1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VSHosting s.r.o. se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka pro službu nazvanou VSCloud 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti VSHosting s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ , identifikační číslo společnosti: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen smlouva o poskytování služeb a objednatel ). Smlouva o poskytování služeb upravuje poskytování služby nazvané VSCloud spočívající v pronájmu virtuálního serveru, tedy zejména v pronájmu hardwarových prostředků a v zajištění připojení těchto hardwarových prostředků do sítě Internet, kdy se vlastnosti takového virtuálního serveru odvíjejí od nastavení provedených objednatelem (dále jen služba ). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese (dále jen webová stránka ) a další související právní vztahy Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 2.1. Cena služby se odvíjí od nastavení virtuálního serveru provedeného objednatelem a je blíže specifikována v ceníku poskytovatele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást obchodních podmínek (dále jen ceník poskytovatele ). Cena služby je poskytovatelem uváděna včetně 1 / 16

2 všech daní a obdobných poplatků. Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout službu za jiných podmínek Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko Pokračovat (dále jen žádost o registraci ). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen adresa objednatele ) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen akceptace ). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Ke zprovoznění uživatelského účtu je poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných objednateli elektronickou poštou Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám. 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 3.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese https://admin.vscloud.cz/. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu nastavení (charakteristik) služby a správu údajů o své osobě (dále jen uživatelský účet ) Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti po provedení registrace objednatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů objednatelem) Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných 2 / 16

3 k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). 4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A CHARAKTERISTIKY SLUŽBY 4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli službu a objednatel se zavazuje za to platit poskytovateli odměnu, jejíž výše se odvíjí od nastavení služby (nastavení virtuálního serveru) provedeného objednatelem V rámci uživatelského účtu si objednatel může nastavit a měnit charakteristiky služby (vlastnosti virtuálního serveru), konkrétně se jedná o nastavení/určení: počtu, rozsahu anebo kapacity hardwarových prostředků, které má objednatel zájem v rámci služby využívat (mít pronajato), a to nastavení počtu procesorů (CPU), rozsahu využívané operační paměti (RAM) a velikosti prostoru na pevném disku (HDD) (dále společně jen jako hardwarové prostředky ); objemu datových přenosů směřujících z pronajatých hardwarových prostředků do sítě Internet (dál jen datové přenosy ), jež má objednatel zájem v rámci služby využít; počítačových programů, které chce objednatel na pronajatých hardwarových prostředích užít Minimum hardwarových prostředků, které musí objednatel v rámci služby v konkrétním okamžiku využívat (pro provoz virtuálního serveru) a maximum hardwarových prostředků a datových přenosů, které může objednatel v rámci služby v konkrétním okamžiku využívat, je uvedeno na webové stránce a v rámci uživatelského účtu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy má zájem provést změnu charakteristiky služby směřující k využívání více hardwarových prostředků, nemusí být požadované hardwarové prostředky k dispozici Je-li tak objednatelem nastaveno v uživatelském účtu, poskytne poskytovatel objednateli 3 / 16

