PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi)"

Transkript

1 PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi) Alena Macurová Český znakový jazyk (dále ČZJ) se od češtiny liší přinejmenším ve dvou ohledech: 1) existuje ve způsobu vizuálněmotorickém - vidí se totiž a ukazuje; 2) neexistuje v psané podobě. Slyšící lidé, kteří se znakovému jazyku učí jako jazyku cizímu, ovšem pociťují potřebu i znaky ČZJ nějak zachytit, fixovať (a zaznamenávají je - každý jinak - především slovním opisem). Výhodnější než zápis slovní", různící se případ od případu, a plně srozumitelný většinou právě jen svému zapisovateli, je samozřejmě zápis (nějak) konvencionalizovaný, ustálený, obecně sdílený. Takový ustálený způsob zápisu znaků pomocí ustáleného souboru symbolů může pak být využit nejen jako pomůcka při výuce a studiu ČZJ (srov. vybavovací funkci zápisu, který vlastně supluje viditelnost" znaku). Sloužit může i jako nástroj výzkumu ČZJ (zvi. pokud jde o rovinu fonologickou a lexikální); ostatně právě tomu byly různé koncepce konvencionalizovaného zápisu znaků původně určeny. Počátky výzkumu znakových jazyků se spojují se jménem W. Stokoea a s jeho průkopnickou studií o americkém znakovém jazyce (1960). V ní se poprvé dokládá, že na rozdíl od gesta lze znak analyzovat, rozložit na složky, komponenty (stejně jako lze obdobným způsobem rozložit slovo). Tyto komponenty však (na rozdíl od komponentů slova) existují v podstatě simultánně, nenásledují za sebou", ale vrší se na sebe" či nad sebe". Stokoe sám v této souvislosti vyděluje jako komponenty znaku 1) umístění znaku v prostoru (TAB, od labula), 2) tvar ruky (DEZ, od designator) a 3) pohyb ruky v prostoru (SIG, od signator). I Pociťují ji pravděpodobně naléhavěji než jeho rodilí uživatelé. Zápis znaků ovšem může sloužit i neslyšící komunitě, byť třeba nepřímo: nesporná je např. jeho funkce uchovávat staré" znaky (tj. znaky, které vycházejí z úzu a v reálu jsou k vidění jen zřídka) a udržovat tak vědomí jisté jazykové kontinuity, historického rozměru jazyka, a také kultury, jež je s ním spjata.

2 V každém konkrétním znakovém jazyce jsou pak TAB, DEZ i SIG realizovány kvalitativně vymezeným a kvantitativné omezeným souborem prvků (srovnatelným se souborem fonémů v jazyce mluveném). 2 Později, v 70. letech, se začalo uvažovat o dalších komponentech (parametrech) znaku: o kontaktu, o orientaci dlaně a prstů (tj. o jejich poloze ve vztahu k tělu) a o vzájemné poloze rukou (při znacích artikulovaných oběma rukama). 3 S těmito parametry znaku v současné době počítá většina prací o znakových jazycích, v zápise jsou ale zohledňovány v různé míře a různým způsobem. Východiskem zde předkládaného návrhu je především práce Brennanové, Colvilla a Lawsonové (1984). Výzkum českého ZJ byl zahájen v r v Institutu pro neslyšící v Berouně (financován je z grantů MŠMT ČR); také v rámci tohoto výzkumu je samozřejmě věnována pozornost struktuře znaků a v souvislosti s tím promýšlen i způsob jejich zápisu. Na základě zahraničních poznatků, excerpce znaků zobrazených ve Slovníku znakové řeči (Gabrielová - Paur - Zeman, 1988) a v učebnici českého znakového jazyka (Mrzílková - Ostatková, 1993) i na základě konzultací s autory dalších učebních textů (Ptáček, rkp.; Švagr, rkp.) je do zápisu znaků ČZJ zahrnuto: 1. místo, kde se znak artikuluje (TAB) 2. tvar ruky/rukou, která/é artikuluje/í (DEZ) 3. vztah ruky/rukou k tělu: orientace dlaně (OR11) orientace prstů (OR12) 4. vztah ruky k ruce: vzájemná poloha rukou (u znaků artikulovaných dvěma rukama) (HA) 5. pohyb/y ruky/rukou (SIG). Znaky českého znakového jazyka jsou pak s přihlédnutím ke způsobu artikulace rozděleny na tři základní typy: A. Znaky artikulované jednou rukou Vjejich rámci se vydělují A (a) znaky s nulovým kontaktem (např. MUSET, KOLIK); A(b) znaky s kontaktem; dominantní (u praváků pravá) ruka kontaktuje nějakou část těla (např. čelo, nos, ústa, hruď, rameno atd.), nikoli však druhou ruku (např. VEJCE, ŠPION). B. Znaky artikulované dvěma rukama V jejich rámci se vydělují B(a) znaky, v nichž jsou aktivní (v pohybu) obě ruce stejného tvaru (např. ŽI- VOT, VYCHOVÁVAT); 2 Pro americký znakový jazyk uvádí Stokoe 19 tvarů ruky, 12 umístění znaku v prostoru a 24 druhů pohybu. 3 Podrobné shrnutí zahraniční literatury k těmto otázkám a soupis základních pramenů srov. Macurová, 1994 a), b).

