PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí spadající do podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Žadatel: Obec Bohuňovice, IČ: Datum zpracování: březen 2014

2 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚVOD POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Popis realizace projektu NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU Navrhované řešení Časový harmonogram prací Kalkulace nákladů... Chyba! Záložka není definována. Tabulky: Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Tabulka 2 - Místo řešení Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Tabulka 6 Časový harmonogram prací Tabulka 7 Položkový rozpočet projektu Protipovodňová opatření obce Bohuňovice... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 8 Rozpočet na varovný systém...chyba! Záložka není definována. Tabulka 9 Rozpočet na LVS...Chyba! Záložka není definována. Tabulka 10 Rozpočet digitalizace...chyba! Záložka není definována

3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Název projektu: Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Obsahem tohoto projektu je návrh na zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obec Bohuňovice. Termín realizace: září 2014 červen 2015 Identifikační údaje žadatele jsou podrobně uvedeny v tabulce 1, v tabulce 2 je přehledně rozepsáno místo řešení projektu a v tabulce 3 jsou uvedeny identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace. Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Žadatel Obec Bohuňovice Právní forma samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. IČ DIČ - Plátce DPH ANO Úřední adresa 6. Května 109, Bohuňovice Statutární zástupce Ing. Jiří Petřek - starosta obce Telefon www stránky Tabulka 2 - Místo řešení Obec Obec s rozšířenou působností Kraj Bohuňovice Olomouc Olomoucký Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Zpracovatel Mgr. Miroslava Pilařová Právní forma OSVČ IČ Plátce DPH NE Adresa Lipová 126, Dřevohostice Osoba oprávněná jednat ve věci žádosti o dotaci Mgr. Miroslava Pilařová Ing. Renata Táborská Telefon

4 3. ÚVOD Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro posouzení navržených protipovodňových opatření pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí spadající do Prioritní osy 1 dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem je zlepšení povodňové služby a protipovodňových opatření v obci Bohuňovice. V minulosti byla obec několikrát zasažena povodněmi. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za poslední povodně, se obec Bohuňovice rozhodla řešit tento problém. Jeho cílem je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit tak zdraví a majetek svých občanů. Digitální povodňový plán (dpp) bude vytvořen pro obec Bohuňovice. Digitální povodňový plán (dpp) bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Dále bude obsahově odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Součástí projektu je i vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V současné době je systém, který se v obci nachází, pro varování a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech zcela nepoužitelný. Jeho stávající technický stav, dokazuje nutnost jeho modernizace. Dále bude v obci vybudován lokální výstražný systém

5 4. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1. Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Obec Bohuňovice leží na rovině v podhůří Nízkého Jeseníku přibližně na polovině mezi městy Olomouc a Šternberk. Rozkládá se na třech katastrech Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, což jsou také názvy vesnic, z nichž obec Bohuňovice vznikla sloučením v roce V současné době v obci trvale bydlí 2550 obyvatel. Obec se rozprostírá na ploše ha, v nadmořské výšce m n.m. Poloha obce je patrná z obrázku 1. Obrázek 1 Poloha obce Bohuňovice Obcí protéká vodní tok Trusovický potok, o nějž se ze zákona stará vlastník - Povodí Moravy, s.p. V poslední době se daří poměrně dobře spolupracovat na údržbě tohoto vodního toku. Malé vodní plochy v obci - požární nádrže - a rybník západně od obce udržuje obec Bohuňovice formou pronájmu. Obec plánuje vybudovat vodní plochu v obci, která by měla přírodní charakter a přispěla tak k oživení obce o prvek, který prokazatelně chybí. Obec Bohuňovice patří do povodí řeky Moravy. Umístění Trusovického potoku na mapě je patrný z obrázku

6 Obrázek 2 Přehled vodních toků Jelikož v posledních letech zasáhly povodně obec několikrát a to hlavně díky přívalovým dešťům, je v zájmu obce vybudovat co nejefektivnější protipovodňovou ochranu. Při jarních táních se jednou za 2-3 roky zaplaví několik částí zahrad v bezprostřední blízkosti Trusovického potoka, a to následkem překážky ve vodním toku, která připlave, či následkem vzdutého ledu. Obec je ohrožena především přívalovým deštěm, jelikož takové množství vody nelze kanalizací odvést. V důsledku toho jsou zaplaveny sklepy, zejména v centru obce, kotelna ve škole a sklepy v ulici Lhotka. V r a 2008 došlo k záplavám v důsledku přívalových dešťů několikrát. Obec provedla v roce 2009 rekonstrukci části kanalizační stoky uprostřed obce Bohuňovice

