Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Michaela Orságová, Bc. Jarmila Maršalíková List :. září. říjen. listopad Opakování učiva prvního ročníku REVISION + UNIT I. G: verb be, have, possessive adjectives, plurals, this/that/these/those T: MY FAMILY UNIT II. G: present simple, a/an, possessive s T: MY DAILY PROGRAMME UNIT III. G: adjectives, telling the time, adverbs of frequency, preposition of time T: HOBBIES/FREE TIME procvičuje zájmena, tvoření plurálu atd. - žáci se navzájem představují a sdělují si informace o sobě - charakterizuje členy své rodiny sebe - diskutuje o vztazích v rodině - napíše dopis příteli o rodině - popíše fotografii - správně používá přítomný čas prostý - zvládne tvoření otázky na podmět i předmět - dodržuje pravopis. os. j. č. - popíše svůj denní režim - používá předložky času - rozliší a používá příslovce častosti - rozlišuje a používá různé tvary zájmen - vypráví o svých zálibách, prázdninách a o využití volného času po vyučování - plánuje svůj volný čas - píše pohled z dovolené. pros. 5. leden UNIT IV. G: can/can t, like+ ( verb+ -ing), object pronouns, possessive pronouns T: HOUSING. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UNIT V. G: past simple of be, past simple regular/irregular verbs používá modální slovesa a předložky času - rozliší a používá příslovce častosti - rozlišuje a používá různé tvary zájmen - chápe vyjádření zájmena svůj - sdělí kde bydlí - popíše místo, polohu, dům, místnosti, vybavení, napíše - vyjádří svůj názor, výhody a nevýhody bydlení, dojíždění do školy - používá nepravidelná slovesa v minulém čase - zná zásady tvoření minulého času používá sloveso v otázce i záporu OPRAVA. KONTROLNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 7.

2 6. únor 7. březen 8. duben UNIT VI. G: there is/are, there was/were, present continous T: MEALS UNIT VII. G: a/an, some/ any, how much/ many, be going to T: TRAVELLING UNIT VIII. G: comparative adjectives, superlative adjectives, would like to/ like, adverbs T: SPORTS AND GAMES vyjádří výskyt věcí - využívá přítomný čas průběhový i pro vyjádření budoucího děje - zvládne základní slovní obraty v restauraci s partnerem - umí se orientovat v jídelním lístku - zvládne objednávání a placení v restauraci - prezentuje svůj názor na zdravý způsob stravování - rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - dokáže diskutovat o plánech, předložit návrh, pozvání - orientuje se na letištním, vlakovém i autobusovém terminálu - zjistí hlavní spoje, objedná jízdenky - vybere informaci z průvodce, naplánuje cestu - rozhovor ve dvojicích - rozlišuje would like a like - používá příslovce - podá písemnou zprávu o oblíbených sportech a aktivitách na naší škole - diskutuje o významu sportu v životě a zdravém životním stylu 9. květen 0. červen. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UNIT VIIII. G: present perfect, present perfect or past simple T: SHOPPING REVISION Práce s časopisy a internetem, písně. KONTROLNÍ PRÁCE (příprava, oprava) osvojí pravidla používání předpřítomného času - rozlišuje použití předpřítomného a minulého času - popisuje cestu k nákupnímu centru - požádá o zboží v obchodě, zeptá se na cenu, požádá o jinou velikost - diskutuje o výhodách a nevýhodách malých a velkých obchodů - vyhledává a zpracovává informace z nejrůznějších zdrojů - vyhledává klíčová slova v textu - autoevaluace Schválil dne: ředitelka školy předsedkyně sekce

