PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí spadající do podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Žadatel: Obec Bohuňovice, IČ: Datum zpracování: březen 2014

2 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚVOD POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Popis realizace projektu NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU Navrhované řešení Časový harmonogram prací Kalkulace nákladů... Chyba! Záložka není definována. Tabulky: Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Tabulka 2 - Místo řešení Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Tabulka 6 Časový harmonogram prací Tabulka 7 Položkový rozpočet projektu Protipovodňová opatření obce Bohuňovice... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 8 Rozpočet na varovný systém...chyba! Záložka není definována. Tabulka 9 Rozpočet na LVS...Chyba! Záložka není definována. Tabulka 10 Rozpočet digitalizace...chyba! Záložka není definována

3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Název projektu: Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Obsahem tohoto projektu je návrh na zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obec Bohuňovice. Termín realizace: září 2014 červen 2015 Identifikační údaje žadatele jsou podrobně uvedeny v tabulce 1, v tabulce 2 je přehledně rozepsáno místo řešení projektu a v tabulce 3 jsou uvedeny identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace. Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Žadatel Obec Bohuňovice Právní forma samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. IČ DIČ - Plátce DPH ANO Úřední adresa 6. Května 109, Bohuňovice Statutární zástupce Ing. Jiří Petřek - starosta obce Telefon www stránky Tabulka 2 - Místo řešení Obec Obec s rozšířenou působností Kraj Bohuňovice Olomouc Olomoucký Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Zpracovatel Mgr. Miroslava Pilařová Právní forma OSVČ IČ Plátce DPH NE Adresa Lipová 126, Dřevohostice Osoba oprávněná jednat ve věci žádosti o dotaci Mgr. Miroslava Pilařová Ing. Renata Táborská Telefon

4 3. ÚVOD Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro posouzení navržených protipovodňových opatření pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí spadající do Prioritní osy 1 dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem je zlepšení povodňové služby a protipovodňových opatření v obci Bohuňovice. V minulosti byla obec několikrát zasažena povodněmi. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za poslední povodně, se obec Bohuňovice rozhodla řešit tento problém. Jeho cílem je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit tak zdraví a majetek svých občanů. Digitální povodňový plán (dpp) bude vytvořen pro obec Bohuňovice. Digitální povodňový plán (dpp) bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Dále bude obsahově odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Součástí projektu je i vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V současné době je systém, který se v obci nachází, pro varování a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech zcela nepoužitelný. Jeho stávající technický stav, dokazuje nutnost jeho modernizace. Dále bude v obci vybudován lokální výstražný systém

5 4. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1. Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Obec Bohuňovice leží na rovině v podhůří Nízkého Jeseníku přibližně na polovině mezi městy Olomouc a Šternberk. Rozkládá se na třech katastrech Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, což jsou také názvy vesnic, z nichž obec Bohuňovice vznikla sloučením v roce V současné době v obci trvale bydlí 2550 obyvatel. Obec se rozprostírá na ploše ha, v nadmořské výšce m n.m. Poloha obce je patrná z obrázku 1. Obrázek 1 Poloha obce Bohuňovice Obcí protéká vodní tok Trusovický potok, o nějž se ze zákona stará vlastník - Povodí Moravy, s.p. V poslední době se daří poměrně dobře spolupracovat na údržbě tohoto vodního toku. Malé vodní plochy v obci - požární nádrže - a rybník západně od obce udržuje obec Bohuňovice formou pronájmu. Obec plánuje vybudovat vodní plochu v obci, která by měla přírodní charakter a přispěla tak k oživení obce o prvek, který prokazatelně chybí. Obec Bohuňovice patří do povodí řeky Moravy. Umístění Trusovického potoku na mapě je patrný z obrázku

