Priority školního roku 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priority školního roku 2014/2015"

Transkript

1 Priority školního roku 2014/ Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání a zavádění proinkluzivních opatření ve všech organizačních součástech školy. Zapojení do RP MŠMT na rok Úpravy školního vzdělávacího programu mateřské školy cílem je naplňování KOV (konkretizovaných očekávaných výstupů). Podpora všech forem logopedické prevence v rámci školního projektu Logopedická prevence u dětí mateřské školy a žáků přípravné třídy vyloučené lokality Jáchymov na období Zapojení do RP MŠMT na rok Orientace školy na využívání témat globálního rozvojového vzdělávání v rámci úprav ŠVP Mathesius podpora rozvoje klíčových kompetencí v této oblasti. Plnění principů Světové školy. 4. Rozvoj a podpora školy a jejich zaměstnanců v oblasti připravenosti na práci s rozmanitým třídním kolektivem a individuálními potřebami žáků, za účelem zvyšování míry otevřenosti školy vůči všem dětem bez rozdílu a dosahování maximálního potenciálu každého jedince. Plnění principů Férové školy. 5. Rozvoj moderních forem výuky, nových metodicko-didaktických postupů, aplikace nových technologií a jejich zavádění do výuky na naší škole v rámci partnerství v projektech. 6. Podpora rozvoje etické výchovy naplňování principů Dlouhodobá koncepce rozvoje etické výchovy do roku Zapojení do RP MŠMT na rok Rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti. 8. Rozvoj pracovních kompetencí a posílení gramotnosti v oblasti zdravotnické prevence. 9. Rozvoj komunikativních kompetencí v rámci podpory nadstavbových a mimoškolních zájmových aktivit školy. 10. Přímá podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami skupiny mimořádně talentovaných žáků. 11. Ochrana člověka za mimořádných událostí (Dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ,SŠ, spec. školy a VOŠ, č.j.13586/03-22). 12. Připomenutí 100. výročí zahájení 1. světové války a 600. výročí od smrti M. Jana Husa (viz Soubor pedagogicko organizačních opatření č.j. MŠMT-4551/2014). 13. Podpora kulturních a dalších akcí konaných v roce 2014 v rámci Roku české hudby.

2 Naplňování stanovených priorit školního roku 2014/ Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání a zavádění proinkluzivních opatření a) Podíl školy na tvorbě Školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje v rámci projektu ŠIKK ve spolupráci s Nadací Open Society Fund. b) Vytváření proinkluzivního prostředí prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov.. Odpovídá: realizační tým projektu c) Pokračování ve spolupráci s ČOSIV (Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání) využívání kontaktů a podíl na příkladech dobré praxe. d) Do 12/2014 dokončení realizace projektu školy v rámci RP na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok Podání do výzvy na rok cca 11/2014 e) Podání projektu do 1. výzvy OP VVV (v rámci 3. Operačního období) návaznost na projekt v rámci výzvy č.46 IPo OP VK. Do 12/2014(cca) f) Dokončení projektu v rámci Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 a příprava projektu na rok Do 12/2014 g) Podání projektu do RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok 2015 (Výrazné proinkluzivní opatření pro MŠ a PT) Do 12/2014 h) Podání žádosti o otevření přípravné třídy ve školním roce 2015/2016 žádost městu a jeho prostřednictvím kraji. Do 04/2015 i) Zajištění vzdělávacích akcí (oblast inkluzivního vzdělávání) v rámci aktivit organizační součásti Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v rámci realizovaného projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov. Do 08/2015 j) Podpora všech forem mimoškolních zájmových aktivit vtažení co nejvyššího procenta žáků do nich. Odpovídají: pracovnice školního klubu

3 2. Úpravy školního vzdělávacího programu mateřské školy (cílem je naplňování KOV - konkretizovaných očekávaných výstupů). 2.1 Vytvoření pracovní skupiny pod vedením zástupkyně ředitele pro MŠ p. Fiedlerové kompletní přestavba školního vzdělávacího programu MŠ tak, aby plně navazoval na školní vzdělávací program školy a umožnil tak bezproblémový kontinuální přechod do základního vzdělávání na naší škole. Do 08/2015 Odpovídá: Petra Fiedlerová, Dis. 2.2 Postupné dovybavování MŠ moderní didaktickou technikou interaktivní tabule, tablet, v rámci rozvojových programů a dotačních titulů (ve spolupráci s dalšími členy vedení školy a projektovou skupinou). Odpovídá: Petra Fiedlerová, Dis. 2.3 Vytváření podmínek pro rozšiřování logopedické péče. Ve spolupráci s projektovou skupinou Podání projektu do RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok Do 12/2014 Odpovídá: Petra Fiedlerová, Dis. 2.4 Vytváření podmínek pro rozvoj socializačních aktivit. Do 12/2014 dokončení realizace projektu školy v rámci RP na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok Podání do výzvy na rok cca 11/ Zajištění vzdělávacích akcí (oblast inkluzivního vzdělávání) v rámci aktivit organizační součásti Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v rámci realizovaného projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov. V rámci plánu personálního rozvoje. Do 08/ Další vzdělávání řídících pracovníků v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání příprava lektorek pro DVPP. Odpovídá: Petra Fiedlerová, Dis.

