PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ"

Transkript

1 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva -Omluveni: E.Vašinová = člen zastupitelstva -Místo jednání : Přílepy čp.46, PSČ Kněževes -Jednání bylo zahájeno v hod. Jednání bylo ukončeno ve hod. -Zastupitelstvo je usnášeníschopné. PROGRAM JEDNÁNÍ : 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva č.29/13 - č.36/13 ze dne financování - finanční záležitosti 5. diskuze a různé PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ : Jednání bylo svoláno v souladu s 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přílepy. Informace podle 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do (sejmuto ). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. -Ověřovateli zápisu byly navrženi pan Radek Svatoň a pani Hana Huňatová zapisovatelem Lenka Daenemarková Navržený ověřovatel a zapisovatel byl zvolen všemi přítomnými hlasy. -K zápisu č.5 (jednání č.38) ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky,zápis byl schválen všemi přítomnými hlasy. 2. INFORMACE z OÚ Přílepy (spisová agenda): 2.1.)-MěÚ. Rakovník správní odbor zaslal: výpis změn pro Obec Přílepy za období : -Ž.Bičovská, Přílepy čp.136 : změna TP =přistěhování dne D.Lajbl, Přílepy čp.77 : změna=sňatek dne )-Pravidelné Akustické přezkoušení sítě elektrických sirén bylo zrušeno z důvodu =státní svátek dne / Svátek práce. (ověření provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění JSVV). 2.3.)-OÚ Přílepy přijal dne písemnou žádost pani M.Svobodový a dne ústní žádost M.Svobodové, V.Palkosky, M.Závory, D.Štěpánkové a Z.Štěpánka týkající se pomoci při řešení odtoku srážkových vod podél nemovitostí od čp.25 k čp.121, odtok srážkových vod od čp.70 k čp )-Obec Přílepy zaslala Krajskému úřadu Středočeského kraje Žádost o přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2013 (žádost ze dne ). 2.5.)-Obec Přílepy zaslala Povodí Vltavy Žádost o vyčištění a opravu části koryta vodního toku Kolešovického potoka.(žádost ze dne ). 2.6.)-Dne Ravos s.r.o. zorganizoval pro starosty obcí prohlídku Klíčavské vodní nádrže a úpravny vod s odborným výkladem (zúčastnila L.Daenemarková). 2.7.)-ELEKTROMONT Matějka N.Strašecí zaslal předběžný opravený výkres změna umístění nového vedení knn od čp.2 k parcele č.317 Přílepy dne ) -ELEKTROMONT Matějka N.Strašecí zaslal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č.317 nové vedení knn ze dne (doručeno poštou/doporučeně dne ) 2.8.)-Na základě dlouhodobých a vydatných srážek v období od a rozhodnutí vlády ČR byla OÚ Přílepy svolána povodňová komise -stanoveny hlídky, problémové úseky, postupováno dle Povodňového plánu Obce Přílepy.vedena Povodňová kniha 2.9.)-Pracovní skupina Analýzy Krizového štábu Středočeského kraje zaslala dne ): ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. června 2013=vyhlašuje pro území Středočeského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy NOUZOVÝ STAV na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. (povodně ) 2.10.)-Koncz. David, Mgr. - soudní exekutor, Cheb zaslal: Usnesení o zrušení draž.vyhlášky ze dne , č.j.: 074 EX 01376/ Usnesení ze dne , Č.j.074 EX 01376/ (dat.schránka-id zprávy: , doruč.dne ) (dat.schránka-id zprávy: , doruč.dne ) 1/6 (zápis č.6/2013)

