1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na vytváření počítačových sítí. Žáci získají kompetence pro návrh, sestavení a správu počítačové sítě. - zná základní HW prvky používané pro tvorbu jednoduchých i složitých počítačových sítí; - zná rozdělení počítačových sítí podle různých kritérií; - naučí se navrhnout počítačovou síť typu LAN; - umí posoudit ekonomickou stránku návrhu s ohledem na požadovanou funkčnost; - zná teoretický model počítačové sítě ISO/OSI; - pochopí vazbu teoretického modelu počítačové sítě ISO/OSI na skutečném provedení sítě; - zná vlastnosti operačních systémů s ohledem na tvorbu počítačové sítě; - zná rozdíl mezi SW pro stanici sítě oproti SW, kterého je třeba pro vytváření počítačové sítě s doménou (serverový operační systém) Charakteristika učiva Předmět Počítačové sítě a komunikace připravuje žáky k práci se stanicí a serverem. Úkolem je doplnit funkčnost informačních a komunikačních prostředků o další úroveň a efektivně tyto znalosti využívat i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí V oblasti afektivních cílů se snaží předmět Počítačové sítě a komunikace naučit žáka: - pracovat efektivně s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi; - pracovat kvalitně a pečlivě, pro rutinní práci dodržovat doporučené pracovní postupy, neplýtvat materiálními hodnotami; - dodržovat zásady a předpisy BOZP; - vážit si kvalitní práce své i jiných lidí; - být k vlastní práci kritický, připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Cílem je naučit žáka: - používat pojmy, jednotky a číselné soustavy (dekadické, binární a hexadecimální) ve spojení s nastavením parametrů počítačové sítě; - pochopit rozdělení počítačových sítí podle různých kritérií; - navrhnout jednodušší počítačovou síť s ohledem na požadavky uživatele; - spravovat jednoduchou počítačovou síť Výukové strategie Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění teoretických i praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. 1

2 1.5. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je klasifikace individuálně zadávaných úkolů formou písemných testů a příkladů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány rovněž testy, doplněnými ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. - je veden k tomu aby hodnotil výsledky své práce s účastí učitele, porovnal je s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formuloval závěry formou vlastních prezentací, pracoval samostatně i používal spolupráci; - je motivován vhodnými úkoly, aby využíval ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční formy vzdělávání nabízené na internetu; - zpracovává informace do podoby referátů a prezentací. Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). - plní přesně pokyny pro vypracování a tím se učí schopnosti formulovat své požadavky a využívat je v interakci s počítačem (algoritmizace); - dbá na to, aby při práci s informacemi ověřoval kvalitu informačních zdrojů. Kompetence komunikativní - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. - je veden k dovednosti podřídit se zájmu skupiny a chápat potřebu efektivní spolupráce; - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; 2

3 - zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata. Kompetence sociální a personální - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. - používá na základě výkladu různé způsoby práce s informacemi, jejich zdroji a dbá na obecně platné zásady práce s daty. Kompetence občanské a kulturní povědomí - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. - je veden k šetrnému a ohleduplnému zacházením s výpočetní technikou, učí se tak zodpovědnosti za svěřený majetek; - je motivován důslednou kontrolou na ověření věrohodnosti informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich vzájemnou návaznost. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. - je veden vhodným metodickým postupem k ovládání základních funkcí digitální techniky, učí se diagnostikovat a odstraňovat základní problémy při provozu digitální techniky; - propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení, ošetřuje je a chrání před poškozením; 3

4 - je veden příkladem učitele k dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel, předpisů, poskytování první pomoci při úrazu; - zpracovává výsledky své práce do tabulek, grafů, přehledů, aby správně využil funkci výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních a sociálních jevů a procesů. Matematické kompetence - správně používat a převádět běžné jednotky; - používat pojmy kvantifikujícího charakteru; - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; - číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií Odborné kompetence Efektivně hospodařit s finančními prostředky V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby žáci: - sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen. Zajišťovat obchodní činnost podniku V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby žáci: - znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby žáci: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) 4

5 i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik Průřezová témata Informační a komunikační technologie Průřezové téma úzce souvisí s HW a SW vybaveností školy. Toto je řešeno samostatně v projektu Systém informačních technologií. Na základě tohoto projektu je v tomto předmětu aplikováno: - pochopení základních principů IKT v třetím ročníku; - práce v odborných učebnách VT v třetím až pátém ročníku Mezipředmětové vztahy - obecně o Matematika o Ekonomie - specializace výpočetní technika o Výpočetní technika o Počítačová cvičení 5

