Obsah. Navštivte stránky EA on-line na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Navštivte stránky EA on-line na www.electronicarts.co.uk."

Transkript

1

2 Obsah LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU 2 VAROVÁNÍ MAJITELŮM PROJEKČNÍCH TELEVIZORŮ... 6 VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ... 6 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 6 INSTALACE HRY 7 SPUŠTĚNÍ HRY 8 VÁLKA V BUDOUCNOSTI 9 POPIS OVLÁDÁNÍ 10 OVLÁDÁNÍ HRY A KOMUNIKACE NAVIGACE...10 PĚCHOTA POZEMNÍ VOZIDLA LETOUNY...12 VELÍCÍ DŮSTOJNÍK NASTAVENÍ HRY 13 NEŽ ZAČNETE 14 MAPA MÍST OŽIVENÍ HERNÍ OBRAZOVKA ČETY A VELITELSKÝ REŽIM 19 JAK SE PŘIDAT K ČETĚ NEBO VYTVOŘIT VLASTNÍ VELITEL ČETY...20 VELÍCÍ DŮSTOJNÍK...20 VYLEPŠENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ 21 NOVINKA: PŘIZPŮSOBENÍ...22 MULTI-HRA 23 NOVINKA: TITÁNSKÝ REŽIM...23 REŽIMY CONQUEST A CONQUEST CO-OP...24 HRA ON-LINE...25 MÍSTNÍ SÍŤ...26 PRONÁJEM SERVERU...26 HRA 1 HRÁČE 26 DALŠÍ NASTAVENÍ 26 OBRAZOVKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU...26 NASTAVENÍ...26 KOMUNITA...26 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 27 EA DOWNLOADER...27 OVLADAČE GRAFICKÉ A ZVUKOVÉ KARTY...27 APLIKACE BĚŽÍCÍ NA POZADÍ A ANTIVIROVÉ PROGRAMY...27 SOUBOR TECHNICKÉ PODPORY...28 ZÁKAZNICKÁ PODPORA JSME TU PRO VÁS!...28 NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE OD EA!..29 PROHLÁŠENÍ...29 Navštivte stránky EA on-line na

3 Licenční smlouva k softwaru TENTO SOFTWARE NESMÍTE NAINSTALOVAT ANI POUŽÍVAT, POKUD SI PEČLIVĚ NEPŘEČTETE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem ( Smlouva ) představuje smlouvu mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. a jejími zastoupeními, afilacemi a poskytovateli licence (souhrnně EA ). Tato Smlouva určuje podmínky používání tohoto softwaru a související dokumentace, kterou můžete stáhnout z webu společnosti EA ( Software ). INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE S PŘISTOUPENÍM K TÉTO SMLOUVĚ. JESTLIŽE NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, PAK SOFTWARE NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE. POKUD SOFTWARE NAINSTALUJETE, BUDOU PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY POVAŽOVÁNY ZA VÁMI PLNĚ PŘIJATÉ.. Licence; podmínky použití (ii) Po prvním použití Staženého (a) Za předpokladu, že splníte všechny zde uvedené podmínky, vám společnost EA tímto uděluje osobní, nepřevoditelnou, nevýhradní licenci bez možnosti udělení sublicence na stažení, instalaci a používání Softwaru výhradně za podmínek uvedených v této Smlouvě a průvodní dokumentaci a výhradně k osobnímu nekomerčnímu použití. softwaru zůstane Licence na tento Stažený software platná deset (10) dní. Při každém dalším použití Staženého softwaru se program EA Downloader automaticky pokusí Licenci ověřit a prodloužit, pokud je starší než tři (3) dny. Jestliže je program EA Downloader nainstalován ve vašem počítači a v okamžiku, kdy (b) Jestliže vám byl Software poskytnut program EA Downloader bezplatně, pak kromě ostatních provede takový pokus, jste ustanovení a omezení této Smlouvy připojeni k Internetu, bude smí být Software používán pouze po Licence automaticky ověřena dobu stanovenou produktem při a prodloužena o dalších deset dodání ( Zkušební období ), pokud (10) dní. Nebude-li program na konci Zkušebního období EA Downloader schopen nezakoupíte plnou licenci. automaticky ověřit vaši Licenci, bude nutné ověřit Licenci ručně (c) Po dobu platnosti této Smlouvy smíte přihlášením k programu v jednom okamžiku používat jen jednu EA Downloader. kopii Softwaru. Bez ohledu na předchozí ustanovení máte po dobu (iii) V jednom okamžiku máte nárok platnosti této Smlouvy právo stáhnout na získání Licencí na až tři (3) až deset (10) kopií Softwaru (každá je Stažené softwary. Bez ohledu na dále označována jako Stažený předchozí ustanovení smíte software ). Software můžete v jednom okamžiku používat v kterémkoli období po sobě jdoucích pouze jeden Stažený software. sedmi (7) dní stáhnout nejvýše pětkrát (5 ). (e) Pokud Software zakoupíte před datem, které je stanoveno jako datum (d) Podmínky použití každého Staženého veřejného vydání Softwaru softwaru: společností EA ( Datum vydání ), získáte v den zakoupení právo (i) Při prvním použití Staženého stáhnout zašifrovaný soubor softwaru program obsahující devadesát devět procent EA Downloader načte licenci, (99 %) Softwaru. V den, který je Datem která vám poskytne právo vydání, budete oprávněni stáhnout přistupovat k tomuto Staženému zbývající jedno procento (1 %) softwaru ( Licence ). Softwaru společně s dešifrovacím kódem. Jestliže zakoupíte Software (f) v den nebo po dni, který je Datem vydání, budete oprávněni stáhnout sto procent (100 %) Softwaru. Jestliže se před Datem vydání pokusíte změnit hodiny v počítači na Datum vydání, budou platit následující podmínky: (i) Obdržíte od společnosti EA formální varování a Licenci na Stažený software budete moci získat jen kontaktováním oddělení podpory zákazníků. (ii) Pokud se pokusíte změnit hodiny v počítači na Datum vydání podruhé, obdržíte od společnosti EA druhé formální varování a Licenci na Stažený software budete moci získat jen kontaktováním oddělení podpory zákazníků. (iii) Pokud se pokusíte změnit hodiny v počítači na Datum vydání potřetí, nebude vám dovoleno získat Licenci na Stažený software. K získání přístupu k Softwaru bude proto nutné stáhnout Software do jiného počítače. 2. Vyhrazení práv; omezení Všechna práva, která nejsou společností EA v této Smlouvě výslovně udělena, jsou vyhrazena. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmíte vy sami ani nesmíte žádné třetí straně umožnit: (a) dekompilovat, převádět ze strojového kódu nebo jinak zpětně analyzovat nebo se pokoušet rekonstruovat nebo zjistit jakýkoli zdrojový kód nebo algoritmy použité v Softwaru jakýmkoli způsobem v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem; (b) měnit, upravovat, rozšiřovat nebo vytvářet odvozeniny nebo vylepšení jakékoli části Softwaru; (c) odstraňovat, měnit nebo skrývat jakoukoli identifikaci produktu, copyright nebo jiná upozornění na práva k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí Softwaru; (d) znovu prodávat, poskytovat licenci nebo dílčí licenci, poskytovat na leasing nebo pronajímat Software nebo jinak udělovat práva na Software jakékoli třetí osobě; (e) používat Software k časově omezenému sdílení, hostování nebo k účelům střediska služeb; ani (f) používat Software jakýmkoli komerčním způsobem. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že (i) Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání a že (ii) společnost EA si ponechává vlastnické nároky na Software (včetně, ale bez omezení, všech postav, příběhu, obrázků, fotografií, animací, videa, hudby, textu a apletů, které jsou součástí Softwaru, a veškeré související dokumentace) a všechna související autorská práva, ochranné známky a další práva vztahující se k duševnímu vlastnictví. 3. Odmítnutí V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM JE VÁM SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, A JEHO POUŽITÍ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Neposkytujeme a tímto se zříkáme veškerých výslovných, předpokládaných a zákonem stanovených záruk včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu, neporušení práv třetích stran a všech záruk vyplývajících z průběhu obchodování, použití nebo obchodní praxe. V NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH NENÍ DOVOLENO VYLOUČIT NEBO OMEZIT PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY; VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ SE PROTO NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 4. Omezení odpovědnosti (a) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ DODAVATELÉ A PARTNEŘI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISKU, NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB ANI ZA JAKOUKOLI FORMU NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NAHODILÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO TRESTNÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM, NA KTERÝ TATO SMLOUVA POSKYTUJE LICENCI, AŤ UŽ V DŮSLEDKU NEDOVOLENÉHO ČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA

4 BYLA TATO STRANA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EA PODLE TÉTO SMLOUVY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA SOFTWARE. (b) BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÁ OMEZUJÍ ODPOVĚDNOST, ODMÍTAJÍ ZÁRUKY A VYLUČUJÍ NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, JSOU ZÁKLADNÍMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NEZBYTNÝMI K DOSAŽENÍ DOHODY MEZI STRANAMI CO SE TÝČE ALOKACE RIZIKA. TATO USTANOVENÍ JSOU PROTO ODDĚLITELNÁ A NEZÁVISLÁ NA OSTATNÍCH USTANOVENÍCH A BUDOU JAKO TAKOVÁ UPLATŇOVÁNA BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI PORUŠENÍ NEBO JINÝ VÝSKYT V TÉTO SMLOUVĚ A DOKONCE I ZA PODMÍNEK, KTERÉ ZPŮSOBÍ SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI VÝLUČNÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU V RÁMCI TÉTO SMLOUVY. 5. Doba platnosti a ukončení Jestliže nesplníte kterékoli podmínky této Smlouvy, může ji společnost EA podle svého uvážení ihned po oznámení ukončit. Ihned po ukončení Smlouvy bude skončena platnost všech licenčních práv udělených touto Smlouvou a musíte zničit všechny kopie Softwaru, které máte v držení nebo pod kontrolou, a přestat Software používat. Ukončením Smlouvy z naší strany nebudou omezena žádná naše další práva nebo nápravné prostředky vyplývající z této Smlouvy, ze zákona nebo na základě spravedlivého požadavku. Bez ohledu na jakákoli protikladná ustanovení obsažená v této Smlouvě zůstanou části 2-6 v platnosti i po ukončení nebo vypršení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu. 6. Různé (a) Omezení vašeho práva na převod. Tato Smlouva ani žádná práva, licence nebo závazky podle této Smlouvy na vás nemohou být převedeny, a to dobrovolně nebo na základě práva, bez předchozího písemného souhlasu společnosti EA. Jakýkoli pokus o převod v rozporu s touto Smlouvou bude neplatný a neúčinný. S výhradou předchozího ustanovení bude tato Smlouva ku prospěchu a zavazující pro nástupce a nabyvatele práv smluvních stran. (b) Oddělitelnost a zachování platnosti. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nezákonné nebo nevynutitelné rozhodným právem, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy v platnosti a plně vynutitelná. Je-li kterékoli ustanovení částečně vynutitelné a částečně nevynutitelné, bude vymáháno v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem. (c) Omezená práva vlády USA. Toto ustanovení se na vás vztahuje, pokud jste koncovým uživatelem vlády USA. Tento Software a veškerá průvodní dokumentace, poskytnutá v souvislosti s touto Smlouvou, byly vyvinuty zcela na soukromé náklady. Podle definice v předpisu FAR, oddíl 2.101, DFARS, oddíl (a)(1) a DFARS, oddíl (nebo v jiném ekvivalentním nebo pozdějším vládním předpisu) jsou takový Software a průvodní dokumentace komerční předměty, komerční počítačový software anebo dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru. V souladu s ustanoveními předpisu DFARS, oddíl , a FAR, oddíl , v rozsahu vyžadovaném federálními zákony USA a podle minimálních omezených práv uvedených v předpisu FAR, oddíl (nebo v jiném ekvivalentním nebo pozdějším vládním předpisu), se jakékoli použití, úpravy, reprodukce, uvádění, předvádění, zveřejnění nebo (d) (e) distribuce tohoto Softwaru vládou USA nebo pro vládu USA zcela řídí podmínkami této Smlouvy a jsou zakázány s výjimkou rozsahu výslovně povoleného podmínkami této Smlouvy. Soudně přikázané opatření. Souhlasíte s tím, že porušení této Smlouvy, které nepříznivě ovlivní vlastnická práva společnosti EA na tento Software, může společnosti EA způsobit nenapravitelné škody, které nelze adekvátně odškodnit finančními prostředky, a že společnost EA bude mít kromě všech opravných prostředků, na které může mít nárok na základě této Smlouvy nebo ze zákona, nárok na další spravedlivé odškodnění. Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a je vykládána podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na konflikty zákonných ustanovení. Pokud se toho v konkrétním případě společnost EA písemně nevzdá (což může společnost EA učinit podle svého uvážení), je výhradní a výluční jurisdikcí a místem jednání v souvislosti s těmito záležitostmi stát Kalifornie a federální soudy, do jejichž působnosti spadá hlavní sídlo společnosti EA. Obě strany souhlasí s příslušností k těmto soudům a souhlasí s tím, že proces může probíhat zde stanoveným způsobem podávání vyrozumění nebo jinak, jak povolují zákony státu Kalifornie nebo federální zákony. (f) (g) Strany souhlasí s tím, že na tuto Smlouvu ani na spory nebo transakce vzešlé z této Smlouvy se nevztahuje Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň 1980). Export. Souhlasíte s dodržováním zákonů USA a dalších aplikovatelných zákonů o omezení vývozu a souhlasíte s tím, že aniž byste nejprve získali potřebné vládní povolení a dodrželi jeho podmínky, nepřevedete Software do země, do které je vývoz těmito zákony zakázán. Veškeré dohody. Tato Smlouva tvoří veškeré dohody mezi vámi a společností EA týkající se Softwaru a nahrazuje všechny dřívější nebo současné dohody týkající se této záležitosti. Změny a dodatky k této Smlouvě budou závazné, jen pokud budou provedeny písemně a podepsány společností EA. Neuplatnění ani opožděné uplatnění kteréhokoli práva nebo pravomoci vyplývající z této Smlouvy ze strany kterékoli ze smluvních stran nemá účinek zřeknutí se tohoto práva nebo pravomoci a žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění kteréhokoli práva nebo pravomoci vyplývající z této Smlouvy neznemožní další uplatnění kteréhokoli jiného práva podle této Smlouvy. V případě konfliktu mezi touto Smlouvou a jakýmikoli jinými platnými podmínkami nákupu mají přednost podmínky této Smlouvy.

