ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

2 Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a akcionáře a přispějeme k růstu trvale udržitelných, prosperujících komunit. Naše hodnoty Lidé Rozvíjet různé talenty. Odměňovat vynikající kvalitu. Zaměření na zákazníky Předvídat jejich priority. Překonávat jejich očekávání. Výkon Být odpovědní. Řídit rizika. Zajišťovat sílu společnosti AIG. Bezúhonnost Pracovat čestně. Vylepšovat pověst společnosti AIG. Respekt Cenit si všech kolegů. Navzájem spolupracovat. Podnikavost Využívat příležitosti. Inovovat pro zákazníky i spolu s nimi. Zaručit spolehlivost Základní hodnoty a principy stanovené v našich zásadách jsou odrazem talentu a zkušeností, jež odlišují společnost AIG a jež jsou nedílnou součástí hodnot, které přinášíme našim zákazníkům, zaměstnancům a všem našim komunitám, když se každý den skutečně snažíme zajistit svou spolehlivost. Pro uplatňování naší strategie Zaručit spolehlivost odborníci společnosti AIG očekávají, že každý zaměstnanec v rámci celé organizace bude spolupracovat, řídit rizika, dodržovat příslušné směrnice a optimalizovat provozní účinnost.

3 Zpráva od Anastasie D. Kellyové Roku letý Cornelius Vander Starr založil v čínské Šanghaji pojišťovnu, která položila základy budoucí organizace AIG. Starr nebyl bohatý mladý muž. Svou společnost vybudoval díky plnění závazků vůči zákazníkům a obchodním partnerům. Jednal s úctou k místním zákazníkům a svým zaměstnancům, s pílí, podnikatelským duchem a nekompromisní bezúhonností. Starr zvolil k vybudování skvělé společnosti tu správnou cestu. Jinak dnes skvělou společnost vést nelze. Máme mimořádné dědictví. Toto dědictví je silným základem našeho dnešního obchodu ve složitém, vysoce regulovaném světě, v němž společnost AIG podniká. Tyto Zásady chování jsou nástrojem, který každému z nás pomůže žít podle našich společných podnikových zásad a závazků, jež nás provázejí. Tyto Zásady nejsou ani komplexním zdrojem ani náhražkou zdravého rozumu. Je to shrnutí standardů, jež mají posilovat bezúhonnost v celé společnosti AIG. Ve 130 zemích a jurisdikcích, ve kterých společnost AIG obchoduje, jsou běžně známa slova jako bezúhonnost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Třebaže na slovech záleží, na činech záleží ještě víc. Literu a ducha těchto zásad je nutné začlenit do našich činů jménem společnosti AIG. Musíme plnit naše závazky vůči sobě navzájem, vůči zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům i komunitám, v nichž působíme. Společnost AIG je výjimečná organizace poskytující hodnotné služby zákazníkům na celém světě. Přidejte se k budování našeho skvělého dědictví a demonstrujte hodnoty, které sdílíme ve všem, co děláme. Anastasie D. Kellyové Výkonná viceprezidentka, právní poradce a odpovědný pracovník pro regulaci a dodržování zásad 1 Z á s a d y c h o v á n í

4 V těchto zásadách označuje zkratka AIG společnost American International Group, Inc. a její dceřiné společnosti ve světě. Obchodní jednotky a jurisdikce mohou mít jiné zásady, jež mohou být s těmito zásadami v souladu nebo mohou být přísnější. Tyto zásady mohou zaměstnancům společnosti AIG v daných obchodních jednotkách a jurisdikcích předepisovat další povinnosti. Obavy z potenciálního sporu mezi ustanovením těchto zásad a místním zákonem sdělte odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. 2

5 Obsah Naše vize, naše hodnoty...vnitřní obálka Zpráva od Anastasie D. Kellyové...1 Plnění našich závazků...4 Koho se tyto zásady týkají? Individuální odpovědnost Další povinnosti vedoucích pracovníků Kladení otázek a vyjadřování obav Žádné odvetné kroky Disciplína Výjimky ze zásad Plnění našich závazků Otázky a odpovědi Naše vzájemné závazky...6 Globální různorodost a příležitost Úcta ke druhým Bezpečné, zdravé a zajištěné pracoviště Zneužívání alkoholu a drog Soukromí zaměstnanců Naše vzájemné závazky Otázky a odpovědi Naše závazky na trhu...8 Soukromí zákazníků a zabezpečení dat Střet zájmů Firemní příležitosti Osobní vztahy Mimopodnikové aktivity Dary a pohoštění Vztahy s našimi obchodními partnery Různorodost dodavatelů Poctivé jednání Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Konkurenční informace Naše závazky na trhu Otázky a odpovědi Naše závazky vůči akcionářům...14 Finanční výkaznictví Přesné obchodní záznamy Uchovávání dokumentace Ochrana zdrojů společnosti AIG Fyzický majetek Duševní majetek Fondy Systémy informačních technologií Naše závazky vůči našim akcionářům Otázky a odpovědi Naše závazky jako člena společenství...17 Trvalá udržitelnost Politické aktivity Obchodování s cennými papíry Prevence praní špinavých peněz Ekonomické sankce, zákony proti bojkotu a zákony o kontrole exportu Komunikace s veřejností Komunikace s kontrolními orgány a jinými vládními úředníky Vládní zakázky Zákony proti korupci a úplatkářství Naše závazky jako člena společenství Otázky a odpovědi 3 Z á s a d y c h o v á n í