7 Obrázek 3 Povodně v obci Bohuňovice způsobené ledy, rok

8 4.2. Popis realizace projektu Projekt vychází z opodstatněné potřeby obyvatelstva před povodněmi. Při současném stavu není protipovodňová ochrana obce dostačující. Při déletrvajících deštích chybí informace o množství spadených srážek, obyvatelstvo nemá povědomí o evakuačních místech, současný drátový rozhlas je pro potřeby vyhlášení poplachu již nedostačující a pro mnohé obyvatele obce nedostupný. Tištěný povodňový plán bez mapového podkladu je nedostatečný a ve srovnání s digitálním povodňovým plánem jde pouze o základní informace, které každá obec musí ze zákona mít. V obci Bohuňovice je stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Trusovický potok v km 0,000 26,856, které stanovil Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Opatřením obecné povahy dne pod č.j.: KUOK 2788/2013. Obec připravuje/aktualizuje Povodňový plán (dle zák. č. 254/2001 Sb.), písemný dokument, který vymezuje základní povinnosti vlastníka objektu, stanovuje stupně povodňové aktivity a následná opatření při jejich dosažení, určuje ohrožené objekty a funkcionálně stanovuje úkoly členů povodňové komise. V obci je sestavena povodňová komise. A Digitální povodňový plán V rámci prevence a ochrany před povodněmi bude zpracován digitální povodňový plán obce. Při tvorbě dpp obce budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaného povodňového plánu i data poskytnutá obcí či povodím Moravy. Dalším zdrojem mapových podkladů a dat s grafickými prvky bude digitální povodňový plán ČR. Pro zpracování dpp budou z Editoru dat použita následující data: Povodňové komise: údaje o krajské povodňové komisi Olomouckého kraje a o povodňové komisi ORP Olomouc. Povodňová komise obce bude v editoru v rámci projektu doplněna. Povodňové plány: v editoru dat je uveden krajský dpp a dpp obce s rozšířenou působností Olomouc. Objekty dpp: z této části je možné použít data týkající se evakuačních míst, ohrožených objektů, ohrožující objekty, záplavové oblasti. Grafická část dpp bude zpracována s využitím prostorových dat z mapového serveru poskytovaného MŽP. Dalším důležitým zdrojem jsou data z Povodí Moravy s. p., zejména stupně povodňové aktivity na tocích ve správě Povodí Moravy s. p., měrné křivky průtoků apod. Pokud jde o lokální data, budou využity záznamy obce ze současného povodňového plánu. Půjde například o označení území a objektů, které byly v minulosti přímo zaplaveny, nebo kterým hrozilo přímé nebezpečí. Tam kde doposud nedošlo k povodňovým událostem a tato data nebylo možno získat zkušeností, bude využito rozlivových čar ze stanovených záplavových území. Objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených objektů nebo území nedostatečně chráněných před povodněmi. V místech, kde může být bezprostředně ohroženo obyvatelstvo, budou na tyto osoby získány kontakty pro jejich vyrozumívání. Digitální povodňový plán obce Bohuňovice bude zpracováván s ohledem na dpp ORP Olomouc tak, aby mohla být zachována jednotná datová základna

9 Výstupy projektu V rámci zpracování projektu budou v POVIS doplněna a aktualizována tato data: o povodňová komise obce, o ohrožené objekty, o ohrožující (nebezpečné) objekty, o evakuační místa, o hlásné profily kategorie C, o omezující odtokové poměry, o případné další skutečnosti. Povodňová komise, ani povodňový plán Bohuňovice nejsou uvedeny v Editoru dat. Předpokládaný rozsah dpp Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat Metodice MŽP 2009 pro tvorbu dpp a odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Věcná část Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů MŽP ČR a TNV Věcná část bude dále obsahovat tyto údaje: o hlásné profily, o vodní toky, o záplavová území, o lokality a objekty (nemovitosti) ohrožené povodní o ohrožující objekty o místa s urychleným odtokem o místa omezující odtokové poměry, o protipovodňová opatření, o vodní díla I. IV. kategorie, o informace o správci toku pro každý úsek vodního toku. Organizační část Tato část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité organizace, organizace povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni. o povodňová komise, o řešení povodňové situace, o spojení na důležité organizace, o přehled vyrozumění povodňových komisí vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení stupně povodňové aktivity, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu, kdy vyhlásit krizový stav, o pracoviště povodňové komise, dokumenty, o seznam legislativy, norem a metodických pokynů, o seznam existující dokumentace s odkazem, o vyžádání pomoci, o evakuace osob, o plán pravidelné aktualizace dpp a jeho jednotlivých databází, plán aktualizace dat v Editoru dat, plán školení povodňových komisí