3 B (b) znaky symetrické", v nichž je aktivní jedna (dominantní, u praváků pravá) ruka, která artikuluje nad (pod, za, před atd.) rukou pasívni; ruce jsou ve stejném tvaru ( např. PROČ, ČOČ- KA); B(c) znaky asymetrické ", v nichž je aktivní jedna (dominantní) ruka, která artikuluje nad (pod, za, před atd.) rukou pasivní; ruce jsou v různém tvaru (např. OPAKOVAT, ČOKOLÁDA). C. Sloiené znaky zahrnují kombinace výše uvedených typů (např. NASHLEDANOU. ČERVE- NEC). Všechny tyto typy znaků jsou pak zapisovány pomocí tří typů matric" (srov. Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984): TAR 1 A D DF7 PRII OR12 S,G (pro zápis znaků skupiny A) Příslušnými symboly se zapíše nejprve místo, kde se znak artikuluje (TAB), potom tvar ruky, která artikuluje (DEZ), orientace dlaně (ORI1), orientace prstů (ORI2) a pohyb (SIG). TAR I /\D DF7 DĽ.Z. 0R[ 0R12 (HA) DF7 UCZ. 0R 0RĽ (pro zápis znaků skupiny Ba) SIG Příslušnými symboly se zapíše nejprve místo, kde se znak artikuluje (TAB), pak tvar levé ruky (DEZ) a orientace její dlaně a prstů (OR11. 2), tvar pravé ruky (DEZ bude totožné s DEZ již zapsaným) a orientace její dlaně a prstů (OR11, 2), dále pohyb rukou (SIG) a příp., pokud je to nutné, také jejich vzájemná poloha (HA). manuálnítab 0R, 0RI2(HA)DEZ OR], 0R12 S1G (pro zápis znaků skupiny Bb a Bc) Příslušnými symboly se zapíše nejprve tvar pasivní ruky, která slouží jako TAB, a orientace její dlaně a prstů (ORII, ORI2), pak vzájemná poloha rukou (HA), tvar dominantní (aktivní) ruky (DEZ), orientace její dlaně a prstů (ORI 1, ORI2) a její pohyb (SIG). Pozn.: V případě složených znaků se pomocí těchto matric zapíše každá část znaku; jednotlivé části se od sebe oddělí dvěma šikmými přerušovanými čarami. Při rozhodování o typu užité matrice pomáhá sled jednoduchých kroků: Je-li znak artikulován jednou rukou, bude zapisován pomocí matrice. Je-li znak artikulován dvěma rukama, bude užita matrice, nebo. Pokud jsou ruce ve stejném tvaru a obě jsou aktivní (v pohybu), je užita matrice, všechny ostatní znaky artikulované dvěma rukama jsou zapisovány pomocí matrice Jak je patrno z jednotlivých typů matric, zapisují se parametry ORII, ORI2 a HA (tj. tzv. pobočné parametry znaku) jako dolní indexy, parametr SIG se zapisuje jako horní index. Každý formalizovaný" zápis je doplněn slovním doprovodem.

4 Do položek" TAB, DEZ, ORI, SIG, HA jsou pak při zápisu obsazovány (znak od znaku různě) symboly, které postihují jejich variabilitu, způsoby jejich kombinace atd. Soupis symbolů umožňující zapsat znaky českého znakového jazyka (viz dále tabulky) vychází ze zahraničních zkušeností (literaturu srov. v Macurová, 1994 a, b; zvi. pak srov. Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984) a je pro potřeby ČZJ modifikován na základě excerpce Slovníku znakové řeči a excerpce nahrávek komunikace neslyšících pořízených v rámci výzkumu ČZJ (Institut pro neslyšící v Berouně). V této fázi nejde samozřejmě o nic víc než o návrh způsobu zápisu; ukáže-li se v průběhu dalšího výzkumu, že některé symboly jsou pro zápis znaků ČZJ neužitečné, budou ze soupisu vynechány, jiné naopak mohou být - bude-li to třeba - dodatečně zavedeny. Dosavadní zkušenosti s přepisem (používán je od podzimu r. 1993) zatím ukazují, že navržený způsob v podstatě funguje - prostřednictvím daných souborů symbolů lze zapsat každý znak ČZJ, nebo přesněji: jeho složku manuální. Vedle ní je samozřejmě třeba postihnout (ať slovně nebo zase pomocí nějakého systému symbolů) i nemanuální složku znaku (výraz obličeje, pohled, pozice a pohyby hlavy a trupu, příp. pohyby úst). 4 Ukázka zápisu manuální složky znaků ČZJ Typ ľ 1 Y x v < U pravé sírany hrudi je postavena pravá ruka Y (dlaň dolů, prsty doleva); ruka opakovaně kontaktuje hruď. Český ekvivalent: zajímavý, zajímat se, zájem. ^ A 1 «< Pravá ruka A je postavena (s dlani k tělu a prsty doleva) u levé strany čela; ruka vykoná pohyb doprava. Český ekvivalent: sklo, skleněný. 4 K tomu srov. např. systém vypracovaný v Edinburghu: za nositele nemanuálního chování se zde považují oči, obočí, nos, ústa, jazyk, zuby, tváře, proud vzduchu, čelisti, hlava, ramena, trup; jim se přiřazuje 19 typů pohybu (Working Paper I, b.d.). 5 Právě tento systém symbolů (nabízely se samozřejmě a vyzkoušeny byly i systémy jiné) byl převzat z toho důvodu, že je (alespoň podle mého názoru) relativně jednoduchý, a přitom zcela uspokojivě funguje.

