Kateřina Polívková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bakalářská práce. Katedra hotelnictví. Studijní obor: Hotelnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kateřina Polívková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bakalářská práce. Katedra hotelnictví. Studijní obor: Hotelnictví"

Transkript

1 Činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu Bakalářská práce Kateřina Polívková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Filip Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Preparation and implementation of an international congress and its accompanying program in hotel congress activity departments Kateřina Polívková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Vladimír Filip Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Ráda bych zde poděkovala panu Ing. Vladimíru Filipovi mému vedoucímu bakalářské práce za cenné rady a připomínky, které mi při jejím vypracování poskytl.

5 Abstrakt POLÍVKOVÁ Kateřina: Činnost hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, jeho průběhu a zakončení včetně přípravy a realizace doprovodného programu Bakalářská práce. Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 56 Práce je zaměřena na charakteristiku kongresového cestovního ruchu a analýzu činnosti hotelového kongresového oddělení hotelu Olšanka při pořádání mezinárodního kongresu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. První část byla zpracována na základě odborné literatury a charakterizuje kongresový cestovní ruch. Přibližuje jeho historii, současnost, předmět, funkce a také teoretický popis organizování kongresové akce. Praktická část se především zaměřuje na analýzu činnosti konkrétní hotelu při pořádání kongresové akce. Porovnává teorii s praxí a přibližuje trh kongresového cestovního ruchu a postavení analyzovaného hotelu na něm. Tato část vychází z přímého dotazování, swot analýzy a odborné literatury. V poslední části jsou zmiňovaná doporučení, která by mohla dopomoci hotelu k lepšímu postavení na trhu a poskytování komplexnějších služeb. Cílem práce je zanalyzovat daný hotel a jeho činnosti při pořádání mezinárodní kongresové akce a také zda je schopen tuto akci zajistit. Klíčová slova: Kongresový cestovní ruch, kongresové služby, Hotel Olšanka

6 Abstract My paper is focusing on characteristics of conference and event management market and analysis of functionality of conference and congress department in Hotel Olsanka during hosting an international congress. My paper is divided into 3 parts - theoretical,analytical and suggestions and recommendations. First section is based on relevant literature and is characterising conference and congress market. It describes its history, current situation, roles and also theoretical description of organization of such event. Practical part is mostly analyzing functionality and procedures of specific hotel while hosting congress event. It is comparing theory with the actual situation and describes congress market and current situation of analyzed hotel on the market. This section is based on questionnaires, direct research, swot analysis and relevant literature. Last section contains suggestions and recommendations, which could help this hotel improving its position on the market as well as be able to provide more complex services. The purpose of this paper is analyzing this particular hotel, its functionality and ability to deliver event such as conference or congress. Key words: conference and event management, congress services, hotel Olšanka

7 SEZNAM TABULEK Tab. 1 - Pořadí zemí dle počtu konaných akcí v roce 2009 Tab. 2 - Pořadí měst dle počtu konaných akcí v roce 2009 Tab. 3 - Umístění ČR a Prahy dle počtu akcí a dle počtu účastníků na akcích v roce Tab. 4 - Top 20 kongresových měst světa dle počtu pořádaných akcí v letech Tab. 5 - Tržby za konané akce v letech Tab. 6 - Kongresové prostory hotelu Olšanka

8 SEZNAM ZKRATEK PCO Professional Congrass Organizers FB Food and beverage ICCA International congress and convention association CR Cestovní ruchu UIA Union of International Associations

