Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Kateřina Steinhauserová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Kateřina Steinhauserová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kateřina Steinhauserová Tvorba webové aplikace pomocí produktu Microsoft Expression Web 4 Bakalářská práce

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba webové prezentace pomocí produktu Microsoft Expression Web 4 zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Ing. Bc. Davidu Klimánkovi PhD. za ochotu, cenné rady a usměrnění při psaní závěrečné práce. 3

4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá prověřením vhodnosti WYSIWYG editoru Microsoft Expression Web 4 ve výuce na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze. V teoretické části se bakalářská práce zabývá vývojem internetu, základních značkovacích jazyků a následně představením několika různých způsobů vytvoření webových stránek. Praktická část je pak zaměřena prověření vhodnosti Expression Webu ve výuce vytvořením jednoduchého uživatelského rozhraní nad cvičnou MSSQL databází a vytvořením čtyř klikacích map předmětů vyučovaných na VOŠIS v Praze. Pro lepší prověření jsou všechny čtyři mapy vytvořeny v jiném editoru. Postup tvorby a chování editorů při práci je pak slovně popsáno. Editory jsou pak poté ještě porovnány na základě stanovených kritérií. Klíčová slova: WYSIWYG, editory, HTML, Microsoft Expression Web 4, internet, www. ABSTRACT This graduations these is studying the feasibility of the WYSIWYG editor Microsoft Expression Web 4 in the schooling on the Vyšší odborná škola informačních služeb in Prague. In the theoretical part the these is dealing with the evolution of internet, basic tag languages and the introduction of several different approaches to web site creation. The practical part is focused on studying the feasibility of Expression Web in the schooling creating a simple user interface over a MSSQL database and the creation of 4 interactive maps of subjects taught on VOŠIS in Prague. For better studying all of the maps are created in different editors. The process of creation and the behavior of the editors is described. All of the used editors are then compared according to the given criteria. www. Key words: WYSIWYG, editors, HTML, Microsoft Expression Web 4, internet, 4

5 OBSAH Úvod... 6 Teoretická část Web Historie a vývoj internetu Historie a vývoj world wide webu Histrie a vývoj PHP Historie a vývoj CSS Historie a vývoj FLASH Historie a vývoj HTML CMS systémy Online editory WYSIWYG editory Strukturní editory Generátory webů Praktická část Tvorba uživatelské rozhraní nad MSSQL databází Analýza předmětů a navržení map Tvorba funkční klikací mapy Nadefinované CSS styly Mapa pro obor Podnikové informační systémy a Microsoft Expression Web Mapa pro obor Informační systémy a Adobe Dreamweaver Mapa pro obor Služby knihoven a editor KompoZer Mapa pro obor Služby muzeíí a galerií a editor BlueVoda Tabulkové srovnání vybraných WYSIWYG editorů Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh

6 ÚVOD V dnešní době 21. století, kdy technické vymoženosti jsou samozřejmostí, se klade stále větší důraz na vzhled a designové provedení technických pomůcek. Design je dnes jedním z faktorů určujících prezentaci firem výrobců a jejich produktů. Lidé potencionální uživatelé si pomocí designu strukturují a vytváří nový prostor. Vědeckými průzkumy bylo prokázáno, že člověk vnímá asi 80% informací pomocí zraku. Pro úspěšný odbyt produktů je třeba nejen vysoká technická úroveň, ale i vzhled, který upoutá - vytvoření efektního obalu, který přitáhne pozornost spotřebitelů. To samé pak platí i pro webovou prezentaci jedince, společností, případně i školy. Při otevření webu uživatel nejdříve zkoumá design webu, rozmístění ovládacích prvků, uspořádání webu a až poté samotný obsah. Design webu a rozložení ovládacích prvků, které vidíme vždy jako první, většinou rozhoduje o tom, zda web opustíme nebo na něm vyhledáme požadované informace. V případě, že design nás zaujme, v horší variantě je alespoň částečně přijatelný, zabýváme se přehledností webu a informací na něm umístěných. Většina uživatelů dělá chybu v tom, že design svého webu sice udělá pěkný, ale špatně si rozvrhnou strukturu jednotlivých stránek a celkovou konstrukci webu. Informace podávaná prostřednictvím těchto stránek, se pak stává nepřehlednou a matoucí. Při tvorbě webu by si tak měl tvůrce položit dvě základní otázky: Co chci prezentovat prostřednictvím webu? a Jaká je moje hlavní cílová skupina?. V případě běžného uživatele internetu (žáci, studenti, a další lidé všech věkových kategorií), jsou jeho hlavní cílovou skupinou přátelé, kamarádi, známí, spolužáci. Prezentovat pak bude nejspíše sám sebe, své zážitky atd. V případě komerčního užívání, aktuálně pro tuto bakalářskou práci prezentace školy včetně komunikačních prvků, jsou hlavní cílovou skupinou budoucí i stávající studenti školy. Na takto vytvořených stránkách pak budou stěžejními údaji informace o studiu a jeho průběhu, personální zajištění pro kontakty, panel s aktuálními informacemi, přihlášení do intranetu. VOŠIS je, jako škola zaměřená na IT technologie, součástí licenčního programu MSDN Academic Alliance, a díky tomu mohou studenti zdarma využívat vybrané programy společnosti Microsoft po dobu svého studia. Vzhledem k faktu, že se jedná o 6