6 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 98 hodin 2.1. Rozpis učiva 3. ročník - je seznámen s celkovým rozsahem látky v daném předmětu - si doplní vědomosti o další prvky, pomocí kterých se vytváří PC sítě v závislosti na druhu vytvářené sítě - zná parametry rozhodující pro výkon sítě s důrazem na efektivitu a ekonomiku - virtuální sítě jako možnost rozdělit místní síť za pomoci HW - zná rozdíly mezi sítí bez oproti síti typu Client-Server - zná postup návrhu pro středně velikou počítačovou síť LAN v závislosti na prostředí a požadavcích - ví jaké další prostředky je třeba zajistit pro vytvoření rozsáhlé sítě WAN - zná obecné principy práce síťových protokolů v počítačové síti - umí vyjmenovat vybrané zástupce síťových protokolů - umí odůvodnit, proč se používají určité typy síťových protokolů pro danou oblast - zná odlišnosti vybraných typů síťových protokolů - pochopí další dělení síťových protokolů do skupin dle účelu (přenos dat, adresace v síti, služební protokoly) - zná způsoby přenosu dat v počítačové síti 1. Seznámení s předmětem, rozsah látky 2. HW prostředky - podrobnosti 10 Přehled HW pro tvorbu sítí. Výběr HW dle druhu sítě. Základní parametry rozhodující o výkonu sítě. Možnosti vytváření virtuálních počítačových sítí. 3. Způsoby tvorby malých a velkých sítí Síť peer to peer, síť client-server rozdíly. Postup při návrhu rozsáhlé sítě typu WAN rozdíly oproti tvorbě malé sítě. Praktický návrh sítě středně velké sítě LAN. Hodinová dotace SW prostředky pro práci sítí 17 Rozdělení SW pro práci v síti. Principy přenosu dat síťové protokoly. Historie vzniku jednotlivých protokolů. Odlišnosti a vlastnosti vybraných síťových protokolů. Operační systémy na stanicích počítačové sítě. Serverové operační systémy. Přenosy dat v počítačové síti (principy přenosu dat, způsoby šíření). - zná význam IP adresy, její fyzickou interpretaci - zná jednotlivé třídy IP adres, umí je od sebe rozlišit - zná význam masky sítě a její použití - umí popsat jak maska sítě ovlivní adresaci v síti 5. Adresace počítačů v síti 14 IP adresa, vlastnosti. Rozdělení, třídy IP adres. Maska sítě, vlastnosti. Podsítě, dělení IP adresy. Služby DNS, DHCP, WINS. 6

7 vyjádření IP adresy a masky sítě v různých číselných soustavách. Hodinová dotace - umí vyjmenovat oblasti, které pokrývají rozšiřující servery počítačové sítě - je seznámen s činností a nastavením WEB - je seznámen s činností a nastavením FTP - je seznámen s činností a nastavením MAIL - umí stanovit a posoudit rozsah ekonomických nákladů při tvorbě rozsáhlých počítačových sítí (pronájem linek, páteřní sítě, virtuální kanály 6. Servery v počítačové síti 8 Severy poskytující další služby v počítačových sítích. WEB server pro zobrazení webových stránek. FTP server jako podpora přenosu souborů. MAIL servery a přístup k nim. 7. Ekonomické nároky na rozsáhlé počítačové sítě 4 7

8 2.2. Rozpis učiva 4. ročník - je seznámen s celkovým rozsahem látky v daném předmětu - je seznámen s důvodem vzniku teoretického modelu počítačové sítě - umí vyjmenovat vrstvy modelu ISO/OSI v logickém pořadí (od nejnižší k nejvyšší) - umí k jednotlivým vrstvám přiřadit odpovídající činnosti a zařízení - umí přiřadit činnosti protokolu k jednotlivým vrstvám modelu ISO/OSI - chápe důvody proč TCP/IP nezahrnuje všechny vrstvy - zná nejdůležitější porty používané v protokolu - zná vnitřní dělení protokolu TCP/IP podle účelu - zná činnost podprotokolů TCP/IP v jednotlivých skupinách - je seznámen se základním SW pro správu sítě (doménovým serverem) a jeho činností - zná pojem uživatelský účet a jeho vlastnosti - je seznámen se systémem oprávnění v počítačové síti - umí použít základní činnosti spojené se správou uživatelů v síti - zná pojem Active Directory, ví co v této databázi lze nalézt - umí přihlásit nový počítač do sítě systému Windows 1. Seznámení s předmětem, rozsah látky 2. Teoretický model počítačové sítě ISO/OSI Původ a odůvodnění vzniku teoretického modelu sítě. Vrstvy modelu ISO/OSI rozdělení. Praktické příklady zařazení prvků počítačové sítě do modelu ISO/OSI. 3. Protokol TCP/IP, vztah k modelu ISO/OSI Protokol TCP/IP vnitřní dělení do skupin. Zástupci jednotlivých skupin (podprotokoly) TCP/IP. Portování v protokolu TCP/IP. Popis přiřazení jednotlivých vrstev k protokolu TCP/IP. 4. Správa sítě SW a pravidla pro správu Doménový server. Active Directory. 5. Ochrana dat v síti 6 Ochrana jednotlivých počítačů (Personal Firewall). Přístup mimo síť (Proxy server). Firewall sdružený SW pro ochranu celé sítě. Zabezpečený přenos dat (protokoly, šifrování). Hodinová dotace

