Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Michaela Orságová, Bc. Jarmila Maršalíková List :. září. říjen. listopad Opakování učiva prvního ročníku REVISION + UNIT I. G: verb be, have, possessive adjectives, plurals, this/that/these/those T: MY FAMILY UNIT II. G: present simple, a/an, possessive s T: MY DAILY PROGRAMME UNIT III. G: adjectives, telling the time, adverbs of frequency, preposition of time T: HOBBIES/FREE TIME procvičuje zájmena, tvoření plurálu atd. - žáci se navzájem představují a sdělují si informace o sobě - charakterizuje členy své rodiny sebe - diskutuje o vztazích v rodině - napíše dopis příteli o rodině - popíše fotografii - správně používá přítomný čas prostý - zvládne tvoření otázky na podmět i předmět - dodržuje pravopis. os. j. č. - popíše svůj denní režim - používá předložky času - rozliší a používá příslovce častosti - rozlišuje a používá různé tvary zájmen - vypráví o svých zálibách, prázdninách a o využití volného času po vyučování - plánuje svůj volný čas - píše pohled z dovolené. pros. 5. leden UNIT IV. G: can/can t, like+ ( verb+ -ing), object pronouns, possessive pronouns T: HOUSING. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UNIT V. G: past simple of be, past simple regular/irregular verbs používá modální slovesa a předložky času - rozliší a používá příslovce častosti - rozlišuje a používá různé tvary zájmen - chápe vyjádření zájmena svůj - sdělí kde bydlí - popíše místo, polohu, dům, místnosti, vybavení, napíše - vyjádří svůj názor, výhody a nevýhody bydlení, dojíždění do školy - používá nepravidelná slovesa v minulém čase - zná zásady tvoření minulého času používá sloveso v otázce i záporu OPRAVA. KONTROLNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 7.

2 6. únor 7. březen 8. duben UNIT VI. G: there is/are, there was/were, present continous T: MEALS UNIT VII. G: a/an, some/ any, how much/ many, be going to T: TRAVELLING UNIT VIII. G: comparative adjectives, superlative adjectives, would like to/ like, adverbs T: SPORTS AND GAMES vyjádří výskyt věcí - využívá přítomný čas průběhový i pro vyjádření budoucího děje - zvládne základní slovní obraty v restauraci s partnerem - umí se orientovat v jídelním lístku - zvládne objednávání a placení v restauraci - prezentuje svůj názor na zdravý způsob stravování - rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - dokáže diskutovat o plánech, předložit návrh, pozvání - orientuje se na letištním, vlakovém i autobusovém terminálu - zjistí hlavní spoje, objedná jízdenky - vybere informaci z průvodce, naplánuje cestu - rozhovor ve dvojicích - rozlišuje would like a like - používá příslovce - podá písemnou zprávu o oblíbených sportech a aktivitách na naší škole - diskutuje o významu sportu v životě a zdravém životním stylu 9. květen 0. červen. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE UNIT VIIII. G: present perfect, present perfect or past simple T: SHOPPING REVISION Práce s časopisy a internetem, písně. KONTROLNÍ PRÁCE (příprava, oprava) osvojí pravidla používání předpřítomného času - rozlišuje použití předpřítomného a minulého času - popisuje cestu k nákupnímu centru - požádá o zboží v obchodě, zeptá se na cenu, požádá o jinou velikost - diskutuje o výhodách a nevýhodách malých a velkých obchodů - vyhledává a zpracovává informace z nejrůznějších zdrojů - vyhledává klíčová slova v textu - autoevaluace Schválil dne: ředitelka školy předsedkyně sekce

