ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD TELEFON: FAX: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 1. Charakteristika školy Základní škola Nové Město byla zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem (IZO) na adrese Žižkovo náměstí 147, Nové Město nad Metují Krčín. S účinností od byla změnou zařazení do sítě škol adresa opravena takto: Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Oficiální název školy je Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod, v běžném styku se zřizovatelem se též používá zkrácený název ZŠ Krčín. Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, je úplná základní škola s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku). Poskytuje základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Základním posláním školy je učit a vychovávat šesti až patnáctileté žáky podle osnov a učebních plánů, vydaných MŠMT ČR. První stupeň navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Od 6. ročníku přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova, Šonova, Bohuslavic, Černčic, Nahořan. Ve školním roce 2006/2007 dojíždělo do školy celkem 147 žáků, což je 45 % z celkového počtu žáků školy. V září nastoupilo do naší školy 328 žáků, stav k byl 327 žáků. Při škole jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, ve kterých bylo zapsáno 56 žáků. Kromě své hlavní činnosti byly otevřeny při školní družině dva zájmové kroužky (dívčí klub a výtvarný kroužek). V tomto školním roce pracovalo ve škole 19 zájmových kroužků (včetně dvou při školní družině). Počty dojíždějících žáků (stav k 30.9.) Tab.2 - Počty žáků ve třídách (stav k 30.9.) Obec Počet žáků Třída Počet žáků 2005/ / / /2007 Bohuslavice A Černčice A Vršovka A Provodov-Šonov A Nahořany A Jaroměř A Česká Skalice B Dobruška A Náchod B Slavětín n. Met A Velká Jesenice B Zákraví A Val B Celkem Celkem

3 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce 2006/2007 probíhala výuka podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2. Učební plán školy (Upravený v souladu s Rozvojovým programem MŠMT ze dne 17. ledna 2006, čj / Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007.) Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Údaje o pracovnících školy V pedagogickém sboru došlo k několika drobným změnám. Na první stupeň nastoupila Mgr. Iveta Hanušová, po rodičovské dovolené se vrátila na částečný úvazek Mgr. Miriam Volfová (od února 2007), jako pedagogická asistentka začala pracovat paní Věra Horáčková. Kvalifikace a praxe pracovníků školy

4 Jméno Pracovní zařazení Vzdělání Délka praxe Mgr. Václav Kupka Ředitel PF(M-F) 24 let Mgr. Naděžda Bínová Zástupce ředitele PF(Rj-Ov) 21 let Mgr. Libor Drašnar Výchovný poradce PF(Spec.p.) 13 let Mgr. Jana Vitverová Učitelka PF(1. st) 23 let Mgr. Jana Němečková Učitelka PF(1. st) 20 let Mgr. Marie Machová Učitelka PF(1. st) 16 let Mgr. Ivana Nováková Učitelka PF(1. st) 23 let Mgr. Iveta Hanušová Učitelka PF(1. st.) 2 roky Mgr. Iva Králová Učitelka PF(M-Pg-Rv) 21 let Ing. Vladimíra Vodová Učitelka Zem.a les.u.** 3 roky Mgr. Monika Nováková Učitelka PF(Čj-Vv) 21 let Mgr. Romana Minaříková Učitelka PF(Čj-Ov) 12 let Mgr. Jaroslava Jakubcová Učitelka PF(Aj-Nj) 6 let Mgr. Miroslav Hojný Učitel PF(F-Pč) 21 let Mgr. Milada Mervartová Učitelka PF(Čj-D) 37 let Ing. Lenka Dubnová Učitelka VŠCHT ** 16 let Mgr. Martin Volf Učitel PF(Z-Tv) 9 let Miriam Volfová * Učitelka PF(Př-Tv-Sp.p.) 8 let Pavla Kratěnová, DiS Učitelka VOŠPg 6 let Mgr. Monika Patzáková Učitelka PF(Čj-D-Sp.p.) 10 let Mgr. Luboš Čepa * Učitel PF(F-Pč) 20 let Jitka Rýdlová * Učitelka SPgŠ 15 let Pavlína Drašnarová * Učitelka SPgŠ 8 let Vlasta Rákosníková Vychovatelka SPgŠ 39 let Pavlína Drašnarová * Vychovatelka SPgŠ 18 let Jitka Rýdlová Pedagogická asistentka SPgŠ 3 roky Jana Šáchová * Pedagogická asistentka SPŠ 3 roky Věra Horáčková* Pedagogická asistentka SPgŠ 42 let Bohuslava Kašparová Hospodářka SPŠ 24 let Zofia Hanušová Školník SOU 34 let Blanka Slavíková Uklizečka SOU 36 let Hana Holbová Uklizečka SOU 17 let Monika Macháčková Uklizečka SOU 16 let Věra Bednářová Uklizečka SOU 16 let Částečný úvazek * Doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti ** Třídní učitelé v jednotlivých třídách Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Iveta Hanušová 2.A Mgr. Ivana Nováková 3.A Mgr. Jana Vitverová 4.A Mgr. Jana Němečková 5.A Mgr. Marie Machová 6.A Ing. Lenka Dubnová

