UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP"

Transkript

1 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP

2 OBSAH: 1. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTI NAD LABEM UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 5 3. U3V UJEP Harmonogram Přijímací řízení Zápis do studia Absolvování studia Požadavky na udělení osvědčení o absolvování 7 4. Program dvouletého cyklu Nabídka kurzů Anotace kurzů Ceník kurzů Popis probíraných témat v jednotlivých semestrech Kontakty Adresa a kontakty Mapy

3 Vážení posluchači univerzity třetího věku, milí přátelé, dostáváte do rukou brožuru s informacemi o novém vzdělávacím cyklu Univerzity třetího věku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Uvědomujeme si, že někteří z Vás zvažují vstup do vzdělávacího programu naší univerzity vůbec poprvé, a proto jsme do brožury zařadili vedle praktických informací o organizaci univerzity třetího věku také vstupní informace o naší vysoké škole, jejích fakultách a dalších součástech. Věříme, že tato brožura Vám bude užitečným průvodcem a usnadní Vám volbu Vašeho odborného zaměření a sestavení Vašeho vzdělávacího plánu na nadcházející dva roky. Nechť to jsou pro Vás roky inspirativní, které Vám i díky Vašemu nadšení a elánu - přinesou vnitřní obohacení a radost z poznávání. Bc. Iveta Steklá referentka OCV RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. prorektorka pro studium 3

4 1. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Vysoké školství v Ústí nad Labem má již téměř šedesátiletou tradici. První pedagogicky zaměřená vysoká škola a současně druhá vysoká škola v Severočeském kraji zahájila svoji činnost v září 1954 jako Vyšší pedagogická škola v Ústí nad Labem. V září 1959 byly vládním nařízením zřízeny namísto vyšších pedagogických škol pedagogické instituty, jejichž cílem bylo organizovat komplexní vzdělávání učitelů základních devítiletých škol. Zřízení Pedagogického institutu v Ústí nad Labem znamenalo významné změny ve struktuře této vysoké školy. Započala systematická výstavba specializovaných kateder sdružujících odborníky pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů, která přinesla výrazné zvýšení počtu uchazečů a personální posílení jednotlivých kateder. K vyššímu stupni samostatnosti a také ke zvýšení prestiže vysoké školy přispělo vládní nařízení ze srpna 1962, podle kterého byly pedagogické instituty převedeny z pravomoci krajských národních výborů do přímé působnosti ministerstva školství a kultury. Další významná etapa ve vývoji ústecké vysoké školy nastala v roce 1964, kdy byla vytvořena Pedagogická fakulta. Pedagogická fakulta se tak stala na dlouhá léta jedinou vysokou školou v kraji vychovávající učitele základních a později i středních škol. V roce 1977 došlo k významné změně v obsahu i rozsahu práce. V rámci aplikace nového výchovně vzdělávacího systému školství zde byla zahájena jednotná pětiletá příprava učitelů pro ročník všeobecně vzdělávací soustavy. Tím se Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem stala v učitelské přípravě školou rovnoprávnou s fakultami univerzitními. Bylo možné zde studovat ve čtyřletém studiu učitelství pro ročník základní školy a v pětiletém studiu učitelství pro ročník základní a střední školy. Nový zákon o vysokých školách umožnil organizovat a provádět na fakultě rigorózní řízení. Státní rigorózní zkoušky mohli vykonávat uchazeči, kteří dříve na fakultě získali vysokoškolský diplom. Po vykonání zkoušky získali titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Politicko-společenské změny v naší zemi po listopadu 1989 se výrazně promítly i do života Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V těchto podmínkách začala skupina pracovníků Pedagogické fakulty vážně uvažovat o tom, že dosavadní příprava učitelů na této fakultě by měla být zahrnuta do širšího rámce vysokoškolské přípravy odborníků orientované především na potřeby zdevastovaného severočeského regionu, kam bylo velmi nesnadné získat odborníky z jiných oblastí republiky. Naopak odchody kvalifikovaných lidí z tohoto regionu, hlavně z důvodů špatného stavu životního prostředí, byly velmi časté. Snaha založit univerzitu v Ústí nad Labem vyústila ve vznik Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, se sídlem v Ústí nad Labem (UJEP), která byla zřízena Českou národní radou dne 9. července 1991 zákonem, jenž nabyl účinnosti dnem 28. září Univerzita přijala do svého názvu jméno významného severočeského rodáka z Libochovic Jana Evangelisty Purkyně ( ), který je považován za nejvýznamnějšího českého přírodovědce a lékaře - za zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a za významného světového fyziologa. Při svém vzniku měla univerzita tři fakulty: pedagogickou, sociálně ekonomickou a životního prostředí, a dále dva ústavy: ústav slovanskogermánských studií a ústav pro studium romské kultury. V září 1993 byl založen institut výtvarné kultury, jehož transformací v roce 2000 vznikla fakulta užitého umění a designu. Na podzim roku 1998 vznikl z katedry technické výchovy pedagogické fakulty ústav techniky a řízení výroby, v roce 2003 byl založen ústav zdravotnických studií. Roku 2005 vznikly v rámci transformace pedagogické fakulty dva nové ústavy: ústav přírodních věd, který se ještě téhož roku transformoval na přírodovědeckou fakultu, a ústav humanitních studií, z něhož pak v roce 2006 vznikla filozofická fakulta. V témže roce byla z původního ústavu techniky a řízení výroby konstituována fakulta výrobních technologií a managementu. V roce 2008 se fakulta užitého umění a designu přejmenovala na fakultu umění a designu. Nejmladší fakultou naší univerzity je fakulta zdravotnických studií, která z ústavu zdravotnických studií vznikla v roce

5 Od roku 2012 tak má univerzita 8 fakult, jejichž názvy jsou: fakulta sociálně ekonomická, fakulta umění a designu, fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, přírodovědecká fakulta. V současnosti představuje UJEP moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzdělává studentů a zaměstnává 900 pracovníků. Hrdě se hlásí k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispívá k rozvoji ústeckého regionu. 2. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Univerzita třetího věku (U3V) existuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku Dne bylo vydáno prohlášení k založení U3V a byl poradním sborem univerzity přijat první klíčový dokument této formy vzdělávání - Koncepce U3V. O první cyklus U3V, který probíhal v letech , projevilo zájem 54 seniorů. Od té doby však zájem o vzdělávací programy U3V neustále rostl, a to až do roku 2011, kdy se do dvouletého cyklu přihlásilo rekordních 575 posluchačů. K nárůstu zájmu o vzdělávací kurzy U3V přispěla nejvíce inovace studia. V letech byly kurzy poprvé rozděleny do tří typů - na kurzy povinné, povinně-volitelné a volitelné. V nabídce volitelných kurzů byly zrealizovány kurzy jazykové (AJ, NJ, FR) a kurzy IT - výpočetní technika a multimédia v různých stupních pokročilosti (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Kurzy povinněvolitelné byly členěny do osmi okruhů s názvy Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Povinným kurzem se stal diplomový seminář, nezbytný pro úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu. V současnosti je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem členem Asociace univerzit třetího věku. Univerzitu třetího věku uskutečňuje jako celoživotního vzdělávání, které dává seniorům možnost kvalifikovaně a na univerzitní úrovni se seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky a kultury. Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé součásti UJEP, přednášky jsou prezentovány akademickými pracovníky UJEP a externími spolupracovníky. Administrativu U3V zajišťuje od roku 2010 Oddělení celoživotního vzdělávání rektorátu (OCV). Kontakty: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Oddělení celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Pasteurova Ústí nad Labem tel: web: 5