3 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A, B Poč.listů: Učitel: Bc. K. Kramolišová List :. Úvod do studia literatury, funkce umělecké literatury, základní literárněvědné pojmy, opakování pravopisu ze základní školy, jazyk a řeč, jazyková kultura. Používání jazykových příruček.. Nejstarší literární památky, Mezopotámie, Egypt, Čína. Literatura a kultura řecká a římská, odkaz křesťanství, bible.. Písemnictví středověku, epické a lyrické skladby, středověká satira, kroniky, legendy. Sloh: obecné poučení o slohu, vypravování jeho podstata, syntax a jazyk, hlavní znaky a kompozice. Kontrolní slohová práce. Husovi předchůdci a literatura doby husitské, osobnost a význam Jana Husa, Husovi pokračovatelé. Kultura osobního projevu, různá cvičení z oblasti komunikace. 5. Humanismus, renesance, atmosféra doby a kultura, významné památky. Renesanční literatura: Itálie, Francie, Španělsko, Anglie. Kultura osobního projevu. 6. Humanismus a renesance v Čechách, český a latinský humanismus, literatura doby pobělohorské, barokní literatura a umění, Bible kralická a její význam. Vývoj češtiny, projevy mluvené a psané 7. Osobnost, dílo a význam J. A. Komenského, nové umělecké směry: klasicismus a osvícenství hlavní znaky a jejich představitelé. Německý preromantismus a jeho vliv na českou kulturu hod Poznámky Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 9. století Prokop: Čítanka k Dějinám literatury Fucimanová: Sloh Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: skupinová práce, diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Hledají návaznosti v dalších kulturách Metody: práce s médii, využití prostředků ICT, budou uplatňovány i výše zmíněné metody. Metody: samostudium, domácí práce, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT. Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Metody: práce s textem, práce v týmu,diskuse, besedy, rozvoj tvořivého myšlení, využití různých zdrojů ICT Metody: aktivní účast v diskusích, práce s textem, projekty a samostatné práce, metoda objevování a řízeného objevování Národní obrození předpoklady vzniku, průběh, 7. Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní,

4 hlavní představitelé, vliv na vývoj češtiny a české kultury Slohový útvar referát kompozice, jazyk, syntax, mluvený a psaný referát, stylistická cvičení, kontrolní práce Spisovná čeština, obecná čeština a nářečí, význam slova a jeho obměny, technika mluveného slova, nonverbální prostředky. Shrnutí probraného učiva a opakování. 0. národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah. Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s médii, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých Metody: domácí práce, samostudium, kolektivní hry. Žák adekvátně využívá slovní zásobu, vyjadřuje se obratně, jazykově správně Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

5 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Dějepis Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A, B Poč.listů: Učitel: Mgr. Martina Trčková List :. Úvodní hodina, plán práce Význam a zdroje poznání minulosti Dějiny 0.stol.: První světová válka Revoluce v Rusku Vznik ČSR. Vývoj republiky 98-5 Autoritativní režimy Světová hospodářská krize a její důsledky Mezinárodní vztahy mezi válkami Mnichov a Druhá republika. Druhá světová válka Protektorát Čechy a Morava,odboj Bilance války, osvobození Svět po r.95 studená válka Československo Vývoj USA ve. pol. 0. stol. Vývoj SSSR, první krize sovětského bloku Pražské jaro, invaze spojeneckých vojsk Proces normalizace Sametová revoluce 5. Demokratizace ČSR a ekonomické reformy Rozdělení ČSR Globální problémy současného světa Shrnutí a opakování dějin 0.století Antická hmotná a duchovní kultura Evropa za raného středověku 6. Počátky českého státu Románská kultura Arabská říše Anglické a francouzské soupeření Použití učebnice Čapek, Pátek: Dějepis pro SOŠ Kompetence a výsledky vzdělání: žák objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejích výkladů, vysvětlí přínos studovaného oboru pro společnost, uplatňuje různé způsoby práce s textem Metody práce: učení se z textu a vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojů, diskuze Žák charakterizuje první Československou republiku, sleduje vývoj česko-německých vztahů, seznámí se s totalitními režimy, osvojí si různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, pořizuje si poznámky Metody: učení se ze zkušeností, projekty a samostatné práce, domácí úkoly Žáci objasní cíle válčících stran ve.sv.v., její totální charakter a výsledky, s porozuměním poslouchají mluvené projevy, pořizují si poznámky, spolupracují při řešení problémů ve skupinách, formulují a obhajují své názory a postoje Metody: dokumentární filmy a jejich rozbor, týmová práce, řízená diskuze, využití ICT Žák chápe příčiny politického vývoje v ČSR ve. pol. 0. století, popíše vývoj v sovětském a demokratickém bloku, uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů, kriticky přistupuje k získaným informacím Metody: referáty, učení ze zkušeností, beseda, práce s dobovými dokumenty Žák uvede příčiny rozpadu mocenských bloků a důvody zavedení demokratických principů v ČR, doloží, s jakými problémy se potýká soudobý svět, debatuje o možných řešeních, své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle, přijímá kritiku i radu, zhodnotí celkový vývoj evropské kultury, vysvětlí přínos antických ideálů pro další epochy Metody: učení ze zkušeností, obhajoba, obžaloba, práce s textem, samostatná práce Žák dokáže srovnat západní a východní svět v období středověkých dějin, vysvětlí důvod světské a církevní moci, uvědomuje si nutnost podpory místní, národní, evropské i světové kultury

