Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace"

Transkript

1 Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace Creative industries and its spatial organization Ond ej Slach Anotácia: P ísp vek se zabývá základní charakteristikou kreativních odv tví. V rámci této charakteristiky budou stru n nastín ny základní aspekty r stu kreativních odv tví, jejich definice, jakož i jejich základní organizace v prostoru. K ú ové slová: kreativní odv tví, definice, prostorová organizace Summary: The entry is concerned with the characteristic of creative sectors. The charakteristic consists of the introduction of essential aspects of creative growth, definitions and the basic spatial organization of those aspects. Key words: creative sector, definition, spatial organization 1. Úvod P edkládaný p ísp vek se díl ím zp sobem pokouší nastínit základní otázky spojené s novými odv tvími kreativními odv tvími ( creative industries ). Tato problematika se stala p edm tem ady jak akademických studií, tak i prakticky orientovaných dokument a strategií. První ást p ísp vku bude v nována stru nému exkurzu v kontextu na soubor t chto odv tví. Dále budou analyzovány p ístupy k definici creative industries, p i emž v záv ru budou p edstaveny základní charakteristické prvky prostorové organizace kreativních odv tví. 2. Kreativní odv tví stru ný exkurz Podle Scott (2000) kulturní produkty všeho druhu utvá ejí a konstantn zvyšují své podíly na výstupech moderního kapitalismu a sektory vyráb jící tyto produkty reprezentují v sou asnosti nejdynami t jší sektory (str. 3), p i emž podíl kreativních odv tví na hrubém domácím produktu tvo il v roce 2006 okolo 7,3 % (DCMS, Department of Culture, Media and Sport, 2007). Hlavní p í iny lze identifikovat v následujících procesech: V procesu konvergence kultury a ekonomie. Jinými slovy, ekonomie je kulturalizována a kultura je ekonomizována (viz nap. Klaus, 2006, Kunzmann, 2002, Scott, 1996). Mezi odv tví, které signifikantním zp sobem demonstruje tuto konvergenci, pat í reklama, nebo funk n integruje jak kulturu, tak i ekonomiku (Thiel, 2007). V prom n nabídky. V ekonomickém systému p ebral konzum hlavní roli. Ješt na konci 70.let mohli výrobci ur ovat svou produkcí spot ebu a zákaznicí byli nuceni kupovat 85

