Kateřina Polívková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bakalářská práce. Katedra hotelnictví. Studijní obor: Hotelnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kateřina Polívková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bakalářská práce. Katedra hotelnictví. Studijní obor: Hotelnictví"

Transkript

1 Činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu Bakalářská práce Kateřina Polívková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Filip Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Preparation and implementation of an international congress and its accompanying program in hotel congress activity departments Kateřina Polívková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Vladimír Filip Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Ráda bych zde poděkovala panu Ing. Vladimíru Filipovi mému vedoucímu bakalářské práce za cenné rady a připomínky, které mi při jejím vypracování poskytl.

5 Abstrakt POLÍVKOVÁ Kateřina: Činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu Bakalářská práce. Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 56 Práce je zaměřena na charakteristiku kongresového cestovního ruchu a analýzu činnosti hotelového kongresového oddělení hotelu Olšanka při pořádání mezinárodního kongresu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. První část byla zpracována na základě odborné literatury a charakterizuje kongresový cestovní ruch. Přibližuje jeho historii, současnost, předmět, funkce a také teoretický popis organizování kongresové akce. Praktická část se především zaměřuje na analýzu činnosti konkrétní hotelu při pořádání kongresové akce. Porovnává teorii s praxí a přibližuje trh kongresového cestovního ruchu a postavení analyzovaného hotelu na něm. Tato část vychází z přímého dotazování, swot analýzy a odborné literatury. V poslední části jsou zmiňovaná doporučení, která by mohla dopomoci hotelu k lepšímu postavení na trhu a poskytování komplexnějších služeb. Cílem práce je zanalyzovat daný hotel a jeho činnosti při pořádání mezinárodní kongresové akce a také zda je schopen tuto akci zajistit. Klíčová slova: Kongresový cestovní ruch, kongresové služby, Hotel Olšanka

6 Abstract My paper is focusing on characteristics of conference and event management market and analysis of functionality of conference and congress department in Hotel Olsanka during hosting an international congress. My paper is divided into 3 parts - theoretical,analytical and suggestions and recommendations. First section is based on relevant literature and is characterising conference and congress market. It describes its history, current situation, roles and also theoretical description of organization of such event. Practical part is mostly analyzing functionality and procedures of specific hotel while hosting congress event. It is comparing theory with the actual situation and describes congress market and current situation of analyzed hotel on the market. This section is based on questionnaires, direct research, swot analysis and relevant literature. Last section contains suggestions and recommendations, which could help this hotel improving its position on the market as well as be able to provide more complex services. The purpose of this paper is analyzing this particular hotel, its functionality and ability to deliver event such as conference or congress. Key words: conference and event management, congress services, hotel Olšanka

7 SEZNAM TABULEK Tab. 1 - Pořadí zemí dle počtu konaných akcí v roce 2009 Tab. 2 - Pořadí měst dle počtu konaných akcí v roce 2009 Tab. 3 - Umístění ČR a Prahy dle počtu akcí a dle počtu účastníků na akcích v roce Tab. 4 - Top 20 kongresových měst světa dle počtu pořádaných akcí v letech Tab. 5 - Tržby za konané akce v letech Tab. 6 - Kongresové prostory hotelu Olšanka

8 SEZNAM ZKRATEK PCO Professional Congrass Organizers FB Food and beverage ICCA International congress and convention association CR Cestovní ruchu UIA Union of International Associations

9 Obsah Úvod Teoretická část Charakteristika kongresového cestovního ruchu Vymezení základních pojmů Vývoj kongresového cestovního ruchu Současná doba a postavení České republiky na trhu kongresové turistiky Předmět kongresového cestovního ruchu Funkce kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu Klasifikace a charakteristika akcí kongresového cestovního ruchu Služby poskytované účastníkům akcí kongresového cestovního ruchu Materiálně-technické podmínky rozvoje kongresového cestovního ruchu Organizování kongresových akcí Analytická část Postavení Prahy na trhu kongresového cestovního ruchu Analýza hotelu Olšanka jako kongresového hotelu Hotel Olšanka a jeho postavení na trhu kongresového cestovního ruchu Historie hotelu Olšanka Ubytování Stravování Doplňkové služby a doprovodný program Prostory hotelu Olšanka Marketing hotelu Olšanka a jeho průzkum konkurence Swot analýza odbytových a kongresových středisek hotelu Olšanka Činnost hotelového kongresového oddělení hotelu Olšanka při realizaci kongresových akcí Získání klienta Nabídka klientovi Cenová kalkulace Přípravné práce... 40

