Přijímací zkouška z českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonickém rodinném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Čapka jsou Malé Svatoňovice. Během svých studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války začal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blízké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a Bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblíbené dodnes, varují před hrůzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. O životě dětí rodiny Čapkovy se můžeme dočíst v knize Moji milí bratři a pochopit tak autorovy celoživotní názory a postoje. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, poměry mezi větami hlavními, druhy vedlejších vět: O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. 2. Vypiš z 1. odstavce diktátu přístavek. 3. Napiš synonyma k výrazům: a) literatura b) harmonie c) publicisticky d) propagoval čtyřleté studium strana 1

2 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Urči slovní druhy: a) neboť b) plně c) šťastnou 5. Urči větné členy z textu: a) O Vánocích b) Československa c) jenž 6. Urči druhy zájmen: a) jeho b) tohoto c) jenž 7. Vypiš z diktátu číslovky a urči jejich druh. 8. Z 1. odstavce diktátu vypiš přívlastky postupně rozvíjející. 9. Z 2. odstavce diktátu vypiš přívlastek několikanásobný. 10. Ze 3. odstavce diktátu vypiš předložku nevlastní (sekundární). 11. Ze spojení evropský život utvoř přívlastek neshodný. 12. U substantiva prezidentu urči mluvnické kategorie. 13. U slovesa propagoval urči jeho mluvnické kategorie. 14. Z výrazu můžeme se dočíst utvoř 2. os., množ. čís., podmiň. způsobu minulého. 15. Z posledního odstavce diktátu vypiš slovo složené. 16. Ve slově představitele urči počet slabik. 17. U stejného slova naznač a popiš jeho stavbu. 18. K daným slovům napiš antonyma (opozita): a) obhájce b) budoucnost c) život 19. Vyjmenuj slohové styly. 20. Které slovo z Čapkovy tvorby se stalo výrazem mezinárodním? 21. Charakterizuj novinářský sloupek. 22. V kterém Čapkově díle vystupuje doktor Galén? 23. Napiš název jednoho Čapkova cestopisného díla. 24. Objasni pojem pátečníci. čtyřleté studium strana 2

3 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Které knihy určil Čapek dětem? 26. Na sklonku 50. let vzniklo v Praze divadlo Semafor. Napiš jména dvou jeho nejvýznamnějších představitelů. 27. Napiš názvy děl, v nichž vystupují tyto postavy: a) Mirek Dušín b) Francin c) slepý houslista Mareš d) Kristla 28. K uvedeným výrazům uveď správná obrazná pojmenování: a) perly rosy b) temný jako noc c) větve tiše šeptají 29. Zakroužkuj nesprávné spojení: a) Jan Neruda: Písně kosmické b) Josef Kainar: Sonáta horizontálního života c) Karel Čapek: Válka s mloky 30. Jak se jmenuje druh literatury, jejímž typickým představitelem je Miroslav Ivanov? Správné odpovědi český jazyk (test) 1. SS 5 vět (graf, druh souvětí, počet vět, poměry, druhy VV) 2. významného představitele naší české literatury 3. a) písemnictví; b) soulad; c) novinářsky; d) šířil 4. a) spojka; b) příslovce; c) příd. jm. 5. a) přísl. určení času; b) přívlastek neshodný; c) podmět 6. a) přivlastňovací; b) ukazovací; c) vztažné základní; 110. řadová; první řadová; třicátých řadová; 1938 základní 8. naší české; harmonickém rodinném 9. německých a francouzských 10. kolem 11. život v Evropě; život Evropy 12. mužský r., čís. jedn., 3. p., vzor pán, živ os., č. j., čas minulý, zp. ozn., vid nedokonavý, rod činný, 3. tř. kupuje 14. byli byste se mohli dočíst 15. celoživotní slabik 17. před předpona; stav kořen; itel přípona; e koncovka 18. a) žalobce; b) minulost; c) smrt 19. hovorový; sdělovací; publicistický; odborný; umělecký; administrativní; řečnický 20. robot 21. vtipnost, aktuálnost, obdoba fejetonu 22. Bílá nemoc 23. Anglické listy; Italské listy; Cesta na sever; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska 24. přátelé Karla Čapka, kteří se u něj scházeli v pátek 25. Dášeňka... ; Devatero pohádek 26. Suchý, Šlitr 27. a) Rychlé šípy; b) Postřižiny; c) Fidlovačka; d) Babička 28. a) metafora; b) přirovnání; c) personifikace 29. b) 30. literatura faktu čtyřleté studium strana 3

4 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z matematiky 1. Určete, kolik minut a sekund je 48 % ze dvou hodin. 2. Počet odpracovaných hodin 3 dělníků je při stejné hodinové mzdě v poměru 3 : 4 : 5. Vypočítejte, kolik Kč z nich dostal každý po 15% srážce, jestliže hrubá mzda pro všechny činila Kč. 3. Cyklista ujel dvě pětiny cesty první den, druhý den ujel o 5 km méně a přitom tento den urazil tři osminy cesty. Kolik kilomerů mu zbývá do cíle? 4. Výkony dvou česáčů chmele byly v poměru 4 : 5. Méně výkonnější česáč sklidil za dvě hodiny 472 chmelových rév. Kolik rév sklidili za 7 hodin společné práce? 5. Upravte a určete podmínky: ( r + s r s r s ) ( : 1 r2 + s 2 ) r + s r 2 s Určete poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 6 cm. 7. Ze vzorce pro výpočet povrchu válce vyjádřete výšku. 8. Jsou dány tři různé body A, B, C v rovině. Najděte body, které mají od bodů B, C stejnou vzdálenost a od bodu A vzdálenost 2 cm. 9. Vypočítejte: a) = b) 1, 96 = c) = 10. Nádrž má tvar kvádru s podstavou o rozměrech 15,3 m a 5,8 m. Kolik hektolitrů vody se z nádrže vypaří, když hladina vody klesne o 3 mm? Výsledky úloh matematika min36 s Kč; Kč; Kč km ks 5. 2r s ; S 2nr podmínky: r ±s 6. 3,5 cm nr 8. sestrojení kružnice, osy úsečky a jejich průniku 9. a) ; b) 1,4; c) ,66 hl čtyřleté studium strana 4