7 profesionální programy, je škoda, že se s nimi nepracuje při výuce. Jedním takovým programem je právě Microsoft Expression Web 4. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla prověřit vhodnost právě tohoto programu pro podporu tvorby HTML a PHP skriptů ve výuce. V současnosti je v každém předmětu, který se týká práce s HTML a PHP jazykem, používán jiný HTML či PHP editor. Pominu-li sice drobné, ale přece jen odlišnosti v používaných editorech, nemohu opomenout počet různých editorů, které si student musí v rámci výuky instalovat na svůj osobní počítač. Z tohoto důvodu by bylo lepší využívat jeden editor, ve kterém by se studenti mohli naučit pracovat a vytvářet v něm kvalitní webové prezentace. Kromě splnění svých školních povinností, by výhodou pro studenty byla znalost profesionálního editoru pro tvorbu a úpravu webu. Tím by se zvyšovaly i jejich šance na trhu práce. V teoretické části práce jsem se rozhodla popsat historii a vývoj internetu a webu jako takových, protože bez jejich vývoje by tvorba webových stránek a aplikací neměla smysl, vlastně by nebyl žádný důvod k tomu, aby se lidé tvorbou v této oblasti vůbec zabývali. Dále je zde popis jednotlivých způsobů tvorby webových stránek, pomocí tzv. skriptovacích jazyků, a možností jak vytvořené stránky graficky upravovat. Protože A protože je hlavním cílem mé bakalářské práce, prověřit vhodnost použití programu Microsoft Expression Web 4 pro podporu tvorby HTML a PHP skriptů ve výuce na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, vybrala jsem další 3 editory pro tvorbu a úpravu webových stránek, které v této části práce také představím a popíši. Ve druhé části práce, tedy praktické části, se pak zaměřím na vytvoření klikacích map předmětů vyučovaných jak v bakalářském tak i nebakalářských studijních oborech. Celkem jsou na VOŠIS vyučovány 4 obory, každá mapa tedy bude vytvořena v jiném editoru, což mi umožní porovnat jak práci v jednotlivých editorech, tak jejich výsledky. jednoduchého uživatelského rozhraní nad cvičnou databází v MSSQL pro předmět DAS2. Dále pak na tvorbu klikací mapy předmětů bakalářských a nebakalářských studijních oborů. Klikací mapu jsem se rozhodla vytvořit z toho důvodu, že aktuální prezentace vyučovaných předmětů je dnes, je nejednotná. Část předmětů je uložena v.pdf souboru a část je popsána a uložena na webových stránkách školy. Tento systém musí být zákonitě pro nového studenta matoucí a nepřehledný. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 WEB Co je to vlastně WEB? Podle serveru a2b se pod názvem web rozumí: World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), volně přeloženo- jako celosvětová síť vzájemně propojených (provázaných) dokumentů. Pod pojmem dokumenty si dnes již můžeme představit různá elektronická data a to od běžného textu přes obrázky (fotografie), hudbu, videa, 3D animace až po speciální programy, které interaktivně reagují na naše podněty (například JAVA hry). Samotná webová stránka se skládá z několika různých druhů dat (nejčastěji grafika a text) Historie a vývoj internetu První zmínky o internetu spadají do období šedesátých let dvacátého století, kdy probíhala studená válka mezi USA a SSSR. Americká společnost RAND 2 dostala za úkol vymyslet a vytvořit síť, která by umožňovala propojení jednotlivých vojenských základen, měst a státních úřadů. Původní síť spočívala v jednom uzlu, na který byli připojeni ostatní uživatelé, což by v případě objevení tohoto uzlu nepřítelem, znamenalo i konec celé sítě. RAND tedy navrhla síť, která neměla jeden centrální uzel, ale hned několik různých uzlů, které si byly rovny. V praxi to znamená, že při zničení jednoho uzlu bude informace vedena k uživateli jinou cestou. Tohoto projektu se chytila společnost ARPA 3, která se rozhodla projekt sponzorovat. Na podzim roku 1969 byl nainstalován první uzel nové sítě, na konci tohoto roku, měla síť již 4 uzle a jmenovala se ARPANET. Původně byla tato síť určena vládním a vojenským institucím, nicméně postupem let se tato síť stále rozrůstala a v roce 1972 již měla 37 uzlů. Tím, jak se síť vyvíjela, stávala se stále populárnější, začaly ji používat i univerzity a z USA se začala rozšiřovat do celého světa. Tato expanze měla za následek přejmenování sítě z ARPANET na Internet Historie a vývoj world wide webu Internet byl dobrým zdrojem informací, nicméně zobrazení informací bylo 1 A2b [online] dostupný z www:<http://www.a2b.cz/co-je-web/> 2 výzkumná společnost americké armády 3 Advanced Research Projects Agency 4 Inter = mezi (v tomto případě mezinárodní), net = síť 8

