PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí spadající do podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Žadatel: Obec Bohuňovice, IČ: Datum zpracování: březen 2014

2 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚVOD POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Popis realizace projektu NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU Navrhované řešení Časový harmonogram prací Kalkulace nákladů... Chyba! Záložka není definována. Tabulky: Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Tabulka 2 - Místo řešení Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Tabulka 6 Časový harmonogram prací Tabulka 7 Položkový rozpočet projektu Protipovodňová opatření obce Bohuňovice... Chyba! Záložka není definována. Tabulka 8 Rozpočet na varovný systém...chyba! Záložka není definována. Tabulka 9 Rozpočet na LVS...Chyba! Záložka není definována. Tabulka 10 Rozpočet digitalizace...chyba! Záložka není definována

3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Název projektu: Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Obsahem tohoto projektu je návrh na zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obec Bohuňovice. Termín realizace: září 2014 červen 2015 Identifikační údaje žadatele jsou podrobně uvedeny v tabulce 1, v tabulce 2 je přehledně rozepsáno místo řešení projektu a v tabulce 3 jsou uvedeny identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace. Tabulka 1- Identifikační údaje žadatele Žadatel Obec Bohuňovice Právní forma samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. IČ DIČ - Plátce DPH ANO Úřední adresa 6. Května 109, Bohuňovice Statutární zástupce Ing. Jiří Petřek - starosta obce Telefon www stránky Tabulka 2 - Místo řešení Obec Obec s rozšířenou působností Kraj Bohuňovice Olomouc Olomoucký Tabulka 3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Zpracovatel Mgr. Miroslava Pilařová Právní forma OSVČ IČ Plátce DPH NE Adresa Lipová 126, Dřevohostice Osoba oprávněná jednat ve věci žádosti o dotaci Mgr. Miroslava Pilařová Ing. Renata Táborská Telefon

4 3. ÚVOD Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro posouzení navržených protipovodňových opatření pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí spadající do Prioritní osy 1 dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem je zlepšení povodňové služby a protipovodňových opatření v obci Bohuňovice. V minulosti byla obec několikrát zasažena povodněmi. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za poslední povodně, se obec Bohuňovice rozhodla řešit tento problém. Jeho cílem je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit tak zdraví a majetek svých občanů. Digitální povodňový plán (dpp) bude vytvořen pro obec Bohuňovice. Digitální povodňový plán (dpp) bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Dále bude obsahově odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Součástí projektu je i vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V současné době je systém, který se v obci nachází, pro varování a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech zcela nepoužitelný. Jeho stávající technický stav, dokazuje nutnost jeho modernizace. Dále bude v obci vybudován lokální výstražný systém

5 4. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1. Popis území z hlediska povodňového nebezpečí Obec Bohuňovice leží na rovině v podhůří Nízkého Jeseníku přibližně na polovině mezi městy Olomouc a Šternberk. Rozkládá se na třech katastrech Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, což jsou také názvy vesnic, z nichž obec Bohuňovice vznikla sloučením v roce V současné době v obci trvale bydlí 2550 obyvatel. Obec se rozprostírá na ploše ha, v nadmořské výšce m n.m. Poloha obce je patrná z obrázku 1. Obrázek 1 Poloha obce Bohuňovice Obcí protéká vodní tok Trusovický potok, o nějž se ze zákona stará vlastník - Povodí Moravy, s.p. V poslední době se daří poměrně dobře spolupracovat na údržbě tohoto vodního toku. Malé vodní plochy v obci - požární nádrže - a rybník západně od obce udržuje obec Bohuňovice formou pronájmu. Obec plánuje vybudovat vodní plochu v obci, která by měla přírodní charakter a přispěla tak k oživení obce o prvek, který prokazatelně chybí. Obec Bohuňovice patří do povodí řeky Moravy. Umístění Trusovického potoku na mapě je patrný z obrázku

