Přijímací zkouška z českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonickém rodinném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Čapka jsou Malé Svatoňovice. Během svých studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války začal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blízké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a Bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblíbené dodnes, varují před hrůzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. O životě dětí rodiny Čapkovy se můžeme dočíst v knize Moji milí bratři a pochopit tak autorovy celoživotní názory a postoje. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, poměry mezi větami hlavními, druhy vedlejších vět: O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. 2. Vypiš z 1. odstavce diktátu přístavek. 3. Napiš synonyma k výrazům: a) literatura b) harmonie c) publicisticky d) propagoval čtyřleté studium strana 1

2 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Urči slovní druhy: a) neboť b) plně c) šťastnou 5. Urči větné členy z textu: a) O Vánocích b) Československa c) jenž 6. Urči druhy zájmen: a) jeho b) tohoto c) jenž 7. Vypiš z diktátu číslovky a urči jejich druh. 8. Z 1. odstavce diktátu vypiš přívlastky postupně rozvíjející. 9. Z 2. odstavce diktátu vypiš přívlastek několikanásobný. 10. Ze 3. odstavce diktátu vypiš předložku nevlastní (sekundární). 11. Ze spojení evropský život utvoř přívlastek neshodný. 12. U substantiva prezidentu urči mluvnické kategorie. 13. U slovesa propagoval urči jeho mluvnické kategorie. 14. Z výrazu můžeme se dočíst utvoř 2. os., množ. čís., podmiň. způsobu minulého. 15. Z posledního odstavce diktátu vypiš slovo složené. 16. Ve slově představitele urči počet slabik. 17. U stejného slova naznač a popiš jeho stavbu. 18. K daným slovům napiš antonyma (opozita): a) obhájce b) budoucnost c) život 19. Vyjmenuj slohové styly. 20. Které slovo z Čapkovy tvorby se stalo výrazem mezinárodním? 21. Charakterizuj novinářský sloupek. 22. V kterém Čapkově díle vystupuje doktor Galén? 23. Napiš název jednoho Čapkova cestopisného díla. 24. Objasni pojem pátečníci. čtyřleté studium strana 2

3 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Které knihy určil Čapek dětem? 26. Na sklonku 50. let vzniklo v Praze divadlo Semafor. Napiš jména dvou jeho nejvýznamnějších představitelů. 27. Napiš názvy děl, v nichž vystupují tyto postavy: a) Mirek Dušín b) Francin c) slepý houslista Mareš d) Kristla 28. K uvedeným výrazům uveď správná obrazná pojmenování: a) perly rosy b) temný jako noc c) větve tiše šeptají 29. Zakroužkuj nesprávné spojení: a) Jan Neruda: Písně kosmické b) Josef Kainar: Sonáta horizontálního života c) Karel Čapek: Válka s mloky 30. Jak se jmenuje druh literatury, jejímž typickým představitelem je Miroslav Ivanov? Správné odpovědi český jazyk (test) 1. SS 5 vět (graf, druh souvětí, počet vět, poměry, druhy VV) 2. významného představitele naší české literatury 3. a) písemnictví; b) soulad; c) novinářsky; d) šířil 4. a) spojka; b) příslovce; c) příd. jm. 5. a) přísl. určení času; b) přívlastek neshodný; c) podmět 6. a) přivlastňovací; b) ukazovací; c) vztažné základní; 110. řadová; první řadová; třicátých řadová; 1938 základní 8. naší české; harmonickém rodinném 9. německých a francouzských 10. kolem 11. život v Evropě; život Evropy 12. mužský r., čís. jedn., 3. p., vzor pán, živ os., č. j., čas minulý, zp. ozn., vid nedokonavý, rod činný, 3. tř. kupuje 14. byli byste se mohli dočíst 15. celoživotní slabik 17. před předpona; stav kořen; itel přípona; e koncovka 18. a) žalobce; b) minulost; c) smrt 19. hovorový; sdělovací; publicistický; odborný; umělecký; administrativní; řečnický 20. robot 21. vtipnost, aktuálnost, obdoba fejetonu 22. Bílá nemoc 23. Anglické listy; Italské listy; Cesta na sever; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska 24. přátelé Karla Čapka, kteří se u něj scházeli v pátek 25. Dášeňka... ; Devatero pohádek 26. Suchý, Šlitr 27. a) Rychlé šípy; b) Postřižiny; c) Fidlovačka; d) Babička 28. a) metafora; b) přirovnání; c) personifikace 29. b) 30. literatura faktu čtyřleté studium strana 3

4 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z matematiky 1. Určete, kolik minut a sekund je 48 % ze dvou hodin. 2. Počet odpracovaných hodin 3 dělníků je při stejné hodinové mzdě v poměru 3 : 4 : 5. Vypočítejte, kolik Kč z nich dostal každý po 15% srážce, jestliže hrubá mzda pro všechny činila Kč. 3. Cyklista ujel dvě pětiny cesty první den, druhý den ujel o 5 km méně a přitom tento den urazil tři osminy cesty. Kolik kilomerů mu zbývá do cíle? 4. Výkony dvou česáčů chmele byly v poměru 4 : 5. Méně výkonnější česáč sklidil za dvě hodiny 472 chmelových rév. Kolik rév sklidili za 7 hodin společné práce? 5. Upravte a určete podmínky: ( r + s r s r s ) ( : 1 r2 + s 2 ) r + s r 2 s Určete poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 6 cm. 7. Ze vzorce pro výpočet povrchu válce vyjádřete výšku. 8. Jsou dány tři různé body A, B, C v rovině. Najděte body, které mají od bodů B, C stejnou vzdálenost a od bodu A vzdálenost 2 cm. 9. Vypočítejte: a) = b) 1, 96 = c) = 10. Nádrž má tvar kvádru s podstavou o rozměrech 15,3 m a 5,8 m. Kolik hektolitrů vody se z nádrže vypaří, když hladina vody klesne o 3 mm? Výsledky úloh matematika min36 s Kč; Kč; Kč km ks 5. 2r s ; S 2nr podmínky: r ±s 6. 3,5 cm nr 8. sestrojení kružnice, osy úsečky a jejich průniku 9. a) ; b) 1,4; c) ,66 hl čtyřleté studium strana 4

