Přijímací zkouška z českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Karel Čapek V roce 2000 vzpomeneme 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonickém rodinném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Čapka jsou Malé Svatoňovice. Během svých studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války začal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blízké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a Bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblíbené dodnes, varují před hrůzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. O životě dětí rodiny Čapkovy se můžeme dočíst v knize Moji milí bratři a pochopit tak autorovy celoživotní názory a postoje. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, poměry mezi větami hlavními, druhy vedlejších vět: O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve šťastnou budoucnost tohoto státu. 2. Vypiš z 1. odstavce diktátu přístavek. 3. Napiš synonyma k výrazům: a) literatura b) harmonie c) publicisticky d) propagoval čtyřleté studium strana 1

2 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Urči slovní druhy: a) neboť b) plně c) šťastnou 5. Urči větné členy z textu: a) O Vánocích b) Československa c) jenž 6. Urči druhy zájmen: a) jeho b) tohoto c) jenž 7. Vypiš z diktátu číslovky a urči jejich druh. 8. Z 1. odstavce diktátu vypiš přívlastky postupně rozvíjející. 9. Z 2. odstavce diktátu vypiš přívlastek několikanásobný. 10. Ze 3. odstavce diktátu vypiš předložku nevlastní (sekundární). 11. Ze spojení evropský život utvoř přívlastek neshodný. 12. U substantiva prezidentu urči mluvnické kategorie. 13. U slovesa propagoval urči jeho mluvnické kategorie. 14. Z výrazu můžeme se dočíst utvoř 2. os., množ. čís., podmiň. způsobu minulého. 15. Z posledního odstavce diktátu vypiš slovo složené. 16. Ve slově představitele urči počet slabik. 17. U stejného slova naznač a popiš jeho stavbu. 18. K daným slovům napiš antonyma (opozita): a) obhájce b) budoucnost c) život 19. Vyjmenuj slohové styly. 20. Které slovo z Čapkovy tvorby se stalo výrazem mezinárodním? 21. Charakterizuj novinářský sloupek. 22. V kterém Čapkově díle vystupuje doktor Galén? 23. Napiš název jednoho Čapkova cestopisného díla. 24. Objasni pojem pátečníci. čtyřleté studium strana 2

3 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Které knihy určil Čapek dětem? 26. Na sklonku 50. let vzniklo v Praze divadlo Semafor. Napiš jména dvou jeho nejvýznamnějších představitelů. 27. Napiš názvy děl, v nichž vystupují tyto postavy: a) Mirek Dušín b) Francin c) slepý houslista Mareš d) Kristla 28. K uvedeným výrazům uveď správná obrazná pojmenování: a) perly rosy b) temný jako noc c) větve tiše šeptají 29. Zakroužkuj nesprávné spojení: a) Jan Neruda: Písně kosmické b) Josef Kainar: Sonáta horizontálního života c) Karel Čapek: Válka s mloky 30. Jak se jmenuje druh literatury, jejímž typickým představitelem je Miroslav Ivanov? Správné odpovědi český jazyk (test) 1. SS 5 vět (graf, druh souvětí, počet vět, poměry, druhy VV) 2. významného představitele naší české literatury 3. a) písemnictví; b) soulad; c) novinářsky; d) šířil 4. a) spojka; b) příslovce; c) příd. jm. 5. a) přísl. určení času; b) přívlastek neshodný; c) podmět 6. a) přivlastňovací; b) ukazovací; c) vztažné základní; 110. řadová; první řadová; třicátých řadová; 1938 základní 8. naší české; harmonickém rodinném 9. německých a francouzských 10. kolem 11. život v Evropě; život Evropy 12. mužský r., čís. jedn., 3. p., vzor pán, živ os., č. j., čas minulý, zp. ozn., vid nedokonavý, rod činný, 3. tř. kupuje 14. byli byste se mohli dočíst 15. celoživotní slabik 17. před předpona; stav kořen; itel přípona; e koncovka 18. a) žalobce; b) minulost; c) smrt 19. hovorový; sdělovací; publicistický; odborný; umělecký; administrativní; řečnický 20. robot 21. vtipnost, aktuálnost, obdoba fejetonu 22. Bílá nemoc 23. Anglické listy; Italské listy; Cesta na sever; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska 24. přátelé Karla Čapka, kteří se u něj scházeli v pátek 25. Dášeňka... ; Devatero pohádek 26. Suchý, Šlitr 27. a) Rychlé šípy; b) Postřižiny; c) Fidlovačka; d) Babička 28. a) metafora; b) přirovnání; c) personifikace 29. b) 30. literatura faktu čtyřleté studium strana 3

4 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška z matematiky 1. Určete, kolik minut a sekund je 48 % ze dvou hodin. 2. Počet odpracovaných hodin 3 dělníků je při stejné hodinové mzdě v poměru 3 : 4 : 5. Vypočítejte, kolik Kč z nich dostal každý po 15% srážce, jestliže hrubá mzda pro všechny činila Kč. 3. Cyklista ujel dvě pětiny cesty první den, druhý den ujel o 5 km méně a přitom tento den urazil tři osminy cesty. Kolik kilomerů mu zbývá do cíle? 4. Výkony dvou česáčů chmele byly v poměru 4 : 5. Méně výkonnější česáč sklidil za dvě hodiny 472 chmelových rév. Kolik rév sklidili za 7 hodin společné práce? 5. Upravte a určete podmínky: ( r + s r s r s ) ( : 1 r2 + s 2 ) r + s r 2 s Určete poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 6 cm. 7. Ze vzorce pro výpočet povrchu válce vyjádřete výšku. 8. Jsou dány tři různé body A, B, C v rovině. Najděte body, které mají od bodů B, C stejnou vzdálenost a od bodu A vzdálenost 2 cm. 9. Vypočítejte: a) = b) 1, 96 = c) = 10. Nádrž má tvar kvádru s podstavou o rozměrech 15,3 m a 5,8 m. Kolik hektolitrů vody se z nádrže vypaří, když hladina vody klesne o 3 mm? Výsledky úloh matematika min36 s Kč; Kč; Kč km ks 5. 2r s ; S 2nr podmínky: r ±s 6. 3,5 cm nr 8. sestrojení kružnice, osy úsečky a jejich průniku 9. a) ; b) 1,4; c) ,66 hl čtyřleté studium strana 4