5 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Základní rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou buňkou je: a) ve velikosti a tvaru b) ve způsobu výživy c) ve způsobu pohybu 2. Lišejník je tvořen soužitím těchto organismů: a) houby a dřeviny b) řasy a bakterie c) řasy a houby d) houby a bakterie 3. Hlasové ústrojí je umístěno: a) v průdušnici b) v hrtanu c) v hltanu 4. Pevninský šelf je: a) okraj pevniny zatopený mořem do hloubky asi 200 m, šelfové moře je mělké b) ostrov, který vznikl sopečnou činností c) nejvyšší bod na ostrově, který vznikl sopečnou činností; kolem něj je šelfové moře 5. Přirozenou hranici mezi Evropou a Asií tvoří: a) řeka Volha b) pohoří Ural c) pohoří Kavkaz 6. Největší planetou Sluneční soustavy je: a) Saturn b) Jupiter c) Pluto d) Země 7. Přiřaď stát k příslušnému druhu písma: Stát: 1) Egypt 2) Mezopotámie 3) Čína 4) Fénicie Písmo: a) klínové b) hláskové c) znakové d) hieroglyfické čtyřleté studium strana 5

6 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Husitská revoluce probíhala v letech: a) b) c) Napiš jména vládnoucích rodů v českém státě: a) do r b) do r c) do r d) do r Doplňte čísla: V atomu 14 C je... protonů,... neutronů a... elektronů. 11. Následující sloučeniny pojmenujte a do závorky vyznačte, které z nich jsou kyseliny a které soli: NH 3 HCl H 2 O KOH H 2 CO 3 CH 3 COOH H 3 PO 4 Na 2 CO 3 KBr C 2 H Jakou práci vykoná stálá síla 20 N, posune-li tělesem o 5 cm? a) 100 W b) 100 J c) 1 J d) 4 J e) 1 W 13. Jaký proud prochází sekundární cívkou transformátoru, odebíráme-li z ní napětí 220 V a primární cívkou teče proud 6 A při napětí 22 kv? 14. Světelný okruh 220 V je jištěn jističem 6 A. Kolik stowattových žárovek v něm může současně svítit? Výsledky všeobecný test 1. b) 2. c) 3. b) 4. a) 5. b) 6. b) 7. 1d; 2a; 3c; 4b 8. c) 9. a) Přemyslovci; b) Lucemburkové; c) Jagellonci; d) Habsburkové protonů; 8 neutronů; 6 elektronů 11. amoniak; kyselina chlorovodíková (k); voda; hydroxid draselný; kyselina uhličitá (k); kyselina octová (k); kyselina fosforečná (k); uhličitan sodný (s); bromid draselný (s); ethyn 12. c) 13. proud 60 A žárovek. Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 6

7 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Dětství Jaromíra Tomečka Na prahu 20. století patřila Kroměříž mezi ta poklidná menší města, na jejichž tváři se odrážel běh času jen vnějškově. Životy obyvatel plynuly pomalým tempem a nejeden vysloužilý úředník nebo učitel z různých koutů Hané zde toužil dožít své dny. Kroměříž se ale vymykala z okruhu typických maloměst své doby zejména bohatou kulturou a krásnou okolní krajinou. A právě v jedné z kroměřížských ulic se 30. září 1906 narodil Jaromír Tomeček, náš budoucí spisovatel, milovník moravské a karpatské flóry i fauny. Zdrojem praktického poznávání světa se zpočátku staly dlouhé rodinné výlety buď směrem ke Kojetínu, nebo na opačnou stranu k Uherskému Hradišti. Později dopřávali rodiče Jaromírovi dostatek volnosti. Mohl tak se svými vrstevníky realizovat sny o dobrodružství v celodenních výpravách do chřibských lesů nebo na hrad Buchlov. Často kroky dětí směřovaly k jedinému cíli, k tajemné řece. Říční tok byl regulován a travnatý břeh Moravy chránily proti podemílání velké balvany. V úkrytech mezi nimi se zabydleli raci. Nory v kamení se tu klepetáči jen hemžily a chlapci se stávali odvážnými lovci. Všechny tyto toulky přírodou v budoucnu naplňovaly obrazy, jež neměly sice jméno, ale staly se oslepující září autorových knih. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 5 se vztahují k následujícímu souvětí: I když bylo špatné počasí, přilákaly lehkoatletické disciplíny, které byly organizovány Gymnáziem Kroměříž, velké množství sportovců i diváků, neboť slibovaly nejen hezké sportovní zážitky, ale i napětí, kdo zvítězí a odnese si domů vavřínový věnec, aby se jím mohl celý rok chlubit. 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami. 2. Urči následující větné členy ze souvětí: a) množství b) sportovců c) domů d) které 3. Vypiš ze souvětí v pořadí 2. několikanásobný větný člen (skladební skupinu) a urči druh. čtyřleté studium strana 1

