1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VSHosting s.r.o. se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka pro službu nazvanou VSCloud 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti VSHosting s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ , identifikační číslo společnosti: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen smlouva o poskytování služeb a objednatel ). Smlouva o poskytování služeb upravuje poskytování služby nazvané VSCloud spočívající v pronájmu virtuálního serveru, tedy zejména v pronájmu hardwarových prostředků a v zajištění připojení těchto hardwarových prostředků do sítě Internet, kdy se vlastnosti takového virtuálního serveru odvíjejí od nastavení provedených objednatelem (dále jen služba ). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese (dále jen webová stránka ) a další související právní vztahy Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 2.1. Cena služby se odvíjí od nastavení virtuálního serveru provedeného objednatelem a je blíže specifikována v ceníku poskytovatele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást obchodních podmínek (dále jen ceník poskytovatele ). Cena služby je poskytovatelem uváděna včetně 1 / 16

2 všech daní a obdobných poplatků. Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout službu za jiných podmínek Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko Pokračovat (dále jen žádost o registraci ). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen adresa objednatele ) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen akceptace ). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Ke zprovoznění uživatelského účtu je poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných objednateli elektronickou poštou Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám. 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 3.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese https://admin.vscloud.cz/. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu nastavení (charakteristik) služby a správu údajů o své osobě (dále jen uživatelský účet ) Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti po provedení registrace objednatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů objednatelem) Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných 2 / 16

3 k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). 4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A CHARAKTERISTIKY SLUŽBY 4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli službu a objednatel se zavazuje za to platit poskytovateli odměnu, jejíž výše se odvíjí od nastavení služby (nastavení virtuálního serveru) provedeného objednatelem V rámci uživatelského účtu si objednatel může nastavit a měnit charakteristiky služby (vlastnosti virtuálního serveru), konkrétně se jedná o nastavení/určení: počtu, rozsahu anebo kapacity hardwarových prostředků, které má objednatel zájem v rámci služby využívat (mít pronajato), a to nastavení počtu procesorů (CPU), rozsahu využívané operační paměti (RAM) a velikosti prostoru na pevném disku (HDD) (dále společně jen jako hardwarové prostředky ); objemu datových přenosů směřujících z pronajatých hardwarových prostředků do sítě Internet (dál jen datové přenosy ), jež má objednatel zájem v rámci služby využít; počítačových programů, které chce objednatel na pronajatých hardwarových prostředích užít Minimum hardwarových prostředků, které musí objednatel v rámci služby v konkrétním okamžiku využívat (pro provoz virtuálního serveru) a maximum hardwarových prostředků a datových přenosů, které může objednatel v rámci služby v konkrétním okamžiku využívat, je uvedeno na webové stránce a v rámci uživatelského účtu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy má zájem provést změnu charakteristiky služby směřující k využívání více hardwarových prostředků, nemusí být požadované hardwarové prostředky k dispozici Je-li tak objednatelem nastaveno v uživatelském účtu, poskytne poskytovatel objednateli 3 / 16

