvíjet dál

7 Jiří Dolejš Levice mezi minulostí a budoucností (2010) Kapitola I.: Za nedogmatické pojetí politiky Systémové selhání režimu před rokem 1989 není jen neživotnou abstrakcí, ale je doložitelné v rovině ekonomické i politické. Listopad 1989 nebyl pouhým politickým antiúnorem, nebyl ani pouhým majetkovým převratem. Byl tu oprávněný odpor širokých vrstev proti modelu systému, který odbočil z cesty pokroku a prokázal svou neživotaschopnost. Byla tu ale i tendence restaurační, spojená s oslabováním sociálních jistot a propojená se specifickou kriminalitou a byrokratismem. Obsah tohoto společenského pohybu byl polovičatý a jeho perspektiva byla dokonce širokým společenským vrstvám ukradená. Averze širokých vrstev obyvatelstva vůči režimu a jeho představitelům nebyla náhodná ani povrchní. Hybnou silou konkrétních změn ale už nebyly lidové masy v ulicích, nýbrž skupiny, které se v tehdejším degenerovaném systému zformovaly z řad hospodářských elit, stínové ekonomiky, intelektuálních elit, ale i byrokracie, a které cítily příležitost vytvořit páteř nového systému. Řadu slibů té doby nakonec vzal logicky čas a přesto, že je všem vštěpovaný dějepis kanonizovaný vítězi, to mnozí lidé začínají cítit. A v tom lze hledat i kořeny určité sametové kocoviny a také nedůvěry mezi lidmi dvacet let od tehdejších událostí. Z geopolitického hlediska bylo rozhodnuto již před listopadem Vzhledem k nepřipravenosti levice na nové strategické výzvy se před dvaceti lety prosadil import jiných vzorů s dominancí nesocialistických změn, mezinárodně zarámovaný tzv. washingtonským konsensem. Významná byla i tehdejší shoda na ukončení jaltského rozdělení Evropy (setkání Bush Gorbačov u Malty v prosinci 1989), po které SSSR opustil nadvládu nad střední Evropou. Finlandizace tohoto prostoru (tedy zaujetí neutrální pozice) se ukázala nereálná. Dohody USA a Ruska samozřejmě nemohly mít trvalou platnost. Řešení bezpečnosti v Evropě (úloha NATO po roce 1989) bylo nutně vnitřně konfliktní. Nyní i s ohledem na světovou hospodářskou krizi se tento rámec rozpadá a tehdejší výzvy získávají znovu význam. Strategickému myšlení nepřispějí tlusté čáry za nepříjemnou minulostí, z obav, že by hledání pravdy mohlo neurotizovat historické vědomí a že otevírání minulosti slouží jen špiclování a denunciacím. Fakta o dějinách a jejich interpretace musí být otevřené. Nepomohou ani snahy dělat si z této vzdálené minulosti hromosvod na současné problémy. A to platí pro každou politickou sílu, která chce v 21. století strategicky obstát. Perspektivní levice se nemůže dívat na rok 1989 jako na prohru a pád, ale jako na počátek nové cesty a šanci obnovit svůj tvůrčí a emancipační potenciál. Nové počátky si samozřejmě levice musí odpracovat. Tehdy jako dnes autentická levice hledala naději v aktivním usilování o demokracii a potřebné změny. A k tomu nevedla a ani nemusí vést jediná cesta. Tento složitý sociokulturní proces se nedá nadekretovat, vyžaduje vzájemnou toleranci k hledačství nových přístupů. Když bylo v neděli 19. listopadu 1989 založeno Občanské fórum, hlásili se k němu i členové strany. Koneckonců Jiří Svoboda, pozdější předseda KSČM, tehdy také přišel do Činoherního klubu a 19. listopadu 1989 byla také publikována výzva k znovuobnovení ČSSD. Lidé levicově smýšlející, ale i mnozí komunisté se v těch dnech zapojovali do oživování občanských aktivit a spolkového života. Kolegové, kteří měli v ústavu na starosti otázky územní samosprávy, mne tehdy přivedli k iniciativě zakládající Svaz měst a obcí. Stal jsem se také členem Kruhu nezávislé inteligence, společenství, které vzniklo už v září 1989 kolem akademika J. Katětova a známého ekologa J. Vavrouška. V listopadu jsme byli touto organizací vysíláni diskutovat se stávkujícími studenty. Později se zde diskutovaly zejména různé otázky rehabilitace etiky vědeckého a kulturního života. Bylo možné zapojit se do aktivit otevřeně politických. Ještě na podzim roku 1989 vznikla Levá alternativa (LA), volná platforma, která sdružovala především intelektuály, představitele radikální levice (trockisty, anarchisty, vyznavače samosprávy). U jejího zrodu stáli lidé jako filosof Egon Bondy (vlastním jménem Zbyněk Fišer), bývalý disident Petr Uhl či novinář Alexander Kramer. Organizovala debaty, na kterých mohly být předány české radikální levici aktuální ideje ze západní Evropy. Ve svém dokumentu z 26. listopadu 1989, ve kterém prosazovala dominanci společenského vlastnictví v podmínkách trhu a privatizaci pouze malých podniků, se LA nazvala hnutím za demokratický a samosprávný socialismus. Tento dodnes zajímavý materiál se však nestal novým základem, ale předmětem koncepčních sporů. Intelektuálně ucelený vlastní pohled LA nakonec nikdy nenabídla a v praktické politice se rozdrobila na osobní zájmy. Jednotlivé osobnosti LA se vydaly vlastní cestou. Miloš Kužvart či Ivan David se stali poslanci a ministry za ČSSD, Vratislav Votava za KSČM, někteří participovali na anarchistickém hnutí (Jakub Polák), jiní působí v různých zelených iniciativách. LA se nakonec po roce 1992 rozpadla. Jiným pokusem byla politická strana Nezávislá levice. Ta vznikla z iniciativy především členů komunistické strany po mimořádném sjezdu KSČ. Tento sjezd nechápali jako dostatečnou záruku rozchodu se vším přežilým a zkompromitovaným, a proto se rozhodli pro historicky novou stranou. NL se hlásila k sociálně spravedlivé společnosti pro všechny. Za tím účelem chtěla vytvořit širokou levicovou koalici. Jmenovitě mluvila NL o spolupráci s Československou stranou socialistickou, s obnovovanou ČSSD a v případě plného obrození i s komunisty. Podílel jsem se tehdy na vzniku této strany spolu s dalšími lidmi, jako byli bývalí ministři za ČSSD Pavel Mertlík či Jiří Havel a celou řadou dalších osobností z akademického světa. Tento pokus před volbami v červnu 1990 neuspěl a v následujících měsících zanikl. Vedle obnovované ČSSD (ve volbách v roce 1990 získala jen 4 %) stojí za zmínku ještě tehdejší Československá strana socialistická (ČSS). Ta měla z doby předlistopadové vlastní noviny, fungující strukturu i nemalý majetek. Byl to balkón stranického vydavatelství Melantrich na Václavském náměstí, který použili první mluvčí vznikajícího 12 13