8 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš ze souvětí přívlastek postupně rozvíjející: 5. Urči v souvětí tyto slovní druhy: a) neboť b) vavřínový c) jím d) počasí 6. Zakroužkuj, který z uvedených významů postihuje danou vlastnost licoměrný: a) Zdůrazňuje sama sebe. b) Nerad vydává peníze. c) Rád vše měří. d) Je neupřímný. e) Prudce reaguje na měření tepu. 7. Vyber z trojice výrazů srdnatý statečný odvážný ten nejvhodnější do následující věty: Po celá léta trpěl bolestmi, na které si nikomu nestěžoval. Nevím, kdo na jeho místě byl by tak Homonyma jsou slova: souzvučná souznačná protikladná 9. Slovo veřeje může znamenat (zakroužkuj): věci veřejné splav dveřní závěsy (panty) 10. Vyznač sousloví: slunečný den sluneční záření slunečné počasí 11. Člověk, který se čílí, se: mýlí bojí směje rozčiluje 12. Slovo pramen je (zakroužkuj): jednoznačné mnohoznačné vlastní 13. Které z následujících rčení vystihuje výraz: Je chytrý, mazaný. a) Jedl vtipnou kaši. b) Má máslo na hlavě. c) Má za ušima. d) Nepřeloží nikomu stéblo přes cestu. čtyřleté studium strana 2

9 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vyber synonymum ke slovu mýto: úplatek poplatek 15. Které ze slov je opozitem (antonymem) ke slovu být: bít existovat nebýt 16. Výrok Nedočkám se tě ani za sto let. je příkladem jazykového prostředku, který se nazývá: a) hyperbola nadsázka b) metafora c) metonymie 17. Zakroužkuj základové slovo ke slovu tamější: tam tamní 18. Slovo pořádek vzniklo: a) zkracováním b) skládáním c) odvozováním 19. U slova krásnější je přípona (zakroužkuj): -ší -ější -í 20. Vyznač slovo s koncovkou: truhlář studenti kos pět 21. Zakroužkuj podstatné jméno abstraktní: lampa vstupenka moudrost 22. Slovo vedoucí (zpodstatnělé) se skloňuje podle vzoru: stavení jarní mladý 23. Urči počet zájmen ve větě: Byl jsem tam skoro rok. jedno dvě žádné 24. Urči slovesný způsob slovesa ve větě Dovezeš mě do města? přací tázací rozkazovací oznamovací 25. Vyber správnou stylizaci: a) Bylo tam plno dětí, které nás mile přijaly a rychle jsme se s nimi skamarádili. b) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno a mile nás přijaly. c) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno, a které mile nás přijaly všechny. čtyřleté studium strana 3

10 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Pro který slohový útvar jsou charakteristické tyto věty: Vychrtlý hejtman osmahlé tváře, vysedlých lícních kostí, hladké brady, ale mocných černých knírů čekal u brány v plné zbroji. a) fejeton b) charakteristika c) reportáž d) popis 27. Legenda je: a) Vyprávění o životě světce s přítomností zázraků. b) Vyprávění o činech bohatýra. c) Vyprávění, kde hrdinové jsou řečtí bohové. 28. K shakespearovským postavám nepatří: Julie Ofélie Pseudolus Jago 29. K autorům přiřaď jejich díla (přiřaď písmena k číslicím): a) F. L. Čelakovský 1) O milionáři, který ukradl slunce 1... b) J. Wolker 2) Toman a lesní panna 2... c) J. Neruda 3) Noc na Karlštejně 3... d) J. Vrchlický 4) Romance o Karlu IV K literárním postavám přiřaď dílo, v němž vystupují: a) Saturnin 1) Vilém a Jarmila 1... b) Postřižiny 2) strýc Pepin 2... c) Lucerna 3) teta Kateřina 3... d) Máj 4) paní kněžna, mlynář, Hanička Písňovou poezii tvořil básník (zakroužkuj): K. Čapek K. Kryl K. J. Erben 32. Seřaď díla podle doby jejich vzniku a doplň autory: a) Lakomec b) Křest svatého Vladimíra c) Maminka d) Dekameron 33. Nápis Národ sobě je: a) v Prozatímním divadle c) v Národním divadle b) v Betlémské kapli d) ve Stavovském divadle 34. Doplň tři další informace o této stavbě. čtyřleté studium strana 4

11 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z matematiky 1. Upravte: 2. Doplňte na rovnost: ( ) 6,6 12, : a) j 2 = (2j... 3)(3... 2j) b) 9v vz +... = ( ) 2 c) b + 2 bc c = 2b2 + 8b d) = st s2 + t 2 ts 3s 3t 3. Upravte a určete podmínky: ( ) 2xy 3 2 a) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y 4 ( ) 2xy y = b) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y y = 4. Řešte rovnici: x Řešte soustavu rovnic: ( 1 3x 3 3x 2y 4 x + 6y 3 = = 1 = + 3x 2 ) = x 1 6 8x + 5y x 5y 5 6. Cena jednoho metru látky se zvýšila o 40 Kč, takže tři metry za novou cenu byly o 60 Kč levnější než čtyři metry za cenu původní. Jaká je původní a nová cena látky? 7. Určete, pro která čísla x je hodnota výrazu 8. Ze vzorce Q = m c (t 2 t 1 ) vyjádřete t x 3 větší než Tatínek a maminka mají na vkladních knížkách stejný vklad ve výši Kč. Úroková sazba na tatínkově knížce je 15 % a na maminčině 18 %. Kolik korun by musel mít tatínek uloženo na vkladní knížce, aby získal stejný úrok jako maminka? 10. Určete velikost úhlu, který svírá tělesová úhlopříčka a úhlopříčka podstavy hranolu se čtvercovou podstavou, je-li výška hranolu 8 cm a podstavná hrana má délku 4 cm. čtyřleté studium strana 5