4 smlouvou o poskytování služeb oprávnění k výkonu práva užít počítačový program společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way Redmond, WA , Spojené státy americké (dále jen společnost Microsoft ) specifikovaný objednatelem v rámci uživatelského účtu (dále jen software ), přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb za poskytnutí podlicence k software zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele. Další práva a povinnosti stran ohledně užití software objednatelem se řídí obchodními podmínkami a licenčními podmínkami stanovenými společností Microsoft nazvanými End User License Terms, jejichž vyhotovení v anglickém jazyce je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek (dále jen licenční podmínky společnosti Microsoft ). Užití ostatních počítačových programů objednatelem (jiných než software), nabízených v rámci služby, se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi objednatelem a nositelem práv k těmto počítačovým programům Objem datových přenosů, jež může objednatel v kalendářním měsíci využít, je určen tzv. datovým kontem objednatele. V rámci datového konta může objednatel v kalendářním měsíci realizovat datové přenosy maximálně o objemu uvedeném v ceníku poskytovatele, přičemž v případě, že k započetí využívání datových přenosů objednatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, může být objem datových přenosů v takovém kalendářním měsíci určen poměrně podle počtů dní zbývajících do konce takového kalendářního měsíce (dále jen datové konto ). Odměnu poskytovatele za datové přenosy nad rámec datového konta upravuje čl Objednatel bere na vědomí, že není-li s poskytovatelem smluveno jinak, neprovádí poskytovatel zálohování dat uložených v rámci služby objednatelem. Umístění dat objednatelem na hardwarové prostředky v rámci služby se tak děje zcela na vlastní riziko a vlastní odpovědnost objednatele Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení (charakteristiky) služby provedené objednatelem v uživatelském účtu. 5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 5.1. V souvislosti s poskytováním služby provádí poskytovatel dohled a poskytuje objednateli technickou podporu. V přiměřeném rozsahu poskytuje poskytovatel objednateli také uživatelskou podporu ohledně technického nastavení služby. V případě nefunkčnosti služby poskytuje poskytovatel objednateli podporu prostřednictvím elektronické pošty Poskytovatel neposkytuje technickou podporu k operačním systémům ani dalším počítačovým programům, které objednatel na virtuálním serveru provozuje Celková dostupnost služby činí 99,8 % měsíčně, přičemž dostupností služby se pro účely obchodních podmínek rozumí, že služba není ve stavu poruchy (čl. 5.5) Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující 4 / 16

5 k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade počítačových programů (dále jen odstávka služby ). Odstávka služby bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu dvou (2) hodin měsíčně s tím, že v případě, kdy poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služby v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících), může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služby v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření) V případě plánované odstávky služby oznámí poskytovatel tuto odstávku předem objednateli tak, že zašle zprávu objednateli elektronickou poštou. Pokud to charakter odstávky služby dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služby v době nižšího využívání služby (o víkendech, v nočních hodinách, o svátcích) Při poskytováním služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě poruchy v poskytování služby se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění poruchy služby. Za poruchu služby se považuje taková porucha, která způsobí přerušení dostupnosti služby nebo takovou změnu parametrů služby, která se projeví prokazatelným znehodnocením služby. Za poruchu služby není považováno omezení či přerušení služby, ke kterému došlo také v důsledku jednání objednatele. Za poruchu služby není považováno ani dočasné přerušení či omezení služby způsobené důsledkem závad na zařízeních dodavatelů telekomunikačního spojení. Za poruchu služby není považována odstávka služby (dále jen porucha služby ) Je-li poskytování služby v určitém měsíci v důsledku poruchy v poskytování služby zaviněné poskytovatelem přerušeno na celkovou dobu trvající déle, než kolik činí rozdíl mezi celkovou dobou trvání měsíce a procentem z této doby stanoveným v čl. 5.2 jako celková měsíční dostupnost služby, náleží objednateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování služby náhradní kredit na poskytování služby. Náhradní kredit náležející objednateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování služby podle předchozí věty a činí 5% z průměrné měsíční výše odměny zaplacené objednatelem poskytovateli za období od uzavření smlouvy o poskytování služeb do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kdy došlo ke vzniku nároku na poskytnutí náhradního kreditu. Náhradní kredit bude objednateli poskytnut na základě písemné žádosti zaslané objednateli elektronickou poštou s tím, že v takové žádosti musí objednatel specifikovat, kdy došlo k poruše (poruchám) služby zakládajícím nárok na poskytnutí náhradního kreditu V případě, že k přerušení v poskytování služby došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním přerušení v poskytování služby poskytovatel Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. 5 / 16

