Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace"

Transkript

1 Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace Creative industries and its spatial organization Ond ej Slach Anotácia: P ísp vek se zabývá základní charakteristikou kreativních odv tví. V rámci této charakteristiky budou stru n nastín ny základní aspekty r stu kreativních odv tví, jejich definice, jakož i jejich základní organizace v prostoru. K ú ové slová: kreativní odv tví, definice, prostorová organizace Summary: The entry is concerned with the characteristic of creative sectors. The charakteristic consists of the introduction of essential aspects of creative growth, definitions and the basic spatial organization of those aspects. Key words: creative sector, definition, spatial organization 1. Úvod P edkládaný p ísp vek se díl ím zp sobem pokouší nastínit základní otázky spojené s novými odv tvími kreativními odv tvími ( creative industries ). Tato problematika se stala p edm tem ady jak akademických studií, tak i prakticky orientovaných dokument a strategií. První ást p ísp vku bude v nována stru nému exkurzu v kontextu na soubor t chto odv tví. Dále budou analyzovány p ístupy k definici creative industries, p i emž v záv ru budou p edstaveny základní charakteristické prvky prostorové organizace kreativních odv tví. 2. Kreativní odv tví stru ný exkurz Podle Scott (2000) kulturní produkty všeho druhu utvá ejí a konstantn zvyšují své podíly na výstupech moderního kapitalismu a sektory vyráb jící tyto produkty reprezentují v sou asnosti nejdynami t jší sektory (str. 3), p i emž podíl kreativních odv tví na hrubém domácím produktu tvo il v roce 2006 okolo 7,3 % (DCMS, Department of Culture, Media and Sport, 2007). Hlavní p í iny lze identifikovat v následujících procesech: V procesu konvergence kultury a ekonomie. Jinými slovy, ekonomie je kulturalizována a kultura je ekonomizována (viz nap. Klaus, 2006, Kunzmann, 2002, Scott, 1996). Mezi odv tví, které signifikantním zp sobem demonstruje tuto konvergenci, pat í reklama, nebo funk n integruje jak kulturu, tak i ekonomiku (Thiel, 2007). V prom n nabídky. V ekonomickém systému p ebral konzum hlavní roli. Ješt na konci 70.let mohli výrobci ur ovat svou produkcí spot ebu a zákaznicí byli nuceni kupovat 85

2 standardizované modely produkované v masové mí e. Od 80. let minulého století se vztah mezi poptávkou a nabídkou prom nil zásadním zp sobem. Do pop edí vystoupily individuální požadavky konzument a segmentovaných cílových skupin (srovnej Rumpel, 2002). Podniky byly nuceny zm nit masovou produkci na flexibilní specializovanou produkci, což se projevilo na úrovni podnikových struktur (vertikální in house - desintegrace), produkce a logistických systém (just-in-time). Koncentrace podnik na podchycení rychlých zm n poptávky m la za následek, že marketing se stal klí ovým komponentem podnikových strategií. Produktová diferenciace vzniká na strategiích koncipovaných s využitím pr zkumu trhu (Helbrecht, 2001). Konzumní kultura. R zné životní styly a konzumní kultura st ední t ídy se projevují p i spot eb, kdy p i nákupu prakticky jakýchkoliv produkt nesledují zákazníci jejich skute nou užitou hodnotu hlavním argumentem pro volbu produktu je spíše kulturní hodnota produktu, p i emž tuto skute nost podporuje pot eba spole enské distinkce. Produkty jsou pro jejich vlastníky symboly statusu, sociální identity nebo vlastního vymezení (Helbrecht, 2001). V symbolické (estetické) hodnot produkt. Jak uvád jí Lash a Urry (1994), hlavní ást p idané hodnoty produkt je tvo ena symbolickou a estetickou hodnotou, ili že jsou produkovány více symboly než materiální objekty a zboží a služby se stávají stále více estetickými entitami se symbolickým rozm rem. Jinými slovy praktická užitelnost u produkt kreativního pr myslu ustupuje estetické, symbolické a expresivní hodnot (Moßig, 2004). 3. Definice a vymezení kreativních odv tví V sou asnosti neexistuje jednozna ná definice kreativního pr myslu, p i emž p ístup se liší prakticky p ípad od p ípadu. Pokusíme-li nastínit základní p ístupy, pak lze použít základní typologii nastín nou Gibson, Kong (2005), kdy rozlišují t i základní p ístupy k definovaní kulturních odv tví (ekonomie): (a) sektorový, (b) p ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce a (c) kreativního indexu. (a) Sektorový p ístup. Zd raz uje symbolický obsah produkt. K tomuto sektorovému zp sobu m žeme za adit i definici aplikovanou britským Department of Culture, Media and Sport (DCMS), který definuje kreativní odv tví jako: Aktivity, které mají p vod v individuální kreativit, schopnostech a talentu a mají potenciál pro tvorbu bohatství a tvorbu pracovních míst skrze generaci a využívaní intelektuálního vlastnictví. Tyto aktivity se odehrávají v následujících sektorech: reklama, architektura, um ní, design, móda, film, tisk, software a další (DCMS, 1998, p. 10). Pratt (2005) definuje kulturní produkci v hlubokém ( depth ) pojetí jako proces vzájemn kontextuáln provázaného kulturního produk ního et zce ( cultural production chain) ), kdy tento et zec d lí na tyto ásti: Tvorba obsahu ( Content origination ) obvykle auto i, designé i nebo skladatelé. Hodnota je odvozena od duševních autorských práv. Sm na ( Exchange ) skrze velkoobchod nebo maloobchod, stejn jako skrze muzea, divadla, knihovny, galerie, historické budovy, sportovní za ízení nebo další místa. Reprodukce ( Reproduction ) - v tšina produkt kulturního pr myslu musí být sériov produkována, nap. tiskem, hudbou, rádiem, produkcí desingových materiál a produkt. Výrobní výstupy ( Manufacturing inputs ). Ideje musí být transformovány s využitím nástroj a materiál v produkty nebo prototypy. K tomu dochází pomocí produkce a distribuce r znorodých v cí, nap. hudebních nástroj, film, audiovizuálních za ízení nebo barev. Vzd lání a kritika ( Education and critique ). Zast ešení jak vzd lání, tak i diskuze kritických myšlenek. 86