9 poměrně fádní. Text na jednotlivých obrazovkách byl nestrukturovaný, velikost písma i barva byla jednotná. V rozsáhlejším textu byl problém se orientovat. Našly se firmy jako CompuServe 5 a AOL 6, které vytvořily možnost měnit barvu písma - grafické uživatelské rozhraní. Toto rozhraní přidalo do textu barvy, ale stále to nebylo ono. World wide web měl několik předchůdců. Jedním z nich byl projekt Xanadu, který založil v 60. letech 20. století Theodor H. Nelson. Nelson tento projekt zakládal s cílem vytvoření jednoduché počítačové sítě s uživatelským prostředím. A byl to právě Nelson, který jako první definoval samotný termín hypertext. Tento projekt se však neuchytil. A tak v roce 1989 vytvořil Tim Berners-Lee World Wide Web (www). World Wide Web - celosvětovou síť vzájemně propojených dokumentů, ke kterým má uživatel přístup přes internet. Tim Berners-Lee napsal také první webový prohlížeč s názvem WorldWideWeb, později byl prohlížeč přejmenován na Nexus, aby se nezaměňoval s WWW. S vytvořením www je spojen také vývoj HTML jazyka, viz kapitola 1.7 Historie a vývoj HTML. 1.3 Histrie a vývoj PHP PHP je skriptovací jazyk, který se používá spolu s jazykem HTML a s jehož pomocí lze vytvořit dynamický web. První zmínky o PHP jsou z roku 1994, kdy se dánsko-grónský programátor Rasmus Lerdorf rozhodl vytvořit jednoduchý sytém pro zpracování přístupů ke svému webu, v programu PERL. Protože sada skriptů napsaná v PERLu zatěžovala server a Lerdorf potřeboval rozšířit funkčnost, přepsal tento kód do jazyka C 7 a nazval ho Personal Home Page Tools. Kromě jazyka PHP vytvořil Lerndorf i nástroj s názvem FI 8, který umožňoval zpracování a odesílání formulářových dat. Lerndorf tedy v roce 1997 PHP s FI spojil, tím vznikla verze PHP/FI 2.0. O rok déle vyšla verze PHP3, která přinesla nové funkcionality a byla lepší než předchozí verze. S těmito prvky se změnil i význam zkratky PHP z Personal Home Page na Hypertext Processor. S postupem doby rostl počet uživatelů tohoto systému a tím docházelo k rozšiřování funkcionality. Krátce po vydání PHP3, začali Andi Gutmans a Zeev Suraski znovu pracovat na úpravách jádra PHP. Hlavním cílem bylo zvýšit výkon komplexních aplikací a zvýšení 5 Poskytovatel internetových služeb 6 Poskytovatel internetových služeb 7 programovací jazyk vyvinutý pro potřeby operačního systému Unix 8 Form interpreter 9