2 standardizované modely produkované v masové mí e. Od 80. let minulého století se vztah mezi poptávkou a nabídkou prom nil zásadním zp sobem. Do pop edí vystoupily individuální požadavky konzument a segmentovaných cílových skupin (srovnej Rumpel, 2002). Podniky byly nuceny zm nit masovou produkci na flexibilní specializovanou produkci, což se projevilo na úrovni podnikových struktur (vertikální in house - desintegrace), produkce a logistických systém (just-in-time). Koncentrace podnik na podchycení rychlých zm n poptávky m la za následek, že marketing se stal klí ovým komponentem podnikových strategií. Produktová diferenciace vzniká na strategiích koncipovaných s využitím pr zkumu trhu (Helbrecht, 2001). Konzumní kultura. R zné životní styly a konzumní kultura st ední t ídy se projevují p i spot eb, kdy p i nákupu prakticky jakýchkoliv produkt nesledují zákazníci jejich skute nou užitou hodnotu hlavním argumentem pro volbu produktu je spíše kulturní hodnota produktu, p i emž tuto skute nost podporuje pot eba spole enské distinkce. Produkty jsou pro jejich vlastníky symboly statusu, sociální identity nebo vlastního vymezení (Helbrecht, 2001). V symbolické (estetické) hodnot produkt. Jak uvád jí Lash a Urry (1994), hlavní ást p idané hodnoty produkt je tvo ena symbolickou a estetickou hodnotou, ili že jsou produkovány více symboly než materiální objekty a zboží a služby se stávají stále více estetickými entitami se symbolickým rozm rem. Jinými slovy praktická užitelnost u produkt kreativního pr myslu ustupuje estetické, symbolické a expresivní hodnot (Moßig, 2004). 3. Definice a vymezení kreativních odv tví V sou asnosti neexistuje jednozna ná definice kreativního pr myslu, p i emž p ístup se liší prakticky p ípad od p ípadu. Pokusíme-li nastínit základní p ístupy, pak lze použít základní typologii nastín nou Gibson, Kong (2005), kdy rozlišují t i základní p ístupy k definovaní kulturních odv tví (ekonomie): (a) sektorový, (b) p ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce a (c) kreativního indexu. (a) Sektorový p ístup. Zd raz uje symbolický obsah produkt. K tomuto sektorovému zp sobu m žeme za adit i definici aplikovanou britským Department of Culture, Media and Sport (DCMS), který definuje kreativní odv tví jako: Aktivity, které mají p vod v individuální kreativit, schopnostech a talentu a mají potenciál pro tvorbu bohatství a tvorbu pracovních míst skrze generaci a využívaní intelektuálního vlastnictví. Tyto aktivity se odehrávají v následujících sektorech: reklama, architektura, um ní, design, móda, film, tisk, software a další (DCMS, 1998, p. 10). Pratt (2005) definuje kulturní produkci v hlubokém ( depth ) pojetí jako proces vzájemn kontextuáln provázaného kulturního produk ního et zce ( cultural production chain) ), kdy tento et zec d lí na tyto ásti: Tvorba obsahu ( Content origination ) obvykle auto i, designé i nebo skladatelé. Hodnota je odvozena od duševních autorských práv. Sm na ( Exchange ) skrze velkoobchod nebo maloobchod, stejn jako skrze muzea, divadla, knihovny, galerie, historické budovy, sportovní za ízení nebo další místa. Reprodukce ( Reproduction ) - v tšina produkt kulturního pr myslu musí být sériov produkována, nap. tiskem, hudbou, rádiem, produkcí desingových materiál a produkt. Výrobní výstupy ( Manufacturing inputs ). Ideje musí být transformovány s využitím nástroj a materiál v produkty nebo prototypy. K tomu dochází pomocí produkce a distribuce r znorodých v cí, nap. hudebních nástroj, film, audiovizuálních za ízení nebo barev. Vzd lání a kritika ( Education and critique ). Zast ešení jak vzd lání, tak i diskuze kritických myšlenek. 86