10 Části, které nemohou být veřejně přístupné, budou uvedeny v neveřejné části dpp. Grafická část Bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové vrstvy: o základní mapa, o uživatelská mapa, o povodňová komise, o hlásné profily, o objekty dpp (evidence ohrožených objektů a osob), o vodní toky, o záplavová území, o historické povodně a povodňové značky, o protipovodňová opatření, o doprava (zaplavované komunikace a objízdné trasy), o varovné a vyrozumívací systémy (hlásné profily, srážkoměry, hlásiče a sirény), o místa s urychleným odtokem, o místa omezující odtokové poměry (ledové jevy), o území ohrožená erozí a sesuvy, soustředěným odtokem, o ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území, tj. podklady pro povodňové mapování (dle směrnice 2007/60/ES). Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Elektronická verze dpp plánu bude poskytnuta v elektronické podobě všem členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. Odkazy na veřejně přístupný digitální povodňový plán budou zpřístupněny v dpp ČR. Aktualizace dat bude prováděna alespoň 1x ročně a neprodleně při zjištění změny skutečnosti se provede i změna záznamu v dpp, což se týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dpp ČR, včetně obsazení povodňové komise. V případě zjištění změn u objektů dpp bude provedena aktualizace zpracovatelem v co nejkratším termínu. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do Editoru bude provedena aktualizace dpp. B - Instalace varovného a vyrozumívacího systému Součástí projektu je rovněž vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V obci Bohuňovice je v současnosti varovný systém nefunkční. Na některých sloupech jsou vidět reproduktory rozhlasu s potrhanými dráty. Na mnoha místech již reproduktory zcela chybí. Ústředna je původní, tj. ještě ze 70. let minulého století. Jelikož se obec neustále rozšiřuje, varovný systém je zde občany vyžadován. Stávájící starý systém nemá zálohování, takže není zaručeno informování obyvatel při nenadálých událostech v obci. V obci bude instalován nový systém vysílacího a přijímacího zařízení. C Lokální výstražný systém (LVS) V rámci projektu bude na Trusovickém potoce, v obci Bělkovice Lašťany instalována jedna vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou. V obci Bohuňovice bude instalována jedna vodočetná lať

11 5. NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU 5.1. Navrhované řešení Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací systémy a zástupci obce byl vybrán níže popsaný systém na varování a vyrozumění obyvatelstva. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV). Navrhované řešení počítá v obci Bohuňovice s instalací moderního bezdrátového systému s digitálním kódováním, který splňuje požadavky na začlenění do JSVV. V obci bude instalováno 76 kusů bezdrátových hlásičů s 210 kusy reproduktorů. Bude zajištěno ozvučení v celé obci Bohuňovice. Členové místního HZS budou mít k dispozici přenosné domácí přijímače(15 ks). V rámci LVS bude na mostu v obci Bělkovice Lašťany umístěna ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin a a na mostu v obci Bohuňovice vodočetná lať. Celý systém bude splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV /PO-2008). Hlásiče s reproduktory budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku elektrické sítě ČEZ Distribuce a.s. Řídící pracoviště varovného systému bude umístěno v budově obecního úřadu. Vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou bude umístěna na mostní konstrukci v areálu koupaliště v obci Bělkovice Lašťany, mostní konstrukce je v majetku této obce a vodočetná lať bude umíštěna na mostě přes vodní tok Trusovický potok, který je v majetku obce Bohuňovice (viz foto + zobrazení v mapě). Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Pořizovaná zařízení Řídící pracoviště varovného systému Umístění Parc.č./ budova č.p. Vlastnictví/ správa Obecní úřad č.p. 109 Obec Bohuňovice Hlásiče (76 ks) sloupy veřejného osvětlení viz tab.5 ČEZ Distribuce a.s. Vodočetná lať Most - lávka Obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda Most lávka Obec Bělkovice - Lašťany

12 Vytipování umístění ultrazvukové sondy pro měření stavů hladin v toku a vodočetné latě vychází ze znalosti přírodních poměrů obce a z doporučení odborného posudku vypracovaného Ministerstvem životního prostředí. Technické řešení varovného a vyrozumívacího systému: VYSÍLACÍ ZAŘÍZENÍ Jde o speciální vysílací zařízení, které používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění ČTÚ. Pro správný a bezchybný provoz bez vzájemného ovlivňování je použito vstupního digitálního kódování. Vysílací zařízení umožňuje odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového záznamu. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Při aktivaci modulu napojení na zadávací pracoviště složek IZS JSVV výstražný signál se převádí vždy do všech přijímacích hlásičů a to bez výjimky. Vysílací zařízení umožňuje přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS je kladen důraz na zabezpečení systému před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou musí umět: o odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu o vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění o vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS o připojit externí zdroje audio signálu Obrázek 4 Příklady rozhlasových ústředen Obrázek 5 Příklady rozhlasových ústředen Ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí PC Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Lze nainstalovat ovládací software i do stávajícího PC. Ve stejné cenové relaci lze použít i manuálně ovládanou řídící ústřednu s nápovědou na komunikačním displeji. Výhodou této varianty je velmi jednoduché ovládání. Souběžně lze ovládat bezdrátový výstražný systém i pomocí PC ústředny vzdálenější pracoviště. Umístění: Vysílací ústředna (rozhlasová ústředna) bude umístěná na obecním úřadě a propojena s vysílací anténou koaxiálním kabelem a tato bude instalována na střeše objektu. Vysílací anténa je