10 modularity základního PHP kódu. Takto upravený kód byl nazván Zend Engine 9 a byl poprvé představen v polovině roku Oficiálně byla verze PHP4 představena v polovině roku 2000 a přinesla další významné prvky, jako na příklad podpora většího množství serverů, HTTP sessionů 10, bezpečnější způsoby zpracování vstupů, atd. 1.4 Historie a vývoj CSS Spolu s tím, jak se vyvíjela tvorba webových stránek, vyvíjely se i různé způsoby úpravy textu. První specifikace kaskádových stylů, CSS, vyšla v roce 1996 jako doporučení konsorcia W3C. O dva roky později byla vydána další verze, tedy CSS2, která obsahovala řadu nových funkcí, jako je například absolutní, relativní a fixní umístění prvků, z-index 11 nebo nové vlastnosti písma. Druhá verze však byla plná chyb, proto byla vydána verze CSS2.1, jako oprava chyb z předchozí verze. V současné době se pracuje již s verzí CSS3, která se však stále vyvíjí a datum jejího konečného vydání není zatím známo. Existují tří způsoby použití CSS: přímý zápis seznam stylů externí soubor První možnost, tedy přímý zápis, se zapisuje přímo k měněnému elementu pomocí parametru style=, a platí pouze pro ten element, u kterého je zapsán. Přímý zápis vypadá například takto: <a style="color:pink; font-size:36px;">bakalářská práce</a> Tento zápis definuje pro slova Bakalářská práce růžovou barvu a velikost 36px. Druhá možnost je tedy napsat seznam stylů, který se umisťuje do hlavičky dokumentu. Tento seznam se zapisuje pomocí tagu <style></style>, a zápis vypadá takto: <html> <head> <title>příklad CSS</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style> h1 {text-align: center; font-family: Arial; font-size: 16px; color: pink} </style> 9 název vznikl z křestních jmen Zeeva Suraskiho a Andiho Gutmanse 10 HTTP relací (síťové spojení mezi serverem a klientem) 11 hodnota z-indexu vyjadřuje vzdálenost prvku od plochy 10

11 </head> <body> <h1>ukázka nadefinování CSS v hlavičce</h1> </body> </html> Tímto zápisem definuji zarovnání textu, font písma, velikost písma a barvu, případně další vlastnosti, pro všechny nadpisy první úrovně, které na stránku umístím. Třetí možností je pak vytvoření externího souboru s příponou.css, na příklad styles.css. Zápis do tohoto souboru je obdobný, jako zápis stylu přímo do hlavičky dokumentu. Rozdíl je pak v tom, že do tohoto souboru se zapisuje pouze obsah tagu style. Aby se takto nadefinované styly aplikovaly na vytvořenou HTML stránku, je potřeba na tento soubor odkázat, - a to takto: <html> <head> <title>příklad CSS</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> </head> <body> <h1>ukázka nadefinování CSS v hlavičce</h1> </body> </html> V parametru href, je zapsána cesta a název souboru se styly, jehož obsah vypadá takto: h1 { text-align: center; font-family: Arial; font-size: 16px; color: blue; text-decoration: underline } Tento zápis má stejný efekt jako ten předchozí, má však jednu nespornou výhodu, kterou je větší přehlednost jak v HTML kódu, tak v nadefinovaných stylech. Kaskádové styly nabízejí mnoho způsobů a variant jak formátovat HTML kód, v podstatě popisují způsob, jakým se zobrazí HTML, XHTML nebo XML kód na 11