3 Archivace ( Archiving ). Zahrnuje knihovny a pam kulturních forem. Vysoce problematickým u sektorového vymezení je skute nost, že ignoruje adu sektor, jejichž konkurenceschopnost se zakládá na využití duševního vlastnictví a kreativit (Drake, 2003). Dalším problematickým aspektem je samotná otázka distinkce mezi vysokým a nízkým um ním, nap. módou (Pratt, 1997) nebo literaturou (Kunzmann, 2002). (b) P ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce. Kreativní ekonomie pat í k p edjezdci restrukturalizace spole enských a ekonomických produk ních forem (Krätke, 2002). Firmy v kreativním pr myslu jsou sou ástí vysoce prom nlivého trhu s vysokou mírou rizika (prom na trhu a módních trend ) a hyperkonkurece promítající se v živelné dynamice paraleln zanikajících starých a vznikajících nových firem. Ekonomická struktura se skládá z vysokého po tu mikro a malých, flexibiln specializovaných firem s vysokou d lbou práce, konkurujících velkým globálním hrá m v daném sektoru (Pratt, Jeffcutt, 2002), p i emž tuto strukturu m žeme považovat za zna n bifurkovanou (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Zárove se firmy (hlavn multimédia) uchylují z d vod eliminace rizika k širšímu produktovému portfoliu, jehož strukturu jsou schopné flexibiln m nit (Searle, De Valence, 2005) a sou asn je ada firem vysoce specializovaných. Firmy jsou obecn integrovány v lokáln dezentralizovaných a heterarchických sítích založených p evážn na slabých vazbách (Granovetter, 1973), respektive nezávislými obchodními vazbami ( arm s length, Uzzi, 1997) a široké autonomii (Burt, 1992) mezi firmami na stran jedné a silné vazb mezi firmami a zákazníky na stran druhé (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Pracovní trhy spojené s t mito sektory jsou extrémn konkuren ní, mnoho zam stnanc pracuje na áste ný úvazek (Scott, 2006) a pracovní síly (v tšinou vysoce kvalifikované) jsou organizovány v rámci temporárních projekt (Grabher, 2002). Zárove by nem lo být opomenuto, že kulturní pr mysl p edstavuje spíše svazek n kolika pr mysl s vlastními specifiky, lišícími se jak ve strategiích (Pratt, Jefcutt, 2002), tak i ve zp sobech projektové organizace (Grabher, 2004). (c) P ístup kreativního indexu. Kreativita zaujímá stále více úst ední roli nap í odv tvími a n kdy dokonce tvo í novou sociální skupinu (tzv. creative class ), která zahrnuje v sou asnosti ve Spojených státech amerických (USA) 38,8 milión pracovník, což iní 30 % z celkového po tu ekonomicky aktivních obyvatel (Florida, 2005). Jinak e eno kreativita se neomezuje jen na ur itá odv tví, ale je nezbytným faktorem konkurenceschopnosti pro všechny firmy 5. Problémem tohoto p ístupu je p ílišný redukcionismus, což pramení v používání nep esných (p ílišná abstrakce) index (nap. gay index atd.), které nezachycují komplexitu kulturního prost edí. Sou asn je problémem také p íliš široká definice takto pojaté kreativity, která má parametry fuzzy konceptu (Marcusen, 2006). D vodem sou asného zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice. Dalším p ístupem ke studiu kreativního pr myslu m že být jeho definice v kontextu znalostních bází ( knowledge based approach ), kdy lze v zásad rozlišovat t í druhy znalostních bází: (a) syntetická znalostní báze, (b) analytická znalostní báze a (c) symbolická znalostní báze. Pro kreativní odv tví je charakteristická poslední jmenovaná báze, kdy se jedná p evážn o kulturní odv tví jako film, divadla, vydavatelství, reklamu atd. Inovace vznikají 5 D vod vysokého zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice (Wojan et al. 2007). 87

