Inteligence. Mýtus, realita nebo překonaná koncepce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inteligence. Mýtus, realita nebo překonaná koncepce?"

Transkript

1 Inteligence Mýtus, realita nebo překonaná koncepce?

2 ÚKOL: Ke každému výroku přiřaďte výši IQ, kterou si myslíte, že vyjadřuje dané tvrzení o popisova- ném člověku. 1. To je ale intelygent. 2. Jde v podstatě o normálního schopného člověka. 3. Nevím, co tu hledá, vždyť je to úplný génius. 4. Ten ty testy nenapsal, je hloupý. 5. Není příliš chytrý na náš ústav. 6. Je mírně nadprůměrný.

3 ! Výsledek: osoba s IQ 110! (ve všech případech ) 1. To je ale intelygent. (dělník - kopáč) 2. Jde v podstatě o normálního schopného člověka. (spolupracovník na Úřadu práce) 3. Nevím, co tu hledá, vždyť je to úplný génius. (ředitel mentálního ústavu) 4. Ten ty testy nenapsal, je hloupý. (člen Mensy) 5. Není příliš chytrý na náš ústav. (docent psychologie na FF UK) 6. Je mírně nadprůměrný. (psycholog v poradně)

4 Nástin prezentace Definice inteligence Historický pohled na zkoumání inteligence Přístupy ke studiu inteligence Souvislosti s nadáním a školním výkonem

5 Co je inteligence?

6 Definování inteligencei Schopnost či schopnosti nebo procesy užívané k získávání a využívání vědomostí pro řešení problémů a vlastní adaptaci ve světě. Obecná inteligence i (Spearman) Tři tváře intelei ntelektu (Guilford) Sedm individuálních inteligencí (Gardner) Triarchický přístup (Sternberg) Emocionální inteligence (Goleman)

7

8 Stručná historie testování IQ Binet Stanford-Binet Binetův test inteligence Army Alpha & Beta Testy D. Wechsler

9 Binetovy testy mentálních schopností dětí 1904 zakázka pro francouzské MŠ Úkol: z velkého počtu dětí vytřídit ty s nejnižšími intelektovými schopnostmi Alfred Binet ( ) ve spolupráci s T. Simonem vytvořil v roce 1905 první test inteligence každé věkové kategorii dětí přiřazeny odpovídající úkoly a zadání Test se osvědčil Vznikl široce užívaný test inteligence Postupem času prodělával řadu úprav a jako tzv. Stanford-Binetův inteligenční test je hojně používán dodnes

10 Alfa a Beta Testy 1. světové války První testy mentálních schopností navržené pro velký počet testovaných (skupinový test) byly navrženy americkými psychology pro americkou armádu v období Vycházely z individuálních testů. Důležitým předpokladem psychologů bylo, že člověk může být vcelku inteligentní i přes fakt, že není gramotný (resp. nepříliš zdatný v mateřském jazyce). Na tomto základě vznikly dva druhy testů: Army Alpha pro gramotné skupiny a Army Beta pro negramotné, či málo gramotné nebo nemluvící anglicky (Yerkes, 1921). Oba testy vycházely z teorie, že inteligence je zděděná vlastnost tyto testy tedy měří vrozenou inteligenci.

11 Vybrané snahy v oblasti IQ Spearman 2 faktovorý IQ: g obecný a s specifický Guilfordův struktur turální model intelektu 3 dimenze: obsah, operace, produkty Cattell fluidní vs. krystalická inteligence

12 Současné přístupy Robert Sternberg triarchická teorie inteligence Howard Gardner mnohočetné inteligence Daniel Goleman emocionální inteligence EQ

13 Wilhelm Stern, autor I.Q. Intelligenční kvocient (IQ): Numerická hodnota přiřazená inteligenci, která je určena skórem v inteligenčním testu.

14 I.Q. = MV M (mentální věk) CHV (chronologický věk) X letý dosáhne výsledku desetiletého dítěte: I.Q. = X 100 = letý hoch dosáhne výsledku jako dvanáctiletý, jaký bude jeho výsledný IQ? I.Q. =?