6 Plnění našich závazků Podstatou obchodování společnosti AIG je slib, že budeme stát za našimi produkty a službami. Osobní bezúhonnost a bezúhonnost společnosti jsou pro plnění tohoto slibu a ochranu naší pověsti velmi důležité. Očekávám, že budete čestní a pilní a že ke společnosti budete přistupovat, jako byste ji sami vlastnili. Plnění našich závazků je životně důležité pro naše zaměstnance, zákazníky, akcionáře i komunity, ve kterých žijeme a působíme. Koho se tyto zásady týkají? Pravidla chování společnosti AIG (dále jen Zásady ) poskytují etické pokyny pro obchodování jménem společností AIG. Zásady jsou zdrojem pro všechny vyšší odpovědné pracovníky a zaměstnance společnosti AIG. Zásady nemohou řešit každý problém, s nímž se setkáte, ale poskytují pokyny a zdroje pro případy, kdy správné rozhodnutí není zřejmé. Další informace, včetně relevantních pravidel a zásad najdete v tomto dokumentu i v našich podnikových zásadách. Někteří obchodní partneři společnosti AIG, například agenti a konzultanti, zastupují společnost AIG na veřejnosti a očekává se, že budou při práci jménem společnosti AIG dodržovat ducha těchto Zásad i příslušných smluvních ustanovení. Společnost AIG je rozsáhlá organizace a nás všechny spojuje závazek plnit naše sliby. Povinností každého z nás je zasloužit si důvěru, která je v nás vkládána. C. V. Starr Naši kolegové věří, že si jich ceníme a budeme je respektovat. Naši zákazníci a obchodní partneři věří v naši bezúhonnost. Naši akcionáři věří našim schopnostem správce. Komunity na celém světě spoléhají na to, že budeme odpovědnými členy společenství. Tyto Zásady chování jsou uspořádány podle závazků, které plníme vůči každé z těchto skupin osob. Individuální odpovědnost Plnění našich povinností umožňuje, aby naše podnikání mělo úspěch a rostlo, a to dnes i v budoucnosti. Od každého z nás se očekává, že: Porozumí těmto Zásadám a zásadám společnosti AIG, příslušným zákonům a směrnicím a bude podle nich jednat. Vyhledá pomoc vedení, pracovníků pro dodržování zásad nebo právního poradce společnosti AIG, pokud má otázky. Ihned oznámí obavy z možného porušení těchto Zásad nebo příslušných zákonů a směrnic vedení nebo jednomu ze zdrojů uvedených na následující straně. Zúčastní se školení o etice a dodržování zákonů, aby byl(a) informován(a) o aktuálních standardech a očekáváních. Žádný důvod, ani touha po splnění obchodních cílů, není omluvou pro porušení zákonů nebo směrnic. Další povinnosti vedoucích pracovníků Od každého vedoucího pracovníka se očekává, že bude plnit tyto další povinnosti: Sloužit jako příklad dodržování nejvyšších etických norem a vytvářet a udržovat kulturu důvěry, poctivosti, bezúhonnosti a respektu. Být zdrojem pro zaměstnance. Zajistit, že si uvědomují, chápou a vědí, jak uplatňovat tyto Zásady a zásady společnosti AIG, příslušné zákony a směrnice ve své každodenní práci. Vyhledat pomoc jiných vedoucích pracovníků nebo právního poradce společnosti AIG, odpovědných pracovníků pro dodržování zásad nebo pracovníků osobního oddělení, pokud si nejsou jisti, jak co nejlépe reagovat na danou situaci. Být proaktivní. Činit rozumné kroky k zabránění a identifi kaci porušování zásad. Oznámit situace, jež mohou ovlivnit schopnost zaměstnanců eticky jednat jménem společnosti AIG. 4

7 Kladení otázek a vyjadřování obav Většinu záležitostí, s nimiž se setkáte v práci, lze vyřešit promluvou nebo spoluprací s vedením, personálním oddělením nebo odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Zaměstnanci společnosti AIG mohou klást otázky, vyjadřovat obavy nebo ohlašovat případy nedodržování Zásad, zásad společnosti AIG nebo příslušných zákonů a směrnic také některé z následujících organizací: Titulkový test Pro lepší rozhodování Je to legální? Je to v souladu s hodnotami a zásadami společnosti AIG? Je to vhodné a čestné? Jak by moje činy byly vnímány, kdyby se objevily v novinách? Podnikové skupině pro dodržování zásad společnosti AIG na telefonním čísle nebo ové adrese Asistenční Iince pro dodržování zásad společnosti AIG na čísle nebo na internetové adrese Asistenční linku pro dodržování zásad obsluhuje nezávislá osoba třetí strany, která poskytuje písemné zprávy Podnikové skupině pro dodržování zásad společnosti AIG. Komunikace s asistenční linkou může být anonymní a podléhá místním zákonům. Oznámení lze podávat ve všech hlavních jazycích na celém světě. Pokud jde o záležitosti týkající se účetnictví, mezinárodních účetních kontrol nebo auditů, zaměstnanci se mohou obrátit na výše uvedené kontakty (anonymně prostřednictvím asistenční linky) nebo na ně mohou upozornit kontrolní výbor správní rady společnosti AIG na ové adrese Žádné odvetné kroky Společnost AIG zakazuje odvetné kroky proti zaměstnancům, a to za oznámení podezření ze skutečného nebo domnělého porušení těchto Zásad, zákonů, směrnic nebo zásad společnosti AIG učiněné v dobré víře. Disciplína Porušování příslušných zákonů, směrnic nebo těchto Zásad nebo pobízení jiných, aby se porušování dopouštěli, ohrožuje pověst společnosti AIG, a proto může mít za následek disciplinární řízení. Porušením těchto Zásad může být i neoznámení známého porušování Zásad jinými osobami. Disciplinární řízení může zahrnovat ukončení zaměstnání a ztrátu zaměstnaneckých výhod. Výjimky ze zásad Společnost AIG může čas od času určitá ustanovení těchto Zásad doplnit nebo vypustit. Zaměstnanec, který se domnívá, že by bylo vhodné se nějakého ustanovení zřeknout, by měl záležitost projednat s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Zřeknutí se konkrétního ustanovení zásad může výkonnému vedoucímu pracovníkovi společnosti AIG povolit pouze správní rada společnosti AIG nebo její jmenovací a řídící výbor. 5 Otázky a Odpovědi Plnění našich závazků Ot.: Naše obchodní jednotka stanoví různé cíle, kterých máme dosáhnout. Někdy mám pocit, že jsem pro jejich dosažení nucen(a) porušit zásady. Je to přijatelné? Odp.: Ne. Třebaže úspěšné podniky často kladou vysoké cíle a snaží se jich dosáhnout, zásady chování ani jiné zásady společnosti AIG byste pro dosažení svých cílů porušovat neměli. Ot.: Když naši nadřízenou upozorníme na obavy z možného porušování zásad, obvykle nic neudělá. Spolupracovníkům, kteří na problémy upozornili, ztížila situaci. Nyní mám problém: spolupracovník dělá něco špatného. Co mám dělat? Odp.: Promluvte. Podle našich zásad byste měl(a) porušování zásad oznámit bez obav z odvetných opatření. Třebaže je při řešení záležitostí obvykle nejlepší obrátit se nejprve na přímého nadřízeného, pokud si nemyslíte, že je to vhodné, nebo že vám vedoucí pomůže, promluvte si s jiným členem vedení, personálního oddělení nebo s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Kromě toho můžete zavolat nebo poslat asistenční lince pro dodržování zásad společnosti AIG. Ot.: Jak asistenční linka funguje? Odp.: Asistenční linka společnosti AIG je 24hodinová linka pro ohlašování možných problémů a obav. Obsluhují ji odborníci jednající jménem společnosti AIG. K dispozici je jazykový překlad. Volající podléhající místním zákonům mohou zůstat v anonymitě. Ot.: Pokud si myslím, že místní zákon je ve sporu s těmito zásadami, co mám dělat? Odp.: Máte-li za to, že místní zákony jsou ve sporu s těmito zásadami, projednejte záležitost s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti.