4 zejména novou kombinací stávajících znalosti (výjime n novým technickým postupem i novou estetickou kvalitou). Mají temporární charakter (nap. film, píse atd.) a jsou to tržn orientované produkty typu kill time nebo one-off. Dominuje projektový typ organizace práce (viz nap. Grabher, 2002). Jasn dominují tacitní znalosti, zejména založené na know how ( learning by doing in the job, Hanson et. al., 2005). Omezení tohoto p ístupu jsou podobná jako u sektorového omezení. Opomíjeny jsou aktivity, ve kterých jsou kreativní innosti integrovány stále v rámci firem (in house), nap. ze syntetické znalostní báze. V kontextu problematiky definování kreativního pr myslu je t eba zmínit prostorovou perspektivu. Jak uvádí Ettlinger (2007), je pot eba klást d raz na analýzu na mikro úrovni, nebo kategorizace odv tví nebo lidí (bílé líme ky) vede k opomenutí schopností lidí mimo tyto kategorie. Zjednodušen e eno, asto je d ležit jší postavou pro fungování firmy sekretá ka než vysoce placený kreativní šéf. To ukazuje, že kreativita není výhradn spojena s ur itou profesí, ale spíše p edstavuje soubor individuálních schopností lidí nap í r znými profesními kategoriemi povolání. Prostorová organizace kreativních odv tví Lokalizaci firem obecn lze vysv tlit na základ lokaliza ních faktor, p i emž lze vycházet z následujícího tvrzení. Klasické tvrdé lokaliza ní faktory, jako nap. dostupnost a cena ploch, dostupnost kapitálu a dob e vzd laných pracovních sil se stávají stále více ubikvitními (Thießen, 2005) a relativn ztrácejí na svém tradi ním výsadním významu pro prostorovou alokaci firem a mobilitu pracovních sil (jako pull-faktor ). Pro vysoce kvalifikované pracovní síly a firmy v nových odv tvích regionální ekonomiky naopak nabývají na relativním významu tzv. m kké lokaliza ní faktory (Slach, Rumpel, Koutský, 2008). Nejfrekventovan jší typologii 6 lokaliza ních faktor dávají Grabow, Hollbach-Grömig (1995), kte í rozlišují: Tvrdé lokaliza ní faktory. Faktory, jejichž kvalita a úrove je primárn kalkulovatelná. 1. disponibilita kvalifikovanými lidskými zdroji zam stnanci, disponibilita pozemky, nebytovými prostorami a kancelá skými prostorami. 2. dopravní napojení, ceny za plochy, elekt inu, prostory a budovy, kapitál atd. M kké podnikatelské lokaliza ní faktory. Mají bezprost ední vliv na aktivitu podnik /podnikatel, avšak nejsou primárn kalkulovatelné i m itelné, nebo jsou p edm tem subjektivního hodnocení každého podnikatele/podniku (srovnej Dziembowska-Kowalska, Funck, 1999), nap. image, kultura, mileu, identita, vst ícnost ve ejného sektoru atd. M kké individuální lokaliza ní faktory. Jsou záležitostí osobních preferencí jak pracovník managementu, tak samotných zam stnanc a nemají bezprost ední vliv na aktivity podnik. Vliv mají p edevším na jejich pracovní motivaci a pracovní efektivitu, respektive na celkovou disponibilitu vysoce kvalifikovanými lidskými zdroji v regionu. Výrazným zp sobem ovliv ují výb r místa k bydlení a stávají se tak faktorem stabilizace stávajícího, p ípadn atrakce nového obyvatelstva (zele, kulturní scéna, infrastruktura volného asu). 6 Doslovný p eklad do anglického jazyka je pom rn problematický (Ellger, 2001). Za prakticky identický s m kkým lokaliza ními faktory lze pak považovat termín amenities (Fürst, Löb, 2005, Floeting, 2007), což je téma ady odborník (nap. Clark, 2002, 2003, Florida, 2002, Jacobs, 1969). 88