13 instalována na nosný ocelový stožár, který musí být pevně uchycen do střešní konstrukce. Samotný stožár je ošetřen povrchovou úpravou - práškovou barvou, komaxitem nebo žárovým zinkováním a napojen na uzemnění hromosvodu v souladu s normou. Digitální záznamník zpráv Lze nahrát hlášení a naprogramovat automaticky odvysílání zprávy např. s týdenním předstihem. Rozhlasová ústředna umožňuje zaznamenat samostatná hlášení, znělky, varovná hlášení, zvuky sirén apod. v délce až 16 minut. Dále je možno jako znělek a varovných hlášení použít živé varovné vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Jako média se záznamem lze použít veškeré dnes známé média. Audio kazetami počínaje, přes CD média a flash disk až po připojení na mobilní telefon. Ovládání rozhlasové systému přes telefon Máme k dispozici tři typy telefonního prostupu GSM. GSM I: Pomocí mobilního telefonu nebo veřejné telefonní stanice lze po vytočení příslušného tel čísla a zadání bezpečnostních kódu je možno tento systém dálkově aktivovat a provést verbální hlášení. GSM II: V sobě skýtá GSM I a navíc odvysílání verbální informace do rozhlasového systému s možností selekce pro jednotlivé části (místní části, spádové obce, ulice apod.) bezdrátového rozhlasu zvlášť. GSM III: V sobě skýtá GSM I a GSM II a navíc odvysílání výstražné a varovné zprávy a to bez nutnosti obsluhy u vysílacího pracoviště. GSM III je podmíněný napojením na JSVV. o Zálohování ústředny Vysílací pracoviště bude napájeno ze sítě 230V/50Hz. Pro zabezpečení nepřetržitého pohotovostního režimu bude vysílací pracoviště zálohováno záložním zdrojem. Každý výrobce volí záložní zdroj dle podmínek kladených na koncové prvky napojené do jednotného systému varování a vyrozumění. Tuner a CD přehrávač Součástí bezdrátové rozhlasové ústředny je i tuner s CD přehrávačem, který slouží k přehrávání varovných a výstražných zpráv pomocí CD MP3 mechanicky. Digitální tuner slouží k příjmu a následnému odvysílání varovných a výstražných zpráv z regionálních vysílacích radiostanic, což vyplývá z požadavků IZS JSVV Ministerstvo vnitra. o Napojení do systému JSVV jako koncový prvek Jednotného systému varování a vyrozumění Celý systém lze jednoduše napojit do JSVV- Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva neboli na centrální pult IZS příslušného kraje. Pomocí přijímače, který přijímá signály z centrálního pultu IZS a po té digitální audio modul vyhodnotí a bez obsluhy aktivuje celý varovný systém a vyhlásí danou sirénou (informaci). V modulu lze nastavit i lokální informace, přizpůsobené místním podmínkám. Modul musí vyhovovat požadavkům na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV

14 /PO-2008). Jako nový požadavek v koncepci BMIS byla stanovena "Obousměrná komunikace mezi řídící jednotkou BMIS a přijímačem sběru dat SSRN (systému selektivního rádiového návěstí)". Tato obousměrná komunikace, tak jako jiná přídavná zařízení, před svým použitím ve schválených systémech musí splňovat podmínky dokumentu "Technické požadavky na koncové prvky varování připojené do JSVV - Čj. MV /PO- 2008" o Modul vf. Signálu Modul zabezpečuje digitální kódování přenášené vf. signálem a digitální přenos. Slouží jako ochrana proti případnému zneužití výstražného a informačního systému. Zaručuje, aby výstražný a informační systém sloužil jen pro předání výstražného signálu ze zadávacích pracovišť IZS nebo pro přenos informací v rámci vedeného života měst či obcí. o Modul měření a vyhodnocení Modulární součást bezdrátové rozhlasové ústředny sloužící k měření a vyhodnocení výstupních dat vysílací frekvence dle požadavků a norem ČTÚ a s tímto související pro tyto účely vydané generální licence, výkon měřený na patě vysílací antény, spínání nosné vlny, vyhodnocení odesílaných veličin hladinových čidel a s tímto související vysílání výstražných zpráv či varovných sms, vyhodnocení a dálkové ovládání dohlížecího kamerového systému atd. Modul řízení Vyhodnocuje výstupní data jednotlivých částí výstražného systému a v předem přednastavených situacích automaticky spouští varovný systém a to bez nutné přítomnosti pověřené osoby. Rovněž umožňuje prostřednictvím panelu místního ovládání spuštění jednotlivých typů varovných signálů, uložených verbálních informací a odbavení přímých hlasových zpráv. Technické parametry zařízení Spotřeba zařízení je rozdělena do dvou hladin: 1. Pohotovostní režim - vysílací zařízení je v režimu stand by a odebíraný příkon ze sítě je cca 20VA 2. Provoz vysílací zařízení odebírá ze sítě jmenovitý příkon nutný k vysílání signálu do éteru jde o cca 100VA. 3. Pohotovostní režim přijímací zařízení je pouze pro dobíjení záložního zdroje- cca 1VA 4. Provoz přijímací zařízení je napájeno ze záložního zdroje, v případě napájení ze sítě pak cca 80W (dle počtu reproduktorů) Vysílací výkon u paty antény 2W. Zdroj signálu Tento modul slouží k uchování a následnému spuštění přednahraných výstražných zpráv řešících jednotlivé možné situace v rámci krizového řízení a to v režimu místního ovládání. PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ Jedná se o speciální jednosměrný/obousměrný přijímač (hlásič), který používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění. Přijímač zpracovává signál z vysílací ústředny, dekóduje ho, odvysílá relaci a potom je ukončovacími kódy přepnut do klidového stavu. Přijímací hlásič se skládá:

15 o Přijímač se zabudovaným digitálním dekodérem. o Zesilovače. o Modul dobíjení 230V AC/12VDC. o Záložní bezúdržbová gelová baterie 12V 7,2Ah. o Přijímací anténa. o Reproduktory tlakové. Přijímací hlásič se nejčastěji umisťuje na stožáry veřejného osvětlení nebo na betonové sloupy NN. Hlásič je zálohovaný a musí se pravidelně dobíjet. Nejčastěji se dobíjí ze sítě VO. V době hlášení pracuje ze záložního zdroje. Venkovní přijímače musí být schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin a to v souladu s požadavky na koncové prvky připojení do JSVV. (viz. schválení č.j. MV /PO-2008). Po zapnutí vysílače a zvolení kódu, na který jsou přijímače naprogramovány, se tyto automaticky přepojí do provozního režimu a reprodukují hlášení z úřadu. Po ukončení hlášení se přijímače automaticky pomocí digitálního kódu přepnou do pohotovostního stavu. V obci Bohuňovice bude instalováno celkem 76 ks bezdrátových hlásičů s 210 ks reproduktorů. Umístění hlásičů a reproduktorů bude na sloupech veřejného osvětlení, viz tabulka 5 a fotografie 6-9. Požadované parametry hlásičů: Systém bude založen na radiově řízených akustických jednotkách, bezdrátových hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu bezdrátový hlásič musí být min. 80W s možností připojení až 4 ks tlakových reproduktorů. Požadovaný výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 15W 30W. Nabíjecí systém musí obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu při změnách okolní teploty. Každá akustická jednotka (jednosměrný bezdrátový hlásič) musí umožňovat nastavení minimálně 4 adres (jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální). Jednosměrné bezdrátové hlásiče musí být vybaveny optickou signalizací následujících poruchových stavů: hlásič nemá funkční dobíjení a signalizace funkčnosti hlásiče. Domácí přijímač je určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané hlášení je reprodukováno a současně nahráno do vestavěné paměti, což umožňuje pozdější reprodukci. Členové místního HZS budou mít k dispozici celkem 15 ks domácích přijímačů. Požadované parametry sw a aplikací: o Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání. o Vytváření časového plánu automatického vysílání přepravených relací. o Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací. o Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR. o Adresovatelnost vysílání. o Aplikace musí mít dostatečné zabezpečení přístupovými hesly. o Ovládací aplikace musí umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování obousměrných bezdrátových hlásičů

16 o Aplikace musí zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace údajů. Šíření elektromagnetických vln na VKV kmitočtech: K přenosu informací šířených bezdrátovým městským rozhlasem se využívá elektromagnetických vln v pásmu VKV. Elektromagnetické vlny na VKV kmitočtech se šíří výhradně povrchovou vlnou. Povrchová vlna se šíří podél zemského povrchu jednak jako přímá vlna, jednak jako odražená. Narazí-li tato vlna na VKV kmitočtu na překážku, vzniká za překážkou stín, kde je vlna zeslabena. Toto zeslabení závisí na celkové síle intenzity elektromagnetického pole, kterou produkuje vysílač, v místě příjmu. Z toho vyplývá, že úroveň signálu bezdrátového rozhlasu bude v různých místech rozdílná, je třeba hledat vhodná místa pro umístění přijímacích soustav. Vhodnost vytipovaného místa pro umístění přijímací soustavy se vždy předem ověřuje na místě měřením a při návrhu se výsledek tohoto měření plně respektuje. Vliv na životní prostředí Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska hygienických norem nedojde k žádnému překročení hodnot na obyvatelstvo. Zvýšení hladiny hluku nastane pouze v době vysílání. Stavební úpravy Před montáží vysílacího zařízení a přijímacích zařízení je třeba provést přívod elektrické energie do jejich bezprostřední blízkosti. Veškerá zařízení umístěná na střeše objektů, domů a na sloupech veřejného osvětlení musí být chráněna před účinky atmosférické energie uzemněním svých vodivých hmot v souladu s normami ČSN. Obrázek 6 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

17 Obrázek 7 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 2 Obrázek 8 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