8 Naše vzájemné závazky Společnosti AIG jsou vedoucími organizacemi v oblasti pojištění více než 85 let, protože jsme vždy věřili ve schopnost různorodých, talentovaných lidí vytvářet hodnotu a pracovat pro zákazníky a akcionáře.! Globální různorodost a příležitost Společnost AIG chce přijímat a podporovat nejlepší talenty prostřednictvím dynamického prostředí, jež svádí dohromady lidi s různými dovednostmi a nápady. Různorodé pracoviště přístupné pro všechny rozvíjí inovaci a posiluje naše postavení vůdčí společnosti na celosvětovém trhu. Společnost AIG spoléhá na spoluúčast místních lidí, kteří nejlépe rozumějí kulturám v zemích a jurisdikcích, kde působíme. Společnost AIG se vždy snažila přijímat místní odborníky a místním talentovaným lidem poskytovat pozitivní obchodní prostředí, možnosti vedení a spravedlivé odměny. Společnost AIG poskytuje zaměstnancům příležitost učit se, vyniknout v zaměstnání, růst s organizací a finančně profi tovat. Úcta ke druhým Jednáme-li s jinými lidmi s respektem, znamená to, že je nediskriminujeme na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnostního původu, věku, V a r o v n á z n a m e n í Obtěžování Nevítaná gesta nebo fyzický kontakt. Vystavování jednoznačně sexuálních nebo urážlivých obrázků nebo jiných materiálů. Sexuální nebo urážlivé vtipy nebo komentáře (jednoznačné nebo v narážce). postižení, vojenské služby, rodinného stavu nebo sexuální orientace. Respekt také znamená, že si navzájem vážíme svých odlišností. Respektujeme navzájem své názory a nechováme se k sobě tak, že bychom obtěžovali nebo vyhrožovali. Plnění našich závazků Úcta ke druhým Poskytujte zaměstnancům příležitosti na základě výkonu a charakteristik relevantních pro pracovní výkon. Dodržujte místní pracovní zákony a zákony o zaměstnanosti, včetně zákonů, jež řeší diskriminaci a obtěžování. Zajišťujte pracovní prostředí bez nevhodného obtěžování. Záležitosti, které se podle vás týkají pracovního prostředí, postupujte personálnímu oddělení nebo odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad. Bezpečné, zdravé a zajištěné pracoviště Společnost AIG se zavazuje jednat způsobem, který chrání zdraví, bezpečnost a zabezpečení zaměstnanců a zákazníků společnosti AIG, pokud jsou v prostorách společnosti AIG. Situace, které ohrožují zdraví, bezpečnost, zabezpečení nebo 6

9 životní prostředí, je nutné ihned oznámit vedení nebo příslušným podnikovým zaměstnancům ochranky. Předcházení porušení bezpečnosti, hrozbám, ztrátám a krádeži vyžaduje, aby všichni zaměstnanci byli stále bdělí na pracovišti i při obchodech společnosti AIG. O každém problému, který by mohl ovlivnit bezpečnost společnosti AIG, nouzovou pohotovost nebo připravenost na požár a ochranu života, byste měli uvědomit vedení nebo zabezpečení společnosti. Zneužívání alkoholu a drog Užívání, prodej, vlastnictví nebo práce pod vlivem nelegálních drog jsou ve společnosti AIG zakázány. Zakázáno je i nadměrné nebo nevhodné užívání alkoholu při obchodech společnosti AIG. Soukromí zaměstnanců Společnost AIG respektuje osobní informace a majetek zaměstnanců. Přístup k osobním informacím nebo majetku zaměstnanců je povolen pouze příslušným zaměstnancům s oprávněným důvodem pro přístup k takovým informacím nebo majetku. Společnost AIG přesto může čas od času sledovat a monitorovat používání Internetu a komunikaci zaměstnanců. Zaměstnanci podléhající místním zákonům nemohou očekávat soukromí, pokud jde o pracovní komunikaci nebo používání zdrojů IT společnosti AIG. Co je náš obchod? Nic víc než záruka, kus papíru. Nakonec jde vždy o lidi. A nám na našich lidech záleží. C. V. Starr Otázky a odpovědi Naše vzájemné závazky Ot.: Můj nadřízený a několik mých kolegů vypráví vtipy se sexuálním podtextem, které se mi zdají urážlivé. Nestěžoval(a) jsem si, protože vím, že mi řeknou, abych si hleděl(a) svého, nebo že dělám z komára velblouda. Měli by pravdu? Odp.: Neměli. Urážlivé vtipy sexuální povahy, dokonce i soukromé rozhovory, jež mohou zaslechnout jiní, mohou být formou obtěžování. Nejprve byste se měli pokusit promluvit s nadřízeným a s kolegy. Pokud to nezabere, nebo si myslíte, že by vás čekala odveta či jiné problémy, promluvte si se zástupcem personálního oddělení nebo se obraťte na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Ot.: Není rozmanitost jen problém USA? Proč ji zahrnovat do Zásad pro celosvětový podnik, jako je AIG? Odp.: Rozmanitost je celosvětová záležitost. Vždy jsme společně využívali jedinečná nadání a perspektivy našich rozmanitých pracovních sil na celém světě. Různorodost je jednou z klíčových podmínek úspěchu společnosti AIG. Abychom mohli činit dobrá rozhodnutí a sloužit našim zákazníkům na celém světě, potřebujeme široké spektrum perspektiv a prostředí. Ot.: Zaslechl(a) jsem, jak nadřízený s jedním ze svých kolegů probírá soukromé informace obsažené v lékařských záznamech spolupracovníka. Co mám dělat? Odp.: Informace o zdraví jsou přísně tajné. Nevhodné sdělování těchto informací je porušením zásad společnosti AIG a porušením důvěry. Na tuto záležitost byste měli upozornit příslušné vedoucí pracovníky. Není-li vám příjemné upozorňovat vedení, záležitost oznamte personálnímu oddělení nebo odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. Můžete se také telefonicky nebo em obrátit na asistenční linku pro dodržování zásad společnosti AIG. 7 Z á s a d y c h o v á n í