15 Spearmanova dvoufaktorová teorie Charles Spearman ( ) 1945) g (obecná inteligence): obsažena ve všech úkolech vyžadujících kognitivní aktivitu. g s (specifická inteligence): Specifické znalosti a schopnosti, které jsou využívány jen v konkrétních operacích. s 1 s 2 s 3 s 4

16 OPERACE Guilfordův model struktury intelektu Hodnocení Konvergentní produkce Divergentní produkce Paměť Kognice PRODUKTY OPERACE (kognice) OBSAH (symbolický) PRODUKT (třída) OBSAH Vizuální Poslechové Symbolické Sémantické Behaviorální Jednotky Třídy Vztahy Systémy Přenos Využití

17 Vývojové vlivy na inteligenci - Cattellova dvoufaktorová teorie Fluidní inteligence Krystalická (krystalizovaná) inteligence

18 Cattellova dvoufaktorová teorie Krystalická (krystalizovaná) inteligence: je utvářena ontogenetickou zkušeností, zejména vzděláním. Představuje získané znalosti a měří se např. slovníkovými testy a testem všeobecných znalostí. Fluidní (fluenční) inteligence: je dána biologickou kapacitou mozku, umožňuje chápání abstraktních a často nových vztahů, což se vyžaduje v testech zaměřených na induktivní logické uvažování (kde člověk postupuje od specifického k obecnému), jako je doplňování číselných řad a analogie.

19 Sternbergova triarchická teorie inteligence Komponenční (analytická) Zkušenostní (kreativní) Kontextová (praktická) Komponenční Schopnost osvojit si znalosti a efektivně řešit problémy. Zkušenostní Schopnost kreativní adaptace na nové situace. Kontextová Schopnost najít kontext, ve kterém mohu vyniknout.

20 Gardnerova teorie mnohočetných inteligencí lingvistická logicko-matematická prostorová pohybová (tělesně-kinestetická) hudební interpersonální intrapersonální přírodní

21 Gardnerovy mnohočetné inteligence (1) Jazyková (lingvistická) inteligence. Citlivost na význam a pořadí slov, stejně jako na funkce jazyka. Oblíbené činnosti, způsoby rozvoje: psaní (dopisů, deníku, povídek, básní, tvorba vlastního časopisu, čtení, snadné zapamatování si jmen, míst, dat, podrobností, sdělování a vysvětlování nových poznatků a názorů, vymýšlení fantastických historek, vyprávění vtipů a příběhů, řešení i sestavování křížovek Logicko- matematická inteligence. Logické přístupy k řešení problémů, orientace ve světě předmětů, čísel. Oblíbené činnosti: oblíbené časté a rychlé počítání aritmetických příkladů z hlavy, jakékoliv početní činnosti, výpočet šancí a pravděpodobností, řešení logických hádanek a problémů, šachy, dáma a jiné strategické hry, otázky typu Kde končí vesmír? apod.

22 Gardnerovy mnohočetné inteligence (2) Prostorová inteligence Schopnosti vnímání prostoru, vizuální stránky světa, schopnost imaginace. Oblíbené činnosti: umělecké aktivity (výtvarná činnost), kreslení přesné podoby lidí nebo věcí, čtení i tvorba map, navigování, užívání nákresů a plánů, vytváření názorných schémat jakékoli informace, snadno si pamatují informace vizuálního charakteru (filmy, fotografie, obrazy ) Hudební (hudebně- rytmická) inteligence Citlivost na zvuky okolí, vnímání melodie, rytmu, tónů. Oblíbené činnosti: umějí hrát a improvizovat na hudební nástroj, umějí intonovat, pamatují si melodie, rozeznají chybnou intonaci, udrží rytmus, učí se často při hudbě a vyžadují tzv. zvukovou kulisu

23 Gardnerovy mnohočetné inteligence (3) Tělesně pohybová (kinestetická) inteligence Schopnost používat tělo k sebevyjadřování, zručnost v manipulaci s předměty. Oblíbené činnosti: mají v oblibě různé pohybové aktivity (plavání, turistika, cyklistika ), jsou úspěšní ve sportech, tanci, jsou neustále v pohybu, vrtí se, jsou zruční při manuálních činnostech, dobře napodobují gesta, pohyby Přírodní inteligence Citlivost na přírodní svět, vidění spojitostí v přírodě. Oblíbené činnosti: snadno objevují přírodní zákonitosti, zabývají se fyzikou, astronomií, chemií, sbírají předměty přírodního typu (nerosty, rostliny, hmyz, samorosty), mají pozitivní vztah ke zvířatům