2 2.11.)-Krajský úřad Střed.kraje zaslal: dopis ředitele KÚSK starostům obcí SKtýkající se žádosti o spolupráci při zjišťování povodňových škod na majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí území dne Ing. Jiří Libánský, Odbor Kancelář ředitele, došlo dat.schránka-id zprávy: , doruč.dne ) č.j /2013/KUSK -Obec Přílepy zaslala oznámení o povodňových škodách v obci Přílepy (dopis ze dne ) Vedoucí SPS krizového štábu Středočeského kraje(mgr.v.hes):usnesení ÚPK ze dne č.1 a č.2 a Usnesení ze dne dne ) Vedoucí SPS KŠK Středočeského kraje (Ing. Jiljí Gloser):zabezpečení splnění Úkolu ze zasedání UKŠ a UPK =zajištění hlídkových služeb u vodních toků, dne ) 2.12.)-MěÚRakovník odbor živ.prostř. přeposlal : VÝSTRAHU PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽB ČHMÚ zprávu č.: PVI_2013/43 dne ) VÝSTRAHU PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ zprávu č.: PVI_2013/49 dne ) informační zprávu č.8 ze dne hydrologický stav/ o aktuální situaci na vodních dílech a vodních tocích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik dne ) VÝSTRAHU PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽB ČHMÚ zprávu č.: dne ) VÝSTRAHU PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽB ČHMÚ zprávu č.: PVI_2013/52 dne ) INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚČíslo: HIZ_20/13 dne ) INFORMACE ze spojeného zasedání Ústředního krizového štábu a Ústřední povodňové komise (Ministerstvo vnitra, Praha 9. června 2013 dne ) VÝSTRAHU PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽB ČHMÚ zprávu č.: PVI_2013/55 dne ) INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ č. HIZ_22/13 dne ) Informace o pomoci společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pro zákazníky z řad domácností, podnikatelů a podniků postižených letošními povodněmi Skupina ČEZ nabízí pomoc ve formě dodávek elektřiny a plynu po 3 měsíce zdarma. dne ) 2.13.) -Státní pozemkový úřad, Praha zaslal: Soupisů nároků vlastníků pozemků v k.ú.kněževes-kpú Kněževes u Rakovníka-pro Obec Přílepy LV1018. Č.j.: SPU /2013, sp.zn.: 2RP1680/ /03/04/2 (dat.schránka-id zprávy :, doruč.dne ) - Státní pozemkový úřad, Praha zaslal: Pozvánku na jednání sboru zástupců KoPÚ Kněževes u Rakovníka projednání plánu společných zařízení dne čj.: SPU /2013/Háj, sp.zn.: 2RP1680/ /04/01/1 (dat.schránka-id zprávy: , doruč.dne ) 2.14.)-MěÚ Rakovník odbor výstavby a investic zaslal : 1x projektovou dokumentaci-vodovodní přípojka pro čp.87 včetně Územního souhlasu s umístěním stavby Žadatel manželé J. a R.Růžencovi,Praha. (doručeno doporučeně poštou dne ,Č.j. Výst./19537/2013/Ky, MURA/19962/2013 ze dne ) 2.15.)-Policie ČR obvodní oddělení Hořesedly zaslala VYROZUMĚNÍ ve věci přestupku, který byl nahlášen dne (odcizení plastového 1100l kontejneru u hřbitova) Oznámení bylo odloženo z důvodu neznámého pachatele (č.j. KRPS /PŘ ze dne ).Došlo doporučeně dne )-Požární nádrž Přílepy: -Obec Přílepy obdržela o Vodní díla TBD a.s. Praha- doplnění projektové dokumentace (6x : Požární využití včetně nového výkazu výměr ). Došlo doporučeně dne Obec Přílepy doplnila k žádosti o územní souhlas na MěÚ v Rakovníku podklady k projektu/ Požární využití včetně souhlasného stanoviska HZS. Doplněno osobně (do paré č.1 a paré č.2) L.D. dne HZS Rakovník vrátil Obci Přílepy Projektovou dokumentaci Požární nádrž Přílepy - paré č )-Ministerstvo vnitra ČR, jako správce Registru práv a povinností podle ustanovení 49, zákona 111/2009 Sb. o Základních registrech ve znění pozdějších předpisů oznamuje registraci agendy: - A1183 (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ), Agenda-Volby do Parlamentu České republiky Ohlašovatel agendy: Ministerstvo vnitra. 2/6 (zápis č.6/2013)