5 n 0 V v <t Pravá ruka V s dlani doleva a prsty od těla je postavena v neutrálním znakovacím prostoru. Ruka kývne dolů. Český ekvivalent: kilo. r. i Ď 1A U středu hrudi je postavena pravá ruka Ôs dlaní směřující k tělu a prsty nahoru. Ruka opakovaně kontaktuje hruď. Český ekvivalent: kašel, kašlat. CJ. Ruce Xjsou postaveny podél sebe (,, bok po boku ") u brady s dlaněmi směřujícími k tělu a prsty nahoru. Opakovanými kroutivými pohyby v zápěstí se ruce pohybují směrem od těla a zároveň se od sebe vzdalují. Český ekvivalent: velikonoce. Typ TAR DF7 DF7 ORIIORI2 0HA) 1 -'"' 0RII0RJ2 S,G V neutrálním znakovacim prostoru jsou postaveny ruce B ^laněmi dolů a prsty od těla. Ruce vyjedou od těla doprava. Český ekvivalent: protekce. 0 tb, Í 1 >A I 1 < A V neutrálním znakovacim prostoru jsou postaveny ruce Ď. Dlaň levé ruky Ď směřuje nahoru, její prsty doprava. Na ní (kontakt v ohybu ukazováků) je postavena pravá ruka Ď s dlaní směřující dolů a prsty od těla. Ruce společně vykonávají kruhový pohyb ve směru hodinových ručiček (od těla a doprava). Český ekvivalent: klub V neutrálním znakovacim prostoru jsou podél sebe postaveny ruce jb; levá ruka s dlaní směřující doprava a prsty nahoru, pravá ruka s dlaní směřující doleva a prsty nahoru. Ruce se od sebe vzdálí a potom udělají souběžný pohyb dolů. Český ekvivalent: listina.

6 Typ (D (manuální) TAB DEZ ORI I QR12 (HA) OMI QRI2 Y A > * u Yvt Na levé ruce Y (manuální TAB) s dlani směřující nahoru a prsty doprava je postavena (v kontaktu malíčky) pravá ruka Y s dlaní směřující dolů a prsty od těla. Malíček pravé ruky vykonává na malíčku levé ruky kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček (doleva a k tělu). Český ekvivalent: čočka. Manuální TAB, levá ruka B /f je postavena dlaní nahoru a prsty doprava. Nad ní je postavena pravá ruka 5 dlaní doleva a prsty od těla. Pravá ruka vyjede (v stálém kontaktu hranou ruky s levou) směrem od těla. Český ekvivalent: návštěva, navštívit. <t A*> * A<t Na levé ruce A (manuální TAB) s dlaní směřující k tělu a prsty doprava je postavena (v kontaktu hranou ruky) pravá ruka A s dlaní směřující doleva a prsty od těla. Pravá ruka vykonává na levé kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček (doleva a k tělu). Český ekvivalent: hnědý. S,G ia m <x 1 P*< Vedle levé ruky B t s dlaní doprava a prsty od těla (manuální TAB) je postavena pravá ruka P s dlani směřující k tělu a prsty doleva. Pravá ruka jede doleva a kontaktuje levou ruku. Český ekvivalent: znak. K jednotlivým souborům symbolů (viz tabulky): Ad TAB - místo artikulace (tab. č. 1): Při zápisu tohoto parametru znaku je možné převzít systém symbolů uváděný v zahraniční literatuře (Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984) 5 vcelku beze změn; v případě potřeby je možné (zvi. u znaků skupiny (D, kdy je nutné rozlišit, na jaké části ruky se realizuje kontakt) použít ještě dodatečných symbolů pro jednotlivé části ruky, které fungují jako místo artikulace (TAB), srov. (tab. č. 2) tzv. manuální TAB. Ad DEZ - tvar ruky (tab. č. 3): Tvary ruky používané k artikulaci znaků ZJ jsou v různých znakových jazycích různé (a různé je i jejich označování). Pro zápis znaků ČZJ jsou písmenové symboly tvarů ruky převzaty většinou z české jednoruční prstové abecedy, pro tvary ruky, které se v české jednoruční prstové abecedě nevyskytují, jsou užity znaky speciální (5, S). 10

7 Tab. č. 1 TAB: místo artikulace 0 neutrální prostor (prostor před ri ramena tčlem, kde se ruce pohybují při- TT hruď rozeně a volně) JI pas a těsně pod ním celý obličej U levá/pravá hrana trupu (od ň horní část hlavy podpaždí k bokům) r\ horní část obličeje, čelo X horní část paže (od loktu k ra- U oko/oči meni) n nos / dolní část paže (od zápěstí w dolní část obličeje, brada k loktu) w pod bradou S loket ústa a rty *> vnější zápěstí (dlaň dolů) } tvář(e) Q. vnitřní zápěstí (dlaň nahoru) D ucho/uši W bok(y) ir krk i stehno n horní část trupu T od kolena ke kotníku u dolní část trupu Tab. č. 2 Manuální TAB a e i o u špičky prstů a u i Q úpatí prstů 1 špička prstu \ \ V / / / - délka prstu ä. J U/ i hrana ruky - palec \ ^ \ j hrana ruky - malíček \ u povrch ruky - dlaň \ v) / n povrch ruky - hřbet \ -t zápěstí u dlaně \ / h- zápěstí u hřbetu ruky i + loket 1 1 A \ i rol 11