3 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A, B Poč.listů: Učitel: Bc. K. Kramolišová List :. Úvod do studia literatury, funkce umělecké literatury, základní literárněvědné pojmy, opakování pravopisu ze základní školy, jazyk a řeč, jazyková kultura. Používání jazykových příruček.. Nejstarší literární památky, Mezopotámie, Egypt, Čína. Literatura a kultura řecká a římská, odkaz křesťanství, bible.. Písemnictví středověku, epické a lyrické skladby, středověká satira, kroniky, legendy. Sloh: obecné poučení o slohu, vypravování jeho podstata, syntax a jazyk, hlavní znaky a kompozice. Kontrolní slohová práce. Husovi předchůdci a literatura doby husitské, osobnost a význam Jana Husa, Husovi pokračovatelé. Kultura osobního projevu, různá cvičení z oblasti komunikace. 5. Humanismus, renesance, atmosféra doby a kultura, významné památky. Renesanční literatura: Itálie, Francie, Španělsko, Anglie. Kultura osobního projevu. 6. Humanismus a renesance v Čechách, český a latinský humanismus, literatura doby pobělohorské, barokní literatura a umění, Bible kralická a její význam. Vývoj češtiny, projevy mluvené a psané 7. Osobnost, dílo a význam J. A. Komenského, nové umělecké směry: klasicismus a osvícenství hlavní znaky a jejich představitelé. Německý preromantismus a jeho vliv na českou kulturu hod Poznámky Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 9. století Prokop: Čítanka k Dějinám literatury Fucimanová: Sloh Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: skupinová práce, diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Hledají návaznosti v dalších kulturách Metody: práce s médii, využití prostředků ICT, budou uplatňovány i výše zmíněné metody. Metody: samostudium, domácí práce, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT. Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Metody: práce s textem, práce v týmu,diskuse, besedy, rozvoj tvořivého myšlení, využití různých zdrojů ICT Metody: aktivní účast v diskusích, práce s textem, projekty a samostatné práce, metoda objevování a řízeného objevování Národní obrození předpoklady vzniku, průběh, 7. Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní,

4 hlavní představitelé, vliv na vývoj češtiny a české kultury Slohový útvar referát kompozice, jazyk, syntax, mluvený a psaný referát, stylistická cvičení, kontrolní práce Spisovná čeština, obecná čeština a nářečí, význam slova a jeho obměny, technika mluveného slova, nonverbální prostředky. Shrnutí probraného učiva a opakování. 0. národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah. Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s médii, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých Metody: domácí práce, samostudium, kolektivní hry. Žák adekvátně využívá slovní zásobu, vyjadřuje se obratně, jazykově správně Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

5 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Dějepis Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A, B Poč.listů: Učitel: Mgr. Martina Trčková List :. Úvodní hodina, plán práce Význam a zdroje poznání minulosti Dějiny 0.stol.: První světová válka Revoluce v Rusku Vznik ČSR. Vývoj republiky 98-5 Autoritativní režimy Světová hospodářská krize a její důsledky Mezinárodní vztahy mezi válkami Mnichov a Druhá republika. Druhá světová válka Protektorát Čechy a Morava,odboj Bilance války, osvobození Svět po r.95 studená válka Československo Vývoj USA ve. pol. 0. stol. Vývoj SSSR, první krize sovětského bloku Pražské jaro, invaze spojeneckých vojsk Proces normalizace Sametová revoluce 5. Demokratizace ČSR a ekonomické reformy Rozdělení ČSR Globální problémy současného světa Shrnutí a opakování dějin 0.století Antická hmotná a duchovní kultura Evropa za raného středověku 6. Počátky českého státu Románská kultura Arabská říše Anglické a francouzské soupeření Použití učebnice Čapek, Pátek: Dějepis pro SOŠ Kompetence a výsledky vzdělání: žák objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejích výkladů, vysvětlí přínos studovaného oboru pro společnost, uplatňuje různé způsoby práce s textem Metody práce: učení se z textu a vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojů, diskuze Žák charakterizuje první Československou republiku, sleduje vývoj česko-německých vztahů, seznámí se s totalitními režimy, osvojí si různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, pořizuje si poznámky Metody: učení se ze zkušeností, projekty a samostatné práce, domácí úkoly Žáci objasní cíle válčících stran ve.sv.v., její totální charakter a výsledky, s porozuměním poslouchají mluvené projevy, pořizují si poznámky, spolupracují při řešení problémů ve skupinách, formulují a obhajují své názory a postoje Metody: dokumentární filmy a jejich rozbor, týmová práce, řízená diskuze, využití ICT Žák chápe příčiny politického vývoje v ČSR ve. pol. 0. století, popíše vývoj v sovětském a demokratickém bloku, uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů, kriticky přistupuje k získaným informacím Metody: referáty, učení ze zkušeností, beseda, práce s dobovými dokumenty Žák uvede příčiny rozpadu mocenských bloků a důvody zavedení demokratických principů v ČR, doloží, s jakými problémy se potýká soudobý svět, debatuje o možných řešeních, své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle, přijímá kritiku i radu, zhodnotí celkový vývoj evropské kultury, vysvětlí přínos antických ideálů pro další epochy Metody: učení ze zkušeností, obhajoba, obžaloba, práce s textem, samostatná práce Žák dokáže srovnat západní a východní svět v období středověkých dějin, vysvětlí důvod světské a církevní moci, uvědomuje si nutnost podpory místní, národní, evropské i světové kultury