6 3. U3V UJEP Harmonogram semestr termín důležitá data Zimní semestr 2013/2014 říjen 2013 leden přihlašování do studia U3V při UJEP kolo přihlašování do studia U3V při UJEP 9/2013 zápis posluchačů U3V 10/2013 platby za studium 12/2013 přihlašování do LS Letní semestr 2013/2014 únor 2014 červen /2014 platby za studium 6/2014 přihlašování do ZS Zimní semestr 2014/2015 říjen 2014 leden /2014 platby za studium 12/2014 přihlašování do LS Letní semestr 2014/2015 únor 2015 červen /2015 platby za studium odevzdání diplomové práce 6/2015 promoce U3V 3.2 Přijímací řízení Na U3V při UJEP se může přihlásit každý, kdo již dosáhl 50 let věku. Zájemci se mohou hlásit buď do celého dvouletého cyklu, nebo do jednotlivých kurzů U3V bez absolvování celého dvouletého cyklu. Podmínky přijetí ke studiu jsou totožné. Pro celé dvouleté studium U3V je zveřejněn aktuální seznam otevíraných kurzů a u každého kurzu je zveřejněna hodinová dotace a výše poplatku poplatek i hodinová dotace je zveřejněna v platnosti na jeden semestr studia. Přehled kurzů je zveřejněn v této brožuře, na webových stránkách U3V nebo na nástěnce univerzity třetího věku v Multifunkčním centru v areálu Kampusu. Přihlašovaní ke studiu na U3V probíhá pro každý semestr zvlášť. Přihlášku je možné podat písemně nebo elektronicky na webových stránkách Přihlášky se podávají ve stanovených termínech, které jsou zveřejněny na webových stránkách U3V nebo na nástěnce. 6

7 3.3 Zápis do studia Vlastní studium na U3V začíná zápisem posluchačů do studia. K zápisu je uchazeč pozván písemnou formou. U zápisu obdrží seznam kurzů, do kterých byl přijat, jejich rozvrh a pokyny pro jejich zaplacení. Současně se ale také může dozvědět, které kurzy nebude moci z kapacitních důvodů navštěvovat. Ze seznamu akceptovaných kurzů si pak může uchazeč definitivně vybrat jemu vyhovující kurzy, které oznámí při platbě kurzů. Při zápisu do dvouletého studia je každému účastníkovi vydán Výkaz o celoživotním vzdělávání, do kterého se zaznamenávají zapsané a splněné kurzy. 3.4 Absolvování studia Studium U3V je dvouleté, kurzy jsou tedy zpravidla čtyřsemestrální. Výuka v samotném semestru je soustředěna do dvou až čtyřhodinových celků (rozsah je vždy uveden u příslušného kurzu). Studium je ukončeno slavnostním vyřazením absolventů, kteří splnili všechny požadavky pro udělení Osvědčení o absolvování studijního programu Univerzity třetího věku při UJEP. 3.5 Požadavky na udělení osvědčení o absolvování 1. Věk minimálně 50 let 2. Ukončené vzdělání minimálně středoškolské Pokud posluchač U3V nemá dokončené středoškolské vzdělání, může navštěvovat pořádané kurzy, ale nesplňuje podmínku k vydání osvědčení o absolvování univerzity třetího věku. 3. Řádné a včasné podání přihlášky do příslušného semestru Přihláška se podává nejen na začátku dvouletého cyklu, ale i také na začátku každého semestru. Termíny pro podání přihlášek jsou vždy včas oznámeny na nástěnkách a na webových stránkách. Jako potvrzení převzetí přihlášky do příslušného semestru je uchazečům rozesílán informační dopis s předběžným rozvrhem a informacemi o platbě za kurzy, které má přihlášeny. 4. Účast na zápisu K zápisu do studia jsou uchazeči zváni dopisem. Pokud termín zápisu uchazeči nevyhovuje, může požádat o náhradní termín. Uchazeči jsou povinni se zápisu zúčastnit a doložit požadované doklady OCV, dle pokynů k zápisu. 5. Zaplacení poplatku za vybrané kurzy nebo předložení dokladu o platbě Poplatky za kurzy jsou vybírány osobně v kanceláři OCV v úředních hodinách (termín placení je zasílán spolu s rozvrhem) nebo je možno je platit bankovním převodem ve prospěch účtu. Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, Ústí nad Labem Účet: /0100 VS: Komerční banka. Upřednostňujeme platbu hotově. V případě platby převodem je posluchač povinen doložit OCV kopii výpisu z účtu. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do jednoho měsíce od zahájení studia. Poplatek za kurzy se hradí na každý semestr zvlášť vždy po obdržení rozvrhu a přehledu dle pokynů k platbě. 7

8 6. Řádná účast na kurzu/kurzech Každý kurz je zakončen zápočtem. Zápočet musí být vždy zaznamenán do Výkazu o celoživotním vzdělávání. Forma zápočtu je určena minimálně 50% účastí na kurzu. Vlastní potvrzení o získání zápočtu získá účastník U3V na Oddělení celoživotního vzdělávání po skončení výuky. 7. Absolvování všech povinných složek studijního programu Posluchač je povinen absolvovat předepsaný povinný kurz (diplomový seminář) a minimálně jeden čtyřsemestrální povinně - volitelný kurz. Účastník má možnost se přihlásit do neomezeného počtu kurzů, ale pro získání osvědčení je nezbytné absolvovat alespoň jeden čtyřsemestrální povinně - volitelný kurz a diplomový seminář a v jeho rámci vytvořit diplomovou práci ze zvoleného absolvovaného kurzu. 8

9 4. PROGRAM DVOULETÉHO CYKLU 4.1 Nabídka kurzů UPOZORNĚNÍ: OCV si vyhrazuje právo v nutných případech změnit nabídku kurzů nebo lektora kurzu, případně kurz pro nedostatečný počet přihlášených zrušit. Povinně volitelné kurzy Název kurzu Lektor kurzu Časová dotace * Min. max. počet posluchačů 12 x Klíčové otázky dějin našich zemí v 19. st. a v 1. polovině 20. století doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc. Utváření a proměny české Mgr. Martin Tichý 4 x společnosti v 19. a 20. století Dějiny filosofie Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 4 x Základy grafologie PhDr. Ing. Ivan Bertl 4 x Příběhy dějin PhDr. Miloslav Krieger,CSc. 4 x Světová náboženství Mgr. Lenka Doležalová 4 x Dějiny umění, interpretace a doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, 4 x souvislosti Ph.D. Jak porozumět hudbě (aneb doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D. 4 x malá tajemství hudby) Náš Ústecký kraj Mgr. Martin Krsek 4 x Senior sobě psychologem PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. 4 x Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. 4 x Genetika a společnost RNDr. Jan Ipser, CSc. 4 x Život od molekul k biosféře RNDr. Jan Ipser, CSc. 4 x Základy kriminalistiky RNDr. Jan Ipser, CSc. 4 x Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický 4 x Umění řešit matematické problémy Základy automatizace a jak se co vyrábí prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 4 x doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. prof. Dr. Ing. František Holešovský 4 x Energetika včera, dnes a zítra doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. 4 x Ekonomické vědy Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 4 x Základní znalosti daňových zákonů a Mezinárodní finance Ing. Jana Vodičková Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 4 x

10 Povinný kurz v jednom semestru studia Název kurzu Lektor kurzu Časová dotace Min. max. počet posluchačů Diplomový seminář doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc. Bc. Iveta Steklá 4 x Volitelné kurzy Název kurzu Lektor kurzu Časová dotace Min. max. počet posluchačů Jazykové kurzy Anglický jazyk začátečníci Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 12 x Adam Holas Anglický jazyk pokročilí Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 12 x Anglická konverzace Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 12 x Mgr. Milan Daníček Německý jazyk začátečníci Mgr. Marie Štorchová 12 x Německý jazyk pokročilí Mgr. Marie Štorchová 12 x Francouzský jazyk začátečníci Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 12 x Francouzský jazyk pokročilí Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 12 x IT kurzy Výpočetní technika začátečníci Lenka Francová 12 x Výpočetní technika pokročilí PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. 12 x Multimédia Ing. Karel Klatovský 12 x Digitální fotografie Mgr. Radka Růžičková, Ph.D. 12 x Výpočetní technika v praxi Lenka Francová 8 x Bc. René Baran Informatika - od začátečníka k PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. 12 x pokročilému uživateli Výtvarné kurzy Malířské techniky Mg.A. Milan Žák 10 x Grafickou cestou pro pokročilé Mgr. Alois Kračmar 10 x Keramika Mgr. Yvonne Chládková 10 x Krajinářská fotografie Mgr. Radka Růžičková, Ph.D. 5 x Kluby Čtenářský klub Mgr. Eva Zapotocká 4 x Výtvarný klub MgA. Milan Žák 4 x Bridžový klub Ing. Jiří Křivánek, Ph.D. 4 x Klub zdravotního cvičení Jiřina Miňovská 12 x Pohybový klub Eva Chvátalová 12 x *Časová dotace (počet setkání x počet hodin) 1 hodina je 45 minut výuky. 10