9 Obsah Úvod Teoretická část Charakteristika kongresového cestovního ruchu Vymezení základních pojmů Vývoj kongresového cestovního ruchu Současná doba a postavení České republiky na trhu kongresové turistiky Předmět kongresového cestovního ruchu Funkce kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu Klasifikace a charakteristika akcí kongresového cestovního ruchu Služby poskytované účastníkům akcí kongresového cestovního ruchu Materiálně-technické podmínky rozvoje kongresového cestovního ruchu Organizování kongresových akcí Analytická část Postavení Prahy na trhu kongresového cestovního ruchu Analýza hotelu Olšanka jako kongresového hotelu Hotel Olšanka a jeho postavení na trhu kongresového cestovního ruchu Historie hotelu Olšanka Ubytování Stravování Doplňkové služby a doprovodný program Prostory hotelu Olšanka Marketing hotelu Olšanka a jeho průzkum konkurence Swot analýza odbytových a kongresových středisek hotelu Olšanka Činnost hotelového kongresového oddělení hotelu Olšanka při realizaci kongresových akcí Získání klienta Nabídka klientovi Cenová kalkulace Přípravné práce... 40

10 2.3.5 Personální a technické zajištění akce Realizace akce Realizace doprovodného programu Návrhová část Závěr LITERATURA Přílohy... 53

11 Úvod Tématem mé bakalářské práce je kongresový cestovní ruch, jeho charakteristika a analýza činnosti hotelového kongresového oddělení při pořádání mezinárodního kongresu. Toto téma mi přišlo od prvopočátku zajímavé a ráda bych se oblasti event management, který pro mě v oboru hotelnictví představuje organizování kongresů, v budoucnu věnovala. Ačkoliv kongresový cestovní ruch zaznamenal v posledních letech pokles a předpokládaný vývoj také není zcela příznivý, neměl by být tento typ cestovního ruchu podceňován. Naopak má velký potenciál zejména v Praze, která má mnoho dobrých předpokladů pro získávání mezinárodních akcí. V dnešní době je jedním z významných kritérií při výběru konání akce, kromě zajištění odborného programu také nabídka dalších aktivit. Praha, která je atraktivní a známá díky své historii, nabízí také širokou škálu volnočasových aktivit a tak toto kritérium výborně splňuje. Díky těmto možnostem je velmi vhodnou destinací pro pořádání mezinárodních kongresů. Kongresový cestovní ruch je zajímavý mimo jiné díky jeho ekonomické funkci. Odborné statistiky ukázaly, že účastníci kongresového cestovního ruchu patří mezi vyšší sociální vrstvu a utratí v místě konání akce dvakrát až třikrát více než běžní turisté čímž napomáhají ekonomice daného města. Moje práce se zabývá vymezením základních charakteristických rysů kongresového cestovního ruchu a posléze analýzou vybraného hotelu na jeho trhu. Cílem této práce je analýza činností hotelu Olšanka při pořádání mezinárodního kongresu a zjištění zda je hotel schopen akci tohoto formátu hostit. K dosažení toho cíle jsem využila spolupráce s manažerem kongresového oddělení hotelu Olšanka a použila metodu přímého dotazování na předem připravené otázky. Odpovědi jsem zaznamenávala na nahrávací zařízení a poté zpracovala. Poskytnuta mi byla také analýza swot k roku 2014, která analyzuje odbytové a kongresové části hotelu Olšanka. 11

12 Práce je rozdělena do čtyř částí, kterými jsou teoretická, analytická, návrhová a závěr. Teoretická část vychází z odborné literatury. Zde se práce zabývá historií, předmětem a funkcemi kongresového cestovního ruchu. Dále jeho trhu, včetně teoretického pohledu na pořádání akce kongresového typu. Pro analytickou část, která se zabývá činností hotelového kongresového oddělení při přípravě mezinárodního kongresu, byl vybrán hotel Olšanka. V první fázi byly vytipovány tři pražské hotely, jež nabízejí možnost uspořádání kongresu v jejich prostorách. Pouze z hotelu Olšanka mi byla nabídnuta spolupráce. V analytické části se dále pojednává o postavení Prahy a hotelu Olšanka na trhu kongresového cestovního ruchu, jednotlivých službách daného hotelu, které nabízí při pořádání mezinárodního kongresu. Návrhová část se snaží poukázat na nedostatky hotelu při hoštění akce tohoto typu a navrhnout vhodná řešení. Poslední část práce celkově shrnuje zjištěné informace o činnosti hotelu při pořádání kongresových akcí a vyhodnocuje cíl práce. 12