5 6.B Mgr. Miroslav Hojný 7.A Mgr. Iva Králová 7.B Mgr. Martin Volf 8.A Ing. Vladimíra Vodová 8.B Mgr. Monika Nováková 9.A Mgr. Romana Minaříková 9.B Mgr. Jaroslava Jakubcová 4. Údaje o přijímacím řízení K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2007/2008, který se konal 18. a , se dostavilo se svými zákonnými zástupci 23 dětí. Povoleno bylo 10 odkladů povinné školní docházky o jeden rok. Z dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky v loňském roce, nastoupí do naší školy v příštím školním roce 2 žáci. Celkem bude ve školním roce 2007/2008 v prvním ročníku pouze 15 žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 59 žáků, všichni v 9. ročníku. Z 5. ročníku odchází na víceleté gymnázium 3 žáci. Celkový přehled žáků vycházejících z 9. ročníku Typ střední školy Počet žáků (% z žáků 9. roč.) Gymnázium 4 (6,78 %) Obchodní akademie 3 (5,08 %) Zdravotnická škola 4 (6,78 %) Evangelická akademie 3 (5,08 %) SPŠ 15 (25,42 %) Soukromé střední školy 4 (6,78 %) SOŠ čtyřletý obor 5 (8,47 %) SOU čtyřletý obor 8 (13,56 %) SOU tříletý obor 13 (22,03 %) 5. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Celkový prospěch žáků v jednotlivých ročnících (počty žáků k ) Třída Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl (počet žáků) 1.pol. 2.pol. % 1.pol. 2.pol. % 1.pol. 2.pol. %

6 1.A (23) / / /0 2.A (15) / / /0 3.A (21) / / /0 4.A (29) / / /0 5.A (18) / / /0 6.A (25) / / /0 6.B (25) / / /4 7.A (23) / / /0 7.B (26) / / /0 8.A (33) / / /0 8.B (31) / / /3 9.A (31) / / /0 9.B (28) / / /0 Celkem (328) / / /0,6 Důtky ředitele a snížené známky z chování (počty žáků k ) Třída Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování (počet žáků) 1.pol. 2.pol. % 1.pol. 2.pol. % 1.pol. 2.pol. % 1.A (23) 0 0 0/ / /0 2.A (15) 0 0 0/ / /0 3.A (21) 0 0 0/ / /0 4.A (29) 0 0 0/ / /0 5.A (18) 0 0 0/ / /0 6.A (25) 0 8 0/ / /4 6.B (25) 1 5 4/ / /12 7.A (23) 1 7 4/ / /9 7.B (26) 1 3 4/ / /4 8.A (33) 3 5 9/ / /6 8.B (31) 0 2 0/ / /0 9.A (31) 0 1 0/ / /0 9.B (28) 1 6 4/ / /4 Celkem (328) / / /3 Snížené známky z chování byly uděleny za neomluvené hodiny, natáčení nevhodného videa v prostoru školy a opakované porušování školního řádu. Testy a dotazníky SCIO Ve školním roce 2006/2007 jsme v rámci sebehodnocení školy zadávali testy a dotazníky SCIO v ročníku. Testování nám umožňuje srovnávat výsledky našich žáků s ostatními školami. Podrobné výsledky jsou uvedeny ve Vlastním hodnocení školy za školní rok 2006/2007. Soutěže V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili řady soutěží a olympiád. Největších úspěchů jsme dosáhli v Poznávání přírodnin (vítězství v okresním kole), v Soutěži v anglickém jazyce (třetí místo v okrasním kole), ve Fyzikální olympiádě (7. místo v okresním kole a účast

7 v krajském kole), v Biologické olympiádě (3. místo v okresním kole a účast v krajském kole). kole). Přehled okresních a krajských kol soutěží a olympiád, kterých se zúčastnili žáci naší školy: Okresní kola Olympiáda v českém jazyce Kategorie 1 8. a 9. ročník (37 účastníků) místo, 32. místo Soutěž v anglickém jazyce kategorie 1A 6. a 7. ročník (11 účastníků) - 3. místo Matematická olympiáda kategorie Z9 9. ročník (22 účastníků) místo, 21. místo kategorie Z8 8. ročník (23 účastníků) místo, 23. místo Pythagoriáda 6. ročník (29 účastníků) místo, 19. místo 7. ročník (38 účastníků) místo, 26. místo Fyzikální olympiáda kategorie E 9. ročník (20 účastníků) 7. místo, 13. místo kategorie F 8. ročník (16 účastníků) 14. místo, 16. místo Dějepisná olympiáda (38 účastníků) - 9. místo, 29. místo Zeměpisná olympiáda kategorie A 6. ročník (12 účastníků) - 5. místo kategorie B 7. ročník (13 účastníků) - 7. místo kategorie C 8. a 9. ročník (13 účastníků) - 6. místo Biologická olympiáda kategorie C 8. a 9. ročník (29 účastníků) - 3. místo, 28. místo kategorie D 6. a 7. ročník (27 účastníků) místo, 11. místo Poznávání přírodnin kategorie B 8. a 9. ročník (29 účastníků) - 8. místo, 21. místo, 25 místo kategorie C 6. a 7. ročník (32 účastníků) - 1. místo, 10. místo, 21 místo Florbal Mladší žáci (6 družstev) 5. místo Starší žákyně (6 družstev) 6. místo Atletická soutěž školních družin 3. ročník 2 krát 1. místo, 2 krát 2. místo Krajská kola Fyzikální olympiáda kategorie E 9. ročník (27 účastníků) 17. místo Biologická olympiáda kategorie C 8. a 9. ročník (32 účastníků) místo Výuka cizích jazyků Výuka povinného předmětu cizí jazyk byla zahájena ve 3. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Na naší škole se vyučuje anglickému a německému jazyku. Vzhledem k tomu, že již několik let neprojevují žáci zájem o výuku německého jazyka, vyučoval se tento jazyk pouze v 9. ročníku. V rámci volitelných předmětů se již tradičně vyučovala konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce.