6 Svatá říše římská a církev 7. Gotika Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků Husitství Nástup Habsburků na český trůn Zámořské objevy 8. Renesance a humanismus Evropská reformace v 6. století Baroko Třicetiletá válka Klasicismus a osvícenství České země za Marie Terezie a Josefa II. 9. Vznik USA Velká francouzská revoluce Napoleonská Francie a Evropa Revoluce 88-9 v Evropě Vznik velkých národních států 0. Dualismus v Rakouské monarchii Život na přelomu století 9. a 0. století Cesta k. světové válce Závěr výuky, shrnutí učiva Opakování probraného učiva Metody: práce ve skupinách, projekty a samostatná práce, výklad, přednáška Žák popíše vývoj státu za Přemyslovců a Lucemburků, vyloží příčiny a důsledky změny v myšlení lidstva, zaznamená důležité objevy, vynálezy, diskutuje o svobodě náboženství, přijímá a plní svěřené úkoly Metody: práce s ICT, prezentace referátů, dialog Žák charakterizuje pojem rekatolizace, vysvětlí principy vzniku osvícenství, charakterizuje pojem osvícenský absolutismus, uznává hodnotu života, odpovědnost za vlastní život Metody: týmová práce, referáty, poslech hudebních ukázek dané epochy Žák uvede příčiny a průběh vytvoření nových společenských zřízení a států, důležité reformy, objasní důležitost boje za svobodu a národní svébytnost Metody: učení se z textu, besedy, exkurze, četba ukázek z beletrie, rozbor textu Žák charakterizuje snahy národů o samostatnost, dojde ke shrnutí a opakování probraného učiva. Metody: tematické hry, kvízy, křížovky, dialog, řízená diskuze Schválila dne:. ředitelka školy... předsedkyně sekce