13 1. Teoretická část 1.1 Charakteristika kongresového cestovního ruchu Vymezení základních pojmů Mice je všeobecně používanou zkratkou ve sféře cestovního ruchu, jejíž počáteční písmena označují následující anglická slova: Meetings (setkání, schůze) Incentives (incentiva, motivace zaměstnanců) Conventions (kongrsy, konference) Exhibitions/Events (výstavy, akce) Tyto akce můžeme zařadit pod souhrnný pojem kongresový turismus, což je segment cestovního ruchu charakteristický profesním zaměřením. Účastníci kongresového turismu jsou motivováni získáváním nových informací, znalostí, poznatků, zkušeností ve svém oboru, ale také navázáním obchodních vztahů a kontaktů. 1 Kongresový cestovní ruch (ang. Congress tourism, Convention tourism) je forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivování setkáváním s odborníky a odborným programem na kongresech, konferencích, sympoziích, kolokviích, seminářích atd. Má zpravidla tematické zaměření, předem stanovený cíl, jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. Je jeden z forem cestovního ruchu, který zpravidla není provozován ve volném čase. 1 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelové provozu Praha : MAG CONSULTING s.r.o., s

14 Z definice a dalších poznatků jsou patrné charakteristiky kongresového cestovního ruchu: jedná se o hromadný cestovní ruch není spojen s volným časem účastníků, ale je organizován v souvislosti se zaměstnáním nejčastěji má podobu vázaného (sociálního) cestovního ruchu, tzn., že účast na akcích kongresového cestovního ruchu bývá účastníkům hrazena třetí osobou (zaměstnavatelem, školou apod.) typická je vysoká odborná úroveň, komplexnost poskytovaných služeb není zde provázanost na standardní turistickou sezónu 2 Kongres Setkání odborníků ze stejného nebo příbuzného oboru, kde počet účastníků dosahuje až několik set nebo tisíc osob. Kongres je pořádán s cílem diskutovat konkrétní oblast nebo témata a diskusní příspěvky jsou zpravidla omezeny na členy. Doba trvání kongresu bývá několik dnů a jednání probíhá paralelně v sekcích. Výsledky kongresu mají teoretický, vědecký, politický nebo společenský význam Vývoj kongresového cestovního ruchu Už od počátku lidské společnosti jednou ze základních potřeb byla potřeba setkávání a komunikace. Sdílení nových poznatků, informací či řešení problémů. I odborné literatury zmiňují cesty poutníků v době středověku, jako schůzky náboženského charakteru a spojují je s účastí za určitým setkáním, avšak éra hospodářských a politických kongresů začala v 17. století. První mezinárodní kongres se uskutečnil v Římě v roce 1681 při setkání lékařů. Nová epocha 2 Event marketing v cestovním ruchu Event marketing MICE pro střední management, Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s Event marketing v cestovním ruchu Event marketing MICE pro střední management, Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s