3 Archivace ( Archiving ). Zahrnuje knihovny a pam kulturních forem. Vysoce problematickým u sektorového vymezení je skute nost, že ignoruje adu sektor, jejichž konkurenceschopnost se zakládá na využití duševního vlastnictví a kreativit (Drake, 2003). Dalším problematickým aspektem je samotná otázka distinkce mezi vysokým a nízkým um ním, nap. módou (Pratt, 1997) nebo literaturou (Kunzmann, 2002). (b) P ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce. Kreativní ekonomie pat í k p edjezdci restrukturalizace spole enských a ekonomických produk ních forem (Krätke, 2002). Firmy v kreativním pr myslu jsou sou ástí vysoce prom nlivého trhu s vysokou mírou rizika (prom na trhu a módních trend ) a hyperkonkurece promítající se v živelné dynamice paraleln zanikajících starých a vznikajících nových firem. Ekonomická struktura se skládá z vysokého po tu mikro a malých, flexibiln specializovaných firem s vysokou d lbou práce, konkurujících velkým globálním hrá m v daném sektoru (Pratt, Jeffcutt, 2002), p i emž tuto strukturu m žeme považovat za zna n bifurkovanou (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Zárove se firmy (hlavn multimédia) uchylují z d vod eliminace rizika k širšímu produktovému portfoliu, jehož strukturu jsou schopné flexibiln m nit (Searle, De Valence, 2005) a sou asn je ada firem vysoce specializovaných. Firmy jsou obecn integrovány v lokáln dezentralizovaných a heterarchických sítích založených p evážn na slabých vazbách (Granovetter, 1973), respektive nezávislými obchodními vazbami ( arm s length, Uzzi, 1997) a široké autonomii (Burt, 1992) mezi firmami na stran jedné a silné vazb mezi firmami a zákazníky na stran druhé (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Pracovní trhy spojené s t mito sektory jsou extrémn konkuren ní, mnoho zam stnanc pracuje na áste ný úvazek (Scott, 2006) a pracovní síly (v tšinou vysoce kvalifikované) jsou organizovány v rámci temporárních projekt (Grabher, 2002). Zárove by nem lo být opomenuto, že kulturní pr mysl p edstavuje spíše svazek n kolika pr mysl s vlastními specifiky, lišícími se jak ve strategiích (Pratt, Jefcutt, 2002), tak i ve zp sobech projektové organizace (Grabher, 2004). (c) P ístup kreativního indexu. Kreativita zaujímá stále více úst ední roli nap í odv tvími a n kdy dokonce tvo í novou sociální skupinu (tzv. creative class ), která zahrnuje v sou asnosti ve Spojených státech amerických (USA) 38,8 milión pracovník, což iní 30 % z celkového po tu ekonomicky aktivních obyvatel (Florida, 2005). Jinak e eno kreativita se neomezuje jen na ur itá odv tví, ale je nezbytným faktorem konkurenceschopnosti pro všechny firmy 5. Problémem tohoto p ístupu je p ílišný redukcionismus, což pramení v používání nep esných (p ílišná abstrakce) index (nap. gay index atd.), které nezachycují komplexitu kulturního prost edí. Sou asn je problémem také p íliš široká definice takto pojaté kreativity, která má parametry fuzzy konceptu (Marcusen, 2006). D vodem sou asného zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice. Dalším p ístupem ke studiu kreativního pr myslu m že být jeho definice v kontextu znalostních bází ( knowledge based approach ), kdy lze v zásad rozlišovat t í druhy znalostních bází: (a) syntetická znalostní báze, (b) analytická znalostní báze a (c) symbolická znalostní báze. Pro kreativní odv tví je charakteristická poslední jmenovaná báze, kdy se jedná p evážn o kulturní odv tví jako film, divadla, vydavatelství, reklamu atd. Inovace vznikají 5 D vod vysokého zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice (Wojan et al. 2007). 87

