Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.------------------------------------------------------------------------ 2.------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Hodnocení: Diktát: Jméno: Jazyk a test : Celkem bod : Narozen(a): 1. Pokaždé když se ubírám po silnici od m sta k nádraží vzpomenu si na otce jak odcházel do války. Tatínek šel a plakal jako dít kdežto maminka neplakala a já jsem také neplakal protože se mi zdálo správné že musí plakat ten kdo odjíždí a ne ti co z stávají. Stoupl jsem si k železnému sloupu co podpírá st echu nástupišt a prsty jsem ohmatával litinové kv ty. Ur ete: a) po et árek v ukázce : 9, 10, 11, 12, 13 b) postupn druh podtržených vedlejších v t v textu: P te k jednotlivým otázkám pat né odpov di : 1. Co íkáte tomu, že v esku neoblíbený sudí Collina bude tvrtým rozhod ím v sobotním duelu? 2. Na koho si budete dávat nejv tší pozor? 3. Pot etí hrajete proti N mecku. Mohou se tyhle týmy ješt n ím p ekvapit? 4. Uv domujete si význam zápasu? A. Nemá smysl íkat konkrétní jména, protože nebezpe ní jsou i obránci. B. Jako tvrtý sudí nem že uškodit, a pokud by šel na trávník, pak bych se nebál. Je to jeden z nejlepších rozhod ích sv ta. C. Jist, když vyhrajeme, máme jistý postup. Remíza mnoho ne eší. D. Myslím, že neexistuje v bec nic, ím by jeden zasko il druhého. V týmu soupe e jsou hrá i, které známe už z kvalifikace. 3. Ke kterým dv ma autor m a jejich díl m se vztahuje text Ji ího Suchého : Panna: Umrlec : R ženec s sebou vzala jsem P kná noc jasná v tu dobu Umrlec : sp chají živí ke hrobu. Fuj po babi ce kloko í A nežli zvíš jsi hrobu blíž jako had tebe oto í má milá nic se nebojíš? Sbor: R ženec vzal a zahodil Panna: a byli skokem dvacet mil Ach podle mého názoru a byla cesta nížinou bylo již dosti hororu p es vody luka bažinou Je první máj je lásky as a po bažin po sluji hrdli in zve ku lásce hlas modrá sv télka laškují 1. auto i :. 2. díla :

2 4. V které výpov di není porušeno pravidlo p ímé i : a) A víš ty, co to znamená v echách? Obo ila se na n j v slzách. b) Dokázal jsem to hlavn s tvou pomocí, drahá, zašeptal ve snaze ji udob it. Kdybys la, co to znamená být eský král! c) Bude za n jaký as tr n eský nabídnut cizinci? S tím mám souhlasit? 5. Jmenujte odpovídající slohový útvar ukázky : Byl neoby ejn vysoký, krásn urostlý, s tvá í jemných šlecht ných rys, pyšn vykroužených rt, hebké pleti, podivuhodných chladných i blahosklonných, p iv ených, p ekrásných, jako erná káva hn dých o í a energické oblé brady. 6. Naleznete v úryvku pojmenování pro dv zem? Které? Ve filmu Hlu ná samota, který byl nato en podle stejnojmenné p edlohy Bohumila Hrabala, vytvo il hlavní roli p edstavitel filmové školy zem galského kohouta. S úsp chem se setkalo promítání rovn ž v zemi tulipán, kde není filmová tradice tak významná Um ní se p ibližuje každodennímu životu, malí i zobrazují skute nost pravdiv. 2. Plošné výtvarné dílo, v n mž se k sob a p es sebe nalepují útržky r zného materiálu papíru, textilu apod. 3. Um lci lp jí na malování podle p írody. Docházejí k záv ru, že krajina se m ní v závislosti na hodin, ro ní dob a po así, mají zálibu v prchavém sv tle, které se odráží velmi asto na hladin ek. Která charakteristika se vztahuje k : A. impresionismu 1. B. realismu 2. C. koláži V které výpov di není chyba: a) Husovy a Komenského kázání zná dnes málokdo. b) Vzpomíná na starobylá nám stí, která jí utkv la v mysli natrvalo. c) Z jeho vypráv ní jsme nabyli dojmu, že za Moravou a echy kon í Evropa. 9. Který z uvedených výraz nemá v n kterém svém mluvnickém tvaru jiný slovní základ : 1. žít 4. jít 2. lov k 5. dobrý 3. být 6. zlý 10. Pojmenujte literární útvar: Pochmurn lad ná lyricko-epická báse s tragickým vyvrcholením je

