Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace"

Transkript

1 Kreativní odv tví a jejich prostorová organizace Creative industries and its spatial organization Ond ej Slach Anotácia: P ísp vek se zabývá základní charakteristikou kreativních odv tví. V rámci této charakteristiky budou stru n nastín ny základní aspekty r stu kreativních odv tví, jejich definice, jakož i jejich základní organizace v prostoru. K ú ové slová: kreativní odv tví, definice, prostorová organizace Summary: The entry is concerned with the characteristic of creative sectors. The charakteristic consists of the introduction of essential aspects of creative growth, definitions and the basic spatial organization of those aspects. Key words: creative sector, definition, spatial organization 1. Úvod P edkládaný p ísp vek se díl ím zp sobem pokouší nastínit základní otázky spojené s novými odv tvími kreativními odv tvími ( creative industries ). Tato problematika se stala p edm tem ady jak akademických studií, tak i prakticky orientovaných dokument a strategií. První ást p ísp vku bude v nována stru nému exkurzu v kontextu na soubor t chto odv tví. Dále budou analyzovány p ístupy k definici creative industries, p i emž v záv ru budou p edstaveny základní charakteristické prvky prostorové organizace kreativních odv tví. 2. Kreativní odv tví stru ný exkurz Podle Scott (2000) kulturní produkty všeho druhu utvá ejí a konstantn zvyšují své podíly na výstupech moderního kapitalismu a sektory vyráb jící tyto produkty reprezentují v sou asnosti nejdynami t jší sektory (str. 3), p i emž podíl kreativních odv tví na hrubém domácím produktu tvo il v roce 2006 okolo 7,3 % (DCMS, Department of Culture, Media and Sport, 2007). Hlavní p í iny lze identifikovat v následujících procesech: V procesu konvergence kultury a ekonomie. Jinými slovy, ekonomie je kulturalizována a kultura je ekonomizována (viz nap. Klaus, 2006, Kunzmann, 2002, Scott, 1996). Mezi odv tví, které signifikantním zp sobem demonstruje tuto konvergenci, pat í reklama, nebo funk n integruje jak kulturu, tak i ekonomiku (Thiel, 2007). V prom n nabídky. V ekonomickém systému p ebral konzum hlavní roli. Ješt na konci 70.let mohli výrobci ur ovat svou produkcí spot ebu a zákaznicí byli nuceni kupovat 85

2 standardizované modely produkované v masové mí e. Od 80. let minulého století se vztah mezi poptávkou a nabídkou prom nil zásadním zp sobem. Do pop edí vystoupily individuální požadavky konzument a segmentovaných cílových skupin (srovnej Rumpel, 2002). Podniky byly nuceny zm nit masovou produkci na flexibilní specializovanou produkci, což se projevilo na úrovni podnikových struktur (vertikální in house - desintegrace), produkce a logistických systém (just-in-time). Koncentrace podnik na podchycení rychlých zm n poptávky m la za následek, že marketing se stal klí ovým komponentem podnikových strategií. Produktová diferenciace vzniká na strategiích koncipovaných s využitím pr zkumu trhu (Helbrecht, 2001). Konzumní kultura. R zné životní styly a konzumní kultura st ední t ídy se projevují p i spot eb, kdy p i nákupu prakticky jakýchkoliv produkt nesledují zákazníci jejich skute nou užitou hodnotu hlavním argumentem pro volbu produktu je spíše kulturní hodnota produktu, p i emž tuto skute nost podporuje pot eba spole enské distinkce. Produkty jsou pro jejich vlastníky symboly statusu, sociální identity nebo vlastního vymezení (Helbrecht, 2001). V symbolické (estetické) hodnot produkt. Jak uvád jí Lash a Urry (1994), hlavní ást p idané hodnoty produkt je tvo ena symbolickou a estetickou hodnotou, ili že jsou produkovány více symboly než materiální objekty a zboží a služby se stávají stále více estetickými entitami se symbolickým rozm rem. Jinými slovy praktická užitelnost u produkt kreativního pr myslu ustupuje estetické, symbolické a expresivní hodnot (Moßig, 2004). 3. Definice a vymezení kreativních odv tví V sou asnosti neexistuje jednozna ná definice kreativního pr myslu, p i emž p ístup se liší prakticky p ípad od p ípadu. Pokusíme-li nastínit základní p ístupy, pak lze použít základní typologii nastín nou Gibson, Kong (2005), kdy rozlišují t i základní p ístupy k definovaní kulturních odv tví (ekonomie): (a) sektorový, (b) p ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce a (c) kreativního indexu. (a) Sektorový p ístup. Zd raz uje symbolický obsah produkt. K tomuto sektorovému zp sobu m žeme za adit i definici aplikovanou britským Department of Culture, Media and Sport (DCMS), který definuje kreativní odv tví jako: Aktivity, které mají p vod v individuální kreativit, schopnostech a talentu a mají potenciál pro tvorbu bohatství a tvorbu pracovních míst skrze generaci a využívaní intelektuálního vlastnictví. Tyto aktivity se odehrávají v následujících sektorech: reklama, architektura, um ní, design, móda, film, tisk, software a další (DCMS, 1998, p. 10). Pratt (2005) definuje kulturní produkci v hlubokém ( depth ) pojetí jako proces vzájemn kontextuáln provázaného kulturního produk ního et zce ( cultural production chain) ), kdy tento et zec d lí na tyto ásti: Tvorba obsahu ( Content origination ) obvykle auto i, designé i nebo skladatelé. Hodnota je odvozena od duševních autorských práv. Sm na ( Exchange ) skrze velkoobchod nebo maloobchod, stejn jako skrze muzea, divadla, knihovny, galerie, historické budovy, sportovní za ízení nebo další místa. Reprodukce ( Reproduction ) - v tšina produkt kulturního pr myslu musí být sériov produkována, nap. tiskem, hudbou, rádiem, produkcí desingových materiál a produkt. Výrobní výstupy ( Manufacturing inputs ). Ideje musí být transformovány s využitím nástroj a materiál v produkty nebo prototypy. K tomu dochází pomocí produkce a distribuce r znorodých v cí, nap. hudebních nástroj, film, audiovizuálních za ízení nebo barev. Vzd lání a kritika ( Education and critique ). Zast ešení jak vzd lání, tak i diskuze kritických myšlenek. 86

