ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

2 Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a akcionáře a přispějeme k růstu trvale udržitelných, prosperujících komunit. Naše hodnoty Lidé Rozvíjet různé talenty. Odměňovat vynikající kvalitu. Zaměření na zákazníky Předvídat jejich priority. Překonávat jejich očekávání. Výkon Být odpovědní. Řídit rizika. Zajišťovat sílu společnosti AIG. Bezúhonnost Pracovat čestně. Vylepšovat pověst společnosti AIG. Respekt Cenit si všech kolegů. Navzájem spolupracovat. Podnikavost Využívat příležitosti. Inovovat pro zákazníky i spolu s nimi. Zaručit spolehlivost Základní hodnoty a principy stanovené v našich zásadách jsou odrazem talentu a zkušeností, jež odlišují společnost AIG a jež jsou nedílnou součástí hodnot, které přinášíme našim zákazníkům, zaměstnancům a všem našim komunitám, když se každý den skutečně snažíme zajistit svou spolehlivost. Pro uplatňování naší strategie Zaručit spolehlivost odborníci společnosti AIG očekávají, že každý zaměstnanec v rámci celé organizace bude spolupracovat, řídit rizika, dodržovat příslušné směrnice a optimalizovat provozní účinnost.

3 Zpráva od Anastasie D. Kellyové Roku letý Cornelius Vander Starr založil v čínské Šanghaji pojišťovnu, která položila základy budoucí organizace AIG. Starr nebyl bohatý mladý muž. Svou společnost vybudoval díky plnění závazků vůči zákazníkům a obchodním partnerům. Jednal s úctou k místním zákazníkům a svým zaměstnancům, s pílí, podnikatelským duchem a nekompromisní bezúhonností. Starr zvolil k vybudování skvělé společnosti tu správnou cestu. Jinak dnes skvělou společnost vést nelze. Máme mimořádné dědictví. Toto dědictví je silným základem našeho dnešního obchodu ve složitém, vysoce regulovaném světě, v němž společnost AIG podniká. Tyto Zásady chování jsou nástrojem, který každému z nás pomůže žít podle našich společných podnikových zásad a závazků, jež nás provázejí. Tyto Zásady nejsou ani komplexním zdrojem ani náhražkou zdravého rozumu. Je to shrnutí standardů, jež mají posilovat bezúhonnost v celé společnosti AIG. Ve 130 zemích a jurisdikcích, ve kterých společnost AIG obchoduje, jsou běžně známa slova jako bezúhonnost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Třebaže na slovech záleží, na činech záleží ještě víc. Literu a ducha těchto zásad je nutné začlenit do našich činů jménem společnosti AIG. Musíme plnit naše závazky vůči sobě navzájem, vůči zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům i komunitám, v nichž působíme. Společnost AIG je výjimečná organizace poskytující hodnotné služby zákazníkům na celém světě. Přidejte se k budování našeho skvělého dědictví a demonstrujte hodnoty, které sdílíme ve všem, co děláme. Anastasie D. Kellyové Výkonná viceprezidentka, právní poradce a odpovědný pracovník pro regulaci a dodržování zásad 1 Z á s a d y c h o v á n í

4 V těchto zásadách označuje zkratka AIG společnost American International Group, Inc. a její dceřiné společnosti ve světě. Obchodní jednotky a jurisdikce mohou mít jiné zásady, jež mohou být s těmito zásadami v souladu nebo mohou být přísnější. Tyto zásady mohou zaměstnancům společnosti AIG v daných obchodních jednotkách a jurisdikcích předepisovat další povinnosti. Obavy z potenciálního sporu mezi ustanovením těchto zásad a místním zákonem sdělte odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. 2

5 Obsah Naše vize, naše hodnoty...vnitřní obálka Zpráva od Anastasie D. Kellyové...1 Plnění našich závazků...4 Koho se tyto zásady týkají? Individuální odpovědnost Další povinnosti vedoucích pracovníků Kladení otázek a vyjadřování obav Žádné odvetné kroky Disciplína Výjimky ze zásad Plnění našich závazků Otázky a odpovědi Naše vzájemné závazky...6 Globální různorodost a příležitost Úcta ke druhým Bezpečné, zdravé a zajištěné pracoviště Zneužívání alkoholu a drog Soukromí zaměstnanců Naše vzájemné závazky Otázky a odpovědi Naše závazky na trhu...8 Soukromí zákazníků a zabezpečení dat Střet zájmů Firemní příležitosti Osobní vztahy Mimopodnikové aktivity Dary a pohoštění Vztahy s našimi obchodními partnery Různorodost dodavatelů Poctivé jednání Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Konkurenční informace Naše závazky na trhu Otázky a odpovědi Naše závazky vůči akcionářům...14 Finanční výkaznictví Přesné obchodní záznamy Uchovávání dokumentace Ochrana zdrojů společnosti AIG Fyzický majetek Duševní majetek Fondy Systémy informačních technologií Naše závazky vůči našim akcionářům Otázky a odpovědi Naše závazky jako člena společenství...17 Trvalá udržitelnost Politické aktivity Obchodování s cennými papíry Prevence praní špinavých peněz Ekonomické sankce, zákony proti bojkotu a zákony o kontrole exportu Komunikace s veřejností Komunikace s kontrolními orgány a jinými vládními úředníky Vládní zakázky Zákony proti korupci a úplatkářství Naše závazky jako člena společenství Otázky a odpovědi 3 Z á s a d y c h o v á n í