5 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 1999 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Základní rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou buňkou je: a) ve velikosti a tvaru b) ve způsobu výživy c) ve způsobu pohybu 2. Lišejník je tvořen soužitím těchto organismů: a) houby a dřeviny b) řasy a bakterie c) řasy a houby d) houby a bakterie 3. Hlasové ústrojí je umístěno: a) v průdušnici b) v hrtanu c) v hltanu 4. Pevninský šelf je: a) okraj pevniny zatopený mořem do hloubky asi 200 m, šelfové moře je mělké b) ostrov, který vznikl sopečnou činností c) nejvyšší bod na ostrově, který vznikl sopečnou činností; kolem něj je šelfové moře 5. Přirozenou hranici mezi Evropou a Asií tvoří: a) řeka Volha b) pohoří Ural c) pohoří Kavkaz 6. Největší planetou Sluneční soustavy je: a) Saturn b) Jupiter c) Pluto d) Země 7. Přiřaď stát k příslušnému druhu písma: Stát: 1) Egypt 2) Mezopotámie 3) Čína 4) Fénicie Písmo: a) klínové b) hláskové c) znakové d) hieroglyfické čtyřleté studium strana 5

6 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Husitská revoluce probíhala v letech: a) b) c) Napiš jména vládnoucích rodů v českém státě: a) do r b) do r c) do r d) do r Doplňte čísla: V atomu 14 C je... protonů,... neutronů a... elektronů. 11. Následující sloučeniny pojmenujte a do závorky vyznačte, které z nich jsou kyseliny a které soli: NH 3 HCl H 2 O KOH H 2 CO 3 CH 3 COOH H 3 PO 4 Na 2 CO 3 KBr C 2 H Jakou práci vykoná stálá síla 20 N, posune-li tělesem o 5 cm? a) 100 W b) 100 J c) 1 J d) 4 J e) 1 W 13. Jaký proud prochází sekundární cívkou transformátoru, odebíráme-li z ní napětí 220 V a primární cívkou teče proud 6 A při napětí 22 kv? 14. Světelný okruh 220 V je jištěn jističem 6 A. Kolik stowattových žárovek v něm může současně svítit? Výsledky všeobecný test 1. b) 2. c) 3. b) 4. a) 5. b) 6. b) 7. 1d; 2a; 3c; 4b 8. c) 9. a) Přemyslovci; b) Lucemburkové; c) Jagellonci; d) Habsburkové protonů; 8 neutronů; 6 elektronů 11. amoniak; kyselina chlorovodíková (k); voda; hydroxid draselný; kyselina uhličitá (k); kyselina octová (k); kyselina fosforečná (k); uhličitan sodný (s); bromid draselný (s); ethyn 12. c) 13. proud 60 A žárovek. Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 6

7 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Dětství Jaromíra Tomečka Na prahu 20. století patřila Kroměříž mezi ta poklidná menší města, na jejichž tváři se odrážel běh času jen vnějškově. Životy obyvatel plynuly pomalým tempem a nejeden vysloužilý úředník nebo učitel z různých koutů Hané zde toužil dožít své dny. Kroměříž se ale vymykala z okruhu typických maloměst své doby zejména bohatou kulturou a krásnou okolní krajinou. A právě v jedné z kroměřížských ulic se 30. září 1906 narodil Jaromír Tomeček, náš budoucí spisovatel, milovník moravské a karpatské flóry i fauny. Zdrojem praktického poznávání světa se zpočátku staly dlouhé rodinné výlety buď směrem ke Kojetínu, nebo na opačnou stranu k Uherskému Hradišti. Později dopřávali rodiče Jaromírovi dostatek volnosti. Mohl tak se svými vrstevníky realizovat sny o dobrodružství v celodenních výpravách do chřibských lesů nebo na hrad Buchlov. Často kroky dětí směřovaly k jedinému cíli, k tajemné řece. Říční tok byl regulován a travnatý břeh Moravy chránily proti podemílání velké balvany. V úkrytech mezi nimi se zabydleli raci. Nory v kamení se tu klepetáči jen hemžily a chlapci se stávali odvážnými lovci. Všechny tyto toulky přírodou v budoucnu naplňovaly obrazy, jež neměly sice jméno, ale staly se oslepující září autorových knih. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 5 se vztahují k následujícímu souvětí: I když bylo špatné počasí, přilákaly lehkoatletické disciplíny, které byly organizovány Gymnáziem Kroměříž, velké množství sportovců i diváků, neboť slibovaly nejen hezké sportovní zážitky, ale i napětí, kdo zvítězí a odnese si domů vavřínový věnec, aby se jím mohl celý rok chlubit. 1. Graficky naznač stavbu souvětí, urči jeho druh, počet vět, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami. 2. Urči následující větné členy ze souvětí: a) množství b) sportovců c) domů d) které 3. Vypiš ze souvětí v pořadí 2. několikanásobný větný člen (skladební skupinu) a urči druh. čtyřleté studium strana 1