3 11. Která z následujících úprav odstra uje interpunk ní chyby v souv tí : a) Ve druhé p li prodloužení se st ídající soupe krásn trefil, ale pravidlo st íbrného gólu velelo b) Ve druhé p li prodloužení se, st ídající soupe, krásn trefil, ale pravidlo st íbrného gólu velelo c) Ve druhé p li prodloužení se st ídající soupe krásn trefil ale pravidlo st íbrného gólu velelo d) Ve druhé p li prodloužení se st ídající soupe krásn trefil, ale pravidlo st íbrného gólu, velelo 12. Vyberte dvojici slov s podobným vztahem, jaký je mezi slovy pravda lež: a) Zem Mars c) eka potok e) dobro zlo b) ervený zelený d) leden únor 13. Stejné asování (slovesnou t ídu) mají slovesa ve skupin : a) stlát hrát b) smát - orat c) vést moci d) plakat - rýt 14. P te k sob synonymní výrazy : 1. repetice a) protiklad symetrie b) obm na kontrast c) opakování variace d) soum rnost K období husitskému se vztahuje píse : a) Svatý Václave b) Hospodine, pomiluj ny c) Ktož jsú boží bojovníci 16. Co spojuje uvedené autory : J.Werich 1. psali též literaturu pro d ti B.N mcová 2. žili ve stejné dob K. apek 3. inspirovali se p evážn lidovou slovesností K.J.Erben 17. Originál má koženou vazbu se zlatým nápisem Deník a ítá 95 stran. Psala jej V ra Kohnová, dvanáctiletá židovská dívka z Plzn. Poslední záznam pochází z 15. ledna 1942, o dva m síce pozd ji zmizela ze sv ta. Zápisky eské Anny Frankové nyní vycházejí knižn. Autorka Deníku se stala ob tí : a) 1. sv tové války b) 2. sv tové války c) únorového politického p evratu 18. Podávám ct nému tená stvu ástku d jin eských, sahající do roku 1526 s tím oznámením, že smrtí krále Ludvíka i koncem v ku Jagellonského kon ím své vypravování politických událostí v echách. Autorem ukázky m že být : a) Dalimil b) F. Palacký c) Karel IV. 19. Který íselný výraz je napsán správn : a) (bez) tisíce devíti set osmdesáti devíti b) (s) t emi tisíci šestisty padesáti osmi c) (kolem) p t tisíc sedm set šedesáti p ti