6 Svatá říše římská a církev 7. Gotika Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků Husitství Nástup Habsburků na český trůn Zámořské objevy 8. Renesance a humanismus Evropská reformace v 6. století Baroko Třicetiletá válka Klasicismus a osvícenství České země za Marie Terezie a Josefa II. 9. Vznik USA Velká francouzská revoluce Napoleonská Francie a Evropa Revoluce 88-9 v Evropě Vznik velkých národních států 0. Dualismus v Rakouské monarchii Život na přelomu století 9. a 0. století Cesta k. světové válce Závěr výuky, shrnutí učiva Opakování probraného učiva Metody: práce ve skupinách, projekty a samostatná práce, výklad, přednáška Žák popíše vývoj státu za Přemyslovců a Lucemburků, vyloží příčiny a důsledky změny v myšlení lidstva, zaznamená důležité objevy, vynálezy, diskutuje o svobodě náboženství, přijímá a plní svěřené úkoly Metody: práce s ICT, prezentace referátů, dialog Žák charakterizuje pojem rekatolizace, vysvětlí principy vzniku osvícenství, charakterizuje pojem osvícenský absolutismus, uznává hodnotu života, odpovědnost za vlastní život Metody: týmová práce, referáty, poslech hudebních ukázek dané epochy Žák uvede příčiny a průběh vytvoření nových společenských zřízení a států, důležité reformy, objasní důležitost boje za svobodu a národní svébytnost Metody: učení se z textu, besedy, exkurze, četba ukázek z beletrie, rozbor textu Žák charakterizuje snahy národů o samostatnost, dojde ke shrnutí a opakování probraného učiva. Metody: tematické hry, kvízy, křížovky, dialog, řízená diskuze Schválila dne:. ředitelka školy... předsedkyně sekce