7 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : I. Úvod do předmětu Fyzika jako vědní disciplína a základ techniky - seznámí se s obsahem učiva a s podmínkami pro úspěšné ukončení ročníku Fyzikální veličiny zná pojem fyzikální veličiny jako měřitelné vlastnosti těles nebo polí je seznámen se soustavou SI a používá a převádí základní a odvozené jednotky, jejich násobky a díly v souladu s touto soustavou, používá vedlejší jednotky - umí zpracovat chyby vyzikálních měření - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - správně používali a převáděli běžné jednotky Jednotky SI, převody jednotek II. Mechanika Relativnost klidu a pohybu 5 - chápe pojem hmotného bodu jako fyzikální model - ví, že klid a pohyb těles jsou relativní, že poloha tělesa závisí na zvolené vztažné soustavě Dráha a rychlost hmotného bodu 6 Rovnoměrný přímočarý pohyb 7 - rozlišuje druhy pohybu podle trajektorie a podle změny rychlosti - charakterizuje rovnoměrný přímočarý pohyb slovně, pomocí vzorců i grafických závislostí - řeší jednoduché úlohy početně i graficky Rovnoměrně zrychlený pohyb 9 - charakterizuje rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : slovně, pomocí vzorců i grafických závislostí - umí číst a vytvářet různé formy grafického znázornění Rovnoměrně zpomalený pohyb Volný pád - chápe volný pád jako rovnoměrně zrychlený pohyb řeší jednoduché úlohy početně i graficky Skládání pohybů - chápe podstatu skládání pohybů a řeší úlohy Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici 5 - charakterizuje rovnoměrný pohyb po kružnici - používá pojmy frekvence, perioda, obvodová a úhlová rychlost, dostředivé zrychlení Opakování 6 - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností - spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi( týmové řešení). Newtonovy pohybové zákony 9 - ví, že síla je projevem vzájemného působení těles, má deformační a pohybové účinky - znázorní síly působící na hmotný bod a určí jejich výslednici - zná podmínky platnosti Newtonových pohybových zákonů, umí uvést příklady jejich projevů Hybnost tělesa a impuls síly, zákon zachování hybnosti 0 - řeší úlohy s použitím vztahu F=ma - chápe pojmy hybnost tělesa a impuls síly a jejich vzájemný vztah - vyjádří zákon zachování hybnosti pro izolovanou soustavu dvou těles a užívá jej při řešení úloh Síly působící proti pohybu tělesa - aplikuje zákony dynamiky na jev

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : tření Síly působící při rovnoměrném pohybu po kružnici - chápe význam a smysl dostředivé,odstředivé a setrvačné síly Inenciální a neinenciální vztažné soustavy - zná pojem inerciální a neinerciální soustava Laboratorní práce č. Opakování 5 laboratorní práce měření koeficientu smykové ho tření - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech Mechanická práce 6 - interpretuje vztah pro výpočet mechanické práce, uvádí příklady, kdy těleso práci koná a kdy práci nekoná Mechanická energie 8 - zná vztahy pro výpočet kinetické a potenciální energie tíhové a užívá je k řešení jednoduchých úloh Zákon zachování mechanické energie 9 - zná podstatu zákona zachování mechanické energie, ví, že jde o obecně platný princip, umí vysvětlit přeměny kinetické energie v potenciální a naopak na konkrétních příkladech Výkon a účinnost 0 - chápe pojmy výkon, příkon a účinnost a řeší jednoduché úlohy z praxe s použitím příslušných vztahů - zná souvislost změny energie s konáním práce Gravitační zákon - osvojí si poznatek o vzájemném silovém působení mezi hmotnými objekty

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : - zná vyjádření Newtonova gravitačního zákona slovně i příslušný vztah Gravitační a tíhové pole Země, umělé družice Země - zná souvislost mezi gravitační silou a gravitačním zrychlením - rozlišuje mezi gravitační silou a tíhovou silou Keplerovy zákony 6 - zná obsah Keplerových zákonů a aplikuje je na pohyb těles ve Sluneční soustavě Sluneční soustava 7 - interpretuje základní poznatky o Sluneční soustavě a vypracuje na toto téma samostatně referát Astrofyzika 9 Tlak v kapalině, Pascalův zákon 0 - zná a aktivně používá pojmy tlak, tlaková síla, vztlaková síla, objemový průtok, včetně jednotek - zná znění Pascalova a Archimédova zákona a používá je při řešení jednoduchých úloh Hydrostatický tlak,hydraulika Archimedův zákon Ustálené proudění, rovnice kontinuity toku 5 - popíše proudění ideální i reálné kapaliny vodorovnou trubicí, obtékání tělesa tekutinou a vznik odporové síly Bernouliho rovnice 6 - formuluje rovnici spojitosti a Bernoulliho rovnici proudící kapaliny a používá je při řešení jednoduchých úloh, uvědomuje si souvislost mezi rovnicí spojitosti a zákonem zachování hmotnosti a Bernoulliho rovnicí a zákonem zachování energie