6 Plnění našich závazků Podstatou obchodování společnosti AIG je slib, že budeme stát za našimi produkty a službami. Osobní bezúhonnost a bezúhonnost společnosti jsou pro plnění tohoto slibu a ochranu naší pověsti velmi důležité. Očekávám, že budete čestní a pilní a že ke společnosti budete přistupovat, jako byste ji sami vlastnili. Plnění našich závazků je životně důležité pro naše zaměstnance, zákazníky, akcionáře i komunity, ve kterých žijeme a působíme. Koho se tyto zásady týkají? Pravidla chování společnosti AIG (dále jen Zásady ) poskytují etické pokyny pro obchodování jménem společností AIG. Zásady jsou zdrojem pro všechny vyšší odpovědné pracovníky a zaměstnance společnosti AIG. Zásady nemohou řešit každý problém, s nímž se setkáte, ale poskytují pokyny a zdroje pro případy, kdy správné rozhodnutí není zřejmé. Další informace, včetně relevantních pravidel a zásad najdete v tomto dokumentu i v našich podnikových zásadách. Někteří obchodní partneři společnosti AIG, například agenti a konzultanti, zastupují společnost AIG na veřejnosti a očekává se, že budou při práci jménem společnosti AIG dodržovat ducha těchto Zásad i příslušných smluvních ustanovení. Společnost AIG je rozsáhlá organizace a nás všechny spojuje závazek plnit naše sliby. Povinností každého z nás je zasloužit si důvěru, která je v nás vkládána. C. V. Starr Naši kolegové věří, že si jich ceníme a budeme je respektovat. Naši zákazníci a obchodní partneři věří v naši bezúhonnost. Naši akcionáři věří našim schopnostem správce. Komunity na celém světě spoléhají na to, že budeme odpovědnými členy společenství. Tyto Zásady chování jsou uspořádány podle závazků, které plníme vůči každé z těchto skupin osob. Individuální odpovědnost Plnění našich povinností umožňuje, aby naše podnikání mělo úspěch a rostlo, a to dnes i v budoucnosti. Od každého z nás se očekává, že: Porozumí těmto Zásadám a zásadám společnosti AIG, příslušným zákonům a směrnicím a bude podle nich jednat. Vyhledá pomoc vedení, pracovníků pro dodržování zásad nebo právního poradce společnosti AIG, pokud má otázky. Ihned oznámí obavy z možného porušení těchto Zásad nebo příslušných zákonů a směrnic vedení nebo jednomu ze zdrojů uvedených na následující straně. Zúčastní se školení o etice a dodržování zákonů, aby byl(a) informován(a) o aktuálních standardech a očekáváních. Žádný důvod, ani touha po splnění obchodních cílů, není omluvou pro porušení zákonů nebo směrnic. Další povinnosti vedoucích pracovníků Od každého vedoucího pracovníka se očekává, že bude plnit tyto další povinnosti: Sloužit jako příklad dodržování nejvyšších etických norem a vytvářet a udržovat kulturu důvěry, poctivosti, bezúhonnosti a respektu. Být zdrojem pro zaměstnance. Zajistit, že si uvědomují, chápou a vědí, jak uplatňovat tyto Zásady a zásady společnosti AIG, příslušné zákony a směrnice ve své každodenní práci. Vyhledat pomoc jiných vedoucích pracovníků nebo právního poradce společnosti AIG, odpovědných pracovníků pro dodržování zásad nebo pracovníků osobního oddělení, pokud si nejsou jisti, jak co nejlépe reagovat na danou situaci. Být proaktivní. Činit rozumné kroky k zabránění a identifi kaci porušování zásad. Oznámit situace, jež mohou ovlivnit schopnost zaměstnanců eticky jednat jménem společnosti AIG. 4

7 Kladení otázek a vyjadřování obav Většinu záležitostí, s nimiž se setkáte v práci, lze vyřešit promluvou nebo spoluprací s vedením, personálním oddělením nebo odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Zaměstnanci společnosti AIG mohou klást otázky, vyjadřovat obavy nebo ohlašovat případy nedodržování Zásad, zásad společnosti AIG nebo příslušných zákonů a směrnic také některé z následujících organizací: Titulkový test Pro lepší rozhodování Je to legální? Je to v souladu s hodnotami a zásadami společnosti AIG? Je to vhodné a čestné? Jak by moje činy byly vnímány, kdyby se objevily v novinách? Podnikové skupině pro dodržování zásad společnosti AIG na telefonním čísle nebo ové adrese Asistenční Iince pro dodržování zásad společnosti AIG na čísle nebo na internetové adrese Asistenční linku pro dodržování zásad obsluhuje nezávislá osoba třetí strany, která poskytuje písemné zprávy Podnikové skupině pro dodržování zásad společnosti AIG. Komunikace s asistenční linkou může být anonymní a podléhá místním zákonům. Oznámení lze podávat ve všech hlavních jazycích na celém světě. Pokud jde o záležitosti týkající se účetnictví, mezinárodních účetních kontrol nebo auditů, zaměstnanci se mohou obrátit na výše uvedené kontakty (anonymně prostřednictvím asistenční linky) nebo na ně mohou upozornit kontrolní výbor správní rady společnosti AIG na ové adrese Žádné odvetné kroky Společnost AIG zakazuje odvetné kroky proti zaměstnancům, a to za oznámení podezření ze skutečného nebo domnělého porušení těchto Zásad, zákonů, směrnic nebo zásad společnosti AIG učiněné v dobré víře. Disciplína Porušování příslušných zákonů, směrnic nebo těchto Zásad nebo pobízení jiných, aby se porušování dopouštěli, ohrožuje pověst společnosti AIG, a proto může mít za následek disciplinární řízení. Porušením těchto Zásad může být i neoznámení známého porušování Zásad jinými osobami. Disciplinární řízení může zahrnovat ukončení zaměstnání a ztrátu zaměstnaneckých výhod. Výjimky ze zásad Společnost AIG může čas od času určitá ustanovení těchto Zásad doplnit nebo vypustit. Zaměstnanec, který se domnívá, že by bylo vhodné se nějakého ustanovení zřeknout, by měl záležitost projednat s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Zřeknutí se konkrétního ustanovení zásad může výkonnému vedoucímu pracovníkovi společnosti AIG povolit pouze správní rada společnosti AIG nebo její jmenovací a řídící výbor. 5 Otázky a Odpovědi Plnění našich závazků Ot.: Naše obchodní jednotka stanoví různé cíle, kterých máme dosáhnout. Někdy mám pocit, že jsem pro jejich dosažení nucen(a) porušit zásady. Je to přijatelné? Odp.: Ne. Třebaže úspěšné podniky často kladou vysoké cíle a snaží se jich dosáhnout, zásady chování ani jiné zásady společnosti AIG byste pro dosažení svých cílů porušovat neměli. Ot.: Když naši nadřízenou upozorníme na obavy z možného porušování zásad, obvykle nic neudělá. Spolupracovníkům, kteří na problémy upozornili, ztížila situaci. Nyní mám problém: spolupracovník dělá něco špatného. Co mám dělat? Odp.: Promluvte. Podle našich zásad byste měl(a) porušování zásad oznámit bez obav z odvetných opatření. Třebaže je při řešení záležitostí obvykle nejlepší obrátit se nejprve na přímého nadřízeného, pokud si nemyslíte, že je to vhodné, nebo že vám vedoucí pomůže, promluvte si s jiným členem vedení, personálního oddělení nebo s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Kromě toho můžete zavolat nebo poslat asistenční lince pro dodržování zásad společnosti AIG. Ot.: Jak asistenční linka funguje? Odp.: Asistenční linka společnosti AIG je 24hodinová linka pro ohlašování možných problémů a obav. Obsluhují ji odborníci jednající jménem společnosti AIG. K dispozici je jazykový překlad. Volající podléhající místním zákonům mohou zůstat v anonymitě. Ot.: Pokud si myslím, že místní zákon je ve sporu s těmito zásadami, co mám dělat? Odp.: Máte-li za to, že místní zákony jsou ve sporu s těmito zásadami, projednejte záležitost s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti.

