pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014"

Transkript

1 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014 Zkus v postní době ze svého života odstranit to, co ti bere čas a co není tak důležité a potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha... (P. Aleš Opatrný) Drazí přátelé, bratři a sestry, v příštím týdnu nám popeleční středou začíná doba postní. Znovu budeme o Popeleční středě a o 1. neděli postní označováni na čele znamením popelce, abychom si uvědomili, že náš pozemský život je jen dočasný a skutečně pomíjivý jako prach. Přeji nám všem ať v této čtyřicetidenní době vnitřního ztišení si u hlouběji uvědomíme pravý smysl lidské existence. Všem Vám přeji upřímné vnitřní prožití postní doby. P. Pavel

2 POSTNÍ DOBA NÁS ZVE NA CESTU DOMŮ... Příprava na Velikonoce Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu udělováním popelce - sypáním popela na hlavu s výzvou: Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Hřích a pokání, aneb život z vlastních sil Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak negativní aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt pozitivní : rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka

3 KONKRÉTNÍ KROKY V POSTNÍ DOBĚ......aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení: 1. Modlitba Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět. Několik tipů: Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech. Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. Vyprávěj o Bohu dětem. Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření... Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje. Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti 2. Půst Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe

4 Několik tipů: Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso. Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým. Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící Zřeknutí znamená, když nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 3. Almužna, činění dobra Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. Několik tipů: Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi

5 České slovo almužna vzniklo z řeckého "elemosyné", které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. 4. Smíření Několik tipů: Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti. Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné. Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. NIKDO NENÍ BEZVÝZNAMNOU FIGURKOU... Jen obyčejný kněz Na začátku postní doby, drazí přátelé, chci připomenout jeden lidský kněžský osud z padesátých let, který svědčí o věrnosti Kristu i za cenu oběti nejvyšší, cenu vlastního života. Nezapomínejme na svědectví skutečných mučedníků, pro které víra v Boha nebyla jen nějakým folklorem, ale životodárným zdrojem, pro který se vyplatí i zemřít. Ať jejich životní svědectví je pro nás také jasným povzbuzením, abychom se uměli těšit ze všeho krásného a dobrého a rovněž - 5 -

6 jasně uměli pojmenovat a odmítnout ideologie, které berou člověku lidskou důstojnost a svobodu a zlo ve všech jeho podobách. Tak jak si Kristus přeje. Josef Toufar nebyl nijak nadaný kazatel, nebyl ani zručný, ani sportovec, ani intelektuál, navíc neměl zdravé srdce. Byl ale bláznem pro Krista, neohlížel se na to co neumí, nesrovnával se s druhými lidmi. Šel ale houževnatě za svým cílem Kristem se svými vlastními hřivnami, obdarováními i slabostmi. Svou sílu nacházel u Boha, v modlitbě. Jen tak mohl přinést trvalý užitek. Číhošťský zázrak Komunistický režim bezprostředně po převzetí moci usiloval o likvidaci svých ideologických odpůrců. Jedním z nich byla i římskokatolická církev, která měla vliv zejména na venkově a byla tak potencionální překážkou v plánované kolektivizaci vesnice. Režim stupňoval útoky proti jejím představitelům a hledal vhodné záminky k jejich likvidaci. Ta se naskytla na sklonku roku Na třetí adventní neděli 11. prosince 1949 se v malé vesničce Číhošti u Ledče nad Sázavou při kázání (na téma evangelia o Janu Křtiteli "hlasu volajícím na poušti") zřetelně vychýlil křížek na hlavním oltáři. Zdejší duchovní správce P. Josef Toufar, který sloužil mši byl na tento neobvyklý úkaz upozorněn věřícími, avšak se snažil své farníky uklidnit. Ze všeho nejméně si totiž přál nějakou velkou publicitu právě v době nastupující represe proti církvi. Avšak zpráva se brzy roznesla, a z malého vesnického kostelíka se stalo poutní místo. Sjížděli se tam lidé ze širokého okolí. Tyto skutečnosti nemohly nechat zůstat chladnými tehdejší vládce