12 stránce. 1.5 Historie a vývoj FLASH Historie flashové technologie začíná už v roce 1993, kdy Johnatan Gay, Charlie Jackson a Michelle Welsch založili softwarovou společnost FutureWave. První produkt této společnosti se jmenoval SmartSketch jednalo se o grafický vektorový program, který byl určený pro počítače s PenPoint operačním systémem. Vývoj flashe je spojen s vývojem HTML jazyka. Proto s příchodem prvního prohlížeče s názvem WorldWideWeb, dostal Johnatan Gay nápad vytvořit technologii, která by uměla vytvořit animované objekty. Nově vytvořená flash technologie vyšla pod názvem FutureSplash Animator a s její pomocí byly vytvořeny např. webové stránky Microsoft MSN a Disney, nebo oficiální stránky seriálu Simpsonovi. Na konci roku 1996 koupila společnost Macromedia Gayovu softwarovou společnost FutureWave a přejmenovala flashovou technologii na Macromedia Flash. V roce 2005 proběhla další změna, společnost Adobe koupila společnost Macromedia a tím došlo k přejmenování flash technologie na Adobe Flash. Primárně je tato technologie používána jako nástroj pro animaci objektů, a její obrovskou výhodou je, že poskytuje designérům naprostou volnost při návrhu webů právě s animacemi, vizuálními efekty, zvuky a videem. S touto technologií lze vytvořit krásné interaktivní stránky. Nicméně pro zobrazení stránek s technologií flash, musí mít návštěvník stránek nainstalován Flash plugin 12 ve svém prohlížeči. Dalším problémem můžou být vysoké nároky flashových aplikací na procesor počítače. Proto někteří uživatelé starších typů počítačů mohou mít problémy s jejich načtením. Načtení stránky se tím tedy pro některé uživatele značně prodlužuje. V dnešní době se klade velký důraz na optimalizaci webových stránek pro fulltextové vyhledávače jako je např. google a seznam.cz. Optimalizací se v tomto případě rozumí upravení struktury webových stránek tak, aby si fulltextové vyhledávače mohly zaindexovat klíčová slova webu. Avšak čistě flashové stránky jsou pro tyto vyhledávače špatně čitelné. V praxi to znamená, že flash ztěžuje indexaci stránek a tím znemožňuje vyhledávači na tyto stránky odkázat a zobrazit je. To je důvod proč se flash technologie používá spíše pro reklamu, např. bannery, než na vytvoření celé webové prezentace. 12 zásuvný modul umožňující prohlížeči přehrávat flashovou prezentaci. 12

13 1.6 Historie a vývoj HTML Historie HTML začala již ve 40. letech 20. století s vývojem hypertextů, odtud název HyperText Marup Language. První neoficiální verze byla vyvinuta v roce 1991 Timem Berners-Lee a Robertem Caillau, kteří pracovali v CERNu 13. Tento projekt měl umožnit sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Díky tomuto jazyku bylo možno hierarchicky členit text, zařazovat do textu obrázky a odkazy, případně text zvýrazňovat. V průběhu let 1992 až 1994, vyšlo ještě několik dalších verzí. První oficiální verze HTML jazyka však byla schválena a spuštěna až v roce Od té doby se jazyk dále vyvíjel a zdokonaloval. V roce 2004 byly zahájeny práce na verzi HTML5. Tato verze se v současné době již používá, nicméně její specifikace je stále ještě ve stavu rozpracování, úplné dokončení HTML5 se plánuje až na rok S vývojem HTML jazyka se vyvíjely také softwarové aplikace, které ulehčují tvorbu webových prezentací. Tyto aplikace, neboli editory, jsou programy, které poskytují mnoho podpůrných nástrojů a funkcí a tvorbu webových stránek usnadňují a zrychlují. Editory rozdělím do pěti typů: online editory, WYSIWYG 14 editory, strukturní editory, generátory webů 15 a CMS sytémy. 1.7 CMS systémy CMS 16 je redakční systém pro publikování informací (webových prezentací) na internetu. Díky CMS lze snadno vytvořit webovou prezentaci, bez hlubších znalostí programování. CMS používá vytvořené šablony, do kterých se vkládá samotný text, jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje editovat obsah v podstatě kdykoli a odkudkoli. S tím souvisí i možnost nastavení práv k editování a publikování obsahu pro několik různých uživatelů. CMS systémy podporují např. caching, což je označení pro vyrovnávací paměť, která urychluje přístup k často používaným datům na pomalých médiích jejich překopírováním na média rychlá. Tyto systémy podporují i technologii RSS, která umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj. Pomocí CMS systému si uživatel může jednoduše vytvořit svůj vlastní blog, diskusní fórum, internetové obchody, internetové časopisy, vkládat na svůj blog 13 Central Européene de Rechere Nucléaire Evropské centrum jaderného výzkumu. 14 What you see is what you get Co vidíš, to dostaneš. 15 Výuka informatiky [online]. Školní web pro podporu výuky, 2011 [cit ] dostupný z www 16 Content Management System 13

