Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk"

Transkript

1 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV mediální výchova Čj význam slov 7. VÝCHOVA Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdů- X. věcný a mluvnický význam slova, ležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU vysvětlí pojmy synonymum, antonymum, homonymum, užívá je ve větách, využívá termínů z jiných vyuč.předmětů, vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby sousloví, citové zabarvená slova, synonyma, antonyma a homonyma, odborné názvosloví přenesená pojmenování (metafora,metonymie) frazeologie Pravopis lexikální KOMPETENCE K UČENÍ X. SLOVOTVORBA Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdů- ležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU vysvětlí pojmy kořen, předpona, přípona, koncovka, naznačí stavbu slova,rozliší způsoby tvoření slov, Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk odvozování, skládání, zkracování slov, stavba slova Čj slovotvorba 7. KOMPETENCE K UČENÍ X.,XI. TVAROSLOVÍ Čj tvarosloví Využívá znalostí o jazykové normě při Slovní druhy tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Podstatná jména 1/10

2 využívá znalostí o podstatných jménech konkrétních a abstraktních konkrétní a abstraktní, mluvnické kategorie jmen tvoří spisovné tvary přídavných jmen Přídavná jména druhy přídavných jmen stupňování příd.jmen nepoužívá nadbytečná zájmena XI.XII. Zájmena ukazovací ve svém projevu, vyhledává a určuje zájmena,,skloňuje zájmena a nezaměňuje jejich tvary druhy zájmen, skloňování používá číselné výrazy v textu XII. Číslovky M číselné výrazy 6. druhy číslovek, skloňování číslovek určuje slovesné kategorie,chápe podstatu činného a trpného rodu, v textu vyhledá přechodníky, zařadí slovesa do sl.třídy I. Slovesa slovesné kategorie,přechodníky, sl.třídy stupňuje příslovce, používá správně Neohebné slovní druhy předložky, vyvodí, co mohou spojky Příslovce, předložky, spojky, spojovat, vyjmenuje nejčastější spojky, částice, citoslovce rozpozná, kdy se jedná o částici a kdy o jiný slovní druh, chápe význam citoslovcí, používá je ve funkci přísudku řízený rozhovor, výklad, osobnostní a soc.v. motivační hry, cvičení, 2/10

3 diktáty, testy samostatná a skupinová práce vých.dem.občana KOMPETENCE K UČENÍ SKLADBA Čj skladba Rozlišuje významové vztahy věta jednoduchá a souvětí gramatických jednotek I. druh vět podle postoje mluvčího ve větě a souvětí. věta jednočlenná a dvojčlenná II.,III. větné ekvivalenty základní v.členy holé, rozvité, KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU několikanásobné rozliší a vytvoří věty oznamovací, vyjádření podmětu různými slovními tázací, rozkazovací a přací, druhy, vyjádření přísudku rozlišuje otázky zjišťovací rozvíjející větné členy: předmět, a doplňovací přívlastek, příslovečné určení, doplněk rozliší větu dvojčlennou, jednočlennou IV. druhy vedlejších vět a větný ekvivalent, vyhledá je v textu, V. významové poměry rozliší a určí základní větné členy, samostatný větný člen orientuje se v rozvíjejících větných vsuvka členech, vyjmenuje je, chápe aktuální členění výpovědí a vět vzájemnou souvislost mezi větnými členy, vytvoří graf věty jednoduché, Pravopis syntaktický určí ve větě v.členy, zná postupy a otázky vedoucí k určení v. členů, správně píše interpunkci, nahrazuje větné členy vedlejšími větami a naopak, správně určí významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními KOMPETENCE K UČENÍ V. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Hv zvuky, tóny /10