18 Obrázek 9 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 4 Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Místo měření, ulice, obec typ sloupu počet repro dílky 1. čp 693 kruhový objezd L čp 41 L čp 5 L čp 79 BL čp 66 L čp 53 L čp 12 BL čp 23 BL čp 63 BL čp 152 BL čp 649 BL čp 790 BNNVO čp 660 BNNL čp 86 L čp 292 L čp 279 BL čp 591 BNNVO čp 274 BNNL

19 19. čp 254 BNNVO čp 262 BNNL čp 259 BNNL čp 282 BNNL čp 304 BNNL čp 311 BL čp 319 BNNL čp 344 BNNL čp 384 BNNL čp 548 BNNL čp 792 BNNVO čp 779 L čp 355 BNNVO čp 395 BNNL čp 734 L čp 759 BNNL čp 426 BNNVO čp 432 BL čp 417 BNNL čp 554 BNNL čp 101 BNNL čp 220 BNNL čp 755 BNNL čp 622 BNNL čp 489 BNNL čp 496 BNNL čp 468 BNNL čp 556 BNNL čp 757 BNNL čp 614 BNNL čp 451 BNNL čp 691 BNNL čp 600 BNNL čp 503 BNNL čp 512 BNNL čp 521 BNNL čp 732 BNNL čp 531 BNNL čp 535 BNNL čp 541 BNNL čp 544 BNNL čp 456 BNNL čp 558 BNNL čp 89 BNNL čp 244 BNNL

20 64. čp 205 BNNL čp 654 BNNL čp 785 BNNL čp 784 BNNL čp 236 BNNL čp 135 BNNL čp 100 BNNL čp 243 BNNL čp 638 BNNL čp 587 BNNL čp 105 BNNL čp 153 BNNL čp 247 BNNL 3 7 Pozn.: BNNL - betonový sloup nízkého napětí s lampou veřejného osvětlení BNNVO - betonový sloup nízkého napětí se spínaným drátem veřejného osvětlení L sloup veřejného osvětlení s osvětlovacím tělesem Plánované instalace LVS pro obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin Inteligentní ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro měření výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích. Číslicový přenos dat ze sondy umožňuje předávat více informací po jednom vedení, a proto každá sonda kromě hlavní měřené veličiny může vysílat ještě vedlejší veličiny (hladinu nebo vzdálenost, teplotu vzduchu). Číslicový filtr naměřených hodnot Automatická teplotní kompenzace Měření výšky hladiny/vzdálenosti, teploty vzduchu Nízká spotřeba do 20ti ma Vysoké krytí IP68 Dvě výstupní rozhraní Vysoká přesnost měření Mechanické provedení Řídící elektronika ultrazvukové sondy je uzavřena v robustním nerezovém válcovém pouzdře o průměru 50mm, které zajišťuje dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Vlastní ultrazvukové a teplotní čidlo jsou společně s řídící elektronikou zality polyuretanovou hmotou, která vylučuje průnik vody dovnitř sondy. Sondu lze bez problémů umístit i ve venkovním prostředí bez dalších doplňkových krytů (krytí IP68)

Dobrovolný svazek obcí Holicko. V rámci projektu bude instalováno:

Dobrovolný svazek obcí Holicko. V rámci projektu bude instalováno: Mikroregion: Dobrovolný svazek obcí Holicko Býšť (Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště), Dolní Roveň (Horní Roveň, Komárov, Litětiny), Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Ostřetín (Vysoké u Holic),Veliny,

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Obec: BOŠÍN V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na obecním úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat provedení přímého

Více

Technický popis systému

Technický popis systému Technický popis systému Vysílací zařízení : Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém analogovém/digitálním pásmu 80 Mhz (kmitočty generální licence ČTÚ) nebo 170 Mhz (placený

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Město: NOVÝ BYDŽOV V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. V místní části Stará Skřeněř

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

Protipovodňová opatření obce Lužice

Protipovodňová opatření obce Lužice Protipovodňová opatření obce Lužice Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ leden 2011 Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice,

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Obec Rudlice Rudlice 36, 671 53 Jevišovice IČ: 00636983 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová

Více

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ PROGRAM

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Obec: Dolní Lhota V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na obecním úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat provedení

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň

Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň Obec Přibice Přibice 348, Přibice 691 24 IČ: 00600211 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2010 Vídeňská 55, 639 00

Více

Protipovodňová opatření města Židlochovice

Protipovodňová opatření města Židlochovice Protipovodňová opatření města Židlochovice Město Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 00282979 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci. výzvy Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 a vybrané oblasti podpory prioritní osy ZVEŘEJNĚNO DNE X.X Výběrová (hodnotící)

Více

Realizace protipovodňových opatření města Rožďalovice

Realizace protipovodňových opatření města Rožďalovice Realizace protipovodňových opatření města Rožďalovice Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ leden 2011 Vídeňská

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný Sběrná plocha 500 cm 2 Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům Vysoká přesnost měření Obsahuje vytápění pro celoroční provoz