4 smlouvou o poskytování služeb oprávnění k výkonu práva užít počítačový program společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way Redmond, WA , Spojené státy americké (dále jen společnost Microsoft ) specifikovaný objednatelem v rámci uživatelského účtu (dále jen software ), přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb za poskytnutí podlicence k software zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele. Další práva a povinnosti stran ohledně užití software objednatelem se řídí obchodními podmínkami a licenčními podmínkami stanovenými společností Microsoft nazvanými End User License Terms, jejichž vyhotovení v anglickém jazyce je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek (dále jen licenční podmínky společnosti Microsoft ). Užití ostatních počítačových programů objednatelem (jiných než software), nabízených v rámci služby, se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi objednatelem a nositelem práv k těmto počítačovým programům Objem datových přenosů, jež může objednatel v kalendářním měsíci využít, je určen tzv. datovým kontem objednatele. V rámci datového konta může objednatel v kalendářním měsíci realizovat datové přenosy maximálně o objemu uvedeném v ceníku poskytovatele, přičemž v případě, že k započetí využívání datových přenosů objednatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, může být objem datových přenosů v takovém kalendářním měsíci určen poměrně podle počtů dní zbývajících do konce takového kalendářního měsíce (dále jen datové konto ). Odměnu poskytovatele za datové přenosy nad rámec datového konta upravuje čl Objednatel bere na vědomí, že není-li s poskytovatelem smluveno jinak, neprovádí poskytovatel zálohování dat uložených v rámci služby objednatelem. Umístění dat objednatelem na hardwarové prostředky v rámci služby se tak děje zcela na vlastní riziko a vlastní odpovědnost objednatele Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení (charakteristiky) služby provedené objednatelem v uživatelském účtu. 5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 5.1. V souvislosti s poskytováním služby provádí poskytovatel dohled a poskytuje objednateli technickou podporu. V přiměřeném rozsahu poskytuje poskytovatel objednateli také uživatelskou podporu ohledně technického nastavení služby. V případě nefunkčnosti služby poskytuje poskytovatel objednateli podporu prostřednictvím elektronické pošty Poskytovatel neposkytuje technickou podporu k operačním systémům ani dalším počítačovým programům, které objednatel na virtuálním serveru provozuje Celková dostupnost služby činí 99,8 % měsíčně, přičemž dostupností služby se pro účely obchodních podmínek rozumí, že služba není ve stavu poruchy (čl. 5.5) Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující 4 / 16

5 k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade počítačových programů (dále jen odstávka služby ). Odstávka služby bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu dvou (2) hodin měsíčně s tím, že v případě, kdy poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služby v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících), může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služby v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření) V případě plánované odstávky služby oznámí poskytovatel tuto odstávku předem objednateli tak, že zašle zprávu objednateli elektronickou poštou. Pokud to charakter odstávky služby dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služby v době nižšího využívání služby (o víkendech, v nočních hodinách, o svátcích) Při poskytováním služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě poruchy v poskytování služby se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění poruchy služby. Za poruchu služby se považuje taková porucha, která způsobí přerušení dostupnosti služby nebo takovou změnu parametrů služby, která se projeví prokazatelným znehodnocením služby. Za poruchu služby není považováno omezení či přerušení služby, ke kterému došlo také v důsledku jednání objednatele. Za poruchu služby není považováno ani dočasné přerušení či omezení služby způsobené důsledkem závad na zařízeních dodavatelů telekomunikačního spojení. Za poruchu služby není považována odstávka služby (dále jen porucha služby ) Je-li poskytování služby v určitém měsíci v důsledku poruchy v poskytování služby zaviněné poskytovatelem přerušeno na celkovou dobu trvající déle, než kolik činí rozdíl mezi celkovou dobou trvání měsíce a procentem z této doby stanoveným v čl. 5.2 jako celková měsíční dostupnost služby, náleží objednateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování služby náhradní kredit na poskytování služby. Náhradní kredit náležející objednateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování služby podle předchozí věty a činí 5% z průměrné měsíční výše odměny zaplacené objednatelem poskytovateli za období od uzavření smlouvy o poskytování služeb do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kdy došlo ke vzniku nároku na poskytnutí náhradního kreditu. Náhradní kredit bude objednateli poskytnut na základě písemné žádosti zaslané objednateli elektronickou poštou s tím, že v takové žádosti musí objednatel specifikovat, kdy došlo k poruše (poruchám) služby zakládajícím nárok na poskytnutí náhradního kreditu V případě, že k přerušení v poskytování služby došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním přerušení v poskytování služby poskytovatel Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. 5 / 16

6 5.9. Ustanovení čl. 5.2 a čl. 5.6 těchto podmínek nabývají účinnosti až okamžikem ukončení veřejného zkušebního provozu služby. Ukončení veřejného zkušebního provozu služby oznámí poskytovatel na webových stránkách. 6. UŽITÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM 6.1. Objednatel je oprávněn umožnit užití služby také třetím osobám. Objednatel se zavazuje zajistit, že třetí osoba, které objednatel umožnil užití služby, bude při využívání služby dodržovat povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a z obecně závazných právních předpisů, přičemž za porušení těchto povinností odpovídá objednatel poskytovateli, jako by je porušil sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se objednatel tuto škodu poskytovateli nahradit Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými či dobrými mravy na území, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp., porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály, porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam) Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing) Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele) Objednatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení 6 / 16