7 Již 9.ledna 1950 se dostavil do číhošťské fary bývalý četník, nyní strážmistr SNB Antonín Goldbricht z Ledče nad Sázavou. Byl ochotně přijat P. Toufarem, který jej zavedl do kostela a ukázal inkriminovaný kříž. Goldbricht si vše dokonale prohlédl a nezjistil nic, co by způsobovalo pohyb kříže. Dále vyslechl několik svědků (Růženu Prchalovou, Františka Černohuba, Karla Urbana a další), kteří shodně vypovídali o pohybu kříže a zcela vyloučili možnost, že by s ním farář mohl jakýmkoli způsobem manipulovat. O této skutečnosti sepsal podrobné hlášení ze dne 10.ledna O tuto událost se ale již začal zajímat sám Gottwald a pověřil svého zetě vyšetřením tohoto případu a k jeho propagandistickém využitím. 28.ledna 1950 přijeli pracovníci útvaru 701 A Státní bezpečnosti do Číhoště na faru. Zde se vydávali za pracovníky zahraniční tiskové agentury a požádali P. Toufara, aby jim ukázal kostel. Když farář vyšel před faru byl násilím vtažen do auta a odvezen do Valdic u Jičína. Zde byl vystaven krutým výslechům, které vedl vyšetřovatel Ladislav Mácha. Přesto z něho nemohl dostat doznání o podvodné manipulaci s křížem. Proto posílá velitel StB O. Závodský svého podřízeného Josefa Čecha s písemným rozkazem:"dosáhnout doznání za každou cenu." Mácha s Čechem podrobují Toufara krutému mučení, farář je bit obušky, týrali žízní a temnotou. Teprve 22. února ztýraný kněz podepsal protokol s přiznáním, že pomocí provázků a gumiček hýbal s křížem, zároveň byl vypracován další protokol, ve kterém se přiznává k pohlavnímu zneužívání dětí, nechyběl i přípis kde měl stvrdit, že proti němu nebylo použito násilí. O den později 23. února byl odvezen do Číhoště, kde měla proběhnout rekonstrukce, která byla nafilmována. Tento - 7 -

8 propagandistický film se měl pod názvem: "Běda tomu, skrze něhož..." promítat ve všech kinech jako svědectví o odhalení "spiknutí katolické církve a Vatikánu proti lidově demokratickému zřízení". Avšak během natáčení se zmučený kněz zhroutil a musel být odvezen do nemocnice. Proto Toufara na kazatelně manipulujícího s křížem nahradil pracovník Generální prokuratury dr. Čížek. Toufar je okamžitě operován, avšak 25. února 1950 umírá na zánět pobřišnice. StB se nepodařilo zprovoznit mechanismus na manipulaci s křížem, takže jeho pohyb nebyl nikdy vysvětlen. Zmíněný film byl záhy stažen z kin a zničen, byly však tajně pořízeny tři kopie. L. Mácha byl v roce 1963 potrestán stranickou důtkou za mučení a propuštěn z ministerstva vnitra, v roce 1968 byl vzat do vazby pro podezření ze spáchání vraždy a zneužití veřejného činitele. Soud v Příbrami mu však vraždu neprokázal a zneužití bylo promlčeno.v roce 1998 Obvodní soud pro Prahu 6 jej uznal vinným ze zneužití úřední moci a těžkého poškození na těle a odsoudil jej na pět let nepodmíněně. O rok později mu městský soud v Praze snížil trest na dva roky nepodmíněně. Ostatní aktéři buď již zemřeli (Čepička) či nebyli dosud potrestáni. Číhošť - geografický střed České republiky Číhošť je geografický střed České republiky, zároveň byla Číhošť působištěm umučeného kněze Josefa Toufara. Symbolika, která mluví sama za sebe! Číhošť - srdce naší vlasti. Odkaz Josefa Toufara se může stát středobodem pro obnovu naší vlasti. Odkaz Josefa Toufara je výzvou, abychom se nesoustředili jen na to čeho se nám nedostává, nereptali nad tím, "co nefunguje", ale abychom využívali svých obdarování k obnově společnosti a církve. Odkaz Josefa - 8 -