14 kalendáře, hlasování, vyhledávání v rámci webserveru, tyto systémy jsou využívané po celém světě na různě velké projekty. Nespornou výhodou velké části CMS systémů jsou i jejich různé jazykové mutace. V případě, že chce uživatel využít CMS sytému pro tvorbu webové prezentace, má na výběr ze dvou možností, komerční CMS nebo tzv. free CMS, v každém případě si musí nejprve CMS systém stáhnout, nainstalovat a zprovoznit. Dále si musí zřídit tzv. hosting 17. Celá instalace včetně zprovoznění probíhá poměrně rychle a bez větších problémů v případě jakýchkoli dotazů mají systémy online podporu. Asi nejrozšířenějšími redakčními systémy jsou Joomla!, Drupal a WordPress, jsou napsány v PHP jazyce a podporují relační My SQL databází. Drupal podporuje navic ještě APostgereSQL a další databáze včetně Oracle. Na těchto CMS systémech běží webové stránky např. společnosti Linux.com, Te White House nebo NASA s Ames Research Center a každý rok se střídají na prvních místech v soutěži The Open Source CMS Awards Online editory Jak již název vypovídá jedná se o HTML editory, které pracují online v prohlížeči. Uživatel tedy nemusí nic stahovat a instalovat, vystačí si pouze se svým prohlížečem, ve kterém se online editor načte. Práce ve většině těchto editorů je velice snadná i pro úplného začátečníka. Uživatelské prostředí je zpracováno přehledně a poskytuje základní příkazy. Tyto editory vznikly pro uživatele - začátečníky, kteří teprve pronikají do tajů svého osobního počítače a internetu, ale kteří si chtějí vytvořit snadno a rychle svoje webové stránky. Výhodou je, že uživatel nemusí znát HTML jazyk a nemusí se starat o syntaxi kódu. Jako zástupce těchto editorů jsem vybrala editor Best Page. 17 umožňuje zveřejnění webových stránek na určitém serveru 18 Soutěž o nejlepší volně šiřitelný CMS systém. 14

15 Obrázek. 4 Best Page Minimální systémové požadavky: připojení k internetu internetový prohlížeč Tento editor je dostupný z www [http://bestpage.cz/sluzby/sluzby18.html]. Jak je vidět na Obrázku 4 Best Page, uživatelské rozhraní je rozděleno na 3 základní sekce: panely nástrojů textové pole ukázka vytvořené stránky a vymazání napsaného kódu Jak jsem již zmínila výše, pro tvorbu webové stránky nemusí uživatel znát HTML jazyk. Uživatel si vybere požadovanou akci z panelu nástrojů, poté se mu zobrazí popup okno do kterého vyplní požadovaný text/hodnotu, viz Obrázek 5 Pop-up okno. Obrázek 5 Pop-up okno Po vyplnění napsaného textu/hodnot a jejich potvrzení si do textového pole editor vygeneruje zdrojový kód. Jak je vidět na Obrázek 6 Struktura kódu, kód který se generuje nemá žádnou strukturu a díky tomu je nepřehledný. Tento nestrukturovaný 15

