Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení"

Transkript

1 Hluboká nad Vltavou Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Výběrové řízení na body viz výzva k podání zakázky Toto výběrové řízení obsahuje: Vytvoření www stránek a informačního systému Projekt: Registrační číslo: Vybudování webového a informačního systému CR pro sportovně rekreační areál Hluboká nad Vltavou CZ.1.14/3.3.00/ Vedoucí projektového týmu: David Šťastný Kontakt: Hluboká Baseball & Softball Club o.s. jako zadavatel zakázky, Vás, jako potenciální zájemce o zakázku v rámci projektu Vybudování webového a informačního systému pro CR sportovně rekreační areál Hluboká nad Vltavou, vyzývá k podání nabídky na realizaci aktivit respektive www stránek a informačního systému. Zadávací řízení není realizováno dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení je realizováno dle podmínek ROP NUTS II JZ.

2 I. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Hluboká Baseball & Softball Club o.s. Právní forma: Občanské sdružení Sídlo zadavatele: Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou IČ/DIČ Osoba oprávněná jednat ve věcech Bc. David Šťastný smluvních: Telefon/fax: II. Identifikační údaje projektu Operační program: Regionální operační programu NUTS II Jihozápad Oblast Podpory: Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Název projektu: Vybudování webového a informačního systému CR pro sportovně rekreační areál Hluboká nad Vltavou Registrační číslo: CZ.1.14/3.3.00/ III. Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho specifikace Název zakázky: Vybudování webového a informačního systému CR pro sportovně rekreační areál Hluboká nad Vltavou Druh zakázky: - služba Předmět zakázky: - vytvoření webového portálu a informačního systému., - bližší specifikace je uvedena v návrhu smlouvy o dílo a jejích příloh, které jsou součástí této výzvy. IV. Doba a místo plnění zakázky Zhotovitel je povinen plnit zakázku v termínu stanoveném smlouvou. Místo plnění zakázky: Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou, www stránky.

3 V. Kvalifikační předpoklady Uchazeč spolu s nabídkou předloží: - Statutárním zástupcem podepsané čestné prohlášení, že o nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, o na majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, o není v likvidaci, - u právnických osob kopii výpisu z obchodního rejstříku, u fyzických osob kopii živnostenského oprávnění. VI. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude obsahovat: - cenu díla bez DPH, - celkovou cenu díla včetně DPH. Předpokládaná cena za předmět plnění této zakázky byla stanovena ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Nabídka bude předložena s DPH platným pro rok VII. Obchodní podmínky Uchazeč předloží nabídku zpracovanou v souladu s požadavky vymezenými v této výzvě. Uchazeč musí v návrhu smlouvy zadavatele akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši Kč, a to v případě porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. Splatnost faktur musí být nejméně 14 dnů ode dne vystavení. Zadavatel požaduje uchování dokladů o realizaci u zhotovitele po dobu 10 let od ukončení zakázky. Vzhledem k tomu, zakázka je financována z veřejných zdrojů, požaduje zadavatel dále dodržování podmínek publicity dle ROP NUTS II JZ. VIII. Požadovaná struktura nabídky Pod pojmem nabídka se rozumí cenová nabídka podaná uchazečem o zakázku včetně způsobu realizace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána statutárním zástupcem společnosti. Nabídka musí splňovat požadavky výzvy.

4 IX. Způsob hodnocení nabídek Nabídka, která nebude splňovat požadavky výzvy, bude vyřazena a nebude hodnocena. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Předložená nabídka musí být jednoznačná, konkrétní a úplná. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení doplnit nebo zrušit bez udání důvodu, či zadat pouze část díla. Předložené nabídky nebudou vráceny. X. Lhůta a podmínky pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky končí 11. ledna 2009 ve hodin na adrese Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou. Zásilky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. Na obálce musí být uveden odesílatel, adresát, název zakázky a nápis NEOTVÍRAT. XI. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání nabídek s obálkami se uskuteční dne 12. ledna 2010 v v zázemí baseballového klubu v ulici Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou. XII. Vázanost nabídek Uchazeči o zakázku jsou vázáni svými nabídkami nejméně po dobu 3 měsíců ode dne předložení nabídky. XIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce, která musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poštovní adresa podání nabídek: Hluboká Baseball & Softball Club o.s. Smetanova Hluboká nad Vltavou Zadavatel si vyhrazuje v případě potřeby možnost zrušit zadávací řízení Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo Bc. David Šťastný Předseda Hluboká Baseball & Softball Club o.s.