3 Archivace ( Archiving ). Zahrnuje knihovny a pam kulturních forem. Vysoce problematickým u sektorového vymezení je skute nost, že ignoruje adu sektor, jejichž konkurenceschopnost se zakládá na využití duševního vlastnictví a kreativit (Drake, 2003). Dalším problematickým aspektem je samotná otázka distinkce mezi vysokým a nízkým um ním, nap. módou (Pratt, 1997) nebo literaturou (Kunzmann, 2002). (b) P ístup zam ený na trh práce a organizaci produkce. Kreativní ekonomie pat í k p edjezdci restrukturalizace spole enských a ekonomických produk ních forem (Krätke, 2002). Firmy v kreativním pr myslu jsou sou ástí vysoce prom nlivého trhu s vysokou mírou rizika (prom na trhu a módních trend ) a hyperkonkurece promítající se v živelné dynamice paraleln zanikajících starých a vznikajících nových firem. Ekonomická struktura se skládá z vysokého po tu mikro a malých, flexibiln specializovaných firem s vysokou d lbou práce, konkurujících velkým globálním hrá m v daném sektoru (Pratt, Jeffcutt, 2002), p i emž tuto strukturu m žeme považovat za zna n bifurkovanou (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Zárove se firmy (hlavn multimédia) uchylují z d vod eliminace rizika k širšímu produktovému portfoliu, jehož strukturu jsou schopné flexibiln m nit (Searle, De Valence, 2005) a sou asn je ada firem vysoce specializovaných. Firmy jsou obecn integrovány v lokáln dezentralizovaných a heterarchických sítích založených p evážn na slabých vazbách (Granovetter, 1973), respektive nezávislými obchodními vazbami ( arm s length, Uzzi, 1997) a široké autonomii (Burt, 1992) mezi firmami na stran jedné a silné vazb mezi firmami a zákazníky na stran druhé (Reimer, Pinch, Sunley, 2008). Pracovní trhy spojené s t mito sektory jsou extrémn konkuren ní, mnoho zam stnanc pracuje na áste ný úvazek (Scott, 2006) a pracovní síly (v tšinou vysoce kvalifikované) jsou organizovány v rámci temporárních projekt (Grabher, 2002). Zárove by nem lo být opomenuto, že kulturní pr mysl p edstavuje spíše svazek n kolika pr mysl s vlastními specifiky, lišícími se jak ve strategiích (Pratt, Jefcutt, 2002), tak i ve zp sobech projektové organizace (Grabher, 2004). (c) P ístup kreativního indexu. Kreativita zaujímá stále více úst ední roli nap í odv tvími a n kdy dokonce tvo í novou sociální skupinu (tzv. creative class ), která zahrnuje v sou asnosti ve Spojených státech amerických (USA) 38,8 milión pracovník, což iní 30 % z celkového po tu ekonomicky aktivních obyvatel (Florida, 2005). Jinak e eno kreativita se neomezuje jen na ur itá odv tví, ale je nezbytným faktorem konkurenceschopnosti pro všechny firmy 5. Problémem tohoto p ístupu je p ílišný redukcionismus, což pramení v používání nep esných (p ílišná abstrakce) index (nap. gay index atd.), které nezachycují komplexitu kulturního prost edí. Sou asn je problémem také p íliš široká definice takto pojaté kreativity, která má parametry fuzzy konceptu (Marcusen, 2006). D vodem sou asného zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice. Dalším p ístupem ke studiu kreativního pr myslu m že být jeho definice v kontextu znalostních bází ( knowledge based approach ), kdy lze v zásad rozlišovat t í druhy znalostních bází: (a) syntetická znalostní báze, (b) analytická znalostní báze a (c) symbolická znalostní báze. Pro kreativní odv tví je charakteristická poslední jmenovaná báze, kdy se jedná p evážn o kulturní odv tví jako film, divadla, vydavatelství, reklamu atd. Inovace vznikají 5 D vod vysokého zájmu o kreativitu je sou asné p esv d ení, že práv kreativní energie generuje nové ekonomické p íležitosti, které jsou nezávislé na neustálém tlaku na snižování náklad v globální ekonomice (Wojan et al. 2007). 87