5 Varování majitelům projekčních televizorů Statické obrázky nebo snímky mohou mít za následek trvalé poškození vrstvy luminoforu v obrazovce. Videohry by se neměly opakovaně hrát na velkoplošných projekčních televizorech. Varování před epilepsií Následující informace je třeba přečíst dříve, než začnete hru používat nebo ji dovolíte používat dětem. Záblesky světla nebo blikající obrazy mohou u některých lidí vyvolávat epileptické záchvaty nebo ztrátu vědomí. K záchvatu může u takových lidí dojít i při sledování televizního obrazu nebo hraní určitých počítačových her. To se může stát i osobám, které ve svých lékařských záznamech nemají epilepsii uvedenu a nikdy epileptickými záchvaty netrpěly. V případě, že jste vy nebo někdo jiný z vaší rodiny někdy měl symptomy epilepsie (záchvaty nebo ztrátu vědomí) v důsledku zábleskového světla, je třeba se před začátkem hraní poradit s lékařem. Doporučujeme rodičům, aby při hraní počítačových her svým dětem věnovali určitou pozornost. Pokud máte vy sami nebo děti při hraní her jakékoli z následujících příznaků závrať, rozmazané vidění, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, ztráta orientace, jakýkoli nechtěný pohyb nebo křeč je třeba hraní OKAMŽITĚ přerušit a poradit se s lékařem. Preventivní opatření při hraní Neseďte před obrazovkou příliš blízko, ale v dostatečné vzdálenosti tak, jak to dovoluje délka kabelu. Při hraní je lépe používat malou obrazovku. Nehrajte, pokud jste unaveni nebo nevyspalí. Zajistěte, aby místnost, v níž hrajete, byla dobře osvětlená. Při hraní počítačových her je třeba udělat každou hodinu přestávku v trvání nejméně minut. Systémové požadavky Je nezbytné, aby počítač splňoval minimální požadavky uvedené na obalu hry. Je-li hra pomalá, ověřte, zda hardware počítače splňuje tyto požadavky a zda jsou ovladače grafické a zvukové karty aktuální (viz Řešení problémů na str. 27). Poznámka: Tato hra může být funkční s integrovanými grafickými adaptéry v přenosných počítačích, ale společnost Electronic Arts je nepodporuje. Battlefield 2142 zní nejlépe na kartách Sound Blaster! Sound Blaster X-Fi od firmy Creative je zvuková karta podporující systém EAX ADVANCED HD, což zaručuje ten nejlepší požitek z poslechu. Tato karta nabízí fascinující, mimořádně kvalitní efekty EAX ADVANCED HD, mnohakanálové přehrávání více zvuků najednou, a extra výkon ve 3D. Hra Battlefield 2142 využívá pro okolní zvuky systém EAX ADVANCED HD, který na podporovaném hardware dokáže zprostředkovat ten nejlepší audio zážitek. Chcete-li si vychutnat zvukové efekty Battlefield 2142 v plné kvalitě, zakupte si některou z karet řady Sound Blaster X-Fi a nechte se pohltit zvuky totálního bojového nasazení. Instalace hry Poznámka: Pokud chcete nápovědu jak zakoupit titul pomocí EA Downloaderu, vstupte na stránky a klepněte na odkaz Learn More About Downloading Games from EA v pravém horním rohu obrazovky.. Nainstalujte EA Downloader. EA Downloader je k dispozici zdarma na Po vytvoření účtu EA spusťte EA Downloader a přihlašte se pomocí jména účtu EA. Vámi zakoupené hry jsou zobrazeny po přihlášení v seznamu My Downloads (Mé hry).. Vyberte hru a klepněte na Download Now (Ihned stáhnout). Začne stahování a instalace hry. Poznámka: Kvůli ověření licence určitých produktů získaných použitím aplikace EA Downloader musíte mít na svém počítači tuto aplikaci nainstalovánu a zajistit nepřerušené připojení k internetu. 4. Když je ukončeno stahování, ukončete všechny spuštěné aplikace včetně antivirových programů (viz Řešení problémů na str. 27). Systém vás upozorní, až bude hra připravena k instalaci. Spusťte instalaci hry klepnutím na Install Now (Ihned nainstalovat). 5. Dokončete instalaci dle instrukcí na obrazovce. Poznámka: Hru si můžete stáhnout i v případě, že hra ještě nevyšla. Ukazatel stavu zobrazuje čas zbývající do stažení titulu. Pro co nejrychlejší stahování ukončete všechny aplikace, které komunikují s internetem. Hru můžete nainstalovat a hrát v den, kdy hra oficiálně vyjde. Poznámka: Pokud jste hru již zakoupili a chcete ji nainstalovat na jiný počítač, nejprve do něj stáhněte a nainstalujte aplikaci EA Downloader. Po nainstalování a spuštění aplikace EA Downloader se přihlašte se pod svým účtem EA. Tituly, které jste zakoupili, budou vypsány v oddílu My Downloads (Mé hry). Vyberte požadovaný titul a začněte stahovat a instalovat hru klepnutím na Download Now (Ihned stáhnout).

6 Odinstalování Pokud máte potíže nebo první instalace hry neproběhla správně, doporučujeme hru odinstalovat a nainstalovat znovu. Chcete-li hru odinstalovat, klepněte na tlačítko START systému Windows, přejděte na položku Programy (nebo Všechny programy), vyhledejte nadřazenou složku hry (obvykle EA GAMES nebo EA SPORTS ), vyhledejte hru a odeberte ji klepnutím na tlačítko Uninstall (Odinstalovat). Spuštění hry 1. Ukončete všechny spuštěné programy a úlohy na pozadí včetně antivirových programů (viz Řešení problémů na str. 27). 2. Klepněte levým tlačítkem myši na tlačítko Start z lišty systému Windows a vyberte Všechny programy (nebo Programy), vyberte požadovaný adresář EA, najděte adresář hry a spusťte hru klepnutím na její název. Chcete-li hrát na Internetovém serveru Battlefield 2142, musíte na svém firewallu otevřít všechny níže uvedené porty. UDP UDP/TCP TCP 80 TCP 4711 UDP UDP UDP/TCP UDP UDP/TCP UDP UDP UDP/TCP UDP/TCP TCP 443 TCP Válka v budoucnosti V roce 2106 svět zamrznul. Po sto letech planých jednání a dohadů byly všechny vlády světa donuceny čelit reálným důsledkům globálního oteplování nastala nová doba ledová. S příchodem sněhových bouří zachvacujících od severu postupně veškeré zdroje i obydlená území, nastal zoufalý boj o přežití. Po celé planetě se rozhořely drobné konflikty, které záhy přerostly do celosvětových měřítek, jak se jednotlivé zoufalé státy počaly spojovat do nových mocností. Vznikla tak Evropská vojenská unie (EU) a armáda celoasijské koalice (PAC). Spojení sil umožnilo vědecký rozvoj a zároveň přineslo dostatek zdrojů pro vývoj nových válečných technologií: Titánů, obřích bitevních letounů s neskutečnou ničivou silou, a Battlewalkerů, smrtonosných opancéřovaných Mechů specializovaných na boj s pěchotou. Nyní, v roce 2142, je zřejmé, že tyto vynálezy již definitivně změnily tvář války, jejíž cíl však zůstal nezměněn: absolutní vyhlazení nepřítele.

7 Popis ovládání Ovládání hry a Komunikace Činnost Příkaz Vstoupit/Odejít (vystoupit z vozidla) E Říci všem (chat) J Říci/chat týmu (chat) K Říci/chat četě (chat) L Velicí kanál bitevní komunikace V (četa)/b (vel. důstojník) Konzola `/END Hlasovat pro/přijmout PAGE UP Hlasovat proti/odmítnout PAGE DOWN Obrazovka čety HOME nebo CAPS LOCK Komunikační růžice (viz str. 18) Q (vysílačka)/t (taktika) Vytvořit četu INS Tabulka výsledků TAB Mapa míst oživení/přizpůsobení výstroje ENTER Screenshot PRINT SCREEN Pauza (jen ve hře pro jednoho hráče) P Hlavní menu ESC Navigace Činnost Příkaz Ukaž/skryj mapu M Přiblížení mapy N 3D mapa Levý ALT Pěchota Činnost Dopředu/Dozadu Úkroky vlevo/vpravo Střelba Zoom (viz tip níže) Skok/Padák Sprint/Rychlé plavání Zvednout výstroj Příkaz W/S A/D Levé tlačítko myši Pravé tlačítko myši MEZERNÍK Levý SHIFT nebo dvojité zmáčknutí W Přepínání režimu hlavní zbraně 3 nebo kolečkem myši na slot 3 + levé tlačítko Nabít zbraň Přepínání zbraní Zbraň Poklek Zalehnutí G R F nebo kolečko myši nahoru/dolu Držet levý CTRL Tip: Odemknete-li bonus DysTek Hi-Scope z Výstroje rozvědky, získáte dodatečný zoom při zaměřování (ovládá se pomocí kolečka myši). Běhání i skákání vyčerpává vaši energii. Pokud se ukazatel energie vyprázdní, není možné běžet dál, ačkoliv skákání je i nadále povoleno. Za běhu nelze používat zbraň. Jen některé zbraně mají více režimů střelby. Pozemní vozidla Činnost Zrychlit/jet dopředu Zpomalit/zpátečka Zatočit doleva/doprava Otočit věž Střelba z hlavní zbraně Jiný typ střelby/zoom (jen v tancích a Titánech) Protiopatření Volný pohled (jen tanky PAC a vzdušná vozidla) Poklek (jen Mechy) Z Příkaz W S A/D Myš Û MEZERNÍK nebo levé tlačítko myši 0 na numerické klávesnici nebo pravé tlačítko myši X Levý CTRL + myš Z 10 11