3 2.18. INFORMACE vyvěšeno na úřední desce OÚ a Obce Přílepy ( pevné i elektronické): )-Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2012 (Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zůstatek na účtu k = ,12Kč, ) vyvěšeno dne: , sejmuto dne : ) Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2012: Sestava FIN-plnění rozpočtu 2012, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, finanční vypořádání se státním rozpočtem, ) Záměr na odprodej pozemku v majetku Obce Přílepy okres Rakovník: pozemků p.č.106/4, 106/5 a 193/4 v k.ú.přílepy okres Rakovník. Usnesení č.20/13 ze dne pozemku p.č.219/1 v k.ú.přílepy okres Rakovník. Usnesení č.21/13 ze dne pozemku p.č. 85/5 v k.ú.přílepy okres Rakovník. Usnesení č.22/13 ze dne Záměr výměny pozemku pč. 82/5 a 76/3 za pozemek pč.76/4 v k.ú.přílepy okres Rakovník. Usnesení č.23/13 ze dne )- Středočeský kraj zaslal: ANKETA-DOTACE NA POŘÍZENÍ KOTLE ze dne = průzkum zájmu občanů o dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle na tuhá paliva.maximální výše dotace pak bude činit Kč na jeden kotel dne ) vyvěšeno dne: , sejmuto dne : )-Krajská veterinární správa SVS pro Středoč. kraj zaslala: Narizeni KVSS SVS VARROÁZA (dat.schránka-id zprávy: ,doruč.dne , č.j.: SVS/2013/ S vyvěšeno dne: , sejmuto dne : do odvolání (? ?) Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 2.1. až USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne : 3.1.) Usnesení č.29/13: Zastupitelstvo obce Přílepy po seznámení se s podklady účetní závěrky 2012 Obce Přílepy (Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha-doplňující informace o splatných závazcích apod.) schvaluje dle ust. 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000sb. o obcích účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok O úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol. PRO: 4 hlasy PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 hlas Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.2.) Usnesení č.30/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a předběžně odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy odprodej obecních pozemků p.č.106/4, 106/5 a 193/4 v k.ú.přílepy okres Rakovník (o výměře 2 m2, 12m2 a 411m2 vyčleněno z pozemku p.č.106/1= původní p.č. PK 1395/1a pozemku p.č.193/1 dle vypracovaného geometrického plánu č /2012. Geom.plán vypracovala Geodet.kancelář Josef Novák Rakovník, odsouhlaseno Katastrálním úřadem v Rakovníku dne /číslo Pozemky jsou majetkem Obce Přílepy IČ a jsou v současné době evidovány na LV pod číslem 106/1 a 193/1) manželům Arnoštovi Bratkovi a Daniele Bratkové (bytem Hornomlýnská 1231/7, PSČ Praha Kunratice) za cenu dle znaleckého posudku č.6151/2013=15.830,00kč(slovy:patnácttisícosmsettřicetkorunčeských) Důvodem rozhodnutí je, že Obec Přílepy pozemky v současné době nevyužívá a ani v budoucnosti nepředpokládá vhodný záměr využití. Odprodej pozemků p.č.106/4, 106/5 a 193/4 bude proveden na základě Kupní smlouvy mezi smluvními stranami: Obec Přílepy (prodávající),přílepy čp.46, PSČ Kněževes, IČ a manželi Arnošt Bratka a Daniela Bratková (kupující),bytem Hornomlýnská 1231/7, PSČ Praha-Kunratice. Návrh na odprodej pozemků a návrh Kupní smlouvy bude vyvěšen dne sejmut dne /6 (zápis č.6/2013)

4 3.3.)Usnesení č.31/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a předběžně odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy odprodej pozemku p.č.219/1 v k.ú.přílepy okres Rakovník (o výměře 418m2, pozemek je majetkem Obce Přílepy IČ a je v současné době evidován na LV10001 pod číslem 219/1) panu Vladislavu Gregorovi (bytem Přílepy 129, PSČ Kněževes)za sjednanou cenu ve výši =8.360,00Kč (slovy osmtisíctřistašedesátkorunčeských).cena dle znaleckého posudku č.6204/2013 je ve výši 4.180,00Kč. Důvodem rozhodnutí je, že Obec Přílepy pozemek v současné době nevyužívá a ani v budoucnosti nepředpokládá vhodný záměr využití. Odprodej pozemku p.č.219/1 bude proveden na základě Kupní smlouvy mezi smluvními stranami: Obec Přílepy (prodávající),přílepy čp.46, PSČ Kněževes, IČ a panem Vladislavem Gregorem (kupující),bytem Přílepy č.p.129, PSČ Kněževes. Návrh na odprodej pozemků a návrh Kupní smlouvy bude vyvěšen dne sejmut dne PRO: 4 hlasů PROTI: 0hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.4.)Usnesení č.32/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a předběžně odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy odprodej pozemku p.