4 zejména novou kombinací stávajících znalosti (výjime n novým technickým postupem i novou estetickou kvalitou). Mají temporární charakter (nap. film, píse atd.) a jsou to tržn orientované produkty typu kill time nebo one-off. Dominuje projektový typ organizace práce (viz nap. Grabher, 2002). Jasn dominují tacitní znalosti, zejména založené na know how ( learning by doing in the job, Hanson et. al., 2005). Omezení tohoto p ístupu jsou podobná jako u sektorového omezení. Opomíjeny jsou aktivity, ve kterých jsou kreativní innosti integrovány stále v rámci firem (in house), nap. ze syntetické znalostní báze. V kontextu problematiky definování kreativního pr myslu je t eba zmínit prostorovou perspektivu. Jak uvádí Ettlinger (2007), je pot eba klást d raz na analýzu na mikro úrovni, nebo kategorizace odv tví nebo lidí (bílé líme ky) vede k opomenutí schopností lidí mimo tyto kategorie. Zjednodušen e eno, asto je d ležit jší postavou pro fungování firmy sekretá ka než vysoce placený kreativní šéf. To ukazuje, že kreativita není výhradn spojena s ur itou profesí, ale spíše p edstavuje soubor individuálních schopností lidí nap í r znými profesními kategoriemi povolání. Prostorová organizace kreativních odv tví Lokalizaci firem obecn lze vysv tlit na základ lokaliza ních faktor, p i emž lze vycházet z následujícího tvrzení. Klasické tvrdé lokaliza ní faktory, jako nap. dostupnost a cena ploch, dostupnost kapitálu a dob e vzd laných pracovních sil se stávají stále více ubikvitními (Thießen, 2005) a relativn ztrácejí na svém tradi ním výsadním významu pro prostorovou alokaci firem a mobilitu pracovních sil (jako pull-faktor ). Pro vysoce kvalifikované pracovní síly a firmy v nových odv tvích regionální ekonomiky naopak nabývají na relativním významu tzv. m kké lokaliza ní faktory (Slach, Rumpel, Koutský, 2008). Nejfrekventovan jší typologii 6 lokaliza ních faktor dávají Grabow, Hollbach-Grömig (1995), kte í rozlišují: Tvrdé lokaliza ní faktory. Faktory, jejichž kvalita a úrove je primárn kalkulovatelná. 1. disponibilita kvalifikovanými lidskými zdroji zam stnanci, disponibilita pozemky, nebytovými prostorami a kancelá skými prostorami. 2. dopravní napojení, ceny za plochy, elekt inu, prostory a budovy, kapitál atd. M kké podnikatelské lokaliza ní faktory. Mají bezprost ední vliv na aktivitu podnik /podnikatel, avšak nejsou primárn kalkulovatelné i m itelné, nebo jsou p edm tem subjektivního hodnocení každého podnikatele/podniku (srovnej Dziembowska-Kowalska, Funck, 1999), nap. image, kultura, mileu, identita, vst ícnost ve ejného sektoru atd. M kké individuální lokaliza ní faktory. Jsou záležitostí osobních preferencí jak pracovník managementu, tak samotných zam stnanc a nemají bezprost ední vliv na aktivity podnik. Vliv mají p edevším na jejich pracovní motivaci a pracovní efektivitu, respektive na celkovou disponibilitu vysoce kvalifikovanými lidskými zdroji v regionu. Výrazným zp sobem ovliv ují výb r místa k bydlení a stávají se tak faktorem stabilizace stávajícího, p ípadn atrakce nového obyvatelstva (zele, kulturní scéna, infrastruktura volného asu). 6 Doslovný p eklad do anglického jazyka je pom rn problematický (Ellger, 2001). Za prakticky identický s m kkým lokaliza ními faktory lze pak považovat termín amenities (Fürst, Löb, 2005, Floeting, 2007), což je téma ady odborník (nap. Clark, 2002, 2003, Florida, 2002, Jacobs, 1969). 88