6 Obrázek 2 Přehled vodních toků Jelikož v posledních letech zasáhly povodně obec několikrát a to hlavně díky přívalovým dešťům, je v zájmu obce vybudovat co nejefektivnější protipovodňovou ochranu. Při jarních táních se jednou za 2-3 roky zaplaví několik částí zahrad v bezprostřední blízkosti Trusovického potoka, a to následkem překážky ve vodním toku, která připlave, či následkem vzdutého ledu. Obec je ohrožena především přívalovým deštěm, jelikož takové množství vody nelze kanalizací odvést. V důsledku toho jsou zaplaveny sklepy, zejména v centru obce, kotelna ve škole a sklepy v ulici Lhotka. V r a 2008 došlo k záplavám v důsledku přívalových dešťů několikrát. Obec provedla v roce 2009 rekonstrukci části kanalizační stoky uprostřed obce Bohuňovice

7 Obrázek 3 Povodně v obci Bohuňovice způsobené ledy, rok

8 4.2. Popis realizace projektu Projekt vychází z opodstatněné potřeby obyvatelstva před povodněmi. Při současném stavu není protipovodňová ochrana obce dostačující. Při déletrvajících deštích chybí informace o množství spadených srážek, obyvatelstvo nemá povědomí o evakuačních místech, současný drátový rozhlas je pro potřeby vyhlášení poplachu již nedostačující a pro mnohé obyvatele obce nedostupný. Tištěný povodňový plán bez mapového podkladu je nedostatečný a ve srovnání s digitálním povodňovým plánem jde pouze o základní informace, které každá obec musí ze zákona mít. V obci Bohuňovice je stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Trusovický potok v km 0,000 26,856, které stanovil Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Opatřením obecné povahy dne pod č.j.: KUOK 2788/2013. Obec připravuje/aktualizuje Povodňový plán (dle zák. č. 254/2001 Sb.), písemný dokument, který vymezuje základní povinnosti vlastníka objektu, stanovuje stupně povodňové aktivity a následná opatření při jejich dosažení, určuje ohrožené objekty a funkcionálně stanovuje úkoly členů povodňové komise. V obci je sestavena povodňová komise. A Digitální povodňový plán V rámci prevence a ochrany před povodněmi bude zpracován digitální povodňový plán obce. Při tvorbě dpp obce budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaného povodňového plánu i data poskytnutá obcí či povodím Moravy. Dalším zdrojem mapových podkladů a dat s grafickými prvky bude digitální povodňový plán ČR. Pro zpracování dpp budou z Editoru dat použita následující data: Povodňové komise: údaje o krajské povodňové komisi Olomouckého kraje a o povodňové komisi ORP Olomouc. Povodňová komise obce bude v editoru v rámci projektu doplněna. Povodňové plány: v editoru dat je uveden krajský dpp a dpp obce s rozšířenou působností Olomouc. Objekty dpp: z této části je možné použít data týkající se evakuačních míst, ohrožených objektů, ohrožující objekty, záplavové oblasti. Grafická část dpp bude zpracována s využitím prostorových dat z mapového serveru poskytovaného MŽP. Dalším důležitým zdrojem jsou data z Povodí Moravy s. p., zejména stupně povodňové aktivity na tocích ve správě Povodí Moravy s. p., měrné křivky průtoků apod. Pokud jde o lokální data, budou využity záznamy obce ze současného povodňového plánu. Půjde například o označení území a objektů, které byly v minulosti přímo zaplaveny, nebo kterým hrozilo přímé nebezpečí. Tam kde doposud nedošlo k povodňovým událostem a tato data nebylo možno získat zkušeností, bude využito rozlivových čar ze stanovených záplavových území. Objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených objektů nebo území nedostatečně chráněných před povodněmi. V místech, kde může být bezprostředně ohroženo obyvatelstvo, budou na tyto osoby získány kontakty pro jejich vyrozumívání. Digitální povodňový plán obce Bohuňovice bude zpracováván s ohledem na dpp ORP Olomouc tak, aby mohla být zachována jednotná datová základna