6 5.9. Ustanovení čl. 5.2 a čl. 5.6 těchto podmínek nabývají účinnosti až okamžikem ukončení veřejného zkušebního provozu služby. Ukončení veřejného zkušebního provozu služby oznámí poskytovatel na webových stránkách. 6. UŽITÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM 6.1. Objednatel je oprávněn umožnit užití služby také třetím osobám. Objednatel se zavazuje zajistit, že třetí osoba, které objednatel umožnil užití služby, bude při využívání služby dodržovat povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a z obecně závazných právních předpisů, přičemž za porušení těchto povinností odpovídá objednatel poskytovateli, jako by je porušil sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se objednatel tuto škodu poskytovateli nahradit Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými či dobrými mravy na území, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp., porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály, porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam) Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing) Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele) Objednatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení 6 / 16

7 nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku, uživatelský účet a služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů Objednatel nesmí: měnit MAC adresu síťových rozhraní, přičemž objednatel smí používat pouze jemu přidělenou IP adresu; provozovat DHCP server; jakkoli zasahovat do činnosti hypervizoru spravujícího virtuální servery, zejména pokoušet se o změnu omezení služby (jemu přidělených systémových prostředků) nebo se pokoušet tato omezení (limity) překračovat; počínat si tak, že by došlo k porušování licenčních podmínek u počítačových programů provozovaných na (virtuálním) serveru, včetně licenčních podmínek operačního systému; odinstalovávat paravirtualizované ovladače z předinstalovaného operačního systému nemít v rámci služby nainstalované paravirtualizované ovladače Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem v rámci služby. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony objednatele učiněné v rámci služby (např. porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě) a že poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené objednatelem či jinými osobami v souvislosti se službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a objednatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li objednatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění této vady. 7 / 16

8 6.12. Přístup ke službě je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k službě V případě, že objednatel poruší některou z povinností stanovených v čl. 6.9, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč a poskytovatel je dále oprávněn neprodleně přerušit poskytování služby. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty je poskytovatel oprávněn odečíst z kreditu objednatele (čl. 7). Nebylo-li možné nárok poskytovatele na smluvní pokutu zcela uspokojit z kreditu objednatele, je smluvní pokuta či její zbývající část splatná na výzvu poskytovatele, a to bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele. 7. KREDIT 7.1. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je objednatelem hrazena ve formě předplatného (dále jen jako kredit ), přičemž aktuální zůstatek předplatného je dále uváděn jako výše kreditu Objednatel může kredit hradit: převodem na účet poskytovatele; prostřednictvím platební karty; prostřednictvím platebního systému PayPal provozovaného společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A Informace k platbě převodem na účet včetně čísla účtu objednatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby. V případě, že objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši, než je povinen, náleží poskytovateli poplatek ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) jako úhrada nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý takovýto případ Poskytovatel je plátcem DPH. V případě, že má být v souladu s obecně závaznými právními předpisy k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (dále jen DPH ), bude kredit objednatele navýšen vždy pouze o částku poníženou o DPH K čerpání služby objednatelem může dojít až poté, kdy je kredit uhrazen. Možnost čerpání služby může být poskytovatelem odloženo, až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele. V případě, že je kredit hrazen prostřednictvím platební karty a částka nebude fakticky připsána na účet poskytovatele, je objednatel povinen kredit uhradit 8 / 16