4 3. Orientace školy na využívání témat globálního rozvojového vzdělávání v rámci úprav ŠVP Mathesius podpora rozvoje klíčových kompetencí v této oblasti. Plnění principů Světové školy. 3.1 Škola získáním certifikátu Světová škola převzala závazek naplňovat základní cíle Světové školy. Škola se musí stát místem, kde: - globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy; - se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; - žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice; - žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení; - je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce; - je společný cíl přispět k řešení vybraného problému. 3.2 Všichni vyučující začlení oblast GRV do výuky svých předmětů podle dodatku k ŠVP Mathesius. Pedagogové obdrží na jednání PR dne Odpovídají: vyučující 3.3 Identifikace místních problémů s globálním přesahem hledání řešení. Kampaň prostřednictvím školního časopisu a případný vstup do projektu, který je určen pro věkovou skupinu žáků. Odpovídá: vedoucí redakce a rada 3.4 Příprava školní a celoměstské akce (04 05/2015) na propagaci globálních témat a jejich řešení /2015

5 4. Rozvoj a podpora školy a jejich zaměstnanců v oblasti připravenosti na práci s rozmanitým třídním kolektivem a individuálními potřebami žáků, za účelem zvyšování míry otevřenosti školy vůči všem dětem bez rozdílu a dosahování maximálního potenciálu každého jedince. Plnění principů Férové školy. 4.1 Inkluzivní principy v ŠVP součástí ŠVP Mathesius již od roku Průběžné inovace podle centrálních pokynů MŠMT a podle pravidel ŠIKK. 4.2 Motivace ke vzdělávání na škole. Škola bude nadále zlepšovat technické a materiální zázemí školy tak, aby bylo co nejatraktivnější pro maximální počet dětí školního věku lokality Jáchymov. Škola bude zavádět nejmodernější metody a formy práce tak, aby žáci mohli dosahovat co nejlepších výsledků ve vzdělávání. 4.3 Dodržování principů heterogennosti třídních kolektivů (jsou v nich zařazeni jak žáci nadaní, tak žáci středního proudu, tak žáci s jakýmkoli znevýhodněním integrovaní, bez ohledu na barvy pleti, příslušnosti k etniku). Každoročně otevírat jednu přípravnou třídu. 4.4 Udržovat ve skladbě pedagogických pracovníků asistenty pedagoga. Optimální je zachování stávajícího počtu 5 asistentek pro žáky se sociálním znevýhodněním a plný počet asistentek pro žáky se zdravotním znevýhodněním (dnes 1 asistentka; v průběhu roku asistentky. Zajišťování socializačních a reedukačních aktivit pro žáky se sociálním znevýhodněním. 4.5 Eliminace projevů šikany, xenofobie, rasismu a dalších sociálně patologických jevů. Vše v rámci Strategie prevence sociálně patologických jevů do roku Odpovídá: Mgr. Petr Jabůrek, Mgr. Olgy Ševčíková,VP 4.6 Příznivé prostředí školy. Důsledně vytvářet podmínky pro co nejoptimálnější klima školy jak mezi žáky samými, tak mezi žáky a pedagogy, mezi pedagogy a rodičovskou veřejností. Vytvářet prostředí, které má co největší estetický účinek a splňuje nejpřísnější hygienické normy. 4.7 Vstup do ověřování výstupů projektu Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/ , jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě. Od 09/2014