9 Výstupy projektu V rámci zpracování projektu budou v POVIS doplněna a aktualizována tato data: o povodňová komise obce, o ohrožené objekty, o ohrožující (nebezpečné) objekty, o evakuační místa, o hlásné profily kategorie C, o omezující odtokové poměry, o případné další skutečnosti. Povodňová komise, ani povodňový plán Bohuňovice nejsou uvedeny v Editoru dat. Předpokládaný rozsah dpp Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat Metodice MŽP 2009 pro tvorbu dpp a odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Věcná část Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů MŽP ČR a TNV Věcná část bude dále obsahovat tyto údaje: o hlásné profily, o vodní toky, o záplavová území, o lokality a objekty (nemovitosti) ohrožené povodní o ohrožující objekty o místa s urychleným odtokem o místa omezující odtokové poměry, o protipovodňová opatření, o vodní díla I. IV. kategorie, o informace o správci toku pro každý úsek vodního toku. Organizační část Tato část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité organizace, organizace povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni. o povodňová komise, o řešení povodňové situace, o spojení na důležité organizace, o přehled vyrozumění povodňových komisí vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení stupně povodňové aktivity, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu, kdy vyhlásit krizový stav, o pracoviště povodňové komise, dokumenty, o seznam legislativy, norem a metodických pokynů, o seznam existující dokumentace s odkazem, o vyžádání pomoci, o evakuace osob, o plán pravidelné aktualizace dpp a jeho jednotlivých databází, plán aktualizace dat v Editoru dat, plán školení povodňových komisí

10 Části, které nemohou být veřejně přístupné, budou uvedeny v neveřejné části dpp. Grafická část Bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové vrstvy: o základní mapa, o uživatelská mapa, o povodňová komise, o hlásné profily, o objekty dpp (evidence ohrožených objektů a osob), o vodní toky, o záplavová území, o historické povodně a povodňové značky, o protipovodňová opatření, o doprava (zaplavované komunikace a objízdné trasy), o varovné a vyrozumívací systémy (hlásné profily, srážkoměry, hlásiče a sirény), o místa s urychleným odtokem, o místa omezující odtokové poměry (ledové jevy), o území ohrožená erozí a sesuvy, soustředěným odtokem, o ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území, tj. podklady pro povodňové mapování (dle směrnice 2007/60/ES). Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Elektronická verze dpp plánu bude poskytnuta v elektronické podobě všem členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. Odkazy na veřejně přístupný digitální povodňový plán budou zpřístupněny v dpp ČR. Aktualizace dat bude prováděna alespoň 1x ročně a neprodleně při zjištění změny skutečnosti se provede i změna záznamu v dpp, což se týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dpp ČR, včetně obsazení povodňové komise. V případě zjištění změn u objektů dpp bude provedena aktualizace zpracovatelem v co nejkratším termínu. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do Editoru bude provedena aktualizace dpp. B - Instalace varovného a vyrozumívacího systému Součástí projektu je rovněž vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V obci Bohuňovice je v současnosti varovný systém nefunkční. Na některých sloupech jsou vidět reproduktory rozhlasu s potrhanými dráty. Na mnoha místech již reproduktory zcela chybí. Ústředna je původní, tj. ještě ze 70. let minulého století. Jelikož se obec neustále rozšiřuje, varovný systém je zde občany vyžadován. Stávájící starý systém nemá zálohování, takže není zaručeno informování obyvatel při nenadálých událostech v obci. V obci bude instalován nový systém vysílacího a přijímacího zařízení. C Lokální výstražný systém (LVS) V rámci projektu bude na Trusovickém potoce, v obci Bělkovice Lašťany instalována jedna vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou. V obci Bohuňovice bude instalována jedna vodočetná lať

11 5. NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘEDMĚT PROJEKTU 5.1. Navrhované řešení Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací systémy a zástupci obce byl vybrán níže popsaný systém na varování a vyrozumění obyvatelstva. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV). Navrhované řešení počítá v obci Bohuňovice s instalací moderního bezdrátového systému s digitálním kódováním, který splňuje požadavky na začlenění do JSVV. V obci bude instalováno 76 kusů bezdrátových hlásičů s 210 kusy reproduktorů. Bude zajištěno ozvučení v celé obci Bohuňovice. Členové místního HZS budou mít k dispozici přenosné domácí přijímače(15 ks). V rámci LVS bude na mostu v obci Bělkovice Lašťany umístěna ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin a a na mostu v obci Bohuňovice vodočetná lať. Celý systém bude splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV /PO-2008). Hlásiče s reproduktory budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku elektrické sítě ČEZ Distribuce a.s. Řídící pracoviště varovného systému bude umístěno v budově obecního úřadu. Vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou bude umístěna na mostní konstrukci v areálu koupaliště v obci Bělkovice Lašťany, mostní konstrukce je v majetku této obce a vodočetná lať bude umíštěna na mostě přes vodní tok Trusovický potok, který je v majetku obce Bohuňovice (viz foto + zobrazení v mapě). Tabulka 4 Umístění pořizovaného zařízení v obci Bohuňovice Pořizovaná zařízení Řídící pracoviště varovného systému Umístění Parc.č./ budova č.p. Vlastnictví/ správa Obecní úřad č.p. 109 Obec Bohuňovice Hlásiče (76 ks) sloupy veřejného osvětlení viz tab.5 ČEZ Distribuce a.s. Vodočetná lať Most - lávka Obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda Most lávka Obec Bělkovice - Lašťany