10 2.3.5 Personální a technické zajištění akce Realizace akce Realizace doprovodného programu Návrhová část Závěr LITERATURA Přílohy... 53

11 Úvod Tématem mé bakalářské práce je kongresový cestovní ruch, jeho charakteristika a analýza činnosti hotelového kongresového oddělení při pořádání mezinárodního kongresu. Toto téma mi přišlo od prvopočátku zajímavé a ráda bych se oblasti event management, který pro mě v oboru hotelnictví představuje organizování kongresů, v budoucnu věnovala. Ačkoliv kongresový cestovní ruch zaznamenal v posledních letech pokles a předpokládaný vývoj také není zcela příznivý, neměl by být tento typ cestovního ruchu podceňován. Naopak má velký potenciál zejména v Praze, která má mnoho dobrých předpokladů pro získávání mezinárodních akcí. V dnešní době je jedním z významných kritérií při výběru konání akce, kromě zajištění odborného programu také nabídka dalších aktivit. Praha, která je atraktivní a známá díky své historii, nabízí také širokou škálu volnočasových aktivit a tak toto kritérium výborně splňuje. Díky těmto možnostem je velmi vhodnou destinací pro pořádání mezinárodních kongresů. Kongresový cestovní ruch je zajímavý mimo jiné díky jeho ekonomické funkci. Odborné statistiky ukázaly, že účastníci kongresového cestovního ruchu patří mezi vyšší sociální vrstvu a utratí v místě konání akce dvakrát až třikrát více než běžní turisté čímž napomáhají ekonomice daného města. Moje práce se zabývá vymezením základních charakteristických rysů kongresového cestovního ruchu a posléze analýzou vybraného hotelu na jeho trhu. Cílem této práce je analýza činností hotelu Olšanka při pořádání mezinárodního kongresu a zjištění zda je hotel schopen akci tohoto formátu hostit. K dosažení toho cíle jsem využila spolupráce s manažerem kongresového oddělení hotelu Olšanka a použila metodu přímého dotazování na předem připravené otázky. Odpovědi jsem zaznamenávala na nahrávací zařízení a poté zpracovala. Poskytnuta mi byla také analýza swot k roku 2014, která analyzuje odbytové a kongresové části hotelu Olšanka. 11

12 Práce je rozdělena do čtyř částí, kterými jsou teoretická, analytická, návrhová a závěr. Teoretická část vychází z odborné literatury. Zde se práce zabývá historií, předmětem a funkcemi kongresového cestovního ruchu. Dále jeho trhu, včetně teoretického pohledu na pořádání akce kongresového typu. Pro analytickou část, která se zabývá činností hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, byl vybrán hotel Olšanka. V první fázi byly vytipovány tři pražské hotely, jež nabízejí možnost uspořádání kongresu v jejich prostorách. Pouze z hotelu Olšanka mi byla nabídnuta spolupráce. V analytické části se dále pojednává o postavení Prahy a hotelu Olšanka na trhu kongresového cestovního ruchu, jednotlivých službách daného hotelu, které nabízí při pořádání mezinárodního kongresu. Návrhová část se snaží poukázat na nedostatky hotelu při hoštění akce tohoto typu a navrhnout vhodná řešení. Poslední část práce celkově shrnuje zjištěné informace o činnosti hotelu při pořádání kongresových akcí a vyhodnocuje cíl práce. 12