č.85/5 v k.ú.přílepy okres Rakovník o výměře 277m2 (vyčleněno z pozemku p.č.85/1 dle vypracovaného geometrického plánu č /2013. Geom.plán vypracoval Tomáš Rašín Rakovník, odsouhlaseno Katastrálním úřadem v Rakovníku dne /číslo Pozemek je majetkem Obce Přílepy IČ a je v současné době evidován na LV pod číslem 85/1)panu Zdeňkovi Kuncovi (bytem přílepy 126, PSČ Kněževes) za cenu dle znaleckého posudku č.6205/2013 = ,00Kč (slovy:desettisíctřistadvactkorunčeských). Důvodem rozhodnutí je, že Obec Přílepy pozemek v současné době nevyužívá a ani v budoucnosti nepředpokládá vhodný záměr využití. Odprodej pozemku p.č.85/5 bude proveden na základě Kupní smlouvy mezi smluvními stranami: Obec Přílepy (prodávající),přílepy čp.46, PSČ Kněževes, IČ a panem Zdeňkem Kuncem (kupující),bytem Přílepy č.p.126, PSČ Kněževes. Návrh na odprodej pozemků a návrh Kupní smlouvy bude vyvěšen dne sejmut dne PRO: 4 hlasů PROTI: 0hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.5.)Usnesení č.33/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a předběžně odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy výměnu pozemků p.č.82 /5 a 76/3 (17m2 + 2m2 = 19m2 = majitel Obec Přílepy) za pozemek p.č.76/4 (19m2 = majitelé Anna Nachtigalová a Kuba Nachtigal, bytem Přílepy čp.4, PSČ Kněževes). Důvodem výměny pozemků je, že Obec Přílepy v současné době využívá pozemek p.č.76/4 (ostatní plocha/komunikace) a sourozenci A.a K.Nachtigalovi využívají pozemky p.č. 82/5 a 76/3. Směna je navrhována bezúplatně. Výměna pozemků p.č.82 /5 a 76/3 za pozemek p.č.76/4 bude proveden na základě Směnné smlouvy mezi smluvními stranami: Obec Přílepy (Přílepy čp.46, PSČ Kněževes, IČ ) a sourozenci Anna Nachtigalová a Kuba Nachtigal (bytem Přílepy č.p.4, PSČ Kněževes). Návrh na směnu pozemků a návrh Směnné smlouvy bude vyvěšen dne sejmut dne ) Usnesení č.34/13: Zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo projednalo a všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo uzavření Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby číslo: IV /8 Název stavby: PŘÍLEPY p.č. 317-nové vedení knn (Budoucí strana oprávněná z věcného břemene= ČEZ distribuce a.s. se sídlem Děčín zastoupená společností ELEKTROMONT Matějka, a.s. N.Strašecí-pověřený zaměstnanec k podpisu Stanislav Lacina. Věcné břemeno bude za jednorázovou úplatu pro stranu povinnou/obec Přílepy=6.400,-Kč).Předmětem smlouvy je výměna starého el.venk.vedení od čp.2 k čp.133 včetně nových rozvodných skříní a připojení nového odběrného místa p.č.317 Přílepy.( pozemky Obce Přílepy dotčené stavbou: p.č.50,37,49/1, 319/5) 3.7.)Usnesení č.35/13: Zastupitelstvo obce Přílepy na základě Oznámení České spořitelny (oznámení ze dne , doručeno poštou dne ) projednalo a odsouhlasilo výplatu DIVIDEND ČS za rok 2012 a roky předešlé a pověřilo Lenku Daenemarkovou starostku Obce Přílepy k zastupování Obce Přílepy při jednání/vyřizování výplaty dividend ČS-které ještě nebyly Obci Přílepy vyplaceny tj.za rok 2012 a roky předešlé. Všechny nevyplacené DIVIDENDY ČS budou převedeny na účet Obce Přílepy u KB Rakovník č.účtu /0100 (Obec Přílepy vlastní 200 akcií ČS od roku 1991) PRO: 4 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 hlas Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 4/6 (zápis č.6/2013)