8 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš ze souvětí přívlastek postupně rozvíjející: 5. Urči v souvětí tyto slovní druhy: a) neboť b) vavřínový c) jím d) počasí 6. Zakroužkuj, který z uvedených významů postihuje danou vlastnost licoměrný: a) Zdůrazňuje sama sebe. b) Nerad vydává peníze. c) Rád vše měří. d) Je neupřímný. e) Prudce reaguje na měření tepu. 7. Vyber z trojice výrazů srdnatý statečný odvážný ten nejvhodnější do následující věty: Po celá léta trpěl bolestmi, na které si nikomu nestěžoval. Nevím, kdo na jeho místě byl by tak Homonyma jsou slova: souzvučná souznačná protikladná 9. Slovo veřeje může znamenat (zakroužkuj): věci veřejné splav dveřní závěsy (panty) 10. Vyznač sousloví: slunečný den sluneční záření slunečné počasí 11. Člověk, který se čílí, se: mýlí bojí směje rozčiluje 12. Slovo pramen je (zakroužkuj): jednoznačné mnohoznačné vlastní 13. Které z následujících rčení vystihuje výraz: Je chytrý, mazaný. a) Jedl vtipnou kaši. b) Má máslo na hlavě. c) Má za ušima. d) Nepřeloží nikomu stéblo přes cestu. čtyřleté studium strana 2

9 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vyber synonymum ke slovu mýto: úplatek poplatek 15. Které ze slov je opozitem (antonymem) ke slovu být: bít existovat nebýt 16. Výrok Nedočkám se tě ani za sto let. je příkladem jazykového prostředku, který se nazývá: a) hyperbola nadsázka b) metafora c) metonymie 17. Zakroužkuj základové slovo ke slovu tamější: tam tamní 18. Slovo pořádek vzniklo: a) zkracováním b) skládáním c) odvozováním 19. U slova krásnější je přípona (zakroužkuj): -ší -ější -í 20. Vyznač slovo s koncovkou: truhlář studenti kos pět 21. Zakroužkuj podstatné jméno abstraktní: lampa vstupenka moudrost 22. Slovo vedoucí (zpodstatnělé) se skloňuje podle vzoru: stavení jarní mladý 23. Urči počet zájmen ve větě: Byl jsem tam skoro rok. jedno dvě žádné 24. Urči slovesný způsob slovesa ve větě Dovezeš mě do města? přací tázací rozkazovací oznamovací 25. Vyber správnou stylizaci: a) Bylo tam plno dětí, které nás mile přijaly a rychle jsme se s nimi skamarádili. b) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno a mile nás přijaly. c) Rychle jsme se skamarádili s dětmi, kterých tam bylo plno, a které mile nás přijaly všechny. čtyřleté studium strana 3

10 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Pro který slohový útvar jsou charakteristické tyto věty: Vychrtlý hejtman osmahlé tváře, vysedlých lícních kostí, hladké brady, ale mocných černých knírů čekal u brány v plné zbroji. a) fejeton b) charakteristika c) reportáž d) popis 27. Legenda je: a) Vyprávění o životě světce s přítomností zázraků. b) Vyprávění o činech bohatýra. c) Vyprávění, kde hrdinové jsou řečtí bohové. 28. K shakespearovským postavám nepatří: Julie Ofélie Pseudolus Jago 29. K autorům přiřaď jejich díla (přiřaď písmena k číslicím): a) F. L. Čelakovský 1) O milionáři, který ukradl slunce 1... b) J. Wolker 2) Toman a lesní panna 2... c) J. Neruda 3) Noc na Karlštejně 3... d) J. Vrchlický 4) Romance o Karlu IV K literárním postavám přiřaď dílo, v němž vystupují: a) Saturnin 1) Vilém a Jarmila 1... b) Postřižiny 2) strýc Pepin 2... c) Lucerna 3) teta Kateřina 3... d) Máj 4) paní kněžna, mlynář, Hanička Písňovou poezii tvořil básník (zakroužkuj): K. Čapek K. Kryl K. J. Erben 32. Seřaď díla podle doby jejich vzniku a doplň autory: a) Lakomec b) Křest svatého Vladimíra c) Maminka d) Dekameron 33. Nápis Národ sobě je: a) v Prozatímním divadle c) v Národním divadle b) v Betlémské kapli d) ve Stavovském divadle 34. Doplň tři další informace o této stavbě. čtyřleté studium strana 4

11 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška z matematiky 1. Upravte: 2. Doplňte na rovnost: ( ) 6,6 12, : a) j 2 = (2j... 3)(3... 2j) b) 9v vz +... = ( ) 2 c) b + 2 bc c = 2b2 + 8b d) = st s2 + t 2 ts 3s 3t 3. Upravte a určete podmínky: ( ) 2xy 3 2 a) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y 4 ( ) 2xy y = b) 3x 2 x2 y 4 y 8xy 3 : y y = 4. Řešte rovnici: x Řešte soustavu rovnic: ( 1 3x 3 3x 2y 4 x + 6y 3 = = 1 = + 3x 2 ) = x 1 6 8x + 5y x 5y 5 6. Cena jednoho metru látky se zvýšila o 40 Kč, takže tři metry za novou cenu byly o 60 Kč levnější než čtyři metry za cenu původní. Jaká je původní a nová cena látky? 7. Určete, pro která čísla x je hodnota výrazu 8. Ze vzorce Q = m c (t 2 t 1 ) vyjádřete t x 3 větší než Tatínek a maminka mají na vkladních knížkách stejný vklad ve výši Kč. Úroková sazba na tatínkově knížce je 15 % a na maminčině 18 %. Kolik korun by musel mít tatínek uloženo na vkladní knížce, aby získal stejný úrok jako maminka? 10. Určete velikost úhlu, který svírá tělesová úhlopříčka a úhlopříčka podstavy hranolu se čtvercovou podstavou, je-li výška hranolu 8 cm a podstavná hrana má délku 4 cm. čtyřleté studium strana 5