5 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Základní rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou buňkou je: a) ve velikosti a tvaru b) ve způsobu výživy c) ve způsobu pohybu 2. Lišejník je tvořen soužitím těchto organismů: a) houby a dřeviny b) řasy a bakterie c) řasy a houby d) houby a bakterie 3. Hlasové ústrojí je umístěno: a) v průdušnici b) v hrtanu c) v hltanu 4. Pevninský šelf je: a) okraj pevniny zatopený mořem do hloubky asi 200 m, šelfové moře je mělké b) ostrov, který vznikl sopečnou činností c) nejvyšší bod na ostrově, který vznikl sopečnou činností; kolem něj je šelfové moře 5. Přirozenou hranici mezi Evropou a Asií tvoří: a) řeka Volha b) pohoří Ural c) pohoří Kavkaz 6. Největší planetou Sluneční soustavy je: a) Saturn b) Jupiter c) Pluto d) Země 7. Přiřaď stát k příslušnému druhu písma: Stát: 1) Egypt 2) Mezopotámie 3) Čína 4) Fénicie Písmo: a) klínové b) hláskové c) znakové d) hieroglyfické čtyřleté studium strana 5

6 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Husitská revoluce probíhala v letech: a) b) c) Napiš jména vládnoucích rodů v českém státě: a) do r b) do r c) do r d) do r Doplňte čísla: V atomu 14 C je... protonů,... neutronů a... elektronů. 11. Následující sloučeniny pojmenujte a do závorky vyznačte, které z nich jsou kyseliny a které soli: NH 3 HCl H 2 O KOH H 2 CO 3 CH 3 COOH H 3 PO 4 Na 2 CO 3 KBr C 2 H Jakou práci vykoná stálá síla 20 N, posune-li tělesem o 5 cm? a) 100 W b) 100 J c) 1 J d) 4 J e) 1 W 13. Jaký proud prochází sekundární cívkou transformátoru, odebíráme-li z ní napětí 220 V a primární cívkou teče proud 6 A při napětí 22 kv? 14. Světelný okruh 220 V je jištěn jističem 6 A. Kolik stowattových žárovek v něm může současně svítit? Výsledky všeobecný test 1. b) 2. c) 3. b) 4. a) 5. b) 6. b) 7. 1d; 2a; 3c; 4b 8. c) 9. a) Přemyslovci; b) Lucemburkové; c) Jagellonci; d) Habsburkové protonů; 8 neutronů; 6 elektronů 11. amoniak; kyselina chlorovodíková (k); voda; hydroxid draselný; kyselina uhličitá (k); kyselina octová (k); kyselina fosforečná (k); uhličitan sodný (s); bromid draselný (s); ethyn 12. c) 13. proud 60 A žárovek. Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 6

7 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Dětství Jaromíra Tomečka Na prahu 20. století patřila Kroměříž mezi ta poklidná menší města, na jejichž tváři se odrážel běh času jen vnějškově. Životy obyvatel plynuly pomalým tempem a nejeden vysloužilý úředník nebo učitel z různých koutů Hané zde toužil dožít své dny. Kroměříž se ale vymykala z okruhu typických maloměst své doby zejména bohatou kulturou a krásnou okolní krajinou. A právě v jedné z kroměřížských ulic se 30. září 1906 narodil Jaromír Tomeček, náš budoucí spisovatel, milovník moravské a karpatské flóry i fauny. Zdrojem praktického poznávání světa se zpočátku staly dlouhé rodinné výlety buď směrem ke Kojetínu, nebo na opačnou stranu k Uherskému Hradišti. Později dopřávali rodiče Jaromírovi dostatek volnosti. Mohl tak se svými vrstevníky realizovat sny o dobrodružství v celodenních výpravách do chřibských lesů nebo na hrad Buchlov. Často kroky dětí směřovaly k jedinému cíli, k tajemné řece. Říční tok byl regulován a travnatý břeh Moravy chránily proti podemílání velké balvany. V úkrytech mezi nimi se zabydleli raci. Nory v kamení se tu klepetáči jen hemžily a chlapci se stávali odvážnými lovci. Všechny tyto toulky přírodou v budoucnu naplňovaly obrazy, jež neměly sice jméno, ale staly se oslepující září autorových knih. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 5 se vztahují k následujícímu souvětí: I když bylo špatné počasí, přilákaly lehkoatletické disciplíny, které byly organizovány Gymnáziem Kroměříž, velké množství sportovců i diváků, neboť slibovaly nejen hezké sportovní zážitky, ale i napětí, kdo zvítězí a odnese si domů vavřínový věnec, aby se jím mohl celý rok chlubit. 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami. 2. Urči následující větné členy ze souvětí: a) množství b) sportovců c) domů d) které 3. Vypiš ze souvětí v pořadí 2. několikanásobný větný člen (skladební skupinu) a urči druh. čtyřleté studium strana 1

8 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš ze souvětí přívlastek postupně rozvíjející: 5. Urči v souvětí tyto slovní druhy: a) neboť b) vavřínový c) jím d) počasí 6. Zakroužkuj, který z uvedených významů postihuje danou vlastnost licoměrný: a) Zdůrazňuje sama sebe. b) Nerad vydává peníze. c) Rád vše měří. d) Je neupřímný. e) Prudce reaguje na měření tepu. 7. Vyber z trojice výrazů srdnatý statečný odvážný ten nejvhodnější do následující věty: Po celá léta trpěl bolestmi, na které si nikomu nestěžoval. Nevím, kdo na jeho místě byl by tak Homonyma jsou slova: souzvučná souznačná protikladná 9. Slovo veřeje může znamenat (zakroužkuj): věci veřejné splav dveřní závěsy (panty) 10. Vyznač sousloví: slunečný den sluneční záření slunečné počasí 11. Člověk, který se čílí, se: mýlí bojí směje rozčiluje 12. Slovo pramen je (zakroužkuj): jednoznačné mnohoznačné vlastní 13. Které z následujících rčení vystihuje výraz: Je chytrý, mazaný. a) Jedl vtipnou kaši. b) Má máslo na hlavě. c) Má za ušima. d) Nepřeloží nikomu stéblo přes cestu. čtyřleté studium strana 2