6 5. Rozvoj moderních forem výuky, nových metodicko-didaktických postupů, aplikace nových technologií a jejich zavádění do výuky na naší škole. 5.1 V rámci zapojení školy do projektu Škola dotykem společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. a EDUkační LABoratoř, z.s. plně využívat špičkového technického zázemí supermoderní učebny (19 tabletů, interaktivní tabuli, server, řídící počítač + periferie). Odpovídají: Garanti projektu Ing. Kokyová, Bc. Koky 5.2 Tyto dotykové technologie mají velký didaktický potenciál a umožní nejen názornější, ale i kreativnější výuku v rámci Rámcového vzdělávacího programu. Primární cílovou skupinou jsou samotní učitelé a žáci, kteří se setkají s dotykovými technologiemi v bezprostřední blízkosti. Od učitelů se očekává, že se seznámí s novými technologiemi a najdou vlastní cesty, jak je implementovat do každodenní výuky. Žáci získají pomocníka na učení ve škole a v domácím prostředí a zároveň získají dovednosti, které využijí při dalším studiu a následně např. v zaměstnání. Odpovídají: Garanti projektu Ing. Kokyová, Bc. Koky 5.3 Žáci budou postupně získávat pomocníka na učení ve škole a v domácím prostředí a zároveň získají dovednosti, které využijí při dalším studiu a následně např. v zaměstnání. Odpovídají: Garanti projektu Ing. Kokyová, Bc. Koky 5.4 Zapojením školy do projektu ČVUT Fakulta elektrotechnická Moderní učitel 21. století získá škola jednak tablety pro pedagogy školy ale souběžně i celý systém vzdělávání (včetně nejmodernějších metod a forem práce s dotykovými technologiemi přímo v prostorách školy). Získání pedagogů pro vzdělávání v této oblasti. Od Využívání badatelských metod v rámci Přírodovědeckých klubů pro mladší žáky, které byly vytvořeny v rámci projektu Objevy čekají na tebe ; v období š.r navazující zaměření s názvem Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě. Projekt je realizován Českou geologickou službou, Národním Muzeem, a společnostmi Erudis, o.p.s a CfME, s.r.o. Od 09/2014 do 06/2015 Odpovídá: Bc. Martin Koky, garant projektu 5.6 Plné využívání aplikací portálu Pro školy server ProŠkoly.cz nabízí Testy dětských schopností, Paměťové testy, Sociometrii (Klima školy), Testy pro nejmenší a Test volby povolání. Za aktivní využívání řady výše uvedených produktů byl škole udělen certifikát Aktivní škola s platností do srpna Vstup školy do ověřování výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR a v jeho rámci oblasti Katalogu podpůrných opatření. Škola získá vhled do problematiky nejnovějších proinkluzivních metod a forem práce na školách zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Od 08/2014 do 06/2015 Odpovídá: p. Jiřina Gaidarusová

7 6. Podpora rozvoje etické výchovy naplňování principů Dlouhodobá koncepce rozvoje etické výchovy do roku Zapojení do RP MŠMT na rok Vnitřní změna klimatu školy Snížení stupně egoismu (egocentrismu) postupné vytváření nového žebříčku hodnot zde je možná změna pouze v úzké spolupráci s rodiči žáků. Naučit se hodnotit lidi kolem sebe podle toho, co vytvářejí pro společnost, nikoli podle toho, co vlastní. 6.2 Včasným nastavením schopností samostatného pozorování a kritického myšlení dojít k zásadní změně v této oblasti. 6.3 Zvyšování stále velmi nízké úrovně samostatnosti žáků při hledání vhodných způsobů řešení problémů. Nesamostatnost v myšlení a čekání na návrh vhodného řešení ze strany pedagogů žáky nepovede nikdy k racionálnímu samostatnému myšlení, vyhledávání a následného používání optimálních způsobů řešení problémů. Je proto nezbytné ve všech třídách naší školy vést žáky postupně k racionálnímu uvažování a řešení problémových situací s náročností odpovídající věku dětí a žáků. 6.4 Aktivně vystupovat proti nevhodným způsobům komunikace jak ve vztahu k vrstevníkům, tak ve vztahu ke starším osobám lze bojovat pouze jediným vhodným způsobem optimálním vlastním příkladem a nekompromisní důsledností v dodržování elementárních norem slušnosti. 6.5 Nerespektování hodnot, názorů a přesvědčení jiných lidí lze chápat jako jeden z velmi latentních problémů, které nejsou typické pouze pro děti školního věku tento negativní trend prolíná i dalšími věkovými kategoriemi občanů této země. Učitel by měl být ochoten respektovat v odpovídající míře hodnotový žebříček, názory a přesvědčení svých žáků. Nelze očekávat, že žáci budou ve svých postojích jiní. 6.6 Nízká úroveň až absence empatie - schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí je jedním z průvodních znaků dnešní doby. Žáci svými postoji a reakcemi velmi často ignorují možné dopady svého jednání na druhé osoby bez ohledu na to, zda se jedná o jejich vrstevníky, či osoby věkově vzdálenější. Včleňováním této problematiky do vhodných vzdělávacích oborů a vytvářením modelových situací mohou vést žáky k zamyšlení nad řadou skutečností, které s empatií přímo souvisejí. 6.7 Neschopnost vytvoření pozitivní představy o sobě samém a schopnosti účinné spolupráce je naprosto dominantním problémem, který úzce souvisí s posledními stupni rozvoje etického myšlení a postojů s problematikou prosociálního chování. Naší úlohou je postupně upravovat tyto postoje a přesvědčení žáků a vést je k přirozeným formám spolupráce. Hodnota jedince se skutečně pozná až v krizových situacích.