12 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška všeobecný test 1. K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) slinné žlázy 1) ptyalin 1... b) žaludeční šťáva 2) žluč 2... c) játra 3) pepsin K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) mechové patro 1) buk lesní 1... b) bylinné patro 2) bez hroznatý 2... c) keřové patro 3) sasanka hajní 3... d) stromové patro 4) ploník obecný Mezi ploutvonožce patří: a) tuleň obecný b) tučňák patagonský c) delfín d) mrož obecný 4. Nejkratší státní hranici má ČR se státem: a) Slovensko b) Polsko c) Rakousko d) Německo 5. Nejdelší řeka na území ČR je: a) Labe b) Vltava c) Morava d) Berounka 6. K uvedeným vrcholům doplňte pohoří: a) Praděd b) Lysá hora c) Velká Deštná d) Plechý 7. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu: a) b) c) čtyřleté studium strana 6

13 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Karel IV. byl synem: a) Václava III. b) Václava II. c) Jana Lucemburského 9. Holokaust je: a) hladomor za občanské války v Rusku b) vyhlazování Židů za 2. světové války c) středověké vězení 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) Hg 2 O c) Al(OH) d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid dusičný b) hydroxid vápenatý c) ethanol d) butan e) chlorid vápenatý Jak velká byla stálá síla, která posunula vozík o 10 cm a vykonala při tom práci 120 J? Jaký byl její výkon, jestliže tuto práci vykonala za 2 minuty? 13. Jaké napětí bude na sekundární cívce transformátoru, připojíme-li primární vinutí ke zdroji napětí 12 V? Primární cívka má 300 závitů a sekundární cívka 900 závitů. Sazba v programu L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 7

14 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Nerudovy fejetony V dnešním světě hrají důležitou roli sdělovací prostředky. Ve druhé polovině 19. století byly zdrojem informací noviny. S Národními listy je neodmyslitelně spjato jméno našeho vynikajícího publicisty, prozaika i nejznámějšího básníka, a to Jana Nerudy, jehož 110. výročí úmrtí letos vzpomínáme. Jeho život a tvorba jsou navždy svázány s Prahou. Nejdříve vstupuje do povědomí čtyřletého chlapce Malá Strana. Později vystřídal několik adres, aby se potom přestěhoval do Vladislavovy ulice, kde našel svůj poslední byt. Před jeho dvěma okny se shromáždily v červenci roku 1884 zástupy pražského lidu, aby vzdaly hold básníkovi v předvečer jeho padesátin. Neruda napsal přes dva tisíce dvě stě fejetonů. Mnohé z nich obsahují stručné i obšírné vzpomínky na doby malostranského dětství a prvních studentských let. Vidíme v nich rodiče Nerudovy, čteme o pražských událostech a problémech, cestujeme s básníkem po různých zemích a nerudovským stylem se dovídáme o životě tamějších obyvatel. Všechno, co ho těšilo i čím strádal, se objevilo v jeho žurnalistice i beletrii. Ti, kdo nečetli jeho fejetony jen jako nezbytný ranní zákusek k nedělní snídani, pochopili, že zatímco mnozí spisovatelé utíkali se svými bolestmi a smutky do samoty, Neruda před nimi utekl do života. Tím životem mu byly noviny. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 7 se vztahují k následujícímu souvětí: Již v době, kdy Bedřich Smetana komponoval Libuši, byl přiveden k myšlence, aby napsal větší orchestrální skladby, poněvadž jejich cyklická forma by byla důstojným protějškem i doplňkem jeho slavnostní zpěvohry. 1. Urči: a) druh souvětí b) počet vět c) druh vedlejších vět v tom pořadí, jak jdou za sebou 2. Slovo komponoval nahraď českým výrazem. 3. Vypiš aspoň jedno sousloví cizího původu. 4. Urči tyto větné členy: a) Libuši b) zpěvohry c) důstojným čtyřleté studium strana 1

15 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš jeden přívlastek postupně rozvíjející. 6. Urči tyto slovní druhy: aby jeho době 7. Vypiš a urči druh přísudku v první větě souvětí. 8. Z následujících vět zakroužkuj tu, ve které je chyba v pravopise: a) Úmysly některých politologů jsou opravdu nevyzpytatelné. b) Takovému omylu se i prozíraví ekonomové stěží vyhnou. c) Při vdechu i výdechu se jazíček harmonicky rozechvěje. 9. Zakroužkuj, ve které větě se vyskytuje neshodný přívlastek: a) Hostující kouč se marně pokoušel svůj tým resuscitovat. b) Tím plamínek rakouské aktivity definitivně pohasl. c) Střídající Bauer poté z úhlu nastřelil tyč. 10. Zakroužkuj synonymum ke slovu přemluvit: a) domluvit b) pomluvit c) navrhnout d) přesvědčit 11. Zakroužkuj, čím se liší synonyma dívat se koukat: a) stylovým zabarvením b) původem c) jemným výrazovým odstínem 12. Zakroužkuj, ve které dvojici jsou synonyma: a) obilí pšenice b) slepíš slepýš c) cesta pěšina 13. Dvojice slov malý velký, nad pod jsou (zakroužkuj): a) synonyma b) antonyma c) homonyma 14. Ke slovu souhlasit je antonymem, zakroužkuj: a) odporovat b) podporovat c) přitakat čtyřleté studium strana 2