15 cestování epocha novodobého cestovního ruchu a tedy i epocha kongresových akcí začala v roce 1861 při výletě po železnici z Leicesteru do Loughboroughu organizovaným Thomasem Cookem, jenž byl také akcí zaměřenou proti konzumaci alkoholu. Akce pořádané na předem určeném místě a v předem určené době, se staly oblíbenou příležitostí a místem komunikace a výměny informací. Od poloviny 19. století potřeba komunikace sílila a současně se začaly využívat i objevy a vynálezy z oblasti komunikace. Na počátku 20. století trh kongresového cestovního ruchu permanentně expandoval a to jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Ve vývoji kongresového cestovního ruchu patří významné místo světovým výstavám. První se konala roku 1851 v Londýně v Křišťálovém paláci, postaveném k tomuto účelu. V současné době dělíme výstavy na všeobecné a odborné. Na počátku 60. let 20 století byly poznatky o kongresovém cestovním ruchu nevědecké a neověřené. Kongresový cestovní ruch byl považován dokonce za přežitý a dohody končily obvykle podáním ruky. Existovalo jen pár profesionálních subjektů zaměřených na pořádání kongresových akcí. Ve většině případů se organizování věnovali vedoucí pracovníci daných firem, kteří však byli odborníky v jiných oblastech. I možnosti prostorů pro organizování těchto akcí, byli v tehdejší době omezený. Zařízení se od sebe příliš nelišila a větší akce se konaly převážně v hotelech. Situace v organizování kongresových akcí se začala měnit v 70. letech minulého století. Díky pokroku ve vědě, technice a rozvojem lidského poznání vznikala mezinárodní dělba práce a s tím i související kooperace. Začala výstavba nových prostorů specializovaných na kongresových cestovní ruch převážně kongresových center a paláců. V dnešní době je vývoj lidské společnosti spojen s vývojem informačních technologií a procesem globalizace Současná doba a postavení České republiky na trhu kongresové turistiky V současné době se podle statistik ICCA koná ve světě přibližně kongresů ročně. To představuje přibližně 75% všech akcí kongresového cestovního ruchu. Každý rok se přibližně uskuteční 9-10 tisíc akcí. Statistického údaje v období poukazují na trend meziročního zvyšování akcí a to do roku Zatímco 15

16 od roku 2009 došlo k mírnému poklesu. Přestože, tento pokles není významný,.růst bude posilován jen pozvolna slábnoucí celosvětovou ekonomickou recesí. Podíl České republiky na poli mezinárodního kongresového turismu je pouhý 1,5-2,2%. Počet pořádaných akcí v období se meziročně zvyšoval. Pouze v letech 2004 a 2005 zaznamenal stagnaci, ale již v roce 2006 dosáhl absolutního maxima a to 119 akcí za rok. Bohužel v následujících letech došlo k zásadnímu poklesu a v roce 2009 se konalo pouze 104 kongresových akcí. Postavení České republiky a Prahy na trhu celosvětového kongresového cestovního ruchu z hlediska počtu akcí ukazuje tabulka č. 1 a č.2. Jednoznačně nejdominantnější postavení na trhu obsadily Spojené státy americké. Dalšími významnými zeměmi jsou Německo, Itálie, Španělsko, Francie a Spojené království. Tyto země disponují několika velmi významnýma destinacemi pro pořádání kongresů. Podobně jako Rakousko, Dánsko nebo Maďarsko tak i Česká republika disponuje jednou dominantní destinací, kterou bývá zpravidla hlavní město, kde je pořádáno více než 80% všech mezinárodních akcí. Zajímavostí je, že oproti pořadí zemí podle počtu pořádaných akcí, kde dominovaly Spojené státy americké, městům vévodí převážně Evropa. První desítku obsadilo osm Evropských měst. Jako první se umístila Vídeň se 160 akcemi. S odstupem cca 30 akcemi jsou další v pořadí Barcelona, Paříž a Berlín. První desítku uzavírá Peking, který v roce 2009 hostil 96 akcí. Praha se svými 86 akcemi se zařadila na 15. místo. Tabulka č. 1. Pořadí zemí dle počtu konaných akcí v roce 2009 Pořadí Země Počet akcí 1 Usa Německo Španělsko Itálie Spojené království Francie Brazílie