6 Obrázek 2 Přehled vodních toků Jelikož v posledních letech zasáhly povodně obec několikrát a to hlavně díky přívalovým dešťům, je v zájmu obce vybudovat co nejefektivnější protipovodňovou ochranu. Při jarních táních se jednou za 2-3 roky zaplaví několik částí zahrad v bezprostřední blízkosti Trusovického potoka, a to následkem překážky ve vodním toku, která připlave, či následkem vzdutého ledu. Obec je ohrožena především přívalovým deštěm, jelikož takové množství vody nelze kanalizací odvést. V důsledku toho jsou zaplaveny sklepy, zejména v centru obce, kotelna ve škole a sklepy v ulici Lhotka. V r a 2008 došlo k záplavám v důsledku přívalových dešťů několikrát. Obec provedla v roce 2009 rekonstrukci části kanalizační stoky uprostřed obce Bohuňovice

7 Obrázek 3 Povodně v obci Bohuňovice způsobené ledy, rok

8 4.2. Popis realizace projektu Projekt vychází z opodstatněné potřeby obyvatelstva před povodněmi. Při současném stavu není protipovodňová ochrana obce dostačující. Při déletrvajících deštích chybí informace o množství spadených srážek, obyvatelstvo nemá povědomí o evakuačních místech, současný drátový rozhlas je pro potřeby vyhlášení poplachu již nedostačující a pro mnohé obyvatele obce nedostupný. Tištěný povodňový plán bez mapového podkladu je nedostatečný a ve srovnání s digitálním povodňovým plánem jde pouze o základní informace, které každá obec musí ze zákona mít. V obci Bohuňovice je stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Trusovický potok v km 0,000 26,856, které stanovil Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Opatřením obecné povahy dne pod č.j.: KUOK 2788/2013. Obec připravuje/aktualizuje Povodňový plán (dle zák. č. 254/2001 Sb.), písemný dokument, který vymezuje základní povinnosti vlastníka objektu, stanovuje stupně povodňové aktivity a následná opatření při jejich dosažení, určuje ohrožené objekty a funkcionálně stanovuje úkoly členů povodňové komise. V obci je sestavena povodňová komise. A Digitální povodňový plán V rámci prevence a ochrany před povodněmi bude zpracován digitální povodňový plán obce. Při tvorbě dpp obce budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaného povodňového plánu i data poskytnutá obcí či povodím Moravy. Dalším zdrojem mapových podkladů a dat s grafickými prvky bude digitální povodňový plán ČR. Pro zpracování dpp budou z Editoru dat použita následující data: Povodňové komise: údaje o krajské povodňové komisi Olomouckého kraje a o povodňové komisi ORP Olomouc. Povodňová komise obce bude v editoru v rámci projektu doplněna. Povodňové plány: v editoru dat je uveden krajský dpp a dpp obce s rozšířenou působností Olomouc. Objekty dpp: z této části je možné použít data týkající se evakuačních míst, ohrožených objektů, ohrožující objekty, záplavové oblasti. Grafická část dpp bude zpracována s využitím prostorových dat z mapového serveru poskytovaného MŽP. Dalším důležitým zdrojem jsou data z Povodí Moravy s. p., zejména stupně povodňové aktivity na tocích ve správě Povodí Moravy s. p., měrné křivky průtoků apod. Pokud jde o lokální data, budou využity záznamy obce ze současného povodňového plánu. Půjde například o označení území a objektů, které byly v minulosti přímo zaplaveny, nebo kterým hrozilo přímé nebezpečí. Tam kde doposud nedošlo k povodňovým událostem a tato data nebylo možno získat zkušeností, bude využito rozlivových čar ze stanovených záplavových území. Objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených objektů nebo území nedostatečně chráněných před povodněmi. V místech, kde může být bezprostředně ohroženo obyvatelstvo, budou na tyto osoby získány kontakty pro jejich vyrozumívání. Digitální povodňový plán obce Bohuňovice bude zpracováván s ohledem na dpp ORP Olomouc tak, aby mohla být zachována jednotná datová základna