4 zejména novou kombinací stávajících znalosti (výjime n novým technickým postupem i novou estetickou kvalitou). Mají temporární charakter (nap. film, píse atd.) a jsou to tržn orientované produkty typu kill time nebo one-off. Dominuje projektový typ organizace práce (viz nap. Grabher, 2002). Jasn dominují tacitní znalosti, zejména založené na know how ( learning by doing in the job, Hanson et. al., 2005). Omezení tohoto p ístupu jsou podobná jako u sektorového omezení. Opomíjeny jsou aktivity, ve kterých jsou kreativní innosti integrovány stále v rámci firem (in house), nap. ze syntetické znalostní báze. V kontextu problematiky definování kreativního pr myslu je t eba zmínit prostorovou perspektivu. Jak uvádí Ettlinger (2007), je pot eba klást d raz na analýzu na mikro úrovni, nebo kategorizace odv tví nebo lidí (bílé líme ky) vede k opomenutí schopností lidí mimo tyto kategorie. Zjednodušen e eno, asto je d ležit jší postavou pro fungování firmy sekretá ka než vysoce placený kreativní šéf. To ukazuje, že kreativita není výhradn spojena s ur itou profesí, ale spíše p edstavuje soubor individuálních schopností lidí nap í r znými profesními kategoriemi povolání. Prostorová organizace kreativních odv tví Lokalizaci firem obecn lze vysv tlit na základ lokaliza ních faktor, p i emž lze vycházet z následujícího tvrzení. Klasické tvrdé lokaliza ní faktory, jako nap. dostupnost a cena ploch, dostupnost kapitálu a dob e vzd laných pracovních sil se stávají stále více ubikvitními (Thießen, 2005) a relativn ztrácejí na svém tradi ním výsadním významu pro prostorovou alokaci firem a mobilitu pracovních sil (jako pull-faktor ). Pro vysoce kvalifikované pracovní síly a firmy v nových odv tvích regionální ekonomiky naopak nabývají na relativním významu tzv. m kké lokaliza ní faktory (Slach, Rumpel, Koutský, 2008). Nejfrekventovan jší typologii 6 lokaliza ních faktor dávají Grabow, Hollbach-Grömig (1995), kte í rozlišují: Tvrdé lokaliza ní faktory. Faktory, jejichž kvalita a úrove je primárn kalkulovatelná. 1. disponibilita kvalifikovanými lidskými zdroji zam stnanci, disponibilita pozemky, nebytovými prostorami a kancelá skými prostorami. 2. dopravní napojení, ceny za plochy, elekt inu, prostory a budovy, kapitál atd. M kké podnikatelské lokaliza ní faktory. Mají bezprost ední vliv na aktivitu podnik /podnikatel, avšak nejsou primárn kalkulovatelné i m itelné, nebo jsou p edm tem subjektivního hodnocení každého podnikatele/podniku (srovnej Dziembowska-Kowalska, Funck, 1999), nap. image, kultura, mileu, identita, vst ícnost ve ejného sektoru atd. M kké individuální lokaliza ní faktory. Jsou záležitostí osobních preferencí jak pracovník managementu, tak samotných zam stnanc a nemají bezprost ední vliv na aktivity podnik. Vliv mají p edevším na jejich pracovní motivaci a pracovní efektivitu, respektive na celkovou disponibilitu vysoce kvalifikovanými lidskými zdroji v regionu. Výrazným zp sobem ovliv ují výb r místa k bydlení a stávají se tak faktorem stabilizace stávajícího, p ípadn atrakce nového obyvatelstva (zele, kulturní scéna, infrastruktura volného asu). 6 Doslovný p eklad do anglického jazyka je pom rn problematický (Ellger, 2001). Za prakticky identický s m kkým lokaliza ními faktory lze pak považovat termín amenities (Fürst, Löb, 2005, Floeting, 2007), což je téma ady odborník (nap. Clark, 2002, 2003, Florida, 2002, Jacobs, 1969). 88