11 Exkurze V rámci semestru vyhlašuje OCV exkurze, které tematicky navazují na nabízené kurzy U3V. Vždy je možné se přihlásit pouze na jednu exkurzi, a to primárně na tu, která je určena ke kurzu posluchače. Exkurze jsou bonusem a mají umožnit hlubší poznání dané problematiky na základě osobní zkušenosti. Na exkurzi se může přihlásit každý posluchač U3V. Pouze v případě volných míst je možné se zúčastnit více exkurzí, či si vybrat exkurzi určenou pro jiný kurz. Přihlašování je možné em nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři OCV. Způsob platby a pokyny k cestě jsou stanoveny ke každé exkurzi zvlášť. Poplatek za exkurzi je nevratný. 11

12 4.2 Anotace kurzů Klíčové otázky dějin našich zemí v 19. století a 1. polovině 20. století doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc. Dvouletý čtyřsemestrální kurz je zaměřen na prohloubení znalostí získaných při předchozím studiu. Zároveň jde o odstraňování leckdy stále ještě přežívajících jednostranně orientovaných pohledů zvláště na některá historická období, klíčové problémy i jednotlivé události českých, resp. Československých dějin. Ty ovšem nelze chápat jako záležitost ryze národní, ale jejich vývoj třeba začleňovat do celoevropského, ba světového dějinného komplexu. Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. století Mgr. Martin Tichý Česká společnost procházela obrozením v době změn, které proměnily Evropu 19. století. Na konci tohoto procesu vznikl moderní český národ, konstituovaný na základě dobově podmíněné interpretace vlastní historie, národní kultury, v neposlední řadě i hospodářskými úspěchy. Politické problémy této emancipace vyřešil až konec první světové války a vznik samostatné ČSR. Národní obrození vznikalo jako součást širšího procesu nacionalizace evropského prostoru, mělo tedy své historické, geopolitické a geografické horizonty, mantinely, s nimiž se dodnes střetáme, potýkáme a vyrovnáváme. Kurz bude zaměřen na vysvětlení vybraných fenoménů tohoto procesu: dobově podmíněné interpretace národní minulosti, kulturním aspektům národního obrození, vytváření moderní společnosti (selský stav, měšťané, šlechta). Připomene i významné osobnosti oné doby, historiky, umělce, politiky. Dějiny filosofie Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. V kurzu Dějiny filosofie budou posluchači seznámeni se základními pojmy, přístupy a názory filosofů našeho civilizačního okruhu. V historickém sledu bude podán přehled dějin západní filosofie od jejích počátků v antickém Řecku, přes její proměny s nástupem křesťanství, novověkého dualismu a období konce metafyziky, až po současné pokusy o její obnovu v souvislosti s pokusy o tzv. změnu paradigmatu. Kurz se soustředí na charakteristiku jednotlivých období, na díla významných filosofů a jejich dobový vliv. Základy grafologie PhDr. Ing. Ivan Bertl V kurzu GRAFOLOGIE se posluchači U3V seznámí s historií vývoje písma, se základní grafologickou terminologií a s principy grafologického rozboru ručně napsaného textu. Ve výuce bude postupováno od jednotlivých dílčích rozborů rukopisů, kdy budou pojmenovávány jednotlivé varianty ručního písma. Postupně budou rozbory komplexnější tak, aby byl posluchač schopen určit typologii posuzované osobnosti. Posluchači se průběžně seznámí s psychologickou typologií osobností podle Hippokrata, Eysencka, Kretschmera a Learyho. Součástí výuky bude i etická stránka grafologického rozboru. Analýza textu může být prováděna na ukázkách textů donesených posluchači, aby si sami mohli ověřit 12

13 správnost grafologického rozboru. Vlastní výuka bude doprovázena bohatým obrazovým materiálem ať už přímo k vyučovaným tématům či jako ukázka aplikace grafologie v dalších konkrétních situacích. Příběhy dějin PhDr. Miloslav Krieger, CSc. Přednášky budou věnovány vybraným historickým otázkám. Mají zahrnovat nejen dějiny politické, hospodářské a sociální, rovněž dějiny umění a kultury. Seznamovat zároveň s aktuálními směry historického bádání. Přednášky specialistů na jednotlivé oblasti dějin se v hlavním zaměření svého obsahu budou přirozeně lišit v závislosti na konkrétním daném tématu. Jejich cílem je vždy posluchačům kurzu poskytnout obraz aktuálního stavu poznání v oboru historické vědy a seznamovat je s aktuálně zajímavými nebo celkově významnými tématy poznávání minulosti. Světová náboženství Mgr. Lenka Doležalová Ve dvouletém kurzu Světová náboženství budou posluchači seznámeni se základními historickými a kulturními souvislostmi vzniku velkých světových náboženství, jejich vírou, etickými principy, filosofickými koncepty a rituály. Výklad bude prováděn z pohledu srovnávací religionistiky a filosofie náboženství. Představeny budou také hlavní postavy filosoficko-náboženských tradic. Přednášky budou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem. V posledním semestru budou představena vybraná posvátná místa velkých náboženství s promítáním krátkých filmů vytvořených pro účely těchto přednášek. Dějiny umění, interpretace a souvislosti doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. Kurz seznamuje posluchače se vztahy dějin výtvarného umění a architektury s prostorovými představami lidí dané epochy. Srovnává postupy vizuálních oborů s hudbou, která volí odlišné strategie. Dějiny nejsou probírány chronologicky, ale v trsech souvisejících témat. Umění přírodních národů je vykládáno v souvislosti s avantgardami a počátky moderny. Cageovy zvukové pokusy s vysokými kulturami Východu. Kurz není zaměřen na jedno určité období, ale vysvětluje vztah soudobého umění se staršími epochami a obráceně. Tak se umění Egypta setkává s myšlenkami moderny, mytologická témata s postupy vědy. Metoda napříč obdobími generuje rozličné interpretační úhly pohledu. 13

14 Jak porozumět hudbě (aneb malá tajemství hudby) doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D. Přednášky o hudbě, její úloze a významu v životě člověka. Budou obsahovat témata: Co je to hudba, Složky hudby, Sedm klíčů do světa hudby, Vybrané kapitoly z hudební estetiky, Když posloucháme skladbu poprvé, Lidová píseň a folklór a Vybrané kapitoly z dějin české, evropské a světové hudby. Náš Ústecký kraj Mgr. Martin Krsek V kurzu Náš Ústecký kraj budou posluchači U3V populární formou seznámeni s historií svého regionu. Témata reflektují specifické podmínky v regionální historiografii, která muší čelit výrazným ztrátám v kolektivní paměti souvisejícím s masivní výměnou obyvatelstva po roce1945. Zároveň panuje jazykový blok bránící v přirozeném studiu starší dějepisecké produkce, jež je povětšinou psána v němčině. V česky psaných dějinách pak bývá problematika regionu podchycena jen okrajově. Záběr kurzu zahrne široký úsek od nejstarších dějin po dějiny 20. století. V průběhu kurzu budou postiženy všechny okresy. Senior sobě psychologem PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. Kurz naučí posluchače osvojení systematických poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, patopsychologie a sociální psychologie všem, kteří mají zájem o uplatnění psychologie v každodenním osobním životě. Posluchači se během celého kurzu seznámí s tématy obecné psychologie, psychologie osobnosti a jejího vývoje, psychopatologickými projevy a s tématy zahrnujícími člověka ve společnosti a sociálního chování jedince. Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. Kurz seznamuje s poměrně novou geografickou disciplínou. Definuje základní pojmy a učí, jak z geografického hlediska hodnotit předpoklady daného konkrétního prostoru k využití pro potřebu cestovního ruchu. Genetika a společnost RNDr. Jan Ipser, CSc. Kurz Genetika a společnost je koncipován pro posluchače U3V tak, aby jim poskytl základní znalosti z genetiky a pomohl jim orientovat se v této vědní oblasti, zejména v mnohých jejích aplikacích a širších souvislostech. Probíraná tématika je rozčleněna do hlavních celků: teorie dědičnosti, principy a zákonitosti dědičnosti, aplikovaná genetika, filozoficko-etické a společenské aspekty moderní genetiky. Výklad jednotlivých témat je doplněn modelovými úlohami a interaktivními praktickými cvičeními. 14

