Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek"

Transkript

1 Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek Tento seminář je určen pro studenty budoucí oktávy a 4.A (2012/2013) na úrovni intermediate a vyšší. Náplň semináře je zaměřena na praktické a samostatné vyjadřování v anglickém jazyce, rozšíření slovní zásoby, práci s autentickými materiály apod. Obsahem semináře nebude výuka gramatiky ani pouhá příprava na maturitní zkoušku, ale rozvoj schopností používat tento cizí jazyk v různých oblastech lidského života. Velká část výuky bude věnována kultuře anglický mluvících zemí literatura, divadlo, hudba, poezie, národní zvyky atd. Pro úspěšné absolvování tohoto semináře se od studentů očekává aktivní účast a spolupodílení se na průběhu výuky. Seminář si nelze odsedět - studenti budou hodnoceni za aktivitu během hodin, spolupráci a jejich přínos k výuce. Odměnou jim pak bude skutečnost, že se následná maturitní zkouška z AJ promění v úsměvnou formalitu.

2 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ 4. ROČNÍK školní rok Vyučující: V. Hercoková Rozšíření učiva těchto témat: - obecné vlastnosti živých organismů - fyziologie rostlin látkový metabolismus rostlin - vybrané kapitoly ze zoologie - biologie a fyziologie člověka - rozšíření učiva z genetiky - opakování jednotlivých maturitních témat Cíl: Příprava studentů k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům na vysoké školy V Jilemnici

3 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 4. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty čtvrtých ročníků 8.O, 4.B, 4.A NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva obecné biologie a základů genetiky - cytologie - laboratorní práce- buňka - nukleové kyseliny, proteosyntéza- rozdíl prokaryota, eukaryota 2. Příprava studentů k maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky na Vš přírodovědného směru ( přípravné testy)

4 DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ školní rok 2012/2013 TŘÍDY: 4. A, 4. B, 8. O VYUČUJÍCÍ: Miroslava Vydrová OBSAH: Kapitoly z českých a světových dějin. CÍLE: Seminář chce prohloubit znalosti ze všech klíčových období světových i českých dějin, napomoci k pochopení nejenom širokých historických souvislostí, ale také vývoje českých zemí v kontextu dějin Evropy. Budou připomenuty také významné osobnosti ze všech oblastí a období historie (politických dějin, dějin umění, vědy, techniky...), které se významně zapsaly do dějin. NÁPLŇ: 1. osobnosti v kontextu významných událostí českých a světových dějin s důrazem na odhalení historických a společenských souvislostí a posouzení důsledků jejich působení pro společnost 2. vytvoření historických chronologií pro jednotlivá historická období (tj. uspořádání významných dat pro snazší pochopení vzájemných souvislostí) 3. podle potřeb účastníků semináře opakování maturitních témat, případně pojmů k přijímacím zkouškám na VŠ ze společensko-vědního základu VYUŽITÍ: Získané znalosti napomohou k systematickému zopakování a utřídění středoškolského učiva, což usnadní přípravu k maturitě, ale i přijímacím zkouškám na VŠ.

5 !"#$ % &&'(!""#$" %'#)(& #'*&+#"&) ),&'(&-!'''"("'")&'!"*+, '")#%-.&"&#$ "'"'/"&'"'0. "%""1 2$'&'''"&$$" & 3""''#+++,&)4" '"'$#%5+6+++,'7#&'" %89:;&<7&"$" A"#'$B'*#&>1 1"9C;&'""$ -$'""&9;9&!"*"'" '""-""$7"# #"(' ' '!$"$(D"!"#$'