8 Výuka tělesné výchovy Ve všech ročnících se tělesná výchova vyučuje 2 hodiny týdně. Dále mají žáci možnost vybrat si jednohodinový volitelný předmět sportovní činnosti nebo dvouhodinový nepovinný předmět sportovní činnosti-národní házená, případně se přihlásit do sportovního zájmového kroužku (florbal, odbíjená, sálová kopaná). Každoročně probíhá v zimních měsících výuka tělesné výchovy na zimním stadionu, kde děti získávají základy bruslení. Žáci 1. až 4. ročníku absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Novém Městě nad Metují. Žáci 7. ročníku se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu na Lysečinské boudě v Krkonoších od 11. do 17. března Volitelné předměty Výuka volitelných předmětů probíhala od 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Každý žák navštěvoval dva jednohodinové předměty. Vyučovaly se tyto předměty: konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, přírodovědný seminář, společenskovědní seminář, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, práce na počítači, výtvarné činnosti, domácnost, sportovní činnosti, technické kreslení, technické práce, tvůrčí psaní. Nepovinné předměty V letošním školním roce se na naší škole vyučovaly tyto nepovinné předměty: práce s počítačem (tři skupiny), sborový zpěv (dvě skupiny), zdravotní tělesná výchova (dvě skupiny), sportovní činnosti (dvě skupiny), náboženství (dvě skupiny). Nepovinné předměty měly jednohodinovou dotaci, sborový zpěv a sportovní činnosti se vyučovaly v dvouhodinových blocích. Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání je součástí vzdělávacího programu naší školy. Jednotlivé obsahové okruhy (podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání) jsou začleněny především do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže (zvláště občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). V rámci výuky rodinné výchovy pracovali žáci osmého a devátého ročníku s internetovým programem Volba povolání. Program je rozvržen do 11 lekcí. Každá lekce seznámí žáky s konkrétním tématem souvisejícím s volbou povolání a nabízí internetové odkazy. Na konci každé probrané lekce vypracují žáci esej na dané téma, kterou mohou hodnotit nejen učitelé, ale i rodiče prostřednictvím internetu. Potřebnou koordinaci aktivit souvisejících se zaváděním Výchovy k volbě povolání do výuky prováděl výchovný poradce Mgr. Libor Drašnar. Velmi důležitá je v této oblasti spolupráce s Úřadem práce v Náchodě, kde je každoročně na podzim připravena beseda se žáky 9. ročníků, žáci dostávají brožury s informacemi o možnostech studia na středních školách. Vycházející žáci se rovněž zúčastnili veletrhu středních škol okresu Náchod, pro jejich rodiče byla v prosinci zorganizována schůzka se zástupci středních škol z okolí Nového Města nad Metují. Cíle Výchovy k volbě povolání se daří plnit. O tom svědčí celkem bezproblémové umísťování našich žáků do středních škol a středních odborných učilišť. Výchovný poradce klade velký důraz na to, aby žáci a jejich rodiče při vybírání středních škol brali v úvahu perspektivu studijního nebo učebního oboru a možnosti dalšího uplatnění po absolvování stření školy. Ochrana člověka za mimořádných situací Tato oblast je pro naši školu obzvlášť důležitá vzhledem k tomu, že se budovy školy nacházejí v těsné blízkosti zimního stadionu, v jehož chladícím systému je uskladněno značné množství čpavku. V případě havárie by byli žáci i zaměstnanci školy bezprostředně ohroženi. Ve spolupráci s Hasiči Nové Město nad Metují s.r.o. se 30. dubna uskutečnila cvičná evakuace školy.

9 Celá akce splnila svůj cíl, žáci i učitelé se seznámili s činnostmi v případě vyhlášení evakuace, po opuštění školy se přesunuli do areálu bývalých kasáren, kde byl připraven program zaměřený na záchranu osob při mimořádných událostech. Tématika ochrana člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tříhodinového bloku, který se uskutečnil v listopadu, danou problematiku vyučovali třídní učitelé, v dubnu se uskutečnila druhá část výuky pod vedením novoměstských hasičů. Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků se zaměřením na: Rozpoznání varovného signálu všeobecná výstraha a činnost po jeho vyhlášení, Používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, Přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, Činnost integrovaného záchranného systému, Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. Obsah byl zaměřen na tematiku ochrany osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, atmosférické poruchy, požár), úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností, použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky. Kromě toho je tématika ochrana člověka za mimořádných událostí zařazována do tématických plánů různých předmětů a děti se s touto problematikou setkávají přiměřeně svému věku již od prvního ročníku zvláště v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. Od šestého ročníku jsou pak jednotlivá témata probírána hlavně v předmětech zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie, rodinná výchova. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla ve školním roce 2006/2007 pověřena Ing. Vladimíra Vodová. I nadále spolupracujeme s centrem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, získali jsme nové výukové materiály, které používáme při výuce v různých předmětech. Již několik let jsou na školních chodbách umístěny koše na plastový odpad a snažíme se, aby žáci odpad správně třídili. Děti k této problematice přistupují celkem zodpovědně a nestává se, že by v odpadkových koších na plasty byl jiný odpad. Problematika environmentální výchovy je zařazována do výuky všech předmětů, zvláště přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, rodinné výchovy, pracovních činností, na prvním stupni pak prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Pro zlepšení vztahu žáků k životnímu prostředí se při vyučování různých předmětů využívá školní zahrada. 6. Výchovné poradenství a aktivity s tím související V oblasti poskytování poradenských služeb pracují na naší škole výchovný poradce, dyslektická asistentka a školní metodik prevence. Výchovný poradce: Mgr. Libor Drašnar, délka praxe 13 let, funkci výchovného poradce vykonává od školního roku 1996/97. Má vystudováno kvalifikační studium pro výchovné poradenství v Praze.