5 3.8.) Usnesení č.36/13: Zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo ústní žádost občanů obce Přílepy, kteří se dostavili na Obecní úřad Přílepy dne (M.Svobodová, Palkoska, M.Závora, D.Štěpánková a Z.Štěpánek) týkající se pomoci řešení odtoku srážkových vod z místní komunikace od čp.25 k čp.121přílepy a po provedeném místním šetření rozhodlo, že odtok srážkových vod od čp.70 k čp.8 bude zatím vyřešen zhotovením-vyhloubením odtokové stružky podél komunikace(po levé straně komunikace směrem od kapličky)s odvedením srážk.vod do předpřipravené/improvizované kanalizační vpusti u čp.8 a odtok srážkových vod od čp.25 k čp.121 bude vyřešen odtokovými betonovými žlaby podél komunikace s odtokem do kanalizační vpusti u čp.121. Na návrh technického řešení a realizaci a odtoku srážkových vod od čp.25 k čp.121 budou osloveny odborné firmy a dle finančních možností bude neprodleně provedena realizace nejvhodnějšího řešení odtoku srážkových vod (předpokládané řešení=betonové žlaby). Zastupitelstvo ukládá starostce obce zajistit vyhloubení odtokové stružky a oslovení odborných firem s žádostí o vypracování řešení odtoku sráž.vod a cenové nabídky. Důvodem rozhodnutí jsou v současné době vydatné dešťové srážky a poloha nemovitostí podél a pod úrovní komunikace. 4. FINANCOVÁNÍ: 4.1.)- výpis z účtu obce u ČNB (č.ú.: /0710) k : (Výpis č.6) konečný zůstatek = 7.725,44Kč 4.2.)- výpis z účtu obce u KB(č.ú.: /0100) k : konečný zůstatek = ,20Kč 4.3.)- platby z pokladny obce od do : počáteční stav =15.096,00Kč, konečný stav= ,00Kč (kontrolována pokladní kniha). 4.4.)- platby-faktury proplacené z účtu obce ( příkazem ) za období od do : ve výši= ,00kč (kontrolována Kniha příkazových plateb a faktur ). 4.5.)-BECKER Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice :.tříděný odpad za květen 2013 faktura č , ze dne =1.819,00Kč (včetně rozmístění kontejneru na sklo za duben 2013).svoz velkoobjemového odpadu ve dnech se konal v obci Přílepy Svoz velkoobjemového odpadu: faktura č , ze dne =5.660,00Kč 4.6.)-Krajský úřad SK zaslal Oznámení o zaslání poměrné části souhr.dotačního vztahu na měsíc květen 2013 (dat.schránka-id zprávy č , doruč.dne , č.j /2013/KUSK ze dne ) 4.7.)-RAKOTHERM (I.Vašina, Přílepy) : faktura č , ze dne =72.337,00Kč (oprava-rekonstrukce topení v čp.3/byt 01-výměna trubek a radiátorů. Oprava započata dne ). 4.8.)-J.DÝBA Kolešovice: faktura č ze dne = ,00Kč (Číštění odtokových struh před čp.135, čp.45, převoz materiálu, úprava cesty ke Bělidlu,...) 4.9.)-Elektro-viola s.r.o.rakovník: faktura č ze dne = 1.418,00Kč (elektromateriál/přívod pro akumulačky v budově čp.47 Přílepy-horní patro) 4.10.)-zakoupení jednoho kalového čerpadla HECHT 3900 za cenu 1.399,-Kč a 50metrů hadice prop. 1 /25/32 za cenu 2.550,-Kč, jeden naviják prodlužovací 25m čtyři zásuvky za 699,-Kč pro potřeby JSDH )-ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Praha zaslal fakturace: --odběrné místo čp.2 Přílepy Hospoda U Havlů : fakturační období od do Zaplaceny zálohy=26.840,00kč,/rok, spotřeba=28.895,71kč/rok, doplatek=2.056,00kč nový předpis záloh. plateb=2.650,-kč/měsíc --odběrné místo čp.3 Hasičská zbrojnice: fakturační období od do Zaplacené zálohy=4.600,-kč/rok, spotřeba=1.342,01kč/rok nový předpis zálohových plateb=330,00kč/čtvrtletí --veřejné osvětlení : fakturační období od do Zaplacené zálohy=34.280,00kč/rok, spotřeba=37.538,29kč/rok nový předpis zálohových plateb=9.520,00kč/čtvrtletí --odběrné místo čp.46 Přílepy OÚ : fakturační období od do Zaplaceny zálohy=41.640,00kč, doplatek ,00Kč, nový předpis záloh. plateb=13.550,00kč/čtvrtletí Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 4.1. až /6 (zápis č.6/2013)