9 Výstupy projektu V rámci zpracování projektu budou v POVIS doplněna a aktualizována tato data: o povodňová komise obce, o ohrožené objekty, o ohrožující (nebezpečné) objekty, o evakuační místa, o hlásné profily kategorie C, o omezující odtokové poměry, o případné další skutečnosti. Povodňová komise, ani povodňový plán Bohuňovice nejsou uvedeny v Editoru dat. Předpokládaný rozsah dpp Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat Metodice MŽP 2009 pro tvorbu dpp a odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Věcná část Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů MŽP ČR a TNV Věcná část bude dále obsahovat tyto údaje: o hlásné profily, o vodní toky, o záplavová území, o lokality a objekty (nemovitosti) ohrožené povodní o ohrožující objekty o místa s urychleným odtokem o místa omezující odtokové poměry, o protipovodňová opatření, o vodní díla I. IV. kategorie, o informace o správci toku pro každý úsek vodního toku. Organizační část Tato část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité organizace, organizace povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni. o povodňová komise, o řešení povodňové situace, o spojení na důležité organizace, o přehled vyrozumění povodňových komisí vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení stupně povodňové aktivity, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu, kdy vyhlásit krizový stav, o pracoviště povodňové komise, dokumenty, o seznam legislativy, norem a metodických pokynů, o seznam existující dokumentace s odkazem, o vyžádání pomoci, o evakuace osob, o plán pravidelné aktualizace dpp a jeho jednotlivých databází, plán aktualizace dat v Editoru dat, plán školení povodňových komisí

10 Části, které nemohou být veřejně přístupné, budou uvedeny v neveřejné části dpp. Grafická část Bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové vrstvy: o základní mapa, o uživatelská mapa, o povodňová komise, o hlásné profily, o objekty dpp (evidence ohrožených objektů a osob), o vodní toky, o záplavová území, o historické povodně a povodňové značky, o protipovodňová opatření, o doprava (zaplavované komunikace a objízdné trasy), o varovné a vyrozumívací systémy (hlásné profily, srážkoměry, hlásiče a sirény), o místa s urychleným odtokem, o místa omezující odtokové poměry (ledové jevy), o území ohrožená erozí a sesuvy, soustředěným odtokem, o ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území, tj. podklady pro povodňové mapování (dle směrnice 2007/60/ES). Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Elektronická verze dpp plánu bude poskytnuta v elektronické podobě všem členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. Odkazy na veřejně přístupný digitální povodňový plán budou zpřístupněny v dpp ČR. Aktualizace dat bude prováděna alespoň 1x ročně a neprodleně při zjištění změny skutečnosti se provede i změna záznamu v dpp, což se týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dpp ČR, včetně obsazení povodňové komise. V případě zjištění změn u objektů dpp bude provedena aktualizace zpracovatelem v co nejkratším termínu. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do Editoru bude provedena aktualizace dpp. B - Instalace varovného a vyrozumívacího systému Součástí projektu je rovněž vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V obci Bohuňovice je v současnosti varovný systém nefunkční. Na některých sloupech jsou vidět reproduktory rozhlasu s potrhanými dráty. Na mnoha místech již reproduktory zcela chybí. Ústředna je původní, tj. ještě ze 70. let minulého století. Jelikož se obec neustále rozšiřuje, varovný systém je zde občany vyžadován. Stávájící starý systém nemá zálohování, takže není zaručeno informování obyvatel při nenadálých událostech v obci. V obci bude instalován nový systém vysílacího a přijímacího zařízení. C Lokální výstražný systém (LVS) V rámci projektu bude na Trusovickém potoce, v obci Bělkovice Lašťany instalována jedna vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou. V obci Bohuňovice bude instalována jedna vodočetná lať