9 Toufara je zároveň výzvou, abychom nepodléhali žádnému totalitnímu myšlení a nenechali se svést a ovládnout žádnou ideologií. Ten, který se nesoustředil na to, co neumí, nezná, nedovede, ale přijal hřivny, které měl, a těm dal s pomocí Boží vzrůst - právě ten se stal Božím nástrojem obnovy života z víry. Žádný člověk totiž není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží. PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT neděle 8. neděle v mezidobí Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10:00, Všeň - mše sv. v 11: úterý 8. týden v mezidobí Mnichovo Hradiště mše sv. v Domově důchodců Modrý kámen v 10: středa POPELEČNÍ STŘEDA Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kostel čtvrtek čtvrtek po Popeleční středě Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:00 - farní kaple pátek pátek po Popeleční středě Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple sobota sobota po Popeleční středě Kněžmost mše sv. v 18: neděle 1. neděle postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10: středa středa po 1. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kostel čtvrtek čtvrtek po 1. neděli postní (výroční den zvolení papeže Františka) Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:00 - farní kaple - 9 -

10 pátek pátek po 1. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kostel, farní setkání sobota sobota po 1. neděli postní Boseň mše sv. v 18: neděle 2. neděle postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10:00, Všeň - mše sv. v 11: úterý úterý po 2. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v Domově důchodců Modrý kámen v 10: středa slavnost sv. Josefa Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple čtvrtek čtvrtek po 2. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:00 - farní kostel pátek pátek po 2. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple, farní setkání neděle 3. neděle postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10: úterý Slavnost Zvěstování Páně středa středa po 3. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple čtvrtek čtvrtek po 3. neděli postní Mnichovo Hradiště, mše sv. v 8:00 - farní kaple pátek pátek po 3. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple neděle 4. neděle postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10:00 ODLET POUTNÍKŮ DO SVATÉ ZEMĚ, IZRAELE Pozor! Nastává změna času! 2:00» 3:00!

11 4. 4. pátek pátek po 4. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple neděle 5. neděle postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10: pondělí pondělí po 5. neděli postní NÁVRAT POUTNÍKŮ ZE SVATÉ ZEMĚ úterý úterý po 5. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v Domově důchodců Modrý kámen v 10: středa středa po 5. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple čtvrtek čtvrtek po 5. neděli postní Mnichovo Hradiště, mše sv. v 8:00 - farní kaple pátek pátek po 5. neděli postní Mnichovo Hradiště mše sv. v 17:00 - farní kaple, farní setkání sobota sobota po 5. neděli postní Kněžmost mše sv. v 18: neděle KVĚTNÁ NEDĚLE Mnichovo Hradiště mše sv. v 8:30 farní kostel Loukov - mše sv. v 10:00 Vážení farníci, v důsledku mé účasti na farní pouti do Svaté země, jsou zrušeny následující bohoslužby: 2.4. středa v ve farní kapli v Mn. Hradišti 3.4. čtvrtek v 8.00 ve farní kapli v Mn. Hradišti 5.4. sobota v v kostele v Bosni Nedělní a ostatní bohoslužby se konají beze změny. Děkuji za pochopení. P. Pavel

12 PŘEHLED SBÍREK Mnichovo Hradiště Solec 2400,- 3800,- 6587,- 2200,- 2655,- 1640, ,- 2005,- 1980,- 1195,- 1780,- 2085,- 4852,- Loukov 190,- 205,- 890,- 720,- 280,- 320,- 390,- 401,- 225,- 435,- 160,- 245,- Všeň 140,- 560,- 105,- 210,- 180,- 40,- Kněžmost 100,- 100,- Boseň 550,- 105,- 40,- Mukařov 1050,- Mohelnice Březina 380,- Klášter Vážení přátelé, všem Vám patří velké poděkování, za vaši pomoc a příspěvky do farních sbírek. V současné době má farní obvod zahrnující osm farností (tj. 18 objektů) na svém účtu ,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! STAVEBNÍ AKTIVITY V ROCE Přehled stavebních aktivit ve farním obvodu v roce 2013 Rekonstrukce střechy a krovu kostela narození Panny Marie v Klášteře nad Jizerou (4. etapa) v hodnotě ,-Kč, z toho ,-Kč přispělo Ministerstvo