10 Dyslektická asistentka: Mgr. Ivana Nováková, délka praxe 23 let. V roce 1996 absolvovala kurz pro dyslektické asistentky, v roce 2004 úspěšně ukončila studium speciální pedagogiky. Školní metodik prevence: Pavla Kratěnová, DiS, délka praxe 6 let. Práci školního metodika prevence vykonává od školního roku 2001/2002. Zúčastňuje se všech seminářů a dalších akcí pořádaných pro školní metodiky prevence. V oblasti výchovného poradenství bylo poskytování služeb zaměřeno převážně na volbu povolání. V listopadu se všichni žáci 9. tříd zúčastnili veletrhu vzdělávání středních škol náchodského regionu. V prosinci proběhla beseda rodičů vycházejících žáků s náborovými pracovníky středních škol. V rámci konzultačních hodin výchovného poradce proběhla řada individuálních pohovorů s rodiči i žáky o volbě povolání. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, dyslektickou asistentkou, pracovnicemi PPP v Náchodě a učiteli jednotlivých předmětů zpracovávali studijní plány pro žáky individuálně integrované v naší škole. S rodiči byly tyto plány konzultovány a byly probrány zásady práce s těmito žáky. K bylo na naší škole individuálně integrováno 48 žáků, z toho 9 dívek. Z těchto dětí je 38 s vývojovými poruchami učení, 7 s vývojovými poruchami chování a tři žáci mají postižení s více vadami. Na škole pracují 3 pedagogičtí asistenti, kteří spolupracují s vyučujícími žáků s více vadami (1., 3., a 8. ročník) a v jednom případě s žákyní s vývojovými poruchami chování (4. ročník). Žáci se speciálními poruchami učení pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které jsou zaměřeny na odstraňování problémů v učení. Pomocí rozličných metod se snaží o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. Každý měsíc probíhaly ve škole konzultace s pracovnicemi PPP Náchod, při kterých se řešily aktuální problémy spojené s integrací žáků. Velice dobrá spolupráce byla rovněž s pracovníky SPC Náchod (Mgr. Doudová, Mgr. Součková), se kterými spolupracovaly hlavně pedagogické asistentky a třídní učitelky žáků s více vadami. V rámci prevence sociálně patologických jevů se snažíme dětem předložit co nejširší nabídku různých akcí, chceme jim ukázat další způsoby využití volného času, pomoci najít zálibu, dát jim prostor. Proto každý rok pořádáme velký počet kulturních a sportovních akcí, pořádáme výstavy, vystoupení, soutěže. Klademe důraz na to, aby všechny tyto akce pokud možno připravovali žáci sami, učitelé by v tomto případě měli být spíše poradci, pomocníky. V září jsme opět zorganizovali pro žáky 6. ročníků adaptační kurz, který měl za úkol předejít špatným vztahům ve třídě a tím také projevům šikany. Byl zaměřený na spolupráci, komunikaci, pomoc druhému a jeho nezbytnou součástí byla tvorba pravidel třídy. V březnu proběhla akce "Paragraf 11/55" jež má žákům rozšířit právní povědomí a některé sociální dovednosti. Pokračuje spolupráce školy s Dětským domovem v Sedloňově. Tento dlouhodobý projekt běží od školního roku a letos se v říjnu uskutečnil výlet do Klopotova s průběžným plněním zadání soutěží a opékáním uzenin. Mezi žáky jsou oblíbené i víkendy s anglickým a německým jazykem, s výtvarnou výchovou, které začínají v pátek odpoledne a končí v sobotu dopoledne. Víkendy jsou zaměřeny na činnosti, které vyžadují delší časový úsek a zároveň si žáci odpočinou při různých hrách či přípravě společného jídla. Pro budoucí prvňáčky připravily učitelky prvního stupně společně s vychovatelkami ŠD již tradiční zábavné odpoledne nazvané Škola před školou. Rodiče a jejich děti se při této akci seznámili s učitelkami a vychovatelkami a s prostředím školy. Takřka na každý týden výuky připadá nějaký program. Ve škole panuje velmi dělná atmosféra, na realizaci toho kterého programu se podílí většina učitelů, celou činnost velmi výrazně podporuje vedení školy.

11 Přehled kulturních a sportovních akcí pro žáky a rodiče Datum Název akce Třída Místo 5.9. Slavnostní přivítání prvňáčků 1.A Kino Příjezd dětí a učitelů ze Strzegomi roč. ZŠ Krčín 9.9. Dny otevřených dveří a památek roč. ZŠ Krčín, město Adaptační kurz 7.B a 8.B Dlouhé Rzy Adaptační kurz 6.A, 6.B Dlouhé Rzy Malé velké gatě Hrnec smíchu 8., 9. roč. Kino Malované pohádky 1., 2. roč. Kino Beseda v Mandlu 7. roč. Mandl Beseda v Mandlu 6.roč. Mandl Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Představení Obrazy z války Třicetileté 2. stupeň ZŠ Krčín Běh Sluníčka ŠD ZŠ Krčín Soutěž ve sběru papíru roč. ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Výstava dýní a strašidel ŠD ZŠ Krčín X. XII. Hra na království ŠD ZŠ Krčín Halloween party roč. ZŠ Krčín Strašidlácké párty ŠD ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Víken se sborem Berušky roč. ZŠ Krčín Víkend s Vv roč. ZŠ Krčín Mikulášská nadílka roč. ZŠ Krčín XII. Výstava návrhy na CD ŠD ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Výjezd do Strzegomi roč. Strzegom Vystoupení pěveckého sboru Terénní berušky roč. Domašín Vystoupení pěveckého sboru Terénní berušky roč. Nahořany Loutkové divadlo roč. ZŠ Krčín Vánoční výstava výtvarných prací 2. stupeň Spolkový dům Vánoční nadílka ŠD ZŠ Krčín Vystoupení Terénních berušek roč. Spolkový dům Jak se krotí krokodýli filmové představení 2. stupeň Kino 4.1. Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků veřejnost ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Divadelní vystoupení roč. ZŠ Krčín 1.2. Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Výměnný pobyt s Nizozemím 8., 9. roč. ZŠ Krčín Kinematografie 8. roč. Kino Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Výroba karnevalových masek ŠD ZŠ Krčín 1.3. Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín 2.3. Indiánský karneval ŠD ZŠ Krčín Lyžařský kurz 7. ročník Krkonoše Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Beseda se spisovatelkou I. Březinovou 2., 3. roč. Kino