8 Činnost Přepnout na pozici vozidla 1 6 Běh (jen Mechy) Turbo (jen FAV) Vystřelit kapsuli (pouze obrněný transportér a vzdušná vozidla) Pohled zevnitř Pohled zezadu/zepředu Průlet Přepínání pohledů kamery Letouny Činnost Zrychlení/Zpomalení Zatočit doleva/doprava Zvednout nahoru/dolu Posunout doleva/doprava Střelba z hlavní zbraně Jiný typ střelby (pokud je k dispozici) Přepínání zbraní Protiopatření Volný pohled Katapult a padák Přepnout pozici vozidla 1 6 Pohled zevnitř Pohled zezadu/zepředu Průlet Přepínání pohledů kamery Příkaz F1 F6 Levý SHIFT nebo dvojitý stisk W Levý SHIFT pravé tlačítko myši F9 F10/F11 F12 C Příkaz W/S A/D Šipky Ù nebo myš nahoru/dolů Šipky Û nebo myš doleva/doprava MEZERNÍK nebo levé tlačítko myši 0 na numerické klávesnici nebo pravé tlačítko myši F X Levý CTRL + myš Stiskněte E a potom MEZERNÍK F1 F6 F9 F10/F11 F12 C Velící důstojník Činnost Přepínání Velitelské obrazovky Příkaz Vybrat četu 1 9 na Velitelské obrazovce 1 9 Vybrat více čet najednou Posouvání přiblížené mapy Zvolit Menu Velícího důstojníka Velicí kanál bitevní komunikace všem četám Velicí kanál bitevní komunikace jen vybraným četám Nastavení hry CAPS LOCK Podržte levý CTRL W/S/A/D Levé tlačítko myši Pravé tlačítko myši B. Než začnete hrát Battlefield 2142, musíte si založit profil. Po prvním spuštění se přihlašte pomocí údajů, které jste obdrželi ke svému EA kontu. Poznámka: Musíte být připojeni na internet. Pro hraní je požadována registrace přes internet. Pokud nemáte EA konto, klepněte na VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET a řiďte se instrukcemi na obrazovce. Pokud již EA konto vlastníte, zadejte své přihlašovací jméno a heslo a klepněte na PŘIHLÁSIT SE. Poznámka: Pokud jste zapomněli vaše přihlašovací jméno nebo heslo, klepněte na ZÍSKAT PODROBNOSTI a řiďte se dalšími instrukcemi na obrazovce. 2. Zvolte NOVÝ VOJÁK, pojmenujte jej a pokračujte na úvodní obrazovku. Pokud již vojáka máte, vyberte jeho jméno a pokračujte klepnutím na tlačítko ZVOLIT. Pokud jste si vybrali jméno, které již používá jiný hráč Battlefield 2142, budete muset zadat jiné jméno. NOVINKA: Pro jedno EA konto lze vytvořit až 4 vojáky. 3. Na úvodní obrazovce si vyberte typ hry: Chcete-li se připojit do on-line hry, zvolte MULTI-HRA, ze záložky RYCHLÉ na On-line obrazovce si vyberte server a zvolte PŘIDAT SE K SERVERU (viz str. 26). Chcete-li ihned začít hru pro jednoho hráče, zvolte HRA 1 HRÁČE a pak OKAMŽITÁ AKCE (viz str. 26). Na úvodní obrazovce můžete mimo jiné také upravit nastavení hry viz Další nastavení na str. 26. V 12 13

9 Než začnete Je na čase se pořádně vyzbrojit a vyrazit do předních linií ukázat nepříteli, že se jej nebojíte. Čerství rekruti by se měli nejdříve podívat na možnosti základního tréninku rozepsaného níže, zatímco zkušení veteráni mohou rovnou vyzkoušet sekci NOVÉ, kde najdou nejčerstvější informace o dění a také novou obsáhlou kampaň Titan. NOVINKA: Seznam kamarádů Novinkou v Battlefield 2142 je Seznam kamarádů (KAMARÁDI), přes který můžete vyhledávat své známé, zasílat jim zprávy a připojit se s nimi do on-line her. Chcete-li přidat svého známého mezi KAMARÁDY, zadejte jméno jeho vojáka do pole Vyhledat kamaráda a zjistěte, zda je právě připojen. Klepnutím na šipku ukazující doprava otevřete seznam serverů, najděte server, na kterém váš kamarád právě hraje, a připojte se k němu. Klepnutím na ikonu s bublinou nacházející se vedle jména vašeho kamaráda mu můžete poslat zprávu nebo se připojit do jeho hry. Chcete vědět, jak vyhrát celou válku? Přečtěte si kapitoly o Titánském režimu (str. 23) a Režimech Conquest a Conquest Co-op (str. 24). Pro nového rekruta může být orientace na bojišti obtížná v kapitole Herní obrazovka se můžete naučit, jak správně číst terén a neztratit se v ovládání (str. 16). Nechte si poradit, než se vydáte do boje: s výběrem rozličného vybavení vám pomůže obsáhlá nápověda v kapitolách Výstroje (str. 15) a Vylepšení a Přizpůsobení (str. 21). Mapa míst oživení Než se připojíte do bitvy, musíte si zvolit stranu EU nebo PAC a rozhodnout se, jakou roli na sebe v nelítostném boji o přežití vezmete. Zvolená výstroj je znázorněna ikonami Klepnutím na VÝSTROJ vyberte pro svého vojáka potřebnou výbavu Klepnutím na PŘIZPŮSOBIT otevřete okno pro doladění výstroje (viz str. 21) Vstupte do armády EU nebo PAC Odemknutá vylepšení jsou zobrazena tučně, zamknutá vylepšení jsou zašedlá Klepnutím na záložku ČETA zobrazíte seznam aktivních čet (viz str. 19) Na mapě si vyberte místo oživení na výběr jsou pouze místa ovládaná vaší stranou Stiskem tlačítka HOTOVO vstoupíte do hry na zvoleném místě oživení NOVINKA: Výstroje Nyní je potřeba se trochu vybavit: Battlefield 2142 nabízí čtyři nové výstroje ve variacích EU i PAC. Každá výstroj zpočátku obsahuje pouze omezenou výbavu nůž a standardní pistoli. Více možností získáte s přibývajícími body a odměnami, které vám zajistí vyšší hodnost a odemknou tak nové zbraně a vylepšení. Výstroj lze dodatečně upravovat pro různé bojové situace (viz Vylepšení a Přizpůsobení na str. 21). Rozvědka Kombinace palebné síly klasických artiklů zvláštních jednotek DemoPaků a rychlopalných zbraní spolu s množstvím precizních ostřelovacích pušek a kamuflážových doplňků poskytuje rozvědce řadu taktických výhod. Útočník Spojení těžké protipěchotní výzbroje s moderní zdravotní technologií umožňuje vojákům s výstrojí Útočníka rozsévat smrt mezi nepřáteli, stejně jako léčit i ta nejtěžší zranění ve vlastních řadách. Vyhledejte nepřítele a zničte jej bez zbytečných kompromisů automatickou puškou či vylepšenou brokovnicí. Nebo se vybavte lékárničkou a defibrilátorem a zkuste zachránit život některému ze svých parťáků. Chcete-li vyléčit svého parťáka, vezměte si do ruky lékárničku a postavte se vedle něj, nebo lékárničku položte před zraněného vojáka na zem. Pomocí defibrilátoru můžete léčit i zabíjet. Stačí se připlížit za nic netušícího nepřítele a dát mu smrtelný elektrický šok! Technik Jak by se dalo očekávat, výstroj Technika je určená pro boj s těžkou technikou: arzenál protileteckých střel a pozemních min, který je doplněn o systém aktivní detekce a identifikace nepřátelských vozidel, představuje hrozbu i pro ty nejvyspělejší bitevní stroje. S opravářským nářadím je pak hračka opravit jakoukoli škodu na vlastní technice. Chcete-li opravit vozidlo, připravte si opravářské nářadí a v blízkosti vozidla stiskněte tlačítko pro střelbu. Nářadí se s každým použitím opotřebovává, takže pokud indikátor klesne na nulu, je potřeba jej znovu doplnit. Podpora Vojáci s výstrojí Podpory představují skutečnou univerzální jednotku v poli. Díky svým všestranným schopnostem a štítům může voják Podpory proniknout až za čelní nepřátelskou linii a tam zle zaškodit pomocí chytře umístěného strážného děla, kulometem či EMP granáty, které snadno odstaví jakýkoli nepřátelský stroj. Chcete-li doplnit svému parťákovi munici, postavte se vedle něj a vezměte si zásobník s municí do ruky, nebo jej hoďte před parťáka na zem. Chcete-li doplnit munici ve vozidle, postavte se vedle vozidla s municí v ruce. Pokud máte Vylepšený zásobník munice, můžete naskočit dovnitř a doplnit zásoby všem členům posádky. Poznámka: Podrobnosti o všech bonusech a vylepšeních se dovíte na stránkách battlefield2142.ea.com