17 8 Japonsko Cina Nizozemí 236 Rakousko Česká republika 104 Zdroj: ICCA Statistics Report Tabulka č. 2. Pořadí měst dle počtu konaných akcí v roce 2009 Pořadí Město Počet akcí 1 Vídeň Barcelona Paříž Berlín Singapore Kodaň Stockholm Amsterdam 98 Lisabon Peking Praha 86 Zdroj: ICCA Statistics Report Předmět kongresového cestovního ruchu Teprve až 20. kongres Mezinárodního sdružení pracovníků v cestovním ruchu se poprvé systematicky zabýval otázkami rozvoje kongresového cestovního ruchu. Tento kongres se konal v roce 1970 v Haagu. Přesto je i v dnešní době kongresový cestovní ruch pokládán z hlediska motivace za nový druh. Předmětem kongresového cestovního ruchu je považován nejčastěji organizování kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů. Zároveň je sem začleňován i incentivní cestovní ruch a služební cesty. Jde o cestovní ruch, který zahrnuje soubor činností spojených s cestováním a pobytem v kongresovém místě, zaměřeným na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností. 17

18 Setkání účastníků kongresového cestovního ruchu bývají označována jako kongresové akce; služby, které jsou při nich poskytovány jako kongresové služby. Součástí kongresových akcí jsou i doprovodné předkongresové a pokongresové programy, spojené s účelným využitím volného času v kongresovém místě, navštíveném regionu nebo státu. Kongresový cestovní ruch je od ostatních druhů cestovního ruchu poněkud odlišný. V prvé řadě se kongresové akce koncentrují zpravidla ve velkých městech. Tyto akce se konají v sezónních obdobích, které ale neodpovídají sezónnosti ostatním druhům cestovního ruchu Funkce kongresového cestovního ruchu Kongresový cestovní ruch plní řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější jsou: - Vědecko-informační funkce Tato funkce spočívá ve vzájemné výměně vědeckých a odborných znalostí z oblasti vědy, výzkumu, ale také politiky, sociální oblasti, životního prostředí apod. - Kulturně poznávací funkce Pořádání kongresových akcí je spojeno s poznáváním nových míst a destinací. Součástí bývá často společenský a kulturní program, návštěva významných památek apod. - Ekonomická funkce Jako řada dalších oblastí současného cestovního ruchu má i kongresový cestovní ruch ekonomický význam, který spočívá v: - Podílu na HDP - Podílu na zaměstnanosti - Podílu na devizových příjmech - Vytváření podnikatelských příležitostí - Multiplikačním efektu 18

19 Význam kongresového turismu je umocněn tím, že příjmy z této formy cestovního ruchu jsou udávány jako 2-3x větší než v jiných formách turismu. Je to dáno celou řadou faktorů, především však: - Vyšším a vysokým standardem konzumovaných služeb - Rozsahem konzumovaných služeb včetně služeb speciálních (tlumočnické, překladatelské, kulturně-společenské, služby hostesek, administrativní služby apod.) - Rozsáhlým odborným programem - Doprovodným kulturním a společenským programem - Funkce regionálního rozvoje Kongresový turismus je nástrojem rozvoje území. V některých případech dokonce slouží k revitalizaci území, které bylo opuštěno předchozí činností (těžební, průmyslová) a které nazýváme browfields. Někdy využívá dokonce industriální pozůstatky (tovární haly) k budování kongresových či výstavních prostor Trh kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu je možné definovat jako místo, na kterém se setkává nabídka produktů kongresového turismu s poptávkou po těchto produktech. Obecně je tento trh tvořen subjekty a objekty. Subjekty kongresového turismu můžeme členit do třech velkých skupin a) Zákazníci b) Poskytovatelé služeb c) Zprostředkovatelé Trh cestovního ruchu je možné členit na - Regionální - Národní - Mezinárodní 19