7 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : I. Úvod do předmětu Fyzika jako vědní disciplína a základ techniky - seznámí se s obsahem učiva a s podmínkami pro úspěšné ukončení ročníku Fyzikální veličiny zná pojem fyzikální veličiny jako měřitelné vlastnosti těles nebo polí je seznámen se soustavou SI a používá a převádí základní a odvozené jednotky, jejich násobky a díly v souladu s touto soustavou, používá vedlejší jednotky - umí zpracovat chyby vyzikálních měření - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - správně používali a převáděli běžné jednotky Jednotky SI, převody jednotek II. Mechanika Relativnost klidu a pohybu 5 - chápe pojem hmotného bodu jako fyzikální model - ví, že klid a pohyb těles jsou relativní, že poloha tělesa závisí na zvolené vztažné soustavě Dráha a rychlost hmotného bodu 6 Rovnoměrný přímočarý pohyb 7 - rozlišuje druhy pohybu podle trajektorie a podle změny rychlosti - charakterizuje rovnoměrný přímočarý pohyb slovně, pomocí vzorců i grafických závislostí - řeší jednoduché úlohy početně i graficky Rovnoměrně zrychlený pohyb 9 - charakterizuje rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : slovně, pomocí vzorců i grafických závislostí - umí číst a vytvářet různé formy grafického znázornění Rovnoměrně zpomalený pohyb Volný pád - chápe volný pád jako rovnoměrně zrychlený pohyb řeší jednoduché úlohy početně i graficky Skládání pohybů - chápe podstatu skládání pohybů a řeší úlohy Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici 5 - charakterizuje rovnoměrný pohyb po kružnici - používá pojmy frekvence, perioda, obvodová a úhlová rychlost, dostředivé zrychlení Opakování 6 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení). Newtonovy pohybové zákony 9 - ví, že síla je projevem vzájemného působení těles, má deformační a pohybové účinky - znázorní síly působící na hmotný bod a určí jejich výslednici - zná podmínky platnosti Newtonových pohybových zákonů, umí uvést příklady jejich projevů Hybnost tělesa a impuls síly, zákon zachování hybnosti 0 - řeší úlohy s použitím vztahu F=ma - chápe pojmy hybnost tělesa a impuls síly a jejich vzájemný vztah - vyjádří zákon zachování hybnosti pro izolovanou soustavu dvou těles a užívá jej při řešení úloh Síly působící proti pohybu tělesa - aplikuje zákony dynamiky na jev

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : tření Síly působící při rovnoměrném pohybu po kružnici - chápe význam a smysl dostředivé,odstředivé a setrvačné síly Inenciální a neinenciální vztažné soustavy - zná pojem inerciální a neinerciální soustava Laboratorní práce č. Opakování 5 laboratorní práce měření koeficientu smykové ho tření - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech Mechanická práce 6 - interpretuje vztah pro výpočet mechanické práce, uvádí příklady, kdy těleso práci koná a kdy práci nekoná Mechanická energie 8 - zná vztahy pro výpočet kinetické a potenciální energie tíhové a užívá je k řešení jednoduchých úloh Zákon zachování mechanické energie 9 - zná podstatu zákona zachování mechanické energie, ví, že jde o obecně platný princip, umí vysvětlit přeměny kinetické energie v potenciální a naopak na konkrétních příkladech Výkon a účinnost 0 - chápe pojmy výkon, příkon a účinnost a řeší jednoduché úlohy z praxe s použitím příslušných vztahů - zná souvislost změny energie s konáním práce Gravitační zákon - osvojí si poznatek o vzájemném silovém působení mezi hmotnými objekty

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - zná vyjádření Newtonova gravitačního zákona slovně i příslušný vztah Gravitační a tíhové pole Země, umělé družice Země - zná souvislost mezi gravitační silou a gravitačním zrychlením - rozlišuje mezi gravitační silou a tíhovou silou Keplerovy zákony 6 - zná obsah Keplerových zákonů a aplikuje je na pohyb těles ve Sluneční soustavě Sluneční soustava 7 - interpretuje základní poznatky o Sluneční soustavě a vypracuje na toto téma samostatně referát Astrofyzika 9 Tlak v kapalině, Pascalův zákon 0 - zná a aktivně používá pojmy tlak, tlaková síla, vztlaková síla, objemový průtok, včetně jednotek - zná znění Pascalova a Archimédova zákona a používá je při řešení jednoduchých úloh Hydrostatický tlak,hydraulika Archimedův zákon Ustálené proudění, rovnice kontinuity toku 5 - popíše proudění ideální i reálné kapaliny vodorovnou trubicí, obtékání tělesa tekutinou a vznik odporové síly Bernouliho rovnice 6 - formuluje rovnici spojitosti a Bernoulliho rovnici proudící kapaliny a používá je při řešení jednoduchých úloh, uvědomuje si souvislost mezi rovnicí spojitosti a zákonem zachování hmotnosti a Bernoulliho rovnicí a zákonem zachování energie