15 Život od molekul k biosféře RNDr. Jan Ipser, CSc. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům dostatek validních informací a poznatků, na jejichž základě by bylo možné vytvořit si ucelený názor na fenomén života tak, jak se projevuje na jeho různých organizačních úrovních a jak je dostupný soudobému vědeckému poznání. Otázky života jsou nahlíženy nejen dílčím způsobem z hlediska moderní biologie, ale jsou začleněny do celku světa za adekvátního využití poznatků dalších věd, zejména přírodních a filozofie. Výklad jednotlivých témat je doplněn modelovými úlohami a interaktivními praktickými cvičeními. Základy kriminalistiky RNDr. Jan Ipser, CSc. Kurz Základy kriminalistiky je koncipován pro posluchače U3V tak, aby jim poskytl základní informace z oblasti kriminalistiky a pomohl jim v návaznosti na blízké příbuzné obory (kriminologie, trestní právo, soudní lékařství) orientovat se v této problematice v širších souvislostech i v běžném, každodenním životě. Probíraná témata jsou rozdělena do hlavních celků: kriminologie, kriminalistika, kriminalistické expertizy, trestní právo a znalecká činnost. Akcent je kladen na kriminalistické expertizy, kriminalistickou taktiku a úkony v přípravném řízení. Výklad jednotlivých témat je doplněn modelovými úlohami a interaktivními praktickými cvičeními. Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický Posluchači kurzu budou postupně seznamováni se základy fungování lidského těla a nejčastějšími chorobami, zaměřenými hlavně na seniorský věk. Prezentovány budou nejen postupy klasické medicíny, ale také tzv. medicíny alternativní. Bude dáván důraz na význam tzv. celostní medicíny, kdy je přihlíženo ke všem aspektům, jež mohly zapříčinit vznik choroby. Bude probrán vliv zdravé výživy, životního prostředí a zejména stresu. Témata v jednotlivých semestrech mohou být doplněna po dohodě s posluchači kurzu. Důraz bude kladen na preventivní zaměření medicíny. Posluchači tak srozumitelnou formou získají znalosti, aby se orientovali v jednotlivých oborech medicíny, poznali zejména akutní stavy a dovedli rozpoznat, kdy je vhodné obrátit se již na lékaře. Součástí kurzu budou také etické problémy dnešní medicíny. K jednotlivým tématům budou vždy posluchači seznámeni s aktuálními problémy, které je zajímají. Umění řešit matematické problémy prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. V centru kurzu bude řešení zajímavých a přijatelně obtížných matematických problémů. Pomocí nich se ukáží některé užitečné strategie řešení matematických problémů, které vymýšleli vynikající matematici již od starověku. Dále bude prezentováno, jak využit již vyřešený problém při řešení dalších problémů. Také budeme demonstrovat, jak řešit matematické problémy pomocí zkoumání a jak zkoumat matematické situace. Z odborné matematiky bude věnována pozornost především lineární algebře. Do každého z prvních tří semestrů bude vloženo něco ze základů lineární algebry. Ve čtvrtém semestru dojde ke shrnutí a využití při řešení problémů z lineárního programování. 15

16 Základy automatizace a jak se co vyrábí doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. prof. Dr. Ing. František Holešovský Vzhledem k tomu, že automatizace nás v současné době provází na každém kroku, je cílem předmětu přiblížit posluchačům tuto oblast populárně naučným způsobem za použití příkladů z praktického života od nejjednodušších až po ty složitější. Předmět je rozvržen do tří semestrů. se zabývá uvedením do problematiky. se zabývá přenosem signálů a způsoby řízení. se zabývá různými způsoby řízení technologických systémů. pojednává o tom, jak se co vyrábí. Energetika včera, dnes a zítra doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Kurz má za cíl posluchačům přiblížit všechny oblasti energetiky. Jedná se o celý rozsah energetiky od výroby přes distribuci až po spotřebu nejpoužívanějších forem energie, elektrické a tepelné. Předmět chce představit způsoby nakládání s těmito formami energie a to jak v malém tak i velkém. Předmět je koncipovaný jako čtyř semestrální předmět. Každý semestr je zaměřen na jinou oblast energetiky: se zabývá uvedením do problematiky a historií energetiky v Českých zemích a ve světě. se zabývá různými způsoby výroby elektrické a tepelné energie a to jak ve velkém, tak i malém množství. se zabývá otázkami distribuce a spotřeby obou forem energie. se zabývá měřením energetických veličin a předené elektrické a tepelné energie. Ekonomické vědy Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. Mikroekonomie, Makroekonomie, Zahraniční obchod a Dějiny hospodářství. Základní znalosti daňových zákonů a Mezinárodní finance Ing. Jana Vodičková Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. V kurzu Základní znalosti daňových zákonů a komunikace s finančním úřadem budou posluchači U3V seznámeni s daňovými zákony ČR a základními postupy při komunikaci s finančními úřady. Kurz slouží k seznámení nebo prohloubení základních znalostí o daňových zákonech, pod vedením 16

17 zkušeného lektora, který soustavně pracuje na finančním úřadě již 20 let, se seznámí posluchači se zákonem o daních z příjmů fyzických a právnických osob, se zákonem o DPH, zákonem o dani z nemovitostí, zákonem o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Dále pak budou posluchačům vysvětleny základní postupy při komunikaci s finančním úřadem, jako je podání daňového přiznání, daňová kontrola, připravení základních opravných prostředků. Díky získaným dovednostem se účastníci kursu dopracují k samostatnému vyplnění daňových přiznání a k samostatnému vystupování při jednání na finančním úřadě. V Mezinárodních financích se posluchači seznámí se systémy nadnárodních a mezinárodních financí, dále se seznámí s podstatou a účelem světových finančních institucí (Mezinárodní měnový fond, Světová banka) a evropských institucí (Evropská centrální banka), a také fungování měnových systémů včetně společné evropské měny. Kurz přibližuje význam evropské integrace pro české finančnictví, seznamuje posluchače s obdobím přechodu na společnou evropskou měnu. Představuje posluchačům fungování instrumentů a center mezinárodně finančních obchodů. Diplomový seminář Doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc., Bc. Iveta Steklá Diplomový seminář je kurz, který napomůže posluchačům k napsání závěrečné diplomové práce a tím jim umožní získání Osvědčení o absolvování dvouletého studia U3V. Posluchač U3V musí vypracovat závěrečnou práci Diplomovou práci v písemné formě z povinně volitelného kurzu, který absolvuje v rozsahu 4 semestrů dvouletého studia. Téma je libovolné dle obsahu kurzu, odpovídající přednáškám daného kurzu. Na diplomovém semináři budou posluchači seznámeni s důležitými aspekty vytváření diplomové práce a budou navedeni k jejímu snadnému vytvoření. Anglický jazyk začátečníci Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Adam Holas Kurz je určen pro začátečníky a ty posluchače, kteří se anglickému jazyku věnovali před mnoha lety a potřebují restartovat své znalosti od počátku, nikoliv však pro ty, kteří se již anglicky (jakkoliv omezeně) domluví. Kurz se zaměří spíše na mluvený projev, i když dovednost psát v angličtině nebude opomíjena. Kmenovou učebnicí bude některý z titulů určených pro samouky, aby posluchači kurzu mohli dle vlastní chuti a potřeby pracovat i samostatně, zopakovat a ujasnit si učivo v kurzu probrané. Kromě zvolené učebnice budou mít posluchači k dispozici další materiály ve formě kopií. Cílem kurzu je probrat a upevnit základy fonetického a gramatického systému anglického jazyka (anglická výslovnost, struktura anglické věty, základní slovesa, předložky, vyjadřování budoucnosti až k minulému času) a naučit se běžnou slovní zásobu. Témata probíraná v úvodním ročníku kurzu jsou např. rodina, koníčky, bydlení nebo prázdniny. Dvouletý kurz (čtyři semestry) má postupně přecházet ke spíše konverzačnímu charakteru, z gramatického hlediska se bude pokračovat spíše pozvolna, avšak škála témat se rozšíří (např. o témata restaurace a vaření, oblékání, zdraví a nemoci, nakupování, kultura). 17