16 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Zakroužkuj, co představuje z hlediska vzájemného významového vztahu řada slov: mrkev, petržel, celer, pór: a) podřadnost b) nadřazenost c) souřadnost 16. Zakroužkuj slovo, které do řady nepatří: Praha Brno Plzeň Kroměříž Vyškov 17. Zakroužkuj slovo, které s ostatními není příbuzné: kost kostní kostka kostra kostlivec 18. Zakroužkuj, ze kterého základového slova je utvořen výraz ledovec: led ledový zaledněný 19. Zakroužkuj kořen slova nakladatelský: klad nakladatel náklad nakládá 20. Zakroužkuj hybridní složeninu: černozem autodílna zeměkoule 21. Zakroužkuj zkratkové slovo: ČR ODS Sazka MVDr. 22. Zakroužkuj, čím je daný výrok: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. pranostikou rčením příslovím pořekadlem 23. Zakroužkuj, kolika slovními druhy může být slovo opičí: jedním dvěma třemi čtyřmi 24. Zakroužkuj správný infinitiv vidového protějšku k tvaru slovesa pořádali jsme: a) pořádat b) neuspořádat c) uspořádat d) pořádávat 25. Zakroužkuj, ve které větě je sloveso v trpném rodě: a) Ve škole se prodávají vstupenky na ples. b) Mají se rádi. c) Rozhodli se odejít domů. čtyřleté studium strana 3

17 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vytvoř správné dvojice funkční styly a slohové útvary; přiřaď písmena k číslicím: a) styl publicistický 1) žádost 1... b) styl odborný 2) komentář 2... c) styl umělecký 3) líčení 3... d) styl prostě sdělovací 4) výklad 4... e) styl administrativní 5) oznámení Zakroužkuj, který prostředek ve vypravování slouží k jeho aktualizaci: a) krátké věty b) věty zvolací c) věty se slovesy v přítomném čase 28. Zakroužkuj autora bajek: Villon Krylov Steinbeck 29. Zakroužkuj skupinu balad K. J. Erbena: a) Dceřina kletba, Vodník, Poklad b) Vodník, Rusalka, Vrba c) Záhořovo lože, Polednice, Kolébka 30. Zakroužkuj, kdo nepsal verše o mamince: a) Jaroslav Seifert b) Jan Neruda c) Josef Václav Sládek d) Karel Havlíček Borovský 31. Zakroužkuj, odkud pochází píseň Život je jen náhoda: a) z Osvobozeného divadla b) z Národního divadla c) z Prozatímního divadla 32. Zakroužkuj, s kterou oblastí je spjata tvorba Petra Bezruče: a) se Slezskem b) se Slovenskem c) se Slovinskem 33. Zakroužkuj jméno autora utopických románů a dramat s vědeckofantastickým obsahem: a) K. Poláček b) E. Bass c) J. Arbes d) K. Čapek čtyřleté studium strana 4

18 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z matematiky 1. O kolik % je součin čísel 2,6 a 1,4 menší než jejich součet? 2. Stroj byl v chodu 5 6 v chodu? směny trvající 8,5 hodiny. Kolik minut byl stroj 3. Úhlopříčky rovnoběžníku jsou v poměru 5:12 a měří dohromady 34 cm; strana je dlouhá 130 mm. Dokažte, že tento rovnoběžník je kosočtverec. 4. V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší strany než od delší. Obvod obdélníku je 56 cm. Určete jeho obsah. 5. Vypočtěte: a) 1 [ ( : )] ,9 = b) 1, : ,01 2 = c) = 6. Vypočtěte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout čtyřikrát, aby urazil 2 km. 7. Převeďte na uvedené jednotky: a) kg m 3 = g cm 3 b) 120 m min = km h 8. Upravte a doplňte: a) ( 3a + c) { 2b [5a (7a b + 4c)]} = b) 14a 3 bc a 4 bc 5 = 7a 2 bc 3 (... 5bc...) c)... 7a + 1 = a 2 b 2 7a 2 + 7ab + a + b d) 3u... (v... 2u) 2 = 4u 2... v 2 4uv + 3u 9. Řešte rovnici: ( 3 5 y 3 1 ) ( 5 y 1 5 y 1 ) = Sestrojte úhel α, pro který platí: cos α = 3 5. čtyřleté studium strana 5