13 1. Teoretická část 1.1 Charakteristika kongresového cestovního ruchu Vymezení základních pojmů Mice je všeobecně používanou zkratkou ve sféře cestovního ruchu, jejíž počáteční písmena označují následující anglická slova: Meetings (setkání, schůze) Incentives (incentiva, motivace zaměstnanců) Conventions (kongrsy, konference) Exhibitions/Events (výstavy, akce) Tyto akce můžeme zařadit pod souhrnný pojem kongresový turismus, což je segment cestovního ruchu charakteristický profesním zaměřením. Účastníci kongresového turismu jsou motivováni získáváním nových informací, znalostí, poznatků, zkušeností ve svém oboru, ale také navázáním obchodních vztahů a kontaktů. 1 Kongresový cestovní ruch (ang. Congress tourism, Convention tourism) je forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivování setkáváním s odborníky a odborným programem na kongresech, konferencích, sympoziích, kolokviích, seminářích atd. Má zpravidla tematické zaměření, předem stanovený cíl, jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. Je jeden z forem cestovního ruchu, který zpravidla není provozován ve volném čase. 1 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelové provozu Praha : MAG CONSULTING s.r.o., s

14 Z definice a dalších poznatků jsou patrné charakteristiky kongresového cestovního ruchu: jedná se o hromadný cestovní ruch není spojen s volným časem účastníků, ale je organizován v souvislosti se zaměstnáním nejčastěji má podobu vázaného (sociálního) cestovního ruchu, tzn., že účast na akcích kongresového cestovního ruchu bývá účastníkům hrazena třetí osobou (zaměstnavatelem, školou apod.) typická je vysoká odborná úroveň, komplexnost poskytovaných služeb není zde provázanost na standardní turistickou sezónu 2 Kongres Setkání odborníků ze stejného nebo příbuzného oboru, kde počet účastníků dosahuje až několik set nebo tisíc osob. Kongres je pořádán s cílem diskutovat konkrétní oblast nebo témata a diskusní příspěvky jsou zpravidla omezeny na členy. Doba trvání kongresu bývá několik dnů a jednání probíhá paralelně v sekcích. Výsledky kongresu mají teoretický, vědecký, politický nebo společenský význam Vývoj kongresového cestovního ruchu Už od počátku lidské společnosti jednou ze základních potřeb byla potřeba setkávání a komunikace. Sdílení nových poznatků, informací či řešení problémů. I odborné literatury zmiňují cesty poutníků v době středověku, jako schůzky náboženského charakteru a spojují je s účastí za určitým setkáním, avšak éra hospodářských a politických kongresů začala v 17. století. První mezinárodní kongres se uskutečnil v Římě v roce 1681 při setkání lékařů. Nová epocha 2 Event marketing v cestovním ruchu Event marketing MICE pro střední management, Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s Event marketing v cestovním ruchu Event marketing MICE pro střední management, Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s

15 cestování epocha novodobého cestovního ruchu a tedy i epocha kongresových akcí začala v roce 1861 při výletě po železnici z Leicesteru do Loughboroughu organizovaným Thomasem Cookem, jenž byl také akcí zaměřenou proti konzumaci alkoholu. Akce pořádané na předem určeném místě a v předem určené době, se staly oblíbenou příležitostí a místem komunikace a výměny informací. Od poloviny 19. století potřeba komunikace sílila a současně se začaly využívat i objevy a vynálezy z oblasti komunikace. Na počátku 20. století trh kongresového cestovního ruchu permanentně expandoval a to jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Ve vývoji kongresového cestovního ruchu patří významné místo světovým výstavám. První se konala roku 1851 v Londýně v Křišťálovém paláci, postaveném k tomuto účelu. V současné době dělíme výstavy na všeobecné a odborné. Na počátku 60. let 20 století byly poznatky o kongresovém cestovním ruchu nevědecké a neověřené. Kongresový cestovní ruch byl považován dokonce za přežitý a dohody končily obvykle podáním ruky. Existovalo jen pár profesionálních subjektů zaměřených na pořádání kongresových akcí. Ve většině případů se organizování věnovali vedoucí pracovníci daných firem, kteří však byli odborníky v jiných oblastech. I možnosti prostorů pro organizování těchto akcí, byli v tehdejší době omezený. Zařízení se od sebe příliš nelišila a větší akce se konaly převážně v hotelech. Situace v organizování kongresových akcí se začala měnit v 70. letech minulého století. Díky pokroku ve vědě, technice a rozvojem lidského poznání vznikala mezinárodní dělba práce a s tím i související kooperace. Začala výstavba nových prostorů specializovaných na kongresových cestovní ruch převážně kongresových center a paláců. V dnešní době je vývoj lidské společnosti spojen s vývojem informačních technologií a procesem globalizace Současná doba a postavení České republiky na trhu kongresové turistiky V současné době se podle statistik ICCA koná ve světě přibližně kongresů ročně. To představuje přibližně 75% všech akcí kongresového cestovního ruchu. Každý rok se přibližně uskuteční 9-10 tisíc akcí. Statistického údaje v období poukazují na trend meziročního zvyšování akcí a to do roku Zatímco 15