5 Jak ukázala Helbrecht (1998, 2001) p i studiích zam ených na kreativní služby v Mnichov a Vancouveru, hrají práv m kké lokaliza ní faktory Look and feel nebo atmosféra klí ový význam p i lokalizaci firem kreativních služeb (srovnej Mommaas, 2002). Vliv m kkých lokaliza ních faktor m že poskytnout lepší explana ní rámec pro vysv tlení lokalizace firem kreativního pr myslu, než klasické lokaliza ní teorie. P esto má tento koncept adu omezení. P edevším má slabou teoretickou fundovanost (Thießen, 2005), která vychází primárn z klasických lokaliza ních teorií, jež jsou z velké ásti opoušt ny jednak pro svoje etná zjednodušení reality a jednak z toho d vodu, že lokalizace je jenom jednou z aktivit podnik a firem (Blažek, Uhlí, 2002). M kké lokaliza ní faktory jako image, atmosféra atd. jsou pojímány jako popisný strukturální efekt, ale nevysv tlen z stává význam ekonomických a sociálních proces, na jejichž pozadí se tyto struktury konstruují, respektive jsou konstruovány (Bathelt, Glückler, 2003). Aglomera ní výhody Lepší význam pro pochopení prostorové organizace nabízejí aglomera ní (urbaniza ní) výhody. Z prostorové perspektivy vykazují podniky v kreativním pr myslu silné tendence k prostorové koncentraci a vytvá ení specializovaných prostor (Scott, 1996), p i emž koncentrace aktivit sm uje do urbánních prostor (Moßig, 2005), a to zejména ve vnit ních m stech nebo jejich jádrech (Marcusen, 2007). Vysoké prostorové shlukování firem lze vysv tlit na základ aglomera ních výhod. Blízkost dodavatel. Firmy v kreativním pr myslu se pohybují ve vysoce konkuren ním prost edí a proto svou lokalizací v blízkosti hlavních dodavatel umož uje existenci sí ové redundance, která poskytuje možnost rychlé adaptace a flexibility v p ípad ukon ení dosavadních vazeb a také zamezení tzv. paradoxu zako en ní ( paradox of embeddedness, Uzzi, 1997), kdy výhody z geografické blízkosti napomáhájí, ale nezaru ují (Hellmer et al. 1999) vznik neobchodovatelných vazeb ( untraded interdependencies ) (Storper, 1997) mezi firmami. Firmy se nemusejí shlukovat pouze na základ spolupráce, ale také na základ rivality a vzájemné averze (Maskell, Malmberg, 2002). Blízkost zákazník m. Firmy se specializují p evážn na jednorázové produkty ( oneoff!), jejichž finální podoba asto vzniká v úzké interakci s klienty. Vzhledem k povaze vysoké tacitness produkt je žádoucí geografická blízkost umož ující vysokou frekvenci face-to-face (F2F) komuniace, v jejímž rámci m žou být p edávány znalosti typické u takovýchto produkt (Isaksen, 2004). V tší okruh zákazník také zvyšuje pravd podobnost získání zakázky a redukuje riziko firem. P ítomnost širšího trhu vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Florida (2005) nazna uje, že kreativní firmy se shlukují p edevším na základ kvalifikovaných lidských zdroj, které vytvá ejí hlavní komparativní výhodu, ale koncetrace firem na základ existence rozsáhlého trhu kvalifikovaných pracovních sil je obecn respektována (nap. Searle, De Valence, 2005, Maier, Tödling, 1998) P ístup k informacím, který je nejsnazší v aglomeracích. Konkurence nutí firmy k neustálé obnov informací, p i emž tyto informace mohou získat prost ednictvím lokálního buzz. Ten se zakládá na specifické informa ní a komunika ní ekologii, která je vytvá ena pravidelnou face-to-face komunikací (podrobn k F2F Storper, Venables, 2004) jedinc a firem uvnit stejného sektoru, místa nebo regionu (Bathelt et al., 2004), p i emž participace na lokálním buzz není spojena se žádnými zvláštními investicemi (tamtéž). 89

6 4. Záv r V rámci tohoto stru ného p ísp vku nemohl být d kladn ji analyzován nap. p ínos kreativních odv tví pro regionální ekonomiky nebo jejich význam pro regeneraci urbánních ekonomik. V podmínkách eské geografie se prozatím jedná o téma, jenž je minimáln reflektováno. Tento p ísp vek se pokouší vnést impulz do debaty v rámci regionálního rozvoje i ekonomické geografie. Literatura 1. BATHELT, H., GLÜCKLER, J. (2003) Wirtschaftsgeographie: Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive 2., korrigierte Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 2. BATHELT, H., MALMBERG, A., MASKELL, P. (2004) Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28, BLAŽEK, J., UHLÍ, D. (2002) Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha. 4. BURT, R. (1992) Structural Holes: The Social Structure of Competition. University Press, Cambridge. 5. CLARK, T.N., LLOYD, R., WONG, K.K., JAIN, P. (2002) Amenities drive urban growth. Journal of urban affairs, 24(5), CLARK, T.N. (2003) Urban Amenities: Lakes, Opera and Juice Bars Do they Drive Development? Research in Urban Policy. The City as an Entertainment Machine. Elsevier, Oxford, UK, DCMS Creative Industries Task Force (1998) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 8. DCMS Creative Industries Task Force (2007) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 9. DRAKE, G. (2003) This place gives me space : place and creativity in the creative industries, Geoforum 34(4), DZIEMBOWSKA-KOWALSKA, J., FUNCK, R.H. (1999) Cultural Activities: Source of Competitiveness and Prosperity in Urban Regions, Urban Studies, 36(8), ELLGER, C. (2001) Beyond the Economic? Cultural Dimensions of Services: The RESER Survey of Service Research Literature in Europe The Service Industries Journal, 21(4), ETTLINGER, N. (2007) Unchaining the Micro. Secons Discussion Forum No. 11, University of Bonn, Germany, 13. FLOETING, H. (2007) Wissen und Kreativität als Treiber urbaner Entwicklung - Braucht die Stadt neue Räume? Real corp, Vienna, FLORIDA, R. (2002) The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life. Basis Books, New York. 15. FLORIDA, R. (2005) Cities and the Creative Class. Routlege, New York. 90