10 Naše závazky na trhu Společnost AIG je známá svým podnikáním. Soutěžíme tvrdě, abychom vytvářeli nové příležitosti pro naše zákazníky i pro nás samotné. Konkurenční výhody hledáme pouze prostřednictvím zákonných a etických obchodních praktik. K příkladům soukromých informací patří: Soukromí zákazníků a zabezpečení dat Naši zákazníci očekávají, že budeme pečlivě zacházet s obchodními a osobními informace, jež nám sdělují, a chránit je. Nenarušujte důvěru zákazníka prozrazováním osobních informací jiným než oprávněným osobám. Osobní informace: Informace o osobě, včetně jména, adresy, národnosti nebo čísla pasu. Obchodní data: Informace související s obchodními plány, transakcemi a finančními informacemi o komerčních zákaznících, obchodních spolupracovnících a jiných osobách. Klasifi kace informací jako osobních informací nebo obchodních dat se může v různých zemích lišit. Zaměstnanci, kteří manipulují s informacemi o zákaznících, mají povinnost znát a dodržovat příslušné zákony o ochraně soukromí a informací. Ve všech případech je nutné zachovat odpovídající fyzickou, administrativní a technickou ochranu osobních informací a obchodních dat. Zvlášť bdělí musíme být při dodržování zákonů, směrnic a zásad při přenosu osobních informací a obchodních dat přes státní hranice. Máte-li nějaké otázky týkající se soukromí anebo zabezpečení dat, obraťte se na svého nadřízeného, právního poradce anebo odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Střet zájmů Své postavení ve společnosti AIG nesmíte využít k získání nevhodného osobnímu prospěchu nebo výhody pro sebe či člena rodiny. Všem situacím, jež skutečně nebo zdánlivě vytvářejí konfl ikt osobních zájmů a zájmů společnosti AIG je nutné zabránit. Možný konfl ikt zájmů by měl být oznámen vedoucím pracovníkům, kteří společně s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti rozhodnou, jak situaci nejlépe zvládnout. Plnění našich závazků Střet zájmů Vždy se rozhodujte v co nejlepším zájmu společnosti AIG a našich zákazníků - nikoli ve svém osobním zájmu. Uvědomte si, že osobní aktivity, například přijetí druhého zaměstnání nebo investice do společnosti zákazníka, prodejce nebo konkurenta společnosti AIG, mohou vést k možným konfl iktům. Každou situaci, jež by mohla být vnímána jako možný konfl ikt zájmů, projednejte se svým nadřízeným. Aktivně řešte situace, jež mohou způsobit konfl ikt vašich zájmů nebo zájmů člena rodiny či přítele se zájmy společnosti AIG. 8

11 Firemní příležitosti Zaměstnanci společnosti AIG mají zakázáno osobně využívat nebo směřovat na třetí osobu obchodní příležitosti objevené prostřednictvím používání majetku, informací nebo postavení společnosti, pokud již tato příležitost nebyla nabídnuta společnosti AIG a touto společností odmítnuta. Zaměstnanci společnosti AIG mají zakázáno využívat majetek, informace nebo postavení společnosti k osobnímu prospěchu z vyloučení společnosti AIG a v konkurenci se společností AIG. Osobní vztahy Nejbližší členové rodiny, členové domácnosti a osoby, s nimiž máte blízký osobní vztah, by neměli obchodní rozhodnutí nevhodně ovlivňovat. Mimopodnikové aktivity Mimopodnikové aktivity mohou někdy vytvářet možný konflikt zájmů. Za konflikt mohou být považovány následující aktivity, a měly by být oznámeny níže uvedeným způsobem: Služba v rámci podnikání mimo společnost, ať už jde o zaměstnance, člena správní rady, vedoucího pracovníka, správce majetku, partnera nebo konzultanta, zejména s podnikem, který v současnosti obchoduje nebo chce obchodovat se společností AIG, nebo který konkuruje nebo chce konkurovat společnosti AIG; před zapojením do této mimopodnikové aktivity je nutný písemný souhlas nadřízeného. Služba nadaci, charitativní nebo neziskové organizaci, za kterou zaměstnanec dostane zaplaceno; před zapojením do této mimopodnikové aktivity je nutný písemný souhlas nadřízeného. Služba nadaci, charitativní nebo neziskové organizaci, která má vztah se společností AIG. U tohoto typu mimopodnikové aktivity není nutný žádný souhlas, pokud zaměstnanec nedostane zaplaceno a nehrozí skutečný, možný ani domnělý konfl ikt zájmů. Chcete-li se zeptat, zda nejde o konfl ikt zájmů, záležitost projednejte se svým nadřízeným nebo s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Prezentace, přednáška nebo služba v porotě, za kterou je vám nabídnut honorář. Je-li zaměstnanec za tento typ aktivity odměněn, musí svého nadřízeného písemně informovat o všech obdržených odměnách a může být požádán o jejich vrácení společnosti AIG. Služba veřejného činitele nebo kandidatura na volený úřad; před službou veřejného činitele nebo kandidaturou na volený úřad je nutné získat písemný souhlas právního poradce společnosti AIG nebo jeho zástupce. Abychom zabránili i zdánlivému konfl iktu se zájmy společnosti AIG, zaměstnanci, kteří se účastní akcí na podporu komunity mimo programy sponzorované společností AIG, by neměli předpokládat, že společnost AIG jejich snahu bude podporovat. Bezúhonnost 9 Z á s a d y c h o v á n í

12 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Plnění našich závazků Dary a zábava Nedovolte, aby obchodní dary nebo zábava, ať už přijímané nebo poskytované, nevhodně ovlivňovaly obchodní rozhodnutí. Nezapomeňte, že pokud není přítomen dárce, zábava podléhá zásadám týkajícím se darů. Při výměně obchodních darů a zábavy respektujte místní a kulturní citlivost. Neposkytujte ani nepřijímejte extravagantní dary nebo okázalou zábavu. Nenabízejte nic, co by mohlo být považováno za úplatek nebo jinou nevhodnou platbu či dar. Při poskytování darů nebo zábavy dodržujte protikorupční zásady společnosti AIG. Dary, laskavosti ani zábavu nevyžadujte. Všechny dary vyšší hodnoty než 150 USD oznamte a předejte svému nadřízenému a odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. Před poskytnutím daru vyšší hodnoty než 150 USD je nutný písemný souhlas vašeho nadřízeného. Vhodné dary nebo zábava, ať už poskytované nebo přijímané: By měly mít konkrétní obchodní účel. By měly být vkusné a nikoli extravagantní či přehnané. Konflikty zájmů (pokračování) Dary a pohoštění Skromné dárky a vhodná zábava mohou posílit obchodní vztahy. Tyto obchodní pozornosti věnované nebo obdržené zaměstnanci společnosti AIG však nesmí nevhodně ovlivňovat obchodní rozhodnutí. Pokud je vám nabídnut dárek, který nesplňuje kritéria stanovená v příslušné části týkající se darů nebo zábavy na této stránce, slušně dárek nebo zábavu odmítněte. Pokud by odmítnutí daru bylo urážlivé nebo by poškodilo obchodní vztah, přijměte jej jménem společnosti AIG a do 30 dnů předejte nadřízenému písemnou zprávu o tomto daru. Dar je nutné předat nadřízenému, který spolu s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti rozhodne, jak s ním vhodně naložit. Vedoucí pracovníci jsou povinni zprávy o darech shromažďovat a vyplnit je s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Hotovost nebo ekvivalenty hotovosti, včetně dárkových poukázek, šeků, cestovních šeků nebo složenek, investičních cenných papírů, obchodovatelných cenných papírů, plateb kreditní kartou nebo podobně, nelze jako dary přijímat ani nabízet - bez ohledu na částku. Zvláštní opatrnost je nutné věnovat při poskytování darů a zábavy úředníkům nebo zaměstnancům vlády či státních nebo státem řízených podniků. Při poskytování darů a zábavy úředníkům nebo zaměstnancům vlády nebo státních nebo státem řízených podniků je nutné dodržovat místní zákon a protikorupční zásady společnosti AIG. Máte-li otázky týkající se darů nebo zábavy poskytované vládním úředníkům, obraťte se na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Obchodní jednotky mohou zavést další omezení darů a zábavy a požadavky na podávání hlášení. By se neměly často vyměňovat se stejným zdrojem. By měly být povoleny zásadami společnosti AIG a organizací příjemce. By měly být rozumné, běžné, tradiční a v souladu se zákonem země nebo regionu, ve kterém jsou vyměňovány. By neměly nevhodně ovlivňovat obchodní rozhodnutí. Dar by neměl přesahovat hodnotu 150 USD. 10