8 Naše vzájemné závazky Společnosti AIG jsou vedoucími organizacemi v oblasti pojištění více než 85 let, protože jsme vždy věřili ve schopnost různorodých, talentovaných lidí vytvářet hodnotu a pracovat pro zákazníky a akcionáře.! Globální různorodost a příležitost Společnost AIG chce přijímat a podporovat nejlepší talenty prostřednictvím dynamického prostředí, jež svádí dohromady lidi s různými dovednostmi a nápady. Různorodé pracoviště přístupné pro všechny rozvíjí inovaci a posiluje naše postavení vůdčí společnosti na celosvětovém trhu. Společnost AIG spoléhá na spoluúčast místních lidí, kteří nejlépe rozumějí kulturám v zemích a jurisdikcích, kde působíme. Společnost AIG se vždy snažila přijímat místní odborníky a místním talentovaným lidem poskytovat pozitivní obchodní prostředí, možnosti vedení a spravedlivé odměny. Společnost AIG poskytuje zaměstnancům příležitost učit se, vyniknout v zaměstnání, růst s organizací a finančně profi tovat. Úcta ke druhým Jednáme-li s jinými lidmi s respektem, znamená to, že je nediskriminujeme na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnostního původu, věku, V a r o v n á z n a m e n í Obtěžování Nevítaná gesta nebo fyzický kontakt. Vystavování jednoznačně sexuálních nebo urážlivých obrázků nebo jiných materiálů. Sexuální nebo urážlivé vtipy nebo komentáře (jednoznačné nebo v narážce). postižení, vojenské služby, rodinného stavu nebo sexuální orientace. Respekt také znamená, že si navzájem vážíme svých odlišností. Respektujeme navzájem své názory a nechováme se k sobě tak, že bychom obtěžovali nebo vyhrožovali. Plnění našich závazků Úcta ke druhým Poskytujte zaměstnancům příležitosti na základě výkonu a charakteristik relevantních pro pracovní výkon. Dodržujte místní pracovní zákony a zákony o zaměstnanosti, včetně zákonů, jež řeší diskriminaci a obtěžování. Zajišťujte pracovní prostředí bez nevhodného obtěžování. Záležitosti, které se podle vás týkají pracovního prostředí, postupujte personálnímu oddělení nebo odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad. Bezpečné, zdravé a zajištěné pracoviště Společnost AIG se zavazuje jednat způsobem, který chrání zdraví, bezpečnost a zabezpečení zaměstnanců a zákazníků společnosti AIG, pokud jsou v prostorách společnosti AIG. Situace, které ohrožují zdraví, bezpečnost, zabezpečení nebo 6

9 životní prostředí, je nutné ihned oznámit vedení nebo příslušným podnikovým zaměstnancům ochranky. Předcházení porušení bezpečnosti, hrozbám, ztrátám a krádeži vyžaduje, aby všichni zaměstnanci byli stále bdělí na pracovišti i při obchodech společnosti AIG. O každém problému, který by mohl ovlivnit bezpečnost společnosti AIG, nouzovou pohotovost nebo připravenost na požár a ochranu života, byste měli uvědomit vedení nebo zabezpečení společnosti. Zneužívání alkoholu a drog Užívání, prodej, vlastnictví nebo práce pod vlivem nelegálních drog jsou ve společnosti AIG zakázány. Zakázáno je i nadměrné nebo nevhodné užívání alkoholu při obchodech společnosti AIG. Soukromí zaměstnanců Společnost AIG respektuje osobní informace a majetek zaměstnanců. Přístup k osobním informacím nebo majetku zaměstnanců je povolen pouze příslušným zaměstnancům s oprávněným důvodem pro přístup k takovým informacím nebo majetku. Společnost AIG přesto může čas od času sledovat a monitorovat používání Internetu a komunikaci zaměstnanců. Zaměstnanci podléhající místním zákonům nemohou očekávat soukromí, pokud jde o pracovní komunikaci nebo používání zdrojů IT společnosti AIG. Co je náš obchod? Nic víc než záruka, kus papíru. Nakonec jde vždy o lidi. A nám na našich lidech záleží. C. V. Starr Otázky a odpovědi Naše vzájemné závazky Ot.: Můj nadřízený a několik mých kolegů vypráví vtipy se sexuálním podtextem, které se mi zdají urážlivé. Nestěžoval(a) jsem si, protože vím, že mi řeknou, abych si hleděl(a) svého, nebo že dělám z komára velblouda. Měli by pravdu? Odp.: Neměli. Urážlivé vtipy sexuální povahy, dokonce i soukromé rozhovory, jež mohou zaslechnout jiní, mohou být formou obtěžování. Nejprve byste se měli pokusit promluvit s nadřízeným a s kolegy. Pokud to nezabere, nebo si myslíte, že by vás čekala odveta či jiné problémy, promluvte si se zástupcem personálního oddělení nebo se obraťte na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Ot.: Není rozmanitost jen problém USA? Proč ji zahrnovat do Zásad pro celosvětový podnik, jako je AIG? Odp.: Rozmanitost je celosvětová záležitost. Vždy jsme společně využívali jedinečná nadání a perspektivy našich rozmanitých pracovních sil na celém světě. Různorodost je jednou z klíčových podmínek úspěchu společnosti AIG. Abychom mohli činit dobrá rozhodnutí a sloužit našim zákazníkům na celém světě, potřebujeme široké spektrum perspektiv a prostředí. Ot.: Zaslechl(a) jsem, jak nadřízený s jedním ze svých kolegů probírá soukromé informace obsažené v lékařských záznamech spolupracovníka. Co mám dělat? Odp.: Informace o zdraví jsou přísně tajné. Nevhodné sdělování těchto informací je porušením zásad společnosti AIG a porušením důvěry. Na tuto záležitost byste měli upozornit příslušné vedoucí pracovníky. Není-li vám příjemné upozorňovat vedení, záležitost oznamte personálnímu oddělení nebo odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. Můžete se také telefonicky nebo em obrátit na asistenční linku pro dodržování zásad společnosti AIG. 7 Z á s a d y c h o v á n í