12 27.3. Paragraf 11/ roč. Kino Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín 3.4. Výchovný koncert jazz roč. ZŠ Krčín Soutěž ve sběru papíru roč. ZŠ Krčín 3.4. Turnaj ve vybíjené 3., 4. roč. ZŠ Malecí Návštěva Briana Sharplesse roč. ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Víkend Terénní berušky roč. ZŠ Krčín Taneční soutěž roč. Dvůr Králové Divadelní představení 8 žen zaměstnanci Praha Výjezd žáků 5.A 5.A ZŠ Krčín Den Země 2. stupeň ZŠ Krčín Filmové představení 8., 9. roč. ZŠ Krčín Muzeum Orlice 3.A ZŠ Krčín Projekt Celá Evropa stejná 8., 9. roč. ZŠ Krčín Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín 2.5. Exkurze do Prahy 7.A,B Praha 2.5. Výchovný koncert Česká populární hudba ZŠ Krčín 3.5. Dopravní hřiště Běloves 4.A Náchod 4.5. Turnaj v malé kopané roč. Luštinec 4.5. Návštěva žáků z 5. tříd z Černčic roč. Kino 4.5. Atletický čtyřboj mladších žáků 6., 7. roč. Náchod 5.5. Malá kopaná roč. Luštinec Výměnný pobyt s Nizozemím 8., 9. roč. Groningen Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Exkurze Praha 9. roč. Praha Výstava výtvarných prací Piráti ŠD Sokolovna Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín Vernisáž projekt II. Světová válka veřejnost ZŠ Krčín Zahradní radovánky s rodinou veřejnost ZŠ Krčín Víkend s aerobikem roč. ZŠ Krčín 2.6. Prusko-rakouská válka 8. roč. Václavice 6.6. Pasování prvňáčků na čtenáře 1. roč. Městská knihovna 7.6. Keramika pro veřejnost veřejnost ZŠ Krčín 8.6. Dopoledne s hašiči 1.A, 2.A Hasičská zbrojnice Před školou ve škole veřejnost ZŠ Krčín Návštěva z Provodova budoucí žáci 6. roč ZŠ Krčín Kulturní předst. Jo, když se řekne muzikál 2. stupeň Sokolovna Slavnost slabikáře 1. roč. ZŠ Krčín Slavnostní zakončení školního roku roč. Kino Sportovní den roč. ZŠ Krčín, sokolovna Paraolympiáda 5. a 6. roč. SK Nové Město Přehled školních výletů Třída Datum Místo výletu 1.A Kunětická hora, Perníková chaloupka 2.A Chrudim, Slatiňany 3.A Chrudim, Slatiňany 4.A Kutná Hora

13 5.A Ostaš 6.A Pastviny 6.B Ostaš a okolí 7.A Nové Město nad Metují a okolí, Rezek 7.B Pecka 8.A Pastviny 8.B Pastviny 9.A Janovičky 9.B Adršpach Sbor Krkonoše - Strážné 7. Mimoškolní aktivity K dobrému jménu naší školy přispívá bohatá mimoškolní činnost. Od září 1995 vede pan učitel Mgr. Libor Drašnar pěvecký sbor. Jeho převážnou část tvoří dívky z pátého až devátého ročníku. V roce 2000 přijal sbor název Terénní berušky. Za svého působení prošel mnoha vystoupeními, která byla určena pro diváky různých věkových skupin, od dětí mateřských škol až po seniory. Mezi nejúspěšnější patří vystoupení na zámku, v kině, ale i účast na přehlídce školních pěveckých sborů Jaroměřská nota. Sbor již několikrát vystupoval na festivalu v polské Strzegomi. Repertoár sboru tvoří především upravené písně našich předních folkových autorů. Vedle sboru Terénní berušky pracuje pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Vitverové již několik let pěvecký sbor Notičky. Společně pracují s říkadly a s písničkami a připravují se na různá vystoupení, kterými rozdávají radost ve svém okolí. V letošním roce zazpívaly v programu ke dni dětí Zahradní radovánky a svými písničkami potěšily žáky 1. stupně v malém předprázdninovém koncertě. Ve školním roce 2006/2007 bylo na naší škole otevřeno 19 zájmových kroužků, všechny vedli pedagogičtí pracovníci naší školy. Dívčí klub (Vlasta Rákosníková) pracuje při školní družině v počtu 14 dívek ročníku. Ve své činnosti se zaměřují na stolování, výrobu drobných dárků, dekorací, připravují moučníky, pomazánky a jednoduché pokrmy. Svými výrobky si zdobí nejen své dětské pokojíčky, ale i školní družinu a další prostory školy. Rovněž Výtvarný kroužek (Pavlína Drašnarová) pracuje při školní družině. V tomto školním roce se do kroužku přihlásilo 16 dětí. Žáci se seznámili s různými výtvarnými technikami malba temperou, kresba tuží, uhlem, rudkou, malba na sklo, frotáž. Na podzim si děti zkusily aranžmá přírodnin, velice hezké práce vznikly ubrouskovou technikou. Kroužek anglického jazyka (Mgr. Monika Nováková ) probíhal jedenkrát týdně, vždy v úterý. Ve skupince se scházelo 13 dětí ročníku. Jednalo se o žáčky, kteří buď s anglickým jazykem začínají, nebo se mu chtějí věnovat hlouběji, protože se jim práce v minulém školním roce v kroužku zalíbila. Jako základní materiál pro výuku se osvědčil pracovní sešit Angličtina hrou, který byl doplňován kopírovanými materiály a písničkami. Důraz byl kladen na ústní projev (slovní zásoba, písničky...). Přínos kroužku se odvíjel od zájmu dětí a domácí přípravy, která je v případě výuky cizího jazyka nezbytná. Pokročilí měli příležitost své základní znalosti anglického jazyka rozšířit a začátečníci byli připravováni na povinnou výuku jazyka ve třetí třídě a získali tak před ostatními spolužáky náskok. V kroužku cvičení z matematiky (Mgr. Miroslav Hojný) se připravovalo k přijímacím zkouškám 13 žáků z obou devátých tříd. Ověřování znalostí probíhalo také pomocí počítačových testů (testy pro zkoušky na gymnázia a na střední odborné školy). Do kroužku cvičení z českého jazyka (Mgr. Romana Minaříková) se přihlásilo 16 žáků 9. ročníku. Během měsíců leden až duben žáci společně i samostatně řešili úkoly jazykových rozborů, opakovali již probrané, ale částečně zapomenuté učivo, psali diktáty, testy, doplňovací cvičení, aby uspěli u přijímacích