6 FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ Třída: OKTÁVA, 4.A, 4.B školní rok: 2012/2013 Vyučující: Mgr. Jaroslav Podzimek počet hodin: 2/týden => 64 hodin/rok UČIVO: Září.. Fyzika mikrosvěta Kvantová fyzika- fotoelektrický jev. Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, foton, energie fotonu. Vlnové vlastnosti mikročástic a jejich experimentální ověření. Říjen.. Kvantová fyzika - Korpuskulární a vlnová povaha záření a částic. Fyzika elektronového obalu elektronový obal atomu, kvantování energie atomu. Čárové spektrum atomu vodíku. Listopad.. Kvantová fyzika - Emise a absorpce světla atomem, emisní a absorpční spektrum. Laser. Prosinec.. Jaderná fyzika metody detekce částic, urychlovače částic. Složení atomového jádra, izotopy. Vazební energie jádra. Syntéza a štěpení jader, řetězová reakce. Leden.. Jaderný reaktor a jaderná elektrárna. přirozená a umělá radioaktivita, poločas přeměny. Radionuklidy. Únor Speciální teorie relativity Prostor a čas v klasické mechanice. Vznik speciální teorie relativity. Relativní současnost, dilatace času a kontrakce délek. Relativistická hmotnost, vztah mezi energií a hmotnosti tělesa Březen.. Astrofyzika tělesa sluneční soustavy. Základní charakteristiky planet sluneční soustavy. Duben. Astrofyzika Vznik a vývoj hvězd. Zdroj energie ve hvězdách. Stavba a vývoj vesmíru. Květen + další prohlubování učiva s ohledem na navazující studijní obory na VŠ. (např. medicína, farmacie,strojírenství, elektrotechnika, tělesná výchova biofyzika,...) Cíle semináře:- rozšíření, doplnění a upevnění poznatků ze základních kapitol fyziky - získání větší zručnosti a zkušenosti při řešení fyzikálních problémů - utvoření uceleného obrazu o nejdůležitějších částech fyziky - příprava k přijímacím zkouškám z fyziky na VŠ - pomoc studentům při přípravě k maturitě z fyziky

7 CHEMICKÝ SEMINÁŘ PRO 4. ROČNÍK Vyučující: Mgr. Jaroslav Podzimek Náplň semináře: - doplnění a rozšíření chemického názvosloví - další typy chemických výpočtů - praktické úlohy /např. z analytické chemie/ - některé kapitoly z obecné chemie /rovnováhy, kinetika, termochemie,.../ - chemie přírodních látek - základy biochemie Cíle semináře: - bezpečné zvládnutí anorganického i organického názvosloví, všech typů chemických výpočtů - získání praktických dovedností v chemické laboratoři - doplnění a rozšíření učiva nutného pro přijímací zkoušky na VŠ /fakulty lékařské, farmaceutická, přírodovědecká, chemicko-technologické, zemědělské a lesnické, ŽP,.../ V Jilemnici dne

8 KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE Vyučující: Mgr. Pavel Koudelka Školní rok: 2012/13 Dotace: 2hod. týdně Cílová skupina: 4.A, 4.B, 8.O Charakteristika předmětu Konverzace v německém jazyce Předmět Konverzace v německém jazyce se vyučuje jako volitelný předmět (seminář) ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě a oktávě víceletého gymnázia a spadá do oboru Další cizí jazyk ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Seminář je koncipován jako dva jednoroční kurzy nabízené v obou ročnících v hodinové dotaci dvou hodin týdně a je určen zájemců o složení profilové maturitní zkoušky z německého jazyka, jednak žákům usilujícím o dosažení jazykových znalostí a dovedností přesahujících úroveň B1 podle Společného evropského jazykového rámce. Dvouletý předmět pro žáky 3. a 4. ročníku. Předmět je určen těm studentům, kteří chtějí prohloubit a rozvinout své řečové dovednosti, případně překonat strach, zábrany či rozpaky, které někdy při ústní komunikaci pociťují. Náplň výuky je rozšiřování slovní zásoby podle tematických okruhů týkajících se běžného života, seznámení se základními reáliemi německy mluvících zemí, práce s aktuálními texty. Cílem předmětu je také zautomatizovat studentovu slovní zásobu, případně ji rozšířit a motivovat studenta k vyhledávání kontaktů s mluveným jazykem, k dalšímu studiu německého jazyka a k složení náročnějších jazykových zkoušek. V tomto předmětu nejde o výuku gramatiky, nýbrž o prohlubování konverzačních schopností a rozšiřování slovní zásoby. V oktávě a 4. ročníku je zařazeno průřezové téma Mediální výchova. Nejsou mu věnovány zvláštní vyučovací hodiny, ale učitelé a žáci na uvedené téma diskutují, téma je obsaženo i v žákovských prezentacích. Doporučené učebnice: Němčina Maturitní příprava, kolektiv autorů, Infoa