16 kód si uživatel může manuálně upravit pomocí klávesy enter nařádkovat tagy nicméně i poté je orientace v rozsáhlejším zdrojovém kódu obtížná. Obrázek 6 Struktura kódu Pro zobrazení designu stránky stačí kliknout na příkaz Ukaž stránku. Editor automaticky přeloží HTML kód a vytvoří stránku. Takto vytvořenou stránku si může uživatel uložit a nahrát na vybraný server. Obrázek 7 Zobrazení stránky Uživatelé, kteří využijí online HTML editoru, jsou plně odkázáni na důvtip a předvídavost programátora, který editor a jeho funkce programoval. Editor je schopný zpracovat např. i PHP 19 kód, ale to už předpokládá určitou znalost a orientaci v PHP jazyku. V případě, že by si uživatel chtěl vyzkoušet tvorbu jednoduchých webových stránek, které nebude chtít nikde publikovat, může tohoto editoru využít. V okamžiku, kdy bude chtít uživatel vytvořit přehledné stránky a bude je chtít publikovat, měl by využít tzv. WYSIWYG editoru, se kterým lze snadno a lehce vytvořit dynamické a profesionální webové stránky. Více o těchto editorech viz níže. 19 Původní význam by Personal home page, nyní je to Hypertext Preprocessor 16

17 1.7.2 WYSIWYG editory WYSIWYG editory jsou aplikace, s jejichž pomocí vytváří uživatel zdrojový kód. Slovo WYSIWYG je akronym anglické věty What you see is what you get ( Co vidíš, to dostaneš ), a vypovídá o vlastnostech editorů. Práce s těmito editory je velice jednoduchá, pomocí šablon, přímým výběrem z nabídky nebo pomocí Drag and Drop 20 si může uživatel vytvořit či přizpůsobit své stránky do takové podoby, která mu bude vyhovovat. Tvorba webové prezentace pomocí strukturních editorů vyžaduje znalost HTML/XHTML 21, PHP jazyka a CSS 22 stylů. A protože s nárůstem uživatelů internetu, roste i touha těchto uživatelů prezentovat sebe sama pomocí vlastních stránek, a pokud možno co nejlevněji a co nejjednodušším způsobem, vznikly aplikace v podobě WYSIWYG editorů. Jak jsem již zmínila výše, tyto editory mohou sloužit jako pomocníci při tvorbě a správě zdrojového kódu internetových stránek. Jednoduchou cestou pak může průměrný uživatel vytvořit webovou prezentaci, ať už se jedná o soukromé nebo firemní stránky. Nespornou výhodou WYSIWYG editorů je jejich jednoduchost. Uživatel vytváří stránku např. pomocí šablon, a to co vytvoří se mu okamžitě zobrazuje. K těmto úkonům nepotřebuje uživatel znát žádný programovací, nebo značkovací jazyk. Editor vytváří stránky a jejich podobu sám, podle toho jaké nástroje uživatel použije. Ve své bakalářské práci zkoumám vhodnost použití WYSIWYG editoru Microsoft Expression Web 4. Jeho vhodnost zjistím porovnáním s dalšími editory, kteé jsem si pro tuto práci vybrala. Dalšími editory jsou Adobe Dreamweaver CS5, TinyMce a BlueVoda,které představuji níže. Microsoft Expression Web 4 Tento editor vytvoří kód, který plně dodržuje moderní standardy W3C 23, jako jsou XHTML, CSS, XML 24 a XSLT přetažením vložit 21 extensible HyperText Markup Language 22 Cascading Style Sheets 23 World Wide Web Consortium 24 extensible Markup Language 25 Extensible Style Language Transformatio 17

18 design. Obrázek 8 Microsoft Expression Web 4 Minimální systémové požadavky: Microsoft Windows XP SP3,Windows Vista, Windows 7, nebo Windows Server 2008 PC s 1 GHz procesorem nebo rychlejší 1 GB RAM nebo více 2 GB nebo více volného místo na disku.net Framework 4.0 Silverlight 4.0 DirectX MB Jednotku DVD-ROM 128 MB GPU Monitor s rozlišením 1024 x 768 a 24-bit color, nebo vyšší Přístup na internet pro využívání funkcí internetu a k síti 26 Microsoft Expression má tři režimy rozdělení pracovní plochy, a to code, split a Režim split je pro případ, že uživatel chce mít přehled o kódu a zároveň chce vidět jak se ve skutečnosti tagy zobrazují a co dělají. Jak je patrné, v jedné části zůstává zdrojový kód stránky a v té druhé se zobrazuje podoba stránky tak, jak bude vypadat na internetu. V režimu design vidí uživatel grafickou podobu stránky. V tomto režimu také může použít jakoukoli funkci z postranních panelů, či lišty nástrojů. Tvorba webu v režimu design, se provádí pouhým přetažením požadovaného atributu a lze okamžitě sledovat, jak tento atribut bude na stránce vypadat. 26 Microsoft [online]. 2012[cit ] Dostupný z WWW:< 18