7 16. FÜRST, D., LÖB, S. (2005) Kulturlandschaften wachsende Bedeutung für regionalpolitische Strategien? In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M. : Weiche Standortfaktoren, Duncker & Humbolt. Berlin, GIBSON, C., KONG, L. (2005) 'Cultural economy: a critical review', Progress in Human Geography, 29(5), GRABHER, G. (2002) The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams. Regional Studies, 36, GRABHER, G. (2004) Die Nachbarschaft, die Stadt und der Club: Wissensmilieus in Projektökologien" In: Matthiesen, U., (Ed) Stadtregionen und Wissen: Analysen und Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, VS Verlag, Wiesbaden, GRABOW, B., HOLLBACH-GRÖMIG (1995) Weiche Stanortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik Band, 89, Dt. Gemeindeverlag. Stuttgart-Berlin-Köln. 21. GRANOVETTER, M. (1973) Granovetter, M. (1973) "The Strength of Weak Ties",American Journal of Sociology. 6 (78) HANSEN, H.J., VANG, J., ASHEIM, B.J. (2005) The Creative Class and Regional Growth: Towards a Knowledge Based Approach. Regional Growth Agendas konference. Regional Studies Associations, 23. HELBRECHT, I. (2001) Postmetropolis: Die Stadt als Sphinx. Geographica Helvetica, 56(3), HELBRECHT, I. (1998) The Creative Metropolis. Services, Symbols, and Spaces. International Journal of Architectural Theory, 3(1). 25. HELLMER, F. et al. (1999) Mythos Netzwerke. Regionale Innovationsprozesse zwischen Kontinuität und Wandel. Berlin. 26. ISAKSEN, A. (2004): Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo. Urban Studies, ro. 41,. 5, s JACOBS, J. (1969): The Economy of Cities. Random House, New York. 28. KLAUS, P. (2006) Stadt, Kultur, Inovation. Seismo Verlag. Zürich. 29. KRÄTKE, S. (2002) Medienstadt. Urbane Cluster und globale Zentren der Kulturproduktion. Verlag Leske & Budrich, Opladen. 30. KUNZMANN, K.R. (2002) Kultur, Wirtschaft und Raumentwicklung. Informationen zur Raumentwicklung. 4(5), LASH, S., URRY, J. (1994) Economies of Signs and Space. Sage, London. 32. MAIER, G., TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava, Elita. 33. MALBERG, A., MASKELL, P. (2002) "The elusive concept of localization economies: towards a knowledge-based theory of spatial clustering" Environment and Planning A, 34(3), MARKUSEN, A. (2006) Urban development and the politics of a creative class: evidence from a study of artists. Environment and Planning A, 38(10), MARKUSEN, A. (2007) The Urban Core as Cultural Sticky Place. Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, MOMMAAS, H. (2004) Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy. Urban Studies, 41(3), MOßIG, I. (2005) Die Branchen der Kulturökonomie als Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftsgeographie. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 49(2),