9 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ školní rok 2012/2013 TŘÍDY: 4. A, 4. B, 8. O VYUČUJÍCÍ: Miroslava Vydrová OBSAH: Významná díla české a světové literatury CÍLE: Seminář navazuje na dosud získané znalosti z hodin literatury. Jeho cílem je zlepšit orientaci v oblasti literární historie (od starověku po současnou literaturu), zopakovat hlavní pojmy literární teorie a získat praktické zkušenosti s komplexním rozborem textů (vše s důrazem na práci s primárními zdroji, tj. na základě poznatků z vlastní četby). NÁPLŇ: 1. pojmy z literární teorie, jejichž znalost je nutná pro literární rozbory děl u maturity 2. základní znaky jednotlivých literárních období (od antiky po současnost), typizace postav, porovnávání tvorby autorů daného období, historicko-společenský kontext rozbor a interpretace děl ze školního seznamu literatury k maturitě 4. práce s neuměleckými texty (lit. styl, útvar, jazykové prostředky, specifické znaky...) VYUŽITÍ: Seminář je koncipován tak, aby získané dovednosti vyhovovaly nové podobě maturity (především ústní zkoušky).získané znalosti a dovednosti tedy napomohou při přípravě k maturitě a následně k přijímacím zkouškám z českého jazyka na VŠ. V neposlední řadě mohou usnadnit výběr titulů k další individuální četbě a motivovat k hlubšímu zájmu o literaturu.

10 !"# $%&"' % (") )"" *& (")+, -.( -/"+% &%! %/.()+0 1#)-)' #)"+" # $ $! %! $!!! &! '()!! * +$, *$! $%! " -* $ %!! * *! *2/% 3'4./0." 5(- 6/1 *(- (") *& (")+, -.( 2 '.6 -/ 4 5$! -/"*+) ("), -( 2 $$ #)"+ %/.()+0 1#)-)' 4 *!!! )+)*) 3, )')2) "" 1()/"6 -"'%') 7% *! 6/ (")/ )7)/!! " 8 * 3'" (")+, -"'%' 1' )+)*) )')2) ""! ")1)+" " 9* & 5" 8#(- 6/ ')/"#4 '.9)2+, %4: (") )") 2 3 " *6 *& (")+, -.( 2 $ :!% "+6 -/ 2 ; #! < ; -6 = '#)-.6 -/ 2 > >! &$ = >3 ))' -/ 2 #! 3!! '3? & -/ 9?! ('"+"'/%'; '+)' 1)/"'/%' 2 A 3? > B /"'/%' 2 =** B )1'0 )("'/%' 2!!! A C )'6 -/ < '() 2? D 9 E '! F!? )*! ;! )!?! >&! #5! '.6 -/ 1(" '() 2 #G )'6 -/ 1(" '() 2 )! 7! ' H! 9 ' I C >! 3 '.6 -/ 1(" '() 2 7J A!$ >G K! L C )'6 -/ 1(" '() 2 =* -! A$& 7! 9 M #! #$! ("-6 -/ 2! %/.()+0 1#)-)' *(- 6"

11 ANGLICKÁ KONVERZACE školní rok Třídy: 4.B, Oktáva Vyučující: Mgr. Dana Hanušová CÍLE: rozšířit slovní zásobu zdokonalit porozumění psanému a mluvenému slovu motivovat studenty k dalšímu studiu anglického jazyka rozvinou schopnost hovořit o různých tématech a vyjádřit svůj vlastní názor naučit studenty reagovat pohotově a vhodně na situace v běžném životě usnadnit přípravu k maturitní zkoušce NÁPLŇ: rozšiřování slovní zásoby podle tématických okruhů a konverzačně zaměřených materiálů, práce s aktuálními tématy, poslechy písní, rozbory filmů MATERIÁLY: časopisy, internet, literatura, filmy, písničky, konverzačně zaměřené materiály,video