18 Anglický jazyk pokročilí Mgr. Jana Richterová, Ph.D. Kurz je určen pro posluchače kurzu Univerzity třetího věku Anglický jazyk pro začátečníky a všechny další zájemce, kteří se třebaže omezeně - angličtině věnovali někdy v minulosti a rádi by své znalosti zaktivizovali, upevnili a rozšířili. Předpokládá se znalost slovosledu anglické věty, přítomného času prostého a času minulého u nejběžnějších anglických sloves. Kurz se zaměřuje spíše na mluvený projev, i když dovednost psát v angličtině není zcela opomíjena. Kmenovou učebnicí bude některý z titulů určených pro samouky, aby posluchači kurzu mohli dle vlastní chuti a potřeby pracovat i samostatně, zopakovat a ujasnit si učivo v kurzu probrané. Kromě zvolené učebnice budou mít studující k dispozici další materiály ve formě kopií. Cílem kurzu je oživit, upevnit a postupně rozšířit znalosti angličtiny, které si posluchači osvojili v minulosti. Z gramatického hlediska se kurz zaměří na podrobnější výklady a procvičování z oblasti modality (modální slovesa), aspektu (průběhový a perfektní) či běžných frázových sloves, z hlediska lexika bude jeho cílem navýšit slovní zásobu v oblastech, které by studující mohli uplatnit v běžném životě, např. při cestách do zahraničí nebo setkáních s cizinci. Anglická konverzace Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr. Milan Daníček Kurz anglické konverzace nabízí svým posluchačům prostor pro upevnění znalosti jazykového systému angličtiny především formou mluveného projevu, poslechů, rozhovorů a diskusí. Součástí záměru je však i procvičování projevu psaného (dopis či v angličtině, krátké písemné projevy na zadané téma), včetně zařazení četby a analýzy přiměřeně náročných úryvků z původních literárních textů v anglickém jazyce. Posluchači budou mít k dispozici set kopírovaných materiálů, součástí kurzu budou i poslechová cviční (včetně práce s hudebními texty). Cílem kurzu není přednostně posilování jazykové kompetence gramatické, ale jeho součástí je i dílčí zopakování některých podstatných gramatických jevů, jako jsou modalita, progresívní a perfektivní aspekt slovesa či frázová slovesa. V oblasti lexikální se kurz zaměří na tematické rozšíření slovní zásoby včetně běžných kolokací a idiomů. Německý jazyk začátečníci Mgr. Marie Štorchová Hlavní náplní kurzu německé konverzace pro začátečníky je probrání široké škály témat vztahujících se k běžnému životu. Účastníci o nich v průběhu hodin hovoří, hodnotí a vyjadřují svůj názor. Seznámí se také s podstatnými pilíři jazyka jako je osvojení si nové slovní zásoby a základních gramatických pravidel. Na konci kurzu by si měli účastníci být jisti svým mluveným projevem a bez ostychu získané vědomosti využít v cizojazyčné komunikaci. V období dvou let budou probrána různá témata - Sich Vorstellen - představení se, Meine Familien und ich - moje rodina a já, Meine Freizeit - Meine Beliebteste Hobbies - můj volný čas a moje oblíbené koníčky, Berufe povolání, Ausflüge in der Umgebung, Mein bester Ausflug - výlety v okolí, můj nelepší výlet, Die Sehenswürdigkeiten Berlin památky Berlína, Die Besten Ausflüge nach Schweiz und Österreich nejlepší výlety po Švýcarsku, Rakousku, Ein Besuch - Gäste haben, návštěva - mít hosty, Mein Tagesablauf můj průběh dne, Weinachten bei uns im Ausland - vánoce u nás a v zahraničí. V druhém roce studia budou probrána témata: Orientierung in der Stadt - orientace po městě, Bekannteste Städte der Welt nejznámější města světa, Postkarte, Brief schreiben schreiben - napsaní pohledu nebo dopisu, Auf dem Bahnhof - na nádraží, Termine verabreden - domluvení termínů schůzek, Menschen und wohnen in Tschechien, 18

19 Deutschland und Österreich lidé a bydlení v Čechách, Německu, a Rakousku, Einkaufen nakupování, Die Sehenswürdigkeiten Leipzig und Dresden - památky Lipska a Drážďan, Zeit verstehen - rozumět časovým údajům, Das Essen und trinken- im Restaurant - jídlo a pití v restauraci, Ostern bei uns und im Ausland - velikonoce u nás a v zahraničí. Německý jazyk pokročilí Mgr. Marie Štorchová Kurz německého jazyka pro pokročilé navazuje na kurz pro začátečníci a je zaměřen na konverzaci v Německém jazyce a procvičování naučených témat v rozhovoru. Kurz znovu ve větším rozsahu probírá běžná témata každodenní konverzace. Účastníci si rozšíří slovní zásobu a také některé podstatné gramatické jevy a zajímavé poznatky používané v konverzaci v německy mluvících zemích. Témata kurzu: Kultur Allgemein - kultura obecně, Meine besten Kulturerlebnisse - moje nelepší kulturní zážitky, Kunst in Deutschland- Gemälde Galerie Zwinger - umění v Německu a galerie ve Zwingru, Reisen allgemein Sich verabrede (Unterkunft, Ausflüge) - cestování obecně (domluvit si ubytování, výlety), Mein Traumurlaub- moje vysněná dovolená, Ein Besuch beim Arzt návštěva lékaře, Einen Unfall beschreiben - popis nehody, Die Kleidung oblečení, Das Wetter počasí, Deutschland allgemein - Německo obecně, Die beste Ausflüge nach Deutschland - nejlepší výlety v Německu, Natur und Naturschutz allgemein - příroda a ochrana přírody obecně, In dem Zug - ve vlaku, Ein Telefongespräch - rozhovor přes telefon, Nationalparke in Deutschland, Österreich und Schweiz Národní parky Německa, Rakouska a Švýcarska, Wo habe ich das gern in der Natur? Kde to mám rád v přírodě?, Körper und Gesundheit allgemein - mé tělo a zdraví, Musik aus Deutschland, Österreich und Schweiz - hudba z Německa, Rakouska a Švýcarska, Meine beliebte Musik - má oblíbená hudba. Francouzský jazyk pro začátečníky Mgr. Jana Richterová, Ph.D. Kurz je určen pro začátečníky a ty posluchače kurzu, kteří se francouzskému jazyku věnovali před mnoha lety a potřebují restartovat své znalosti od počátku. Kurz se zaměřuje spíše na mluvený projev i když dovednost psát ve francouzštině není zcela opomíjena. Posluchači kurzu mají k dispozici zapůjčené učebnice francouzského jazyka (včetně CD s nahrávkami textů), aby mohli dle vlastní chuti a potřeby pracovat i samostatně, zopakovat a ujasnit si učivo v kurzu probrané. Používané učebnice jsou Francouzština pro samouky, Borovanová, Kameníková, Fragment 2007, a středoškolská učebnice On y va! 1, Taišlová, Leda 2003 a další materiály ve formě kopií. Cílem kurzu je probrat a upevnit základy gramatického systému francouzského jazyka (konjugaci všech běžných sloves, předložky, vyjadřování budoucnosti až k minulému času složenému ve druhém roce studia) a naučit se běžnou slovní zásobu. Témata probíraná v úvodním ročníku kurzu jsou např. rodina, koníčky, sport, bydlení, ptaní se na cestu, prázdniny. Dvouletý kurz (čtyři semestry) má postupně přecházet ke spíše konverzačnímu charakteru, škála témat se rozšíří (např. o témata restaurace a vaření, oblékání, zdraví a nemoci, nakupování, kultura). 19