11 5. NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU 5.1. Navrhované řešení Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací systémy a zástupci obce byl vybrán níže popsaný systém na varování a vyrozumění obyvatelstva. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV). Navrhované řešení počítá v obci Bohuňovice s instalací moderního bezdrátového systému s digitálním kódováním, který splňuje požadavky na začlenění do JSVV. V obci bude instalováno 76 kusů bezdrátových hlásičů s 210 kusy reproduktorů. Bude zajištěno ozvučení v celé obci Bohuňovice. Členové místního HZS budou mít k dispozici přenosné domácí přijímače(15 ks). V rámci LVS bude na mostu v obci Bělkovice Lašťany umístěna ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin a a na mostu v obci Bohuňovice vodočetná lať. Celý systém bude splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV /PO-2008). Hlásiče s reproduktory budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku elektrické sítě ČEZ Distribuce a.s. Řídící pracoviště varovného systému bude umístěno v budově obecního úřadu. Vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou bude umístěna na mostní konstrukci v areálu koupaliště v obci Bělkovice Lašťany, mostní konstrukce je v majetku této obce a vodočetná lať bude umíštěna na mostě přes vodní tok Trusovický potok, který je v majetku obce Bohuňovice (viz foto + zobrazení v mapě). Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Pořizovaná zařízení Řídící pracoviště varovného systému Umístění Parc.č./ budova č.p. Vlastnictví/ správa Obecní úřad č.p. 109 Obec Bohuňovice Hlásiče (76 ks) sloupy veřejného osvětlení viz tab.5 ČEZ Distribuce a.s. Vodočetná lať Most - lávka Obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda Most lávka Obec Bělkovice - Lašťany

12 Vytipování umístění ultrazvukové sondy pro měření stavů hladin v toku a vodočetné latě vychází ze znalosti přírodních poměrů obce a z doporučení odborného posudku vypracovaného Ministerstvem životního prostředí. Technické řešení varovného a vyrozumívacího systému: VYSÍLACÍ ZAŘÍZENÍ Jde o speciální vysílací zařízení, které používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění ČTÚ. Pro správný a bezchybný provoz bez vzájemného ovlivňování je použito vstupního digitálního kódování. Vysílací zařízení umožňuje odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového záznamu. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Při aktivaci modulu napojení na zadávací pracoviště složek IZS JSVV výstražný signál se převádí vždy do všech přijímacích hlásičů a to bez výjimky. Vysílací zařízení umožňuje přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS je kladen důraz na zabezpečení systému před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou musí umět: o odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu o vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění o vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS o připojit externí zdroje audio signálu Obrázek 4 Příklady rozhlasových ústředen Obrázek 5 Příklady rozhlasových ústředen Ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí PC Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Lze nainstalovat ovládací software i do stávajícího PC. Ve stejné cenové relaci lze použít i manuálně ovládanou řídící ústřednu s nápovědou na komunikačním displeji. Výhodou této varianty je velmi jednoduché ovládání. Souběžně lze ovládat bezdrátový výstražný systém i pomocí PC ústředny vzdálenější pracoviště. Umístění: Vysílací ústředna (rozhlasová ústředna) bude umístěná na obecním úřadě a propojena s vysílací anténou koaxiálním kabelem a tato bude instalována na střeše objektu. Vysílací anténa je