4 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná zásady spisovné výslovnosti,modulace divadelní cizí slova souvislé řeči (přízvuk slovní a větný),intonace, jazykový projev KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU členění souvislé řeči (pauzy, frázování) technika v hudbě registruje přízvuk, správně vyslovuje hlásky a hláskové samohlásky a souhlásky, skupiny spodoba znělosti správně moduluje souvislou řeč, člení ji( pauzy, frázování ) KOMPETENCE K UČENÍ IX. OBECNÉ VÝKLADY multikulturní v. D Vývoj jazyka Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou O ČESKÉM JAZYCE češtinu a zdůvodní jejich užití. řeč, jazyk, projev mluvený a psaný Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slovanské jazyky cizí slova vývoj jazyka Samostatně pracuje s Pravidly českého útvary/poloútvary národního jazyka pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a nářečí,slang,profesionalismus,argot s dalšími slovníky a příručkami jazyková kultura jazyková norma a kodifikace výrazové prostředky hovorové, spisovné a archaické KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití, VI. Opakování učiva 9.ročníku má přehled o oslovanských jazyková norma a kodifikace a světových jazycích pracuje s ukázkami starších i současných textů seznamuje s disciplinami jazykovědy 4/10

5 2.KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE K UČENÍ SLOHOVÉ ÚTVARY A POSTUPY osobnostní a Čj slohové útvary A Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta Funkční styly sociální v. SLOHOVÁ od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí VÝCHOVA otázek nebo porovnáváním s dostupnými mluvený projev - zásady dorozumívání informačními zdroji (komunikační normy, základní mluvené žánry Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a kom. podle komunikační situace),zásady záměr partnera v hovoru kultivovaného projevu(technika mluveného Rozpoznává manipulativní komunikaci v mas- projevu,prostředky nonverbální a médiích a zaujímá k ní kritický postoj paralingvální), Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jaz. komunikační žánry:připravený i nepřipravený prostředky vhodnými pro danou komunikační projev na základě poznámek nebo bez situaci poznámek Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně referát, diskuse užívá spi.jaz.prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a dialogu Využívá základy studijního čtení- vyhledá řízený rozhovor, výklad klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, motivační hry, cvičení vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky slohová práce nebo výtah z přečteného textu, samostatné samostatná a skupinová práce připraví a s oporou o text přednese referát Uspořádá informace v textu s ohledem Mluvený projev na jeho účel, vytvoří koherentní text kultivace projevu žáka s dodržováním pravidel mezivětného Připravený mluvený a písemný projev navazování Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písem. Písemný projev projevu a k tvořivé práci s textem nebo Nadvětné spojování i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 5/10

6 svých dispozic a osobních zájmů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU IX. Výklad zpracovává osnovu na základě odborná terminologie ve výkladu vhodných jazykových prostředků, napíše výklad pojmenovává vlastnosti předmětů X. Popis mediální výchova cvičí se ve schopnosti popisovat popis pracovního postupu, vnímání jazyka, předměty popis uměleckého díla obrazu,zvuku, učí se chápat časové vztahy, popis předmětu kritické hodnocení posloupnost, návaznost,sestavuje výčet materiálů a pomůcek vyjadřuje své pocity a dojmy XI. Líčení z přečteného uměleckého textu nebo jiného uměleckého díla vystihne povahu člověka, XII.,I. Charakteristika osobnostní jeho schopnosti, zvláštnosti a zájmy vnější, vnitřní, přímá, nepřííma a sociální v. poznání lidí, mezilidské vztahy využívá vhodné jazykové prostředky, II. Vypravování spolupráce a zaměřuje se na dějová slovesa, ( z knih, vlastní zážitky,podle osnovy, komunikace odstraňuje opakování slov na zadaná slova ) v týmu zpracovává úvahu, uplatňuje své III. Úvaha 6/10