8 Tab. i. 3 DEZ: tvary ruky Skupina a) b), c) A d) 11 h) Zavřená ruka Skrčená ruka Ruka s prsty u sebe Ruka s prsty od sebe

9 Prsty vztyčené ze zavřené dlaně

10 Tvary rukou jsou rozčleněny do pěti skupin: 1. zavřená ruka (A), 2. skrčená ruka (O, C), 3. ruka s prsty u sebe (B), 4. ruka s prsty od sebe (5, tf), 5. zavřená ruka se vztyčenými prsty (D, V, P, I, Y, R). Do těchto skupin je zahrnuto (prozatím?) celkem 12 tvarů ruky; jejich frekvence je přitom různá (srov. např. značně frekventovanou ruku A, a proti tomu ruku I nebo R). Další tvary ruky jsou chápány jako tvary od těchto (základních) tvarů odvozené: pravidelné způsoby odvozování jsou zapisovány pravidelnými rozlišovacími znaménky přidávanými nad a/nebo za písmeno označující základní tvar. Tak a) kroužek nad písmenem označuje vždy ruku s vystrčeným" palcem; b) dolní index 1 za písmenem označuje ruku s palcem položeným podél ukazováku; c) stříška" nad písmenem signalizuje kontakt mezi palcem a špičkou ostatních prstů dané ruky (s výjimkou ruky Á - tam se tímto rozlišovacím znaménkem zapisuje kontakt špičky palce a vnitřní plochy ohnutého ukazováku); d) dvě svislé čáry nad písmenem signalizují ohyb v hlavním kotníku ruky; e) tři svislé čáry nad písmenem signalizují skrčené prsty; f) dvě vodorovné čáry nad písmenem označují ruku, kde je palec postaven rovnoběžně s ukazovákem. Tyto symboly pak umožňují zapsat i ty tvary ruky, kde se vlastnosti" zapisované jednotlivými rozlišovacími znaménky kombinují (g); v případě, že se ve tvaru ruky kombinují charakteristiky dvou písmen české jednoruční prstové abecedy, připojuje se k písmenu označujícímu tvar základní ruky příslušný písmenný index (h): např. ja - ^ - p (srov. v tab. 3). Ad ORI - poloha dlaně a prstů ve vztahu k tělu (tab. č. 4): Při zápisu orientace dlaně a prstů ve vztahu k tělu se zapisuje orientace dlaně (ORI 1) vždy před orientací prstů (ORJ2). Pro určování sporných případů orientace dlaně (např. znak JÁ) je rozhodující orientace vnitřní plochy zápěstí. Pro určení ORI2 je rozhodující orientace ukazováku, prostředníku, prsteníku a malíku (nikoli tedy orientace palce). V případě zavřené nebo skrčené ruky (např. A, O) je orientace prstů určována podle směru prstů v narovnané poloze. U řady znaků artikulovaných dvěma rukama (zvi. u znaků zapisovaných pomocí matrice (D, např. NAVŠTÍVIT, OPA- KOVAT) zaujímají v reálu" ruce a tělo úhel 45 ; v těchto případech se se v zápisu provádí posun o 45 ve směru hodinových ručiček: orientace prstů levé ruky se zapisuje jako > (tj. doprava), orientace prstů pravé ruky jako T (tj. od těla). Obdobně se posouvá (srov. např. BRAMBO- RY) i orientace dlaně: u levé ruky 1 (tj. k tělu), u pravé ruky: < (tj. doleva). Podstatné přitom je, aby byl v zápise zachycen úhel (90 ), který ruce navzájem svírají.

11 Posun je možné v zápise vyznačit, např. dvojím podtržením příslušných symbolu. Tab. i. 4 ORI 1: orientace dlaně ORI 2: orientace prstů A nahoru t od těla v dolů > doprava * k tělu < doleva Ad HA - vzájemná poloha rukou (tab. č. 5): Vzájemná poloha rukou se zapisuje (viz výše) jen u znaků artikulovaných oběma rukama. Parametr HA se zapisuje jako sekundární parametr na stejné rovině jako ORI (tj. jako dolní index). V některých případech vyplývá povaha HA z ostatních parametrů; pak není nutné tento parameter zapisovat (proto je v matricích" jednotlivých typů znaků - viz výše - uveden v závorce). Tab. č. 5 HA: vzájemná poloha rukou (u znaků ukazovaných dvěma rukama) i vedle, podél sebe I propojení rukou jedna ruka nad druhou o jedna ruka uvnitř druhé 9 jedna ruka za druhou x ruce ve vzájemném kon- (blíže k tělu) taktu