10 Naše závazky na trhu Společnost AIG je známá svým podnikáním. Soutěžíme tvrdě, abychom vytvářeli nové příležitosti pro naše zákazníky i pro nás samotné. Konkurenční výhody hledáme pouze prostřednictvím zákonných a etických obchodních praktik. K příkladům soukromých informací patří: Soukromí zákazníků a zabezpečení dat Naši zákazníci očekávají, že budeme pečlivě zacházet s obchodními a osobními informace, jež nám sdělují, a chránit je. Nenarušujte důvěru zákazníka prozrazováním osobních informací jiným než oprávněným osobám. Osobní informace: Informace o osobě, včetně jména, adresy, národnosti nebo čísla pasu. Obchodní data: Informace související s obchodními plány, transakcemi a finančními informacemi o komerčních zákaznících, obchodních spolupracovnících a jiných osobách. Klasifi kace informací jako osobních informací nebo obchodních dat se může v různých zemích lišit. Zaměstnanci, kteří manipulují s informacemi o zákaznících, mají povinnost znát a dodržovat příslušné zákony o ochraně soukromí a informací. Ve všech případech je nutné zachovat odpovídající fyzickou, administrativní a technickou ochranu osobních informací a obchodních dat. Zvlášť bdělí musíme být při dodržování zákonů, směrnic a zásad při přenosu osobních informací a obchodních dat přes státní hranice. Máte-li nějaké otázky týkající se soukromí anebo zabezpečení dat, obraťte se na svého nadřízeného, právního poradce anebo odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Střet zájmů Své postavení ve společnosti AIG nesmíte využít k získání nevhodného osobnímu prospěchu nebo výhody pro sebe či člena rodiny. Všem situacím, jež skutečně nebo zdánlivě vytvářejí konfl ikt osobních zájmů a zájmů společnosti AIG je nutné zabránit. Možný konfl ikt zájmů by měl být oznámen vedoucím pracovníkům, kteří společně s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti rozhodnou, jak situaci nejlépe zvládnout. Plnění našich závazků Střet zájmů Vždy se rozhodujte v co nejlepším zájmu společnosti AIG a našich zákazníků - nikoli ve svém osobním zájmu. Uvědomte si, že osobní aktivity, například přijetí druhého zaměstnání nebo investice do společnosti zákazníka, prodejce nebo konkurenta společnosti AIG, mohou vést k možným konfl iktům. Každou situaci, jež by mohla být vnímána jako možný konfl ikt zájmů, projednejte se svým nadřízeným. Aktivně řešte situace, jež mohou způsobit konfl ikt vašich zájmů nebo zájmů člena rodiny či přítele se zájmy společnosti AIG. 8

11 Firemní příležitosti Zaměstnanci společnosti AIG mají zakázáno osobně využívat nebo směřovat na třetí osobu obchodní příležitosti objevené prostřednictvím používání majetku, informací nebo postavení společnosti, pokud již tato příležitost nebyla nabídnuta společnosti AIG a touto společností odmítnuta. Zaměstnanci společnosti AIG mají zakázáno využívat majetek, informace nebo postavení společnosti k osobnímu prospěchu z vyloučení společnosti AIG a v konkurenci se společností AIG. Osobní vztahy Nejbližší členové rodiny, členové domácnosti a osoby, s nimiž máte blízký osobní vztah, by neměli obchodní rozhodnutí nevhodně ovlivňovat. Mimopodnikové aktivity Mimopodnikové aktivity mohou někdy vytvářet možný konflikt zájmů. Za konflikt mohou být považovány následující aktivity, a měly by být oznámeny níže uvedeným způsobem: Služba v rámci podnikání mimo společnost, ať už jde o zaměstnance, člena správní rady, vedoucího pracovníka, správce majetku, partnera nebo konzultanta, zejména s podnikem, který v současnosti obchoduje nebo chce obchodovat se společností AIG, nebo který konkuruje nebo chce konkurovat společnosti AIG; před zapojením do této mimopodnikové aktivity je nutný písemný souhlas nadřízeného. Služba nadaci, charitativní nebo neziskové organizaci, za kterou zaměstnanec dostane zaplaceno; před zapojením do této mimopodnikové aktivity je nutný písemný souhlas nadřízeného. Služba nadaci, charitativní nebo neziskové organizaci, která má vztah se společností AIG. U tohoto typu mimopodnikové aktivity není nutný žádný souhlas, pokud zaměstnanec nedostane zaplaceno a nehrozí skutečný, možný ani domnělý konfl ikt zájmů. Chcete-li se zeptat, zda nejde o konfl ikt zájmů, záležitost projednejte se svým nadřízeným nebo s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Prezentace, přednáška nebo služba v porotě, za kterou je vám nabídnut honorář. Je-li zaměstnanec za tento typ aktivity odměněn, musí svého nadřízeného písemně informovat o všech obdržených odměnách a může být požádán o jejich vrácení společnosti AIG. Služba veřejného činitele nebo kandidatura na volený úřad; před službou veřejného činitele nebo kandidaturou na volený úřad je nutné získat písemný souhlas právního poradce společnosti AIG nebo jeho zástupce. Abychom zabránili i zdánlivému konfl iktu se zájmy společnosti AIG, zaměstnanci, kteří se účastní akcí na podporu komunity mimo programy sponzorované společností AIG, by neměli předpokládat, že společnost AIG jejich snahu bude podporovat. Bezúhonnost 9 Z á s a d y c h o v á n í

12 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Plnění našich závazků Dary a zábava Nedovolte, aby obchodní dary nebo zábava, ať už přijímané nebo poskytované, nevhodně ovlivňovaly obchodní rozhodnutí. Nezapomeňte, že pokud není přítomen dárce, zábava podléhá zásadám týkajícím se darů. Při výměně obchodních darů a zábavy respektujte místní a kulturní citlivost. Neposkytujte ani nepřijímejte extravagantní dary nebo okázalou zábavu. Nenabízejte nic, co by mohlo být považováno za úplatek nebo jinou nevhodnou platbu či dar. Při poskytování darů nebo zábavy dodržujte protikorupční zásady společnosti AIG. Dary, laskavosti ani zábavu nevyžadujte. Všechny dary vyšší hodnoty než 150 USD oznamte a předejte svému nadřízenému a odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. Před poskytnutím daru vyšší hodnoty než 150 USD je nutný písemný souhlas vašeho nadřízeného. Vhodné dary nebo zábava, ať už poskytované nebo přijímané: By měly mít konkrétní obchodní účel. By měly být vkusné a nikoli extravagantní či přehnané. Konflikty zájmů (pokračování) Dary a pohoštění Skromné dárky a vhodná zábava mohou posílit obchodní vztahy. Tyto obchodní pozornosti věnované nebo obdržené zaměstnanci společnosti AIG však nesmí nevhodně ovlivňovat obchodní rozhodnutí. Pokud je vám nabídnut dárek, který nesplňuje kritéria stanovená v příslušné části týkající se darů nebo zábavy na této stránce, slušně dárek nebo zábavu odmítněte. Pokud by odmítnutí daru bylo urážlivé nebo by poškodilo obchodní vztah, přijměte jej jménem společnosti AIG a do 30 dnů předejte nadřízenému písemnou zprávu o tomto daru. Dar je nutné předat nadřízenému, který spolu s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti rozhodne, jak s ním vhodně naložit. Vedoucí pracovníci jsou povinni zprávy o darech shromažďovat a vyplnit je s odpovědným pracovníkem pro dodržování zásad vaší společnosti. Hotovost nebo ekvivalenty hotovosti, včetně dárkových poukázek, šeků, cestovních šeků nebo složenek, investičních cenných papírů, obchodovatelných cenných papírů, plateb kreditní kartou nebo podobně, nelze jako dary přijímat ani nabízet - bez ohledu na částku. Zvláštní opatrnost je nutné věnovat při poskytování darů a zábavy úředníkům nebo zaměstnancům vlády či státních nebo státem řízených podniků. Při poskytování darů a zábavy úředníkům nebo zaměstnancům vlády nebo státních nebo státem řízených podniků je nutné dodržovat místní zákon a protikorupční zásady společnosti AIG. Máte-li otázky týkající se darů nebo zábavy poskytované vládním úředníkům, obraťte se na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Obchodní jednotky mohou zavést další omezení darů a zábavy a požadavky na podávání hlášení. By se neměly často vyměňovat se stejným zdrojem. By měly být povoleny zásadami společnosti AIG a organizací příjemce. By měly být rozumné, běžné, tradiční a v souladu se zákonem země nebo regionu, ve kterém jsou vyměňovány. By neměly nevhodně ovlivňovat obchodní rozhodnutí. Dar by neměl přesahovat hodnotu 150 USD. 10