4 20. Které vyjád ení obsahuje chybnou slovesnou vazbu : 1. Katka Neumannová svým st íbrem a zlatem zkompletovala svou sbírku medailí. 2. Hašek vychytal Detroitu šestou výhru v ad. 3. eští reprezentanti ve skoku na lyžích se v Sapporu nevešli do finálové osmi ky. 4. Hosté se op t museli obejít o zkušené borce. 21. Smrky nedalekého lesa šum ly jaksi odvážn, jako by skandovaly dlouhé sloky starodávného hrdinského zp vu. Olše, stojící v drobných shlucích, prozp vovaly táhle jakési zp vy a b ízy ve stráni jako by se práv vrátily z krajiny sn, šeptaly, dívíce se tomu, že už je ve er. Jaký um lecký prost edek p evažuje v uvedeném textu : 22. Do kterého z uvedených sv tadíl byste zakreslili : a) eku Nil b) Brazílii a) b) Která z možností pat í na vynechané místo : Fotbaloví fanoušci již ekali na p íští utkání. Cht li se vyhnou st et m. Ale pon vadž z autobusu soupe za al nelítostný útok, ukázali, že nectí zásadu Kristovu, a dali se strhnout k odvet. a) kde nic není, ani smrt nebere c) kdo do tebe kamenem, ty do n j chlebem b) kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá d) komu není rady, tomu není pomoci 24.V které v není chyba : a) Ne aby jste p išli pozd! b) Díky za pomoc, ale zvládli bysme to i sami. c) Kdybychom pracovali spole, již by p átelé bydleli ve svém. 25. Nejúsp šn jším filmem p i udílení prestižních cen eský lev se stal : a) Kráska v nesnázích b) Obsluhoval jsem anglického krále c) Vratné lahve 26. Kde je správn uveden název filmu a jméno režiséra : a) Kráska v nesnázích.jan Sv rák b) Obsluhoval jsem anglického krále..jan H ebejk c) Vratné lahve Jan H ebejk d) Kráska v nesnázích..ji í Menzel e) Vratné lahve Jan Sv rák

5 27. Posu te, kdy je sloveso být sponové : a) byli bychom vítáni c) byl bohatý b) není o ekávána d) jsou stíháni 28. V které v není chyba : a) S žádnou jinou osobností eských d jin nejsou tak asto spojována vypravování o dennodenních hrdinných inech, jako se zchudlým zemanem Janem Žižkou. b) Z pov stí, které si lidé o Žižkovi vypravovali, je patrný velký obdiv k lov ku, jež se dovedl postavit p esile nep átel. c) Vypráv ní se p edávala s generace na generaci a dopl ovala se novými prvky, jiné prvky pak zase zanikly. 29. V které z následujících možností je vyjád ena domn nka : a) Co se tý e M stských divadel, v tom prost edí jsem žádnou újmu nepoci ovala. b) Hrát v Národním divadle, byla by situace asi pon kud jiná. c) Když se setkáte s režisérem, u n hož rozumíte tomu, co po vás chce, nepátráte po jeho metodách. d) Divadlo mám tak ráda, že moc lásky pro to další nezbývá, krom etby ovšem. 30. Dopl te vždy jedno (stejné) chyb jící písmeno do sloupce 1. Vý - o (r, l, k, h, t) 2. pro - lube (k, t, d, h, v) mo - ouz ná - on ko - oul - oun ko - ou zá - on 31. Která slovesná kategorie se m ní, zm níme-li rozkaz v zákaz : zapal nezapaluj vsta nevstávej zaho nezahazuj dej - nedávej Na základ ukázky ur ete : a) autora b) název díla.. Harpagon : Zlod j! Vrah! Loupežník! Chy te ho!o spravedlnosti! Spravedlivé nebe! Jsem ztracen! Jsem zni en! Zabili m! Ukradli mi peníze! Kdo to m že být?kam se pod l?kde v zí? Kde se schoval? Co podniknout, abych ho dopadl? Kam se rozb hnout? Není snad tam? Nebo tady? kdo je to? St j! Vra mi mé peníze tašká i Mé milé peníze!mé chudinky Penízky! Oloupili m o vás. 33. Které tvrzení je správné : a) V tšina soch na Karlov most v Praze je z období baroka. b) Stavitelem Karlova mostu byl Petr Parlé, v tšina soch na n m je z jeho ruky. c) Karl v most je nádherná barokní spona spojující Staré M sto a Malou Stranu. V tšina mosteckých soch je ale z období gotiky. 34. Skleníkový efekt je vyvolán p edevším : a) SO 2 b) CO 2 c) NO x d) SO 3

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz SANACE SKLÁDKY V LUKAVICI

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ.

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. MÍSTOPIS OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ. ÁST II. SOUDNÍ OKRES UHLÍ SKOJANOVICKÝ. VYDÁNO

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o

Více