5 Jak ukázala Helbrecht (1998, 2001) p i studiích zam ených na kreativní služby v Mnichov a Vancouveru, hrají práv m kké lokaliza ní faktory Look and feel nebo atmosféra klí ový význam p i lokalizaci firem kreativních služeb (srovnej Mommaas, 2002). Vliv m kkých lokaliza ních faktor m že poskytnout lepší explana ní rámec pro vysv tlení lokalizace firem kreativního pr myslu, než klasické lokaliza ní teorie. P esto má tento koncept adu omezení. P edevším má slabou teoretickou fundovanost (Thießen, 2005), která vychází primárn z klasických lokaliza ních teorií, jež jsou z velké ásti opoušt ny jednak pro svoje etná zjednodušení reality a jednak z toho d vodu, že lokalizace je jenom jednou z aktivit podnik a firem (Blažek, Uhlí, 2002). M kké lokaliza ní faktory jako image, atmosféra atd. jsou pojímány jako popisný strukturální efekt, ale nevysv tlen z stává význam ekonomických a sociálních proces, na jejichž pozadí se tyto struktury konstruují, respektive jsou konstruovány (Bathelt, Glückler, 2003). Aglomera ní výhody Lepší význam pro pochopení prostorové organizace nabízejí aglomera ní (urbaniza ní) výhody. Z prostorové perspektivy vykazují podniky v kreativním pr myslu silné tendence k prostorové koncentraci a vytvá ení specializovaných prostor (Scott, 1996), p i emž koncentrace aktivit sm uje do urbánních prostor (Moßig, 2005), a to zejména ve vnit ních m stech nebo jejich jádrech (Marcusen, 2007). Vysoké prostorové shlukování firem lze vysv tlit na základ aglomera ních výhod. Blízkost dodavatel. Firmy v kreativním pr myslu se pohybují ve vysoce konkuren ním prost edí a proto svou lokalizací v blízkosti hlavních dodavatel umož uje existenci sí ové redundance, která poskytuje možnost rychlé adaptace a flexibility v p ípad ukon ení dosavadních vazeb a také zamezení tzv. paradoxu zako en ní ( paradox of embeddedness, Uzzi, 1997), kdy výhody z geografické blízkosti napomáhájí, ale nezaru ují (Hellmer et al. 1999) vznik neobchodovatelných vazeb ( untraded interdependencies ) (Storper, 1997) mezi firmami. Firmy se nemusejí shlukovat pouze na základ spolupráce, ale také na základ rivality a vzájemné averze (Maskell, Malmberg, 2002). Blízkost zákazník m. Firmy se specializují p evážn na jednorázové produkty ( oneoff!), jejichž finální podoba asto vzniká v úzké interakci s klienty. Vzhledem k povaze vysoké tacitness produkt je žádoucí geografická blízkost umož ující vysokou frekvenci face-to-face (F2F) komuniace, v jejímž rámci m žou být p edávány znalosti typické u takovýchto produkt (Isaksen, 2004). V tší okruh zákazník také zvyšuje pravd podobnost získání zakázky a redukuje riziko firem. P ítomnost širšího trhu vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Florida (2005) nazna uje, že kreativní firmy se shlukují p edevším na základ kvalifikovaných lidských zdroj, které vytvá ejí hlavní komparativní výhodu, ale koncetrace firem na základ existence rozsáhlého trhu kvalifikovaných pracovních sil je obecn respektována (nap. Searle, De Valence, 2005, Maier, Tödling, 1998) P ístup k informacím, který je nejsnazší v aglomeracích. Konkurence nutí firmy k neustálé obnov informací, p i emž tyto informace mohou získat prost ednictvím lokálního buzz. Ten se zakládá na specifické informa ní a komunika ní ekologii, která je vytvá ena pravidelnou face-to-face komunikací (podrobn k F2F Storper, Venables, 2004) jedinc a firem uvnit stejného sektoru, místa nebo regionu (Bathelt et al., 2004), p i emž participace na lokálním buzz není spojena se žádnými zvláštními investicemi (tamtéž). 89