7 zkušenosti, názory a postoje samostatný projev připravuje krátký proslov IV. Proslov osobnostní zamýšlí se nad problémy a sociální v. využívá řečnické otázky sebepoznání dorozumívá se kultivovaně, výstižně, sebepojetí jazykovými prostředky vhodnými poznávání lidí pro dané téma kreativita mezilidské vztahy komunikace uspořádá diskusi V. Diskuse mediální v. zapojí se do diskuse, řídí ji a vzužívá Pravidla monologu a dialogu využití dokumentů zásad komunikace a pravidel dialogu jako zdroje rozliší manipulativní komunikaci informací v masmédiích a zaujme k nim kritický věcná správnost postoj přesnost sdělení píše krátký fejeton na aktuální téma VI. Fejeton ukázky fejetonů v tvorbě literárních umělců Formální dopis, životopis, žádost LITERÁRNÍ KOMPETENCE K UČENÍ řízený rozhovor, výklad VÝCHOVA Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše motivační hry popisuje strukturu a jazyk lit.díla a dramatizace, přednes, vlastními slovy interpretuje smysl díla samostatná a skupinová práce Rozpoznává základní rysy výrazného referáty 7/10

8 indiv. stylu autora Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty Rozlišuje základní druhy a žánry,porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich význ. představitele v české a světové literatuře. Porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., dram. I film. zpracování. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. práce se slovníky a příručkami Literární druhy a žánry - poezie,próza,drama, žánry lyrické,epické,dramatické v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury,typické žánry a jejich představitelé Kritické čtení, Vlastní tvorba Literární teorie a kritika Literární žánry - pověst, román, epos, epigram epitaf, milostná lyrika, balada, trgédie, komedie (průběžně) Literární historie Adaptace literárních děl film, divadlo, tanec, výtvarné zpracování, komiks Připravený ústní a písemný projev KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU IX. Literatura 19.století výchova k myšlení D,Hv,F kultura,přírodní charakterizuje jednotl.období, opakování romantismu a realismu, v globálních vědy, průmysl jmenuje jejich autory a díla představitelé souvislostech charakterizuje um.směr, jmenuje X. Impresionismus představitele literatury, hudby a malířství, um.směr,představitelé vyhledá znaky v básních srovnává různá zpracování tématu války X.,XI. Literatura a 1.světová válka D historické v ukázkách různých autorů různá zpracování tématu války souvislosti v literatuře české i světové J.Hašek, J.Kopta,E.M.Remarque, E.Hemingway 8/10

9 zná zvukové prostředky poezie- XII.,I. Meziválečná literatura rytmus, rým, volný verš Próza a poezie lidová slovesnost K.Čapek zvyky a tradice avantgarda různých národů V.Nezval, K.Biebl, J.Seifert reprodukuje část textu za použití II. Literatura a 2.světová válka D 2.sv.válka literárních pojmů problematika Židů varování před fašismem K.Čapek, J.Drda,K.Poláček III. Osvobozené divadlo zná nejvýznamnější české divadelní scény, IV. Divadlo - písňové texty Hv Poetika písňových dovede vysvětlit význam písňové Osvobozené divadlo textů tvorby v divadelních představeních Semafor odlišuje klasické a moderní divadlo J.Voskovec-J.Werich pracuje s odbornou terminologií J.Suchý - J.Šlitr v oblasti dramatické tvorby L.Smoljak - Z.Svěrák K.Kryl J.Nohavica, B.Okudžava V.Vysockij V. Literatura 60.let D historické 9. dovede rozlišit jednotlivé proudy literatury, samizdatová, exilová,oficiální souvislosti jmenuje autory a hlavní znaky jejich představitelé tvorby B.Hrabal, J.Škvorecký, 9/10

10 Z.Salivarová VI. Literatura současnosti M.Wievegh a další Potvrzuji, že mnou vypracovaný tematický plán ŠVP je v souladu s aktuální verzí RVP, obsahuje všechny povinné náležitosti a je kompatibilní s charakteristikou a tabulkami průřezových témat Mgr. Romana Rusinová Kontrolovala Mgr. Vladimíra Ševčíková, koordinátor ŠVP 10/10

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

6.2 Český jazyk 2.stupeň

6.2 Český jazyk 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.2 Český jazyk 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více