12 Jsou-li ruce nad sebou, zapisuje se symbol nad písmenné označení ruky, která leží níže (a symbol tak vlastně zastupuje" ruku, jež je nad"); jsou-li přitom ruce v kontaktu, píše se symbol pro kontakt na řádnou pozici parametru Symbol 9 se píše za symbol ruky (DEZ, ORI 1, ORI2), která je blíž k tělu. Ad SIG - pohyb (tab. č. 6): V případě znaků skupiny odkazuje symbol SIG k pohybu obou rukou; v případě znaků skupiny odkazuje k pohybu aktivní, dominantní (obvykle pravé) ruky. Horizontálně umístěné symboly pro SIG postihují pohyby následující za sebou; vertikálně umístěné symboly odkazují k pohybům probíhajícím současně. Má-li být zapsán kruhový pohyb (tab. č. 7), je třeba rozlišit, zda jde o 1) kruhový pohyb horizontální (kruh rovnoběžný s podlahou), 2) kruhový pohyb vertikální (rovnoběžný s tělem), nebo o 3) kruhový pohyb pravoúhle vertikální (kruh v pravém úhlu k tělu). Tyto různé typy kruhového pohybu jsou rozlišeny dalšími dvěma symboly zapisovanými ve vertikálních sloupcích pod základní symbol (<s). Pokud se ve znacích artikulovaných dvěma rukama pohybují ruce střídavě" (tj. např. jedna nahoru, druhá dolů, jedna k tělu, druhá od těla), vyznačí se za symbolem typu pohybu alternace (co). Podobně se za symbol pohybu píše i symbol postihující jeho opakování. Vybavovací funkci zápisu je na prospěch, je-li v případech, kdy je to potřeba, možné zapsat i kontakt (aktivní ruky s jinými částmi těla nebo s druhou rukou). Zápis umožní rozlišit kontakt počáteční, koncový a zdvojený (ke kontaktu dochází na počátku a na konci artikulace), a to umístěním symbolu pro kontakt (x). Píše se před symboly (počáteční), po symbolech (koncový), nebo mezi symboly (zdvojený) zapisujícími pohyb na horizontální linii zápisu. Na vertikální linii zápisu je pak rozlišován kontakt trvající po celou dobu artikulace znaku (zapisuje se na dolní pozici vertikálního sloupce zápisu), kontakt držený, kdy (jako např. ve znaku OŠKLIVÝ)je v kontaktu s nějakou částí těla jen část artikulující ruky a zbytek ruky se pohybuje (zapisuje se na horní pozici vertikálního sloupce zápisu) a kontakt letmý, tj. kontakt, jemuž předchází a jejž následuje ne-kontakt (zapisuje se uprostřed vertikálního sloupce zápisu). Zapsané znaky mohou (lépe než znaky pouze viděné) sloužit jako východisko k určení fonémů českého znakového jazyka, tj. těch jeho nejmenších stavebních" jednotek, které samy o sobě nenesou význam, slouží ale k jeho rozlišení. Tak např. znaky OBRAZ - VEČER jsou rozlišeny (pouze) na základě parametru ORI 1, znaky ŽIVOT - ČEKAT na základě parametru SIG, znaky ŘÍZEK - PŘE- KLAD na základě parametru DEZ atd. Zároveň mohou být zapsané znaky podkladem pro postižení geografického rozrůznění znaků ČZJ.

13 Tab. č. 6 SIG: pohyb A nahoru X kontakt V dolů <2 kruhový pohyb N nahoru a dolů CO kroucení (otočka zápästí) > doprava Os dlaň nahoru < doleva b dlaň dolů Z ze strany na stranu 0 kývání (ohyb v zápěstí) \ k tělu RR> mávání (ohyb v kotníku ruky) t od těla rm skrčení (prstů) t k tělu a od těla R třepotání O vsunutí im drobení" (špičkami prstů) X přiblížení I=I otvírání f oddálení «zavírání» výměna 0 žádný pohyb co střídání. opakování (za symbolem SIG) + zkřížení o krátký pohyb I spojení/uchopení prudký pohyb A míjení [] konečný tvar ruky

14 Tab. č Horizontální: jedna ruka dvě ruce SIG: kruhový pohyb ve směru hod. ručiček proti směru hod. ručiček <2 e t < i > e t x i e Pro pohyb obou rukou ve stejném směru podle směru pohybu f nebo < > i 2. Vertikální: jedna ruka > < v V e dvě ruce -Ť x v V <2 <2 Pro pohyb obou rukou ve stejném směru podle směru pohybu > nebo V 3. Pravoúhle vertikální: e jedna ruka t i V dvě ruce v e t i v Pokud se ruce nepohybují simultánně, je za symbol pohybu <s umístěn symbol pro střídání: oo v V