9 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vyber synonymum ke slovu mýto: úplatek poplatek 15. Které ze slov je opozitem (antonymem) ke slovu být: bít existovat nebýt 16. Výrok Nedočkám se tě ani za sto let. je příkladem jazykového prostředku, který se nazývá: a) hyperbola nadsázka b) metafora c) metonymie 17. Zakroužkuj základové slovo ke slovu tamější: tam tamní 18. Slovo pořádek vzniklo: a) zkracováním b) skládáním c) odvozováním 19. U slova krásnější je přípona (zakroužkuj): -ší -ější -í 20. Vyznač slovo s koncovkou: truhlář studenti kos pět 21. Zakroužkuj podstatné jméno abstraktní: lampa vstupenka moudrost 22. Slovo vedoucí (zpodstatnělé) se skloňuje podle vzoru: stavení jarní mladý 23. Urči počet zájmen ve větě: Byl jsem tam skoro rok. jedno dvě žádné 24. Urči slovesný způsob slovesa ve větě Dovezeš mě do města? přací tázací rozkazovací oznamovací 25. Vyber správnou stylizaci: a) Bylo tam plno dětí, které nás mile přijaly a rychle jsme se s nimi skamarádili. b) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno a mile nás přijaly. c) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno, a které mile nás přijaly všechny. čtyřleté studium strana 3

10 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Pro který slohový útvar jsou charakteristické tyto věty: Vychrtlý hejtman osmahlé tváře, vysedlých lícních kostí, hladké brady, ale mocných černých knírů čekal u brány v plné zbroji. a) fejeton b) charakteristika c) reportáž d) popis 27. Legenda je: a) Vyprávění o životě světce s přítomností zázraků. b) Vyprávění o činech bohatýra. c) Vyprávění, kde hrdinové jsou řečtí bohové. 28. K shakespearovským postavám nepatří: Julie Ofélie Pseudolus Jago 29. K autorům přiřaď jejich díla (přiřaď písmena k číslicím): a) F. L. Čelakovský 1) O milionáři, který ukradl slunce 1... b) J. Wolker 2) Toman a lesní panna 2... c) J. Neruda 3) Noc na Karlštejně 3... d) J. Vrchlický 4) Romance o Karlu IV K literárním postavám přiřaď dílo, v němž vystupují: a) Saturnin 1) Vilém a Jarmila 1... b) Postřižiny 2) strýc Pepin 2... c) Lucerna 3) teta Kateřina 3... d) Máj 4) paní kněžna, mlynář, Hanička Písňovou poezii tvořil básník (zakroužkuj): K. Čapek K. Kryl K. J. Erben 32. Seřaď díla podle doby jejich vzniku a doplň autory: a) Lakomec b) Křest svatého Vladimíra c) Maminka d) Dekameron 33. Nápis Národ sobě je: a) v Prozatímním divadle c) v Národním divadle b) v Betlémské kapli d) ve Stavovském divadle 34. Doplň tři další informace o této stavbě. čtyřleté studium strana 4

11 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z matematiky 1. Upravte: 2. Doplňte na rovnost: ( ) 6,6 12, : a) j 2 = (2j... 3)(3... 2j) b) 9v vz +... = ( ) 2 c) b + 2 bc c = 2b2 + 8b d) = st s2 + t 2 ts 3s 3t 3. Upravte a určete podmínky: ( ) 2xy 3 2 a) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y 4 ( ) 2xy y = b) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y y = 4. Řešte rovnici: x Řešte soustavu rovnic: ( 1 3x 3 3x 2y 4 x + 6y 3 = = 1 = + 3x 2 ) = x 1 6 8x + 5y x 5y 5 6. Cena jednoho metru látky se zvýšila o 40 Kč, takže tři metry za novou cenu byly o 60 Kč levnější než čtyři metry za cenu původní. Jaká je původní a nová cena látky? 7. Určete, pro která čísla x je hodnota výrazu 8. Ze vzorce Q = m c (t 2 t 1 ) vyjádřete t x 3 větší než Tatínek a maminka mají na vkladních knížkách stejný vklad ve výši Kč. Úroková sazba na tatínkově knížce je 15 % a na maminčině 18 %. Kolik korun by musel mít tatínek uloženo na vkladní knížce, aby získal stejný úrok jako maminka? 10. Určete velikost úhlu, který svírá tělesová úhlopříčka a úhlopříčka podstavy hranolu se čtvercovou podstavou, je-li výška hranolu 8 cm a podstavná hrana má délku 4 cm. čtyřleté studium strana 5

12 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška všeobecný test 1. K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) slinné žlázy 1) ptyalin 1... b) žaludeční šťáva 2) žluč 2... c) játra 3) pepsin K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) mechové patro 1) buk lesní 1... b) bylinné patro 2) bez hroznatý 2... c) keřové patro 3) sasanka hajní 3... d) stromové patro 4) ploník obecný Mezi ploutvonožce patří: a) tuleň obecný b) tučňák patagonský c) delfín d) mrož obecný 4. Nejkratší státní hranici má ČR se státem: a) Slovensko b) Polsko c) Rakousko d) Německo 5. Nejdelší řeka na území ČR je: a) Labe b) Vltava c) Morava d) Berounka 6. K uvedeným vrcholům doplňte pohoří: a) Praděd b) Lysá hora c) Velká Deštná d) Plechý 7. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu: a) b) c) čtyřleté studium strana 6

13 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Karel IV. byl synem: a) Václava III. b) Václava II. c) Jana Lucemburského 9. Holokaust je: a) hladomor za občanské války v Rusku b) vyhlazování Židů za 2. světové války c) středověké vězení 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) Hg 2 O c) Al(OH) d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid dusičný b) hydroxid vápenatý c) ethanol d) butan e) chlorid vápenatý Jak velká byla stálá síla, která posunula vozík o 10 cm a vykonala při tom práci 120 J? Jaký byl její výkon, jestliže tuto práci vykonala za 2 minuty? 13. Jaké napětí bude na sekundární cívce transformátoru, připojíme-li primární vinutí ke zdroji napětí 12 V? Primární cívka má 300 závitů a sekundární cívka 900 závitů. Sazba v programu L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 7