6 4. Záv r V rámci tohoto stru ného p ísp vku nemohl být d kladn ji analyzován nap. p ínos kreativních odv tví pro regionální ekonomiky nebo jejich význam pro regeneraci urbánních ekonomik. V podmínkách eské geografie se prozatím jedná o téma, jenž je minimáln reflektováno. Tento p ísp vek se pokouší vnést impulz do debaty v rámci regionálního rozvoje i ekonomické geografie. Literatura 1. BATHELT, H., GLÜCKLER, J. (2003) Wirtschaftsgeographie: Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive 2., korrigierte Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 2. BATHELT, H., MALMBERG, A., MASKELL, P. (2004) Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28, BLAŽEK, J., UHLÍ, D. (2002) Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha. 4. BURT, R. (1992) Structural Holes: The Social Structure of Competition. University Press, Cambridge. 5. CLARK, T.N., LLOYD, R., WONG, K.K., JAIN, P. (2002) Amenities drive urban growth. Journal of urban affairs, 24(5), CLARK, T.N. (2003) Urban Amenities: Lakes, Opera and Juice Bars Do they Drive Development? Research in Urban Policy. The City as an Entertainment Machine. Elsevier, Oxford, UK, DCMS Creative Industries Task Force (1998) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 8. DCMS Creative Industries Task Force (2007) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 9. DRAKE, G. (2003) This place gives me space : place and creativity in the creative industries, Geoforum 34(4), DZIEMBOWSKA-KOWALSKA, J., FUNCK, R.H. (1999) Cultural Activities: Source of Competitiveness and Prosperity in Urban Regions, Urban Studies, 36(8), ELLGER, C. (2001) Beyond the Economic? Cultural Dimensions of Services: The RESER Survey of Service Research Literature in Europe The Service Industries Journal, 21(4), ETTLINGER, N. (2007) Unchaining the Micro. Secons Discussion Forum No. 11, University of Bonn, Germany, FLOETING, H. (2007) Wissen und Kreativität als Treiber urbaner Entwicklung - Braucht die Stadt neue Räume? Real corp, Vienna, FLORIDA, R. (2002) The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life. Basis Books, New York. 15. FLORIDA, R. (2005) Cities and the Creative Class. Routlege, New York. 90