8 7. Rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti rozvoj mediální výchovy. 7.1 Navázání na aktivity šablon projektu Mathesius v rámci opatření 1.4 OP VK do konce roku 2014 možnost využití programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání. 7.2 Pokračovat v pravidelné činnosti školního klubu v prostorách multifunkční učebny ve 2.n.p. školy. Pravidelná činnost ve třech základních rovinách: Multifunkční školní knihovna (jako součást postupně rozšiřovaného školního klubu) včetně 12 netbooků personální zajištění: p. Jiřina Gaidarusová, p. Michaela Ťuiková DTP pracoviště a multifunkční knihovna jako součást podpory rozvoje čtenářské dovednosti š.r. 2014/2015 Odpovídají: Bc. Kůsová, p. Gaidarusová, p. Ťuiková, p. Sládková 7.3 Zařazování prvků finanční gramotnosti do hodin matematiky. Odpovídají: TU 1. 5.ročníku, učitelé M II.st. 7.4 Pokračování v činnosti školního časopisu Střípky- zajištění činnosti redakční rady. Rozvoj mediální výchovy. Odpovídá: Bc. Aneta Kůsová 7.5 Vytvoření pracovní skupiny pro aktualizace www stránek školy. Odpovídá: Bc. Martin Koky 7.6 V rámci projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov rozšířit vybavení učebny V rámci projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov rozšířit vybavení další učebny o 11 tabletů. Využití pro všechny jmenované oblasti

9 8. Rozvoj pracovních kompetencí a posílení gramotnosti v oblasti zdravotnické prevence 8.1 V rámci udržitelnosti projektu Podpora školní úspěšnosti žáků žijících ve vyloučené lokalitě Jáchymov (Projekt v rámci Dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2012) zahájit intenzivní využívání Cvičného bytu v 1.n.p. školy. Odpovídají: pedagogičtí pracovníci školy Zahájení aktivit 2 skupin dívek Péče o domácnost a vaření v rámci nabídnutého NP. Personální zajištění: p. Petra Prokůpková V rámci předmětu Člověk a svět práce využívat materiálního a technického zázemí Cvičného bytu s tím, že časovou koordinací je pověřena p. Petra Prokůpková Zahájení aktivit skupiny Zdravotní příprava. Personální zajištění: p. Věra Sládková, ředitelka Červeného kříže, Karlovy Vary Zahájení aktivit skupiny Pěstitelské práce. Personální zajištění: p. Štěpánka Hronová V rámci předmětu Člověk a svět práce využívat materiálního a technického zázemí Areálu školní zahrady s tím, že časovou koordinací a správou areálu je pověřena p. Štěpánka Hronová Zařazení oblasti Zdravotní prevence do povinně volitelného bloku Mgr. Timárové Zahájení aktivit v keramické dílně v 1.p.p. školy. Personální zajištění: p. Miroslav Dvořák. 9. Rozvoj komunikativních kompetencí v rámci podpory nadstavbových a mimoškolních zájmových aktivit v rámci školy 9.1. Od 2.týdne 09/2014 zahájení činnosti zájmového útvaru zaměřeného na rozvoj dramatické výchovy (v rámci aktivit divadelního souboru Velký div Kuri-Kuri ). Průřezové téma OSV. 09/ /2015 Odpovídá: Mgr. Eva Fousová 9.2 Zahájení činnosti zájmového útvaru Pěvecký sbor (v rámci aktivit Pěveckého sboru MaCuS Chorus). 09/ /2015 Odpovídá: Bc. Kateřina Kalvasová 9.3 Přípravy výstav v rámci činnosti Galerie návratů, příprava informačních článků a dokumentace k nim. 09/ /2015 Odpovídá: p. Petra Prokůpková 9.4 Přípravy celoškolních akcí školní akademie ke konci kalendářní roku, školní akademie ke konci školního roku, vystoupení pro DPS, pro ústav v Mariánské. 09/ /2015 Odpovídá: Mgr. Fousová, Bc. Kalvasová