11 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Proudění reálné tekutiny, odpor prostředí,opakování 8 - aplikuje znalosti z mechaniky tekutin na fyziku letu - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech III. Molekulová fyzika a termodynamika 0 Kinetická teorie látek 9 - zná základní předpoklady kinetické teorie stavby látek, uvádí příklady, které tyto předpoklady potvrzují - dovede popsat silové působení mezi částicemi látky - porozumí smyslu Gaussovy křivky Rovnovážný stav soustavy 50 - chápe pojem rovnovážný stav látky Vnitřní energie soustavy, teplo 5 - chápe pojem vnitřní energie a její vnější projev teplo Teplota, tepelná kapacita, 55 - umí popsat základní teplotní stupnice a zná jejich význam v praktickém životě i odborné praxi chápe význam tepelné kapacity v technické praxi i v přírodě Kalorimetrická rovnice 57 - umí aplikovat při tepelné výměně kalorimetrickou rovnici Šíření tepla, Laboratorní práce č dokáže aplikovat vztahy pro šíření tepla na tepelné ztráty budov - LP ověření platnosti kalorimetrické rovnice Ideální plyn 6 - chápe a používá pojem ideální plyn jako fzikální model, zná rozdíl mezi ideálním a reálným plynem Stavová rovnice ideálního plynu 6 - charakterizuje stav ideálního plynu a jeho změnu pomocí stavové rovnice Jednoduché děje s ideálním plynem 66 - charakterizuje jednoduché tepelné

12 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B, Poč.listů: 6 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : děje v plynech slovně i vztahem mezi stavovými veličinami, graficky zakreslí průběh děje, chápe souvislost mezi stavovou rovnicí a zákony pro děje izobarický, izochorický a izotermický - chápe adiabatický děj a jeho praktické užití - zná rozdělení a užití tepelných motorů a chápe souvislosti s tepelnými ději - chápe. termodynamický zákon a charakterizuje perpetum mobile druhého druhu Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin 68 - vysvětlí závislost změny rozměrů pevné látky na změně teploty - aplikuje teplotní roztažnost při konstrukci na technických děl - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technických předmětech Schválil dne :.8.0 ředitelka školy... předseda sekce

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.:. Úvod do studia Plán učiva, předmět chemie, chemické obory. definuje chemii jako vědu Látky, směsi, chemické látky. rozlišuje pojmy chemicky čistá látka a směs, popíše metody dělení směsí a uvede příklady využití metod v praxi Roztoky, složení roztoků, výpočty. 6 definuje roztok, uvede druhy roztoků, vypočte koncentraci roztoku Chemické prvky a sloučeniny. 7 rozlišuje pojmy prvek a sloučenina Atomy, molekuly, ionty. 8 definuje stavební částice látek Názvosloví anorganických látek, oxidační číslo. zná chemické značky prvků, umí vytvořit vzorce a názvy binárních sloučenin, kyselin a jejich solí Látkové množství. definuje mol, vypočítá molární hmotnost a objem látky Výpočty z chemického vzorce. vypočítá procentové složení látky. Obecná chemie 8 Stavba atomu. Elektronová konfigurace atomu. 7 zná stavbu atomu, napíše konfiguraci atomů Periodická soustava prvků. Periodický zákon. 9 vysvětlí zákonitosti v periodické soustavě Chemická vazba, typy chemických vazeb. popíše vznik chemické vazby, vysvětlí pojem elektronegativita, zná druhy chemické vazby Chemické rovnice. vysvětlí zápis chemické rovnice Výpočty z chemických rovnic. provádí jednoduché výpočty s řešením praktických chemických problémů Termochemie. Reakční kinetika. 6 vysvětlí termochemické zákony, uvede faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Typy chemických reakcí. Neutralizace, ph. 9 uvede druhy reakcí, definuje kyselinu a zásadu, vysvětlí neutralizaci a její praktické využití Redoxní reakce. Elektrolýza. charakterizuje redoxní reakce a popíše princip elektrolýzy a její využití. Anorganická chemie Nejdůležitější prvky pro život na Zemi H, O, voda, X, S, N, P, C. rozlišuje kovy a nekovy, popíše vlastnosti vybraných nekovových prvků, uvede jejich významné sloučeniny a užití v praxi a v běžném životě Kovy. Charakteristika, výroba. 5 popíše vlastnosti kovů, uvede hlavní způsoby jejich výroby Koroze kovů. Ochrana kovů proti korozi. 7 vysvětlí podstatu koroze kovů, uvede možnosti ochrany kovů před korozí Přehled používaných kovů Ca, Al, Sn, Pb, Cu, Zn, Hg, Fe. 7 5 charakterizuje vybrané kovy, jejich vlastnosti, typy sloučenin a slitin a jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, zná významné rudy železa, popíše výrobu železa a oceli. Organická chemie Organické sloučeniny, vlastnosti a rozdělení. 55 charakterizuje organické látky, uvede jejich rozdělení Přírodní zdroje uhlovodíků, zpracování. 57 popíše základní surovinové zdroje a jejich