7 16. FÜRST, D., LÖB, S. (2005) Kulturlandschaften wachsende Bedeutung für regionalpolitische Strategien? In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M. : Weiche Standortfaktoren, Duncker & Humbolt. Berlin, GIBSON, C., KONG, L. (2005) 'Cultural economy: a critical review', Progress in Human Geography, 29(5), GRABHER, G. (2002) The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams. Regional Studies, 36, GRABHER, G. (2004) Die Nachbarschaft, die Stadt und der Club: Wissensmilieus in Projektökologien" In: Matthiesen, U., (Ed) Stadtregionen und Wissen: Analysen und Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, VS Verlag, Wiesbaden, GRABOW, B., HOLLBACH-GRÖMIG (1995) Weiche Stanortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik Band, 89, Dt. Gemeindeverlag. Stuttgart-Berlin-Köln. 21. GRANOVETTER, M. (1973) Granovetter, M. (1973) "The Strength of Weak Ties",American Journal of Sociology. 6 (78) HANSEN, H.J., VANG, J., ASHEIM, B.J. (2005) The Creative Class and Regional Growth: Towards a Knowledge Based Approach. Regional Growth Agendas konference. Regional Studies Associations, HELBRECHT, I. (2001) Postmetropolis: Die Stadt als Sphinx. Geographica Helvetica, 56(3), HELBRECHT, I. (1998) The Creative Metropolis. Services, Symbols, and Spaces. International Journal of Architectural Theory, 3(1). 25. HELLMER, F. et al. (1999) Mythos Netzwerke. Regionale Innovationsprozesse zwischen Kontinuität und Wandel. Berlin. 26. ISAKSEN, A. (2004): Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo. Urban Studies, ro. 41,. 5, s JACOBS, J. (1969): The Economy of Cities. Random House, New York. 28. KLAUS, P. (2006) Stadt, Kultur, Inovation. Seismo Verlag. Zürich. 29. KRÄTKE, S. (2002) Medienstadt. Urbane Cluster und globale Zentren der Kulturproduktion. Verlag Leske & Budrich, Opladen. 30. KUNZMANN, K.R. (2002) Kultur, Wirtschaft und Raumentwicklung. Informationen zur Raumentwicklung. 4(5), LASH, S., URRY, J. (1994) Economies of Signs and Space. Sage, London. 32. MAIER, G., TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava, Elita. 33. MALBERG, A., MASKELL, P. (2002) "The elusive concept of localization economies: towards a knowledge-based theory of spatial clustering" Environment and Planning A, 34(3), MARKUSEN, A. (2006) Urban development and the politics of a creative class: evidence from a study of artists. Environment and Planning A, 38(10), MARKUSEN, A. (2007) The Urban Core as Cultural Sticky Place. Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, MOMMAAS, H. (2004) Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy. Urban Studies, 41(3), MOßIG, I. (2005) Die Branchen der Kulturökonomie als Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftsgeographie. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 49(2),

8 38. MOßIG, I. (2004) Steuerung lokalisierter Projektnetzwerke am Beispiel der Produktion von TV-Sendungen in den Medienclustern München und Köln. In: Erdkunde, 58. Jg., PRATT, A.C. (2005) Cultural industries public policy: An oxymoron? International Journal of Cultural Policy, 11(1), PRATT, A.C. (1997) "The cultural industries production system: a case study of employment change in Britain, ", Environment and Planning A, 29(11), PRATT, A.C., JEFFCUT, P. (2002) 'Managing Creativity in the Cultural Industries.' Creativity and Innovation in Management, 11(4), REIMER, S., PINCH, S., SUNLEY, P. (2008) Design spaces: aglomeration and creativity in British design agencies. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 90(2), RUMPEL, P. (2002): Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská Univerzita, Ostrava. 44. SCOTT, A.J. (2006) Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28(1), SCOTT, A.J. (2000) The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image- Producing Industrie. Sage. 46. SCOTT, A.J. (1996) The Craft, Fashion, and Cultural-Products Industries of Los Angeles: Competitive Dynamics and Policy Dilemmas in a multisectoral image-producing complex. Annals of the Association of American Geographers SEARLE, G., DE VALENCE, G. (2005) The urban emergence of a new information industry: Sydney's multimedia firms. In: Australian Geographical Studies, 2 (43) SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008) M kké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 49. STORPER, M. (1997) The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York London, Guilford Press. 50. STORPER, M., VENABLES, A.V. (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4), Oxford University Press, THIEßEN, F. (2005) Zum Geleitet: Weiche Standortfaktoren Die fünf Sichtweisen.: In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M.: Weiche Standortfaktoren. Duncker & Humbolt. Berlin. s UZZI, B. (1997): Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, Administrative Science Quarterly, ro. 42, s WOJAN, T.R., LAMBERT, D.M., McGRANAHAN, D.A. (2007): Emoting with their feet: Bohemian attraction to creative milieu. Journal of Economic Geography ro. 7, s

9 Kontakt: Mgr. Ond ej Slach Ostravská univerzita P írodov decká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho Ostrava 93

Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika.

Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika. Využití konceptu creative class v rozvoji území - základní východiska a kritika. Petr Rumpel 1, Ondřej Slach 2, Jaroslav Koutský 3 1 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostrava, Česká republika

Více

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications?

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications? Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Innnovative Milieu. A Teoretical Concept with no Practical Implications? Mgr. Ondřej Slach ondrej.slach@osu.cz Katedra sociální geografie

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2007 EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Principy segmentace vn jšího a vnit ního

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více