16 od roku 2009 došlo k mírnému poklesu. Přestože, tento pokles není významný,.růst bude posilován jen pozvolna slábnoucí celosvětovou ekonomickou recesí. Podíl České republiky na poli mezinárodního kongresového turismu je pouhý 1,5-2,2%. Počet pořádaných akcí v období se meziročně zvyšoval. Pouze v letech 2004 a 2005 zaznamenal stagnaci, ale již v roce 2006 dosáhl absolutního maxima a to 119 akcí za rok. Bohužel v následujících letech došlo k zásadnímu poklesu a v roce 2009 se konalo pouze 104 kongresových akcí. Postavení České republiky a Prahy na trhu celosvětového kongresového cestovního ruchu z hlediska počtu akcí ukazuje tabulka č. 1 a č.2. Jednoznačně nejdominantnější postavení na trhu obsadily Spojené státy americké. Dalšími významnými zeměmi jsou Německo, Itálie, Španělsko, Francie a Spojené království. Tyto země disponují několika velmi významnýma destinacemi pro pořádání kongresů. Podobně jako Rakousko, Dánsko nebo Maďarsko tak i Česká republika disponuje jednou dominantní destinací, kterou bývá zpravidla hlavní město, kde je pořádáno více než 80% všech mezinárodních akcí. Zajímavostí je, že oproti pořadí zemí podle počtu pořádaných akcí, kde dominovaly Spojené státy americké, městům vévodí převážně Evropa. První desítku obsadilo osm Evropských měst. Jako první se umístila Vídeň se 160 akcemi. S odstupem cca 30 akcemi jsou další v pořadí Barcelona, Paříž a Berlín. První desítku uzavírá Peking, který v roce 2009 hostil 96 akcí. Praha se svými 86 akcemi se zařadila na 15. místo. Tabulka č. 1. Pořadí zemí dle počtu konaných akcí v roce 2009 Pořadí Země Počet akcí 1 Usa Německo Španělsko Itálie Spojené království Francie Brazílie

17 8 Japonsko Cina Nizozemí 236 Rakousko Česká republika 104 Zdroj: ICCA Statistics Report Tabulka č. 2. Pořadí měst dle počtu konaných akcí v roce 2009 Pořadí Město Počet akcí 1 Vídeň Barcelona Paříž Berlín Singapore Kodaň Stockholm Amsterdam 98 Lisabon Peking Praha 86 Zdroj: ICCA Statistics Report Předmět kongresového cestovního ruchu Teprve až 20. kongres Mezinárodního sdružení pracovníků v cestovním ruchu se poprvé systematicky zabýval otázkami rozvoje kongresového cestovního ruchu. Tento kongres se konal v roce 1970 v Haagu. Přesto je i v dnešní době kongresový cestovní ruch pokládán z hlediska motivace za nový druh. Předmětem kongresového cestovního ruchu je považován nejčastěji organizování kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů. Zároveň je sem začleňován i incentivní cestovní ruch a služební cesty. Jde o cestovní ruch, který zahrnuje soubor činností spojených s cestováním a pobytem v kongresovém místě, zaměřeným na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností. 17