7 nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku, uživatelský účet a služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů Objednatel nesmí: měnit MAC adresu síťových rozhraní, přičemž objednatel smí používat pouze jemu přidělenou IP adresu; provozovat DHCP server; jakkoli zasahovat do činnosti hypervizoru spravujícího virtuální servery, zejména pokoušet se o změnu omezení služby (jemu přidělených systémových prostředků) nebo se pokoušet tato omezení (limity) překračovat; počínat si tak, že by došlo k porušování licenčních podmínek u počítačových programů provozovaných na (virtuálním) serveru, včetně licenčních podmínek operačního systému; odinstalovávat paravirtualizované ovladače z předinstalovaného operačního systému nemít v rámci služby nainstalované paravirtualizované ovladače Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem v rámci služby. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony objednatele učiněné v rámci služby (např. porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě) a že poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené objednatelem či jinými osobami v souvislosti se službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a objednatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li objednatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění této vady. 7 / 16

8 6.12. Přístup ke službě je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k službě V případě, že objednatel poruší některou z povinností stanovených v čl. 6.9, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč a poskytovatel je dále oprávněn neprodleně přerušit poskytování služby. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty je poskytovatel oprávněn odečíst z kreditu objednatele (čl. 7). Nebylo-li možné nárok poskytovatele na smluvní pokutu zcela uspokojit z kreditu objednatele, je smluvní pokuta či její zbývající část splatná na výzvu poskytovatele, a to bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele. 7. KREDIT 7.1. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je objednatelem hrazena ve formě předplatného (dále jen jako kredit ), přičemž aktuální zůstatek předplatného je dále uváděn jako výše kreditu Objednatel může kredit hradit: převodem na účet poskytovatele; prostřednictvím platební karty; prostřednictvím platebního systému PayPal provozovaného společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A Informace k platbě převodem na účet včetně čísla účtu objednatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby. V případě, že objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši, než je povinen, náleží poskytovateli poplatek ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) jako úhrada nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý takovýto případ Poskytovatel je plátcem DPH. V případě, že má být v souladu s obecně závaznými právními předpisy k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (dále jen DPH ), bude kredit objednatele navýšen vždy pouze o částku poníženou o DPH K čerpání služby objednatelem může dojít až poté, kdy je kredit uhrazen. Možnost čerpání služby může být poskytovatelem odloženo, až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele. V případě, že je kredit hrazen prostřednictvím platební karty a částka nebude fakticky připsána na účet poskytovatele, je objednatel povinen kredit uhradit 8 / 16

9 neprodleně (k čemuž může být poskytovatelem vyzván), nejpozději však do sedmi (7) dnů od objednání kreditu prostřednictvím platební karty v rámci uživatelského účtu. V případě, že k uhrazení kreditu objednatelem podle předchozí věty nedojde, bude kredit, který nebyl zaplacen, objednateli odečten a poskytovatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Tímto není dotčen nárok poskytovatele na jeho odměnu vzniklou na základě smlouvy o poskytování služeb (čl. 8) Základní výší kreditu se rozumí částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění provozu pevného disku o velikosti nastavené objednatelem v uživatelském účtu pro tento hardwarový prostředek po dobu čtrnácti (14) dní (dále jen základní výše kreditu ). Minimální výši kreditu se rozumí částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění služby dle nastavení provedeného objednatelem v uživatelském účtu po dobu jednoho (1) dne. Práva a povinnosti stran související s minimální výší kreditu a důsledky v případě nedostatečné výše kreditu upravuje čl Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí poskytovatel zbývající kredit objednateli, a to do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti smlouvy. 8. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1. Za poskytování služby náleží poskytovateli odměna stanovená v ceníku poskytovatele účinnému ke dni poskytování služby, a to v závislosti na nastavení charakteristik služby provedeného objednatelem v uživatelském prostředí (v závislosti na rozsahu čerpání služby). Odměna poskytovatele je odečítána z kreditu objednatele, a to za podmínek níže uvedených Odměna poskytovatele za pronájem hardwarových prostředků je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za pronájem hardwarových prostředků za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy v 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí využívání hardwarového prostředku objednatelem dojde v průběhu kalendářního dne, náleží poskytovateli za tento kalendářní den odměna stanovená poměrně (podle počtu hodin zbývající do konce kalendářního dne). V případě, že k ukončení využívání hardwarového prostředku dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za pronájem hardwarového prostředku objednatelem za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná odměna za pronájem hardwarového prostředku za tento kalendářní den). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00) Za zajištění datových přenosů nad rámec datového konta (nad rámec maximálního objemu datových přenosů dle datového konta) náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, jež je určena v závislosti na objemu datových přenosů - počtu GB (gigabyte) realizovaných objednatelem nad rámec datového konta. Odměna poskytovatele za datové přenosy v rámci datového konta objednatele (za dobití datového konta) je stanovena v ceníku poskytovatele, přičemž může být nižší, než odměna za datové přenosy nad rámec 9 / 16