6 5. DISKUZE, RŮZNÉ : -Obecní Knihovna Přílepy doplnění knižního fondu zakoupen 10x komix/marvel, průběžná obměna výměnných souboru ze Středočeské knihovny Kladno -Z pátku dne na sobotu byly chmelovými brigádníky poraženy dopravní značky PŘÍLEPY na konci vesnice směrem na Kněževes. -Dne se konal zájezd Hoby České Budějovice organizátor SDH Přílepy. Obec Přílepy přispěla na dopravu 5.000,-Kč/z příspěvkové pokladny., -Povodí Vltavy zaslalo ) žádost o sdělení zda obec uvažuje o zapojení do programu ochrany před povodněmi, který se připravuje na nejbližší období. -Povodí Vltavy st.podnik Praha telefonické informace o povodňovém stavu Kolešovického potoka, povodň.škodách -vydatné deště žádost občanů o pomoc zatopené sklepy.damiánová, Hanychová, Mrkáčková, Svobodová, Závora, Štěpánek, -Ve dnech se měl konal XIII.Sněm Svazu měst a obcí ČR. Za Obec Přílepy byl zplnomocněn pan Václav Kejla starosta obce Lužná z důvodů povodní byl Sněm odložen -Průkazy energetické náročnosti pro budovy ve vlastnictví Obce Přílepy nebudou zatím zpracovány-zastupitelstvo obce zatím nevidí důvod nechávat vyhotovit výše zmíněné průkazy budovy se nebudou prodávat, nebudou se ani jiným způsobem zateplovat či jinak upravovat a to nejenom z důvodů jejich současného využití či finančních důvodů.. (štítky/obsahy energetických štítků by nebyly využity=zbytečné byrokratické nařízení.)! -Dne se konala členská schůze/pracovní jednání Obcí mikroregionu Kněževes-příprava programu polskoukrajinské delegace -Návštěva Polsko-Ukrajinské delegace v obcích Svazku mikroregionu Kněževes ve dnech (v neděli v obci Přílepy) - Dne se konalo v areálu střelnice Smoliny pod Nouzovem Okresní kolo soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej. Obec Přílepy přispěla na ceny do soutěže částkou 1.000,-Kč (soutěže se zúčastnilo kolem 50 dětí) -J.Pracný oznámení o opravě plotu podél silnice včetně podezdívky.. -E.Zelenková-ústní žádost o pomoc při řešení srážkových vod z komunikace-silnice III/2276 na pozemek p.č.83(majitel Obec přílepy) Pozemek může pani Zelenková mezi pozemky p.č.32/1 a p.č.75 podél silnice oplotit včetně zhotovení podezdívky do výše cca 50cm -E.Zelenková-ústní žádost o pomoc při řešení odtoku srážkových vod pod přejezdem/ke vratům do čp.112 u silnice III/2276 (kanalizace asi nemá spád,nebo je ucpaná, ) po deštích bude část vyskládané kanalizace otevřena, tak aby byla zjištěna příčina neodtékání vody -pro potřeby Spolkového klubu Přílepy zapůjčil Pivovar Rakovník 1x slunečník 3x3m/Bakalář včetně stojanu -cenová nabídka na opravu propadlé kanalizace od čp.45 směrem do potoka je cca ,-Kč (Rakotherm Přílepy) -kalkulace řešení propadlé kanalizace a komunikace pod čp.68 - cca ,-Kč -R.Svatoň-dotaz proč nebyl vyvezen asi dva měsíce kontejner na sklo požádat Becker o dodání ještě jednoho kontejneru na papír a jednoho kontejneru na sklo..u f.becker je nový dispečer-teprve se zaučuje, bude navýšena četnost vývozů. -R.Svatoň-návrh na zorganizování humanitární sbírky na povodně,výjezd družstva hasičů na pomoc občanům postiženým povodněmi do předem určené obce. -R.Svatoň-návrh k diskuzi na stavební úpravy (navýšení) levé hráze potoka ve směru od můstku u krámu až k RD manželů Huňatových a pravé strany v délce cca. 20m např. instalací ztraceného bednění a to o navýšení cca. 30cm v té míře, aby bylo zamezeno rozlivu potoka směrem k RD tato připomínka již byla L.Daenemarkovou citována v žádosti o opravu potoka adresovaná na Povodí Vltavy -P.Svobodová : připomínka uklidit/odstranit materiál před a vedle čp.76 majitelem panem Šebou(materiál je zde již složen minimálně 3roky -Předpokládaný termín dalšího jednání zastupitelstva Veřejné zasedání dne od 18.15hod. v budově OÚ čp.46 Přílepy. Zapsala: L.Daenemarková dne: Ověřila: Hana Huňatová Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Zbyněk Gregor místostarosta Obce Přílepy Ověřil: Radek Svatoň Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : Sejmuto dne : /6 (zápis č.6/2013)

7 P O Z V Á N K A V pondělí dne se koná od hodin v budově OÚ čp.46 Přílepy, Kněževes VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne financování 5. diskuze a různé vyvěšeno dne: sejmuto dne:

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více