5 Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník Číslo smlouvy Čl. 1 Smluvní strany Objednatel Obchodní firma / název: Hluboká Baseball & Softball Club o.s. Sídlo ulice, č.popisné / č.orientační, PSČ, obec: Smetanova 410, Hluboká nad Vltavou IČ: Odpovědný zástupce: Bc. David Šťastný Kontaktní osoba: Bc. David Šťastný Kontaktní spojení (tel., ): Bankovní spojení: /0300 Čl. 1 Smluvní strany Zhotovitel Obchodní firma / název: Sídlo ulice, č.popisné / č.orientační, PSČ, obec: IČ: Odpovědný zástupce: Kontaktní osoba: Kontaktní spojení (tel., ): Bankovní spojení: Čl. 2 Předmět smlouvy 1) Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zrealizovat pro objednatele Vybudování webového a informačního systému CR pro sportovně rekreační areál Hluboká nad Vltavou. podpořeného z ROP NUTS II JZ. Dílo zhotovitel provede za následujících podmínek: a) Budou vytvořeny www stránky a informačního systému.včetně všech náležitostí viz. příloha 1 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky publicity dle ROP NUTS II JZ a dle manuálu hlubockého baseballového klubu, respektive Sportovně relaxačního areálu, který mu bude dán k dispozici a dále dle žádosti o grant k dispozici na vyžádání u objednatele. b) Texty, fotografie a grafická úprava včetně finální podoby výstupů musí být nejprve schváleny objednatelem. Také o způsobu a distribuci materiálů rozhodne objednatel. Nákupy a druhy komponentů schvaluje objednatel.

6 c) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze 2 této smlouvy. d) V případě nedostupnosti požadovaných komponent viz. příloha č. 1 Smlouvy o dílo, je povinen zhotovitel najít optimální náhradu. Čl. 3 Cena díla 1) Smluvní strany se dohodly, že cena za splnění předmětu smlouvy definovaného v čl. 2 této smlouvy činí.. Kč. 2) Dílo může být ze strany zhotovitele fakturováno následujícím způsobem. Dílčí fakturu může zhotovitel vystavit vždy po ukončení jedné z částí zakázky vyjmenovaných v článku 2, odstavec 1. Na každou část zakázky je možné vystavit zálohovou fakturu ve výši ,- Kč 3) Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. 4) Faktura musí obsahovat přesné označení objednatele a zhotovitele, specifikaci díla, bankovní spojení, identifikační číslo zhotovitele a termín splatnosti faktury. 5) Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury. Čl. 4 Doba plnění díla 1) Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: - www stránky budou předány nejpozději do informační systém bude předán nejpozději do Čl. 5 Práva a povinnosti smluvních stran 1) Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou písemně k těmto právním úkonům zmocní. 2) Objednatel je povinen na požádání zhotovitele poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. 3) Objednatel bude zajišťovat publicitu akce prostřednictvím tiskových zpráv a internetových stránek a 4) V případě potřeby poskytne objednatel zhotoviteli dohled nad dodržením podmínek publicity dle podmínek ROP NUTS II JZ, 5) Objednatel je povinen nakládat se všemi informacemi získanými od zhotovitele jako s informacemi důvěrnými a s informacemi charakteru obchodního tajemství. 6) Zhotovitel je povinen předat při podpisu této smlouvy objednateli jména a příjmení jeho zaměstnanců včetně spojení na ně, kteří budou s objednatelem při plnění předmětu této smlouvy aktivně a rychle spolupracovat. 7) Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady, které by mohly mít přínos pro tvorbu předmětu této smlouvy. 8) Způsob komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem stanovuje objednatel. Zhotovitel se zavazuje respektovat standardizovaný postup objednatele. 9) Zhotovitel je povinen uchovat doklady o realizaci akce po dobu 10 let od ukončení zakázky. 10) Zhotovitel je povinen dodržovat grafický manuál objednatele, který je přílohou této smlouvy. Čl. 6 Splnění díla

7 1) Dílo je splněno vytvořením kompletního webu a předáním na místo určené objednatelem, a to nejpozději do ) Objednatel se stává vlastníkem díla uhrazením veškerých relevantních plateb. Čl. 7 Záruka za dílo 1) Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly po přechodu nebezpečí škody na předmětu díla způsobeny objednatelem či v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. 2) Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, c) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla, d) právo na náhradu škody, e) právo na náhradu škody do výše ceny díla v případě, kdy se zhotovitel odchýlí od schválené žádosti o dotaci, pravidel dotačního programu, od ustanovení této smlouvy či nebude-li postupovat dle pokynů objednatele či nebude poskytovat potřebnou součinnost. Čl. 8 Smluvní pokuta 1) V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 2) V případě, kdy zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. 3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody. Čl. 9 Ukončení smluvního vztahu 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu. 2) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 3) Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel trvale nebo zásadně porušuje ustanovení této smlouvy, a kdy objednatel kvalifikovaně toto své odstoupení od smlouvy zdůvodní. 4) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel trvale nebo zásadně neposkytuje potřebnou součinnost, a kdy zhotovitel kvalifikovaně toto své odstoupení od smlouvy zdůvodní. 5) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. 6) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro doručování projevu vůle o odstoupení od smlouvy analogicky platí ustanovení občanského soudního řádu pro doručování právnickým osobám ( 47). Čl. 10 Ostatní smluvní ujednání 1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 2) Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemným číselným dodatkem. 3) Veškeré další vztahy ve smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem, jakož i dalšími