10 Herní obrazovka Herní obrazovku tvoří kromě hlavní plochy také obrazové rozhraní (HUD) a malá mapa. Je důležité, abyste uměli správně číst informace na obrazovce, během boje vám pak mohou rychlé reakce na nastalou situaci zachránit život. Příkazy velitele čety/ Zprávy od kolegů v četě Obrazové rozhraní (HUD) ve vozidlech Všechna obrazová rozhraní uvnitř vozidel zobrazují stav munice, poškození a přehřátí (pokud je potřeba). V levém dolním rohu obrazovky je navíc umístěn ukazatel polohy. Kolega Ukazatel zdraví (více se o zdraví dovíte v kapitole Útočník na str. 15) Ukazatel běhu Minimapa 3D mapa vzdálenosti ke kótám a jiným strategickým cílům Zásoby munice Zásobník/ přehřátí zbraně Vaše poloha je zvýrazněna žlutou tečkou, členové čety mají zelenou barvu a ostatní vojáci jsou vyznačeni bílou. Neobsazená místa jsou znázorněna šedou. Minimapa Kolega Příkaz velitele čety (čára naznačuje směr k zadanému cíli) Vozidlo/letoun Nepřenosná zbraň/dělo Kóta (neutrální body mají šedou barvu, obsazené kóty jsou barevné, zamčené kóty jsou přeškrtnuté červenou barvou) Na mapě se zobrazují také EMP a Orbitální útoky nařízené z vaší strany. Tabulka výsledků, Zkušenosti a Body kariéry Chcete-li získávat body a zkušenosti, budete muset o svou budoucnost bojovat on-line. Body a zkušenosti se započítávají do Bodů kariéry, které jsou nezbytné pro vaše povýšení. Poznámka: Body lze sbírat pouze během soubojů na hodnocených serverech. Více se dozvíte v kapitole Multi-hra na str. 23. Skóre lze zvyšovat mnoha různými způsoby, od zabíjení nepřátel až po zabrání a obranu kóty. Body se přidělují také za činnosti spojené s typem vaší výstroje např. za léčení kolegů nebo opravování vozidel ve vašem týmu. Bodování v Battlefield 2142 je vyhodnocováno průběžně, takže si můžete své výkony kdykoli porovnat s přáteli či s ostatními hráči na celém světě. Zkušenosti jsou závislé na počtu vojenských vyznamenání řádů, stužek a odznaků, které vám mohou být uděleny za význačné činy. Zkušenost se odvíjí také od bodů získaných za spolupráci v četě. Chcete-li zjistit, jak dosáhnout jednotlivých ocenění, zvolte na Štábní obrazovce VYZNAMENÁNÍ a pak na některé ze záložek klepněte na uzamčené (zašedlé) vyznamenání. Skóre a zkušenost se sčítají do Bodů kariéry: jakmile získáte dostatek Bodů kariéry, budete povýšeni. Hra nabízí celkem 40 hodností. Vedle standardních hodností můžete v Battlefield 2142 dosáhnout ještě tří dodatečných, vyšších důstojnických hodností (Generálmajor, Generálplukovník a Nejvyšší velící důstojník), které lze získat či ztratit vždy při týdenním vyhodnocování nejlepších on-line hráčů

11 Tip: Pokud zabijete nepřítele zblízka jen svým nožem, získáte jeho psí známku. Hrůzná sbírka několika takových, to už je důvod k vychloubání! Tabulka výsledků Chcete-li otevřít tabulku výsledků, stiskněte a podržte během hry klávesu TAB. Pravým tlačítkem myši aktivujte kurzor nad tabulkou. Klepnutím na HRÁČI nebo ČETY zobrazíte rozpis bodů. Stiskem tlačítka SPRAVOVAT můžete přizvat hráče na váš Seznam kamarádů nebo vypnout zvuk jejich VoIP. Tlačítko SERVER zobrazí informace o serveru a hlasování o mapě. Komunikační růžice Komunikační růžice jsou rozbalovací nabídky, ze kterých lze i uprostřed bojové vřavy snadno odesílat přednastavené zprávy. Vylepšující body Postupem na vyšší pozice získáte nejen slávu a prestiž, ale také body pro vylepšení. S těmito body můžete pro svého vojáka odemknout speciální zbraně a schopnosti (viz Přizpůsobení na str. 22). Chcete-li zaslat zprávu vašemu týmu nebo četě, stiskněte a podržte klávesu Q. Jakmile se otevře komunikační růžice, vyberte požadovanou zprávu a klepněte na ni. Zprávy jsou směrovány automaticky: např. požadavek o převoz bude přesměrován spoluhráčům ve vozidlech, zatímco požadavek na opravu obdrží pouze Technici. Tip: Pokud chcete vašim spoluhráčům udat pozici nepřátelského vozidla, zaměřte jej zaměřovačem a v radiokomunikační růžici zvolte prostřední možnost SPATŘEN. Chcete-li zaslat taktické rozkazy nebo jiné požadavky (podle toho, zda zrovna hrajete jako člen čety, velitel čety nebo velící důstojník), stiskněte a podržte klávesu T. Jakmile se otevře taktická komunikační růžice, vyberte požadovanou zprávu a klepněte na ni. Čety a Velitelský režim Dejte se dohromady s ostatními hráči a bojujte jako tým, staňte v čele vašich kolegů jako velitel čety nebo si vemte celou bitvu na starost jako velící důstojník všech spřátelených sil na bojišti. Komunikace zde hraje zásadní roli ať již použijete komunikační růžice nebo VoIP, vaše rozkazy musí bleskově dorazit až k těm nejposlednějším vojínům. Jak se přidat k četě nebo vytvořit vlastní Poslouchejte rozkazy velitele čety a snažte se být co nejvíc nápomocni ostatním kamarádům z čety body ani zkušenosti vás pak neminou. Chcete-li se přidat k existující četě, otevřete stiskem klávesy CAPSLOCK Mapu míst oživení a prohlédněte si seznam čet. Klepnutím na PŘIDAT SE se stanete členem vybrané čety. Chcete-li vytvořit vlastní četu, zvolte v seznamu čet možnost VYTVOŘIT nebo VLASTNÍ ČETA, nebo v herní obrazovce stiskněte klávesu INSERT. Bodování v četě a Vylepšení v poli Jako člen čety můžete odemknout tzv. Vylepšení v poli, které dočasně zlepší vaši výstroj. Tato vylepšení představují ukázku výstroje, kterou je možné později získat za povýšení. Jakmile se přidáte k četě, v levém horním rohu vašeho obrazového rohraní se zobrazí Indikátor Vylepšení v poli. Tento indikátor lze naplnit jen tak, že vykonáte něco prospěšného pro vaši četu v blízkosti místa, kde velitel čety vydal příslušný rozkaz (např. uzdravíte svého kolegu, opravíte jeho vozidlo nebo zneškodníte nepřítele). Když se indikátor zcela zaplní, obdržíte Vylepšení v poli. Dostupná vylepšení lze zobrazit stiskem klávesy CAPSLOCK. Nová Vylepšení v poli lze použít až při příštím oživení. Poznámka: Platí pouze při hraní na serveru s hodnocenou hrou. Získaná Vylepšení v poli jsou použitelná pouze na serveru, na kterém jste je získali