11 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Proudění reálné tekutiny, odpor prostředí,opakování 8 - aplikuje znalosti z mechaniky tekutin na fyziku letu - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech III. Molekulová fyzika a termodynamika 0 Kinetická teorie látek 9 - zná základní předpoklady kinetické teorie stavby látek, uvádí příklady, které tyto předpoklady potvrzují - dovede popsat silové působení mezi částicemi látky - porozumí smyslu Gaussovy křivky Rovnovážný stav soustavy 50 - chápe pojem rovnovážný stav látky Vnitřní energie soustavy, teplo 5 - chápe pojem vnitřní energie a její vnější projev teplo Teplota, tepelná kapacita, 55 - umí popsat základní teplotní stupnice a zná jejich význam v praktickém životě i odborné praxi chápe význam tepelné kapacity v technické praxi i v přírodě Kalorimetrická rovnice 57 - umí aplikovat při tepelné výměně kalorimetrickou rovnici Šíření tepla, Laboratorní práce č dokáže aplikovat vztahy pro šíření tepla na tepelné ztráty budov - LP ověření platnosti kalorimetrické rovnice Ideální plyn 6 - chápe a používá pojem ideální plyn jako fzikální model, zná rozdíl mezi ideálním a reálným plynem Stavová rovnice ideálního plynu 6 - charakterizuje stav ideálního plynu a jeho změnu pomocí stavové rovnice Jednoduché děje s ideálním plynem 66 - charakterizuje jednoduché tepelné

12 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : děje v plynech slovně i vztahem mezi stavovými veličinami, graficky zakreslí průběh děje, chápe souvislost mezi stavovou rovnicí a zákony pro děje izobarický, izochorický a izotermický - chápe adiabatický děj a jeho praktické užití - zná rozdělení a užití tepelných motorů a chápe souvislosti s tepelnými ději - chápe. termodynamický zákon a charakterizuje perpetum mobile druhého druhu Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin 68 - vysvětlí závislost změny rozměrů pevné látky na změně teploty - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci na technických děl - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech Schválil dne :.8.0 ředitelka školy... předseda sekce

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Úvod do studia Plán učiva, předmět chemie, chemické obory. definuje chemii jako vědu Látky, směsi, chemické látky. rozlišuje pojmy chemicky čistá látka a směs, popíše metody dělení směsí a uvede příklady využití metod v praxi Roztoky, složení roztoků, výpočty. 6 definuje roztok, uvede druhy roztoků, vypočte koncentraci roztoku Chemické prvky a sloučeniny. 7 rozlišuje pojmy prvek a sloučenina Atomy, molekuly, ionty. 8 definuje stavební částice látek Názvosloví anorganických látek, oxidační číslo. zná chemické značky prvků, umí vytvořit vzorce a názvy binárních sloučenin, kyselin a jejich solí Látkové množství. definuje mol, vypočítá molární hmotnost a objem látky Výpočty z chemického vzorce. vypočítá procentové složení látky. Obecná chemie 8 Stavba atomu. Elektronová konfigurace atomu. 7 zná stavbu atomu, napíše konfiguraci atomů Periodická soustava prvků. Periodický zákon. 9 vysvětlí zákonitosti v periodické soustavě Chemická vazba, typy chemických vazeb. popíše vznik chemické vazby, vysvětlí pojem elektronegativita, zná druhy chemické vazby Chemické rovnice. vysvětlí zápis chemické rovnice Výpočty z chemických rovnic. provádí jednoduché výpočty s řešením praktických chemických problémů Termochemie. Reakční kinetika. 6 vysvětlí termochemické zákony, uvede faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Typy chemických reakcí. Neutralizace, ph. 9 uvede druhy reakcí, definuje kyselinu a zásadu, vysvětlí neutralizaci a její praktické využití Redoxní reakce. Elektrolýza. charakterizuje redoxní reakce a popíše princip elektrolýzy a její využití. Anorganická chemie Nejdůležitější prvky pro život na Zemi H, O, voda, X, S, N, P, C. rozlišuje kovy a nekovy, popíše vlastnosti vybraných nekovových prvků, uvede jejich významné sloučeniny a užití v praxi a v běžném životě Kovy. Charakteristika, výroba. 5 popíše vlastnosti kovů, uvede hlavní způsoby jejich výroby Koroze kovů. Ochrana kovů proti korozi. 7 vysvětlí podstatu koroze kovů, uvede možnosti ochrany kovů před korozí Přehled používaných kovů Ca, Al, Sn, Pb, Cu, Zn, Hg, Fe. 7 5 charakterizuje vybrané kovy, jejich vlastnosti, typy sloučenin a slitin a jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, zná významné rudy železa, popíše výrobu železa a oceli. Organická chemie Organické sloučeniny, vlastnosti a rozdělení. 55 charakterizuje organické látky, uvede jejich rozdělení Přírodní zdroje uhlovodíků, zpracování. 57 popíše základní surovinové zdroje a jejich