19 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Napište, jak rozdělujeme horniny podle vzniku: a) b) c) 2. Místo, kde vzniká zemětřesení se nazývá: a) epicentrum b) endocentrum c) exocentrum d) hypocentrum 3. Trávení přijaté potravy probíhá u člověka: a) jen v tenkém střevě b) v dutině ústní, žaludku a tenkém střevě c) jen v jícnu a žaludku d) jen v žaludku a tenkém střevě 4. Třicetiletá válka byla ukončena: a) bitvou na Bílé hoře b) zavražděním Albrechta z Valdštejna c) vestfálským mírem 5. F. Voltaire byl: a) osvícenský myslitel b) objevitel el. proudu c) malíř krajinář 6. Česká republika vznikla rozpadem ČSFR: a) b) c) Ve kterém státě Evropy budete hledat: a) Gerlachovský štít b) řeku Vislu c) jezero Balaton 8. Na kterých řekách leží tato města? a) Budapešť b) Paříž c) Praha d) Řím čtyřleté studium strana 6

20 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Seskupení osmi protonů, devíti neutronů a deseti elektronů je: a) atom b) kladný iont c) záporný iont 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) N 2 O c) CaCl d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid sírový b) hydroxid železitý c) ethanol d) propan e) dusičnan amonný Jakou hmotnost má 5 cm 3 látky, jejíž hustota je kg m 3? a) 350 g b) 35 g c) 0,035 g d) 35 kg 13. Cyklista se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 36 km h dlouho urazí dráhu 200 m? a) 10 s b) 17 s c) 20 s d) 72 s. Za jak 14. Jaký proud prochází spotřebičem o příkonu 1100 W při napětí 220 V? a) 0,5 A b) 500 ma c) 5 A d) 50 A čtyřleté studium strana 7

21 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Řešení úloh přijímacích zkoušek Český jazyk I. Diktát: zaznamenán počet hrubých a malých chyb II. Test 1. a) souvětí podřadné b) 4 věty c) přívlastková, přívlastková, příslovečná přičinná (důvodová) 2. skládal 3. cyklická forma, orchestrální skladby 4. a) předmět ve 4.p. b) přívlastek neshodný c) přívlastek shodný 5. větší orchestrální, jejich cyklická, jeho slavnostní 6. aby spojka; jeho zájmeno; době podst. jm. 7. byl přiveden slovesně jmenný, sponový 8. c) 9. b) 10. d) 11. a) 12. c) 13. b) 14. a) 15. c) 16. Kroměříž (3 slabiky) 17. kostka 18. ledový 19. klad 20. autodílna 21. Sazka 22. pranostikou 23. dvěma (příd. jm., sloveso) 24. c) 25. a) 26. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d 27. c) 28. Krylov 29. a) 30. d) 31. a) 32. a) 33. d) Matematika 1. o 9 % min 3. ověřit kolmost úhlopříček, např = cm 2 5. a) 3 g 5 b) 5,687 c) ,6 m 7. a) 14,6 cm b) 7,2 km 3 h 8. a) a + 3b 5c b) doplnit výrazy: 35a 2 b 2 c 4 ; 2a; 8a 2 c 2 c) čitatel: a b d) doplnit znaménka Sestrojit pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou 3j a přeponou 5j, vyznačit úhel α. Všeobecný test 1. a) vyvřelé b) usazené c) přeměněné 2. a) 3. b) 4. c) 5. a) 6. b) 7. a) SR b) Polsko c) Maďarsko 8. a) Dunaj b) Seina c) Vltava d) Tibera 9. c) 10. P 2 O 5 oxid fosforečný, N 2 O oxid dusný, CaCl 2 chlorid vápenatý, HNO 3 kyselina dusičná, CH 3 OH metylalkohol 11. a) SO 3 b) Fe(OH) 3 c) C 2 H 5 OH nebo CH 3 CH 2 OH d) C 3 H 8 e) NH 4 NO b) 13. c) 14. c) Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 8