18 Setkání účastníků kongresového cestovního ruchu bývají označována jako kongresové akce; služby, které jsou při nich poskytovány jako kongresové služby. Součástí kongresových akcí jsou i doprovodné předkongresové a pokongresové programy, spojené s účelným využitím volného času v kongresovém místě, navštíveném regionu nebo státu. Kongresový cestovní ruch je od ostatních druhů cestovního ruchu poněkud odlišný. V prvé řadě se kongresové akce koncentrují zpravidla ve velkých městech. Tyto akce se konají v sezónních obdobích, které ale neodpovídají sezónnosti ostatním druhům cestovního ruchu Funkce kongresového cestovního ruchu Kongresový cestovní ruch plní řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější jsou: - Vědecko-informační funkce Tato funkce spočívá ve vzájemné výměně vědeckých a odborných znalostí z oblasti vědy, výzkumu, ale také politiky, sociální oblasti, životního prostředí apod. - Kulturně poznávací funkce Pořádání kongresových akcí je spojeno s poznáváním nových míst a destinací. Součástí bývá často společenský a kulturní program, návštěva významných památek apod. - Ekonomická funkce Jako řada dalších oblastí současného cestovního ruchu má i kongresový cestovní ruch ekonomický význam, který spočívá v: - Podílu na HDP - Podílu na zaměstnanosti - Podílu na devizových příjmech - Vytváření podnikatelských příležitostí - Multiplikačním efektu 18

19 Význam kongresového turismu je umocněn tím, že příjmy z této formy cestovního ruchu jsou udávány jako 2-3x větší než v jiných formách turismu. Je to dáno celou řadou faktorů, především však: - Vyšším a vysokým standardem konzumovaných služeb - Rozsahem konzumovaných služeb včetně služeb speciálních (tlumočnické, překladatelské, kulturně-společenské, služby hostesek, administrativní služby apod.) - Rozsáhlým odborným programem - Doprovodným kulturním a společenským programem - Funkce regionálního rozvoje Kongresový turismus je nástrojem rozvoje území. V některých případech dokonce slouží k revitalizaci území, které bylo opuštěno předchozí činností (těžební, průmyslová) a které nazýváme browfields. Někdy využívá dokonce industriální pozůstatky (tovární haly) k budování kongresových či výstavních prostor Trh kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu je možné definovat jako místo, na kterém se setkává nabídka produktů kongresového turismu s poptávkou po těchto produktech. Obecně je tento trh tvořen subjekty a objekty. Subjekty kongresového turismu můžeme členit do třech velkých skupin a) Zákazníci b) Poskytovatelé služeb c) Zprostředkovatelé Trh cestovního ruchu je možné členit na - Regionální - Národní - Mezinárodní 19

20 - Světový Nabídku na trhu MICE tvoří organizátoři, mezi nimiž mají rozhodující postavení: Podniky, instituce nebo společnosti. Profesionální organizátoři akcí MICE, což jsou: a) profesionální organizátoři kongresů (PCO = Professional Congress Organizer) b) profesionální cestovní agentury pro pořádání kongresů (CTA = Congress Travel Agency) Ostatní cestovní kanceláře, dopravní společnosti. Hotely a ubytovací zařízení, především specializované kongresové hotely. Mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb patří dopravci, ubytovací kapacity, stravovací kapacity, průvodci, tlumočníci, překladatelé. Jsou zde ale také poskytovatelé služeb pojišťovacích, finančních (včetně služeb směnárenských), pasových, vízových, celních, dále společensko-kulturních, administrativních apod. Poptávka Zákazníky jsou všichni poptávající služby MICE. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří: Asociace. Asociační kongresový cestovní ruch je také nejvýznamnějším a nejdynamičtějším segmentem zákazníků v současné době. Nejvýznamnější asociace jsou sdruženy v UIA. Firmy. Jejich podíl je významný a má rostoucí tendenci. Jedná se o domácí i nadnárodní společnosti. Nejvíce se u nich odráží konkrétní i všeobecná hospodářská situace. Školy a vzdělávací instituce. Jsou významnými zákazníky, z větší části však závislé na vnějších zdrojích financování. Vědecké a výzkumné ústavy. Také zde je prvořadá otázka zdrojů pro financování účastí na kongresovém turismu. Politické strany a uskupení, nadace. Podle Marketingové strategie PAKTu jsou nejdůležitější Decision Makers (tj. ti, kteří rozhodují o uskutečnění kongresové akce) následující: Nadnárodní a národní asociace, federace a ostatní sdružení Národní a nadnárodní společnosti 20