12 Vytipování umístění ultrazvukové sondy pro měření stavů hladin v toku a vodočetné latě vychází ze znalosti přírodních poměrů obce a z doporučení odborného posudku vypracovaného Ministerstvem životního prostředí. Technické řešení varovného a vyrozumívacího systému: VYSÍLACÍ ZAŘÍZENÍ Jde o speciální vysílací zařízení, které používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění ČTÚ. Pro správný a bezchybný provoz bez vzájemného ovlivňování je použito vstupního digitálního kódování. Vysílací zařízení umožňuje odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového záznamu. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Při aktivaci modulu napojení na zadávací pracoviště složek IZS JSVV výstražný signál se převádí vždy do všech přijímacích hlásičů a to bez výjimky. Vysílací zařízení umožňuje přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS je kladen důraz na zabezpečení systému před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou musí umět: o odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu o vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění o vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS o připojit externí zdroje audio signálu Obrázek 4 Příklady rozhlasových ústředen Obrázek 5 Příklady rozhlasových ústředen Ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí PC Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Lze nainstalovat ovládací software i do stávajícího PC. Ve stejné cenové relaci lze použít i manuálně ovládanou řídící ústřednu s nápovědou na komunikačním displeji. Výhodou této varianty je velmi jednoduché ovládání. Souběžně lze ovládat bezdrátový výstražný systém i pomocí PC ústředny vzdálenější pracoviště. Umístění: Vysílací ústředna (rozhlasová ústředna) bude umístěná na obecním úřadě a propojena s vysílací anténou koaxiálním kabelem a tato bude instalována na střeše objektu. Vysílací anténa je

13 instalována na nosný ocelový stožár, který musí být pevně uchycen do střešní konstrukce. Samotný stožár je ošetřen povrchovou úpravou - práškovou barvou, komaxitem nebo žárovým zinkováním a napojen na uzemnění hromosvodu v souladu s normou. Digitální záznamník zpráv Lze nahrát hlášení a naprogramovat automaticky odvysílání zprávy např. s týdenním předstihem. Rozhlasová ústředna umožňuje zaznamenat samostatná hlášení, znělky, varovná hlášení, zvuky sirén apod. v délce až 16 minut. Dále je možno jako znělek a varovných hlášení použít živé varovné vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Jako média se záznamem lze použít veškeré dnes známé média. Audio kazetami počínaje, přes CD média a flash disk až po připojení na mobilní telefon. Ovládání rozhlasové systému přes telefon Máme k dispozici tři typy telefonního prostupu GSM. GSM I: Pomocí mobilního telefonu nebo veřejné telefonní stanice lze po vytočení příslušného tel čísla a zadání bezpečnostních kódu je možno tento systém dálkově aktivovat a provést verbální hlášení. GSM II: V sobě skýtá GSM I a navíc odvysílání verbální informace do rozhlasového systému s možností selekce pro jednotlivé části (místní části, spádové obce, ulice apod.) bezdrátového rozhlasu zvlášť. GSM III: V sobě skýtá GSM I a GSM II a navíc odvysílání výstražné a varovné zprávy a to bez nutnosti obsluhy u vysílacího pracoviště. GSM III je podmíněný napojením na JSVV. o Zálohování ústředny Vysílací pracoviště bude napájeno ze sítě 230V/50Hz. Pro zabezpečení nepřetržitého pohotovostního režimu bude vysílací pracoviště zálohováno záložním zdrojem. Každý výrobce volí záložní zdroj dle podmínek kladených na koncové prvky napojené do jednotného systému varování a vyrozumění. Tuner a CD přehrávač Součástí bezdrátové rozhlasové ústředny je i tuner s CD přehrávačem, který slouží k přehrávání varovných a výstražných zpráv pomocí CD MP3 mechanicky. Digitální tuner slouží k příjmu a následnému odvysílání varovných a výstražných zpráv z regionálních vysílacích radiostanic, což vyplývá z požadavků IZS JSVV Ministerstvo vnitra. o Napojení do systému JSVV jako koncový prvek Jednotného systému varování a vyrozumění Celý systém lze jednoduše napojit do JSVV- Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva neboli na centrální pult IZS příslušného kraje. Pomocí přijímače, který přijímá signály z centrálního pultu IZS a po té digitální audio modul vyhodnotí a bez obsluhy aktivuje celý varovný systém a vyhlásí danou sirénou (informaci). V modulu lze nastavit i lokální informace, přizpůsobené místním podmínkám. Modul musí vyhovovat požadavkům na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění nová verbální hlášení (č.j. MV