9 neprodleně (k čemuž může být poskytovatelem vyzván), nejpozději však do sedmi (7) dnů od objednání kreditu prostřednictvím platební karty v rámci uživatelského účtu. V případě, že k uhrazení kreditu objednatelem podle předchozí věty nedojde, bude kredit, který nebyl zaplacen, objednateli odečten a poskytovatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Tímto není dotčen nárok poskytovatele na jeho odměnu vzniklou na základě smlouvy o poskytování služeb (čl. 8) Základní výší kreditu se rozumí částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění provozu pevného disku o velikosti nastavené objednatelem v uživatelském účtu pro tento hardwarový prostředek po dobu čtrnácti (14) dní (dále jen základní výše kreditu ). Minimální výši kreditu se rozumí částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění služby dle nastavení provedeného objednatelem v uživatelském účtu po dobu jednoho (1) dne. Práva a povinnosti stran související s minimální výší kreditu a důsledky v případě nedostatečné výše kreditu upravuje čl Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí poskytovatel zbývající kredit objednateli, a to do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti smlouvy. 8. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1. Za poskytování služby náleží poskytovateli odměna stanovená v ceníku poskytovatele účinnému ke dni poskytování služby, a to v závislosti na nastavení charakteristik služby provedeného objednatelem v uživatelském prostředí (v závislosti na rozsahu čerpání služby). Odměna poskytovatele je odečítána z kreditu objednatele, a to za podmínek níže uvedených Odměna poskytovatele za pronájem hardwarových prostředků je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za pronájem hardwarových prostředků za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy v 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí využívání hardwarového prostředku objednatelem dojde v průběhu kalendářního dne, náleží poskytovateli za tento kalendářní den odměna stanovená poměrně (podle počtu hodin zbývající do konce kalendářního dne). V případě, že k ukončení využívání hardwarového prostředku dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za pronájem hardwarového prostředku objednatelem za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná odměna za pronájem hardwarového prostředku za tento kalendářní den). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00) Za zajištění datových přenosů nad rámec datového konta (nad rámec maximálního objemu datových přenosů dle datového konta) náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, jež je určena v závislosti na objemu datových přenosů - počtu GB (gigabyte) realizovaných objednatelem nad rámec datového konta. Odměna poskytovatele za datové přenosy v rámci datového konta objednatele (za dobití datového konta) je stanovena v ceníku poskytovatele, přičemž může být nižší, než odměna za datové přenosy nad rámec 9 / 16

10 datového konta Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software je placena vždy za kalendářní měsíc, a to v měsíční výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za poskytnutí podlicence k software za kalendářní měsíc vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin prvního kalendářního dne měsíce, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání software objednatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc (poskytovateli náleží plná měsíční odměna za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00). Tímto článkem není dotčeno ustanovení čl Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software nazvanému Microsoft Windows 2008 Server Datacenter (dále jen Microsoft Windows 2008 Server Datacenter ), je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání Microsoft Windows 2008 Server Datacenter objednatelem dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná denní odměna za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00) Daňový doklad - fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu objednatele, a to vždy až poté, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby objednatele, má objednatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí objednatele na adresu objednatele. 9. MINIMÁLNÍ VÝŠE KREDITU A DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉHO KREDITU 9.1. V případě, že výše kreditu klesne pod minimální výši kreditu, dojde v první (1.) kalendářní den následující po dni, kdy výše kreditu klesla na nebo pod minimální výši kreditu, k automatickému omezení služby tím způsobem, že hardwarové prostředky (kromě pevného disku), datové přenosy a podlicence k software nebude možné ze strany objednatele využívat. V tomto případě dochází k započetí odečítání základní částky kreditu. Po doplnění (uhrazení) kreditu objednatelem nad částku tvořenou součtem základní výší kreditu a minimální výši kreditu, tedy po uhrazení kreditu alespoň v takové výši, aby výše kreditu dostačovala na 10 / 16

11 odměnu poskytovatele za zajišťování služby po dobu jednoho (1) dne (tedy za pronájem hardwarových prostředků, za zajištění datových přenosů a za poskytnutí podlicence k software), dojde k obnovení služby V případě, že je kredit objednatele zcela vyčerpán, dojde v první (1) kalendářní den následující po dni, kdy došlo k vyčerpání základní výše kreditu, k automatickému smazání dat uložených v rámci služby objednatelem, což bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím V případě, že kredit nebude zcela vyčerpán, ale jeho výše nebude postačovat na provoz pevného disku (HDD) po dobu alespoň (1) jednoho dne, bude kredit na výzvu objednatele poskytovatelem objednateli vrácen, a to za podmínek stanovených v čl Objednatel bere na vědomí, že nemusí být poskytovatelem upozorňován na nedostatečný kredit či na skutečnost, že byla dosažena minimální výše kreditu. 10. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Není-li požadavek objednatele vyřešen postupem podle čl. 5.1, uplatňuje objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 17.7) (reklamace). Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb sdělí poskytovatel objednateli při zprovoznění služby Objednatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského účtu nebo v důsledku užití uživatelského účtu či služby v rozporu s jejich určením Objednatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele Není-li smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za zálohování dat objednatelem V případě vzniku škody na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné škody vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně ušlého zisku. 11 / 16