8 38. MOßIG, I. (2004) Steuerung lokalisierter Projektnetzwerke am Beispiel der Produktion von TV-Sendungen in den Medienclustern München und Köln. In: Erdkunde, 58. Jg., PRATT, A.C. (2005) Cultural industries public policy: An oxymoron? International Journal of Cultural Policy, 11(1), PRATT, A.C. (1997) "The cultural industries production system: a case study of employment change in Britain, ", Environment and Planning A, 29(11), PRATT, A.C., JEFFCUT, P. (2002) 'Managing Creativity in the Cultural Industries.' Creativity and Innovation in Management, 11(4), REIMER, S., PINCH, S., SUNLEY, P. (2008) Design spaces: aglomeration and creativity in British design agencies. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 90(2), RUMPEL, P. (2002): Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská Univerzita, Ostrava. 44. SCOTT, A.J. (2006) Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28(1), SCOTT, A.J. (2000) The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image- Producing Industrie. Sage. 46. SCOTT, A.J. (1996) The Craft, Fashion, and Cultural-Products Industries of Los Angeles: Competitive Dynamics and Policy Dilemmas in a multisectoral image-producing complex. Annals of the Association of American Geographers SEARLE, G., DE VALENCE, G. (2005) The urban emergence of a new information industry: Sydney's multimedia firms. In: Australian Geographical Studies, 2 (43) SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008) M kké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 49. STORPER, M. (1997) The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York London, Guilford Press. 50. STORPER, M., VENABLES, A.V. (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4), Oxford University Press, THIEßEN, F. (2005) Zum Geleitet: Weiche Standortfaktoren Die fünf Sichtweisen.: In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M.: Weiche Standortfaktoren. Duncker & Humbolt. Berlin. s UZZI, B. (1997): Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, Administrative Science Quarterly, ro. 42, s WOJAN, T.R., LAMBERT, D.M., McGRANAHAN, D.A. (2007): Emoting with their feet: Bohemian attraction to creative milieu. Journal of Economic Geography ro. 7, s

9 Kontakt: Mgr. Ond ej Slach Ostravská univerzita P írodov decká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho Ostrava 93

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika TEZE Diplomové práce na téma: Reklama ve společnosti a společnost v reklamě (sociologická analýza reklamy) Vedoucí

Více

Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika.

Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika. Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika. Petr Rumpel 1, Ondřej Slach 2, Jaroslav Koutský 3 1 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostrava, Česká republika

Více

Rozvoj regionu v teorii učících se regionů

Rozvoj regionu v teorii učících se regionů 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 481 Rozvoj regionu v teorii učících se regionů LUMÍR KULHÁNEK Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A KULTURA. Konference Kultura a strukturální fondy 9. prosince 2005 Marta Smolíková

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A KULTURA. Konference Kultura a strukturální fondy 9. prosince 2005 Marta Smolíková STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A KULTURA Konference Kultura a strukturální fondy 9. prosince 2005 Marta Smolíková STRUKTURÁLNÍ POLITIKA v Evropské unii se uplatňuje tzv. politika hospodářské a sociální soudržnosti

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY

VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Inovační fórum, 10. 1. 2008 Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) a profesor Norman Longworth

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Dagmar Vránová EPMA Agentura pro evropské projekty & management Iniciativa Czech PSI Watch INFORUM 2007 Praha, 22. 24. května

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

VY_32_INOVACE_D 12 08

VY_32_INOVACE_D 12 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications?

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications? Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications? Mgr. Ondřej Slach ondrej.slach@osu.cz Katedra sociální geografie

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Studijní opora. 12. Kapitola. Důchodová politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 12. Kapitola. Důchodová politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 12. Kapitola Důchodová politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BEC - Podnikatelskozaměstnanecká. Mgr. Ivo Škrabal

BEC - Podnikatelskozaměstnanecká. Mgr. Ivo Škrabal BEC - Podnikatelskozaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal Podpora podnikání nezaměstnaných Nezaměstnaný nebo člověk, který zvažuje zahájit podnikání, často stojí před řadou otázek: - Jak začít? - Kde

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 11.10.2012 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením

Více

ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA KATEDRA INFORMA NÍCH TECHNOLOGIÍ TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE P íprava firemního linuxového www serveru (návrh prezentace

Více

URBACT Věstník Listopad 2010 #10

URBACT Věstník Listopad 2010 #10 URBACT Věstník Listopad 2010 #10 AKTUALITY - URBACTu Jak mohou města získat co nejvíce z PPP projektů. Propojení územního plánování a obnovy města projekt NODUS. Dopady programu URBACT na lokální politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Region a regionální vědy 1