12 Seminá matematiky 4. roník Gymnázium a SOŠ Jilemnice Školní rok: 2012/13 Tídy: 4.A, 4.B, 8.O Obsah: 1) Komplexní ísla vlastnosti geometrické znázornní rovnice v oboru komplexních ísel Základní znalosti komplexních ísel jsou pedpokladem pro úspšné zvládnutí profilové ásti maturitní zkoušky z matematiky a spolené ásti maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti. Komplexní ísla jsou dležitá i pro studium na technických, matematicko-fyzikálních a pírodovdných fakultách. 2) Shrnutí, zopakování a doplnní vybraných kapitol stedoškolské matematiky íselné obory algebraické výrazy rovnice a nerovnice funkce posloupnosti a ady, finanní matematika planimetrie stereometrie analytická geometrie kombinatorika, pravdpodobnost, statistika diferenciální a integrální poet Vybrané pasáže budou prezentovány formou dataprojektoru s využitím vhodných webových aplikací (matematické Java aplety, Cabri geometrie, apod.). 3) Úastníci semináe budou seznámeni s ukázkovými píklady spolené ásti maturitní zkoušky z matematiky v základní i vyšší úrovni obtížnosti. 4) Uivo bude doplnno zajímavými matematickými úlohami, které si pipravují úastníci semináe, úlohami z matematických soutží apod. Vyuující: Mojmír Zemánek 2. dubna 2012

13 SEMINÁŘ ANGLICKÉ KONVERZACE Pro:budoucí 4.ročník + 8.O (škol.rok ) Vyučující: Mgr.Věra Šimůnková Náplň semináře: Seminář by měl navazovat na stávající seminář pro 3.ročník (3.A) a 7.O. Jedná se o nástavbu nad klasické rozvrhové hodiny anglického jazyka, v kterých je hlavní důraz kladen spíše na probírání a procvičení gramatiky a rámcové slovní zásoby, kde však není již tolik prostoru pro konverzaci. Tento seminář anglické konverzace vám proto nabízí: cílenou přípravu k maturitní zkoušce z anglického jazyka rozšíření vaší slovní zásoby k různým tématům možnost procvičit si tuto slovní zásobu s důrazem na mluvení, tedy v nejrůznějších konverzačních situacích možnost naučit se samostatně vyjádřit svůj názor na cokoli a podpořit tento svůj názor adekvátními argumenty možnost procvičit si pohotové reagování na otázky docílit určité plynulosti vašeho projevu v anglickém jazyce Do jaké míry se podaří naplnit výše zmíněné body však též záleží na přístupu samotných studentů, od kterých se očekává co nejaktivnější spolupráce v hodinách, maximální využití prostoru pro diskusi a včasné splnění případné na doma zadané samostatné práce. Hodnocení studentů pak bude přímo úměrné jejich zapojení v semináři. Po absolvování tohoto semináře by studenty u maturitní zkoušky z anglického jazyka nemělo nic nepříjemně překvapit.

14 Seminář Teorie tělesné přípravy a regenerace jednoletý, pro 4.A a 8.O ve školním roce Cíl semináře: úloha tělesného pohybu a regenerace v nárocích současného životního rytmu, začlenění různých forem pohybu do studijního a pracovního režimu. Hodinová dotace: dvě hodiny týdně Systém výuky: seminární práce studentů na daná témata, praktická práce z oboru masáží, řešení sporných otázek z oblasti pozitivního a negativního působení pohybové zátěže na lidský organismus formou diskuzí Témata semináře: fyziologické a morfologické změny v organismu člověka v závislosti na pohybové činnosti základy anatomického názvosloví a svalové práce adekvátní formy zatížení ve všech vývojových obdobích, rizika poškození organismu výživové faktory při sportovním zatížení, udržení ITH, aerobní a anaerobní metabolismus význam regenerace, regenerační prostředky a formy v různých věkových kategoriích teorie masáže s možností absolvování masérského kurzu / zakončeno akreditovanou zkouškou / prevence úrazů při pohybovém zatížení, základy tapingu pohybová činnost při fyzickém nebo mentálním omezení Vyučující: Mgr. Vlasta Zlesáková