13 Vztahy s našimi obchodními partnery Naši obchodní partneři slouží jako pobočky společnosti AIG. Při práci jménem společnosti AIG se od obchodních partnerů očekává, že se budou držet ducha Zásad a příslušných smluvních ustanovení. Obchodní partneři nesmí jednat způsobem, který je zakázán nebo považován za nevhodný pro zaměstnance společnosti AIG. Všichni musíme zajistit, aby zákazníci, výrobci, agenti a dodavatelé nevyužívali svůj vztah se společností AIG nebo jméno společnosti AIG v souvislosti s protiprávními, neetickými nebo nečestnými transakcemi. Od obchodních partnerů společnosti AIG se očekává, že nebudou podněcovat zaměstnance společnosti AIG nebo jiné osoby obchodující se společností AIG, aby porušovali standardy Zásad. Různorodost dodavatelů Společnost AIG hledá dodavatelské vztahy s rozmanitými podniky. Zejména si vážíme dodavatelů, kteří sdílejí závazek a úsilí společnosti AIG o rozmanitost a společenskou odpovědnost. Od každého z nás se očekává, že bude podporovat Program rozmanitosti dodavatelů společnosti AIG podporou dodavatelů, kteří splňují podmínky programu. Poctivé jednání Společnost AIG usiluje o konkurenční výhody pouze zákonnými a etickými obchodními praktikami. Každý z nás musí s našimi zákazníky, poskytovateli služeb, dodavateli a konkurenty obchodovat poctivě. Neznevažujte konkurenty ani jejich produkty či služby. Nevhodné využívání výhod pomocí manipulace, zatajování, zneužívání důvěrných informací, záměrné zkreslování zásadních skutečností a jiné nepoctivé praktiky společnost AIG nebude tolerovat. Plnění našich závazků Vztahy s našimi obchodními partnery Věnujte pozornost obchodním praktikám agentů společnosti AIG a jiných zástupců, abyste zajistili používání správných způsobů pro poskytování našich služeb. Provádějte vhodné pečlivé šetření týkající se potencionálních agentů, konzultantů a nezávislých dodavatelů dříve, než využijete jejich služeb. Dodavatele a agenty společnosti AIG nenuťte ani nepodporujte v účasti na nevhodných aktivitách. K dodavatelům, agentům a jiným zástupcům se chovejte s respektem a ohledem. Plnění našich závazků Poctivé jednání Se zákazníky a dodavateli obchodujte způsobem, který svědčí o našem závazku poctivě konkurovat. Poskytujte pravdivé a správné marketingové informace. Informace o konkurentech shromažďujte pouze zákonnými a správnými způsoby a tak, abyste posílili bezúhonnost společnosti AIG. Při získávání informací o konkurentech nepoužívejte nevhodné nebo pochybné praktiky. Při obchodních jednáních s potencionálním nebo stávajícím zákazníkem nebo obchodním partnerem společnosti AIG neuvádějte o sobě ani o svém záměru zkreslené informace. Zaměření na zákazníky 11 Z á s a d y c h o v á n í

14 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů! Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Společnost AIG soutěží tvrdě a podle pravidel po celém světě. Snažíme se udržet a rozvíjet své podnikání prostřednictvím vynikajících produktů a služeb - nikoli nevhodnými a nekonkurenčními praktikami. Snažíme se rozumět antimonopolním zákonům a zákonům o hospodářské soutěži a dodržovat je. V a r o v n á z n a m e n í Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži jsou v různých státech a zemích různé. V důsledku těchto odlišností jsou některé kroky v některých zemích a státech potencionálně dovoleny a v jiných zakázány. Setkáte-li se s níže uvedenými aktivitami a nejste si jisti, zda jsou zákonné, požádejte o radu, jak postupovat, odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti: Pokusy diktovat nebo řídit maloobchodní ceny zákazníkům. Podmiňování prodeje nějakého produktu či služby zákazníkovi nákupem jiného produktu. Nabízení příznivějších zákaznických cen nebo podmínek než těch, které jsou nabízeny konkurentovi zákazníka v podobné situaci. Omezování zákazníka nebo dodavatele v obchodování s konkurentem. Prodej produktů nebo služeb pod cenou nebo za jiné nerovné ceny nebo propagační praktiky. Tyto zákony jsou složité. Zaměstnanci, kteří si nejsou jisti vhodnými postupy, by měli o další informace a objasnění požádat odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Následující pokyny jsou zárukou poctivého obchodního jednání a vhodné konkurence. Co musíme dělat: Na každém trhu, kde společnost AIG působí, soutěžit tvrdě a podle zákona a obchodní rozhodnutí přijímat nezávisle a v co nejlepším zájmu společnosti AIG. Citlivé informace o konkurentech společnosti AIG získávat pouze ze zákonných a vhodných zdrojů. Konkurenty nebo jejich produkty či služby komentovat pouze na základě faktických informací. Co nesmíme dělat: Formálně nebo neformálně se domlouvat s konkurentem na společné úpravě cen či jiných podmínek prodeje, na úpravě nabídek, nastavení úrovně výroby nebo prodeje nebo rozdělení zákazníků, trhů nebo teritorií. Projednávat s konkurentem některou z těchto věcí: ceny, nabídky, prodej zákazníkům, provize, podmínky prodeje, zisky, marže, náklady, výrobu, zásoby, dodávky, marketingové plány nebo jiné citlivé informace. Účastnit se schůzek s konkurenty, na nichž se projednávají citlivé informace, včetně témat zmíněných ve dvou výše uvedených bodech. Domlouvat se s osobami mimo společnost AIG na tom, se kterými dodavateli nebo zákazníky obchodovat. Činit neopodstatněná nebo nepravdivá srovnání s konkurenty nebo jejich produkty či službami. Získávat citlivé informace od konkurentů společnosti AIG nebo od osob, o nichž je známo, že mají vůči těmto konkurentům povinnost zachovávat diskrétnost. Podnikání 12