13 instalována na nosný ocelový stožár, který musí být pevně uchycen do střešní konstrukce. Samotný stožár je ošetřen povrchovou úpravou - práškovou barvou, komaxitem nebo žárovým zinkováním a napojen na uzemnění hromosvodu v souladu s normou. Digitální záznamník zpráv Lze nahrát hlášení a naprogramovat automaticky odvysílání zprávy např. s týdenním předstihem. Rozhlasová ústředna umožňuje zaznamenat samostatná hlášení, znělky, varovná hlášení, zvuky sirén apod. v délce až 16 minut. Dále je možno jako znělek a varovných hlášení použít živé varovné vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Jako média se záznamem lze použít veškeré dnes známé média. Audio kazetami počínaje, přes CD média a flash disk až po připojení na mobilní telefon. Ovládání rozhlasové systému přes telefon Máme k dispozici tři typy telefonního prostupu GSM. GSM I: Pomocí mobilního telefonu nebo veřejné telefonní stanice lze po vytočení příslušného tel čísla a zadání bezpečnostních kódu je možno tento systém dálkově aktivovat a provést verbální hlášení. GSM II: V sobě skýtá GSM I a navíc odvysílání verbální informace do rozhlasového systému s možností selekce pro jednotlivé části (místní části, spádové obce, ulice apod.) bezdrátového rozhlasu zvlášť. GSM III: V sobě skýtá GSM I a GSM II a navíc odvysílání výstražné a varovné zprávy a to bez nutnosti obsluhy u vysílacího pracoviště. GSM III je podmíněný napojením na JSVV. o Zálohování ústředny Vysílací pracoviště bude napájeno ze sítě 230V/50Hz. Pro zabezpečení nepřetržitého pohotovostního režimu bude vysílací pracoviště zálohováno záložním zdrojem. Každý výrobce volí záložní zdroj dle podmínek kladených na koncové prvky napojené do jednotného systému varování a vyrozumění. Tuner a CD přehrávač Součástí bezdrátové rozhlasové ústředny je i tuner s CD přehrávačem, který slouží k přehrávání varovných a výstražných zpráv pomocí CD MP3 mechanicky. Digitální tuner slouží k příjmu a následnému odvysílání varovných a výstražných zpráv z regionálních vysílacích radiostanic, což vyplývá z požadavků IZS JSVV Ministerstvo vnitra. o Napojení do systému JSVV jako koncový prvek Jednotného systému varování a vyrozumění Celý systém lze jednoduše napojit do JSVV- Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva neboli na centrální pult IZS příslušného kraje. Pomocí přijímače, který přijímá signály z centrálního pultu IZS a po té digitální audio modul vyhodnotí a bez obsluhy aktivuje celý varovný systém a vyhlásí danou sirénou (informaci). V modulu lze nastavit i lokální informace, přizpůsobené místním podmínkám. Modul musí vyhovovat požadavkům na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV

14 /PO-2008). Jako nový požadavek v koncepci BMIS byla stanovena "Obousměrná komunikace mezi řídící jednotkou BMIS a přijímačem sběru dat SSRN (systému selektivního rádiového návěstí)". Tato obousměrná komunikace, tak jako jiná přídavná zařízení, před svým použitím ve schválených systémech musí splňovat podmínky dokumentu "Technické požadavky na koncové prvky varování připojené do JSVV - Čj. MV /PO- 2008" o Modul vf. Signálu Modul zabezpečuje digitální kódování přenášené vf. signálem a digitální přenos. Slouží jako ochrana proti případnému zneužití výstražného a informačního systému. Zaručuje, aby výstražný a informační systém sloužil jen pro předání výstražného signálu ze zadávacích pracovišť IZS nebo pro přenos informací v rámci vedeného života měst či obcí. o Modul měření a vyhodnocení Modulární součást bezdrátové rozhlasové ústředny sloužící k měření a vyhodnocení výstupních dat vysílací frekvence dle požadavků a norem ČTÚ a s tímto související pro tyto účely vydané generální licence, výkon měřený na patě vysílací antény, spínání nosné vlny, vyhodnocení odesílaných veličin hladinových čidel a s tímto související vysílání výstražných zpráv či varovných sms, vyhodnocení a dálkové ovládání dohlížecího kamerového systému atd. Modul řízení Vyhodnocuje výstupní data jednotlivých částí výstražného systému a v předem přednastavených situacích automaticky spouští varovný systém a to bez nutné přítomnosti pověřené osoby. Rovněž umožňuje prostřednictvím panelu místního ovládání spuštění jednotlivých typů varovných signálů, uložených verbálních informací a odbavení přímých hlasových zpráv. Technické parametry zařízení Spotřeba zařízení je rozdělena do dvou hladin: 1. Pohotovostní režim - vysílací zařízení je v režimu stand by a odebíraný příkon ze sítě je cca 20VA 2. Provoz vysílací zařízení odebírá ze sítě jmenovitý příkon nutný k vysílání signálu do éteru jde o cca 100VA. 3. Pohotovostní režim přijímací zařízení je pouze pro dobíjení záložního zdroje- cca 1VA 4. Provoz přijímací zařízení je napájeno ze záložního zdroje, v případě napájení ze sítě pak cca 80W (dle počtu reproduktorů) Vysílací výkon u paty antény 2W. Zdroj signálu Tento modul slouží k uchování a následnému spuštění přednahraných výstražných zpráv řešících jednotlivé možné situace v rámci krizového řízení a to v režimu místního ovládání. PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ Jedná se o speciální jednosměrný/obousměrný přijímač (hlásič), který používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění. Přijímač zpracovává signál z vysílací ústředny, dekóduje ho, odvysílá relaci a potom je ukončovacími kódy přepnut do klidového stavu. Přijímací hlásič se skládá:

15 o Přijímač se zabudovaným digitálním dekodérem. o Zesilovače. o Modul dobíjení 230V AC/12VDC. o Záložní bezúdržbová gelová baterie 12V 7,2Ah. o Přijímací anténa. o Reproduktory tlakové. Přijímací hlásič se nejčastěji umisťuje na stožáry veřejného osvětlení nebo na betonové sloupy NN. Hlásič je zálohovaný a musí se pravidelně dobíjet. Nejčastěji se dobíjí ze sítě VO. V době hlášení pracuje ze záložního zdroje. Venkovní přijímače musí být schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin a to v souladu s požadavky na koncové prvky připojení do JSVV. (viz. schválení č.j. MV /PO-2008). Po zapnutí vysílače a zvolení kódu, na který jsou přijímače naprogramovány, se tyto automaticky přepojí do provozního režimu a reprodukují hlášení z úřadu. Po ukončení hlášení se přijímače automaticky pomocí digitálního kódu přepnou do pohotovostního stavu. V obci Bohuňovice bude instalováno celkem 76 ks bezdrátových hlásičů s 210 ks reproduktorů. Umístění hlásičů a reproduktorů bude na sloupech veřejného osvětlení, viz tabulka 5 a fotografie 6-9. Požadované parametry hlásičů: Systém bude založen na radiově řízených akustických jednotkách, bezdrátových hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu bezdrátový hlásič musí být min. 80W s možností připojení až 4 ks tlakových reproduktorů. Požadovaný výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 15W 30W. Nabíjecí systém musí obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu při změnách okolní teploty. Každá akustická jednotka (jednosměrný bezdrátový hlásič) musí umožňovat nastavení minimálně 4 adres (jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální). Jednosměrné bezdrátové hlásiče musí být vybaveny optickou signalizací následujících poruchových stavů: hlásič nemá funkční dobíjení a signalizace funkčnosti hlásiče. Domácí přijímač je určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané hlášení je reprodukováno a současně nahráno do vestavěné paměti, což umožňuje pozdější reprodukci. Členové místního HZS budou mít k dispozici celkem 15 ks domácích přijímačů. Požadované parametry sw a aplikací: o Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání. o Vytváření časového plánu automatického vysílání přepravených relací. o Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací. o Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR. o Adresovatelnost vysílání. o Aplikace musí mít dostatečné zabezpečení přístupovými hesly. o Ovládací aplikace musí umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování obousměrných bezdrátových hlásičů

16 o Aplikace musí zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace údajů. Šíření elektromagnetických vln na VKV kmitočtech: K přenosu informací šířených bezdrátovým městským rozhlasem se využívá elektromagnetických vln v pásmu VKV. Elektromagnetické vlny na VKV kmitočtech se šíří výhradně povrchovou vlnou. Povrchová vlna se šíří podél zemského povrchu jednak jako přímá vlna, jednak jako odražená. Narazí-li tato vlna na VKV kmitočtu na překážku, vzniká za překážkou stín, kde je vlna zeslabena. Toto zeslabení závisí na celkové síle intenzity elektromagnetického pole, kterou produkuje vysílač, v místě příjmu. Z toho vyplývá, že úroveň signálu bezdrátového rozhlasu bude v různých místech rozdílná, je třeba hledat vhodná místa pro umístění přijímacích soustav. Vhodnost vytipovaného místa pro umístění přijímací soustavy se vždy předem ověřuje na místě měřením a při návrhu se výsledek tohoto měření plně respektuje. Vliv na životní prostředí Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska hygienických norem nedojde k žádnému překročení hodnot na obyvatelstvo. Zvýšení hladiny hluku nastane pouze v době vysílání. Stavební úpravy Před montáží vysílacího zařízení a přijímacích zařízení je třeba provést přívod elektrické energie do jejich bezprostřední blízkosti. Veškerá zařízení umístěná na střeše objektů, domů a na sloupech veřejného osvětlení musí být chráněna před účinky atmosférické energie uzemněním svých vodivých hmot v souladu s normami ČSN. Obrázek 6 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