12 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2000 Přijímací zkouška všeobecný test 1. K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) slinné žlázy 1) ptyalin 1... b) žaludeční šťáva 2) žluč 2... c) játra 3) pepsin K číslům přiřaďte odpovídající písmena: a) mechové patro 1) buk lesní 1... b) bylinné patro 2) bez hroznatý 2... c) keřové patro 3) sasanka hajní 3... d) stromové patro 4) ploník obecný Mezi ploutvonožce patří: a) tuleň obecný b) tučňák patagonský c) delfín d) mrož obecný 4. Nejkratší státní hranici má ČR se státem: a) Slovensko b) Polsko c) Rakousko d) Německo 5. Nejdelší řeka na území ČR je: a) Labe b) Vltava c) Morava d) Berounka 6. K uvedeným vrcholům doplňte pohoří: a) Praděd b) Lysá hora c) Velká Deštná d) Plechý 7. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu: a) b) c) čtyřleté studium strana 6

13 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Karel IV. byl synem: a) Václava III. b) Václava II. c) Jana Lucemburského 9. Holokaust je: a) hladomor za občanské války v Rusku b) vyhlazování Židů za 2. světové války c) středověké vězení 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) Hg 2 O c) Al(OH) d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid dusičný b) hydroxid vápenatý c) ethanol d) butan e) chlorid vápenatý Jak velká byla stálá síla, která posunula vozík o 10 cm a vykonala při tom práci 120 J? Jaký byl její výkon, jestliže tuto práci vykonala za 2 minuty? 13. Jaké napětí bude na sekundární cívce transformátoru, připojíme-li primární vinutí ke zdroji napětí 12 V? Primární cívka má 300 závitů a sekundární cívka 900 závitů. Sazba v programu L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 7

14 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Nerudovy fejetony V dnešním světě hrají důležitou roli sdělovací prostředky. Ve druhé polovině 19. století byly zdrojem informací noviny. S Národními listy je neodmyslitelně spjato jméno našeho vynikajícího publicisty, prozaika i nejznámějšího básníka, a to Jana Nerudy, jehož 110. výročí úmrtí letos vzpomínáme. Jeho život a tvorba jsou navždy svázány s Prahou. Nejdříve vstupuje do povědomí čtyřletého chlapce Malá Strana. Později vystřídal několik adres, aby se potom přestěhoval do Vladislavovy ulice, kde našel svůj poslední byt. Před jeho dvěma okny se shromáždily v červenci roku 1884 zástupy pražského lidu, aby vzdaly hold básníkovi v předvečer jeho padesátin. Neruda napsal přes dva tisíce dvě stě fejetonů. Mnohé z nich obsahují stručné i obšírné vzpomínky na doby malostranského dětství a prvních studentských let. Vidíme v nich rodiče Nerudovy, čteme o pražských událostech a problémech, cestujeme s básníkem po různých zemích a nerudovským stylem se dovídáme o životě tamějších obyvatel. Všechno, co ho těšilo i čím strádal, se objevilo v jeho žurnalistice i beletrii. Ti, kdo nečetli jeho fejetony jen jako nezbytný ranní zákusek k nedělní snídani, pochopili, že zatímco mnozí spisovatelé utíkali se svými bolestmi a smutky do samoty, Neruda před nimi utekl do života. Tím životem mu byly noviny. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test Úkoly 1 7 se vztahují k následujícímu souvětí: Již v době, kdy Bedřich Smetana komponoval Libuši, byl přiveden k myšlence, aby napsal větší orchestrální skladby, poněvadž jejich cyklická forma by byla důstojným protějškem i doplňkem jeho slavnostní zpěvohry. 1. Urči: a) druh souvětí b) počet vět c) druh vedlejších vět v tom pořadí, jak jdou za sebou 2. Slovo komponoval nahraď českým výrazem. 3. Vypiš aspoň jedno sousloví cizího původu. 4. Urči tyto větné členy: a) Libuši b) zpěvohry c) důstojným čtyřleté studium strana 1

15 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vypiš jeden přívlastek postupně rozvíjející. 6. Urči tyto slovní druhy: aby jeho době 7. Vypiš a urči druh přísudku v první větě souvětí. 8. Z následujících vět zakroužkuj tu, ve které je chyba v pravopise: a) Úmysly některých politologů jsou opravdu nevyzpytatelné. b) Takovému omylu se i prozíraví ekonomové stěží vyhnou. c) Při vdechu i výdechu se jazíček harmonicky rozechvěje. 9. Zakroužkuj, ve které větě se vyskytuje neshodný přívlastek: a) Hostující kouč se marně pokoušel svůj tým resuscitovat. b) Tím plamínek rakouské aktivity definitivně pohasl. c) Střídající Bauer poté z úhlu nastřelil tyč. 10. Zakroužkuj synonymum ke slovu přemluvit: a) domluvit b) pomluvit c) navrhnout d) přesvědčit 11. Zakroužkuj, čím se liší synonyma dívat se koukat: a) stylovým zabarvením b) původem c) jemným výrazovým odstínem 12. Zakroužkuj, ve které dvojici jsou synonyma: a) obilí pšenice b) slepíš slepýš c) cesta pěšina 13. Dvojice slov malý velký, nad pod jsou (zakroužkuj): a) synonyma b) antonyma c) homonyma 14. Ke slovu souhlasit je antonymem, zakroužkuj: a) odporovat b) podporovat c) přitakat čtyřleté studium strana 2