10 datového konta Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software je placena vždy za kalendářní měsíc, a to v měsíční výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za poskytnutí podlicence k software za kalendářní měsíc vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin prvního kalendářního dne měsíce, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání software objednatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc (poskytovateli náleží plná měsíční odměna za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00). Tímto článkem není dotčeno ustanovení čl Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software nazvanému Microsoft Windows 2008 Server Datacenter (dále jen Microsoft Windows 2008 Server Datacenter ), je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání Microsoft Windows 2008 Server Datacenter objednatelem dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná denní odměna za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00) Daňový doklad - fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu objednatele, a to vždy až poté, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby objednatele, má objednatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí objednatele na adresu objednatele. 9. MINIMÁLNÍ VÝŠE KREDITU A DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉHO KREDITU 9.1. V případě, že výše kreditu klesne pod minimální výši kreditu, dojde v první (1.) kalendářní den následující po dni, kdy výše kreditu klesla na nebo pod minimální výši kreditu, k automatickému omezení služby tím způsobem, že hardwarové prostředky (kromě pevného disku), datové přenosy a podlicence k software nebude možné ze strany objednatele využívat. V tomto případě dochází k započetí odečítání základní částky kreditu. Po doplnění (uhrazení) kreditu objednatelem nad částku tvořenou součtem základní výší kreditu a minimální výši kreditu, tedy po uhrazení kreditu alespoň v takové výši, aby výše kreditu dostačovala na 10 / 16

11 odměnu poskytovatele za zajišťování služby po dobu jednoho (1) dne (tedy za pronájem hardwarových prostředků, za zajištění datových přenosů a za poskytnutí podlicence k software), dojde k obnovení služby V případě, že je kredit objednatele zcela vyčerpán, dojde v první (1) kalendářní den následující po dni, kdy došlo k vyčerpání základní výše kreditu, k automatickému smazání dat uložených v rámci služby objednatelem, což bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím V případě, že kredit nebude zcela vyčerpán, ale jeho výše nebude postačovat na provoz pevného disku (HDD) po dobu alespoň (1) jednoho dne, bude kredit na výzvu objednatele poskytovatelem objednateli vrácen, a to za podmínek stanovených v čl Objednatel bere na vědomí, že nemusí být poskytovatelem upozorňován na nedostatečný kredit či na skutečnost, že byla dosažena minimální výše kreditu. 10. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Není-li požadavek objednatele vyřešen postupem podle čl. 5.1, uplatňuje objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 17.7) (reklamace). Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb sdělí poskytovatel objednateli při zprovoznění služby Objednatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského účtu nebo v důsledku užití uživatelského účtu či služby v rozporu s jejich určením Objednatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele Není-li smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za zálohování dat objednatelem V případě vzniku škody na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné škody vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně ušlého zisku. 11 / 16

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, identifikační číslo: 27886867, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT OBCHODNÍ PODMÍNKY - bazény online AdWeb Info s.r.o. IČ: 25216198, DIČ: CZ25216198 Č.T.: +421 377 422 018, +421 608002802 Společnost je zapsána v OR KS v Plzni, Spis.zn. C9365 Korespondenční adresa : Chemická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více