13 Kultury (fond Záchrany architektonického dědictví) a ,-obec Klášter nad Jizerou. V letošním roce by se zde mělo pokračovat a má být prostavěno ,-Kč (rovněž z prostředků Min. kultury a obce Klášter). Restaurování průčelní stěny presbytáře kostela N.P. Marie na Solci v hodnotě ,-Kč, z toho ,-Kč přispělo Min. kultury (Havarijní fond). Rekonstrukce dveří kostela N.P. Marie v Mohelnici 3 ks, v hodnotě ,-Kč. Z toho ,-Kč přispělo Ministerstvo kultury (fond Obce s rozšířenou působností), zbytek z farních prostředků. Byl pořízen projekt na rekonstrukci krovu, střešního pláště a stropu kostela sv. Františka v Kněžmostě v hodnotě ,-. Na pořízení přispěla obec Kněžmost částkou ,-Kč, dále: fa. Agro Vation Kněžmost k.s ,-Kč, Farid Comercia s.r.o ,-Kč, KautexTextron Bohemia spol. s.r.o ,-Kč. Všem dárcům patří naše velké poděkování. V budově děkanství byla zrekonstruována ubytovací místnost zejména pro turisty, poutníky a potřeby našich farníků, pokud by bylo třeba ubytovat vaši návštěvu. V souvislosti s obnovou této prostory bylo rekonstruováno plynové topení a to jak v přízemí, kde byl vyměněn stávající kotel za kondenzační a v 1. patře byl vyměněn měděný rozvod za původní nevyhovující. Z víceúčelové knihovny byla vytvořena jídelna v prvním patře a knihovna umístěna do severozápadní části budovy. Byla pořízena nová kamna do jídelny a zároveň vyvložkován komín z prvního patra. Vzhledem k tomu, že všechny práce ve farní budově byly prováděny svépomocí a materiál nakoupen se sponzorskými slevami, celková částka která byla na toto dílo proinvestována činila ,

14 LIDOVÉ POJMENOVÁNÍ POSTNÍCH NEDĚLÍ... Někteří snad ještě mohou pamatovat lidová označení názvů pro jednotlivé postní neděle. V komentáři uvádíme nejen jména, ale také krátké vysvětlení: 1. NEDĚLE POSTNÍ - ČERNÁ - v českém prostředí nazývaná černá, pravděpodobně proto, že během postu odkládaly zvláště ženy pestré oblečení a halily se do černých šátků a plen, - jiné označení je neděle pučálka podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu. 2. NEDĚLE POSTNÍ - PRAŽNÁ - v lidovém prostředí zvaná pražná podle postního jídla pražma to je staroslovanský pokrm, který se zhotovoval pražením nedozrálého obilí, - dokladem o oblibě tohoto jídla jsou četné archeologické nálezy velkých pražnic. 3. NEDĚLE POSTNÍ - KÝCHAVÁ Dříve existoval druh středověkého moru, jehož onemocnění se projevovalo kýcháním. V 16. století se psalo: Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musil. Lidé obávajíce se, aby z toho odkejchnutí neumřeli, vinšovali sobě ta slova prý Pomáhej Pán Bůh anebo Pozdrav tě Pán Bůh. 4. NEDĚLE POSTNÍ - DRUŽEBNÁ - v náboženství, stejně jako v tradičním zvykosloví, měla zvláštní postavení, neboť toho dne bylo možno uvolnit postní kázeň, - výrazem byla i krátkodobá změna barvy rouch v kostele dosavadní fialová byla nahrazena růžovou, - od úlev povstal název družebná neděle, někdy také růžová nebo středopostí, - mládeži bylo povoleno sejít se na návsi a poveselit se,