20 - Světový Nabídku na trhu MICE tvoří organizátoři, mezi nimiž mají rozhodující postavení: Podniky, instituce nebo společnosti. Profesionální organizátoři akcí MICE, což jsou: a) profesionální organizátoři kongresů (PCO = Professional Congress Organizer) b) profesionální cestovní agentury pro pořádání kongresů (CTA = Congress Travel Agency) Ostatní cestovní kanceláře, dopravní společnosti. Hotely a ubytovací zařízení, především specializované kongresové hotely. Mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb patří dopravci, ubytovací kapacity, stravovací kapacity, průvodci, tlumočníci, překladatelé. Jsou zde ale také poskytovatelé služeb pojišťovacích, finančních (včetně služeb směnárenských), pasových, vízových, celních, dále společensko-kulturních, administrativních apod. Poptávka Zákazníky jsou všichni poptávající služby MICE. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří: Asociace. Asociační kongresový cestovní ruch je také nejvýznamnějším a nejdynamičtějším segmentem zákazníků v současné době. Nejvýznamnější asociace jsou sdruženy v UIA. Firmy. Jejich podíl je významný a má rostoucí tendenci. Jedná se o domácí i nadnárodní společnosti. Nejvíce se u nich odráží konkrétní i všeobecná hospodářská situace. Školy a vzdělávací instituce. Jsou významnými zákazníky, z větší části však závislé na vnějších zdrojích financování. Vědecké a výzkumné ústavy. Také zde je prvořadá otázka zdrojů pro financování účastí na kongresovém turismu. Politické strany a uskupení, nadace. Podle Marketingové strategie PAKTu jsou nejdůležitější Decision Makers (tj. ti, kteří rozhodují o uskutečnění kongresové akce) následující: Nadnárodní a národní asociace, federace a ostatní sdružení Národní a nadnárodní společnosti 20

21 Evropská komise a podobné politické instituce PCO (Professional Congrass Organizers), DMC (Destination Managament Companies), Meeting Planners Incentive Houses Touroperátoři Významné marketingové a PR agentury Klasifikace a charakteristika akcí kongresového cestovního ruchu Akce kongresového cestovního ruchu můžeme rozdělit podle několika hledisek. Jako základní hledisko můžeme brát rozdělení akcí na: - Tzv. tradičně kongresové akce kam spadají především kongresy, konference, sympozia a semináře. - Akce spojené s vystavováním různých exponátů kam řadíme výstavy, veletrhy, komerční prezentace, hromadná pracovní setkání (workshopy). Pokud se zaměříme na tradičně kongresové akce můžeme je dále klasifikovat podle - Počtu účastníků (malé, středně velké, velké akce) - Délky trvání (trvání akce ve dnech) - Podle formy (seminář, školení, kolokvium, kulatý stůl, zasedání, konference, sympozium, kongres, sjezd) - Tematického zaměření (politika, ekonomika, obchod, věda, kultura, vzdělávání, náboženství atd.) - Struktury účastníků (národní a mezinárodní akce, akce se zahraniční účastí) - Významu jednání a dosahu přijatých závěrů (regionální, národní, mezinárodní a světové akce) - Možnosti účasti (uzavřené nebo otevřené) - Způsobu organizace (akce v tradičních nebo specializovaných zařízení pohyblivé/putovní akce - Formy akcí (telekongresy, telekonference) 21

22 1.1.8 Služby poskytované účastníkům akcí kongresového cestovního ruchu Pod pojmem produkt kongresového cestovního ruchu si můžeme představit soubor všech poskytnutých služeb jak před akcí, v průběhu tak i po ní. Předpokladem uspokojivého výsledku je samozřejmě vysoký standard těchto služeb a to jak rozsahem, tak i kvalitou. Služby můžeme rozdělit do tří časových úseků a to: - Před akcí tvoří je služby předcházející účasti zájemců na kongresové akci. Jedná se především o informace o akci a podmínkách účasti, rezervace služeb a registrace účastníků přeprava do cílového místa a příjezd do cílového místa. - Na místě - jsou to služby, které souvisejí s pobytem v cílovém místě akce. Řadíme sem transfer do ubytovacího zařízení, registrace a převzetí kongresových materiálů, ubytování, stravování, účast na jednáních, služby během pobytu - Po akci jsou to služby spojené s návratem do místa trvalého bydliště tedy ukončení pobytu s odhlášením, zpáteční doprava do místa bydliště a goodwillové aktivity po kongresu Služby kongresového cestovního ruchu je však možno diferencovat i jinak, a to na služby zabezpečené organizátorem akce pro objednavatele a na jeho účet nebo služby pro účastníky akce a na jejich účet. Organizátor akce zabezpečuje pro objednavatele zejména služby související s jednáním: - Vypracování rozpočtu - Zabezpečení (pronájem) a přípravu jednacích prostor (místnosti) - Zpracování a tisk kongresových materiálů (pozvánek, návratek, programu, referátů atd.) - Propagaci a poskytování informací o programu a organizaci akce - Organizační služby před zahájením a během akce (registrace účastníků, inkaso účastnických poplatků vloženého, odevzdávání materiálů účastníkům apod.) 22