14 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Nerudovy fejetony V dnešním světě hrají důležitou roli sdělovací prostředky. Ve druhé polovině 19. století byly zdrojem informací noviny. S Národními listy je neodmyslitelně spjato jméno našeho vynikajícího publicisty, prozaika i nejznámějšího básníka, a to Jana Nerudy, jehož 110. výročí úmrtí letos vzpomínáme. Jeho život a tvorba jsou navždy svázány s Prahou. Nejdříve vstupuje do povědomí čtyřletého chlapce Malá Strana. Později vystřídal několik adres, aby se potom přestěhoval do Vladislavovy ulice, kde našel svůj poslední byt. Před jeho dvěma okny se shromáždily v červenci roku 1884 zástupy pražského lidu, aby vzdaly hold básníkovi v předvečer jeho padesátin. Neruda napsal přes dva tisíce dvě stě fejetonů. Mnohé z nich obsahují stručné i obšírné vzpomínky na doby malostranského dětství a prvních studentských let. Vidíme v nich rodiče Nerudovy, čteme o pražských událostech a problémech, cestujeme s básníkem po různých zemích a nerudovským stylem se dovídáme o životě tamějších obyvatel. Všechno, co ho těšilo i čím strádal, se objevilo v jeho žurnalistice i beletrii. Ti, kdo nečetli jeho fejetony jen jako nezbytný ranní zákusek k nedělní snídani, pochopili, že zatímco mnozí spisovatelé utíkali se svými bolestmi a smutky do samoty, Neruda před nimi utekl do života. Tím životem mu byly noviny. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 7 se vztahují k následujícímu souvětí: Již v době, kdy Bedřich Smetana komponoval Libuši, byl přiveden k myšlence, aby napsal větší orchestrální skladby, poněvadž jejich cyklická forma by byla důstojným protějškem i doplňkem jeho slavnostní zpěvohry. 1. Urči: a) druh souvětí b) počet vět c) druh vedlejších vět v tom pořadí, jak jdou za sebou 2. Slovo komponoval nahraď českým výrazem. 3. Vypiš aspoň jedno sousloví cizího původu. 4. Urči tyto větné členy: a) Libuši b) zpěvohry c) důstojným čtyřleté studium strana 1

15 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš jeden přívlastek postupně rozvíjející. 6. Urči tyto slovní druhy: aby jeho době 7. Vypiš a urči druh přísudku v první větě souvětí. 8. Z následujících vět zakroužkuj tu, ve které je chyba v pravopise: a) Úmysly některých politologů jsou opravdu nevyzpytatelné. b) Takovému omylu se i prozíraví ekonomové stěží vyhnou. c) Při vdechu i výdechu se jazíček harmonicky rozechvěje. 9. Zakroužkuj, ve které větě se vyskytuje neshodný přívlastek: a) Hostující kouč se marně pokoušel svůj tým resuscitovat. b) Tím plamínek rakouské aktivity definitivně pohasl. c) Střídající Bauer poté z úhlu nastřelil tyč. 10. Zakroužkuj synonymum ke slovu přemluvit: a) domluvit b) pomluvit c) navrhnout d) přesvědčit 11. Zakroužkuj, čím se liší synonyma dívat se koukat: a) stylovým zabarvením b) původem c) jemným výrazovým odstínem 12. Zakroužkuj, ve které dvojici jsou synonyma: a) obilí pšenice b) slepíš slepýš c) cesta pěšina 13. Dvojice slov malý velký, nad pod jsou (zakroužkuj): a) synonyma b) antonyma c) homonyma 14. Ke slovu souhlasit je antonymem, zakroužkuj: a) odporovat b) podporovat c) přitakat čtyřleté studium strana 2

16 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Zakroužkuj, co představuje z hlediska vzájemného významového vztahu řada slov: mrkev, petržel, celer, pór: a) podřadnost b) nadřazenost c) souřadnost 16. Zakroužkuj slovo, které do řady nepatří: Praha Brno Plzeň Kroměříž Vyškov 17. Zakroužkuj slovo, které s ostatními není příbuzné: kost kostní kostka kostra kostlivec 18. Zakroužkuj, ze kterého základového slova je utvořen výraz ledovec: led ledový zaledněný 19. Zakroužkuj kořen slova nakladatelský: klad nakladatel náklad nakládá 20. Zakroužkuj hybridní složeninu: černozem autodílna zeměkoule 21. Zakroužkuj zkratkové slovo: ČR ODS Sazka MVDr. 22. Zakroužkuj, čím je daný výrok: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. pranostikou rčením příslovím pořekadlem 23. Zakroužkuj, kolika slovními druhy může být slovo opičí: jedním dvěma třemi čtyřmi 24. Zakroužkuj správný infinitiv vidového protějšku k tvaru slovesa pořádali jsme: a) pořádat b) neuspořádat c) uspořádat d) pořádávat 25. Zakroužkuj, ve které větě je sloveso v trpném rodě: a) Ve škole se prodávají vstupenky na ples. b) Mají se rádi. c) Rozhodli se odejít domů. čtyřleté studium strana 3