12 Velitel čety Pokud vytvoříte vlastní četu, automaticky se stáváte jejím velitelem. Kromě toho můžete velitelství přijmout i po vstupu do existující čety stačí, když po výzvě zobrazené na monitoru stisknete klávesu PAGE UP. Jako velitel čety budete dostávat rozkazy od velícího důstojníka. Tyto rozkazy můžete přijmout nebo zamítnout stiskem kláves PAGE UP a PAGE DOWN. Vylepšení pro velitele čety nejsou přístupná ostatním hráčům. Tyto doplňky k výzbroji mohou vaší četě přinést nezanedbatelné výhody (viz str. 16) Vydávání rozkazů a požadavků Stiskem tlačítka T můžete otevřít taktickou komunikační růžici a požádat velícího důstojníka o pomoc. Vlastní četě můžete zasílat kontextové příkazy: umístěte zaměřovač nad cíl, kótu nebo jakoukoli jinou pozici na mapě nebo ve hře a stiskněte prostřední tlačítko. Stiskem klávesy Q se aktivuje radiokomunikační růžice pro ostatní komunikaci (viz str. 12). Rozkazy a požadavky lze vydávat také přes Mapu míst oživení: pravým tlačítkem klepněte na cílový objekt a vyberte příslušný příkaz z rozbalovací nabídky. Velící důstojník Jako velící důstojník dovedete svou stranu k vítězství pomocí rozkazů, vysílaných ostatním jednotkám v poli. Chcete-li se stát velícím důstojníkem, otevřete Okno čety (klávesa HOME nebo CAPS LOCK) a stiskněte PŘIJMOUT. Pokud bude vaše žádost přijata (přednost mají hráči s vyšší hodností), budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí této funkce (klávesou PAGE UP velitelství přijmete, stiskem PAGE DOWN funkci odmítnete). Velicí obrazovka Na Velicí obrazovku se dostanete stiskem klávesy CAPS LOCK. Záložky rozložené kolem mapy vám poskytnou veškeré informace potřebné k řízení boje. Máte k dispozici přehled čet (viz níže), Minimapu a také následující příkazy ze záložky ASISTENCE: ZÁSOBY EMP ÚTOK DRUŽICOVÉ SNÍMÁNÍ SNÍMÁNÍ OBLASTI ORBITÁLNÍ ÚTOK Požadavek na shození zásob. Požadavek na úder EMP. Požadavek na proskenování celé mapy včetně pozic všech nepřátel Požadavek na vyslání UAV robota do zvolené zóny za účelem zjištění přesnějších pozic nepřátelských sil. Požadavek na orbitální úder (pouze v režimu Conquest). Stiskem tlačítka REZIGNOVAT uvolníte pozici velícího důstojníka. V Titánském režimu je k dispozici také volba POHYB TITÁNA, která slouží k přesouvání vašeho Titána. Družicové snímky a výstupy robota UAV jsou přístupné pouze velícímu důstojníkovi. Četa o tyto informace nemůže požádat (ani být požádána). Po mapě se pohybujte pomocí levého tlačítka myši, pokud potřebujete mapu oddálit či přiblížit, použijte kolečko. Informace o četě Podrobné informace o četě zjistíte na záložce Četa, stačí najet nebo klepnout na číslo čety. Aktuální rozkazy pro četu Stav VoIP Vysílačka pravým tlačítkem myši vydáte rozkaz Výstroj členů čety (pokud je voják ve vozidle, zobrazí se ikona vozidla) Vydávání rozkazů Na Velitelské obrazovce zvolte četu (nebo čety), pravým tlačítkem klepněte na libovolné místo na mapě a vydejte rozkaz pro tento cíl. Vylepšení výstroje členů čety Aktuální rozkaz pro vybranou četu Velitel čety Členové čety a jejich výstroj (první ikona) Stiskem klávesy T se otevře taktická komunikační růžice, přes kterou můžete vydávat kontextové příkazy přímo na bojiště: umístěte zaměřovač nad cíl nebo jakoukoli jinou pozici na mapě či ve hře a stiskněte prostřední tlačítko. Vylepšení a přizpůsobení Pokaždé, když nashromáždíte dostatek bodů k povýšení, dostanete také jedno vylepšení. Vylepšení nabízí novou výbavu a zvláštní schopnosti, které lze využít k přizpůsobení vámi zvolené výstroje. Pokud obdržíte vylepšení, zobrazí se na konci kola upozornění. Vylepšení, která si zde vyberete, budete moci použít již v příštím kole. Pokud si nechcete vybrat vylepšení ihned, můžete si jej vybrat kdykoli později na Úvodní obrazovce. Stiskem tlačítka VYBERTE SI VYLEPŠENÍ se dostanete do menu GENERÁLNÍ ŠTÁB > VYLEPŠENÍ, kde si jej můžete dodatečně zvolit

13 NOVINKA: Vylepšení mají nyní téměř okamžitou platnost již nemusíte restartovat hru, stačí, když na Mapě míst oživení zvolíte PŘIZPŮSOBIT a ihned si můžete vybrat nový luxusní doplněk pro příští kolo hry. Existují tři druhy vylepšení vylepšení výstroje, schopností hráče a vylepšení velitele čety. Každé z nich se používá jiným způsobem. Vylepšení výstroje Většina vylepšení se týká výstroje a může být použita jen tehdy, pokud vlastníte konkrétní výstroj (Rozvědka, Útočník, Technik nebo Podpora). Vylepšené součásti výstroje lze odemknout pouze v určitém pořadí všeobecně platí, že nejdříve je nutné odekmnout rozličné příslušenství a teprve potom nové zbraně. Rozhodněte se, zda se budete snažit získat několik vylepšení pro každou výstroj, anebo zda se zaměříte na jednu konkrétní a pokusíte se z ní co nejrychleji vytěžit maximum. Schopnosti hráče Tato vylepšení mají všeobecný vliv na výkon a výbavu hráče nehledě na typ jeho výstroje. Vylepšení velitele čety Tato vylepšení lze použít bez ohledu na typ výbavy, avšak jedině v roli velitele čety (četa nesmí být prázdná). Vylepšení velitele čety přináší jak taktické, tak obranné i útočné zvýhodnění. V jeden okamžik lze používat jen jedno vylepšení velitele čety. Tip: Drahocenný čas na bojišti lze ušetřit pomocí majáku MOV (místo oživení u velitele čety), který umožňuje členům čety oživení přímo u jejich velitele. NOVINKA: Přizpůsobení Před bojem si naberte dostatek výstroje, abyste se pak v poli mohli přizpůsobit proměnlivým potřebám boje. Klepněte na záložku PŘIZPŮSOBIT u vaší výstroje. Na pravé straně obrazovky jsou zobrazeny vaše zbraně, výbava i výbava velitele čety. Posunutím kurzoru nad tyto položky zobrazíte podrobné informace. Chcete-li přizpůsobit svou výstroj, označte libovolnou položku a myší ji přesuňte na příslušnou pozici na vašem vojákovi. Vámi zvolená výstroj je vybarvena tmavě šedou barvou. Pomocí zaškrtávacího políčka NASADIT TĚŽKOU ZBROJ si zvolte lehkou nebo těžkou zbroj. Lehká zbroj neposkytuje tolik ochrany jako těžká, avšak umožňuje rychlejší pohyb na bojišti i lepší regeneraci energie. Přizpůsobení výstroje může významným způsobem ovlivnit schopnosti vašeho vojáka. Pokud hrajete např. s Výstrojí rozvědky, můžete si vyzkoušet např. následující možnosti: Bojovat jako ostřelovač. Krýt své parťáky při postupu na nepřátelské území a neutralizovat nepřátelské cíle skrz optiku se stabilizátorem a vylepšeným zoomem. Hrát jako člen speciální jednotky a s pomocí aktivní kamufláže se proplížit až do nepřátelské pevnosti a tam připravit bujarou oslavu pomocí prskavek RDX DemoPak. Experimentujte s různými kombinacemi výstroje a pokuste se vždy přizpůsobit situaci na bojišti. MULTI-HRA Chcete-li si vyzkoušet boj o budoucnost s ostatními hráči na lokální síti nebo Internetu, zvolte MULTI-HRU. Poznámka: Body můžete obdržet pouze během soubojů na hodnocených serverech. NOVINKA: Titánský režim Titánský režim (dostupný pouze ve hře pro více hráčů) je horká novinka Battlefield Jedná se o obsáhlou kampaň plnou rozličných úkolů. Obrněné letouny zvané Titáni si dokáží zcela podmanit nebe, čímž svému velícímu důstojníkovi poskytují více než spolehlivé zabezpečení. Chcete-li vyhrát, musíte nejprve sundat nepřátelského Titána z oblohy a zároveň zmařit četné pokusy o zničení vašeho vlastního Titána. Týmová práce, taktika a totální nasazení, to je oč tu běží. Tip: Více informací se dovíte klepnutím na tlačítko TIPY K TITÁNŮM, které se nachází na obrazovce MULTI-HRA. Stav Titána je indikován barevným stínováním na jeho trupu Vnější linka zobrazuje energii ve štítech Titána Pozice nepřátelského Titána Zaberte raketové silo a pomocí raket zničte Titánu jeho štíty neutrální sila jsou vyznačena šedou barvou 22 23