16 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Zakroužkuj, co představuje z hlediska vzájemného významového vztahu řada slov: mrkev, petržel, celer, pór: a) podřadnost b) nadřazenost c) souřadnost 16. Zakroužkuj slovo, které do řady nepatří: Praha Brno Plzeň Kroměříž Vyškov 17. Zakroužkuj slovo, které s ostatními není příbuzné: kost kostní kostka kostra kostlivec 18. Zakroužkuj, ze kterého základového slova je utvořen výraz ledovec: led ledový zaledněný 19. Zakroužkuj kořen slova nakladatelský: klad nakladatel náklad nakládá 20. Zakroužkuj hybridní složeninu: černozem autodílna zeměkoule 21. Zakroužkuj zkratkové slovo: ČR ODS Sazka MVDr. 22. Zakroužkuj, čím je daný výrok: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. pranostikou rčením příslovím pořekadlem 23. Zakroužkuj, kolika slovními druhy může být slovo opičí: jedním dvěma třemi čtyřmi 24. Zakroužkuj správný infinitiv vidového protějšku k tvaru slovesa pořádali jsme: a) pořádat b) neuspořádat c) uspořádat d) pořádávat 25. Zakroužkuj, ve které větě je sloveso v trpném rodě: a) Ve škole se prodávají vstupenky na ples. b) Mají se rádi. c) Rozhodli se odejít domů. čtyřleté studium strana 3

17 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Vytvoř správné dvojice funkční styly a slohové útvary; přiřaď písmena k číslicím: a) styl publicistický 1) žádost 1... b) styl odborný 2) komentář 2... c) styl umělecký 3) líčení 3... d) styl prostě sdělovací 4) výklad 4... e) styl administrativní 5) oznámení Zakroužkuj, který prostředek ve vypravování slouží k jeho aktualizaci: a) krátké věty b) věty zvolací c) věty se slovesy v přítomném čase 28. Zakroužkuj autora bajek: Villon Krylov Steinbeck 29. Zakroužkuj skupinu balad K. J. Erbena: a) Dceřina kletba, Vodník, Poklad b) Vodník, Rusalka, Vrba c) Záhořovo lože, Polednice, Kolébka 30. Zakroužkuj, kdo nepsal verše o mamince: a) Jaroslav Seifert b) Jan Neruda c) Josef Václav Sládek d) Karel Havlíček Borovský 31. Zakroužkuj, odkud pochází píseň Život je jen náhoda: a) z Osvobozeného divadla b) z Národního divadla c) z Prozatímního divadla 32. Zakroužkuj, s kterou oblastí je spjata tvorba Petra Bezruče: a) se Slezskem b) se Slovenskem c) se Slovinskem 33. Zakroužkuj jméno autora utopických románů a dramat s vědeckofantastickým obsahem: a) K. Poláček b) E. Bass c) J. Arbes d) K. Čapek čtyřleté studium strana 4

18 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška z matematiky 1. O kolik % je součin čísel 2,6 a 1,4 menší než jejich součet? 2. Stroj byl v chodu 5 6 v chodu? směny trvající 8,5 hodiny. Kolik minut byl stroj 3. Úhlopříčky rovnoběžníku jsou v poměru 5:12 a měří dohromady 34 cm; strana je dlouhá 130 mm. Dokažte, že tento rovnoběžník je kosočtverec. 4. V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší strany než od delší. Obvod obdélníku je 56 cm. Určete jeho obsah. 5. Vypočtěte: a) 1 [ ( : )] ,9 = b) 1, : ,01 2 = c) = 6. Vypočtěte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout čtyřikrát, aby urazil 2 km. 7. Převeďte na uvedené jednotky: a) kg m 3 = g cm 3 b) 120 m min = km h 8. Upravte a doplňte: a) ( 3a + c) { 2b [5a (7a b + 4c)]} = b) 14a 3 bc a 4 bc 5 = 7a 2 bc 3 (... 5bc...) c)... 7a + 1 = a 2 b 2 7a 2 + 7ab + a + b d) 3u... (v... 2u) 2 = 4u 2... v 2 4uv + 3u 9. Řešte rovnici: ( 3 5 y 3 1 ) ( 5 y 1 5 y 1 ) = Sestrojte úhel α, pro který platí: cos α = 3 5. čtyřleté studium strana 5

19 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Přijímací zkouška všeobecný test 1. Napište, jak rozdělujeme horniny podle vzniku: a) b) c) 2. Místo, kde vzniká zemětřesení se nazývá: a) epicentrum b) endocentrum c) exocentrum d) hypocentrum 3. Trávení přijaté potravy probíhá u člověka: a) jen v tenkém střevě b) v dutině ústní, žaludku a tenkém střevě c) jen v jícnu a žaludku d) jen v žaludku a tenkém střevě 4. Třicetiletá válka byla ukončena: a) bitvou na Bílé hoře b) zavražděním Albrechta z Valdštejna c) vestfálským mírem 5. F. Voltaire byl: a) osvícenský myslitel b) objevitel el. proudu c) malíř krajinář 6. Česká republika vznikla rozpadem ČSFR: a) b) c) Ve kterém státě Evropy budete hledat: a) Gerlachovský štít b) řeku Vislu c) jezero Balaton 8. Na kterých řekách leží tato města? a) Budapešť b) Paříž c) Praha d) Řím čtyřleté studium strana 6