13 Vztahy s našimi obchodními partnery Naši obchodní partneři slouží jako pobočky společnosti AIG. Při práci jménem společnosti AIG se od obchodních partnerů očekává, že se budou držet ducha Zásad a příslušných smluvních ustanovení. Obchodní partneři nesmí jednat způsobem, který je zakázán nebo považován za nevhodný pro zaměstnance společnosti AIG. Všichni musíme zajistit, aby zákazníci, výrobci, agenti a dodavatelé nevyužívali svůj vztah se společností AIG nebo jméno společnosti AIG v souvislosti s protiprávními, neetickými nebo nečestnými transakcemi. Od obchodních partnerů společnosti AIG se očekává, že nebudou podněcovat zaměstnance společnosti AIG nebo jiné osoby obchodující se společností AIG, aby porušovali standardy Zásad. Různorodost dodavatelů Společnost AIG hledá dodavatelské vztahy s rozmanitými podniky. Zejména si vážíme dodavatelů, kteří sdílejí závazek a úsilí společnosti AIG o rozmanitost a společenskou odpovědnost. Od každého z nás se očekává, že bude podporovat Program rozmanitosti dodavatelů společnosti AIG podporou dodavatelů, kteří splňují podmínky programu. Poctivé jednání Společnost AIG usiluje o konkurenční výhody pouze zákonnými a etickými obchodními praktikami. Každý z nás musí s našimi zákazníky, poskytovateli služeb, dodavateli a konkurenty obchodovat poctivě. Neznevažujte konkurenty ani jejich produkty či služby. Nevhodné využívání výhod pomocí manipulace, zatajování, zneužívání důvěrných informací, záměrné zkreslování zásadních skutečností a jiné nepoctivé praktiky společnost AIG nebude tolerovat. Plnění našich závazků Vztahy s našimi obchodními partnery Věnujte pozornost obchodním praktikám agentů společnosti AIG a jiných zástupců, abyste zajistili používání správných způsobů pro poskytování našich služeb. Provádějte vhodné pečlivé šetření týkající se potencionálních agentů, konzultantů a nezávislých dodavatelů dříve, než využijete jejich služeb. Dodavatele a agenty společnosti AIG nenuťte ani nepodporujte v účasti na nevhodných aktivitách. K dodavatelům, agentům a jiným zástupcům se chovejte s respektem a ohledem. Plnění našich závazků Poctivé jednání Se zákazníky a dodavateli obchodujte způsobem, který svědčí o našem závazku poctivě konkurovat. Poskytujte pravdivé a správné marketingové informace. Informace o konkurentech shromažďujte pouze zákonnými a správnými způsoby a tak, abyste posílili bezúhonnost společnosti AIG. Při získávání informací o konkurentech nepoužívejte nevhodné nebo pochybné praktiky. Při obchodních jednáních s potencionálním nebo stávajícím zákazníkem nebo obchodním partnerem společnosti AIG neuvádějte o sobě ani o svém záměru zkreslené informace. Zaměření na zákazníky 11 Z á s a d y c h o v á n í

14 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů! Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Společnost AIG soutěží tvrdě a podle pravidel po celém světě. Snažíme se udržet a rozvíjet své podnikání prostřednictvím vynikajících produktů a služeb - nikoli nevhodnými a nekonkurenčními praktikami. Snažíme se rozumět antimonopolním zákonům a zákonům o hospodářské soutěži a dodržovat je. V a r o v n á z n a m e n í Antimonopol a poctivá hospodářská soutěž Antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži jsou v různých státech a zemích různé. V důsledku těchto odlišností jsou některé kroky v některých zemích a státech potencionálně dovoleny a v jiných zakázány. Setkáte-li se s níže uvedenými aktivitami a nejste si jisti, zda jsou zákonné, požádejte o radu, jak postupovat, odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti: Pokusy diktovat nebo řídit maloobchodní ceny zákazníkům. Podmiňování prodeje nějakého produktu či služby zákazníkovi nákupem jiného produktu. Nabízení příznivějších zákaznických cen nebo podmínek než těch, které jsou nabízeny konkurentovi zákazníka v podobné situaci. Omezování zákazníka nebo dodavatele v obchodování s konkurentem. Prodej produktů nebo služeb pod cenou nebo za jiné nerovné ceny nebo propagační praktiky. Tyto zákony jsou složité. Zaměstnanci, kteří si nejsou jisti vhodnými postupy, by měli o další informace a objasnění požádat odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Následující pokyny jsou zárukou poctivého obchodního jednání a vhodné konkurence. Co musíme dělat: Na každém trhu, kde společnost AIG působí, soutěžit tvrdě a podle zákona a obchodní rozhodnutí přijímat nezávisle a v co nejlepším zájmu společnosti AIG. Citlivé informace o konkurentech společnosti AIG získávat pouze ze zákonných a vhodných zdrojů. Konkurenty nebo jejich produkty či služby komentovat pouze na základě faktických informací. Co nesmíme dělat: Formálně nebo neformálně se domlouvat s konkurentem na společné úpravě cen či jiných podmínek prodeje, na úpravě nabídek, nastavení úrovně výroby nebo prodeje nebo rozdělení zákazníků, trhů nebo teritorií. Projednávat s konkurentem některou z těchto věcí: ceny, nabídky, prodej zákazníkům, provize, podmínky prodeje, zisky, marže, náklady, výrobu, zásoby, dodávky, marketingové plány nebo jiné citlivé informace. Účastnit se schůzek s konkurenty, na nichž se projednávají citlivé informace, včetně témat zmíněných ve dvou výše uvedených bodech. Domlouvat se s osobami mimo společnost AIG na tom, se kterými dodavateli nebo zákazníky obchodovat. Činit neopodstatněná nebo nepravdivá srovnání s konkurenty nebo jejich produkty či službami. Získávat citlivé informace od konkurentů společnosti AIG nebo od osob, o nichž je známo, že mají vůči těmto konkurentům povinnost zachovávat diskrétnost. Podnikání 12