9 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 3. ročník - je seznámen s celkovým rozsahem látky v daném předmětu - si doplní vědomosti o další prvky, pomocí kterých se vytváří PC sítě v závislosti na druhu vytvářené sítě - zná parametry rozhodující pro výkon sítě s důrazem na efektivitu a ekonomiku - virtuální sítě jako možnost rozdělit místní síť za pomoci HW - zná rozdíly mezi sítí bez oproti síti typu Client-Server - zná postup návrhu pro středně velikou počítačovou síť LAN v závislosti na prostředí a požadavcích - ví jaké další prostředky je třeba zajistit pro vytvoření rozsáhlé sítě WAN - zná obecné principy práce síťových protokolů v počítačové síti - umí vyjmenovat vybrané zástupce síťových protokolů - umí odůvodnit, proč se používají určité typy síťových protokolů pro danou oblast - zná odlišnosti vybraných typů síťových protokolů - pochopí další dělení síťových protokolů do skupin dle účelu (přenos dat, adresace v síti, služební protokoly) - zná způsoby přenosu dat v počítačové síti 1. Seznámení s předmětem, rozsah látky 2. HW prostředky - podrobnosti 2 Přehled HW pro tvorbu sítí. Výběr HW dle druhu sítě. Základní parametry rozhodující o výkonu sítě. Možnosti vytváření virtuálních počítačových sítí. 3. Způsoby tvorby malých a velkých sítí Síť peer to peer, síť client-server rozdíly. Postup při návrhu rozsáhlé sítě typu WAN rozdíly oproti tvorbě malé sítě. Praktický návrh sítě středně velké sítě LAN. 4. SW prostředky pro práci sítí 5 Rozdělení SW pro práci v síti. Principy přenosu dat síťové protokoly. Historie vzniku jednotlivých protokolů. Odlišnosti a vlastnosti vybraných síťových protokolů. Operační systémy na stanicích počítačové sítě. Serverové operační systémy. Přenosy dat v počítačové síti (principy přenosu dat, způsoby šíření). Počet konzultací 1 4 9

10 3.2. Rozpis učiva 4. ročník - zná význam IP adresy, její fyzickou interpretaci - zná jednotlivé třídy IP adres, umí je od sebe rozlišit - zná význam masky sítě a její použití - umí popsat jak maska sítě ovlivní adresaci v síti - umí vyjmenovat oblasti, které pokrývají rozšiřující servery počítačové sítě - je seznámen s činností a nastavením WEB - je seznámen s činností a nastavením FTP - je seznámen s činností a nastavením MAIL - umí stanovit a posoudit rozsah ekonomických nákladů při tvorbě rozsáhlých počítačových sítí (pronájem linek, páteřní sítě, virtuální kanály) Počet konzultací 1. Adresace počítačů v síti 4 IP adresa, vlastnosti. Rozdělení, třídy IP adres. Maska sítě, vlastnosti. Podsítě, dělení IP adresy. Služby DNS, DHCP, WINS. Vyjádření IP adresy a masky sítě v různých číselných soustavách. 2. Servery v počítačové síti 2 Severy poskytující další služby v počítačových sítích. WEB server pro zobrazení webových stránek. FTP server jako podpora přenosu souborů. MAIL servery a přístup k nim. 3. Ekonomické nároky na rozsáhlé počítačové sítě 2 10

11 3.3. Rozpis učiva 5. ročník - je seznámen s důvodem vzniku teoretického modelu počítačové sítě - umí vyjmenovat vrstvy modelu ISO/OSI v logickém pořadí (od nejnižší k nejvyšší) - umí k jednotlivým vrstvám přiřadit odpovídající činnosti a zařízení - umí přiřadit činnosti protokolu k jednotlivým vrstvám modelu ISO/OSI - chápe důvody proč TCP/IP nezahrnuje všechny vrstvy - zná nejdůležitější porty používané v protokolu - zná vnitřní dělení protokolu TCP/IP podle účelu - zná činnost podprotokolů TCP/IP v jednotlivých skupinách - je seznámen se základním SW pro správu sítě (doménovým serverem) a jeho činností - zná pojem uživatelský účet a jeho vlastnosti - je seznámen se systémem oprávnění v počítačové síti - umí použít základní činnosti spojené se správou uživatelů v síti - zná pojem Active Directory, ví co v této databázi lze nalézt - umí přihlásit nový počítač do sítě systému Windows 1. Teoretický model počítačové sítě ISO/OSI Původ a odůvodnění vzniku teoretického modelu sítě. Vrstvy modelu ISO/OSI rozdělení. Praktické příklady zařazení prvků počítačové sítě do modelu ISO/OSI. 2. Protokol TCP/IP, vztah k modelu ISO/OSI Protokol TCP/IP vnitřní dělení do skupin. Zástupci jednotlivých skupin (podprotokoly) TCP/IP. Portování v protokolu TCP/IP. Popis přiřazení jednotlivých vrstev k protokolu TCP/IP. 3. Správa sítě SW a pravidla pro správu Doménový server. Active Directory. 4. Ochrana dat v síti 2 Ochrana jednotlivých počítačů (Personal Firewall). Přístup mimo síť (Proxy server). Firewall sdružený SW pro ochranu celé sítě. Zabezpečený přenos dat (protokoly, šifrování). Počet konzultací

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Přírodovědné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více