17 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vytvoř správné dvojice funkční styly a slohové útvary; přiřaď písmena k číslicím: a) styl publicistický 1) žádost 1... b) styl odborný 2) komentář 2... c) styl umělecký 3) líčení 3... d) styl prostě sdělovací 4) výklad 4... e) styl administrativní 5) oznámení Zakroužkuj, který prostředek ve vypravování slouží k jeho aktualizaci: a) krátké věty b) věty zvolací c) věty se slovesy v přítomném čase 28. Zakroužkuj autora bajek: Villon Krylov Steinbeck 29. Zakroužkuj skupinu balad K. J. Erbena: a) Dceřina kletba, Vodník, Poklad b) Vodník, Rusalka, Vrba c) Záhořovo lože, Polednice, Kolébka 30. Zakroužkuj, kdo nepsal verše o mamince: a) Jaroslav Seifert b) Jan Neruda c) Josef Václav Sládek d) Karel Havlíček Borovský 31. Zakroužkuj, odkud pochází píseň Život je jen náhoda: a) z Osvobozeného divadla b) z Národního divadla c) z Prozatímního divadla 32. Zakroužkuj, s kterou oblastí je spjata tvorba Petra Bezruče: a) se Slezskem b) se Slovenskem c) se Slovinskem 33. Zakroužkuj jméno autora utopických románů a dramat s vědeckofantastickým obsahem: a) K. Poláček b) E. Bass c) J. Arbes d) K. Čapek čtyřleté studium strana 4

18 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z matematiky 1. O kolik % je součin čísel 2,6 a 1,4 menší než jejich součet? 2. Stroj byl v chodu 5 6 v chodu? směny trvající 8,5 hodiny. Kolik minut byl stroj 3. Úhlopříčky rovnoběžníku jsou v poměru 5:12 a měří dohromady 34 cm; strana je dlouhá 130 mm. Dokažte, že tento rovnoběžník je kosočtverec. 4. V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší strany než od delší. Obvod obdélníku je 56 cm. Určete jeho obsah. 5. Vypočtěte: a) 1 [ ( : )] ,9 = b) 1, : ,01 2 = c) = 6. Vypočtěte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout čtyřikrát, aby urazil 2 km. 7. Převeďte na uvedené jednotky: a) kg m 3 = g cm 3 b) 120 m min = km h 8. Upravte a doplňte: a) ( 3a + c) { 2b [5a (7a b + 4c)]} = b) 14a 3 bc a 4 bc 5 = 7a 2 bc 3 (... 5bc...) c)... 7a + 1 = a 2 b 2 7a 2 + 7ab + a + b d) 3u... (v... 2u) 2 = 4u 2... v 2 4uv + 3u 9. Řešte rovnici: ( 3 5 y 3 1 ) ( 5 y 1 5 y 1 ) = Sestrojte úhel α, pro který platí: cos α = 3 5. čtyřleté studium strana 5

19 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Napište, jak rozdělujeme horniny podle vzniku: a) b) c) 2. Místo, kde vzniká zemětřesení se nazývá: a) epicentrum b) endocentrum c) exocentrum d) hypocentrum 3. Trávení přijaté potravy probíhá u člověka: a) jen v tenkém střevě b) v dutině ústní, žaludku a tenkém střevě c) jen v jícnu a žaludku d) jen v žaludku a tenkém střevě 4. Třicetiletá válka byla ukončena: a) bitvou na Bílé hoře b) zavražděním Albrechta z Valdštejna c) vestfálským mírem 5. F. Voltaire byl: a) osvícenský myslitel b) objevitel el. proudu c) malíř krajinář 6. Česká republika vznikla rozpadem ČSFR: a) b) c) Ve kterém státě Evropy budete hledat: a) Gerlachovský štít b) řeku Vislu c) jezero Balaton 8. Na kterých řekách leží tato města? a) Budapešť b) Paříž c) Praha d) Řím čtyřleté studium strana 6

20 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Seskupení osmi protonů, devíti neutronů a deseti elektronů je: a) atom b) kladný iont c) záporný iont 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) N 2 O c) CaCl d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid sírový b) hydroxid železitý c) ethanol d) propan e) dusičnan amonný Jakou hmotnost má 5 cm 3 látky, jejíž hustota je kg m 3? a) 350 g b) 35 g c) 0,035 g d) 35 kg 13. Cyklista se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 36 km h dlouho urazí dráhu 200 m? a) 10 s b) 17 s c) 20 s d) 72 s. Za jak 14. Jaký proud prochází spotřebičem o příkonu 1100 W při napětí 220 V? a) 0,5 A b) 500 ma c) 5 A d) 50 A čtyřleté studium strana 7

21 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Řešení úloh přijímacích zkoušek Český jazyk I. Diktát: zaznamenán počet hrubých a malých chyb II. Test 1. a) souvětí podřadné b) 4 věty c) přívlastková, přívlastková, příslovečná přičinná (důvodová) 2. skládal 3. cyklická forma, orchestrální skladby 4. a) předmět ve 4.p. b) přívlastek neshodný c) přívlastek shodný 5. větší orchestrální, jejich cyklická, jeho slavnostní 6. aby spojka; jeho zájmeno; době podst. jm. 7. byl přiveden slovesně jmenný, sponový 8. c) 9. b) 10. d) 11. a) 12. c) 13. b) 14. a) 15. c) 16. Kroměříž (3 slabiky) 17. kostka 18. ledový 19. klad 20. autodílna 21. Sazka 22. pranostikou 23. dvěma (příd. jm., sloveso) 24. c) 25. a) 26. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d 27. c) 28. Krylov 29. a) 30. d) 31. a) 32. a) 33. d) Matematika 1. o 9 % min 3. ověřit kolmost úhlopříček, např = cm 2 5. a) 3 g 5 b) 5,687 c) ,6 m 7. a) 14,6 cm b) 7,2 km 3 h 8. a) a + 3b 5c b) doplnit výrazy: 35a 2 b 2 c 4 ; 2a; 8a 2 c 2 c) čitatel: a b d) doplnit znaménka Sestrojit pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou 3j a přeponou 5j, vyznačit úhel α. Všeobecný test 1. a) vyvřelé b) usazené c) přeměněné 2. a) 3. b) 4. c) 5. a) 6. b) 7. a) SR b) Polsko c) Maďarsko 8. a) Dunaj b) Seina c) Vltava d) Tibera 9. c) 10. P 2 O 5 oxid fosforečný, N 2 O oxid dusný, CaCl 2 chlorid vápenatý, HNO 3 kyselina dusičná, CH 3 OH metylalkohol 11. a) SO 3 b) Fe(OH) 3 c) C 2 H 5 OH nebo CH 3 CH 2 OH d) C 3 H 8 e) NH 4 NO b) 13. c) 14. c) Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 8