15 ! Konkurenční informace Společnost AIG zakazuje používání protizákonných nebo neetických způsobů k získávání citlivých informací o konkurentu nebo dodavateli, včetně obchodních tajemství. Citlivé informace o konkurentech společnosti AIG získávejte pouze ze zákonných a vhodných zdrojů. Nezískávejte je od konkurentů společnosti AIG nebo od osob, o nichž je známo, že mají vůči těmto konkurentům povinnost zachovávat diskrétnost. Nikdy nezískávejte, neprozrazujte ani nevyužívejte obchodní tajemství bez příslušného oprávnění. Nabídky citlivých informací, jež mohly být získány nevhodným způsobem, je nutné ihned oznámit odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. V a r o v n á z n a m e n í Získávání konkurenčních informací Uchovávání dokumentů nebo počítačových záznamů od předchozích zaměstnavatelů. Nucení nebo podporování nových zaměstnanců společnosti AIG, aby projednávali důvěrné informace od předchozích zaměstnavatelů. Získávání informací chováním, které lze považovat za vyzvědačství a špionáž nebo které byste nechtěli plně zveřejnit. Nerozumné spoléhání na tvrzení jiných osob, že obchodní informace byly řádně získány. Otázky a odpovědi Naše závazky na trhu Ot.: Týkají se zákony o ochraně dat pouze citlivých osobních údajů, jako je etnický původ, lékařské údaje, čísla kreditních karet a penzijního pojištění? Odp.: Ne. Zákony o ochraně dat se mohou týkat všech dat o jednotlivých osobách. ové adresy zákazníků, podrobnosti o kontaktech, preference, hlas i obraz, to vše mohou být osobní data chráněná zákony o ochraně dat, pokud lze tato data spojit s identifikovatelnou osobou. Ot.: Co je to platný obchodní účel pro přijetí darů nebo zábavy? Odp.: Zaměstnanci společnosti AIG jsou placeni proto, aby jednali v nejlepším zájmu společnosti AIG. Příkladem platného obchodního účelu pro přijetí zábavy nebo pohoštění je oběd s obchodním partnerem, na němž se projednají obchodní záležitosti a posílí pracovní vztah. Přijetí darů v podobě osobních předmětů, například šperků, naproti tomu již v obchodním zájmu společnosti AIG není. Takové dary by měly být odmítnuty, protože ohrožují loajalitu zaměstnance nebo vytvářejí závazek vůči dárci. Ot.: Abych mohl(a) lépe vykonávat práci ve společnosti AIG, ponechal(a) jsem si několik dokumentů svého předchozího zaměstnavatele. Tyto dokumenty popisují marketingové iniciativy mého předchozího zaměstnavatele. Mohu je použít ve společnosti AIG? Odp.: Pokud tyto dokumenty obsahují důvěrné informace nebo informace o vlastnictví týkající se vašeho bývalého zaměstnavatele, nesmíte je použít ani sdělovat. Společnost AIG očekává, že všichni zaměstnanci budou ctít nebo používat omezení týkající se zveřejňování tajných informací získaných od bývalých zaměstnavatelů nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda by informace o bývalém zaměstnavateli byly považovány za tajné nebo zda podléhají omezením, neměli byste je využívat ani sdělovat, dokud se neobrátíte na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. 13 Z á s a d y c h o v á n í

16 Naše závazky vůči akcionářům Akcionáři nám svěřují svá aktiva. Společnost AIG chrání tato aktiva svým bezúhonným jednáním při všech obchodních praktikách. Finanční výkaznictví Akcionáři, obchodní partneři, kontrolní orgány a veřejnost při rozhodování spoléhají na naše finanční zprávy. Naše fi nanční zprávy musí být pravdivé, úplné, včasné, poctivé, správné a srozumitelné. Abychom tyto standardy vždy splňovali, fi nanční zprávy mohou externím osobám poskytovat pouze oprávnění zaměstnanci. Přesné obchodní záznamy Obchodní záznamy by měly být připravovány poctivě a přesně. Informace o obchodních záznamech nesmí být falšovány ani měněny. Při uchovávání záznamů o společnosti AIG nesmíme být nečestní ani záludní ani se jinak nesmíme snažit uvést vedení, auditory, kontrolní orgány nebo akcionáře společnosti AIG v omyl. Obchodní záznamy obsahují informace na jakémkoli médiu, včetně trvalých záznamů, elektronických záznamů, ů, rychlých zpráv a videokazet a zálohovacích pásek. Uchovávání dokumentace Vždy musíme dodržovat příslušné zásady týkající se uchovávání záznamů. Tyto zásady se týkají informací na jakémkoli médiu, mimo jiné včetně trvalých záznamů, elektronických záznamů, ů, rychlých zpráv a videokazet a zálohovacích pásek. Zásadní informace použité pro zpracování zpráv, audity a k jiným důležitým účelům je nutné uchovávat v obnovitelném formátu po danou dobu archivace. Informace dočasné hodnoty, které nejsou nadále důležité nebo jejichž doba archivace vypršela v souladu s příslušnými pokyny pro likvidaci podle zásad týkajících se správy záznamů, by měly být zlikvidovány. Společnost AIG může likvidaci dokumentů, záznamů nebo dat odložit z důvodu možného nebo očekávaného soudního procesu, auditu, vyšetřování nebo regulačního dotazu prostřednictvím vyhlášky o uchování dokumentu vydané zaměstnancům společnosti AIG, kteří mají relevantní materiály ve vlastnictví, ve správě či pod kontrolou. Povinností každého zaměstnance společnosti AIG je obdrženou vyhlášku o uchování dokumentu urychleně přečíst a pečlivě se držet jejích pokynů. Informace podléhající vyhlášce o uchování dokumentů vydané společností AIG, by měly být uchovávány, dokud nejsou vydány jiné pokyny, a to bez ohledu na dobu uvedenou v příslušné zásadě týkající se archivace záznamů. Otázky týkající se dodržování vyhlášky o uchování dokumentů by měly být co nejdříve položeny kontaktní osobě uvedené ve vyhlášce. Neuchování požadovaných dokumentů, záznamů nebo dat může mít za následek disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru anebo občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. 14