21 Evropská komise a podobné politické instituce PCO (Professional Congrass Organizers), DMC (Destination Managament Companies), Meeting Planners Incentive Houses Touroperátoři Významné marketingové a PR agentury Klasifikace a charakteristika akcí kongresového cestovního ruchu Akce kongresového cestovního ruchu můžeme rozdělit podle několika hledisek. Jako základní hledisko můžeme brát rozdělení akcí na: - Tzv. tradičně kongresové akce kam spadají především kongresy, konference, sympozia a semináře. - Akce spojené s vystavováním různých exponátů kam řadíme výstavy, veletrhy, komerční prezentace, hromadná pracovní setkání (workshopy). Pokud se zaměříme na tradičně kongresové akce můžeme je dále klasifikovat podle - Počtu účastníků (malé, středně velké, velké akce) - Délky trvání (trvání akce ve dnech) - Podle formy (seminář, školení, kolokvium, kulatý stůl, zasedání, konference, sympozium, kongres, sjezd) - Tematického zaměření (politika, ekonomika, obchod, věda, kultura, vzdělávání, náboženství atd.) - Struktury účastníků (národní a mezinárodní akce, akce se zahraniční účastí) - Významu jednání a dosahu přijatých závěrů (regionální, národní, mezinárodní a světové akce) - Možnosti účasti (uzavřené nebo otevřené) - Způsobu organizace (akce v tradičních nebo specializovaných zařízení pohyblivé/putovní akce - Formy akcí (telekongresy, telekonference) 21

22 1.1.8 Služby poskytované účastníkům akcí kongresového cestovního ruchu Pod pojmem produkt kongresového cestovního ruchu si můžeme představit soubor všech poskytnutých služeb jak před akcí, v průběhu tak i po ní. Předpokladem uspokojivého výsledku je samozřejmě vysoký standard těchto služeb a to jak rozsahem, tak i kvalitou. Služby můžeme rozdělit do tří časových úseků a to: - Před akcí tvoří je služby předcházející účasti zájemců na kongresové akci. Jedná se především o informace o akci a podmínkách účasti, rezervace služeb a registrace účastníků přeprava do cílového místa a příjezd do cílového místa. - Na místě - jsou to služby, které souvisejí s pobytem v cílovém místě akce. Řadíme sem transfer do ubytovacího zařízení, registrace a převzetí kongresových materiálů, ubytování, stravování, účast na jednáních, služby během pobytu - Po akci jsou to služby spojené s návratem do místa trvalého bydliště tedy ukončení pobytu s odhlášením, zpáteční doprava do místa bydliště a goodwillové aktivity po kongresu Služby kongresového cestovního ruchu je však možno diferencovat i jinak, a to na služby zabezpečené organizátorem akce pro objednavatele a na jeho účet nebo služby pro účastníky akce a na jejich účet. Organizátor akce zabezpečuje pro objednavatele zejména služby související s jednáním: - Vypracování rozpočtu - Zabezpečení (pronájem) a přípravu jednacích prostor (místnosti) - Zpracování a tisk kongresových materiálů (pozvánek, návratek, programu, referátů atd.) - Propagaci a poskytování informací o programu a organizaci akce - Organizační služby před zahájením a během akce (registrace účastníků, inkaso účastnických poplatků vloženého, odevzdávání materiálů účastníkům apod.) 22