12 Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány) Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem poskytovatel. 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty a datum narození (dále společně vše jen jako osobní údaje ) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace objednatele jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 12 / 16

13 12.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na adresu objednatele. 13. OCHRANA INFORMACÍ Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou, nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství poskytovatele Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana Ustanovení tohoto článku (čl. 13) nejsou dotčena ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb. 13 / 16

14 14. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením Není-li smluveno jinak, smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele, a to písemným odstoupením zaslaným na adresu poskytovatele Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb dojde ke smazání dat uložených v rámci služby objednatelem, což bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím. 15. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů. 16. DORUČOVÁNÍ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty 14 / 16

15 16.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl, v případě doručování prostřednictvím uživatelského účtu uplynutím lhůty deseti (10) dnů od vložení zprávy do uživatelského účtu objednatele Tímto článkem (čl. 16) není dotčeno ustanovení čl ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ Smluvní strany sjednaly, že právní vztah související s užitím webové stránky a právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to obchodním zákoníkem. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 15 / 16

16 17.5. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Ceník poskytovatele; Příloha č. 2 Licenční podmínky společnosti Microsoft Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ , adresa elektronické pošty (obchodní záležitosti), (technická podpora). V Praze dne VSHosting s.r.o. 16 / 16

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz Provozovatel: Martina Pipková Loudová čp. 45, 284 01 Malešov Týniště IČO: 64152715 DIČ: 805 309 0837 OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu www.fashion-mami.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PRO VOBIS, s.r.o. se sídlem Libomyšl 43, 267 23 Lochovice identifikační číslo: 278 772 56 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti identifikační číslo: 02226553 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skoky.net 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33 identifikační číslo: 03891518 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87223 pro

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodník Ing. arch. Vojtěch Valda, se sídlem Na Malovance 12, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 88678083, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 201892148/0600 ÚVODNÍ

Více

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf.

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Mgr. Jitka Herzánová Krnsko 51, 294 31 identifikační číslo: 73622931 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 24.10.2005 evidenční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě, který je provozván na těchto URL adresách (moto-pol.cz; www.moto-pol.cz; eshop.moto-pol.cz; www.eshop.moto-pol.cz) provozovatelem: Moto-Pol, spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

obchodní společnost Soňa Pikartová Daškova 3087/28 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 75386291

obchodní společnost Soňa Pikartová Daškova 3087/28 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 75386291 obchodní společnost Soňa Pikartová Daškova 3087/28 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 75386291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.milli.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Společnosti: Lukáš Kapitánik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Společnosti: Lukáš Kapitánik OBCHODNÍ PODMÍNKY uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku Společnosti: Lukáš Kapitánik se sídlem Ostrava, Poruba, Oty Synka 1815/4, PSČ 708 00 IČ: 028 62 867 při poskytování služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Martin Roj Invest se sídlem Italská 773, 38301, Prachatice identifikační číslo: 88254437 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti 2 F Chemik, s.r.o. se sídlem Chýnov, 391 55 Sportovní 538 identifikační číslo: 28139453 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souden v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Divokej Bill s.r.o. se sídlem Náměstí Arnošta z Pardubic 5, Úvaly 250 82 identifikační číslo: 24245381 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Deee, s.r.o. sídlo: Vodičkova 35, 110 00 Praha provozovna: Vodičkova 35, 110 00 Praha 1 IČO: 28455428, DIČ: CZ 28455428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 e-mail: obchod(zavináč)cesky-zapad.cz identifikační číslo - IČO: 26550334 DIČ: CZ26550334

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 71258 bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky. uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. obchodní společnosti Sommelierský Servis s.r.o.