15 Pozn.: V této souvislosti je podstatné, že v rámci výzkumu jsou zapisovány pouze znaky, které neslyšící skutečné ukazují (a které byly v Institutu pro neslyšící v Berouně zaznamenány na video). Protože šlo o neslyšící z různých částí České republiky, různého věku (a zřejmě i různé znalosti znakového jazyka), mohou se některé zaznamenané znaky jevit jako neobvyklé, zvláštní, jiné než ty normální". Podstatné je ovšem v první fázi výzkumu zmapovat, jaké znaky českého znakového jazyka skutečně jsou. Další úvahy o znacích ČZJ by se měly odvíjet (opět ve spoluprácí s českými neslyšícími) v dalších fázích výzkumu. Vcelku výzkum zahrne čtyři takové fáze: 1. záznam vzorků znaků ČZJ z jednoho regionu (jedné oblasti); 2. analýzu individuálních rozdílů v daném regionu (za účasti neslyšících, jejichž projevy byly zaznamenány) - tato analýza by měla vyloučit znaky (jen) individuální, ostatním neslyšícím neznámé, nebo i takové znaky, jež většina neslyšících z daného regionu pokládá za nepřijatelné; 3. výběr znaku, který neslyšící z daného regionu považují za znak místně obecně přijatelný, pro daný region reprezentativní; 4. srovnání znaků z různých regionů. Postihnout geografické rozrůznění znaků ČZJ, a případně také jejich rozrůznění generační, ovšem neznamená nějak předepisovat", rozhodovat o tom, které znaky jsou správné", a které ne, nebo o tom, kterých znaků užívat a kterých nikoliv. Je více než zřejmé, že při výzkumu ČZJ se lze bez konvencionalizovaného zápisu (struktury) českých znaků obejít jen stěží. Podobně se lze při tomto výzkumu stěží obejít bez (nějak) konvencionalizovaného přepisu (nikoli překladu!) vyšších" celků ČZJ do češtiny; to je ovšem problém nepoměrně složitější a na své řešení teprve čeká. LITERATURA Brennan, M. - Colville, M.D. - Lawson, L.K.: Words in Hands. A Struc tura l Anály sis o f I he Signs of Brilish Sign Language. Edinburgh Gabrielová, D. - P aur, J. - Zeman, J: Slovník znakové řeči. Praha Macurová, A.: Jazyk v komunikaci neslyšicich. Předběžné poznámky. Slovo a slovesnosl 55, 1994, s Macurová, A.: Náš - jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč 77, 1994, s Mrzilková, E. - Ostatková, M.: Základy české znakové řeči I. Praha Ptáček, V.: Kurz české znakové řeči (rkp. učebnice). Stokoe, W Sign Language Structure. The First LinguisticAnalysis of American Sign Language Buffalo Švagr, J.: Kurs znakového jazyka (rkp. učebnice). Working Paper I. Edinburgh Non-Manual Coding System (ENCS). Edinburg b.d.

Popis PAZ zachycených na videopříloze:

Popis PAZ zachycených na videopříloze: Pomocné artikulační znaky jsou specifickou českou (a slovenskou) vizuálněmotorickou pomůckou sloužící primárně k výuce výslovnosti. Sekundárně je však možno využít je jako podporu odezírání. (Hudáková,

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Bakalářská práce. Zuzana Silovská

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Bakalářská práce. Zuzana Silovská Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Bakalářská práce Minimální páry v českém znakovém jazyce Minimal pairs in Czech sign language Praha, 2012 vedoucí

Více

NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1

NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1 NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1 Lenka Okrouhlíková Anotace: Článek Notace znakových jazyků" podává základní přehled o možnostech notace (zápisu, transkripce) znakových jazyků. Stručně popisuje tři základní možnosti

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr Brno, 14. listopadu 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr Brno, 14. listopadu 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 14. listopadu 2013 Číslovky v českém znakovém jazyce, inkorporace číslovek Brno, 14. listopadu 2013 ČÍSLOVKY V ČESKÉM Číslovkami v českém znakovém

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA Zvládnutí psaní všemi deseti pro obsluhu počítače znamená hned několik výhod. Především zrychlení ovládání klávesnice, tedy komunikace s osobním počítačem.

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Téma: Lidské tělo Cíl: Procvičit učivo prvouky pro 2. ročník ZŠ, téma Lidské tělo. Pojmy k procvičení: hlava - brada, čelo, temeno, týl trup prsa, bok břicho,

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 14. listopadu 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 14. listopadu 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 14. listopadu 2013 Typy sloves v českém znakovém jazyce, modální slovesa Brno, 14. listopadu 2013 TYPY SLOVES V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE Pro český

Více

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 16. října 2013 Návrh transkripčního systému formou glos Mgr. Jana Wagnerová Brno, 16. října 2013 NÁVRH TRANSKRIPČNÍHO SYSTÉMU FORMOU GLOS Jedná

Více

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní LIDSKÉ TĚLO Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava trup horní } končetiny dolní Každá část lidského těla má svou funkci. HLAVA Hlava je řídící centrum

Více

TESTOVÁ BATERIE PRO TRÉNINKOVÁ STŘEDISKA MLÁDEŽE. Český tenisový svaz. Zpracoval. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc

TESTOVÁ BATERIE PRO TRÉNINKOVÁ STŘEDISKA MLÁDEŽE. Český tenisový svaz. Zpracoval. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc TESTOVÁ BATERIE TENDIAG2 PRO TRÉNINKOVÁ STŘEDISKA MLÁDEŽE Verze z 30.10.2004 Český tenisový svaz Zpracoval D rr. RND rr. JJ ii řř íí Zháně ll Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Metodická komise Českého

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Ministerstvo vnitra stanoví podle 12 odst. 5 a 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY PŘÍLOHA II PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY Ve všech základních polohách: a) poloha paží je libovolná; b) špičky musí být propnuté; c) pokud není v popisu uvedeno jinak, jsou nohy, trup a krk zcela napjaté; d) nákresy

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

DAVID NECKÁŘ. Rozdíly ve vyplňování českého zápisu

DAVID NECKÁŘ. Rozdíly ve vyplňování českého zápisu DAVID NECKÁŘ Rozdíly ve vyplňování českého zápisu Rozdíly ve vyplňování českého zápisu K záznamu průběžného stavu utkání se používá Zápis o utkání v basketbalu schválený Českou basketbalovou federací,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POLOHY Ve všech základních polohách: a) poloha paží je libovolná; b) špičky musí být propnuté; c) pokud není v popisu uvedeno jinak, jsou nohy, trup a krk zcela napjaté; d) nákresy