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: Přehled uhlovodíků, významní zástupci alkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny. Deriváty uhlovodíků, významní zástupci. zpracování a využití 6 6 charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich derivátů, tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy, uvede vlastnosti a použití důležitých zástupců Plasty. 65 definuje polymeraci a polykondenzaci, charakterizuje vybrané technicky důležité plasty, popíše jejich vznik a využití v odborné praxi i v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 5. Biochemie Makromolekulární přírodní látky. 67 uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek (bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory) Biochemické děje. 68 popíše proces dýchání a fotosyntézy Schválil dne :.. ředitelka školy... předseda sekce

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tematický plán předmětu: Informační a komunikační technologie Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč. hodin týdně: Třída:.A,.B Poč. listů: Učitel: Ing. M. Baričák, Ing. R. Rodková, Ing. J. Martinů List :. Historie PC, hardware 6 Seznámení se způsobem přihlašování na PC, uživatelská jména a hesla. Základní terminologie oboru ICT, jednotky používané ve výpočetní technice. Historie vývoje výpočetní techniky. Komponenty počítače - jejich funkce, význam a základní parametry. Periferie počítače, vstupní a výstupní zařízení jejich funkce, význam a základní parametry. Další druhy počítačů a jejich platformy Právo v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Typy software. Archivace a komprimace dat rozumí základní terminologii z oboru ICT - chápe vztah mezi hardwarem softwarem počítače - popíše blokové schéma počítače, význam jednotlivých bloků, základních komponent a periferních zařízení - samostatně používá počítač a jeho periferie - orientuje se v běžném operačním systému, chápe strukturu dat a možnosti jejich uložení a manipulace s nimi - rozumí systému složek a orientuje se v něm, ovládá operace se soubory a složkami. Operační systém 8 Pracovní plocha, ovládání počítače (pomocí klávesnice a myši), práce s okny. Funkce, struktura, nastavení a přizpůsobení prostředí operačního systému, administrace systému, uživatelské profily. Práce se soubory a složkami, přenos dat mezi aplikacemi práce se schránkou. Aplikace dodávané společně s operačním systémem. Způsoby a možnosti instalace nových aplikací pracuje s aplikacemi pro práci se soubory a složkami (Průzkumník, Total Commander) - dovede nainstalovat aplikační programy - používá systém nápovědy - využívá možnosti předávání dat mezi jednotlivými aplikacemi - je schopen používat aplikace dodávané společně s operačním systémem