15 ! Konkurenční informace Společnost AIG zakazuje používání protizákonných nebo neetických způsobů k získávání citlivých informací o konkurentu nebo dodavateli, včetně obchodních tajemství. Citlivé informace o konkurentech společnosti AIG získávejte pouze ze zákonných a vhodných zdrojů. Nezískávejte je od konkurentů společnosti AIG nebo od osob, o nichž je známo, že mají vůči těmto konkurentům povinnost zachovávat diskrétnost. Nikdy nezískávejte, neprozrazujte ani nevyužívejte obchodní tajemství bez příslušného oprávnění. Nabídky citlivých informací, jež mohly být získány nevhodným způsobem, je nutné ihned oznámit odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti. V a r o v n á z n a m e n í Získávání konkurenčních informací Uchovávání dokumentů nebo počítačových záznamů od předchozích zaměstnavatelů. Nucení nebo podporování nových zaměstnanců společnosti AIG, aby projednávali důvěrné informace od předchozích zaměstnavatelů. Získávání informací chováním, které lze považovat za vyzvědačství a špionáž nebo které byste nechtěli plně zveřejnit. Nerozumné spoléhání na tvrzení jiných osob, že obchodní informace byly řádně získány. Otázky a odpovědi Naše závazky na trhu Ot.: Týkají se zákony o ochraně dat pouze citlivých osobních údajů, jako je etnický původ, lékařské údaje, čísla kreditních karet a penzijního pojištění? Odp.: Ne. Zákony o ochraně dat se mohou týkat všech dat o jednotlivých osobách. ové adresy zákazníků, podrobnosti o kontaktech, preference, hlas i obraz, to vše mohou být osobní data chráněná zákony o ochraně dat, pokud lze tato data spojit s identifikovatelnou osobou. Ot.: Co je to platný obchodní účel pro přijetí darů nebo zábavy? Odp.: Zaměstnanci společnosti AIG jsou placeni proto, aby jednali v nejlepším zájmu společnosti AIG. Příkladem platného obchodního účelu pro přijetí zábavy nebo pohoštění je oběd s obchodním partnerem, na němž se projednají obchodní záležitosti a posílí pracovní vztah. Přijetí darů v podobě osobních předmětů, například šperků, naproti tomu již v obchodním zájmu společnosti AIG není. Takové dary by měly být odmítnuty, protože ohrožují loajalitu zaměstnance nebo vytvářejí závazek vůči dárci. Ot.: Abych mohl(a) lépe vykonávat práci ve společnosti AIG, ponechal(a) jsem si několik dokumentů svého předchozího zaměstnavatele. Tyto dokumenty popisují marketingové iniciativy mého předchozího zaměstnavatele. Mohu je použít ve společnosti AIG? Odp.: Pokud tyto dokumenty obsahují důvěrné informace nebo informace o vlastnictví týkající se vašeho bývalého zaměstnavatele, nesmíte je použít ani sdělovat. Společnost AIG očekává, že všichni zaměstnanci budou ctít nebo používat omezení týkající se zveřejňování tajných informací získaných od bývalých zaměstnavatelů nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda by informace o bývalém zaměstnavateli byly považovány za tajné nebo zda podléhají omezením, neměli byste je využívat ani sdělovat, dokud se neobrátíte na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. 13 Z á s a d y c h o v á n í

16 Naše závazky vůči akcionářům Akcionáři nám svěřují svá aktiva. Společnost AIG chrání tato aktiva svým bezúhonným jednáním při všech obchodních praktikách. Finanční výkaznictví Akcionáři, obchodní partneři, kontrolní orgány a veřejnost při rozhodování spoléhají na naše finanční zprávy. Naše fi nanční zprávy musí být pravdivé, úplné, včasné, poctivé, správné a srozumitelné. Abychom tyto standardy vždy splňovali, fi nanční zprávy mohou externím osobám poskytovat pouze oprávnění zaměstnanci. Přesné obchodní záznamy Obchodní záznamy by měly být připravovány poctivě a přesně. Informace o obchodních záznamech nesmí být falšovány ani měněny. Při uchovávání záznamů o společnosti AIG nesmíme být nečestní ani záludní ani se jinak nesmíme snažit uvést vedení, auditory, kontrolní orgány nebo akcionáře společnosti AIG v omyl. Obchodní záznamy obsahují informace na jakémkoli médiu, včetně trvalých záznamů, elektronických záznamů, ů, rychlých zpráv a videokazet a zálohovacích pásek. Uchovávání dokumentace Vždy musíme dodržovat příslušné zásady týkající se uchovávání záznamů. Tyto zásady se týkají informací na jakémkoli médiu, mimo jiné včetně trvalých záznamů, elektronických záznamů, ů, rychlých zpráv a videokazet a zálohovacích pásek. Zásadní informace použité pro zpracování zpráv, audity a k jiným důležitým účelům je nutné uchovávat v obnovitelném formátu po danou dobu archivace. Informace dočasné hodnoty, které nejsou nadále důležité nebo jejichž doba archivace vypršela v souladu s příslušnými pokyny pro likvidaci podle zásad týkajících se správy záznamů, by měly být zlikvidovány. Společnost AIG může likvidaci dokumentů, záznamů nebo dat odložit z důvodu možného nebo očekávaného soudního procesu, auditu, vyšetřování nebo regulačního dotazu prostřednictvím vyhlášky o uchování dokumentu vydané zaměstnancům společnosti AIG, kteří mají relevantní materiály ve vlastnictví, ve správě či pod kontrolou. Povinností každého zaměstnance společnosti AIG je obdrženou vyhlášku o uchování dokumentu urychleně přečíst a pečlivě se držet jejích pokynů. Informace podléhající vyhlášce o uchování dokumentů vydané společností AIG, by měly být uchovávány, dokud nejsou vydány jiné pokyny, a to bez ohledu na dobu uvedenou v příslušné zásadě týkající se archivace záznamů. Otázky týkající se dodržování vyhlášky o uchování dokumentů by měly být co nejdříve položeny kontaktní osobě uvedené ve vyhlášce. Neuchování požadovaných dokumentů, záznamů nebo dat může mít za následek disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru anebo občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. 14