5 Jak ukázala Helbrecht (1998, 2001) p i studiích zam ených na kreativní služby v Mnichov a Vancouveru, hrají práv m kké lokaliza ní faktory Look and feel nebo atmosféra klí ový význam p i lokalizaci firem kreativních služeb (srovnej Mommaas, 2002). Vliv m kkých lokaliza ních faktor m že poskytnout lepší explana ní rámec pro vysv tlení lokalizace firem kreativního pr myslu, než klasické lokaliza ní teorie. P esto má tento koncept adu omezení. P edevším má slabou teoretickou fundovanost (Thießen, 2005), která vychází primárn z klasických lokaliza ních teorií, jež jsou z velké ásti opoušt ny jednak pro svoje etná zjednodušení reality a jednak z toho d vodu, že lokalizace je jenom jednou z aktivit podnik a firem (Blažek, Uhlí, 2002). M kké lokaliza ní faktory jako image, atmosféra atd. jsou pojímány jako popisný strukturální efekt, ale nevysv tlen z stává význam ekonomických a sociálních proces, na jejichž pozadí se tyto struktury konstruují, respektive jsou konstruovány (Bathelt, Glückler, 2003). Aglomera ní výhody Lepší význam pro pochopení prostorové organizace nabízejí aglomera ní (urbaniza ní) výhody. Z prostorové perspektivy vykazují podniky v kreativním pr myslu silné tendence k prostorové koncentraci a vytvá ení specializovaných prostor (Scott, 1996), p i emž koncentrace aktivit sm uje do urbánních prostor (Moßig, 2005), a to zejména ve vnit ních m stech nebo jejich jádrech (Marcusen, 2007). Vysoké prostorové shlukování firem lze vysv tlit na základ aglomera ních výhod. Blízkost dodavatel. Firmy v kreativním pr myslu se pohybují ve vysoce konkuren ním prost edí a proto svou lokalizací v blízkosti hlavních dodavatel umož uje existenci sí ové redundance, která poskytuje možnost rychlé adaptace a flexibility v p ípad ukon ení dosavadních vazeb a také zamezení tzv. paradoxu zako en ní ( paradox of embeddedness, Uzzi, 1997), kdy výhody z geografické blízkosti napomáhájí, ale nezaru ují (Hellmer et al. 1999) vznik neobchodovatelných vazeb ( untraded interdependencies ) (Storper, 1997) mezi firmami. Firmy se nemusejí shlukovat pouze na základ spolupráce, ale také na základ rivality a vzájemné averze (Maskell, Malmberg, 2002). Blízkost zákazník m. Firmy se specializují p evážn na jednorázové produkty ( oneoff!), jejichž finální podoba asto vzniká v úzké interakci s klienty. Vzhledem k povaze vysoké tacitness produkt je žádoucí geografická blízkost umož ující vysokou frekvenci face-to-face (F2F) komuniace, v jejímž rámci m žou být p edávány znalosti typické u takovýchto produkt (Isaksen, 2004). V tší okruh zákazník také zvyšuje pravd podobnost získání zakázky a redukuje riziko firem. P ítomnost širšího trhu vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Florida (2005) nazna uje, že kreativní firmy se shlukují p edevším na základ kvalifikovaných lidských zdroj, které vytvá ejí hlavní komparativní výhodu, ale koncetrace firem na základ existence rozsáhlého trhu kvalifikovaných pracovních sil je obecn respektována (nap. Searle, De Valence, 2005, Maier, Tödling, 1998) P ístup k informacím, který je nejsnazší v aglomeracích. Konkurence nutí firmy k neustálé obnov informací, p i emž tyto informace mohou získat prost ednictvím lokálního buzz. Ten se zakládá na specifické informa ní a komunika ní ekologii, která je vytvá ena pravidelnou face-to-face komunikací (podrobn k F2F Storper, Venables, 2004) jedinc a firem uvnit stejného sektoru, místa nebo regionu (Bathelt et al., 2004), p i emž participace na lokálním buzz není spojena se žádnými zvláštními investicemi (tamtéž). 89