22 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ È Ñ Þ ÓÙõ Þ Ó ÞÝ Áº Ø ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Å ÐÙ Ð ØÓ Ò Ý Ð Ó Ù ÝºÊ Ø ÒÓÚõ ÝÐ ØÓÙ ÒÓÙØºÄ ÒÓõ Ð ÝúÓ Ø ØÒ ÔÖ ÓÚ Ð º Ò ÝÐÝ Ø ÈÓÔ Ø Ú Ò ÓÔÖÓÚÓ ÐÈ Ú ÐÅ ÖØÙ ÓÑ Ó Ò Ð ÓÙ ÐÓ¹ Ø ºÎØ ØÓ ÖÚÒÓÚ ÒÓ Ö ÚÖ Ñ Ò ØÓÙÐ ÐÞØ ÐÑ ÙÐ Ñ ºÆ ¹ Ð Ù Ñ Ð ÔÐÒ ÔÓ Ó Ýº Ѻ Ú ÓÒ ØÖ Ð Ý Ð Ú Ù ºÈ Ú ÐÑ Þ Ú Ð ÓØ ØÓÑ Ø ú Ó¹ Ä Ý ÝÐÝ Ø ÐÙÒ Ò Ò ÚÒ ÔÓ Ö Ù Ú Ú Ñ Ú ÔÒ Ñ Ð ÚÞ Ö Ç Þ ÔÖõ ÐÓ Ô Ò ÐÝ ÓÙ Ý Ð Ô ÞÒÓÚÙÖÓÞÞ Ð Ù Øõ Ø ÑÒ õ ÝØÓÒÙÐÝÚÞ ÔÐ Ú ÓÚÓ ÞÚ ÐÝ Ó ÔÓÐ º ÐÓ ÓÖ Ø ú Þ Ð Ø Ø Ò ÔÖ ÓÙÔ ÑÓ ÝÞ ÓÙ ÓÐ ØºÈ ÒÒ ºÈÓÐ Ð Ý Ñ ú ØÓÙÐ Ð Ó Ð ÓÚ ÐÝ ÚÓÙ Ö ÑÓ ÐÔÓ ØÙÔÒ ÔÐÚ Ø Ó ÓÐÒ Ñ ÑÖ ÓÚÑÐ ÑºÇ ÚÓÚ Ð ÐÓÙ ÓÙ Ð Ø ÖÓÙØÚÓ ÐÝ Ú Ý Ø ØÒ Ú Ð ÓÙ ÚÑõØ Ø Ñ ÖÓÚ Ò Ø ÓºÂ Ò Ð Ú ØÐÓÙ Ð Ð ÚÓÒ ÐÝ Ñ ÒÝ ú Ó ÐÓÔ ÐÝ Ò ºÃÓÐ Ñ Ó ÓÐ ÖÓÞ Ó Ø ÐÓÞ ¹ Ð Ý ÓÒ Å ÖØ Ò ÖÙ ÓÙ Ø Ò Ø Ó ÑÓØÐ ÚÞ È ÚÐÓÚÙÓ Ð ÒÓÙÐ Ú Ùº ÝÐÝ Ù Ø Ð Ð Ò Þ Ó ÚÞÔÓÑ Ò Ýº È Ú ÐÔÓÞÓÖÓÚ Ð Ö ÚÒ ÑÓØÐÝ ØÓÙú ÐÔÓØÓÑ Ý ÑÓ Ð ÓØ Ø ÑÒ ÓØ Ð ÚÑ Ð Ò¹ ÚÒ ÁÁºÅÐÙÚÒ ÔÖ ÚÓÔ Ò Ð Ø Ö ÝØÒÑ Ðݺ ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Ú ½ºÍÖ ÚÒ ÐÒ º µ ÖÙ ÓÙÚ Ø Ð Ù Ñ ÓÙÚ Ø ÖÒ ØÝÐ Ø Ø Ø Æ Ø ÑÙú ÙØ Ð Ú Ò ÝÔ ÚÓÐ Ð ÔÓÑÓ Ðõ Ð Ò ú Ð ÔÓÑ µôó ØÚ Ø µ ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÔÓ Ð ÔÓ Ú ÓÙÚ Ø ÓÐÝ¾ß ÚÞØ Ù Ô ÓÞ ÑÙ ÓÙÚ Ø º ú ØÙ Ø Þ Ø Ð ÙÚÒ Ø Ô ÓÙÓú ÚÓغ ØÖ Ò ÒÑ ÔÓÒ Ú ú Ó Ú Ð ú ÙØÓ Ù Ñ ú Þ Ø Ó Ø ¾º µâ Ñ ÐÓÚÒ Ñ ÖÙ Ñ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑÚØ ÜØÙ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÝ µæ Ô õú ØÙ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑ Ò ÐÓÚÒ ÖÙ ÙÖ Óº ºÍÖ ÑÐÙÚÒ Ø ÓÖ Ù ÐÓÚ Ò ú Ð ºÎÝ µ Ðõ ß Ò Ó ÐÓÚÒ Ó ÔÓ Ò Ô ÓÙÓú ÚÓØ µ Ú Ò ß µ ØÙ ß ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ½