17 Ochrana zdrojů společnosti AIG Abychom co nejlépe sloužili našim zákazníkům a akcionářům, je důležité správně pečovat o naše zdroje a využívat je. Fyzický majetek Majetek společnosti AIG, včetně nemovitostí, vybavení a zásob, je nutné chránit před zneužitím, poškozením, krádeží nebo jinou nevhodnou manipulací. Majetek společnosti AIG slouží výhradně podnikání společnosti AIG, třebaže je výjimečně dovoleno používat jej k osobním potřebám, například pro místní telefonní hovory, přiměřené vyřizování ů, méně významné kopírování nebo používání počítače. Duševní majetek Duševní majetek společnosti AIG tvoří obchodní nápady nebo informace, jež společnost AIG vlastní, například jedinečné produkty a metodologie. Společnost AIG svůj duševní majetek chrání prostřednictvím patentů, obchodních známek a autorských práv. Každý z nás je povinen chránit důvěrné informace a obchodní tajemství patřící společnosti AIG a jejím obchodním partnerům. Fondy Fondy společnosti AIG jsou využívány zodpovědně a výhradně k podnikání společnosti AIG. Firemní kreditní karty vydané zaměstnancům na placení obchodních výdajů nelze používat na osobní výdaje. Každý z nás je povinen chránit fondy společnosti AIG před zneužitím nebo krádeží a zajistit, že společnost AIG za peníze z fondů společnosti AIG dostane dobrou hodnotu. Proplácet bychom měli skutečné, rozumné a oprávněné obchodní výdaje. Plnění našich závazků Duševní majetek Nevyužívejte nevhodně duševní majetek společnosti AIG. Bez schválení neprozrazujte neveřejný duševní majetek. Chraňte duševní majetek společnosti AIG získáváním nebo pomocí při získávání příslušných patentů, obchodních známek nebo autorských práv. Duševní majetek předchozího majitele nepoužívejte bez svolení. Nepoužívejte a nekopírujte software či dokumentaci, pokud licenční smlouva nestanoví jinak. Společnost AIG respektuje omezení týkající se softwaru určená fi rmou zabývající se jejím vývojem nebo distributorem. Systémy informačních technologií Systémy informační technologie společnosti AIG zahrnují počítače, síťové zdroje, ové systémy, telefonní a hlasové systémy a jiné, počítačem zpracované informace. Každý z nás je povinen tyto systémy a data v nich uložená chránit před nevhodným přístupem, poškozením nebo krádeží. Na základě příslušných místních zákonů může společnost AIG kontrolovat veškerou elektronickou poštu a jiné elektronické informace, aby zjistila soulad s těmito Zásadami, zákony, směrnicemi nebo zásadami společnosti AIG. Kontrolovat lze veškeré elektronické informace, mimo jiné včetně ů, rychlých zpráv a hlasových zpráv odeslaných nebo přijatých prostřednictvím počítače, zařízení Blackberry nebo pracovní stanice společnosti AIG. Výkon 15 Z á s a d y c h o v á n í

18 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Otázky a odpovědi Naše závazky vůči akcionářům Ot.: Myslím, že jsem našel(našla) chybu ve finančním shrnutí připraveném mimopodnikovým auditorem. Informace mají být zveřejněny. Jak mám na záležitost upozornit? Odp.: Je důležité, abyste uvědomili někoho, kdo má odpovědnost tuto záležitost řešit. Mohlo by jít o závažnou chybu. Vaší povinností je na danou záležitost ihned upozornit odpovědné osoby. V případě nejistoty se obraťte na svého nadřízeného, odpovědného pracovníka pro dodržování zásad nebo asistenční linku pro dodržování zásad na telefonním čísle nebo odešlete poradenské účetní lince na adresu Ot.: Moje vedoucí mě požádala, abych připravil(a) objednávku na služby, které stojí USD. Má oprávnění utratit pouze USD. Mohu objednávku rozdělit na dvě, a vyhnout se tak schvalování vyšší úrovně? Odp.: Nemůžete. Bez řádného schválení porušujete zásady společnosti AIG, které zaručují efektivní provádění a provoz odpovídajících interních účetních kontrol. Není-li vám příjemné mluvit o tom s nadřízeným, upozorněte odpovědného pracovníka pro dodržování zásad. Ot.: S několika dalšími vedoucími pracovníky společnosti AIG jsem se zúčastnil porady v hotelové konferenční místnosti. Během oběda nechali všichni své notebooky v místnosti. Byl jsem nesvůj, ale udělal jsem totéž. Měl jsem udělat něco jiného? Odp.: Ano, situaci jste měli zvládnout jinak. Notebooky a informace v nich obsažené jsou majetkem společnosti AIG a často obsahují důvěrná nebo citlivá data. Vaší povinností je zajistit, aby vybavení a informace byly chráněny před ztrátou, krádeží nebo neúmyslným zveřejněním. Vy i vaši spolupracovníci jste měli zabezpečit vybavení nebo místnost, nebo vybrat někoho, kdo u vybavení zůstane. Ot.: Právě jsem se dozvěděl(a), že zaměstnanci prodejce dostali široký přístup k našim sítím. Myslím, že tento typ přístupu pro svou práci nepotřebují. Neohrožuje to informace společnosti AIG? Co mám dělat? Odp.: Můžete mít pravdu, ale nemusíte mít všechny informace. Situaci byste měli nejprve projednat se svým vedoucím. Jsou-li nutné další kroky, měli byste se vy nebo váš nadřízený obrátit na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad. Systém elektronické pošty je majetkem společnosti AIG a slouží obchodním účelům. Příležitostné, výjimečné a přiměřené používání ového systému pro osobní účely lze povolit, pokud toto použití nenarušuje výkon zaměstnance, nemá nepatřičný vliv na provoz ového systému a neporušuje žádnou jinou zásadu, pokyn nebo standard společnosti AIG. ové zprávy a jiná komunikace odeslaná nebo přijatá pomocí systémů informační technologie společnosti AIG nelze použít pro vytváření, ukládání nebo přenos nepřátelských, škodlivých, protizákonných, jednoznačně sexuálních, diskriminačních, obtěžujících, vulgárních, nevhodných nebo hanlivých informací. Tyto systémy také nelze používat k záměrnému přístupu na webové stránky s protizákonným, jednoznačně sexuálním nebo diskriminačním obsahem.! V a r o v n á z n a m e n í Ochrana našich citlivých informací Hlasité nebo otevřené projednávání důvěrných informací v situaci, kdy mohou naslouchat jiné osoby. Projednávání majetkových informací společnosti AIG s jinými osobami bez oprávnění a bez řádné smlouvy o nezveřejňování informací. Projednávání majetkových informací společnosti AIG se zákazníky nebo dodavateli bez řádného schválení a znalosti charakteru vztahu jako důvěrného nebo nedůvěrného. Nevhodná likvidace důvěrných konceptů a poznámek. Lidé 16