14 zkoušek z českého jazyka. Na dějepisný kroužek (Mgr. Monika Patzáková) docházelo 6 žáků. Učili jsme se vyhledávat a zpracovávat informace z historie i současnosti (různé pohledy na vraždu sv.václava, významní, ale méně známí Češi,..), zkoušeli jsme jiný způsob zápisu a rozboru událostí (myšlenkové mapy), zúčastnili jsme se exkurzí (otevření pevnosti v Josefově, po stopách prusko-rakouské války, muzeum Merkuru). V kroužku keramiky (Mgr. Monika Nováková) pracovalo 9 žáků a vládla v něm příjemná pracovní atmosféra, neboť se jednalo o nadané a šikovné děti, pro které tato práce byla zároveň koníčkem. Některé z nich navštěvují kroužek již několik let, zvládají tedy již náročnější práce a techniky. Během školního roku vytvořili spoustu pěkných prací a dárečků, které určitě udělaly radost nejen jim. I v letošním roce pracoval kroužek keramiky pro nejmenší (Mgr. Jana Němečková). Navštěvovalo ho 17 dětí z ročníku. Děti pokračovaly v práci s hlínou jako s výtvarným materiálem, prohloubily způsoby jejího zpracování. Poznaly, co znamená slovo glazura, glazurování. Zkusily, jak krásné a zároveň náročné je vytvořit vlastní malé umělecké dílo. Snad tyto zkušenosti přispějí k tomu, aby si vážily hezkých věcí kolem sebe a práce druhých lidí. Kroužek hry na kytaru (Mgr. Libor Drašnar) navštěvovalo 14 žáků, kteří byli rozděleni do tří skupin začátečníci (5 žáků), středně pokročilí (6 žáků), pokročilí (3 žáci). Začátečníci se během roku naučili několik základních akordů a rytmů. Po jejich procvičení je zkoušeli aplikovat do jednotlivých písniček. Středně pokročilí prohlubovali své znalosti především v rozšiřování množství akordů a způsobů doprovodu. Pokročilí se zaměřili na zdokonalení techniky vybrnkávání, naučili se další akordy a rytmy. Kroužek paličkování (Mgr. Jaroslava Jakubcová) navštěvovalo 8 žákyň. Naučily se základním technikám paličkování, zhotovily si několik obrázků, některé z nich si i samy navrhly. Všechny se s nadšením věnovaly paličkované krajce i doma. V kroužku psaní na počítači všemi deseti (Mgr. Jaroslava Jakubcová) se žáci naučili používat všech deset prstů na klávesnici, což jim umožňuje rychlé psaní při práci na počítači. Tuto dovednost ocení v dnešní době jistě každý. V letošním roce byl opět otevřen kroužek sálová kopaná (Mgr. Libor Drašnar), který navštěvovalo 14 chlapců z druhého stupně. Kroužek byl zaměřen na zlepšení tělesné kondice, na nácvik zpracování míče na malém prostoru atd. Do kroužku odbíjené (Mgr. Libor Drašnar) se přihlásilo 8 žáků. Během roku došlo k celkovému zlepšení pohybu hráčů po hřišti. Zlepšil se postřeh, cit pro výskok, odhad. Zdokonalila se technika odbíjení. Rezervy jsou v úspěšnosti podání. Kroužek florbal pro nejmenší (Mgr. Libor Drašnar) navštěvovalo 20 žáků, kteří byli rozděleni v prvním pololetí do dvou skupin ročník a ročník.ve druhém pololetí se tyto skupiny spojily v jednu. Počet žáků zůstal stejný. Kroužek byl zaměřen na individuální zdokonalování techniky florbalové hole, nácvik přihrávky, střelby a citu pro hru. Na II. stupni byly v letošním školním roce otevřeny kroužky florbalu pro žáky ročníku a 6. ročníku. Letos se jednalo pouze o kroužky chlapecké. Kroužky byly věnovány hře, v 6. ročníku jsme prováděli nácvik herních činností jednotlivce. Žáci 6. a 7. ročníku tvořili základ družstva mladších žáků, žáci 8. ročníku pak základ družstva starších žáků. V obou kategoriích naše škola uspořádala okrskové kolo pro region Náchodska. V silné konkureci družstev z Náchoda, Jaroměře, Velkého Poříčí jsme uspěli. Mladší žáci své okrskové kolo vyhráli a postoupili do okresního finále. Starším žákům se z okrskového kola postoupit nepodařilo, když po výborném výkonu vypadli ve čtvrtfinále. Od září 2006 do června 2007 probíhal 6. ročník Krčínské florbalové ligy. Do soutěže zasáhlo 42 žáků ze sedmi družstev tříd. Po základní a nadstavbové části následovalo vyřazovací play off. Liga dala šanci, zahrát si florbal, i žákům, kteří nenavštěvují florbalové kroužky a všem účastníkům umožnila sehrát kvalitní soutěžní zápasy. V letošním školním roce pracovala redakce školních novin pod vedením paní učitelky Mgr. Romany Minaříkové v počtu 16 členů. Scházeli pravidelně jednou týdně. Práce členů redakce byla opravdu rozmanitá. Na prvním místě to byla příprava jednotlivých čísel našich novin tak, aby obsah byl pestrý a oslovil co největší počet čtenářů. Tedy od těch nejmenších až po