20 Francouzský jazyk pokročilí Mgr. Jana Richterová, Ph.D. Kurz je určen pro posluchače kurzu Univerzity třetího věku Francouzský jazyk pro začátečníky a všechny další zájemce, kteří se francouzštině věnovali někdy v minulosti a rádi by své znalosti zaktivizovali, upevnili a rozšířili. Kurz se zaměřuje spíše na mluvený projev, i když dovednost psát ve francouzštině není zcela opomíjena. Navrhovaná kmenová učenice pro účely tohoto kurzu je Parlons français! (francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi) autorek Olgy Velíškové a Evy Špinkové, Leda, 1998, kurz však může být obohacen o další materiály ve formě fotokopií, případně může být zvolena jiná kmenová učebnice, např. některá učebnice pro samouky nikoliv však od začátku. Navržená úroveň kurzu předpokládá znalost základních francouzských sloves ve tvarech přítomného času, schopnost alespoň jedné formy vyjádření budoucnosti a minulosti, systém francouzských zájmen a minimální slovní zásobu v běžných tématech ze života (rodina, koníčky, sport, bydlení, prázdniny, zdraví atp.). Cílem kurzu není dovést posluchače na ambiciózní pokročilou úroveň, ale oživit a posílit jazykovou kompetenci i radost z možnosti aktivně používat francouzský jazyk v příjemném kolektivu. Výpočetní technika začátečníci Lenka Francová Výpočetní technika učí posluchače U3V práci v základních programy jako je MS Word, MS Excel, Power Point, a přibližuje možnosti Internetu, zvláště pak internetových vyhledávačů jako např. atlas, seznam, centrum, google. Posluchači kurzu si dále vyzkouší práci v grafických editorech a tvorbu webových stránek. Výpočetní technika pokročilí PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. Cílem tohoto kurzu je další rozšíření znalostí a dovedností při práci s programy z balíku MS Office. V Excelu se pracuje především s vyššími funkcemi a s kreslením pomocí grafických nástrojů. Dále se posluchači seznámí kromě vytváření prezentace v Power Pointu i s tvorbou prezentací v MM Flash a internetovém prostředí Prezi. Součástí kurzu je i úprava fotografií v Corel Draw PHOTO PAINT, v GYMP, a v Kreslení pod OS Windows. Multimédia Ing. Karel Klatovský Tento čtyřsemestrální kurz provede posluchače světem multimédií a ukáže jim jejich praktické využití v běžném životě. Posluchači se naučí používat představené nástroje a aplikace k tvorbě prezentací, filmů, úpravě fotek a nadstandardnímu využití prostředí Internetu. 20

21 Digitální fotografie Mgr. Radka Růžičková, Ph.D. Obsahem kurzu bude práce s kompaktním digitálním fotoaparátem (není vyloučena práce s digitální zrcadlovkou) zaměřena na základní poučení o digitální fotografii, digitálních fotoaparátech a vybraných grafických editorech vhodných k úpravě digitálních fotografií. Posluchači se během kurzu mohou seznámit s různými principy a postupy zpracování fotografie, s možnostmi úprav fotografií. Posluchači kurzu budou informováni o vývoji fotografie v dějinách umění s přesahy do současných trendů fotografování. Cílem praktické práce bude poznávání digitální technologie prostřednictvím fotografie, tvůrčí experimentování i cílená fotografická činnost a její volná osobitá interpretace. Součástí bude rovněž tvorba jednoduchých prezentací fotografií včetně práce se zvukem a publikování fotografií na webu. V druhém roce studia budou prohlubovány obecnější znalosti posluchačů, změříme se na makrofotografie, portrét, pohyb, protisvětlo, pokročilejší úpravy fotografií v ZPS, a pokud by byl k dispozici Adobe Photoshop, tak i v něm. Posluchači budou pracovat s poloautomatickým i manuálním nastavením svého fotoaparátu, aby dosáhli co nejlepšího nastavení expozice. Ukážeme si možnosti úprav fotografií v online editorech a vytvoříme video prezentace fotografií v programu Movie Makeru a kalendář. Výpočetní technika v praxi Lenka Francová, Bc. René Baran Kurz je určen pro posluchače, kteří již mají zkušenost s výpočetní technikou. Prohloubí se znalosti po stránce praktické i teoretické v oblastech internetu, webu, aplikací a zpracování dat. Upozorní na možná rizika používání a využívání výpočetní techniky. Naučí způsoby jak těmto rizikům předcházet anebo je vyřešit. Informatika - od začátečníka k pokročilému uživateli PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. V předmětu informatika se posluchači naučí zvládnout používání základních programů balíku MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point) a naučí se vyžívat služeb internetu. Účastníci si dále vyzkouší práci v grafických editorech a v prezentačních programech. Malířské techniky MgA. Milan Žák V kurzu Malířské techniky budou posluchači U3V seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Kurz Malířské techniky slouží k seznámení nebo prohloubení základních znalostí výtvarných technik, kde se pod vedením zkušeného lektora seznámí posluchači se základy kresby a malby a díky získaným dovednostem se v posledním semestru kurzu dopracují k samostatné tvorbě olejem. Posluchači se naučí poznávat od základu stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu a správného vidění díla, jeho proporcí, umisťování do formátu. To se týká každé disciplíny, která se bude v průběhu celého kurzu probírat, tedy jak portrétu, figury, tak i zátiší. 21