6 4. Záv r V rámci tohoto stru ného p ísp vku nemohl být d kladn ji analyzován nap. p ínos kreativních odv tví pro regionální ekonomiky nebo jejich význam pro regeneraci urbánních ekonomik. V podmínkách eské geografie se prozatím jedná o téma, jenž je minimáln reflektováno. Tento p ísp vek se pokouší vnést impulz do debaty v rámci regionálního rozvoje i ekonomické geografie. Literatura 1. BATHELT, H., GLÜCKLER, J. (2003) Wirtschaftsgeographie: Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive 2., korrigierte Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 2. BATHELT, H., MALMBERG, A., MASKELL, P. (2004) Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28, BLAŽEK, J., UHLÍ, D. (2002) Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha. 4. BURT, R. (1992) Structural Holes: The Social Structure of Competition. University Press, Cambridge. 5. CLARK, T.N., LLOYD, R., WONG, K.K., JAIN, P. (2002) Amenities drive urban growth. Journal of urban affairs, 24(5), CLARK, T.N. (2003) Urban Amenities: Lakes, Opera and Juice Bars Do they Drive Development? Research in Urban Policy. The City as an Entertainment Machine. Elsevier, Oxford, UK, DCMS Creative Industries Task Force (1998) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 8. DCMS Creative Industries Task Force (2007) Creative Industries: Mapping Document. DCMS, London. 9. DRAKE, G. (2003) This place gives me space : place and creativity in the creative industries, Geoforum 34(4), DZIEMBOWSKA-KOWALSKA, J., FUNCK, R.H. (1999) Cultural Activities: Source of Competitiveness and Prosperity in Urban Regions, Urban Studies, 36(8), ELLGER, C. (2001) Beyond the Economic? Cultural Dimensions of Services: The RESER Survey of Service Research Literature in Europe The Service Industries Journal, 21(4), ETTLINGER, N. (2007) Unchaining the Micro. Secons Discussion Forum No. 11, University of Bonn, Germany, 13. FLOETING, H. (2007) Wissen und Kreativität als Treiber urbaner Entwicklung - Braucht die Stadt neue Räume? Real corp, Vienna, FLORIDA, R. (2002) The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life. Basis Books, New York. 15. FLORIDA, R. (2005) Cities and the Creative Class. Routlege, New York. 90

7 16. FÜRST, D., LÖB, S. (2005) Kulturlandschaften wachsende Bedeutung für regionalpolitische Strategien? In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M. : Weiche Standortfaktoren, Duncker & Humbolt. Berlin, GIBSON, C., KONG, L. (2005) 'Cultural economy: a critical review', Progress in Human Geography, 29(5), GRABHER, G. (2002) The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams. Regional Studies, 36, GRABHER, G. (2004) Die Nachbarschaft, die Stadt und der Club: Wissensmilieus in Projektökologien" In: Matthiesen, U., (Ed) Stadtregionen und Wissen: Analysen und Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, VS Verlag, Wiesbaden, GRABOW, B., HOLLBACH-GRÖMIG (1995) Weiche Stanortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik Band, 89, Dt. Gemeindeverlag. Stuttgart-Berlin-Köln. 21. GRANOVETTER, M. (1973) Granovetter, M. (1973) "The Strength of Weak Ties",American Journal of Sociology. 6 (78) HANSEN, H.J., VANG, J., ASHEIM, B.J. (2005) The Creative Class and Regional Growth: Towards a Knowledge Based Approach. Regional Growth Agendas konference. Regional Studies Associations, 23. HELBRECHT, I. (2001) Postmetropolis: Die Stadt als Sphinx. Geographica Helvetica, 56(3), HELBRECHT, I. (1998) The Creative Metropolis. Services, Symbols, and Spaces. International Journal of Architectural Theory, 3(1). 25. HELLMER, F. et al. (1999) Mythos Netzwerke. Regionale Innovationsprozesse zwischen Kontinuität und Wandel. Berlin. 26. ISAKSEN, A. (2004): Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo. Urban Studies, ro. 41,. 5, s JACOBS, J. (1969): The Economy of Cities. Random House, New York. 28. KLAUS, P. (2006) Stadt, Kultur, Inovation. Seismo Verlag. Zürich. 29. KRÄTKE, S. (2002) Medienstadt. Urbane Cluster und globale Zentren der Kulturproduktion. Verlag Leske & Budrich, Opladen. 30. KUNZMANN, K.R. (2002) Kultur, Wirtschaft und Raumentwicklung. Informationen zur Raumentwicklung. 4(5), LASH, S., URRY, J. (1994) Economies of Signs and Space. Sage, London. 32. MAIER, G., TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava, Elita. 33. MALBERG, A., MASKELL, P. (2002) "The elusive concept of localization economies: towards a knowledge-based theory of spatial clustering" Environment and Planning A, 34(3), MARKUSEN, A. (2006) Urban development and the politics of a creative class: evidence from a study of artists. Environment and Planning A, 38(10), MARKUSEN, A. (2007) The Urban Core as Cultural Sticky Place. Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, MOMMAAS, H. (2004) Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy. Urban Studies, 41(3), MOßIG, I. (2005) Die Branchen der Kulturökonomie als Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftsgeographie. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 49(2),