8 právními předpisy České republiky. 4) Osoba, která za smluvní stranu tuto smlouvu podepisuje, prohlašuje, že je oprávněná se zavazovat a jednat v této věci jménem smluvní strany. Tato osoba se zároveň zavazuje informovat druhou smluvní stranu o skutečnosti, že již není osobou oprávněnou zavazovat se a jednat jménem smluvní strany. Informaci musí podat ještě tentýž den, kdy ke skutečnosti došlo. 5) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. Čl. 11 Podpisy smluvních stran Objednatel Jméno a příjmení: David Šťastný Funkce: Předseda Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: Zhotovitel Jméno a příjmení: Funkce: Místo: Datum: Razítko, podpis Razítko, podpis Příloha smlouvy č. 1: Specifikace díla Příloha smlouvy č. 2: Grafický manuál Hluboká Baseball & Sofball Club o.s. (na vyžádání bude předán v elektronické podobě) Příloha smlouvy č. 3: Pravidla publicity dle podmínek ROP NUTS II JZ (na vyžádání budou předána v elektronické podobě) Příloha smlouvy č.4: Žádost o grant a zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu (na vyžádání k dispozici u objednatele díla).

9 Příloha č. 1 (smlouvy o dílo) Specifikace díla Předmětem díla bude vytvoření webového portálu a informačního systému. Cílová skupina: rodiny s dětmi, firmy, občané jižních Čech, široká veřejnost Zpracování výstupů: Na tvorbě textů se budou moci podílet zaměstnanci hlubockého baseballového a softbalového klubu a partneři projektu. Veškeré texty následně projdou jazykovou korekturou externím profesionálním jazykovým korektorem tak, aby bylo dosaženo maximálně dokonalých a profesionálních www stránek. Texty budou doplněny kvalitními a atraktivními fotografiemi Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou a konkrétních aktivit, které vytvoří profesionální fotograf. Celkový grafický design všech tištěných propagačních materiálů zpracuje grafické studio. Formát všech propagačních materiálů bude zvolen dle množství textů a doporučení fotografa a grafického studia. Tvorba www stránek obsahuje: - Roční pronájem serveru: Webhosting triple.station, Zálohování: denní, týdenní, PHP 4/5, MySQL 4/5 - Služby spojené s hlavním serverem - Služby spojené s montáží a odladěním routeru s firewallem, switch - Služby spojenené s informačním terminálem - Služby spojené s připojením k internetu, odladění - Služby a práce spojené s instalací a odladěním bezdrátového připojení, pokrytí celého areálu - Služby spojené s pronájmem serveru a jeho údržbou - Jednotný redakční systém - Webové prezentace celého areálu /grafické návrhy, 3D, fonty/ - Jazykové mutace části webu - Web intranetu - Samostatné aplikace /Vytvoření programátorské specifikace, Nastavení základní frameworku, Maillist, Statistiky/ - Rezervační systém všech sportovišť Hluboké - Služby spojené s web administrací

10 Připomínkování výstupů: Objednateli bude dáno k dispozici k připomínkování: 1. návrh obsahu a náplně jednotlivých výstupů 2. zpracování textů 3. fotografie, které budou součástí výstupů 4. celkový grafický návrh jednotlivých výstupů Distribuce výstupů: Propagační materiály budou distribuovány prostřednictvím ů do infocenter na území Jihočeského kraje, do organizací podnikajících či jiným způsobem působících v oblasti cestovního ruchu či na obecní a městské úřady na území jižních Čech. Zvláštní ujednání: V rámci akce bude dodržena publicita dle podmínek ROP NUTS II JZ. Zhotovitel bude respektovat doporučení objednatele ve vztahu k jednotlivým výstupům. Objednatel díla: - se bude podílet na publicitě akce prostřednictvím tiskových zpráv a internetových stránek a ovou kampaní - v případě potřeby poskytne zhotoviteli výstupů dohled nad dodržením podmínek publicity dle podmínek ROP NUTS II JZ. Bc. David Šťastný Předseda klubu

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

Brněnské komunikace a.s.

Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, IČ: 60733098, DIČ: CZ60733098 Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 Váš dopis zn: Ze dne: Naše zn: Vyřizuje: Tel.: 532

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Obec Bžany, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2010 počet listů: 6, počet příloh: 4 AQUATEST a.s, Geologická 4,152 00 Praha

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vyhotovení nové internetové prezentace Obce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více