20 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky Seskupení osmi protonů, devíti neutronů a deseti elektronů je: a) atom b) kladný iont c) záporný iont 10. Pojmenuj následující sloučeniny: a) P 2 O b) N 2 O c) CaCl d) HNO e) CH 3 OH Napiš vzorce následujících látek: a) oxid sírový b) hydroxid železitý c) ethanol d) propan e) dusičnan amonný Jakou hmotnost má 5 cm 3 látky, jejíž hustota je kg m 3? a) 350 g b) 35 g c) 0,035 g d) 35 kg 13. Cyklista se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 36 km h dlouho urazí dráhu 200 m? a) 10 s b) 17 s c) 20 s d) 72 s. Za jak 14. Jaký proud prochází spotřebičem o příkonu 1100 W při napětí 220 V? a) 0,5 A b) 500 ma c) 5 A d) 50 A čtyřleté studium strana 7

21 Gymnázium Kroměříž Přijímací zkoušky 2001 Řešení úloh přijímacích zkoušek Český jazyk I. Diktát: zaznamenán počet hrubých a malých chyb II. Test 1. a) souvětí podřadné b) 4 věty c) přívlastková, přívlastková, příslovečná přičinná (důvodová) 2. skládal 3. cyklická forma, orchestrální skladby 4. a) předmět ve 4.p. b) přívlastek neshodný c) přívlastek shodný 5. větší orchestrální, jejich cyklická, jeho slavnostní 6. aby spojka; jeho zájmeno; době podst. jm. 7. byl přiveden slovesně jmenný, sponový 8. c) 9. b) 10. d) 11. a) 12. c) 13. b) 14. a) 15. c) 16. Kroměříž (3 slabiky) 17. kostka 18. ledový 19. klad 20. autodílna 21. Sazka 22. pranostikou 23. dvěma (příd. jm., sloveso) 24. c) 25. a) 26. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d 27. c) 28. Krylov 29. a) 30. d) 31. a) 32. a) 33. d) Matematika 1. o 9 % min 3. ověřit kolmost úhlopříček, např = cm 2 5. a) 3 g 5 b) 5,687 c) ,6 m 7. a) 14,6 cm b) 7,2 km 3 h 8. a) a + 3b 5c b) doplnit výrazy: 35a 2 b 2 c 4 ; 2a; 8a 2 c 2 c) čitatel: a b d) doplnit znaménka Sestrojit pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou 3j a přeponou 5j, vyznačit úhel α. Všeobecný test 1. a) vyvřelé b) usazené c) přeměněné 2. a) 3. b) 4. c) 5. a) 6. b) 7. a) SR b) Polsko c) Maďarsko 8. a) Dunaj b) Seina c) Vltava d) Tibera 9. c) 10. P 2 O 5 oxid fosforečný, N 2 O oxid dusný, CaCl 2 chlorid vápenatý, HNO 3 kyselina dusičná, CH 3 OH metylalkohol 11. a) SO 3 b) Fe(OH) 3 c) C 2 H 5 OH nebo CH 3 CH 2 OH d) C 3 H 8 e) NH 4 NO b) 13. c) 14. c) Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 8