22 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ È Ñ Þ ÓÙõ Þ Ó ÞÝ Áº Ø ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Å ÐÙ Ð ØÓ Ò Ý Ð Ó Ù ÝºÊ Ø ÒÓÚõ ÝÐ ØÓÙ ÒÓÙØºÄ ÒÓõ Ð ÝúÓ Ø ØÒ ÔÖ ÓÚ Ð º Ò ÝÐÝ Ø ÈÓÔ Ø Ú Ò ÓÔÖÓÚÓ ÐÈ Ú ÐÅ ÖØÙ ÓÑ Ó Ò Ð ÓÙ ÐÓ¹ Ø ºÎØ ØÓ ÖÚÒÓÚ ÒÓ Ö ÚÖ Ñ Ò ØÓÙÐ ÐÞØ ÐÑ ÙÐ Ñ ºÆ ¹ Ð Ù Ñ Ð ÔÐÒ ÔÓ Ó Ýº Ѻ Ú ÓÒ ØÖ Ð Ý Ð Ú Ù ºÈ Ú ÐÑ Þ Ú Ð ÓØ ØÓÑ Ø ú Ó¹ Ä Ý ÝÐÝ Ø ÐÙÒ Ò Ò ÚÒ ÔÓ Ö Ù Ú Ú Ñ Ú ÔÒ Ñ Ð ÚÞ Ö Ç Þ ÔÖõ ÐÓ Ô Ò ÐÝ ÓÙ Ý Ð Ô ÞÒÓÚÙÖÓÞÞ Ð Ù Øõ Ø ÑÒ õ ÝØÓÒÙÐÝÚÞ ÔÐ Ú ÓÚÓ ÞÚ ÐÝ Ó ÔÓÐ º ÐÓ ÓÖ Ø ú Þ Ð Ø Ø Ò ÔÖ ÓÙÔ ÑÓ ÝÞ ÓÙ ÓÐ ØºÈ ÒÒ ºÈÓÐ Ð Ý Ñ ú ØÓÙÐ Ð Ó Ð ÓÚ ÐÝ ÚÓÙ Ö ÑÓ ÐÔÓ ØÙÔÒ ÔÐÚ Ø Ó ÓÐÒ Ñ ÑÖ ÓÚÑÐ ÑºÇ ÚÓÚ Ð ÐÓÙ ÓÙ Ð Ø ÖÓÙØÚÓ ÐÝ Ú Ý Ø ØÒ Ú Ð ÓÙ ÚÑõØ Ø Ñ ÖÓÚ Ò Ø ÓºÂ Ò Ð Ú ØÐÓÙ Ð Ð ÚÓÒ ÐÝ Ñ ÒÝ ú Ó ÐÓÔ ÐÝ Ò ºÃÓÐ Ñ Ó ÓÐ ÖÓÞ Ó Ø ÐÓÞ ¹ Ð Ý ÓÒ Å ÖØ Ò ÖÙ ÓÙ Ø Ò Ø Ó ÑÓØÐ ÚÞ È ÚÐÓÚÙÓ Ð ÒÓÙÐ Ú Ùº ÝÐÝ Ù Ø Ð Ð Ò Þ Ó ÚÞÔÓÑ Ò Ýº È Ú ÐÔÓÞÓÖÓÚ Ð Ö ÚÒ ÑÓØÐÝ ØÓÙú ÐÔÓØÓÑ Ý ÑÓ Ð ÓØ Ø ÑÒ ÓØ Ð ÚÑ Ð Ò¹ ÚÒ ÁÁºÅÐÙÚÒ ÔÖ ÚÓÔ Ò Ð Ø Ö ÝØÒÑ Ðݺ ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Ú ½ºÍÖ ÚÒ ÐÒ º µ ÖÙ ÓÙÚ Ø Ð Ù Ñ ÓÙÚ Ø ÖÒ ØÝÐ Ø Ø Ø Æ Ø ÑÙú ÙØ Ð Ú Ò ÝÔ ÚÓÐ Ð ÔÓÑÓ Ðõ Ð Ò ú Ð ÔÓÑ µôó ØÚ Ø µ ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÔÓ Ð ÔÓ Ú ÓÙÚ Ø ÓÐÝ¾ß ÚÞØ Ù Ô ÓÞ ÑÙ ÓÙÚ Ø º ú ØÙ Ø Þ Ø Ð ÙÚÒ Ø Ô ÓÙÓú ÚÓغ ØÖ Ò ÒÑ ÔÓÒ Ú ú Ó Ú Ð ú ÙØÓ Ù Ñ ú Þ Ø Ó Ø ¾º µâ Ñ ÐÓÚÒ Ñ ÖÙ Ñ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑÚØ ÜØÙ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÝ µæ Ô õú ØÙ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑ Ò ÐÓÚÒ ÖÙ ÙÖ Óº ºÍÖ ÑÐÙÚÒ Ø ÓÖ Ù ÐÓÚ Ò ú Ð ºÎÝ µ Ðõ ß Ò Ó ÐÓÚÒ Ó ÔÓ Ò Ô ÓÙÓú ÚÓØ µ Ú Ò ß µ ØÙ ß ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ½

23 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ºÆ Ö ÔÓ ÙÚ ØÚÖØ Ú Ø ÓÙÚ Ø ÒÓÙØ Ý ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÝ ºÎÝÔ õúõ Ò ÔÓ Ø ØÒ Þ Ø ÐÞ ÓÚ Ò Ñ Ò ØÖ ØÒ º ÖÓÙú Ù Ø ÖÚÖ Þ Ò Ô µëôó Ò ËØ µ úò Ñ Ö µ Ñ Ö Ø ÓÞ ØÝ Ñ Ö Ô Ò ÔÖ ÚÒ º ÖÓÙú Ù Þ ÓÙÚ ØÝÒ Ô µ Ñ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ µ µ ÖÞÝ Ò Ò Ó Ú ÐÝØ Ú Þ Ýº ÒÝ Þ Ý Ý µè ÔÖ ÝÖ ÒÒ Ó ÐÙÒ ÑÒ ÔÖÓ Ù ÐÝ Ò º µæ õðý ÙÒ Ó Ò ÝÞÙÐÓÑ ÒÑ ÖÙ Ñ º ØÙÔÝÈÖ ú Ò Ð ÓÚ Ð ÔÓú ÖÆ ÖÓ Ò Ó Ú Ð º ÒÓ Ò ½¼º ÖÓÙú Ù ÚÓ ÚÒ ú ÒÓ ÐÓÚÓÒ Ñ µô ØßÔ Ø ú ÒÚÞÒ Ñ ÒÓ Ò ½½º ÖÓÙú Ù Ú Ø Ö Ñ ÐÓÚ ÚÝ ÐÓÚ õ Ú Ø Ò ÓÙ Ð µ Ð ÞØßÞÐ ÞØ µ Ñ Þ ØßÞÑ Þ Ø µþ ß ½¾º ÚÓ Ò Ú ÐÓÚÒÓ Ø ÙÔ ÒÝ ÓÙ Ð µò ÚÝõõ µò Ò õ µñ Ý Ò Ô õ Ú ÐÓÚ ØÙú Ú ÐÓÚÒÓ Ø µ ÒÓ Ùõõ ½ º ÖÓÙú Ù Ø Ö ÑÙ ÐÓÚ ÙÒ ÐÞ ÚÝØÚÓ ØÚ ÓÚÓÙ ÚÓ ½ ºÆ Ö ÚÖ ÞÝ ÝÒÓÒÝÑÝ ÓÑ µ ÝÒØ Þ ß µ ÝÑ ØÖ ß ÓÔ ÚÓ Ù µô Ø µ Ø µôýõò Ø µø Þ ß ½ ºÄ Ò Ú Øõ µîýô õ ÐÓÚÓ Ø Ö Þ ÔÖ Ñ Ò ÚÃÖ ÓÒÓõ º Ð ÑÔ Ø Ú Ù µþ ÞÔ Ú Ø ½ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÚÝ µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú ÓÐ Ò ÓÖÓÞÚ Ø µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú Ó Ù Ò ÓÒ Ó Ù ÐÓÚ ÑÄ µæ Þ ÔÓÑ Ô ØÞÔÖ µè ØÖ Ó Ð Ó Ð ÔÖÚÒ º Ò ÐÓÚ Ñ µèöúò Þ µàö Ð Ñ ØÙ ÖÙÒ ÔÖÚÒ Óº ÚÓ Ò Ùú Ú Ð º ÚÙÔÖÚÒ ÑÙº ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ¾