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Kateřina Konečná Jiří Maštálka SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Ilustrace Michael Marčák OBSAH Úvod - Kateřina Konečná......................... 3 Úvod - Jiří Maštálka.............................

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 1. Dopis Václava Klause 2. Kdo jsme a co chceme 3. Právní stát 4. Ekonomická reforma 5. Zahraniční politika 6. Zemědělství a venkov 7. Sociální

Více

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie)

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie) Na následujících stránkách najdete stručný přehled zapomenutých aktérů ekonomické reformy z let 1989-2000. Vybral jsem jejich portréty a nejdůležitější články. Výběr je nahodilý a omlouvám se všem, na

Více

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0 Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva Vydáno Svazem měst a obcí ČR a společností Člověk v tísni za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu transformační spolupráce Podpora samosprávné demokracie

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi 12 září 2000 POKOJ A DOBRO List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 2 POKOJ A DOBRO List k sociálním

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost Teoretická konference pořádaná Teoreticko-analytickým pracovištěm ÚV KSČM společně s OV KSČM Praha 10 22. října 2005 Předsedající, Lubomír Vacek,

Více

Obsah. Editorial. K výročí listopadu 1989 Úvodní slovo ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kohouta str. 4 5

Obsah. Editorial. K výročí listopadu 1989 Úvodní slovo ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kohouta str. 4 5 Obsah Editorial Václav Havel(*5. 10. 1936) spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989. Poslední prezident Československa a první prezident

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

Obsah. dopisy 3. archiv. poezie. z domova. kultura. glosy 83. fotografie. svět v pohybu. Alois Musil a Josef Šusta Dopisy úcty a respektu...

Obsah. dopisy 3. archiv. poezie. z domova. kultura. glosy 83. fotografie. svět v pohybu. Alois Musil a Josef Šusta Dopisy úcty a respektu... Obsah dopisy 3 poezie Josef Mlejnek Breve a jiné básně...5 z domova Lubomír Boháč Jan Masaryk a podceněné vyšetřování...7 Jiří Němec Zákon o nájemném je urgentní!...10 František Nerad Kam s bohatými nájemci...11

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 26.6.2001) ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ( VYDÁNO V ROCE 1990!!! ) PŘEDMLUVA K ANALÝZE 17.LISTOPADU 1989 MIROSLAVA DOLEJŠÍHO V politice není absolutního

Více

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky Akademie věd České republiky Teze disertační práce k získání vědecké hodnosti doktor věd ve skupině historické vědy Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975-1989 Komise pro obhajobu doktorských

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ (Z lidových pranostik poslední doby) ČÍSLO 28* ROČNÍK VI*17. 7. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Kupónová privatizace Sborník textů Dušan Tříska, Václav Klaus, Robert Holman Vladimír Rudlovčák, Michal Hrubý Jan Mládek a Marek Loužek č. 13/2002 Kupónová privatizace

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity Josef Mlejnek securitas imperii Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? Koncem srpna 1980 došlo k uzavření tzv. Gdaňských dohod, kdy byl polský komunistický režim stávkujícími

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský Jak (ne)dělat dějiny PETR HAVLÍK Petr Žantovský Věnováno Klárce, Ondrovi a Věře Nakladatelství Macek Delta, s.r.o., 2011 Petr Havlík, 2011 ISBN 978-80-7351-134-0 Obsah Předmluva... 5 I. kapitola Oslové

Více

Červenec 2011 Ročník XVI. Vydává Kulturní komise ČR

Červenec 2011 Ročník XVI. Vydává Kulturní komise ČR Červenec 2011 Ročník XVI Vydává Kulturní komise ČR EDITORIAL - 2 - FRAGMENTY Važme si svobodného života v kapitalismu Před 20 lety byl proveden Velký třesk naší ekonomiky, při němž se komunistická státem

Více