Více

1. Vymezení technických parametrů zakázky

1. Vymezení technických parametrů zakázky 1. Vymezení technických parametrů zakázky 1.1. Záměr Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě Účelem projektu je vybudování nového varovného a monitorovacího protipovodňového systému pro

Více

1. Popis současného stavu Informace o obcích Drnovice a Tichov Obce Drnovice a Tichov jsou sousedními obcemi patřícími územě do okresu Zlín a náležící

1. Popis současného stavu Informace o obcích Drnovice a Tichov Obce Drnovice a Tichov jsou sousedními obcemi patřícími územě do okresu Zlín a náležící Protipovodňová opatření obcí Drnovice a Tichov studie zhotovená pro účely žádosti o podporu z OPŽP, prioritní osa 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1. Popis současného

Více

Souhrn technických požadavků na Varovný monitorovací systému před povodněmi

Souhrn technických požadavků na Varovný monitorovací systému před povodněmi PŘÍLOHA Č. 3 Souhrn technických požadavků na Varovný monitorovací systému před povodněmi Tyto technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních

Více

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko 1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové

Více

Protipovodňová opatření městyse Nedvědice

Protipovodňová opatření městyse Nedvědice Protipovodňová opatření městyse Nedvědice Městys Nedvědice Nedvědice 42, Nedvědice 592 62 IČ: 00294845 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ

Více

Protipovodňová opatření městyse Medlov

Protipovodňová opatření městyse Medlov Protipovodňová opatření městyse Medlov Městys Medlov Medlov č. dom. 52, Medlov 664 66 IČ: 00488046 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice

Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ leden 2011 Vídeňská 55,

Více

Protipovodňová opatření obce Rajhradice

Protipovodňová opatření obce Rajhradice Protipovodňová opatření obce Rajhradice Obec Rajhradice Krátká 379, Rajhradice 664 61 IČ: 00488291 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Protipovodňová opatření města Úštěk

Protipovodňová opatření města Úštěk Protipovodňová opatření města Úštěk Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ duben 2011 Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice,

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY .3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory.3. Zlepšení systému povodňové služby Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP Lokální výstražné a

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa, oblast podpory.3 Omezování rizika povodní ZVEŘEJNĚNO DNE 6. 4. 22 Výběrová

Více

Protipovodňová opatření města Verneřice

Protipovodňová opatření města Verneřice Protipovodňová opatření města Verneřice Město Verneřice Mírové náměstí 138, Verneřice 407 25 IČ: 00261742 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 14 Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Aktivita 1.4. Budování, rozšíření a zkvalitnění

Více

Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3

Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3 Obrázek 14 Umístění hlásičů Veřovice 2/3 Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3 29 Obrázek 16 Umístění hlásičů Životice 1/3 Obrázek 17 Umístění hlásičů Životice 2/3 30 Obrázek 18 Umístění hlásičů Životice

Více

Souhrn technických požadavků na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun část varovný a informační systém (VIS)

Souhrn technických požadavků na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun část varovný a informační systém (VIS) Souhrn technických požadavků na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun část varovný a informační systém (VIS) Tyto technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele

Více

k akci Obec Borač Borač 51, Doubravník IČ:

k akci Obec Borač Borač 51, Doubravník IČ: k akci Obec Borač Borač 51, Doubravník 592 61 IČ: 00294021 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ PROGRAM

Více

Popis měřícího systému

Popis měřícího systému Technická zpráva Popis měřícího systému Navržený automatický měřící systém se skládá z deseti měřících stanic napájených ze solárního panelu a vybavených GSM/GPRS komunikačním modulem a dále z připojených

Více

Legislativa. Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Legislativa. Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pplk. Ing. Pavel Musil, generální ředitelství

Více

Protipovodňová opatření města Vamberk

Protipovodňová opatření města Vamberk Protipovodňová opatření města Vamberk Město Vamberk Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk IČ: 00275492 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Protipovodňová opatření města Bor

Protipovodňová opatření města Bor Protipovodňová opatření města Bor Město Bor náměstí Republiky, 348 02 Bor u Tachova IČO: 00259713 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Obec Otaslavice Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice IČ: 00288586 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Aktivita 1.4.1 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů

Více

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska 1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa, oblast podpory.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 24 Výběrová (hodnoticí) kritéria v

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ ORP KOPŘIVNICE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ ORP KOPŘIVNICE TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ ORP KOPŘIVNICE I. Předmět zakázky Město Kopřivnice má v současné době zpracován PP MK a PP ORP KO. Oba povodňové plány včetně

Více

k akci Obec Jankovice Jankovice 101, Holešov IČ:

k akci Obec Jankovice Jankovice 101, Holešov IČ: k akci Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov IČ: 00287288 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ

Více

Realizace protipovodňových opatření pro Dobrovolný svazek obcí Holicko

Realizace protipovodňových opatření pro Dobrovolný svazek obcí Holicko Realizace protipovodňových opatření pro Dobrovolný svazek obcí Holicko Dobrovolný svazek obcí Holicka Holubova 1, Holice 534 14 IČO: 70963355 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Bělkovice-Lašťany Obec Bělkovice-Lašťany Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce IČ: 00298654 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody

Více

Otázky pro rozhodnutí o budování LVS a VISO

Otázky pro rozhodnutí o budování LVS a VISO Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Otázky pro rozhodnutí o budování LVS a VISO Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou Statutární město Ostrava zastoupeno Městským obvodem Polanka nad Odrou 1. května 1/A, 75 5 Ostrava Polanka nad Odrou

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Krouna Obec Krouna Krouna 218, 539 43Krouna IČ: 00270334 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Biskoupky Obec Biskoupky Biskoupky 40, 664 91 Biskoupky IČ: 00637513 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický

Více

k akci Obec Záříčí Záříčí 25, Chropyně IČ:

k akci Obec Záříčí Záříčí 25, Chropyně IČ: k akci Obec Záříčí Záříčí 25, 768 11 Chropyně IČ: 00287903 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ PROGRAM

Více

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE Realizace protipovodňových opatření obce V E L K Ý O S E K 1. VÝCHOZÍ PODKLADY Výchozím podkladem pro vypracování této studie je žádost Obce Velký Osek o možnost získání dotace

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Ktiš Obec Ktiš Ktiš 11, 384 03 Ktiš IČ: 00250503 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit

Více

Varovný systém města Vsetín a digitální povodňový plán ORP Vsetín

Varovný systém města Vsetín a digitální povodňový plán ORP Vsetín Varovný systém města Vsetín a digitální povodňový plán ORP Vsetín Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové sluţby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ březen

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012 Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012 Program 10:00-10:15 Zahájení školení 10:15-11:00 Prezentace Varovných

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Březina Obec Březina Březina 24, 679 05 Křtiny IČ: 00280020 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření městysu Bojanov Městys Bojanov Bojanov 18, 538 26 Bojanov IČ: 00269867 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice

Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice Město Lovosice červenec 2015 strana 1 Obsah 1 Realizace vodoměrných stanic... 3 1.1 Návrhové profily hladinoměrů... 5 1.2 Integrace stávajících

Více

Pfiloha c. 1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Pfiloha c. 1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE Pfiloha c. 1, PROJEKTOVA DOKUMENTACE Projektová dokumentace k akci Obec Podolí Podolí 1, 664 03 Podolí u Brna IČ: 00282332 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický

Více

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS)

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) PŘÍLOHA Č. 5 K ZD Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) Záměrem je vybudovat nový varovný a informační systém, aby bylo možné předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době

Více

Souhrn technických požadavků na varovného a informačního systému

Souhrn technických požadavků na varovného a informačního systému Souhrn technických požadavků na varovného a informačního systému pro projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Rumburk, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Technická specifikace požadovaného řešení

Technická specifikace požadovaného řešení Technická specifikace požadovaného řešení Souhrn technických požadavků, které je plněním veřejné zakázky s názvem Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné Varovný

Více

Protipovodňová opatření obce Bílovice nad Svitavou

Protipovodňová opatření obce Bílovice nad Svitavou Protipovodňová opatření obce Bílovice nad Svitavou Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ leden 2011 Vídeňská 55,

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Protipovodňová opatření města Přelouč

Protipovodňová opatření města Přelouč Protipovodňová opatření města Přelouč Město Přelouč Československé armády 1665, 55 Přelouč IČ: 0074101 Oblast podpory 1..1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Obec Hostěradice Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice IČ: 00292834 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů

Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů Město Velké Meziříčí Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí IČ: 00295671 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové

Více

k akci Obec Vřesina 21. dubna 247/1, Vřesina IČ:

k akci Obec Vřesina 21. dubna 247/1, Vřesina IČ: k akci Obec Vřesina 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina IČ: 00635545 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Jankov Obec Jankov Na náměstí 14, 257 03 Jankov IČ: 00231916 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl

Více

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí 5.5.2016 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Srpen/září 1890 Povodňové epizody do konce 60. let 20. století Červenec 1997 Morava

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Protipovodňová opatření pro obec Lukavice

Protipovodňová opatření pro obec Lukavice Protipovodňová opatření pro obec Lukavice Obec Lukavice Lukavice 190, 516 03 Lukavice IČO: 00579301 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Financování povodňové ochrany z OPŽP

Financování povodňové ochrany z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany

Více

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Obsah Měřící technika ČHMÚ Průzkum lokálních výstražných systémů 2009 Vyhodnocení povodní 2010 Měřící technika pro LVS Zásady budování lokálních výstražných

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

- Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy -

- Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy - - Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy - rychlostní panely (ukazatele rychlosti) - textové panely - ukazatele

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace Systém varování a vyrozumění v České republice Základní pojmy Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace určeným osobám (např. krizovým orgánům) Tísňová

Více

Varovný systém města Švihov

Varovný systém města Švihov Varovný systém města Švihov Město Švihov nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov IČ: 00256153 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více