17 Obrázek 7 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 2 Obrázek 8 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

18 Obrázek 9 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 4 Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Místo měření, ulice, obec typ sloupu počet repro dílky 1. čp 693 kruhový objezd L čp 41 L čp 5 L čp 79 BL čp 66 L čp 53 L čp 12 BL čp 23 BL čp 63 BL čp 152 BL čp 649 BL čp 790 BNNVO čp 660 BNNL čp 86 L čp 292 L čp 279 BL čp 591 BNNVO čp 274 BNNL

19 19. čp 254 BNNVO čp 262 BNNL čp 259 BNNL čp 282 BNNL čp 304 BNNL čp 311 BL čp 319 BNNL čp 344 BNNL čp 384 BNNL čp 548 BNNL čp 792 BNNVO čp 779 L čp 355 BNNVO čp 395 BNNL čp 734 L čp 759 BNNL čp 426 BNNVO čp 432 BL čp 417 BNNL čp 554 BNNL čp 101 BNNL čp 220 BNNL čp 755 BNNL čp 622 BNNL čp 489 BNNL čp 496 BNNL čp 468 BNNL čp 556 BNNL čp 757 BNNL čp 614 BNNL čp 451 BNNL čp 691 BNNL čp 600 BNNL čp 503 BNNL čp 512 BNNL čp 521 BNNL čp 732 BNNL čp 531 BNNL čp 535 BNNL čp 541 BNNL čp 544 BNNL čp 456 BNNL čp 558 BNNL čp 89 BNNL čp 244 BNNL

20 64. čp 205 BNNL čp 654 BNNL čp 785 BNNL čp 784 BNNL čp 236 BNNL čp 135 BNNL čp 100 BNNL čp 243 BNNL čp 638 BNNL čp 587 BNNL čp 105 BNNL čp 153 BNNL čp 247 BNNL 3 7 Pozn.: BNNL - betonový sloup nízkého napětí s lampou veřejného osvětlení BNNVO - betonový sloup nízkého napětí se spínaným drátem veřejného osvětlení L sloup veřejného osvětlení s osvětlovacím tělesem Plánované instalace LVS pro obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin Inteligentní ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro měření výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích. Číslicový přenos dat ze sondy umožňuje předávat více informací po jednom vedení, a proto každá sonda kromě hlavní měřené veličiny může vysílat ještě vedlejší veličiny (hladinu nebo vzdálenost, teplotu vzduchu). Číslicový filtr naměřených hodnot Automatická teplotní kompenzace Měření výšky hladiny/vzdálenosti, teploty vzduchu Nízká spotřeba do 20ti ma Vysoké krytí IP68 Dvě výstupní rozhraní Vysoká přesnost měření Mechanické provedení Řídící elektronika ultrazvukové sondy je uzavřena v robustním nerezovém válcovém pouzdře o průměru 50mm, které zajišťuje dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Vlastní ultrazvukové a teplotní čidlo jsou společně s řídící elektronikou zality polyuretanovou hmotou, která vylučuje průnik vody dovnitř sondy. Sondu lze bez problémů umístit i ve venkovním prostředí bez dalších doplňkových krytů (krytí IP68)

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation Tomáš Ginter Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více