24 Gardnerovy mnohočetné inteligence (4) Personální inteligence a) interpersonální Schopnost všímat si a rozlišovat nálady, temperament, motivaci a intence druhých. Oblíbené činnosti: navazování a udržování mnoha společenských kontaktů a přátelství, četné mimoškolní aktivity, zapojování se do skupinových her, společná práce v týmu, diskuze, naslouchání druhým a diskuze s nimi, péče o jiné děti a lidi, kteří potřebují pomoc. b) intrapersonální (metakognitivní) Schopnost rozumět vlastním pocitům a využívat je k řízení vlastního chování. Oblíbené činnosti: projevují smysl pro nezávislost nebo mají silnou vůli, mají vyhraněné názory, jsou rádi samy (věnují se osobním zájmům, učení, projektům), jdou svou cestou ve způsobu oblékání a chování, zaujímají vlastní postoje. Dobré je vést k tomu, aby: si vedli si osobní deník, stanovili si osobní cíle a kontrolovali jejich dosažení, plánovali využití času, předvídali, uvědomovali si, co znají a umí a dokáží a věděli, co ještě chtějí znát, dokázat, umět, povídali o svých citech, náladách a rozuměli jim.

25 Teorie emoe mocionální inteligence Daniela Golemana Forma sociální inteligence, která zahrnuje schopnost monitorovat vlastní pocity i emoce a stejně tak druhých, rozlišovat je a využívat informací k řízení myšlení a jednání.

26 EQ zahrnuje: rozvoj emocionálního sebepojetí např. schopnost odlišit pocity a činy zvládání emocí např. zvládnutí vzteku chápání emocí např. vzít v potaz pohled druhého zvládání vztahů

27 Měření inteligence Individuální testy inteligence Stanford-Binetův Wechslerovy škály (WISC, PDW) Skupinové testy inteligence Amthauerův IST Ravenovy progresivní matice

28 INDIVIDUÁLNÍ TESTY INTELIGENCE Stanford-Binetovy škály Wechslerovy škály

29 Škála moderního Stanford-Binetova inteligenčního testu DRUHY UVAŽOVÁNÍ PŘÍKLADY TESTŮ Inteligence Verbální uvažování Kvantitativní uvažování Abstraktně-vizuální uvažování Krátkodobá paměť Slovník Porozumění Kvantitativní testy Číselné řady Skládání papíru Kopírování Paměť na věty Paměť na čísla

30 Wechslerovy inteligenční škály (WISC-III,WAIS-III) David Wechsler ( ) Individuální IQ test vyvinut původně pro testování dospělých; měří jak verbální tak performační (nonverbální) schopnosti Existuje také ve formě pro děti WISC III a PDW (česká úprava testu) a WPPSI-R pro předškolní děti

31 SKUPINOVÉ (HROMADNÉ) TESTY INTELIGENCE Amthauerův IST test Ravenovy progresivní matice

32

33 ? a b c d e f Příklad standardního úkolu v neverbální matici dle vzoru Ravenových testů.

34 Délka ukončené školní docházky je ovlivněna hladinou IQ: Nedokončená základní škola IQ = 82 Ukončená ZŠ docházka IQ = 91 Nedokončená střední škola IQ = 96 SŠ ukončená maturitou IQ = 100 Nedokončené VŠ vzdělání IQ = 107 Ukončené VŠ vzdělání IQ = 115

35 Jaké typy škol podporují intelektové schopnosti? silné administr trativní vedení vysoké nároky na úspěch studentů vhodné prostředí pro učení časté monitorování studentských pokroků

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 2. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Disertační práce Brno 2012 Školitel: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6 Krok za krokem s nadaným žákem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 3 8 7 2 9 8 6 3 9 2 4 8 metodika 6 8 5 1 6 5 7 2 6 3 2 6 3 1 9 Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme

Více

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Mgr. Jiří Henzl Mgr. Ivana Hotová Obsah 1 Schopnosti

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2012 2014 DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Faltusová Aplikace celostní muzikoterapie v základní škole speciální Praha 2014 Vedoucí diplomové

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky

Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky Townshend International School Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky Úvod: (2010) Townshend International School nabídne od září 2010 výuku pevně založenou na nejlepších metodách

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více