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: Přehled uhlovodíků, významní zástupci alkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny. Deriváty uhlovodíků, významní zástupci. zpracování a využití 6 6 charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich derivátů, tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy, uvede vlastnosti a použití důležitých zástupců Plasty. 65 definuje polymeraci a polykondenzaci, charakterizuje vybrané technicky důležité plasty, popíše jejich vznik a využití v odborné praxi i v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 5. Biochemie Makromolekulární přírodní látky. 67 uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek (bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory) Biochemické děje. 68 popíše proces dýchání a fotosyntézy Schválil dne :.. ředitelka školy... předseda sekce

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tematický plán předmětu: Informační a komunikační technologie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč. hodin týdně: Třída:.A,.B Poč. listů: Učitel: Ing. M. Baričák, Ing. R. Rodková, Ing. J. Martinů List :. Historie PC, hardware 6 Seznámení se způsobem přihlašování na PC, uživatelská jména a hesla. Základní terminologie oboru ICT, jednotky používané ve výpočetní technice. Historie vývoje výpočetní techniky. Komponenty počítače - jejich funkce, význam a základní parametry. Periferie počítače, vstupní a výstupní zařízení jejich funkce, význam a základní parametry. Další druhy počítačů a jejich platformy Právo v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Typy software. Archivace a komprimace dat rozumí základní terminologii z oboru ICT - chápe vztah mezi hardwarem softwarem počítače - popíše blokové schéma počítače, význam jednotlivých bloků, základních komponent a periferních zařízení - samostatně používá počítač a jeho periferie - orientuje se v běžném operačním systému, chápe strukturu dat a možnosti jejich uložení a manipulace s nimi - rozumí systému složek a orientuje se v něm, ovládá operace se soubory a složkami. Operační systém 8 Pracovní plocha, ovládání počítače (pomocí klávesnice a myši), práce s okny. Funkce, struktura, nastavení a přizpůsobení prostředí operačního systému, administrace systému, uživatelské profily. Práce se soubory a složkami, přenos dat mezi aplikacemi práce se schránkou. Aplikace dodávané společně s operačním systémem. Způsoby a možnosti instalace nových aplikací pracuje s aplikacemi pro práci se soubory a složkami (Průzkumník, Total Commander) - dovede nainstalovat aplikační programy - používá systém nápovědy - využívá možnosti předávání dat mezi jednotlivými aplikacemi - je schopen používat aplikace dodávané společně s operačním systémem