15 dospěláky. Do novin přispívali i ostatní žáci, např. svými povedenými slohovými pracemi, ale i vyučující. Práce to nebyla jednoduchá, protože naše noviny jsme chtěli mít i s pěknou grafickou úpravou a i to stálo nemalé úsilí. Další úkol, který k práci redakční rady patří, byl i příprava pravidelných úterních hlášení školního rozhlasu. V průběhu školního roku proběhla dvě kola soutěže mezi třídami ve sběru starého papíru. Děti sebraly kg papíru, za což se získalo ,- Kč. Peníze byly rozděleny jednotlivým třídám podle umístění v soutěži. 8. Zahraniční spolupráce Ve školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s polskou školou ze Strzegomi. V roce 2006 setkání proběhla v rámci projektu pod názvem Čech a Lech historie, legenda a současnost. Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Polští učitelé a žáci do naší školy zavítali v září na Dny evropského dědictví. Svými kroji ozdobili průvod a společně s našimi žáky navštívili památná místa v blízkém okolí. V listopadu jsme se s dětmi z polské školy sešli znovu na slavnostním představení a vzájemném předání výsledného produktu projektu, kterým byl česko-polský sborník Čech a Lech historie, tradice, současnost. V prosinci jsme přijali pozvání na vánoční program, v rámci kterého vystoupili členové našeho pěveckého sboru I.stupně Notičky. Společně jsme se seznámili s vánočními zvyky obou našich zemí a vánočně se naladili. Veselé a radostné bylo vystoupení členek kroužku aerobiku v červnu 2007 na Festynu, v rámci kterého se představují kulturní soubory škol Strzegomi a další hosté. Oboustranné návštěvy jsou zpestřovány pobyty dětí i učitelů v rodinách. Partnerská spolupráce nás obohacuje nejen poznatky o životě v našich regionech, ale dostala se až do roviny navazování přátelských vztahů zaměstnanců škol i žáků. Ve školním roce se nám podařilo uskutečnit v pořadí druhý výměnný pobyt se školou z nizozemského Groningenu. V lednu jsme na půdě naší školy hostili 40 žáků a 4 učitele. V květnu vyjelo do Nizozemí 40 žáků a 4 učitelé. Oba výměnné pobyty se uskutečnily ve spolupráci s novoměstskými základními školami ZŠ Malecí a ZŠ Komenského. Program byl bohatý. Na naší škole bylo připraveno lyžování, bowling, prohlídka města, práce ve výtvarných dílnách a v netradičních vyučovacích hodinách, soutěž pod názvem Brána jazyků otevřená Během našeho pobytu v Nizozemí jsme se účastnili práce ve vyučovacích hodinách, natáčení v mediacentru, cyklistiského výletu po ostrově Schiermonnikoog a plavby po kanálu, který protéká Groningenem. Výměnné pobyty se uskutečnily v rámci projektu Celá Evropa stejná. Vypracované projekty žáci prezentovali v prostorách zúčastněných škol. Žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách,, což pomáhá žákům zbavit se strachu z komunikace v cizím jazyce a sehrává velkou motivační roli v jeho dalším studiu. S nizozemskou školou hodláme i nadále spolupracovat. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Priority ve vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, ve školním roce 2006/2007 byly obdobné jako v minulých letech. V oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků zahájil ředitel školy funkční studium, v oblasti cizích jazyků pokračoval projekt Brána jazyků a jazykový kurz MEJA, do kterých bylo zapojeno devět pedagogických pracovníků. Hlavní prioritou pro nás byly vzdělávací akce zaměřené na dokončení ŠVP.

16 Vedení školy podporovalo vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční prostředky na pokrytí nákladů na DVPP byly získány především z rozpočtu školy, dále z rezervního fondu školy a z doplňkové činnosti školy. Podrobné informace o použití finančních prostředků na DVPP jsou součástí výroční zprávy o hospodaření školy. Podrobný přehled o vzdělávání jednotlivých pracovníků je uveden v následujícím přehledu: Přehled akcí DVPP ve školním roce 2006/2007 Mgr. Václav Kupka Funkční studium FS I celoročně --- Kč NIDV Nový zákoník práce a kolektivní vyjednávání Kč ČMOS Mgr. Naděžda Bínová Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Inspekční činnost v základních školách Kč CV HK Zákoník práce Kč ČMOS Metodicko- konverzační kurz Aj Kč CV HK Tvorba školního a vnitřního řádu Kč CV HK Mgr. Ivana Nováková Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku Kč TŠ Brno Dítě v současné ZŠ Kč CV HK Specifické poruchy učení. Reedukace Kč CV HK Třídní management jak se dobře prezentovat Kč CV HK Mgr. Marie Machová Jazykový kurz MEJA celoročně --- Kč NIDV Mgr. Jana Němečková Seminář Test rizika Kč PPP Ná Mgr. Jana Vitverová Seminář Test rizika Kč PPP Ná Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku Kč TŠ Brno Příčiny kázeňských přestupků Kč CV HK Třídní management jak se dobře prezentovat Kč CV HK Dítě v současné ZŠ. Integrované v ZŠ a IVP Kč CV HK