14 /PO-2008). Jako nový požadavek v koncepci BMIS byla stanovena "Obousměrná komunikace mezi řídící jednotkou BMIS a přijímačem sběru dat SSRN (systému selektivního rádiového návěstí)". Tato obousměrná komunikace, tak jako jiná přídavná zařízení, před svým použitím ve schválených systémech musí splňovat podmínky dokumentu "Technické požadavky na koncové prvky varování připojené do JSVV - Čj. MV /PO- 2008" o Modul vf. Signálu Modul zabezpečuje digitální kódování přenášené vf. signálem a digitální přenos. Slouží jako ochrana proti případnému zneužití výstražného a informačního systému. Zaručuje, aby výstražný a informační systém sloužil jen pro předání výstražného signálu ze zadávacích pracovišť IZS nebo pro přenos informací v rámci vedeného života měst či obcí. o Modul měření a vyhodnocení Modulární součást bezdrátové rozhlasové ústředny sloužící k měření a vyhodnocení výstupních dat vysílací frekvence dle požadavků a norem ČTÚ a s tímto související pro tyto účely vydané generální licence, výkon měřený na patě vysílací antény, spínání nosné vlny, vyhodnocení odesílaných veličin hladinových čidel a s tímto související vysílání výstražných zpráv či varovných sms, vyhodnocení a dálkové ovládání dohlížecího kamerového systému atd. Modul řízení Vyhodnocuje výstupní data jednotlivých částí výstražného systému a v předem přednastavených situacích automaticky spouští varovný systém a to bez nutné přítomnosti pověřené osoby. Rovněž umožňuje prostřednictvím panelu místního ovládání spuštění jednotlivých typů varovných signálů, uložených verbálních informací a odbavení přímých hlasových zpráv. Technické parametry zařízení Spotřeba zařízení je rozdělena do dvou hladin: 1. Pohotovostní režim - vysílací zařízení je v režimu stand by a odebíraný příkon ze sítě je cca 20VA 2. Provoz vysílací zařízení odebírá ze sítě jmenovitý příkon nutný k vysílání signálu do éteru jde o cca 100VA. 3. Pohotovostní režim přijímací zařízení je pouze pro dobíjení záložního zdroje- cca 1VA 4. Provoz přijímací zařízení je napájeno ze záložního zdroje, v případě napájení ze sítě pak cca 80W (dle počtu reproduktorů) Vysílací výkon u paty antény 2W. Zdroj signálu Tento modul slouží k uchování a následnému spuštění přednahraných výstražných zpráv řešících jednotlivé možné situace v rámci krizového řízení a to v režimu místního ovládání. PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ Jedná se o speciální jednosměrný/obousměrný přijímač (hlásič), který používá analogového tak i simplexního plně digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění. Přijímač zpracovává signál z vysílací ústředny, dekóduje ho, odvysílá relaci a potom je ukončovacími kódy přepnut do klidového stavu. Přijímací hlásič se skládá:

15 o Přijímač se zabudovaným digitálním dekodérem. o Zesilovače. o Modul dobíjení 230V AC/12VDC. o Záložní bezúdržbová gelová baterie 12V 7,2Ah. o Přijímací anténa. o Reproduktory tlakové. Přijímací hlásič se nejčastěji umisťuje na stožáry veřejného osvětlení nebo na betonové sloupy NN. Hlásič je zálohovaný a musí se pravidelně dobíjet. Nejčastěji se dobíjí ze sítě VO. V době hlášení pracuje ze záložního zdroje. Venkovní přijímače musí být schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin a to v souladu s požadavky na koncové prvky připojení do JSVV. (viz. schválení č.j. MV /PO-2008). Po zapnutí vysílače a zvolení kódu, na který jsou přijímače naprogramovány, se tyto automaticky přepojí do provozního režimu a reprodukují hlášení z úřadu. Po ukončení hlášení se přijímače automaticky pomocí digitálního kódu přepnou do pohotovostního stavu. V obci Bohuňovice bude instalováno celkem 76 ks bezdrátových hlásičů s 210 ks reproduktorů. Umístění hlásičů a reproduktorů bude na sloupech veřejného osvětlení, viz tabulka 5 a fotografie 6-9. Požadované parametry hlásičů: Systém bude založen na radiově řízených akustických jednotkách, bezdrátových hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu bezdrátový hlásič musí být min. 80W s možností připojení až 4 ks tlakových reproduktorů. Požadovaný výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 15W 30W. Nabíjecí systém musí obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu při změnách okolní teploty. Každá akustická jednotka (jednosměrný bezdrátový hlásič) musí umožňovat nastavení minimálně 4 adres (jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální). Jednosměrné bezdrátové hlásiče musí být vybaveny optickou signalizací následujících poruchových stavů: hlásič nemá funkční dobíjení a signalizace funkčnosti hlásiče. Domácí přijímač je určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané hlášení je reprodukováno a současně nahráno do vestavěné paměti, což umožňuje pozdější reprodukci. Členové místního HZS budou mít k dispozici celkem 15 ks domácích přijímačů. Požadované parametry sw a aplikací: o Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání. o Vytváření časového plánu automatického vysílání přepravených relací. o Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací. o Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR. o Adresovatelnost vysílání. o Aplikace musí mít dostatečné zabezpečení přístupovými hesly. o Ovládací aplikace musí umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování obousměrných bezdrátových hlásičů

16 o Aplikace musí zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace údajů. Šíření elektromagnetických vln na VKV kmitočtech: K přenosu informací šířených bezdrátovým městským rozhlasem se využívá elektromagnetických vln v pásmu VKV. Elektromagnetické vlny na VKV kmitočtech se šíří výhradně povrchovou vlnou. Povrchová vlna se šíří podél zemského povrchu jednak jako přímá vlna, jednak jako odražená. Narazí-li tato vlna na VKV kmitočtu na překážku, vzniká za překážkou stín, kde je vlna zeslabena. Toto zeslabení závisí na celkové síle intenzity elektromagnetického pole, kterou produkuje vysílač, v místě příjmu. Z toho vyplývá, že úroveň signálu bezdrátového rozhlasu bude v různých místech rozdílná, je třeba hledat vhodná místa pro umístění přijímacích soustav. Vhodnost vytipovaného místa pro umístění přijímací soustavy se vždy předem ověřuje na místě měřením a při návrhu se výsledek tohoto měření plně respektuje. Vliv na životní prostředí Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska hygienických norem nedojde k žádnému překročení hodnot na obyvatelstvo. Zvýšení hladiny hluku nastane pouze v době vysílání. Stavební úpravy Před montáží vysílacího zařízení a přijímacích zařízení je třeba provést přívod elektrické energie do jejich bezprostřední blízkosti. Veškerá zařízení umístěná na střeše objektů, domů a na sloupech veřejného osvětlení musí být chráněna před účinky atmosférické energie uzemněním svých vodivých hmot v souladu s normami ČSN. Obrázek 6 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

17 Obrázek 7 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 2 Obrázek 8 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření

18 Obrázek 9 Návrh umístění hlásičů v obci Bohuňovice, měření 4 Tabulka 5 Umístění hlásičů v obci Bohuňovice Místo měření, ulice, obec typ sloupu počet repro dílky 1. čp 693 kruhový objezd L čp 41 L čp 5 L čp 79 BL čp 66 L čp 53 L čp 12 BL čp 23 BL čp 63 BL čp 152 BL čp 649 BL čp 790 BNNVO čp 660 BNNL čp 86 L čp 292 L čp 279 BL čp 591 BNNVO čp 274 BNNL

19 19. čp 254 BNNVO čp 262 BNNL čp 259 BNNL čp 282 BNNL čp 304 BNNL čp 311 BL čp 319 BNNL čp 344 BNNL čp 384 BNNL čp 548 BNNL čp 792 BNNVO čp 779 L čp 355 BNNVO čp 395 BNNL čp 734 L čp 759 BNNL čp 426 BNNVO čp 432 BL čp 417 BNNL čp 554 BNNL čp 101 BNNL čp 220 BNNL čp 755 BNNL čp 622 BNNL čp 489 BNNL čp 496 BNNL čp 468 BNNL čp 556 BNNL čp 757 BNNL čp 614 BNNL čp 451 BNNL čp 691 BNNL čp 600 BNNL čp 503 BNNL čp 512 BNNL čp 521 BNNL čp 732 BNNL čp 531 BNNL čp 535 BNNL čp 541 BNNL čp 544 BNNL čp 456 BNNL čp 558 BNNL čp 89 BNNL čp 244 BNNL

20 64. čp 205 BNNL čp 654 BNNL čp 785 BNNL čp 784 BNNL čp 236 BNNL čp 135 BNNL čp 100 BNNL čp 243 BNNL čp 638 BNNL čp 587 BNNL čp 105 BNNL čp 153 BNNL čp 247 BNNL 3 7 Pozn.: BNNL - betonový sloup nízkého napětí s lampou veřejného osvětlení BNNVO - betonový sloup nízkého napětí se spínaným drátem veřejného osvětlení L sloup veřejného osvětlení s osvětlovacím tělesem Plánované instalace LVS pro obec Bohuňovice Ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin Inteligentní ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro měření výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích. Číslicový přenos dat ze sondy umožňuje předávat více informací po jednom vedení, a proto každá sonda kromě hlavní měřené veličiny může vysílat ještě vedlejší veličiny (hladinu nebo vzdálenost, teplotu vzduchu). Číslicový filtr naměřených hodnot Automatická teplotní kompenzace Měření výšky hladiny/vzdálenosti, teploty vzduchu Nízká spotřeba do 20ti ma Vysoké krytí IP68 Dvě výstupní rozhraní Vysoká přesnost měření Mechanické provedení Řídící elektronika ultrazvukové sondy je uzavřena v robustním nerezovém válcovém pouzdře o průměru 50mm, které zajišťuje dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Vlastní ultrazvukové a teplotní čidlo jsou společně s řídící elektronikou zality polyuretanovou hmotou, která vylučuje průnik vody dovnitř sondy. Sondu lze bez problémů umístit i ve venkovním prostředí bez dalších doplňkových krytů (krytí IP68)

Technický popis systému

Technický popis systému Technický popis systému Vysílací zařízení : Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém analogovém/digitálním pásmu 80 Mhz (kmitočty generální licence ČTÚ) nebo 170 Mhz (placený

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Obec Rudlice Rudlice 36, 671 53 Jevišovice IČ: 00636983 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního

Více

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ PROGRAM

Více

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2010 Vídeňská 55, 639 00

Více

Protipovodňová opatření města Židlochovice

Protipovodňová opatření města Židlochovice Protipovodňová opatření města Židlochovice Město Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 00282979 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný Sběrná plocha 500 cm 2 Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům Vysoká přesnost měření Obsahuje vytápění pro celoroční provoz

Více

1. Vymezení technických parametrů zakázky

1. Vymezení technických parametrů zakázky 1. Vymezení technických parametrů zakázky 1.1. Záměr Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě Účelem projektu je vybudování nového varovného a monitorovacího protipovodňového systému pro

Více

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ

Více

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko 1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Mikroregion Nechanicko Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové

Více

Protipovodňová opatření městyse Medlov

Protipovodňová opatření městyse Medlov Protipovodňová opatření městyse Medlov Městys Medlov Medlov č. dom. 52, Medlov 664 66 IČ: 00488046 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 14 Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Aktivita 1.4. Budování, rozšíření a zkvalitnění