23 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ºÆ Ö ÔÓ ÙÚ ØÚÖØ Ú Ø ÓÙÚ Ø ÒÓÙØ Ý ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÝ ºÎÝÔ õúõ Ò ÔÓ Ø ØÒ Þ Ø ÐÞ ÓÚ Ò Ñ Ò ØÖ ØÒ º ÖÓÙú Ù Ø ÖÚÖ Þ Ò Ô µëôó Ò ËØ µ úò Ñ Ö µ Ñ Ö Ø ÓÞ ØÝ Ñ Ö Ô Ò ÔÖ ÚÒ º ÖÓÙú Ù Þ ÓÙÚ ØÝÒ Ô µ Ñ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ µ µ ÖÞÝ Ò Ò Ó Ú ÐÝØ Ú Þ Ýº ÒÝ Þ Ý Ý µè ÔÖ ÝÖ ÒÒ Ó ÐÙÒ ÑÒ ÔÖÓ Ù ÐÝ Ò º µæ õðý ÙÒ Ó Ò ÝÞÙÐÓÑ ÒÑ ÖÙ Ñ º ØÙÔÝÈÖ ú Ò Ð ÓÚ Ð ÔÓú ÖÆ ÖÓ Ò Ó Ú Ð º ÒÓ Ò ½¼º ÖÓÙú Ù ÚÓ ÚÒ ú ÒÓ ÐÓÚÓÒ Ñ µô ØßÔ Ø ú ÒÚÞÒ Ñ ÒÓ Ò ½½º ÖÓÙú Ù Ú Ø Ö Ñ ÐÓÚ ÚÝ ÐÓÚ õ Ú Ø Ò ÓÙ Ð µ Ð ÞØßÞÐ ÞØ µ Ñ Þ ØßÞÑ Þ Ø µþ ß ½¾º ÚÓ Ò Ú ÐÓÚÒÓ Ø ÙÔ ÒÝ ÓÙ Ð µò ÚÝõõ µò Ò õ µñ Ý Ò Ô õ Ú ÐÓÚ ØÙú Ú ÐÓÚÒÓ Ø µ ÒÓ Ùõõ ½ º ÖÓÙú Ù Ø Ö ÑÙ ÐÓÚ ÙÒ ÐÞ ÚÝØÚÓ ØÚ ÓÚÓÙ ÚÓ ½ ºÆ Ö ÚÖ ÞÝ ÝÒÓÒÝÑÝ ÓÑ µ ÝÒØ Þ ß µ ÝÑ ØÖ ß ÓÔ ÚÓ Ù µô Ø µ Ø µôýõò Ø µø Þ ß ½ ºÄ Ò Ú Øõ µîýô õ ÐÓÚÓ Ø Ö Þ ÔÖ Ñ Ò ÚÃÖ ÓÒÓõ º Ð ÑÔ Ø Ú Ù µþ ÞÔ Ú Ø ½ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÚÝ µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú ÓÐ Ò ÓÖÓÞÚ Ø µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú Ó Ù Ò ÓÒ Ó Ù ÐÓÚ ÑÄ µæ Þ ÔÓÑ Ô ØÞÔÖ µè ØÖ Ó Ð Ó Ð ÔÖÚÒ º Ò ÐÓÚ Ñ µèöúò Þ µàö Ð Ñ ØÙ ÖÙÒ ÔÖÚÒ Óº ÚÓ Ò Ùú Ú Ð º ÚÙÔÖÚÒ ÑÙº ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ¾

24 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ½ º ÖÓÙú Ù ØÚ ÖÞ µî Ð Ñ Ú Ö º µæ Ñ Ð ÔÖÓÒ ÔÓ ÓÔ Ò º µæ ÑÓ Ð ÔÓÑÓ º Ñ Ò ÓÒ Ø Ö Ùú ØõÔ ØÒ ½ º ÖÓÙú Ù ÔÖ µåðùú Ð ÓÒ º ½ ºÎ Ú Ø Ø ÔÖÚÒ ÐÓÚÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µô ÚÐ Ø ÓÚ µúþø úò µô ÚÐ Ø ÓÚ ÚÞØ úò µø ÚÒ ØÚÖÞ Ò Ñ ÒÓ ú µô ÐÓú µ ÔÓ µô ÐÓÚ µ Ø Þ ¾½º ÖÓÙú Ù ÔÖ ¾¼º ÖÓÙú Ù ØÚ Ö ÖÙ Ó ØÙÔÒ Ó Ô ÐÓÚ ØÓ Ù ÐÓÚ Ø Ú Ø µ Ø ÚÒ ØÚÖÞ Ò ÓØ Ø Ó Ó ÑÒÓúÒ Ó Ð Ô ØÓÑÒ Ó µ Ø õ µò Ø µ Ø ¾¾º ÖÓÙú Ù ÐÓÚÓÓ ÚÓÞ Ò µþ Ñ Ô µ Ú µð Ó ÓÔÝØÒ µ Ú µ Ô µôð Ø Ó ÑÓúÒÓ Ø ¾ º ÖÓÙú Ù Ô Ñ ÒÓ ÔÓ Ò Ñú ÔÖ ÙÔ Ò Ò Ð Ù Ú Ø ÚÒ ÔÓ ÔÓÑ Ö Ú Ð Ò µôö ÓÖÝ µîò õ Ø ØÓÔ ÚÐ Ø ÚÞ Ñ º µíò µæ ÓÚÓÐ ÒÓÙÓ Ù Ù Ú ÖÚ Ò Ò ÓÚ ÖÔÒÙº µ ÝÐ Ù Ñ ÞÒ Ò Ð Ò Þ Ð Ð Ò º Ñ Ò ÒÒÓÚ Ð Ú Ð Ø ÙÐ º ¾ ºÇ Ñú Ø Þ Ú Ó ÒÓ ßÞ ÖÓÙú Ù ØÝÔØ ØÓÚ ØÝÔÓ Ð ÔÓ ØÓ ÑÐÙÚ¹ ¾ ºÃ Ñ õ Ó Ò ºß Ô Ð Ó ÙØ ÒÓ Ø µ ÑÓ Ø ØÒ ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µöóþ ÞÓÚ µø Þ µôó Ñ ÓÚ µóþò ÑÓÚ ¾ ºÆ ÖÝ ÝÔÖÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µ Ð Ô Ý µó ÑÓ Ø ØÒ Ð ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µ Ú Ù Ú ÞÒÓ Ø ú ÚÓ Ø Ö Ñ Ø Ò Ô Ø Ó ØÓ Ø ÞÝ ßØÓ ÓÙØÝÔ ¾ º ÖÓÙú Ù Ö Ø Ö Ø ÐÓ ÓÚ ØÚ ÖÔÙ Ð Ø Ó ØÝÐÙ µ ÚÓ Ò µú Ð µø Ð Ö Ñ µôóô µôó Ù µúýôö ÚÓÚ µ ÓÔ Ò ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Vrchlabí Návštěvníci Krkonoš, kteří projíždějí při cestě do Špindlerova Mlýna, mohou ze silnice zahlédnout siluetu zámku pocházejícího z poloviny 16. století.