17 Mgr. Iveta Hanušová Jazykový kurz MEJA celoročně --- Kč NIDV Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku Kč TŠ Brno Jak vypracovat individuálně vzdělávací plán Kč CV HK Výuka cizích jazyků formou pohybových aktivit Kč CV HK Mgr. Jana Voborníková Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Ing. Lenka Dubnová Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Mgr. Libor Drašnar Jak na protidrogovou prevenci Kč SŠ NM Ing. Vladimíra Vodová Mgr. Jaroslava Jakubcová Celoroční kurz francouzského jazyka celoročně Kč CV HK Metodicko- konverzační kurz Aj Kč CV HK Mgr. Miroslav Hojný Fyzika v pokusech Mechanika I Kč CV HK Výuka počítačové grafiky Abode Photoshop Kč CV HK Fyzika v pokusech Mechanika II Kč CV HK Výuka počítačové grafiky Macromedia Flash Kč CV HK Tvorba školního a vnitřního řádu Kč CV HK Mgr. Monika Patzáková Proč je baví čeština Kč FRAUS Mgr. Milada Mervartová

18 Mgr. Martin Volf Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Základní kurz snowboardingu LVVZ Kč Sport BP Mgr. Miriam Volfová Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Kurz německého jazyka celoročně Kč GATE Základní kurz snowboardingu LVVZ Kč Sport BP Mgr. Iva Králová Mgr. Monika Nováková Zákoník práce Kč ČMOS Metodicko- konverzační kurz Aj Kč CV HK Mgr. Romana Minaříková Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV Rozumět médiím mediální výchova Kč PARTNERS Rozumět médiím mediální výchova Kč PARTNERS Pavla Kratěnová, DiS. Jak na protidrogovou prevenci Kč SŠ NM Metodicko- konverzační kurz Aj Kč CV HK Mgr. Luboš Čepa Výuka počítačové grafiky Abode Photoshop Kč CV HK Výuka počítačové grafiky Macromedia Flash Kč CV HK Vlasta Rákosníková Hry pro školní družiny Kč CV HK Pavlína Drašnarová Hry pro školní družiny Kč CV HK Vytváříme ŠVP pro ŠD Kč CV HK

19 Jitka Rýdlová Brána jazyků celoročně --- Kč NIDV 50 nejznámějších anglických písniček Kč CV HK Jana Šáchová Víte si rady se skartačním a spisovým řádem Kč CV HK Dítě v současné ZŠ. Integrované v ZŠ a IVP Kč CV HK Použité zkratky: NIDV Národní institut pro další vzdělávání Praha ZŠ Krčín Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo nám. 1 ČMOS Českomoravský odborový svaz pracovníků školství CV HK Školské zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků Královéhradeckého kraje TŠ Brno Tvořivá škola o.s., Brno PPPNá Pedagogicko-psychologická poradna, Náchod SŠ NM Střední škola Nové Město nad Metují Sport BP Vzdělávací centrum České Budějovice GATE Jazyková škola GATE Náchod PARTNERS PARTNERS CZECH, o.p.s. Praha FRAUS Nakladatelství Fraus, Plzeň 10.Výsledky kontrol Dne byla v Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo nám., okres Náchod, vykonána inspekce, jejímž předmětem bylo: 1. zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona, 2. zjištění a hodnocení úrovně vedení dokumentace úrazů a přijetí opatření v prevenci rizik podle vybraných ustanovení školského zákona. Složení inspekčního týmu: Mgr. Jana Kocábová, vedoucí inspekčního týmu, Ing. Václav Zeman, člen inspekčního týmu. Závěr: Při inspekci byl zjištěn soulad údajů zapsaných ve zřizovací listině osvědčující vznik školy, v rozhodnutí MŠMT o změně zařazení škol do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a v rozhodnutí MŠMT o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. Povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení souhlasí se skutečností. Výkonové výkazy odpovídají skutečnému stavu ke , resp. Ke , zjištěnému z dokumentace školy. Kapacita školní družiny byla překročena k datu statistického vykazování i ke dni zahájení inspekce, žádost o její navýšení škola nepodala. Porovnáním indexů úrazovosti základní školy a školní družiny s příslušnými indexy úrazovosti Královéhradeckého kraje byla zjištěna nižší úrazovost žáků základní školy i žáků školní družiny. Dne byla na Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod, provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 321/2001 Sb., o

20 finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), jejímž předmětem bylo: 1. Porovnání nákladů a výnosů 2. Pohledávky 3. Závazky 4. Pokladna 5. Stavy účtů 6. Fondy 7. Cestovní náhrady 8. Dohody o hmotné odpovědnosti 9. Kontrola zaúčtování 10. Majetek 11. Inventarizace 12. Řídící kontrola 13. Ochrana majetku 14. Zákon 586/1992 Sb., daň z příjmů právnických osob, v platném znění Složení kontrolní skupiny: Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce ev. č Svatava Kučerová, asistentka daňového poradce Petra Divišová, zaměstnankyně daňového poradce Závěr: Až na drobné nedostatky formálního charakteru v bodech 8. Dohody o hmotné odpovědnosti, 11. Inventarizace a 12. Řídící kontrola, bylo vše bez závad. Protokol o výsledku kontroly má 25 stran a je uložen v archivu školy. 11. Hospodaření školy v roce 2006 Příjmy a výdaje školy 1. Příjmy - příspěvek od Města ,00 Kč - dotace od KÚ KHK ,00 Kč - mimořádné dotace a granty ,70 Kč - ostatní příjmy ,74 Kč - příspěvek na investice 0,00 Kč 2. Výdaje - platy ,00 Kč - ostatní osobní náklady ,00 Kč - odvody zdravotního pojištění ,00 Kč - odvody sociálního pojištění ,00 Kč - příděl FKSP ,00 Kč - ostatní neinvestiční výdaje ,44 Kč - investiční výdaje 0,00 Kč

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více