19 Pro uživatele, kteří se orientují ve značkovacích a programovacích jazycích, je zde režim code - kde je zobrazen pouze zdrojový kód stránky a individuální tvůrce si zde může zapisovat a upravovat HTML tagy sám. Adobe Dreamweaver CS5 Adobe Deramweaver je WYSIWYG editor, který obsahuje mnoho funkcionalit, jako je např. HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, Ajax, PHP, ASP apod. pro tvorbu webových aplikací. S jeho pomocí lze vytvořit kvalitní webové stránky a různé dynamické aplikace, které splňují moderní standardy W3C. Adobe Dreamweaver je dále propojen se službou BrowserLab, což je služba online pomocí které umožňuje testovat vytvořené stránky pro různé internetové prohlížeče. Neméně důležitá je také podpora nápovědy při psaní kódu. Většina HTML editorů je určena pro Microsoft Windows, ale společnost Adobe vytvořila verzi Dreamweaveru i pro Apple Mac OS X, čímž umožnila uživatelům počítačů od společnosti Apple tento editor využívat. Obrázek 9 - Dreamweaver Minimální systémnové požadavky pro Microsoft Windows: Procesor Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon 64 Microsoft Windows XP SP2/SP3, Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise SP1, nebo Windows MB paměti RAM 1 GB volného místa na pevném disku pro instalaci + další volné místo během instalace (nelze instalovat na vyměnitelná paměťová zařízení) Monitor s rozlišením a 16bitová grafická karta 19

20 Software Java Runtime Environment 1.6 (součást produktu) Jednotka DVD-ROM Přehrávání médií ve formátu HTML5 vyžaduje software QuickTime připojení k internetu pro registraci 27 Minimální požadavky pro Apple Mac OS X Vícejádrový procesor Intel Mac OS X verze 10.6 nebo MB paměti RAM 1,8 GB volného místa na pevném disku pro instalaci + další volné místo během instalace (nelze instalovat na vyměnitelná paměťová zařízení typu flash) Monitor s rozlišením a 16bitová grafická karta Prostředí Java Runtime Environment 1.6 (součást produktu) Jednotka DVD-ROM Přehrávání médií ve formátu HTML5 vyžaduje software QuickTime Připojení k internetu pro registraci 28 Stejně jako Microsoft Expression Web, má Dreamweaver 3 režimy zobrazení pracovní plochy code, split, design. Při zobrazení split, se pracovní plocha rozdělí na dvě části vertikálně, část s kódem vlevo a design vpravo. Toto zobrazení lze však snadno obrátit, tedy design vlevo a kód vpravo. V tomto zobrazení je pak možné zapnout další funkce jako je Live code, Live wiev, Inspect. Po spuštění funkce Live code, se v liště dokumentů otevřou všechy soubory, které jsou provázány s aktuální stránkou. Live wiev pak zobrazuje funkční náhled stránky, takže je možné kontolovat funkčnost stránky, aniž by se musela otevírat v prohlížeči. Funkce inspect pak při najetí myši na objekt v okně s náhledem stránky zvýrazní kód v okně se zdrojovým kódem. Všechny tyto funkce práci s tímto editorem usnadňují. KompoZer Tento editor je nástupcem dříve rozšířeného editoru NVU, který vytvořila společnost Mozilla. Jeho největší výhodou je široká nabídka jazykových verzí, kompatibilita s operačními systémy Microsoft Windows, Mac OS X i Linux a snadná editace. KompoZer je navržen tak, aby práce v něm byla rychlá a efektivní. 27 Adobe[online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 28 Adobe[online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 20

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více