22 Grafickou cestou pro pokročilé Mgr. Alois Kračmar Kurz navazuje na kurz Grafickou cestou konaný v U3V Rozšiřuje náhled na jednotlivé postupy, které je možné považovat za seznamovací, základní kroky. Z hlediska obsahu předmětu Grafickou cestou je prvořadou snahou uchopit jednotlivé technologie celistvě, z různých úhlů pohledu. Tomu napomáhá experimentování s materiálem přinášející nové výrazové možnosti výsledného artefaktu. Intelekt tvůrce je tak obohacován novými pohledy na jeden problém jak po stránce technologické, tak tvůrčí. V kurzu Grafickou cestou pro pokročilé bude snaha uchopit tematické celky velkoformátově u těch technologií, které budou materiálově dostupné. Tisk z výšky bude upřednostňován. Kurz bude uzavřen výstavou. Keramika Mgr. Yvonne Chládková Kurz keramiky bude probíhat ve čtyřech semestrech studia U3V. Jednotlivé setkání jsou rozdělena na jednotlivé úkoly (metodické rady) kurzu. Modelování od nejjednoduššího po složitější a náročnější zvládnutí keramického objektu. Záměrem je především tvůrčí činnost nikoli uspěchanost. Teoretická složka kurzu tvoří informace o materiálu, metodách a technologických postupech. Praktická činnost je samotná tvořivá práce. Individuální design. Tvorba abstraktní interpretace, zachycení vizuálních obrazů a jejich přenesení do osobního ztvárnění. V praxi to znamená: vytvoření a zpracování plátu, vytvoření miskovitého tvaru, šňůrková technika, figurální nádoby, stavěný dutý tvar a točení hrnčířského kruhu. Dekorační techniky, zdobení, engobování a razítkování. Během kurzu budete seznámeni se základními znalostmi z oboru keramiky. Krajinářská fotografie Mgr. Radka Růžičková, Ph.D. Kurz je určen pro pokročilé uživatele digitálních fotoaparátů nebo pro posluchače, kteří absolvovali kurz digitální fotografie. Kurz je zaměřen, jak na fotografování v terénu v různých kompozicích a světle, tak na následné zpracování a upravení pořízených fotografií. Na kurzu je spojena teorie, spolu s přímou prací v terénu a následným zpracováním fotografií na pc. Čtenářský klub Mgr. Eva Zápotocká Rozbor konkrétních knih, diskuse o problémech zobrazení konkrétních faktů, osob a událostí. Míra věrohodnosti a uměleckého zpracování. Jazykové a umělecké prostředky. Otázky popularity a úspěšnosti. Problematika filmového/rozhlasového zpracování a překladu z cizích jazyků. Míra zachování soukromí zobrazované osoby. Vliv na čtenáře, ovlivnění jejich postojů k životu a vnímání umění. Sdělování osobních dojmů, výměna názorů, vlastní čtenářské a životní zkušenosti. Témata: Literatura (auto)biografická, non-fiction, (polo)dokumentární, cestopisná, faktografická. Posluchači mohou výběr knih ovlivnit dle vlastního zájmu. 22

23 Výtvarný klub MgA. Milan Žák Na setkání si budou posluchači U3V přinášet svá vlastní díla a konzultovat je s ostatními členy kurzu a lektorem kurzu, dále se bude diskutovat nad jednotlivými uměleckými směry a významnými autory děl a jejich tvorbou. Vliv díla na veřejnost, vnímání děl a umění celkově a vlivy, které ovlivnili autory a jejich tvorbu. Posluchači budou témata kurzu ovlivňovat svými poznatky a jejich zájmy a prioritami v umění. Bridžový klub Ing. Jiří Křivánek, Ph.D. Kurs bridže s paralelní výukou pro začátečníky a pokročilé. První dva semestry výuka ve skupinách, další dva semestry společná výuka. Bridž je karetní hra založená na vysoké míře logického myšlení a na správné volbě vhodné strategie. Hraje se ve dvojicích, kde pravidla umožňují kooperaci spoluhráčů. Sportovní varianta využívá porovnání výsledků dosažených se stejnými kartami, takže se eliminuje vliv štěstí nebo náhody. Sportovní bridž je zařazen na tzv. Seznamu uznaných sportů MOV. Klub zdravotního cvičení Jiřina Miňovská Šetrným způsobem procvičí všechny partie těla. Součástí cvičení je i rehabilitace a mobilizace bolestivých partií. Péče o tělo-automasáž, reflexní terapie. Posluchači jsou seznámeni se základy anatomie, která je důležitá nejenom při cvičení, ale při relaxaci kdy uvolňujeme postupně všechny svaly. Na protahování a posilování, používáme posilovací gumy, gymnastické míče (over-ball). Cvičení s tímto míčem snižuje napětí organismu, posiluje břišní a zádové svaly a aktivuje klouby. Velmi efektní je cvičení s elastickou gumou tzv. SM-systém. Pomáhá při stabilizaci a mobilizaci páteře, pomocí jednoduchých cviků. Zejména výborné na ploténky. Cvičení se skládá z 3 částí, rozcvičky na zahřátí organizmu, uvolnění kloubů pro přípravu cvičení na protahování a posilování a část zklidňující- relaxační na svalové a psychické uvolnění. Je doprovázeno příjemnou hudbou. Podstatou zdravotního cvičení je naslouchat svému tělu, nepřetěžovat ho a příjemně se procvičit bez násilí. Je určeno pro každý věk. Pohybový klub Eva Chvátalová Tento cvičební program nabízí ve svých lekcích střídání oblíbeného cvičení Pilates a lety prověřeného zdravotního cvičení pod vedením akreditované cvičitelky. Podporuje správné držení těla, pomáhá odbourávat bolesti zad, zaměřuje se na posílení středu těla, zlepšení stability bederní páteře a dosažení pružného, ale zároveň i pevného těla tedy příjemné protažení a zpevnění. Cvičí se jak vleže na zemi, v kleku, tak v různých sedech i ve stoji. Obtížnost cviků roste s tím, jak pečlivě cvičící vnímá jemné nuance cviku. Zdánlivě stejný pohyb může být velmi snadný, nebo naopak velmi namáhavý. Vždy je to ale o tom, že se cvičí podle individuální možnosti účastníka. 23

24 4.4 Ceník kurzů Název kurzu Cena kurzu (za jeden semestr) 1. Klíčové otázky dějin našich zemí v 19. a 1. polovině 20. století 200,- Kč 2. Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. století. 200,- Kč 3. Dějiny filosofie 200,- Kč 4. Základy grafologie 200,- Kč 5. Příběhy dějin 200,- Kč 6. Světová náboženství 200,- Kč 7. Dějiny umění, interpretace a souvislosti 200,- Kč 8. Jak porozumět hudbě (aneb malá tajemství hudby) 200,- Kč 9. Náš Ústecký kraj 200,- Kč 10. Senior sobě psychologem 200,- Kč 11. Geografie cestovního ruchu 200,- Kč 12. Genetika a společnost 200,- Kč 13. Život od molekul k biosféře 200,- Kč 14. Základy kriminalistiky 200,- Kč 15. Vybrané kapitoly z medicíny 200,- Kč 16. Umění řešit matematické problémy 200,- Kč 17. Základy automatizace a jak se co vyrábí 200,- Kč 18. Energetika včera, dnes a zítra 200,- Kč 19. Ekonomické vědy 200,- Kč 20. Základní znalosti daňových zákonů a Mezinárodní finance 200,- Kč 21. Diplomový seminář 200,- Kč 22. Anglický jazyk začátečníci 1 000,- Kč 23. Anglický jazyk pokročilí 1 000,- Kč 24. Anglická konverzace 1 000,- Kč 25. Německý jazyk začátečníci 1 000,- Kč 26. Německý jazyk pokročilí 1 000,- Kč 27. Francouzský jazyk začátečníci 1 000,- Kč 28. Francouzský jazyk pokročilí 1 000,- Kč 29. Výpočetní technika začátečníci 1 000,- Kč 30. Výpočetní technika pokročilí 1 000,- Kč 31. Multimédia 1 000,- Kč 32. Digitální fotografie 1 000,- Kč 33. Výpočetní technika v praxi 1 000,- Kč 34. Informatika - od začátečníka k pokročilému uživateli 1 000,- Kč 35. Malířské techniky 1 500,- Kč 36. Grafickou cestou pro pokročilé 1 500,- Kč 37. Keramika 1 500,- Kč 38. Krajinářská fotografie 1 000,- Kč 39. Čtenářský klub 200,- Kč 40. Výtvarný klub 200,- Kč 41. Bridžový klub 200,- Kč 42. Klub zdravotního cvičení 700,- Kč 43. Pohybový klub 700,- Kč 24