17 Ochrana zdrojů společnosti AIG Abychom co nejlépe sloužili našim zákazníkům a akcionářům, je důležité správně pečovat o naše zdroje a využívat je. Fyzický majetek Majetek společnosti AIG, včetně nemovitostí, vybavení a zásob, je nutné chránit před zneužitím, poškozením, krádeží nebo jinou nevhodnou manipulací. Majetek společnosti AIG slouží výhradně podnikání společnosti AIG, třebaže je výjimečně dovoleno používat jej k osobním potřebám, například pro místní telefonní hovory, přiměřené vyřizování ů, méně významné kopírování nebo používání počítače. Duševní majetek Duševní majetek společnosti AIG tvoří obchodní nápady nebo informace, jež společnost AIG vlastní, například jedinečné produkty a metodologie. Společnost AIG svůj duševní majetek chrání prostřednictvím patentů, obchodních známek a autorských práv. Každý z nás je povinen chránit důvěrné informace a obchodní tajemství patřící společnosti AIG a jejím obchodním partnerům. Fondy Fondy společnosti AIG jsou využívány zodpovědně a výhradně k podnikání společnosti AIG. Firemní kreditní karty vydané zaměstnancům na placení obchodních výdajů nelze používat na osobní výdaje. Každý z nás je povinen chránit fondy společnosti AIG před zneužitím nebo krádeží a zajistit, že společnost AIG za peníze z fondů společnosti AIG dostane dobrou hodnotu. Proplácet bychom měli skutečné, rozumné a oprávněné obchodní výdaje. Plnění našich závazků Duševní majetek Nevyužívejte nevhodně duševní majetek společnosti AIG. Bez schválení neprozrazujte neveřejný duševní majetek. Chraňte duševní majetek společnosti AIG získáváním nebo pomocí při získávání příslušných patentů, obchodních známek nebo autorských práv. Duševní majetek předchozího majitele nepoužívejte bez svolení. Nepoužívejte a nekopírujte software či dokumentaci, pokud licenční smlouva nestanoví jinak. Společnost AIG respektuje omezení týkající se softwaru určená fi rmou zabývající se jejím vývojem nebo distributorem. Systémy informačních technologií Systémy informační technologie společnosti AIG zahrnují počítače, síťové zdroje, ové systémy, telefonní a hlasové systémy a jiné, počítačem zpracované informace. Každý z nás je povinen tyto systémy a data v nich uložená chránit před nevhodným přístupem, poškozením nebo krádeží. Na základě příslušných místních zákonů může společnost AIG kontrolovat veškerou elektronickou poštu a jiné elektronické informace, aby zjistila soulad s těmito Zásadami, zákony, směrnicemi nebo zásadami společnosti AIG. Kontrolovat lze veškeré elektronické informace, mimo jiné včetně ů, rychlých zpráv a hlasových zpráv odeslaných nebo přijatých prostřednictvím počítače, zařízení Blackberry nebo pracovní stanice společnosti AIG. Výkon 15 Z á s a d y c h o v á n í

18 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Otázky a odpovědi Naše závazky vůči akcionářům Ot.: Myslím, že jsem našel(našla) chybu ve finančním shrnutí připraveném mimopodnikovým auditorem. Informace mají být zveřejněny. Jak mám na záležitost upozornit? Odp.: Je důležité, abyste uvědomili někoho, kdo má odpovědnost tuto záležitost řešit. Mohlo by jít o závažnou chybu. Vaší povinností je na danou záležitost ihned upozornit odpovědné osoby. V případě nejistoty se obraťte na svého nadřízeného, odpovědného pracovníka pro dodržování zásad nebo asistenční linku pro dodržování zásad na telefonním čísle nebo odešlete poradenské účetní lince na adresu Ot.: Moje vedoucí mě požádala, abych připravil(a) objednávku na služby, které stojí USD. Má oprávnění utratit pouze USD. Mohu objednávku rozdělit na dvě, a vyhnout se tak schvalování vyšší úrovně? Odp.: Nemůžete. Bez řádného schválení porušujete zásady společnosti AIG, které zaručují efektivní provádění a provoz odpovídajících interních účetních kontrol. Není-li vám příjemné mluvit o tom s nadřízeným, upozorněte odpovědného pracovníka pro dodržování zásad. Ot.: S několika dalšími vedoucími pracovníky společnosti AIG jsem se zúčastnil porady v hotelové konferenční místnosti. Během oběda nechali všichni své notebooky v místnosti. Byl jsem nesvůj, ale udělal jsem totéž. Měl jsem udělat něco jiného? Odp.: Ano, situaci jste měli zvládnout jinak. Notebooky a informace v nich obsažené jsou majetkem společnosti AIG a často obsahují důvěrná nebo citlivá data. Vaší povinností je zajistit, aby vybavení a informace byly chráněny před ztrátou, krádeží nebo neúmyslným zveřejněním. Vy i vaši spolupracovníci jste měli zabezpečit vybavení nebo místnost, nebo vybrat někoho, kdo u vybavení zůstane. Ot.: Právě jsem se dozvěděl(a), že zaměstnanci prodejce dostali široký přístup k našim sítím. Myslím, že tento typ přístupu pro svou práci nepotřebují. Neohrožuje to informace společnosti AIG? Co mám dělat? Odp.: Můžete mít pravdu, ale nemusíte mít všechny informace. Situaci byste měli nejprve projednat se svým vedoucím. Jsou-li nutné další kroky, měli byste se vy nebo váš nadřízený obrátit na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad. Systém elektronické pošty je majetkem společnosti AIG a slouží obchodním účelům. Příležitostné, výjimečné a přiměřené používání ového systému pro osobní účely lze povolit, pokud toto použití nenarušuje výkon zaměstnance, nemá nepatřičný vliv na provoz ového systému a neporušuje žádnou jinou zásadu, pokyn nebo standard společnosti AIG. ové zprávy a jiná komunikace odeslaná nebo přijatá pomocí systémů informační technologie společnosti AIG nelze použít pro vytváření, ukládání nebo přenos nepřátelských, škodlivých, protizákonných, jednoznačně sexuálních, diskriminačních, obtěžujících, vulgárních, nevhodných nebo hanlivých informací. Tyto systémy také nelze používat k záměrnému přístupu na webové stránky s protizákonným, jednoznačně sexuálním nebo diskriminačním obsahem.! V a r o v n á z n a m e n í Ochrana našich citlivých informací Hlasité nebo otevřené projednávání důvěrných informací v situaci, kdy mohou naslouchat jiné osoby. Projednávání majetkových informací společnosti AIG s jinými osobami bez oprávnění a bez řádné smlouvy o nezveřejňování informací. Projednávání majetkových informací společnosti AIG se zákazníky nebo dodavateli bez řádného schválení a znalosti charakteru vztahu jako důvěrného nebo nedůvěrného. Nevhodná likvidace důvěrných konceptů a poznámek. Lidé 16