15 - název družebná se vykládá od družby, neboť právě o tuto neděli chodíval družba se ženichem navštívit dům, do něhož chtěli přijít o velikonoční pomlázce na námluvy z toho vznikl ve Slezsku zkomolený název tohoto dne Droužkensontag. 5. NEDĚLE POSTNÍ - SMRTNÁ - neděle smrtelná či smrtná ( někdy i černá ) byla těsně před Velikonocemi, - v kostelech se na oltářích zahalovaly kříže, - je to zřejmě tradice sahající až do starokřesťanských počátků života svaté církve, - ve 3. a 4. století kříže ještě nenesly postavu umírajícího Krista, byly však často zdobeny drahými kameny aby výzdoba nerušila vážnost postní doby, zakrýval se již tehdy celý kříž, - o smrtelné neděli byl obecně ve slovanském světě rozšířen zvyk vynášení smrti ( smrtholky, Morany, Mořeny, Mařeny), jež však nemělo s křesťanskou liturgií žádnou spojitost původ tohoto zvyku je třeba hledat již v pohanských dobách, kdy byl nejspíše spojen s koncem zimy a počátkem jara. 6. NEDĚLE POSTNÍ - KVĚTNÁ - neděle Květná (též Květnice) je dnem, v němž se připomíná památka Kristova vjezdu do Jeruzaléma s tím se v řadě zemí, především v Německu a Rakousku, ale místy i u nás, pojilo procesí, v němž se na památku této události táhl dřevěný osel na kolečkách, na němž seděla figura Krista nebo dokonce přestrojený člověk, - Květná neděle nese název od květů, neboť přijíždějícího Krista vítali mnozí palmovými ratolestmi u nás převzaly tuto funkci větvičky jívy kočičky, - se svěcenými kočičkami se prováděly rozmanité praktiky, hraničící z hlediska církve až s pověrou posvěcené kočičky se zastrkovaly za domácí kříž ve světnici, za svaté obrázky nad stolem, zapichovaly se také na okraj pole k ochraně úrody, dávaly se do sklepa, aby chránily před jedovatinami,

16 někde lidé dokonce jednu až tři posvěcené kočičky polykali na ochranu před bolestmi krku a zimnicí, také se jimi vytíraly oči, aby nebolely. ŽIVOTNÍ VÝROČÍ A JUBILEA V měsíci březnu oslaví své šedesáté narozeniny paní Hana Masopustová z Mnichova Hradiště. Paní Hedvika Hakenová ze Všeně se dožívá krásných devadesáti let. Oběma jubilantkám děkujeme za jejich práci a obětavost pro naše farnosti, přejeme hojnost Božího požehnání, stálou ochranu Panny Marie, pevné zdraví a mnoho dalších šťastných let v kruhu farnosti a svých blízkých. VEČERNÍ MODLITBA Dřív, nežli k spánku ulehnu, k Bohu své ruce pozvednu. Bože, buď chválen, ctěn a veleben, za vše, co dals mi dnešní den. A jestli v čem jsem pochybil, prosím, bys mě to odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude při mně stát. Maria, Boží Rodičko! Ochraň, ochraň mě Matičko. A ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší. V tvé rány sebe zavírám, pak šťastně, klidně usínám. Amen. Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost děkanství Mnichovo Hradiště. Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, tel.: ,

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

BREZEN/MARCH casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2015. Spring in New York March 20 th 2015 We all wish.

BREZEN/MARCH casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2015. Spring in New York March 20 th 2015 We all wish. BREZEN/MARCH casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2015 Spring in New York March 20 th 2015 We all wish. Anděl PRAVDIVOSTI (Poselství shůry, Anselm Grün vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním

Více

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem.

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem. MARTiNOViNy 3 / 2011 ROČNIK XV. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) OBRAZ OD SESTRY GIELIE Degondy slouží jako postní plátno zakrývající hlavní barokní oltář kostela

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré, nebo zlé o všem ví Bůh

Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré, nebo zlé o všem ví Bůh www.milujte.se 30. číslo ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré, nebo zlé o všem ví Bůh P. Josef

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

GOLGOTA - chrám Božího hrobu

GOLGOTA - chrám Božího hrobu GOLGOTA - chrám Božího hrobu 2 2 2009 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta...

Více

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou. byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb...

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... Duchovní obnova Milosrdenství má duši a tělo, jedno nelze bez druhého. 24. 5. 2013

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více