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících Bakalářská práce Jitka Václavíková SignWriting Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Lenka

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Kouzlo a síla ženy - kojení

Kouzlo a síla ženy - kojení Kouzlo a síla ženy - kojení Každá žena má ten dar a sílu kojit své děťátko, tak jako je každá žena originál, tak rovněž bychom měli ke každé ženě, mamince a dítěti přistupovat. Neexistuje jedno pravidlo,

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Zdeňka Telnarová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Danuše Bauerová Václav Friedrich Jana

Více

Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř

Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř ú ú úř ř ř Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř ř ž Í ř ž ř ř ř ř ž ú ú ř ó ť ř ř ú ř ž š ú ř ř ď š š Í ú š ř ž ž ú ž ř úď ž ř ř šť ó ú ú ž ó ž ž ř š ř š ťť ž ž

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.2 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

ýč á í á í í ř ř íř ů ří í ó Í í é Ž í ě í ěú é á ů ě í é ě ř é Č á á í ří ě ě á é á ář ň í á é ř é ů á ě ý ě ý í ář á á š ě ř é ě í Ž í í í íž šů á é

ýč á í á í í ř ř íř ů ří í ó Í í é Ž í ě í ěú é á ů ě í é ě ř é Č á á í ří ě ě á é á ář ň í á é ř é ů á ě ý ě ý í ář á á š ě ř é ě í Ž í í í íž šů á é ó ý ó í ě Í óř í ář ě š š š á í š á říšé Ž é í ří ý ř í é é í í é ž á ú š ý é ě í í ř ý ář ý ý íř ž á í ří á í í ě í ř ě é í í š í áď ž ř ě í é á ý á é í ě š ří ů á Í Š Č á ě ě š á í ů ě í Ž š ž á í á

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1. PrÏõÂloha cï. 5 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Fyzická zát ž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ÁST A Hygienické limity energetického výdeje p i práci s celkovou fyzickou zát ží Tabulka.

Více

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Í ŽÍ Ž č Í Š ťí č Ť Ť Ť Č Ú č č ň Ť č Ď ň Ž ú č Ť Ť ň č Ť ť Ť ň Ž Í č Ž Ť č ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Ť ŤÍ ů č Ž ň č ť Í ň č Í

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný přepis

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 369 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5.3.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

VELIČINY A JEDNOTKY ČSN

VELIČINY A JEDNOTKY ČSN ČESKÁ NORMA MDT 389.15/.16:[531+532]:006.72 Prosinec 1994 VELIČINY A JEDNOTKY Část 3: Mechanika ČSN ISO 31-3 01 1300 Quantities and units - Part 3: Mechanics Grandeurs et unités - Partie 3: Mécanique Gröben

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PRINCIP EFEKTŮ Koho Shiatsu, styl shiatsu vyučovaný panem Okuyama, produkuje tři základní účinky:

PRINCIP EFEKTŮ Koho Shiatsu, styl shiatsu vyučovaný panem Okuyama, produkuje tři základní účinky: SLOVO "SHIATSU" se skládá z prvku SHI (prst) a ATSU (tlak), to znamená metodu zacházení s nemocí tlakem prstů. Shiatsu je ošetření v kterém palce jsou užívané k vyvíjení tlaku do určitých bodů za účelem

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Jak používat PAIN GONE PAIN GONE je připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou přípravu. Vezměte PAIN GONE do ruky a pevně obepněte ukazováček kolem kovového kroužku. Přiložte PAIN

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů ň ú ú ů ů ť ú ů ů ó ů ú ň ň ú ů ů ň ň ť ň ň ů ň Ů ň ú Ů Ů ů ó ť Á Ť Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů Ř ů ó ť ť ů ó ů ú ÚČ ú ů ů ť ť ú ů

Více

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú ú ů ď ď Ř Á Á ž č ů č ů ž ý ů ů ž ů ú ň ú ú ť Ú ů ý č č ý ť č č č č ý ů Ú č ů č č ý ň ů úč ý č č ý ý ý ú č č ú Ú ů č ú ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole 1. Popisové pole Na každém výkrese musí být popisové pole podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů. Toto popisové pole platí

Více

ISO 8601 zavedená v ČSN EN 28601, Datové prvky a výměnné formáty. Výměna informací. Prezentace dat a časů.