16 List:. Textový editor 8 Psaní textu na počítači typografie, kontrola pravopisu. Označování a editace napsaného textu (kopírování, přesouvání, mazání, vyhledávání a nahrazování). Formátování textu, písmo, odstavce, styly, odrážky, číslování, sloupce, generování obsahu, odkazy. Šablony, jejich využití a tvorba. Vkládání dalších objektů do textu (kliparty, obrázky, fotografie, tabulky, grafy). Tvorba a editace tabulky. Vytváření a editace rovnic. Hromadná korespondence, formuláře export a import dat, spolupráce a propojení s dalšími aplikacemi a s Internetem. Uložení dokumentů pro vystavení na Internetu je seznámen a dodržuje běžná typografická pravidla a konvence - používá na uživatelské úrovni textový editor pro tvorbu a editaci libovolných textových dokumentů - formátuje text podle potřeby za použití vhodných nástrojů - vkládá do textu objekty jiných aplikací - je schopen používat dokumenty hromadné korespondence. Internet a jeho využití 0 Struktura celosvětové sítě Internet přenosové protokoly, domény, adresáře. Internetové prohlížeče. Služby sítě Internet. Informace, práce s informacemi, informační zdroje. Vyhledávání informací na Internetu (katalogové, fulltextové). Vystavení vlastních dat na Internetu. Elektronická pošta (poštovní klient, webové rozhraní). Online a offline komunikace, další služby Internetu (chat, diskusní fóra, ICQ, Messenger, videokonference). 5. Počítačové viry získává informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím sítě Internet - dokáže komunikovat elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - pracuje s běžnými prostředky online a offline komunikace, zejména s elektronickou poštou, chatem, diskusními fóry, ICQ Počítačové viry, definice, šíření, projevy Antivirové programy a jejich rozdělení Další škodlivé kódy na počítači SPAM v elektronické poště, způsoby ochrany chápe problematiku počítačových virů a škodlivých programů - používá antivirové programy a další nástroje pro ochranu počítače 6. Prezentace 6 Struktura, funkce a principy prezentace. Pravidla a nástroje pro tvorbu prezentace. Příprava podkladů pro prezentaci, rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace

17 List: vkládání objektů do prezentace, formátování snímků, efekty, animace. Řazení snímků, přechody mezi snímky prezentace, časování, komentáře. Spouštění prezentace, export. Samostatná tvorba prezentace samostatně vytvoří a obhájí prezentaci na zadané téma 7. Počítačové sítě 6 Základní terminologie z oblasti počítačových sítí. Síťové operační systémy. Charakteristika a klasifikace počítačových sítí LAN, MAN, WAN. Topologie počítačových sítí, technická infrastruktura. Ochrana a správa dat v síti, správa počítačových sítí, vytváření a propojování počítačových sítí orientuje se v základní terminologii v oblasti počítačových sítí - rozumí technické infrastruktuře - umí na uživatelské úrovni spravovat počítačové sítě Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:. Opakování a prohlubování učiva ZŠ I. Počítání na kalkulátoru. Úhel, goniometrické funkce ostrého úhlu. Úvodní hodina, plán učiva. Úvodní test, číselné obory, početní výkony a vlastnosti. Počítání s racionálními čísly. Procenta, úměra, poměr, trojčlenka. Kalkulátory, základní početní výkony, mocniny a odmocniny. Kalkulátory, kombinované výpočty, užití paměti. Vyjádření neznámé z výrazů a technického vzorce, dosazování do výrazů. Velikost úhlu, stupňová a oblouková míra. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, jejich hodnoty na kalkulátorech.. Výroková logika, množiny rozlišuje číselné obory (N, Z, Q, R) a provádí základní aritmetické operace s čísly v jednotlivých číselných oborech - užívá pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti - pracuje s různými zápisy racionálního a reálného čísla a provádí s těmito čísly operace - řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu - efektivně provádí numerické výpočty a účelně využívá kalkulátor - provádí reálný odhad výsledků řešení - využívá vlastnosti goniometrických funkcí pravoúhlého trojúhelníka a Pythagorovu větu při řešení úloh z fyziky - správně používá a převádí běžné jednotky Výroky, logické spojky, symboly. Množiny, vztahy a operace s množinami ovládá základní množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl množin, doplněk množiny) - umí řešit slovní úlohy pomocí výrokové logiky a množin. Reálná čísla. 0 Reálná čísla, obraz reálného čísla, absolutní hodnota. Intervaly, druhy intervalů. Počítání s intervaly. 6 - zapisuje a znázorňuje intervaly, určuje jejich průnik a sjednocení - určí absolutní hodnotu reálného čísla a chápe její geometrický význam - chápe pojem mocniny a aktivně