19 Naše závazky jako člena společenství Společnost AIG se prostřednictvím svých produktů, služeb a odpovědných obchodních praktik snaží zlepšovat kvalitu života v každé zemi, kde působí. Podpora dodržování zákonů a směrnic týkajících se našeho podnikání je základem fi remního občanství. Trvalá udržitelnost Pomocí postupů pro trvale udržitelný rozvoj může každý z nás pomoci společnosti AIG pozitivně přispět společnosti a životnímu prostředí. Naše operace pojištění životního prostředí patří k předním řešením, jež podporují čistší a bezpečnější životní prostředí. Naše pojištění má dlouholeté zkušenosti s pomocí zákazníkům při nápravě přírodních katastrof. Během let společnosti AIG investovaly do vývoje zelených fondů, jež investují do projektů a technologií prospívajících životnímu prostředí. Investice v zemích na celém světě, kde působíme, je klíčovou strategií prospívající místním ekonomikám a ve společnosti AIG má dlouhou tradici. Politické aktivity Je důležité, aby osobní politické aktivity nebo zájmy nebyly ve sporu s povinnostmi ve společnosti AIG a nepředpokládaly podporu společnosti AIG. Konkrétně: Jméno společnosti AIG by zaměstnanci kandidující na politický úřad neměli používat jinak, než jako označení svého zaměstnavatele. Zastávání politického úřadu nebo kandidatura zaměstnanců společnosti AIG nesmí skutečně nebo zdánlivě vytvářet konflikt zájmů s povinnostmi společnosti AIG. Fondy AIG ani jiná aktiva společnosti AIG nelze použít k politickým účelům, včetně politického prosazování ( lobbování ), bez porady s viceprezidentem pro podnikové záležitosti společnosti AIG nebo ředitelem státních vztahů právního oddělení společnosti AIG. Firemní příspěvky politickým kandidátům na veřejný úřad mohou jménem společnosti AIG poskytovat pouze oprávnění zástupci. Protože zákony a směrnice řídící politické aktivity a příspěvky společností jsou složité, příspěvky je nutné konzultovat s oddělením pro podnikové záležitosti společnosti AIG nebo se skupinou pro státní vztahy právního oddělení společnosti AIG, aby tyto příspěvky a aktivity byly povoleny a v souladu s obchodní strategií společnosti AIG v daném regionu. Obchodování s cennými papíry Při podnikání společnosti AIG se často dozvíme zásadní, neveřejné informace o společnosti AIG, jejích dodavatelích a jiných společnostech. Je naší povinností tyto informace chránit před nevhodným používáním. Je proti zásadám společnosti AIG a v mnoha zemích je protizákonné: Obchodovat s cennými papíry v době, kdy vlastníme zásadní, neveřejné informace. Předávat zásadní, neveřejné informace někomu, kdo na jejich základě může obchodovat s cennými papíry nebo může jiným doporučit, aby cenné papíry koupili či prodali. Pojištění je kouzlo průměrů, jež dělá zázraky pro miliony. Sir Winston Churchill 17 Z á s a d y c h o v á n í

20 P l n ě n í n a š i c h z á v a z k ů Zaměstnanci dále nesmějí: Účastnit se spekulativního obchodování s cennými papíry společnosti AIG nebo jejích dceřiných společností. Účastnit se pojistných transakcí pomocí cenných papírů společnosti AIG. Účastnit se prodeje cenných papírů společnosti AIG nakrátko ( short selling ). Obchodovat s odvozenými cennými papíry, například s nákupními nebo prodejními opcemi, swapy nebo kurzovými rozpětími souvisejícími s cennými papíry společnosti AIG. Pro zaměstnance určitých obchodních oblastí mohou v souvislosti s jejich osobními obchodními aktivitami platit požadavky na předběžné likvidace směnek. Prevence praní špinavých peněz Společnost AIG se zavazuje plnit své povinnosti při prevenci praní špinavých peněz a financování teroristických organizací. K těmto povinnostem obecně patří identifikace klientů, monitorování aktivity klientů a oznamování podezřelé nebo neobvyklé činnosti v souladu s příslušnými zákony. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat programy proti praní špinavých peněz zavedené společností AIG a jejími obchodními jednotkami. Požadavky na oznamování podezřelé činnosti jsou časově citlivé. Máte-li obavy, že nějaká činnost může být neobvyklá nebo podezřelá, obraťte se na svého nadřízeného nebo odpovědného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za prevenci praní špinavých peněz. Ekonomické sankce, zákony proti bojkotu a zákony o kontrole exportu V souladu s programy ekonomických sankcí platnými v USA a v jiných zemích je zaměstnancům AIG zakázáno obchodovat nebo podporovat pověřené vlády, jednotlivce a subjekty (například podezřelé teroristy a pašeráky drog) a jednotlivce a subjekty, které sídlí nebo provádějí určité obchody se státními příslušníky či agenty nebo jsou státními příslušníky či agenty určitých zemí. Chcete-li zjistit, zda nějaká vláda, jednotlivec nebo subjekt podléhají těmto zákazům, obraťte se na pověřeného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za sankce. Zaměstnanci AIG mají zakázáno podílet se na bojkotech, které nebyly uvaleny vládou USA. Jste-li požádáni o účast na bojkotu nebo o poskytnutí informací, jež mohou být k podpoře takového bojkotu použity, záležitost ihned oznamte pověřenému pracovníkovi pro dodržování zásad odpovědnému za sankce. Zaměstnanci AIG musí rovněž dodržovat příslušné zákony o kontrole exportu. Chcete-li zjistit, zda vývozy nebo zpětné vývozy podléhají kontrolám či zákazům, obraťte se na odpovědného pracovníka pro dodržování zásad vaší společnosti. Zaměstnanci společnosti AIG jako celosvětové organizace mohou být požádáni, aby se řídili zákony o ekonomických sankcích nebo embargu. Protože zákony různých zemí mohou být v rozporu, je v takové situaci důležité obrátit se na pověřeného pracovníka pro dodržování zásad odpovědného za sankce. Komunikace s veřejností Jménem společnosti mohou mluvit pouze oprávněné osoby a informace, které poskytují, musí být úplné, bezvadné, správné, včasné a srozumitelné. Všechny požadavky investorů, analytiků a médií by měly být směřovány na tisková oddělení nebo na oddělení vztahů s investory společnosti AIG. V osobní komunikaci, včetně fór, blogů, chatovacích místností a informačních stránek nevyvolávejte dojem, že mluvíte jménem společnosti AIG. Komunikace s kontrolními orgány a jinými vládními úředníky Dotazy regulačních orgánů mimo běžné regulační vztahy společnosti AIG je před poskytnutím odpovědi ihned nutné oznámit odpovědnému pracovníkovi pro dodržování zásad vaší společnosti a pověřenému právnímu zástupci společnosti AIG. Dotazy související s fi nančními zprávami mohou zodpovědět oprávnění vrchní účetní. Odpovědi Respekt 18

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodex chování Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Dopis od Jeffa Edwardse Předseda a výkonný ředitel Vážený člene týmu Cooper Standard, s radostí si Vám dovoluji představit aktualizovaný

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních nástrojů Pravidla při poskytování investičních služeb Evropský předpis Výbor evropských regulátorů cenných papírů Cíl sladit ochranu

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více