ISO 8601 zavedená v ČSN EN 28601, Datové prvky a výměnné formáty. Výměna informací. Prezentace dat a časů. ČESKÁ NORMA MDT 389.15/.16:531.[71/.74+76/.77].081:006.72 Prosinec 1994 VELIČINY A JEDNOTKY Část 1: Prostor a čas ČSN ISO 31-1 01 1300 Quantities and units - Part 1: Space and time Grandeurs et unités

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

ď Í ň ř ň ř ř ř ď ď ž ř ď ň ř Í ž ň ř ň ř ř ň ř ň ř ř É ď ř ň ř ž Ž ž Ž ž Ž Ž ř ž ž ř Í Ž Ž ň ň ř ř ř Ž ň Ž Ž ř ř ří ň ř ř ř ř Í ň ř ň ř ř ďí

ď Í ň ř ň ř ř ř ď ď ž ř ď ň ř Í ž ň ř ň ř ř ň ř ň ř ř É ď ř ň ř ž Ž ž Ž ž Ž Ž ř ž ž ř Í Ž Ž ň ň ř ř ř Ž ň Ž Ž ř ř ří ň ř ř ř ř Í ň ř ň ř ř ďí š ř É š Č š š š Ť ž Ť Ů ř ď Ú Ž ř ř ř ř Í ř ř ď ř ď ň ď Í ň ř ň ř ř ř ď ď ž ř ď ň ř Í ž ň ř ň ř ř ň ř ň ř ř É ď ř ň ř ž Ž ž Ž ž Ž Ž ř ž ž ř Í Ž Ž ň ň ř ř ř Ž ň Ž Ž ř ř ří ň ř ř ř ř Í ň ř ň ř ř ďí ž ř ťť

Více

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst.

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst. 1-C, 2-D, 3-G, 4-F, 5-D, 6-F, 7-E, 8-A, 9-B sahat na sklo či jakkoliv jinak s klubem S sebou venku (už za použití techniky, kdekoliv mimo lázně, ne však před Na A - levá ruka drží nos, pravá prochází tímto

Více

ý éž í í á í í í á á éří í š á á éří í ří ý ý ý í í á žá é á ší í í á á á á í ý á ř é í ář í ý á ň á ů é á ř í í ý š ú ů é á ů á é á á ý Č íč é á ž í

ý éž í í á í í í á á éří í š á á éří í ří ý ý ý í í á žá é á ší í í á á á á í ý á ř é í ář í ý á ň á ů é á ř í í ý š ú ů é á ů á é á á ý Č íč é á ž í á á é ú á ří ý ý Čá é íč ř ůž á á ř í Ú í Č ý ž ú ů é á í ř ů á í é í í ž í é úř á á ý á í ř í í Č í ů ů š í á á šíř í ř é é í é ý í ž á í á é é ř í í é ů í í í š é Ť í á ú ř í í ů é á ý éž í í á í í í

Více

Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice

Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice Prameny resp. použitý studijní materiál : D. Vorlová Hromadný nález Pražských grošů z Hradce Králové : Nález celkem 1611

Více

Á ř ř ú ř ú š ů ě ů ú ř ř ž ěž ř ů ř ř ž ř ž ú ú ě ů ř šš ž ě ú ř ů ř ž ě ú ě š ř ů ř ž ě ú ž ř ů ě ú ú ř ř ěž ř š ů ůž ň ř ů ě ú ě ě ě ú ě š ř ů š ě

Á ř ř ú ř ú š ů ě ů ú ř ř ž ěž ř ů ř ř ž ř ž ú ú ě ů ř šš ž ě ú ř ů ř ž ě ú ě š ř ů ř ž ě ú ž ř ů ě ú ú ř ř ěž ř š ů ůž ň ř ů ě ú ě ě ě ú ě š ř ů š ě Í ří ě ř ú ě ř ě ř ú ř Í Í ř ř ú ů ě ě š ř ů ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ď ř ě ž ž ěž ř ů š ě ř ě š ě Ř Ě ř ě ří ú ě ř ř ží ú Ú É Í š ř š ú ě ú ě ů ř ě ť Ú ř ě Á ř ř ú ř ú š ů ě ů ú ř ř ž ěž ř ů ř ř ž ř ž ú

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a P E D A G O G I C K Á F A K U L T A M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y V B R N Ě K a t e d r a o b č a n s k é v ý c h o v y V ý v o j č e s k o s l o v e n s k ý c h a č e s k ý c h p o l i t i c

Více

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR FCI-Standard č. 11 / 12. 1. 2001/ GB BULL TERRIER BULTERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008. VYUŽITÍ: Teriér. KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.

Více

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem Odbití jednoruč spodem jako prvek techniky vybírání Podrobný rozbor problematiky je v kapitole o vybírání ŽS/11. Zásady správné techniky odbití jednoruč spodem (F 1.0) Základní technika (1.0.1) F 1.0.1.1

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Definice řezu a průřezu

Definice řezu a průřezu Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: řezy a průřezy 1) Definice a značení řezů a průřezů 2) Druhy řezů 3) Šrafování Definice řezu a průřezu řez průřez - zobrazuje rovinu řezu a objekty ležící

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY

CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY Jakmile má jednotka vyrukovat k přehlídce, pochodu, atp., musí důstojníci svědomitě zkontrolovat, zda jsou vojíni pěkně ustrojeni, řádně oblečeni a veškerá

Více

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž Á Ě ÝÚ Ě ú ů ú ň ů Ú Č Č Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž ů ů ů ú ů Ž Ť ú ů ů ú Ž ú ú ů ď ů ň ň ň ů ň Ť ň ň Ž ů ú ů ž ů ů Ú ů ň ž ů Ž ů ň ž ů ů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní

Více

Obsah. Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y. 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik...

Obsah. Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y. 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik... Obsah Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y ÚVOD: CO JE BIOENERGETIKA?... 14 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik...22 2 U Z E M N Ě N Í...24 Cvičení 2 Ohýbaní

Více

Základní pojmy a pravidla kótování

Základní pojmy a pravidla kótování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy a pravidla kótování Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující

Více