Více

Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3

Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3 Obrázek 14 Umístění hlásičů Veřovice 2/3 Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3 29 Obrázek 16 Umístění hlásičů Životice 1/3 Obrázek 17 Umístění hlásičů Životice 2/3 30 Obrázek 18 Umístění hlásičů Životice

Více

Legislativa. Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Legislativa. Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pplk. Ing. Pavel Musil, generální ředitelství

Více

Popis měřícího systému

Popis měřícího systému Technická zpráva Popis měřícího systému Navržený automatický měřící systém se skládá z deseti měřících stanic napájených ze solárního panelu a vybavených GSM/GPRS komunikačním modulem a dále z připojených

Více

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska

1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska 1) Technická specifikace požadovaného systému MIS pro Svazek obcí Novoborska Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa, oblast podpory.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 24 Výběrová (hodnoticí) kritéria v

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012 Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec Červenec 2012 Program 10:00-10:15 Zahájení školení 10:15-11:00 Prezentace Varovných

Více

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS)

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) PŘÍLOHA Č. 5 K ZD Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) Záměrem je vybudovat nový varovný a informační systém, aby bylo možné předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Protipovodňová opatření města Přelouč

Protipovodňová opatření města Přelouč Protipovodňová opatření města Přelouč Město Přelouč Československé armády 1665, 55 Přelouč IČ: 0074101 Oblast podpory 1..1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů

Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů Město Velké Meziříčí Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí IČ: 00295671 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

Financování povodňové ochrany z OPŽP

Financování povodňové ochrany z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany

Více

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Obsah Měřící technika ČHMÚ Průzkum lokálních výstražných systémů 2009 Vyhodnocení povodní 2010 Měřící technika pro LVS Zásady budování lokálních výstražných

Více

- Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy -

- Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy - - Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva) - rozhlasové systémy pro obce a města - bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy - rychlostní panely (ukazatele rychlosti) - textové panely - ukazatele

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

Protipovodňová opatření obce Horní Moštěnice

Protipovodňová opatření obce Horní Moštěnice Protipovodňová opatření obce Horní Moštěnice Obec Horní Moštěnice Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice IČO: 00301264 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové

Více

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace Systém varování a vyrozumění v České republice Základní pojmy Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace určeným osobám (např. krizovým orgánům) Tísňová

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Technický projekt. Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor

Technický projekt. Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor Technický projekt na akci Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor Textová část Verze 3.0 Duben 2011 Upozornění Tento dokument byl

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Obec: PALKOVICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na obecním úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat provedení

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Žádost o změnu projektu

Žádost o změnu projektu Žádost o změnu projektu Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Na základě odborného posudku Ministerstva životního prostředí, který byl vyhotoven až po ukončení příjmu žádostí se obce Hodslavice, Veřovice,

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

Ochrana před povodněmi Brno 2011

Ochrana před povodněmi Brno 2011 POZVÁNKA K DOPROVODNÉMU PROGRAMU AKCE Ochrana před povodněmi Brno 2011 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovolují pozvat na praktické semináře, které budou probíhat

Více

Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě

Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě Oblast podpory.3. - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ leden 2 Vídeňská 55,

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

MODUL ŘÍZENÍ TÓNOVOU SELEKTIVNÍ VOLBOU

MODUL ŘÍZENÍ TÓNOVOU SELEKTIVNÍ VOLBOU RDE-JM-03A0002002-03 Strana 1 (celkem 10) S5C MODUL ŘÍZENÍ TÓNOVOU SELEKTIVNÍ VOLBOU Modul S5C je určen k řízení různých funkcí pomocí přijaté tónové selektivní volby (dále jen SV). Lze ho použít všude

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Metodika pro tvorbu dpp Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

AQUATEST a.s. Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy

AQUATEST a.s. Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy Registrace jako zpracovatel projektů v oblasti ochrany ŽP a vodního hospodářství je registrovaným dodavatelem pro: Ministerstvo

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS)

Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Ing. Michal Banseth Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. WATENVI, Brno, 25.5. 2011 Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Městys: DRÁSOV V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na úřadu Městyse musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat provedení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více