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Ztracené město v džungli Město na vršku postavil kdysi dávno cizí král. Dnes už vypadá tajemně, ale tamější lidé si ho brzy oblíbili. Dosud můžeme spatřit kamenné

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Dětství Jaromíra Tomečka Na prahu 20. století patřila Kroměříž mezi ta poklidná menší města, na jejichž tváři se odrážel běh času jen vnějškově. Životy obyvatel

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Nerudovy fejetony V dnešním světě hrají důležitou roli sdělovací prostředky. Ve druhé polovině 19. století byly zdrojem informací noviny. S Národními listy

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Český stát Tak zní název úvahy prvního československého prezidenta, která byla zařazena do publikace s názvem Masarykova abeceda. Čechy se spojily s Rakouskem

Více

ÈÖÓ Ð ÑÁÄÈ ÐÓ ÐÒ Ð Ò ÇØ Î ØÙÔ ÐÓ ÐÒ Þ Ü ØÙ ÐÓ ÐÒÚ ØÓÖÜ Ø ÓÚú Ü Ñ Ø ÐÓ ÐÒÚ ØÓÖ º ÖÒ ÔÖÓ Ö ÑÓÚ Ò µ È Ð Ò Ø Ò ÔÖÓ Ð ÑÙ ¼ ½¼½ ¾½¼ ¾ ½ ¼ ½ ÈØ Ò ÖÓÚÒ Ñ Ø Ý Þ Ü ØÙ ÐÓ ÐÒ õ Ò Ò Ü½ ¾Ü¾ Ü Ü½ Ü Ð Ù ÓÙ Ø ÚÝ ¾Ü½ ܾ

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury.

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

4. V dílně zpracovali 400 kg materiálu na výrobky o celkové hmotnosti 350 kg. Kolik procent z původní hmotnosti materiálu tvořil odpad?

4. V dílně zpracovali 400 kg materiálu na výrobky o celkové hmotnosti 350 kg. Kolik procent z původní hmotnosti materiálu tvořil odpad? Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Přijímací zkoušky pro nástavbové studium Pomůcky: kalkulačka bez grafického režimu psací potřeby a pravítko I. MATEMATIKA 1. Vypočítejte +

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 7 M7PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 8 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

ÈÒ õ ÎÝ ÞÒ Ú ÐØÖÓÒÓÚ ÓÔØ Ý ØÑ Ú ÚÓ ÚÓ ÎÝ ÓÒ ÞÔ Ó õò ß ß ÒÙÑÖÝ ÒÐÝØÝ ÎÝ ÞÒ ÈÓÖÙÓÚ ØÓÖ ÈÐ ÚÔÓØÙ ÔÖÞØÒÓ ÔÓÐ ÚÖ ÈÖÓ ÚÔÓØ ÚÐØÝ ÞÓÖÞÒ Ü ØÙ Ú ÐÚÒ ÞÔ ÓÝ õòº ÈÖÚÒ ÔÓÚ Ú ØÓÑ ú ÙÑ Ð ÔÖÓÐÑ õø ØÖØÒ ÒÙÑÖÝ Ó ÔÓÐ ú ÔÓ

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_374 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NOVÁ MTURITNÍ ZKOUŠK Ilustrační test 2008 Základní úroveň obtížnosti MVCZMZ08DT MTEMTIK ZÁKLDNÍ ÚROVEŇ DIDKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 8 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), Tělesa 1/6 Tělesa 1.Mnohostěny n-boký hranol Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), hranol kosý hranol kolmý (boční stěny jsou kolmé k rovině podstavy) pravidelný

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maimální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Pes Pes je slovo pozoruhodné několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny často slouží jako

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

JAZYKOVÝ ROZBOR. 11. Vyznačte kořen ve slově obměnách a utvořte od něj dvě příbuzná slova.

JAZYKOVÝ ROZBOR. 11. Vyznačte kořen ve slově obměnách a utvořte od něj dvě příbuzná slova. JAZYKOVÝ ROZBOR Nikdy jsem tetě Kateřině nerozuměl a kdybych ji neznal domníval bych se že není možné aby se tentýž člověk jevil v tolika různých obměnách. 1. Doplňte interpunkci. 2. Určete počet vět v

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 <

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 < 8.. Otázka číslo Mocniny a odmocniny. b.) Zjednodušte: 6 b. b Opakování k maturitě matematika. roč. TAD : 6.) Zjednodušte: 6 6.) Vypočtěte: a. y : ( a. y ) =.) Usměrněte zlomek =.. Otázka číslo Lineární

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Jezevcova nešťastná láska Jezevec se rozešel se světem už dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost, příčinou toho byla nešťastná láska. Kdysi

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1 Zadání SPORT 0. Kolik % z,5 Kč 0,5 Kč? a) 5% b) 0% c) 0% d) 5%. Žák popleta v písemce napsal: ( x ) x =. Pro která x ho výpočet správný? a) x = b) x = c) x = 0 d) pro žádné x. Určete délku x podle údajů

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Doučování sekunda měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Desetinná čísla Krychle a kvádr Prvočísla a čísla složená Společný násobek a dělitel Prvočísla a čísla složená Trojúhelník

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium

Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium (1) Edudant a Francimor, s nimi školní mládež, osaměli v domě, kterýžto se nazývá Loupežnická beseda. (2) Pan loupežník Kokrhelini mínil, že by se měl

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Povrch a objem těles

Povrch a objem těles Povrch a objem těles ) Kvádr: a.b.c S =.(ab+bc+ac) ) Krychle: a S = 6.a ) Válec: π r.v S = π r.(r+v) Obecně: S podstavy. výška S =. S podstavy + S pláště Vypočtěte objem a povrch kvádru, jehož tělesová

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY Čas na vypracování testu je 60 minut. Povolené pomůcky: tabulky, kalkulačk NE mobilní telefon. Výsledky a výpočty zaznamenávej do odpovědních archů. Hodnotí se také postup

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více