15 Ruština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN. V osmé nejlidnatější zemi na světě hovoří 150 milionů obyvatel rusky. Můžete i vy! Seminář ruštiny pro pokročilé ze 4. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. ročníku osmiletého gymnázia, dále pokročilí ze 3. ročníků a septimy Školní rok: 2012/2013 Dotace: jednoletý s možností návaznosti ve 4. ročníku 2 hodiny týdně Cíl: Úplné osvojení azbuky v psané i čtené podobě. Poučení o přízvuku, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik, upozornění na pohyblivý přízvuk, intonaci, výslovnosti. Ovládnutí základní a širší gramatiky. Získání slovní zásoby pro jednotlivá konverzační témata: Představování, dotazy a odpovědi, pozdravy při setkání a loučení, dotazy a odpovědi odkud kdo je, představování, kde kdo bydlí, kolik je komu let, který jazyk kdo zná, pozvání na návštěvu, poděkování, omluva, dotazy a odpovědi při telefonování, vyjádření radosti a údivu, odstraňování jazykových nedorozumění. Dotazy a odpovědi, jak se co řekne rusky, o rodině, čím kdo je, čím chce být, kdo kde pracuje. Pozvání do kina, do divadla, na výstavu. Dotazy a odpovědi co kdo rád dělá a nedělá, jaký má týdenní program, jak koupit lístky, o zájmové činnosti. Psaní adresy, dopisu, odpověď na inzerát. Orientace ve školní budově, dotazy a odpovědi o studiu, o předmětech, o rozvrhu hodin, o známkách, Orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování. Stravování. Seznámení s vybranými reáliemi. Vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu, vyjádření radosti a lítosti, vyjádření srovnání. Vyjádření dojmů z prohlídky města. Vyprávění o pamětihodnostech města a jeho současnosti, vyprávění o cestování, kariéře. Obsah: Azbuka Gramatika Konverzace Písně Literatura Reálie Učebnice: Raduga po novomu 2 (Радуга по-новому 1) Raduga po novomu 2 - pracovní sešit s přílohou Forma výuky: výklad, poslech, práce s textem, skupinová práce, práce s multimedii V Jilemnici dne Vyučující: PaedDr.. Nataša Nováková

16 !"#$ %&'(%&)(*&+ +,-. /01!" # $% &! '! $!! ( #)!)# )( # # $) $!*+)(&! & ( (',!%! - $..! )& %!(/) ' 0!!-%!!!! )/) ()&!%! &!' %!-!&)&$(-! /' +,- 1'2 #! 11'! 111'3 # ( ( $ 1'2( # # $ ', # $ 1' $ & ( 11',(&! & ((' 111'4 (4#'5 6

17 ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ 4. ROČNÍK školní rok Vyučující: V. Hercoková Rozšíření učiva těchto témat: - fyzická geografie: atmosféra, hydrosféra, pedosféra, kryosféra kartografie - práce s mapou, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, GPS - regionální geografie - vybrané regiony Evropy, Ameriky, Austrálie, Asie a Česká republika - socioekonomická geografie - složení obyvatelstva, národy, jazyky, náboženství, hospodářství, politická situace současného světa - opakování jednotlivých témat dle požadavků studentů Cíl: Příprava studentů k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům na vysoké školy V Jilemnici

18 l Zeměpisný seminář školní rok jednoletý, pro čtvrté ročníky,oktávu Cíl semináře: prohloubení učiva z geografie Hodinová dotace: dvě hodiny týdně Systém výuky: seminární práce studentů na daná témata, diskuze nad spornými otázkami z oblasti socioekonomické i fyzickogeografické Témata: OFZ: planetární geografie, moderní kartografické techniky,povodňové stavy,hurikány, globální oteplování, vodní hospodářství, antropogenní vlivy na jednotlivé sféry, prognózy vývoje jednotlivých biomů Témata SEZ: cíle humánní geografie, sídla- současný stav a problematika, problematika hlavních regionů světového hospodářsví, nadnárodní organizace a jejich současný význam, politická geografie, aktuální změny na mapě světa, aktuální politicko geografické události Vyučující. Mgr. Vlasta Zlesáková

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg.

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program GML (osmileté studium) (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) kód studia :

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více