14 . Chcete-li zničit štíty Titána, zajměte raketové silo. Zabrané silo bude automaticky vypouštět rakety, dokud jej nezničí nebo neobsadí nepřítel. Tip: Pokud jste v blízkosti sila, můžete stiskem klávesy T zobrazit odpočet do příštího výstřelu. Velící důstojníci mohou přesouvat své Titány nad celým bojištěm a podnikat s nimi zničující pozemní nálety. 2. Jakmile jsou štíty zničeny, vyhledejte obrněný transportér APC, umístěte jej poblíž Titána a vyšlete kapsuli. Ujistěte se, že kapsule letí směrem k Titánu. Hlavní obranou Titána proti kapsuli jsou jeho kanóny, které však nejsou kryté štítem. Použijte tanky, mechy nebo protivzdušné zbraně a pokuste se umlčet Titánské kanóny jednou provždy. 3. Probojujte se lodí až ke konzolím, které blokují přístup do centrální části Titána. Ideální je prorazit si cestu výbušninami, avšak je možné se prostřílet i ruční zbraní. Pokud má některý ze členů čety výstroj Podpory s Vylepšeným zásobníkem munice, bude vás moci zásobovat i během bojů uvnitř nepřátelského Titána. Velitel čety by měl v Titánu umístit svůj maják oživení, aby se přístup na Titána nezkomplikoval ani po případné smrti některého z neopatrných členů jeho čety. 4. Probojujte se až k hlavnímu reaktoru Titána a zničte jej. Pokud se zrovna nechcete účastnit nastávajícího ohňostroje, raději se ihned připravte vyklidit pozice. Tip: Existuje více způsobů, jak Titána zničit. Zkuste dát dohromady dostatečný počet raketových sil a pak Titán jednoduše rozstřílejte na šroubky Režimy Conquest a Conquest Co-op Klasická akce ve stylu bojuj a zajmi, která sérii Battlefield přinesla mnoho ocenění, pokračuje i v roce V obou režimech je vaším cílem snížit počet nepřítelových lístků na nulu. Zabití nepřátelského vojáka ubere jeden lístek, obsazení a držení kóty na mapě (viz níže) způsobí nepřetržitý odpočet soupeřových lístků. Na mapě typu Napadení vyhrává armáda, která sníží počet nepřítelových lístků na nulu. Bránící se armáda může snižovat počet lístků útočící armády postupně tím, že bude udržovat kontrolu nad všemi kótami na mapě. Útočící armáda může postupně snižovat počet lístků bránící se armády tím, že bude udržovat kontrolu nad všemi kótami na mapě. Na mapě typu Dvojité napadení vyhrává armáda, která sníží počet nepřítelových lístků na nulu nebo zabere všechny kóty na mapě. Počet lístků nepřítele se snižuje jen pokud držíte nadpoloviční většinu kót na mapě. Na mapě Čelní zteč zvítězíte, pokud počet nepřítelových lístků klesne na nulu. Rychlost, jakou nepřítel přichází o lístky, můžete zvýšit udržením kontroly nejméně nad polovinou kót na této mapě. V režimu Conquest Co-op jsou hráči spolčeni proti stranám ovládaným počítačem anebo naopak s počítačem spolupracují. Hráči si mohou vybrat kteroukoli stranu, avšak jsou vázáni stejnými pravidly jako během standardního režimu Conquest. Kóty Kóty v Battlefield 2142 mají dvě důležité vlastnosti. Zaprvé: kóty mohou být drženy kteroukoli stranou. Chcete-li zajmout kótu, zastavte se v její blízkosti. Chcete-li zajetí urychlit, přivolejte k sobě víc svých parťáků. Pokud všichni hráči v okruhu kolem kóty patří ke stejnému týmu, automaticky získávají kótu pod svou kontrolu. Pokud se o kótu bojuje, získá ji tým, který má kolem kóty více vojáků. Kóta však funguje také jako bod oživení. K tomuto účelu může kótu využívat jen strana, které kóta patří. Některé kóty obsadit nelze, takové jsou na minimapě vyznačeny červeným kroužkem. Hra on-line Na obrazovce pro MULTI-HRU zvolte ON-LINE a poté si vyberte on-line hru, ve které se utkáte s hráči z celého světa. Během boje se můžete se svou četou dorozumívat pomocí VoIP. PRO HRANÍ JE POTŘEBA SE ZAREGISTROVAT PŘES INTERNET. VYŽADOVÁNO PŘIPOJENÍ K INTERNETU. PRÁVNÍ PODMÍNKY ELECTRONIC ARTS A INFORMACE O UPDATECH JSOU K NAHLÉDNUTÍ NA STRÁNKÁCH ABYSTE SE MOHLI ZAREGISTROVAT, MUSÍTE BÝT STARŠÍ 13 LET. EA SI VYHRAZUJE PRÁVO UKONČIT ON-LINE SLUŽBY 30 DNÍ PO UPOZORNĚNÍ NA SVÝCH STRÁNKÁCH Na On-line obrazovce začněte jednou z následujících možností: RYCHLÉ Vrhněte se přímo do akce. Ze seznamu stačí vybrat přístupný server a klepnout na PŘIDAT SE K SERVERU. POKROČILÉ Zjednodušte si výběr serveru pomocí několika podmínek zadejte např. velikost mapy, nastavení palby do vlastních řad apod. Klepnutím na ikonu se symbolem + můžete přidat svůj oblíbený server. Poznámka: Zaškrtnutím políčka Hodnocené zajistíte, že se v seznamu budou zobrazovat pouze Hodnocené servery. Jen na takových serverech lze sbírat body. HISTORIE Zde máte k dispozici přehled serverů, na kterých jste hráli v minulosti

15 Místní síť Chcete-li začít hru na místní síti (nebo se k již existující hře připojit), zvolte MÍSTNÍ SÍŤ. Zkontrolujte prosím, zda jste připojeni k místní síti (LAN). PŘIDAT SE VYTVOŘIT Vyberte si některou z existujícíh her na vaší lokální síti. Klepnutím na AKTUALIZOVAT SEZNAM můžete obnovit přehled dostupných her. Do hry se připojíte tlačítkem PŘIDAT SE K SERVERU. Nastavte si hru podle vlastních potřeb. Zvolte si režim hry a mapu (včetně počtu hráčů), případně upravte další nastavení. Pojmenujte svůj server a v případě potřeby nastavte heslo pro připojení. Hru spustíte klepnutím na tlačítko SPUSTIT SERVER. Pronájem serveru Pronajměte si výkonný dedikovaný server pro hostování vlastních on-line her. Klepněte na PRONÁJEM SERVERU a pak zvolte VÍCE INFORMACÍ. Otevře se webový prohlížeč se stránkou, na které se o pronájmu dozvíte další podrobnosti. Hra 1 hráče Než se vydáte s kůží na (on-line) trh, rozcvičte se v režimu pro jednoho hráče. Jedině tréninkem se můžete vyhnout potupným předčasným odchodům z náročnějších on-line bitev. OKAMŽITÁ AKCE odstartuje hru (jen 16 hráčů) na jedné z pěti náhodných map v režimu Conquest Co-op. Pomocí posuvníků si nastavte počet kol a úroveň obtížnosti počítačem řízených protivníků (Dovednost botů). Další nastavení Obrazovka generálního štábu Zde si můžete prohlédnout statistiky, vylepšení, ocenění a vaše umístění v tabulce nejlepších hráčů. Nastavení Upravte si nastavení hry, ovládání, grafiky a zvuků tak, aby váš požitek z Battlefield 2142 byl co nejlepší. Řešení problémů EA Downloader Máte-li nějaké potíže s programem EA Downloader, navštivte laskavě webové stránky programu EA Downloader na adrese nebo webové stránky naší zákaznické podpory na adrese kde si můžete vyhledat podrobnou nápovědu v sekci Poslední novinky nebo klepnutím na odkaz Získat pomoc. Ovladače grafické a zvukové karty Zastaralé ovladače grafické nebo zvukové karty mohou vést k pomalému nebo trhanému průběhu hry a v některých případech mohou zcela zabránit jejímu spuštění. Abyste si hru mohli dokonale vychutnat, přesvědčete se, zda máte nainstalovány nejnovější ovladače grafické a zvukové karty. Tyto ovladače lze obvykle stáhnout z webové stránky výrobce vašeho systému nebo hardwaru. Pokud si nejste jistí, jaký typ grafické nebo zvukové karty máte nebo nevíte, jak aktualizovat ovladače na svém systému, nahlédněte do dokumentace, která se dodává s vaším systémem nebo periferním zařízením. Aplikace běžící na pozadí a antivirové programy Pro dosažení optimální výkonu této hry doporučujeme před spuštěním hry ukončit veškeré aplikace na pozadí, jejichž běh není nezbytně nutný. V některých případech pomůže ukončení aplikací na pozadí vyřešit padání nebo zamrzání hry. Pokud na vašem systému běží antivirový program, doporučujeme jej před spuštěním hry ukončit nebo zavřít. Pro ukončení programu najděte ikonu antivirového programu na systémové liště Windows. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu a zvolte ZAVŘÍT, UKONČIT nebo jinou odpovídající možnost. Komunita Zde si můžete přečíst nejčerstvější novinky EA NEWS a titulky tvůrců hry a celého týmu zodpovědného za Battlefield Dále je zde možnost aktivovat vlastní hru nebo si přehrát záznamy dříve odehraných bitev