24 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ½ º ÖÓÙú Ù ØÚ ÖÞ µî Ð Ñ Ú Ö º µæ Ñ Ð ÔÖÓÒ ÔÓ ÓÔ Ò º µæ ÑÓ Ð ÔÓÑÓ º Ñ Ò ÓÒ Ø Ö Ùú ØõÔ ØÒ ½ º ÖÓÙú Ù ÔÖ µåðùú Ð ÓÒ º ½ ºÎ Ú Ø Ø ÔÖÚÒ ÐÓÚÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µô ÚÐ Ø ÓÚ µúþø úò µô ÚÐ Ø ÓÚ ÚÞØ úò µø ÚÒ ØÚÖÞ Ò Ñ ÒÓ ú µô ÐÓú µ ÔÓ µô ÐÓÚ µ Ø Þ ¾½º ÖÓÙú Ù ÔÖ ¾¼º ÖÓÙú Ù ØÚ Ö ÖÙ Ó ØÙÔÒ Ó Ô ÐÓÚ ØÓ Ù ÐÓÚ Ø Ú Ø µ Ø ÚÒ ØÚÖÞ Ò ÓØ Ø Ó Ó ÑÒÓúÒ Ó Ð Ô ØÓÑÒ Ó µ Ø õ µò Ø µ Ø ¾¾º ÖÓÙú Ù ÐÓÚÓÓ ÚÓÞ Ò µþ Ñ Ô µ Ú µð Ó ÓÔÝØÒ µ Ú µ Ô µôð Ø Ó ÑÓúÒÓ Ø ¾ º ÖÓÙú Ù Ô Ñ ÒÓ ÔÓ Ò Ñú ÔÖ ÙÔ Ò Ò Ð Ù Ú Ø ÚÒ ÔÓ ÔÓÑ Ö Ú Ð Ò µôö ÓÖÝ µîò õ Ø ØÓÔ ÚÐ Ø ÚÞ Ñ º µíò µæ ÓÚÓÐ ÒÓÙÓ Ù Ù Ú ÖÚ Ò Ò ÓÚ ÖÔÒÙº µ ÝÐ Ù Ñ ÞÒ Ò Ð Ò Þ Ð Ð Ò º Ñ Ò ÒÒÓÚ Ð Ú Ð Ø ÙÐ º ¾ ºÇ Ñú Ø Þ Ú Ó ÒÓ ßÞ ÖÓÙú Ù ØÝÔØ ØÓÚ ØÝÔÓ Ð ÔÓ ØÓ ÑÐÙÚ¹ ¾ ºÃ Ñ õ Ó Ò ºß Ô Ð Ó ÙØ ÒÓ Ø µ ÑÓ Ø ØÒ ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µöóþ ÞÓÚ µø Þ µôó Ñ ÓÚ µóþò ÑÓÚ ¾ ºÆ ÖÝ ÝÔÖÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µ Ð Ô Ý µó ÑÓ Ø ØÒ Ð ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µ Ú Ù Ú ÞÒÓ Ø ú ÚÓ Ø Ö Ñ Ø Ò Ô Ø Ó ØÓ Ø ÞÝ ßØÓ ÓÙØÝÔ ¾ º ÖÓÙú Ù Ö Ø Ö Ø ÐÓ ÓÚ ØÚ ÖÔÙ Ð Ø Ó ØÝÐÙ µ ÚÓ Ò µú Ð µø Ð Ö Ñ µôóô µôó Ù µúýôö ÚÓÚ µ ÓÔ Ò ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Příchod jara Jaro na Moravě začalo letos nezvykle brzy. Vysoké duby v rozsáhlé Podzámecké zahradě v Kroměříži již

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ 1. kolo 1. termín 22. dubna 2009 1. Pravopisné cvičení (Najdi chyby v textu, doplň

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY Čas na vypracování testu je 60 minut. Povolené pomůcky: tabulky, kalkulačk NE mobilní telefon. Výsledky a výpočty zaznamenávej do odpovědních archů. Hodnotí se také postup

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka

Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka A) Práce s textem České poselstvo, které se odebralo do Říma, aby před sborem kardinálů a před papežem Benediktem IX. svedlo velmi obtížnou slovní bitvu, obstálo až nečekaně

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více