16 List:. Textový editor 8 Psaní textu na počítači typografie, kontrola pravopisu. Označování a editace napsaného textu (kopírování, přesouvání, mazání, vyhledávání a nahrazování). Formátování textu, písmo, odstavce, styly, odrážky, číslování, sloupce, generování obsahu, odkazy. Šablony, jejich využití a tvorba. Vkládání dalších objektů do textu (kliparty, obrázky, fotografie, tabulky, grafy). Tvorba a editace tabulky. Vytváření a editace rovnic. Hromadná korespondence, formuláře export a import dat, spolupráce a propojení s dalšími aplikacemi a s Internetem. Uložení dokumentů pro vystavení na Internetu je seznámen a dodržuje běžná typografická pravidla a konvence - používá na uživatelské úrovni textový editor pro tvorbu a editaci libovolných textových dokumentů - formátuje text podle potřeby za použití vhodných nástrojů - vkládá do textu objekty jiných aplikací - je schopen používat dokumenty hromadné korespondence. Internet a jeho využití 0 Struktura celosvětové sítě Internet přenosové protokoly, domény, adresáře. Internetové prohlížeče. Služby sítě Internet. Informace, práce s informacemi, informační zdroje. Vyhledávání informací na Internetu (katalogové, fulltextové). Vystavení vlastních dat na Internetu. Elektronická pošta (poštovní klient, webové rozhraní). Online a offline komunikace, další služby Internetu (chat, diskusní fóra, ICQ, Messenger, videokonference). 5. Počítačové viry získává informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím sítě Internet - dokáže komunikovat elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - pracuje s běžnými prostředky online a offline komunikace, zejména s elektronickou poštou, chatem, diskusními fóry, ICQ Počítačové viry, definice, šíření, projevy Antivirové programy a jejich rozdělení Další škodlivé kódy na počítači SPAM v elektronické poště, způsoby ochrany chápe problematiku počítačových virů a škodlivých programů - používá antivirové programy a další nástroje pro ochranu počítače 6. Prezentace 6 Struktura, funkce a principy prezentace. Pravidla a nástroje pro tvorbu prezentace. Příprava podkladů pro prezentaci, rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace

17 List: vkládání objektů do prezentace, formátování snímků, efekty, animace. Řazení snímků, přechody mezi snímky prezentace, časování, komentáře. Spouštění prezentace, export. Samostatná tvorba prezentace samostatně vytvoří a obhájí prezentaci na zadané téma 7. Počítačové sítě 6 Základní terminologie z oblasti počítačových sítí. Síťové operační systémy. Charakteristika a klasifikace počítačových sítí LAN, MAN, WAN. Topologie počítačových sítí, technická infrastruktura. Ochrana a správa dat v síti, správa počítačových sítí, vytváření a propojování počítačových sítí orientuje se v základní terminologii v oblasti počítačových sítí - rozumí technické infrastruktuře - umí na uživatelské úrovni spravovat počítačové sítě Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:. Opakování a prohlubování učiva ZŠ I. Počítání na kalkulátoru. Úhel, goniometrické funkce ostrého úhlu. Úvodní hodina, plán učiva. Úvodní test, číselné obory, početní výkony a vlastnosti. Počítání s racionálními čísly. Procenta, úměra, poměr, trojčlenka. Kalkulátory, základní početní výkony, mocniny a odmocniny. Kalkulátory, kombinované výpočty, užití paměti. Vyjádření neznámé z výrazů a technického vzorce, dosazování do výrazů. Velikost úhlu, stupňová a oblouková míra. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, jejich hodnoty na kalkulátorech.. Výroková logika, množiny rozlišuje číselné obory (N, Z, Q, R) a provádí základní aritmetické operace s čísly v jednotlivých číselných oborech - užívá pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti - pracuje s různými zápisy racionálního a reálného čísla a provádí s těmito čísly operace - řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu - efektivně provádí numerické výpočty a účelně využívá kalkulátor - provádí reálný odhad výsledků řešení - využívá vlastnosti goniometrických funkcí pravoúhlého trojúhelníka a Pythagorovu větu při řešení úloh z fyziky - správně používá a převádí běžné jednotky Výroky, logické spojky, symboly. Množiny, vztahy a operace s množinami ovládá základní množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl množin, doplněk množiny) - umí řešit slovní úlohy pomocí výrokové logiky a množin. Reálná čísla. 0 Reálná čísla, obraz reálného čísla, absolutní hodnota. Intervaly, druhy intervalů. Počítání s intervaly. 6 - zapisuje a znázorňuje intervaly, určuje jejich průnik a sjednocení - určí absolutní hodnotu reálného čísla a chápe její geometrický význam - chápe pojem mocniny a aktivně