Obchodní podmínky. uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. obchodní společnosti Sommelierský Servis s.r.o. Obchodní podmínky uzavřené podle 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku obchodní společnosti Sommelierský Servis s.r.o. se sídlem, Staré Brno, 639 00 Brno identifikační číslo: 040 62 019 zapsané

Více

Děkujeme za dodržování pravidel. Doufáme, že mobilní aplikace EasyKids bude dobře sloužit všem uživatelů.

Děkujeme za dodržování pravidel. Doufáme, že mobilní aplikace EasyKids bude dobře sloužit všem uživatelů. Podmínky užití mobilní aplikace EasyKids V kostce to nejdůležitější... Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse a podmínky užití mobilní aplikace EasyKids. V případě nedodržování pravidel může být

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnost Ace sport s.r.o. se sídlem Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek identifikační číslo: 63887355, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS České Budějovice oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Universal Scientific Technologies s.r.o. se sídlem U Jatek 19, Soběslav 392 01 identifikační číslo:281 55 319 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ing. Jan Válek

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ing. Jan Válek OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Jan Válek se sídlem v Brně, na ulici Svážná 401/15, PSČ 63400 identifikační číslo: 76352099 OSVČ zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Brno. Kontaktní údaje: Telefon: +420 603 421

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Prodávající: Kolonet.cz Pobřežní 370/4 186 00 Praha 8. adresa elektronické pošty: info@kolonet.cz 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Prodávající: Kolonet.cz Pobřežní 370/4 186 00 Praha 8. adresa elektronické pošty: info@kolonet.cz 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Kolonet.cz Pobřežní 370/4 186 00 Praha 8 adresa elektronické pošty: info@kolonet.cz 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele,

OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Lukáš Krása identifikační číslo: 01388363 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karlovy Vary, pro prodej zboží a služeb

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Rovinách 6/390, PSČ 142 00 identifikační číslo: 61774812 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113072

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113072 Obchodní podmínky Obchodní společnosti RECOFI s.r.o. se sídlem Pod parukářkou 2763/6, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 27443914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

nábřeží 1. máje 1824 Písek 39701 Czech Republic info@ad-klenoty.cz www.ad-klenoty.cz

nábřeží 1. máje 1824 Písek 39701 Czech Republic info@ad-klenoty.cz www.ad-klenoty.cz a-diamond.eu jewels s.r.o. IČO: 28140133 nábřeží 1. máje 1824 Písek 39701 Czech Republic info@ad-klenoty.cz www.ad-klenoty.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 OBCHODNÍ PODMÍNKY PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.pixelie.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Daniel Sáblík se sídlem: Petrov nad Desnou 156, 788 14 identifikační číslo: 73955213 zapsán u MěÚ Šumperk, Č.j. MUSP/15888/2008, Ev.č. 380901-99 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OVAK Ltd se sídlem 35 Kidmore End Road, Reading RG4 8SN, Great Britain registrační číslo: 537500360 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

0bchodní podmínky společnosti

0bchodní podmínky společnosti 0bchodní podmínky společnosti Kateřina Hospodářová, AITU se sídlem U Stadionu 1779, 664 34 Kuřim identifikační číslo: 65782950 společnost zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Kuřim,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NMC CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NMC CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NMC CZECH S.R.O. se sídlem Spořická 4949, 430 02 Chomutov, identifikační číslo: 27271064, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BORRO CZECH spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 75, Brno 620 00 identifikační číslo: 255 458 33 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ČeskejPařan.cz se sídlem Horní Radechová 152, Náchod identifikační číslo: 76480631 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petra Hilburgerová, IČ 66850771 se sídlem: Tryskovická 293/17, Praha 9 Třeboradice, 196 00, identifikační číslo: 66850771 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Sláma se sídlem Vysoká 3139/70, 466 02 Jablonec nad Nisou identifikační číslo: 45990948 Č.j.: MUJNZU/2086/2010/F/3 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více