Region a regionální vědy 1 1 V1 Region a regionální vědy 1 2009/2010 - Veřejná správa, Kladno Manfred Hellmich 1 Informační zdroje Kolektiv; Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Plzeň Čeněk A., 2004, 2008 Vokoun, R.; Regionální

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním a rozvojem nových, především informačních a komunikačních technologií a systémů (internet, mobilní telefony,

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

Podpora logistiky z veřejných zdrojů. BESTUFS II Brno, 20. května 2008

Podpora logistiky z veřejných zdrojů. BESTUFS II Brno, 20. května 2008 Podpora logistiky z veřejných zdrojů Podpora logistiky na úrovni EU Sdělení Komise Logistika nákladní dopravy v Evropě klíč k udržitelné mobilitě 2006 Akční plán logistiky nákladní dopravy 5/2007 Podpora

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 2424/6, 2427, 2435/5 vše v katastrálním území Vítkov, obec Vítkov, okres Opava, zapsáno na LV

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Program RIS3 Olomouckého kraje 2015. Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Program RIS3 Olomouckého kraje 2015. Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji Výše poskytnuté podpory: Program RIS3 Olomouckého kraje 2015 Oblast podpory č. 1 Inovační vouchery v Olomouckém kraji Na tuto oblast podpory je určeno celkem 2,5 mil. Kč (60,98 %) z celkového objemu Programu

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

PROJEKCE POTŘEBY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET DO R. 2020

PROJEKCE POTŘEBY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET DO R. 2020 PROJEKCE POTŘEBY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET DO R. 2020 Projections need social and health services for persons over 65 years in 2020 Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se

Více

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS František Manlig, Jan Vavruška, Petr Keller, Jiří Šafka, František Koblasa TU v Liberci Fakulta strojní, katedra výrobních systémů frantisek.manlig@tul.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Kreativita a atraktivnost měst v rozvoji regionu

Kreativita a atraktivnost měst v rozvoji regionu Kreativita a atraktivnost měst Jan Malinovský VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Účinky globalizace (podle E.Glaeser, J. Gottlieb) Zvyšování

Více

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Ing. Alexandra Plačková, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska, Ekonomická univerzita v Bratislave, e-mail: piackova.alexandra@gmail.com,

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Management. Modul 5 Vedení lidí a leadership

Management. Modul 5 Vedení lidí a leadership Management Modul 5 Vedení lidí a leadership Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nadání a tvořivost. Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti

Nadání a tvořivost. Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti Nadání a tvořivost Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti Kreativita Definice, měření a aplikace kreativní metodologie Definice kreativity nový (origináln lní) ) a hodnotný (užite itečný) způsob myšlen

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky Teze k diplomové práci Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR Autor diplomové práce: Vedoucí

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY?

UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY? Studia paedagogica roč. 17, č. 2, rok 2012 www.phil.muni.cz/journals/sp DOI: 10.5817/SP2012-2-11 UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY? A Course Book of Social EDUCATION? DANA KNOTOVÁ RECENZE KNIHY PROCHÁZKA, Miroslav.

Více

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010 www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie ČR 16. prosince 2010 Agenda O Česká republika Strategický přístup k CSR CSR v Česká republika Koncepce Struktura Komunikace Měření 2 O ČR

Více

PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR

PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR PROBLEMS OF CONTENT AND QUALITY OF ECONOMIC EDUCATION ON UNIVERSITY S FACULTIES OF ART AND EDUCATION

Více

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey Donath Business & Media Herzmann Society Forecasting Dinner 2016 Survey Závěrečná zpráva z průzkumu únor 2016 Vážení čtenáři, předkládáme Vám závěrečnou zprávu z dalšího průzkumu, který tradičně pořádáme

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO

Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO Studentská 95 532 10 PARDUBICE WWW.UPCE.CZ Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní 1 Zaměření

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE ípadová studie a procesní ízení vedoucí práce: Juraj Kudry 2012 autor: Lukáš Strnad 1 2 3 Anotace 4

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více