8 38. MOßIG, I. (2004) Steuerung lokalisierter Projektnetzwerke am Beispiel der Produktion von TV-Sendungen in den Medienclustern München und Köln. In: Erdkunde, 58. Jg., PRATT, A.C. (2005) Cultural industries public policy: An oxymoron? International Journal of Cultural Policy, 11(1), PRATT, A.C. (1997) "The cultural industries production system: a case study of employment change in Britain, ", Environment and Planning A, 29(11), PRATT, A.C., JEFFCUT, P. (2002) 'Managing Creativity in the Cultural Industries.' Creativity and Innovation in Management, 11(4), REIMER, S., PINCH, S., SUNLEY, P. (2008) Design spaces: aglomeration and creativity in British design agencies. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 90(2), RUMPEL, P. (2002): Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská Univerzita, Ostrava. 44. SCOTT, A.J. (2006) Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28(1), SCOTT, A.J. (2000) The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image- Producing Industrie. Sage. 46. SCOTT, A.J. (1996) The Craft, Fashion, and Cultural-Products Industries of Los Angeles: Competitive Dynamics and Policy Dilemmas in a multisectoral image-producing complex. Annals of the Association of American Geographers SEARLE, G., DE VALENCE, G. (2005) The urban emergence of a new information industry: Sydney's multimedia firms. In: Australian Geographical Studies, 2 (43) SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008) M kké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 49. STORPER, M. (1997) The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York London, Guilford Press. 50. STORPER, M., VENABLES, A.V. (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4), Oxford University Press, THIEßEN, F. (2005) Zum Geleitet: Weiche Standortfaktoren Die fünf Sichtweisen.: In: THIEßEN, F., CERNAVIN O., FÜHR, M., KALTENBACH, M.: Weiche Standortfaktoren. Duncker & Humbolt. Berlin. s UZZI, B. (1997): Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, Administrative Science Quarterly, ro. 42, s WOJAN, T.R., LAMBERT, D.M., McGRANAHAN, D.A. (2007): Emoting with their feet: Bohemian attraction to creative milieu. Journal of Economic Geography ro. 7, s

9 Kontakt: Mgr. Ond ej Slach Ostravská univerzita P írodov decká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho Ostrava 93

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

DELOKALIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PRÙMYSLU ÈR (KOMPONENTNÍ ANALÝZA)

DELOKALIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PRÙMYSLU ÈR (KOMPONENTNÍ ANALÝZA) DELOKALIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PRÙMYSLU ÈR (KOMPONENTNÍ ANALÝZA) Jan Ženka, Pøí ro do vì dec ká fa kul ta, Uni ver zi ta Kar lo va v Praze Úvod K pøe su nu vý rob ních ak ti vit do za hra ni èí za èa ly

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Ostatní služby. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Ostatní služby. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Ostatní služby Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Ostatní služby Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace Ostatní

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ Pa vel Cha lup ní èek, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze * 1. Úvod Lid ské ak ti vi ty mo ti vo va né al tru is mem pøi

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více