22 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ È Ñ Þ ÓÙõ Þ Ó ÞÝ Áº Ø ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Å ÐÙ Ð ØÓ Ò Ý Ð Ó Ù ÝºÊ Ø ÒÓÚõ ÝÐ ØÓÙ ÒÓÙØºÄ ÒÓõ Ð ÝúÓ Ø ØÒ ÔÖ ÓÚ Ð º Ò ÝÐÝ Ø ÈÓÔ Ø Ú Ò ÓÔÖÓÚÓ ÐÈ Ú ÐÅ ÖØÙ ÓÑ Ó Ò Ð ÓÙ ÐÓ¹ Ø ºÎØ ØÓ ÖÚÒÓÚ ÒÓ Ö ÚÖ Ñ Ò ØÓÙÐ ÐÞØ ÐÑ ÙÐ Ñ ºÆ ¹ Ð Ù Ñ Ð ÔÐÒ ÔÓ Ó Ýº Ѻ Ú ÓÒ ØÖ Ð Ý Ð Ú Ù ºÈ Ú ÐÑ Þ Ú Ð ÓØ ØÓÑ Ø ú Ó¹ Ä Ý ÝÐÝ Ø ÐÙÒ Ò Ò ÚÒ ÔÓ Ö Ù Ú Ú Ñ Ú ÔÒ Ñ Ð ÚÞ Ö Ç Þ ÔÖõ ÐÓ Ô Ò ÐÝ ÓÙ Ý Ð Ô ÞÒÓÚÙÖÓÞÞ Ð Ù Øõ Ø ÑÒ õ ÝØÓÒÙÐÝÚÞ ÔÐ Ú ÓÚÓ ÞÚ ÐÝ Ó ÔÓÐ º ÐÓ ÓÖ Ø ú Þ Ð Ø Ø Ò ÔÖ ÓÙÔ ÑÓ ÝÞ ÓÙ ÓÐ ØºÈ ÒÒ ºÈÓÐ Ð Ý Ñ ú ØÓÙÐ Ð Ó Ð ÓÚ ÐÝ ÚÓÙ Ö ÑÓ ÐÔÓ ØÙÔÒ ÔÐÚ Ø Ó ÓÐÒ Ñ ÑÖ ÓÚÑÐ ÑºÇ ÚÓÚ Ð ÐÓÙ ÓÙ Ð Ø ÖÓÙØÚÓ ÐÝ Ú Ý Ø ØÒ Ú Ð ÓÙ ÚÑõØ Ø Ñ ÖÓÚ Ò Ø ÓºÂ Ò Ð Ú ØÐÓÙ Ð Ð ÚÓÒ ÐÝ Ñ ÒÝ ú Ó ÐÓÔ ÐÝ Ò ºÃÓÐ Ñ Ó ÓÐ ÖÓÞ Ó Ø ÐÓÞ ¹ Ð Ý ÓÒ Å ÖØ Ò ÖÙ ÓÙ Ø Ò Ø Ó ÑÓØÐ ÚÞ È ÚÐÓÚÙÓ Ð ÒÓÙÐ Ú Ùº ÝÐÝ Ù Ø Ð Ð Ò Þ Ó ÚÞÔÓÑ Ò Ýº È Ú ÐÔÓÞÓÖÓÚ Ð Ö ÚÒ ÑÓØÐÝ ØÓÙú ÐÔÓØÓÑ Ý ÑÓ Ð ÓØ Ø ÑÒ ÓØ Ð ÚÑ Ð Ò¹ ÚÒ ÁÁºÅÐÙÚÒ ÔÖ ÚÓÔ Ò Ð Ø Ö ÝØÒÑ Ðݺ ÃÓÙÞÐÓÐ Ø Ú ½ºÍÖ ÚÒ ÐÒ º µ ÖÙ ÓÙÚ Ø Ð Ù Ñ ÓÙÚ Ø ÖÒ ØÝÐ Ø Ø Ø Æ Ø ÑÙú ÙØ Ð Ú Ò ÝÔ ÚÓÐ Ð ÔÓÑÓ Ðõ Ð Ò ú Ð ÔÓÑ µôó ØÚ Ø µ ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÔÓ Ð ÔÓ Ú ÓÙÚ Ø ÓÐÝ¾ß ÚÞØ Ù Ô ÓÞ ÑÙ ÓÙÚ Ø º ú ØÙ Ø Þ Ø Ð ÙÚÒ Ø Ô ÓÙÓú ÚÓغ ØÖ Ò ÒÑ ÔÓÒ Ú ú Ó Ú Ð ú ÙØÓ Ù Ñ ú Þ Ø Ó Ø ¾º µâ Ñ ÐÓÚÒ Ñ ÖÙ Ñ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑÚØ ÜØÙ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÝ µæ Ô õú ØÙ ÚÖ ÞÖ Ò ÒÑ Ò ÐÓÚÒ ÖÙ ÙÖ Óº ºÍÖ ÑÐÙÚÒ Ø ÓÖ Ù ÐÓÚ Ò ú Ð ºÎÝ µ Ðõ ß Ò Ó ÐÓÚÒ Ó ÔÓ Ò Ô ÓÙÓú ÚÓØ µ Ú Ò ß µ ØÙ ß ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ½

23 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ºÆ Ö ÔÓ ÙÚ ØÚÖØ Ú Ø ÓÙÚ Ø ÒÓÙØ Ý ÖÙ Ú Ð õ Ú ØÝ ºÎÝÔ õúõ Ò ÔÓ Ø ØÒ Þ Ø ÐÞ ÓÚ Ò Ñ Ò ØÖ ØÒ º ÖÓÙú Ù Ø ÖÚÖ Þ Ò Ô µëôó Ò ËØ µ úò Ñ Ö µ Ñ Ö Ø ÓÞ ØÝ Ñ Ö Ô Ò ÔÖ ÚÒ º ÖÓÙú Ù Þ ÓÙÚ ØÝÒ Ô µ Ñ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ µ µ ÖÞÝ Ò Ò Ó Ú ÐÝØ Ú Þ Ýº ÒÝ Þ Ý Ý µè ÔÖ ÝÖ ÒÒ Ó ÐÙÒ ÑÒ ÔÖÓ Ù ÐÝ Ò º µæ õðý ÙÒ Ó Ò ÝÞÙÐÓÑ ÒÑ ÖÙ Ñ º ØÙÔÝÈÖ ú Ò Ð ÓÚ Ð ÔÓú ÖÆ ÖÓ Ò Ó Ú Ð º ÒÓ Ò ½¼º ÖÓÙú Ù ÚÓ ÚÒ ú ÒÓ ÐÓÚÓÒ Ñ µô ØßÔ Ø ú ÒÚÞÒ Ñ ÒÓ Ò ½½º ÖÓÙú Ù Ú Ø Ö Ñ ÐÓÚ ÚÝ ÐÓÚ õ Ú Ø Ò ÓÙ Ð µ Ð ÞØßÞÐ ÞØ µ Ñ Þ ØßÞÑ Þ Ø µþ ß ½¾º ÚÓ Ò Ú ÐÓÚÒÓ Ø ÙÔ ÒÝ ÓÙ Ð µò ÚÝõõ µò Ò õ µñ Ý Ò Ô õ Ú ÐÓÚ ØÙú Ú ÐÓÚÒÓ Ø µ ÒÓ Ùõõ ½ º ÖÓÙú Ù Ø Ö ÑÙ ÐÓÚ ÙÒ ÐÞ ÚÝØÚÓ ØÚ ÓÚÓÙ ÚÓ ½ ºÆ Ö ÚÖ ÞÝ ÝÒÓÒÝÑÝ ÓÑ µ ÝÒØ Þ ß µ ÝÑ ØÖ ß ÓÔ ÚÓ Ù µô Ø µ Ø µôýõò Ø µø Þ ß ½ ºÄ Ò Ú Øõ µîýô õ ÐÓÚÓ Ø Ö Þ ÔÖ Ñ Ò ÚÃÖ ÓÒÓõ º Ð ÑÔ Ø Ú Ù µþ ÞÔ Ú Ø ½ ºÍÖ Ú ØÒ Ð ÒÚÝ µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú ÓÐ Ò ÓÖÓÞÚ Ø µæ Ô õ Þ Ô Ø Ú Ó Ù Ò ÓÒ Ó Ù ÐÓÚ ÑÄ µæ Þ ÔÓÑ Ô ØÞÔÖ µè ØÖ Ó Ð Ó Ð ÔÖÚÒ º Ò ÐÓÚ Ñ µèöúò Þ µàö Ð Ñ ØÙ ÖÙÒ ÔÖÚÒ Óº ÚÓ Ò Ùú Ú Ð º ÚÙÔÖÚÒ ÑÙº ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò ¾