10 10. Přímá podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami skupiny mimořádně talentovaných žáků V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazuje jako samostatná podskupina žáci mimořádně talentovaní. Vzhledem k tomu, že škola ve svém vzdělávacím programu Mathesius deklaruje vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání všech skupin žáků, rozhodlo vedení školy vytvořit pro mimořádně talentované žáky od 5. do 9. ročníku. Prvním krokem je vytvoření materiální a personální základny. Přeskupením úvazků a využitím zdrojů projektu Zkvalitnění vzdělávání ve školách ORP Ostrov získá škola sadu 11 tabletů a nezbytného softwaru jsou podmínky vytvořeny. Od 10/2014, garant p. Sládková 10.2 Z žáků tříd ročníku budou vybráni žáci, kterým bude nabídnuta možnost dalšího bezplatného rozšíření učiva prostřednictvím nejmodernějších metod a forem práce. Zařazení žáci si budou moci zapůjčovat na domácí práci nejmodernější techniku (tablety) s nainstalovaným softwarem a získají neomezený přístup na určené aplikace v rámci portálu Pro školy. Od 10/2014, garant p. Sládková 11. Ochrana člověka za mimořádných událostí (Dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ,SŠ, Spec. školy a VOŠ, č.j.13586/03-22) Zařazení 6 vyučovacích hodin v průběhu školního roku do výuky v každém ročníku. Pro třídy ročníku témata Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí (živelné pohromy, únik nebezpečných látek do životního prostředí, požáry, únik radioaktivních, chemických a biologických látek). Příručky ke stažení na dle plánu třídy Odpovídají: učitelky I. stupně 11.2 Zařazení 6 vyučovacích hodin v průběhu školního roku do výuky v každém ročníku. Pro třídy ročníku v předmětech Výchova k občanství, výchova ke zdraví, chemie. Příručky ke stažení na dle plánu jednotlivých předmětů Odpovídají: pedagogičtí pracovníci II. stupně 11.3 Realizace cvičného požárního poplachu celé školy za přítomnosti specialistů. 9.září 2014 Odpovídá: ředitel školy

11 12. Připomenutí 100. výročí zahájení 1. světové války a 600. výročí od smrti M. Jana Husa (viz Soubor pedagogicko organizačních opatření č.j. MŠMT-4551/2014) V rámci výuky oblasti Člověk a jeho svět (v rámci prvouky a vlastivědy) připomenutí 1. globálního válečného konfliktu / 2014 Odpovídají: učitelky I. stupně 12.2 V rámci výuky na II. stupni příprava samostatné výstavy 1. světová válka očima žáků 21. století v Galerii návratů / 2014 Odpovídají: pedagogičtí pracovníci II. stupně 12.3 V rámci výuky dějepisu v 9. ročníku zadání projektu Češi a Slováci v I. světové válce /2014 Odpovídá: ředitel školy 12.4 V rámci výuky oblasti Člověk a jeho svět (v rámci prvouky a vlastivědy) připomenutí 600. Výročí smrti M. Jana Husa 05-06/ 2015 Odpovídají: učitelky I. stupně 12.5 V rámci výuky na II. stupni příprava samostatné výstavy 600. výročí smrti M. Jana Husa / 2015 Odpovídají: učitelky I. stupně a uč. VV 12.6 Využití Ústředního internetového portálu (v rámci stránek MŠMT) nabídky k zapojení do centrálních plánovaných aktivit. Využití podnětů z portálu 13. Podpora kulturních a dalších akcí konaných v roce 2014 v rámci Roku české hudby Využití nabídky hudebních agentur, které nabízejí komponované celky z tvorby českých hudebních skladatelů. Odpovídají: učitelky I. stupně a uč. HV 13.2 Využití podnětů uvedených na Odpovídají: učitelky I. stupně a uč. HV 13.3 Vystoupení pěveckého sboru školy MacusChorus v průběhu podzimu a zimy Odpovídá: Bc. Kateřina Kalvasová

Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015

Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015 Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 29.08.2014 1. Základní údaje o škole

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Podpora inkluzivního vzdělávání v letech 2013-2018 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary

Podpora inkluzivního vzdělávání v letech 2013-2018 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Podpora inkluzivního vzdělávání v letech 2013-2018 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Součást Strategie rozvoje Základní školy školy Jáchymov do roku 2018

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY:

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY: ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ADRESA Strachotice 71, 671 29 ŘEDITEL Mgr. Karla Marešová KAPACITA ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více