23 - Tlumočnické a překladatelské služby - Tisk a expedici sborníků. Pro účastníky akce zabezpečuje organizátor obvykle všechny služby, které souvisejí s jejich pobytem v cílovém místě: - Přepravu - Ubytování - Stravování - Další služby jako recepční, průvodcovské, směnárenské služby, prohlídky, kulturní a sportovní programy atd. - Služby osobám doprovázejícím účastníky Materiálně-technické podmínky rozvoje kongresového cestovního ruchu Pro konání akcí kongresového turismu jsou typická tato místa - Kongresová centra, konferenční centra, výstavní haly - Kongresové hotely - Vysoké školy - Kulturní společenská centra - Sportovní haly a stadiony - Dopravní prostředky Pro pořádání velkých akcí kongresového typu jsou vhodné především kongresová centra a kongresové hotely. Tyto zařízení musí disponovat technickým vybavením a celkovým technickým zázemím, které je potřebné pro hladký průběh akce. Jedná se především o prezenční techniku, ozvučení a kancelářskou techniku. Pod prezenční techniku řadíme především projektory, promítací plátna, flipchart, ale také laserové ukazovátko, zařízení pro videokonferenci či hlasové zařízení. Pro kvalitní akustiku jsou nejdůležitější mikrofony. Při kongresech a větších akcích se používají především dynamické, kondenzátorové, klopové, hlavové kongresové, diskusní a odposlechové mikrofony. Řečníci také využívají 4 ORIESKA, J. Kongresový cestovní ruch Praha : IDEA SERVIS, konsorcium, s

24 mikroporty. Také kancelářské zázemí je důležitou součástí a to především pro snazší přípravu písemných materiálů, jejich reprodukci, likvidaci atd Organizování kongresových akcí Organizaci dané akce můžeme rozdělit na dvě fáze a to na plánování a příprava akce a samotnou realizaci včetně zjištění zpětné vazby. Před plánováním akce je důležité si stanovit business plán, kde základem jsou tyto části a úkoly - Definování cíle akce - Definování kritérií úspěšnosti, splnění cíle - Rozdělení odpovědnosti (interní tým, externí spolupracující experti, dodavatelé) - Harmonogram prací - Rozpočet - Kontrolní termíny Při stanovení business plánu a naplánování akce, přichází fáze realizace. Tu zajišťuje z velké části realizační tým PCO. Jeho služby zpravidla začínají uvítáním účastníků na letišti, dopravou do hotelu a registrací. Při té dostanou účastníci potřebné materiály obsahující program na následující dny včetně doprovodného programu. Úvodní den kongresové akce bývá zakončen slavnostním večerem, který je příležitostí k navázání bližších kontaktů mezi účastníky. Druhý den bývá vyhrazen jednání v plénu a posléze v sekcích, v dalších dnech přibývá doprovodných akcí a fakultativních aktivit. Úloha pracovníku PCO spočívá hlavně v zajištění informačního toku, koordinaci služeb a řešení případných problémů. Péče o hosty a servis hostesek a koordinátorů (tedy kvalita lidských zdrojů) výrazně ovlivňuje konečný dojem účastníků z organizace kongresové akce. Obsahovou část akce mají obvykle na starosti zástupci objednavatele. 5 5 MAG CONSULTING, Kongresový a incentivní cestovní ruch, Praha s

25 2. Analytická část 2.1 Postavení Prahy na trhu kongresového cestovního ruchu V současné době se kongresovému cestovnímu ruchu daří čím dál méně. Ačkoliv se počet konferencí za 50 let více než ztřicetinásobil, počet účastníků se stále zmenšuje. Tento fakt můžeme sledovat na příkladu, kdy se v 60. letech konference zúčastnilo v průměru 1200 návštěvníků a za posledních pět let to bylo pouze 424 na jeden kongres. Tento pokles bohužel postihl i Českou republiku. Zejména rok 2008 byl krizový a Česká republika zaznamenala 20procentní pokles účastníků na akci. Ani do současné doby se je nepodařilo přilákat zpět. Znatelný pokles kongresového cestovního ruchu postihl i hlavní město Prahu, která je zároveň hlavní kongresové město České republiky. Ačkoliv se v roce 2012 zařadila na 11. místo jako kongresová destinace světa a mezi evropskými městy byla dokonce na 10. místě, v roce 2013 zaznamenala citelný pokles na trhu kongresového cestovního ruchu. Z dat českého statistického úřadu, který sbírá data od hromadných ubytovacích zařízení, vyplynulo, že ve třetím čtvrtletí v roce 2013 došlo k meziročnímu poklesu pořádaných konferencí v Praze o 24%. Tedy celkově ze 740 akcí na 562 ve třetím čtvrtletí. Tento pokles byl zaznamenán i v počtu účastníků akcí. Oproti loňskému roku kdy se v Praze na nejrůznějších akcí ve třetím čtvrtletí zúčastnilo delegátů v letošním roce jich bylo pouze což je o 25% osob méně. Pokud se jedná o poklesy na konkrétních typech akcí, korporátní konference a setkání stále zůstávají nejstabilnější skupinou, ale i zde byl v prvních třech čtvrtletích zaznamenán pokles o 67 akcí roku Incentivní setkání, která obsadila druhé místo, naopak zaznamenala nárůst akcí a to až trojnásobně což představuje 343 akcí oproti původním 103. Následují jiná obchodní setkání s 326 akci a poklesem o 175 akcí avšak největší propad byl zaznamenán u asociačních konferencí a kongresů kde propad činil celých 50%. V letošním roce v Praze proběhlo pouze 56 akcí. O 6 akcí méně také zaznamenaly akce v kategorii výstav a veletrhů, které činí 14 akcí v období od prvního do třetího čtvrtletí. 25