24 ÝÑÒ Þ ÙÑÃÖÓÑ ú È Ñ Þ ÓÙõ ݾ¼¼¾ ½ º ÖÓÙú Ù ØÚ ÖÞ µî Ð Ñ Ú Ö º µæ Ñ Ð ÔÖÓÒ ÔÓ ÓÔ Ò º µæ ÑÓ Ð ÔÓÑÓ º Ñ Ò ÓÒ Ø Ö Ùú ØõÔ ØÒ ½ º ÖÓÙú Ù ÔÖ µåðùú Ð ÓÒ º ½ ºÎ Ú Ø Ø ÔÖÚÒ ÐÓÚÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µô ÚÐ Ø ÓÚ µúþø úò µô ÚÐ Ø ÓÚ ÚÞØ úò µø ÚÒ ØÚÖÞ Ò Ñ ÒÓ ú µô ÐÓú µ ÔÓ µô ÐÓÚ µ Ø Þ ¾½º ÖÓÙú Ù ÔÖ ¾¼º ÖÓÙú Ù ØÚ Ö ÖÙ Ó ØÙÔÒ Ó Ô ÐÓÚ ØÓ Ù ÐÓÚ Ø Ú Ø µ Ø ÚÒ ØÚÖÞ Ò ÓØ Ø Ó Ó ÑÒÓúÒ Ó Ð Ô ØÓÑÒ Ó µ Ø õ µò Ø µ Ø ¾¾º ÖÓÙú Ù ÐÓÚÓÓ ÚÓÞ Ò µþ Ñ Ô µ Ú µð Ó ÓÔÝØÒ µ Ú µ Ô µôð Ø Ó ÑÓúÒÓ Ø ¾ º ÖÓÙú Ù Ô Ñ ÒÓ ÔÓ Ò Ñú ÔÖ ÙÔ Ò Ò Ð Ù Ú Ø ÚÒ ÔÓ ÔÓÑ Ö Ú Ð Ò µôö ÓÖÝ µîò õ Ø ØÓÔ ÚÐ Ø ÚÞ Ñ º µíò µæ ÓÚÓÐ ÒÓÙÓ Ù Ù Ú ÖÚ Ò Ò ÓÚ ÖÔÒÙº µ ÝÐ Ù Ñ ÞÒ Ò Ð Ò Þ Ð Ð Ò º Ñ Ò ÒÒÓÚ Ð Ú Ð Ø ÙÐ º ¾ ºÇ Ñú Ø Þ Ú Ó ÒÓ ßÞ ÖÓÙú Ù ØÝÔØ ØÓÚ ØÝÔÓ Ð ÔÓ ØÓ ÑÐÙÚ¹ ¾ ºÃ Ñ õ Ó Ò ºß Ô Ð Ó ÙØ ÒÓ Ø µ ÑÓ Ø ØÒ ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µöóþ ÞÓÚ µø Þ µôó Ñ ÓÚ µóþò ÑÓÚ ¾ ºÆ ÖÝ ÝÔÖÓ Þ ÖÓÙú Ù µ µ Ð Ô Ý µó ÑÓ Ø ØÒ Ð ÓÚ ØÒ Ó Ð ÒÙ µ Ú Ù Ú ÞÒÓ Ø ú ÚÓ Ø Ö Ñ Ø Ò Ô Ø Ó ØÓ Ø ÞÝ ßØÓ ÓÙØÝÔ ¾ º ÖÓÙú Ù Ö Ø Ö Ø ÐÓ ÓÚ ØÚ ÖÔÙ Ð Ø Ó ØÝÐÙ µ ÚÓ Ò µú Ð µø Ð Ö Ñ µôóô µôó Ù µúýôö ÚÓÚ µ ÓÔ Ò ØÝ Ð Ø ØÙ ÙÑ ØÖ Ò

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy Úvod do stylistiky Stylistika...... Jazykový styl........ Slohotvorní činitelé: a) subjektivní činitelé.................. Individuální styl = styl jednotlivce......

Více

Tradiční testy KALIBRO 2010/2011, 9. ročník ZŠ. 1B Český jazyk. Odůvodnění správných odpovědí varianta B

Tradiční testy KALIBRO 2010/2011, 9. ročník ZŠ. 1B Český jazyk. Odůvodnění správných odpovědí varianta B Tradiční testy KALIBRO 2010/2011, 9. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí varianta B Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně a tučně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace čj. zssev/ 310 / 2012 Standardy pro základní vzdělávání součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( Opatření ministra

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba, Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMENTOVANÁ ANTOLOGIE VYBRANÝCH SLOHOVÝCH ÚTVARŮ LUKÁŠ PRŮŠA Ostrava 2006 1 Recenzenti: Mgr. Libor Koníček,

Více

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí varianta B Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu mají

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více