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:.kpp Mocniny s přirozeným mocnitelem. Mocniny s celým mocnitelem. Druhá a třetí odmocnina. N-tá odmocnina, počítání s odmocninami. Usměrnění zlomku. Mocniny s racionálním mocnitelem. Počítání s mocninami a odmocninami s racionálním mocnitelem ovládá pravidla pro počítání s mocninami n - umí zapsat číslo ve tvaru a 0 - umí definici odmocniny a věty pro počítání s odmocninami - zavede odmocninu jako mocninu s racionálním exponentem - ovládá početní výkony s mocninami a odmocninami. Opakování učiva ZŠ II. Úpravy algebraických výrazů. Algebraické výrazy, druhá a třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin, součet a rozdíl třetích mocnin, počítání s mnohočleny. Dělení mnohočlenů..kpp Rozklady výrazů vytýkáním a pomocí vzorců. Rozšiřování a krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení lomených výrazů. Dělení lomených výrazů určuje definiční obor výrazu a dovede dosadit číselnou hodnotu do výrazu - provádí operace s lomenými výrazy - provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny - chápe smysl usměrňování zlomků - chápe význam, užití a úpravy algebraických výrazů v praxi a technických předmětech, upravuje vzorce, dosazuje do vzorce a dospívá ke správnému výsledku 5. Lineární funkce, rovnice, nerovnice. Pojem funkce, graf funkce. Konstantní a lineární funkce. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Lineární rovnice o neznámé. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Lineární nerovnice o neznámé. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Lineární rovnice s parametrem chápe funkci jako závislost dvou veličin - chápe pojmy definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf funkce - určí lineární funkci, načrtne její graf a sestrojí graf lineární funkce s absolutní hodnotou - řeší rovnice a nerovnice o jedné neznámé a rovnice s neznámou ve

20 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:.kpp Soustavy lineárních nerovnic o neznámé. Soustavy lineárních rovnic o neznámých. Grafické řešení rovnic,nerovnic, soustavy rovnic. Soustavy lineárních rovnic o neznámých. Slovní úlohy jmenovateli - řeší rovnice a nerovnice obsahující výrazy s neznámou v absolutní hodnotě - vyjádří neznámou z technického vzorce - řeší soustavy nerovnic - řeší lineární rovnice s parametrem a diskutuje jejich řešení - řeší početně i graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých - užívá lineární rovnice a nerovnice při řešení slovních úloh a při řešení úloh z praxe 6. Kvadratická funkce, rovnice,nerovnice. Kvadratická funkce a její graf. Řešení kvadratické rovnice. Rozklad kvadratického trojčlenu, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratická nerovnice,grafické a početní řešení. Rovnice s neznámou pod odmocnítkem. Soustava lineární a kvadratické rovnice o neznámých. Slovní úlohy na kvadratické rovnice. Opakování.KPP určí kvadratickou funkci, její graf, definiční obor a obor hodnot, intervaly monotónnosti - řeší reálné problémy pomocí kvadratické funkce - řeší úplné i neúplné kvadratické rovnice - diskutuje počet řešení rovnice - umí rozložit kvadratický trojčlen - řeší soustavu kvadratické a lineární rovnice a dvou neznámých - řeší početně i graficky kvadratické nerovnice - užívá kvadratickou rovnici a nerovnici pro řešení slovních úloh a úloh z technické praxe - efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Schválil dne :..... ředitelka školy předseda sekce

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Darina

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Mgr.

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Dálkové studium Identifikační údaje: Název instituce : Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01 6. Učební osnova Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čalouník Kód a název oboru vzdělávání: 33 59

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 1.1 Úvodní

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více