23 - Tlumočnické a překladatelské služby - Tisk a expedici sborníků. Pro účastníky akce zabezpečuje organizátor obvykle všechny služby, které souvisejí s jejich pobytem v cílovém místě: - Přepravu - Ubytování - Stravování - Další služby jako recepční, průvodcovské, směnárenské služby, prohlídky, kulturní a sportovní programy atd. - Služby osobám doprovázejícím účastníky Materiálně-technické podmínky rozvoje kongresového cestovního ruchu Pro konání akcí kongresového turismu jsou typická tato místa - Kongresová centra, konferenční centra, výstavní haly - Kongresové hotely - Vysoké školy - Kulturní společenská centra - Sportovní haly a stadiony - Dopravní prostředky Pro pořádání velkých akcí kongresového typu jsou vhodné především kongresová centra a kongresové hotely. Tyto zařízení musí disponovat technickým vybavením a celkovým technickým zázemím, které je potřebné pro hladký průběh akce. Jedná se především o prezenční techniku, ozvučení a kancelářskou techniku. Pod prezenční techniku řadíme především projektory, promítací plátna, flipchart, ale také laserové ukazovátko, zařízení pro videokonferenci či hlasové zařízení. Pro kvalitní akustiku jsou nejdůležitější mikrofony. Při kongresech a větších akcích se používají především dynamické, kondenzátorové, klopové, hlavové kongresové, diskusní a odposlechové mikrofony. Řečníci také využívají 4 ORIESKA, J. Kongresový cestovní ruch Praha : IDEA SERVIS, konsorcium, s

24 mikroporty. Také kancelářské zázemí je důležitou součástí a to především pro snazší přípravu písemných materiálů, jejich reprodukci, likvidaci atd Organizování kongresových akcí Organizaci dané akce můžeme rozdělit na dvě fáze a to na plánování a příprava akce a samotnou realizaci včetně zjištění zpětné vazby. Před plánováním akce je důležité si stanovit business plán, kde základem jsou tyto části a úkoly - Definování cíle akce - Definování kritérií úspěšnosti, splnění cíle - Rozdělení odpovědnosti (interní tým, externí spolupracující experti, dodavatelé) - Harmonogram prací - Rozpočet - Kontrolní termíny Při stanovení business plánu a naplánování akce, přichází fáze realizace. Tu zajišťuje z velké části realizační tým PCO. Jeho služby zpravidla začínají uvítáním účastníků na letišti, dopravou do hotelu a registrací. Při té dostanou účastníci potřebné materiály obsahující program na následující dny včetně doprovodného programu. Úvodní den kongresové akce bývá zakončen slavnostním večerem, který je příležitostí k navázání bližších kontaktů mezi účastníky. Druhý den bývá vyhrazen jednání v plénu a posléze v sekcích, v dalších dnech přibývá doprovodných akcí a fakultativních aktivit. Úloha pracovníku PCO spočívá hlavně v zajištění informačního toku, koordinaci služeb a řešení případných problémů. Péče o hosty a servis hostesek a koordinátorů (tedy kvalita lidských zdrojů) výrazně ovlivňuje konečný dojem účastníků z organizace kongresové akce. Obsahovou část akce mají obvykle na starosti zástupci objednavatele. 5 5 MAG CONSULTING, Kongresový a incentivní cestovní ruch, Praha s