16 Soubor technické podpory Vaše hra obsahuje soubor technické podpory, který by vám měl pomoct vyřešit jakékoli potíže, které se mohou vyskytnout. V souboru najdete řešení většiny běžných problémů, které se mohou objevit při instalaci nebo hraní hry. Poté, co hru nainstalujete, klepněte na tlačítko Start systému Windows a v nabídce Programy (resp. Všechny programy) vyhledejte příslušnou složku EA, hlavní složku příslušné hry a v ní položku technické podpory. Dříve než se obrátíte na zákaznickou podporu společnosti EA, pokuste se laskavě nejprve najít řešení v tomto souboru. Chcete-li zkontrolovat, zda váš počítač vyhovuje minimálním požadavkům na systém (viz část Systémové požadavky na str. 6), které daná hra má, můžete využít program dxdiag, který rozpozná hardwarové součásti vašeho systému a informace o nich uspořádá do podrobného hlášení. Toto hlášení také případně pomůže zákaznické podpoře společnosti EA rychleji vyřešit vaše potíže. Jak získat informace o systému: 1. Klepněte na tlačítko Start, zvolte položku Spustit, do dialogového okna, které se objeví, zadejte dxdiag a poté klepněte na tlačítko OK. 2. Klepněte na tlačítko Uložit všechny informace, hlášení s příslušnými informacemi se uloží a vy si ho můžete poté přečíst nebo vytisknout. Budete-li se chtít obrátit na technickou podporu společnosti EA, ujistěte se nejprve, že máte toto hlášení k dispozici. Zákaznická podpora jsme tu pro vás! Navštivte internetovou stránku a klepněte na odkaz TECHNICKÁ PODPORA. Dostanete se na naše on-line centrum. S největší pravděpodobností máme řešení vašeho problému již připraveno v naší informační databázi o tom se můžete přesvědčit klepnutím na odkaz NAJÍT ODPOVĚDI. Řešení, která jsou v této databázi k dispozici, používají také pracovníci našeho týmu zákaznické podpory. Můžete se tedy spolehnout na jejich přesnost a aktuálnost. Abyste dostali přesnou odpověď, je důležité pozorně vybrat typ hry, její název i platformu, na které hrajete. Když budete volat do centra zákaznické podpory, mějte po ruce vytištěné hlášení z programu dxdiag. Pomůžete nám tím najít řešení vašeho problému v co nejkratší době. Poznámka: Zákaznická podpora nemůže poskytovat rady a tipy k hraní hry ani kódy. Mějte prosím na paměti, že většinu problémů, s nimiž se při hraní počítačových her setkáváte, je možné vyřešit, pokud využijete služeb našeho on-line centra technické podpory. Telefon zákaznické podpory: Vzhledem k povaze většiny potíží souvisejících se spouštěním počítačových her je jednodušší a obvykle i rychlejší řešit je prostřednictvím našeho Střediska podpory on-line. Středisko podpory neposkytuje rady či tipy k hrám. Pokud si s hrou nevíte rady, obraťte se na naši oficiální linku pomoci. Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně této příručky. Nejčerstvější informace od EA! Pokud chcete být pravidelně zásobováni nejnovějšími zprávami, recenzemi a dalšími informacemi přímo od společnosti Electronic Arts, zaregistrujte se a dostanete od nás oficiální novinky EA přímo na vaši ovou adresu. Navštivte naše stránky na adrese a zaregistrujte se už dnes! Prohlášení Společnost Electronic Arts si vyhrazuje právo vylepšovat produkt, který je v této příručce popsán, kdykoliv a bez předchozího oznámení. Tato příručka a software v ní popisovaný podléhají zákonu o ochraně autorských práv. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky ani popisovaného softwaru nesmí být kopírována, množena, překládána ani převáděna na jakékoli elektronické médium nebo do strojově čitelné formy bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Electronic Arts Ltd, Customer Services, PO Box 181, Chertsey, KT16 0YL, Anglie, Spojené království 28 29

17 2006 Digital Illusions CE AB. Všechna práva vyhrazena. Battlefield 2142 je obchodní značka Digital Illusions CE AB. Electronic Arts, EA a logo EA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Electronic Arts Inc. v USA a/nebo v ostatních zemích. EA je obchodní značka Electronic Arts. Tento produkt obsahuje technologii, jejíž licenci vlastní GameSpy Industries, Inc. (c) GameSpy Industries, Inc. Všechna práva vyhrazena. Využívá Bink Video Technology. Copyright (C) RAD Game Tools, Inc. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků. Podporu regulérních výrazů zajišťuje balíček knihoven PCRE, což je open-sourcový software, který napsal Philip Hazel a který je pod ochranou autorským zákonem u organizace University of Cambridge v Anglii. Zdrojový kód balíčku PCRE je k dispozici na adrese ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/. Tento produkt používá komprimační software PME, (C) Zachary Hansen, Software PME byl upraven pro použití v tomto produktu. Původní zdrojový kód PME je k dispozici na adrese 30 DGX MT

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS B64-4144-08 Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4 Začínáme 8 Úvodní nastavení 8 Najdi a běž! 9 Nalezení restaurace

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

Internet Security. Uživatelská příručka. Antivirus Firewall Antispam Antispyware Rodicovský kontrola. Copyright 2005 SOFTWIN

Internet Security. Uživatelská příručka. Antivirus Firewall Antispam Antispyware Rodicovský kontrola. Copyright 2005 SOFTWIN Internet Security Uživatelská příručka Antivirus Firewall Antispam Antispyware Rodicovský kontrola Copyright 2005 SOFTWIN BitDefender 9 Internet Security BitDefender 9 Internet Security Uživatelská příručka

Více

Jak vstoupit do Staré Republiky. Instalace (pro uživatele diskové verze hry)

Jak vstoupit do Staré Republiky. Instalace (pro uživatele diskové verze hry) Obsah 1 Jak vstoupit do Staré Republiky 3 Odstraňování obecných problémů 4 Tvorba postavy 4 Třídy Republiky (Republic Classes) 7 Třídy Impéria (Sith Empire Classes) 10 Výběr rasy 11 ovládání (Controls)

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Nástroji Tvoření světa Beta-verzi

Nástroji Tvoření světa Beta-verzi Nástroji Tvoření světa Beta-verzi LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI EA Electronic Arts Inc, a její dceřiné a sesterské společnosti a poskytovatelé licencí (společně

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Varování před epilepsií

Varování před epilepsií Varování před epilepsií Následující informace si přečtěte dříve, než začnete hru používat, nebo ji umožníte používat svým dětem. Záblesky světla a blikající obrazy mohou u některých lidí vyvolávat epileptické

Více

Inosat Pet Locator. 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv. Uživatelská příručka

Inosat Pet Locator. 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv. Uživatelská příručka Inosat Pet Locator 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv Uživatelská příručka Obsah: 1. Spuštění a konfigurace Inosat Pet Locator 2. Vyhledávání pomocí počítače 3. Vyhledávání pomocí mobilního telefonu

Více

Inosat Child Locator. 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv. Uživatelská příručka

Inosat Child Locator. 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv. Uživatelská příručka Inosat Child Locator 100% GPS kontrola kdykoliv a kdekoliv Uživatelská příručka Obsah: 1. Spuštění a konfigurace Inosat Locator 2. Vyhledávání pomocí počítače 3. Vyhledávání pomocí mobilního telefonu /

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nordic Games GmbH Landstrasser Hauptstrasse 1/Top 18 A-1030 Vídeň Rakousko 2012 Heuristic Park Inc., USA; 2012 Nordic Games GmbH, Rakousko. Držitelem výhradní licence je Nordic Games

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více