19 Naše závazky jako člena společenství Společnost AIG se prostřednictvím svých produktů, služeb a odpovědných obchodních praktik snaží zlepšovat kvalitu života v každé zemi, kde působí. Podpora dodržování zákonů a směrnic týkajících se našeho podnikání je základem fi remního občanství. Trvalá udržitelnost Pomocí postupů pro trvale udržitelný rozvoj může každý z nás pomoci společnosti AIG pozitivně přispět společnosti a životnímu prostředí. Naše operace pojištění životního prostředí patří k předním řešením, jež podporují čistší a bezpečnější životní prostředí. Naše pojištění má dlouholeté zkušenosti s pomocí zákazníkům při nápravě přírodních katastrof. Během let společnosti AIG investovaly do vývoje zelených fondů, jež investují do projektů a technologií prospívajících životnímu prostředí. Investice v zemích na celém světě, kde působíme, je klíčovou strategií prospívající místním ekonomikám a ve společnosti AIG má dlouhou tradici. Politické aktivity Je důležité, aby osobní politické aktivity nebo zájmy nebyly ve sporu s povinnostmi ve společnosti AIG a nepředpokládaly podporu společnosti AIG. Konkrétně: Jméno společnosti AIG by zaměstnanci kandidující na politický úřad neměli používat jinak, než jako označení svého zaměstnavatele. Zastávání politického úřadu nebo kandidatura zaměstnanců společnosti AIG nesmí skutečně nebo zdánlivě vytvářet konflikt zájmů s povinnostmi společnosti AIG. Fondy AIG ani jiná aktiva společnosti AIG nelze použít k politickým účelům, včetně politického prosazování ( lobbování ), bez porady s viceprezidentem pro podnikové záležitosti společnosti AIG nebo ředitelem státních vztahů právního oddělení společnosti AIG. Firemní příspěvky politickým kandidátům na veřejný úřad mohou jménem společnosti AIG poskytovat pouze oprávnění zástupci. Protože zákony a směrnice řídící politické aktivity a příspěvky společností jsou složité, příspěvky je nutné konzultovat s oddělením pro podnikové záležitosti společnosti AIG nebo se skupinou pro státní vztahy právního oddělení společnosti AIG, aby tyto příspěvky a aktivity byly povoleny a v souladu s obchodní strategií společnosti AIG v daném regionu. Obchodování s cennými papíry Při podnikání společnosti AIG se často dozvíme zásadní, neveřejné informace o společnosti AIG, jejích dodavatelích a jiných společnostech. Je naší povinností tyto informace chránit před nevhodným používáním. Je proti zásadám společnosti AIG a v mnoha zemích je protizákonné: Obchodovat s cennými papíry v době, kdy vlastníme zásadní, neveřejné informace. Předávat zásadní, neveřejné informace někomu, kdo na jejich základě může obchodovat s cennými papíry nebo může jiným doporučit, aby cenné papíry koupili či prodali. Pojištění je kouzlo průměrů, jež dělá zázraky pro miliony. Sir Winston Churchill 17 Z á s a d y c h o v á n í

20 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Zaměstnanci dále nesmějí: Účastnit se spekulativního obchodování s cennými papíry společnosti AIG nebo jejích dceřiných společností. Účastnit se pojistných transakcí pomocí cenných papírů společnosti AIG. Účastnit se prodeje cenných papírů společnosti AIG nakrátko ( short selling ). Obchodovat s odvozenými cennými papíry, například s nákupními nebo prodejními opcemi, swapy nebo kurzovými rozpětími souvisejícími s cennými papíry společnosti AIG. Pro zaměstnance určitých obchodních oblastí mohou v souvislosti s jejich osobními obchodními aktivitami platit požadavky na předběžné likvidace směnek. Prevence praní špinavých peněz Společnost AIG se zavazuje plnit své povinnosti při prevenci praní špinavých peněz a financování teroristických organizací. K těmto povinnostem obecně patří identifikace klientů, monitorování aktivity klientů a oznamování podezřelé nebo neobvyklé činnosti v souladu s příslušnými zákony. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat programy proti praní špinavých peněz zavedené společností AIG a jejími obchodními jednotkami. Požadavky na oznamování podezřelé činnosti jsou časově citlivé. Máte-li obavy, že nějaká činnost může být neobvyklá nebo podezřelá, obraťte se na svého nadřízeného nebo odpovědného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za prevenci praní špinavých peněz. Ekonomické sankce, zákony proti bojkotu a zákony o kontrole exportu V souladu s programy ekonomických sankcí platnými v USA a v jiných zemích je zaměstnancům AIG zakázáno obchodovat nebo podporovat pověřené vlády, jednotlivce a subjekty (například podezřelé teroristy a pašeráky drog) a jednotlivce a subjekty, které sídlí nebo provádějí určité obchody se státními příslušníky či agenty nebo jsou státními příslušníky či agenty určitých zemí. Chcete-li zjistit, zda nějaká vláda, jednotlivec nebo subjekt podléhají těmto zákazům, obraťte se na pověřeného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za sankce. Zaměstnanci AIG mají zakázáno podílet se na bojkotech, které nebyly uvaleny vládou USA. Jste-li požádáni o účast na bojkotu nebo o poskytnutí informací, jež mohou být k podpoře takového bojkotu použity, záležitost ihned oznamte pověřenému pracovníkovi pro dodržování zásad odpovědnému za sankce. Zaměstnanci AIG musí rovněž dodržovat příslušné zákony o kontrole exportu. Chcete-li zjistit, zda vývozy nebo zpětné vývozy podléhají kontrolám či zákazům, obraťte se na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Zaměstnanci společnosti AIG jako celosvětové organizace mohou být požádáni, aby se řídili zákony o ekonomických sankcích nebo embargu. Protože zákony různých zemí mohou být v rozporu, je v takové situaci důležité obrátit se na pověřeného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za sankce. Komunikace s veřejností Jménem společnosti mohou mluvit pouze oprávněné osoby a informace, které poskytují, musí být úplné, bezvadné, správné, včasné a srozumitelné. Všechny požadavky investorů, analytiků a médií by měly být směřovány na tisková oddělení nebo na oddělení vztahů s investory společnosti AIG. V osobní komunikaci, včetně fór, blogů, chatovacích místností a informačních stránek nevyvolávejte dojem, že mluvíte jménem společnosti AIG. Komunikace s kontrolními orgány a jinými vládními úředníky Dotazy regulačních orgánů mimo běžné regulační vztahy společnosti AIG je před poskytnutím odpovědi ihned nutné oznámit odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti a pověřenému právnímu zástupci společnosti AIG. Dotazy související s fi nančními zprávami mohou zodpovědět oprávnění vrchní účetní. Odpovědi Respekt 18

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více