25 2. Analytická část 2.1 Postavení Prahy na trhu kongresového cestovního ruchu V současné době se kongresovému cestovnímu ruchu daří čím dál méně. Ačkoliv se počet konferencí za 50 let více než ztřicetinásobil, počet účastníků se stále zmenšuje. Tento fakt můžeme sledovat na příkladu, kdy se v 60. letech konference zúčastnilo v průměru 1200 návštěvníků a za posledních pět let to bylo pouze 424 na jeden kongres. Tento pokles bohužel postihl i Českou republiku. Zejména rok 2008 byl krizový a Česká republika zaznamenala 20procentní pokles účastníků na akci. Ani do současné doby se je nepodařilo přilákat zpět. Znatelný pokles kongresového cestovního ruchu postihl i hlavní město Prahu, která je zároveň hlavní kongresové město České republiky. Ačkoliv se v roce 2012 zařadila na 11. místo jako kongresová destinace světa a mezi evropskými městy byla dokonce na 10. místě, v roce 2013 zaznamenala citelný pokles na trhu kongresového cestovního ruchu. Z dat českého statistického úřadu, který sbírá data od hromadných ubytovacích zařízení, vyplynulo, že ve třetím čtvrtletí v roce 2013 došlo k meziročnímu poklesu pořádaných konferencí v Praze o 24%. Tedy celkově ze 740 akcí na 562 ve třetím čtvrtletí. Tento pokles byl zaznamenán i v počtu účastníků akcí. Oproti loňskému roku kdy se v Praze na nejrůznějších akcí ve třetím čtvrtletí zúčastnilo delegátů v letošním roce jich bylo pouze což je o 25% osob méně. Pokud se jedná o poklesy na konkrétních typech akcí, korporátní konference a setkání stále zůstávají nejstabilnější skupinou, ale i zde byl v prvních třech čtvrtletích zaznamenán pokles o 67 akcí roku Incentivní setkání, která obsadila druhé místo, naopak zaznamenala nárůst akcí a to až trojnásobně což představuje 343 akcí oproti původním 103. Následují jiná obchodní setkání s 326 akci a poklesem o 175 akcí avšak největší propad byl zaznamenán u asociačních konferencí a kongresů kde propad činil celých 50%. V letošním roce v Praze proběhlo pouze 56 akcí. O 6 akcí méně také zaznamenaly akce v kategorii výstav a veletrhů, které činí 14 akcí v období od prvního do třetího čtvrtletí. 25

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty Příloha č. 3 k č.j. PPR-6840-7/ČJ-2015-990656 Specifikace předmětu plnění Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty 3 specializační

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Lektorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! modifikace intenzivní verze pro lektory Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení LEKTORŮ, kteří díky

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz www.holidayinn.cz Vážení obchodní partneři, náš tým Vám rád zajistí hladký průběh akce jakékoliv velikosti a druhu tak, aby vše šlo podle plánu i to neplánované Holiday Inn Prague Congress Centre nabízí

Více

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název organizace: Národní stavební centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Bauerova 10, 603 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Rudolf Böhm, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Eva Kuchařová

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory 1. Obecné informace ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Sály/prostory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Zámecký hotel Sychrov

Zámecký hotel Sychrov Zámecký hotel Sychrov Kongresová nabídka Zámecký hotel Sychrov je mimo jiné předurčen jako cíl kongresové turistiky. Svým vybavením patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nabízíme komplexní a profesionální

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine National Congress of the Austrian Society of Laboratory Medicine and Clinical Chemistry 7 11 June 2009 Innsbruck Congress

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu

Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu Závěrečná zpráva Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu Smlouva o dílo ze dne 13.12.2010 Č.j: 15963/2010-61/407 Číslo V CES: 4760 objednatel Česká republika - Ministerstvo

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 Název zakázky: Konference SSC 2016 Předmět zakázky: Organizační zajištění konference Solid State Chemistry 2016 Datum vyhlášení

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více