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci této přílohy

Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci této přílohy Příloha č. 3 k č.j. PPR-36378-7/ČJ-2014-990656 Specifikace předmětu plnění Pracovní jednání styčných důstojníků pro menšiny I Termín: 14. 5. 2015 15. 5. 2015 Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

1. seminář 29. února - 4. března 2016

1. seminář 29. února - 4. března 2016 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Příloha č. 1 - Technická specifikace požadavků na předmět

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Lektorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! modifikace intenzivní verze pro lektory Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení LEKTORŮ, kteří díky

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE Hotel Špindlerova bouda, Špindlerův Mlýn 108, 54351 Tel./Fax +420 499 433 342 +420 499 329 200 e-mail: info@spindlerovabouda.cz Hotel Špindlerova bouda *** se nachází v krásném prostředí Krkonoš pod úpatím

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty Příloha č. 3 k č.j. PPR-6840-7/ČJ-2015-990656 Specifikace předmětu plnění Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty 3 specializační

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz www.holidayinn.cz Vážení obchodní partneři, náš tým Vám rád zajistí hladký průběh akce jakékoliv velikosti a druhu tak, aby vše šlo podle plánu i to neplánované Holiday Inn Prague Congress Centre nabízí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory 1. Obecné informace ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Sály/prostory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL IČO: 71214011 Sídlo/místo podnikání: Budějovická 1387/7

Více

MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016

MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016 MATURITNÍ OKRUHY 2015/2016 Cestovní ruch, management a mezinárodní vztahy OKRUH 1 Základní terminologie v cestovním ruchu, topografická příprava průvodce v cestovním ruchu, Nástroje marketingu 4P OKRUH

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Vysočina Convention Bureau

Vysočina Convention Bureau Příloha Výroční zprávy Vysočina Tourism, příspěvkové organizace za rok 2016 Vysočina Convention Bureau Zpráva o činnosti za rok 2016 Vysočina Convention Bureau (dále také VCB ) je regionální kanceláří

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015 Počet akcí Při meziročním srovnání údajů poskytnutých členy PCB a vyhledaných na webu za rok 2014 a 2015 došlo k nárůstu počtu akcí konaných v Praze. Zatímco v roce 2015 se podle údajů členů PCB a údajů

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH *****

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** - denní zájezd Poloha: luxusní hotelový komplex, vybudovaný na ploše 7 akrů v obklopení okolní vegetace, se nachází přímo u dlouhé písčité pláže poblíž Kalutary. Zhruba

Více

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Zámecký hotel Sychrov

Zámecký hotel Sychrov Zámecký hotel Sychrov Kongresová nabídka Zámecký hotel Sychrov je mimo jiné předurčen jako cíl kongresové turistiky. Svým vybavením patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nabízíme komplexní a profesionální

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Zjištění potenciálu kongresového cestovního ruchu v Brně Bakalářská práce Autor: Jana Maršálková Vedoucí práce: Mgr.Anica Djokic, MBA. Jihlava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více