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:.kpp Mocniny s přirozeným mocnitelem. Mocniny s celým mocnitelem. Druhá a třetí odmocnina. N-tá odmocnina, počítání s odmocninami. Usměrnění zlomku. Mocniny s racionálním mocnitelem. Počítání s mocninami a odmocninami s racionálním mocnitelem ovládá pravidla pro počítání s mocninami n - umí zapsat číslo ve tvaru a 0 - umí definici odmocniny a věty pro počítání s odmocninami - zavede odmocninu jako mocninu s racionálním exponentem - ovládá početní výkony s mocninami a odmocninami. Opakování učiva ZŠ II. Úpravy algebraických výrazů. Algebraické výrazy, druhá a třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin, součet a rozdíl třetích mocnin, počítání s mnohočleny. Dělení mnohočlenů..kpp Rozklady výrazů vytýkáním a pomocí vzorců. Rozšiřování a krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení lomených výrazů. Dělení lomených výrazů určuje definiční obor výrazu a dovede dosadit číselnou hodnotu do výrazu - provádí operace s lomenými výrazy - provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny - chápe smysl usměrňování zlomků - chápe význam, užití a úpravy algebraických výrazů v praxi a technických předmětech, upravuje vzorce, dosazuje do vzorce a dospívá ke správnému výsledku 5. Lineární funkce, rovnice, nerovnice. Pojem funkce, graf funkce. Konstantní a lineární funkce. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Lineární rovnice o neznámé. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Lineární nerovnice o neznámé. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Lineární rovnice s parametrem chápe funkci jako závislost dvou veličin - chápe pojmy definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf funkce - určí lineární funkci, načrtne její graf a sestrojí graf lineární funkce s absolutní hodnotou - řeší rovnice a nerovnice o jedné neznámé a rovnice s neznámou ve

20 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Matematika Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Gabriela Halašková, RNDr. Jiří Homolka List č.:.kpp Soustavy lineárních nerovnic o neznámé. Soustavy lineárních rovnic o neznámých. Grafické řešení rovnic,nerovnic, soustavy rovnic. Soustavy lineárních rovnic o neznámých. Slovní úlohy jmenovateli - řeší rovnice a nerovnice obsahující výrazy s neznámou v absolutní hodnotě - vyjádří neznámou z technického vzorce - řeší soustavy nerovnic - řeší lineární rovnice s parametrem a diskutuje jejich řešení - řeší početně i graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých - užívá lineární rovnice a nerovnice při řešení slovních úloh a při řešení úloh z praxe 6. Kvadratická funkce, rovnice,nerovnice. Kvadratická funkce a její graf. Řešení kvadratické rovnice. Rozklad kvadratického trojčlenu, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratická nerovnice,grafické a početní řešení. Rovnice s neznámou pod odmocnítkem. Soustava lineární a kvadratické rovnice o neznámých. Slovní úlohy na kvadratické rovnice. Opakování.KPP určí kvadratickou funkci, její graf, definiční obor a obor hodnot, intervaly monotónnosti - řeší reálné problémy pomocí kvadratické funkce - řeší úplné i neúplné kvadratické rovnice - diskutuje počet řešení rovnice - umí rozložit kvadratický trojčlen - řeší soustavu kvadratické a lineární rovnice a dvou neznámých - řeší početně i graficky kvadratické nerovnice - užívá kvadratickou rovnici a nerovnici pro řešení slovních úloh a úloh z technické praxe - efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Schválil dne :..... ředitelka školy předseda sekce

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více