25 4.5 Popis probíraných témat v jednotlivých semestrech kurzů Klíčové otázky dějin našich zemí v 19. a 1. polovině 20. Století V přímé návaznosti na anotaci kurzu bude věnována pozornost především následující problematice: 1. a studia K novým pohledům na české národní obrození. České země v době jara národů. Politické systémy a ústavní vývoj habsburské monarchie v 19. a na počátku 20. století. Česko-německé vztahy v 19. a na počátku 20. století. Nové myšlenkové proudy 2. Poloviny 19. století. Hospodářský vývoj a sociální poměry v posledním století habsburské říše. Vznik a činnost českých politických stran do 1. světové války. Česká kultura v období Rakouska-Uherska. Vědecká a politická činnost T. G. Masaryka do roku Poslední Habsburkové. První světová válka. 3. a studia První odboj Čechů a Slováků a vytvoření společného státu. Charakter a problémy meziválečného Československa: Hospodářské, sociální, politické, národnostní. Demokracie a totalitní systémy mezi dvěma světovými válkami. Prezident Osvoboditel a dnešek. Kulturní ovzduší 1. ČSR. Mnichov a mnichovanská politika západních velmocí. Pomnichovské období 2. Republiky. Formy a metody nacistické okupace ČSR. Válečné cíle nacistického Německa. Druhý odboj Čechů a Slováků. Česká menšina v okupovaném pohraničí Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. Století V přímé návaznosti na anotaci kurzu bude věnována pozornost především následující problematice: Jaro národů. Evropa v ½ 19. století a česká specifika. Vytváření vlastní minulosti a kultury. Interpretace dějin a co z nich přetrvává a zbývá. Osobnosti národa - dříve a nyní. Od slávy k zapomnění a zatracení. Dědictví minulosti aneb smysl našich dějin. 25

26 Dějiny filosofie Antická filosofie Vznik filosofie Předpoklady pro vznik filosofie v antickém Řecku v 6. st. př. n. l. kulturní a náboženské pozadí čím se vyznačuje filosofický přístup ke světu filosofie jako láska k moudrosti Myšlení prvních řeckých filosofů Problém dochovanosti - otázky, které si kladou první filosofové přírodní filosofie: zájem o uspořádání světa a procesy probíhající ve světě jak je svět řízen možnosti a meze lidského poznání - výlučnost filosofického života Klasické období řecké filosofie (Sókratés, Platón, Aristotelés) Zájem o etické a společenské otázky u sofistů - život a působnost Sókrata Sókratés a Platón způsob Platónova psaní etické a politické otázky osud duše a úloha filosofie platónská metafysika a úvahy o idejích Aristotelovo vymezení filosofie rozdělení filosofických disciplín Aristotelova odpověď na otázku proměnlivosti: látka a forma úvahy o dobrém životě a nejlepším politickém uspořádání Hellénismus a doznívání antiky Filosofické myšlení v novém kulturním a politickém kontextu stoikové epikúrejci skeptikové dědictví klasické řecké filosofie u novoplatóniků Středověká filosofie Nástup křesťanství a počátky křesťanského myšlení (sv. Augustin) Křesťanství jako nová náboženská zkušenost obhajoba křesťanství před pohanstvím úkol vyrovnat se s dědictvím antické filosofie hledání vztahu filosofie a víry - filosofie ve službách křesťanství sv. Augustin: křesťanství jako naplnění platónské filosofie člověk a Bůh očima sv. Augustina Vrcholný středověk (sv. Tomáš Akvinský) Vztah rozumu a víry filosofie jako školská nauka (scholastika) jaké filosofické spory vedou středověcí myslitelé lze dokazovat existenci Boha? znovuobjevení aristotelské filosofie ve středověku - sv. Tomáš Akvinský, jeho život, dílo a působení Konec středověku a nástup renesance Proměna stylu myšlení nové pojetí světa a člověka Novověká filosofie Specifika a počátky novověkého myšlení (Galileo, F. Bacon, Descartes) Racionalismus a empirismus (Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume) Německý idealismus (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) Rozpad klasické filosofie (Kierkegaard, Marx, Nietzsche) Filosofie 20. století a současná filosofie Filosofie 20. Století (rámcová charakteristika, základní směry a klíčové postavy) Současná filosofie (nová ontologie, revival holismu, změna paradigmatu) 26

27 Základy grafologie úvod do grafologie její vznik a využití historický vývoj písma grafologické dojmové znaky grafologické měřitelné znaky grafologické měřitelné znaky typologie osobnosti Hippokrates typologie osobnosti Kretschmer typologie osobnosti Eysenck typologie osobnosti Leary komplexní grafologický rozbor, jeho etika Příběhy dějin První semestr historických přednášek bude věnován tématům starších historických období, od antiky přes raný i vrcholný středověk. Poskytne pohled na celkový historický vývoj, na měnící se mocenské a kulturní poměry u nás i v Evropě (stát a církev, šlechta, města, majetkové a kulturní poměry apod.). V dalším semestru bude série přednášek ke starším dějinám pokračovat. Jejich témata rozšíří záběr z prvního semestru, jak v časovém rámci ( přechod od pozdního středověku k ranému novověku), tak ve věcně tematické rovině (např. odívání ve středověku, středověké poklady a jejich různě posuzovaná hodnota, vzdělanost a poznání aj.). Další ročník přednášek se zaměří na novověk a dějiny moderní doby. Budou se tematicky věnovat pronikavým změnám, jakými společnost a stát v té době procházely. S rozkladem starého řádu souvisely procesy, jejichž důsledkem byl nástup kapitalismu a formování novodobých národů. K probíraným historickým otázkám se budou vztahovat různé pohledy na změny společenských struktur a na vznik a rozvoj národních hnutí a novodobých národů (národní a spolkový život, hospodářský a kulturní rozkvět aj.). Navazujícím předmětem dalšího zájmu je rostoucí dynamika změn od konce 19. století a průběh dějin také 20. století. Navazující letní semestr bude pokračovat přednáškami, které se zaměří na souvislosti příčin, průběhu a důsledků světových válek. A zejména pak nového uspořádání po druhé světové válce / konfiskace a znárodnění aj./. Poukáží také na souvislosti rozpadu od konce 80. let minulého století bipolárního rozdělení světa a změny politické mapy světa, včetně změn v hospodářském a politickém uspořádání (rozpad sovětského bloku, procesy globalizace a integrace s jejich projevy a důsledky). 27

28 Světová náboženství Úvod do náboženství Hinduismus Buddhismus, taoismus Židovství, křesťanství Islám, nová náboženská hnutí Úvod do filosofie náboženství, řecká filosofie Raná indická filosofie, filosofie advaity Šankara Středověká filosofie Buddhistická filosofie, čínská filosofie Súfismus, Posvátná místa: Mekka, Medína, Jeruzalém (islám) Benáres, Allahabád (hinduismus) Lumbiní, Sarnáth, Bodhgaja (buddhismus) Jeruzalém, Tiberias, Hebron, Safed (židovství) Řím, Jeruzalém (katolické křesťanství) Santiago de Compostella, Lurdy, Fatima (katolické křesťanství) Athos (ortodoxní křesťanství), Adams Peak, Kajláš (setkání světových náboženství) Dějiny umění, interpretace a souvislosti Od romantismu k nalezeným objektům a materiálovému umění. Zástupci jednotlivých období zpracovaní formou zástupných děl nebo formou medailonu vymezují hlavní témata stylu, jsou analyzovány vizuální strategie a dobové skripty. Termín dobové ucho a dobové oko. Citace a analogie v hudebním a výtvarném materiálu Michal Rataj, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Olga Karlíková, Milan Grygar a hudební grafika jsou tématy a autoři hudební i výtvarné scény. Rozborem jejich přístupu odhalíme odlišnost citace, jako oblíbené metody postmoderny, od epigonských postupů. Problematika doslovnosti, narace, programnosti a ryze hudebních a výtvarných prostředků. Vysoké kultury Východu, kaligrafie, gesto, ticho a pauza. Spojení kultur Východu s uměním Evropy ve strategiích Kalifornské školy a gestické malby. Minimal, akusmatická hudba, vztah k tichu, ruchu a šumu. Náhoda a porucha jako metody generující význam a smysl. 28

29 Proměny krajinomalby od umění přírodních národů do land artu. Soudobá zpracování krajiny. Vznik žánru krajinomalby v baroku a předchozí způsoby pohledu na krajinu. Panorama, scéničnost, světlo v krajině, plenérová malba, krajina jako model, krajina jako mihnutí okamžiku. Jak porozumět hudbě (aneb malá tajemství hudby) Přednášky o hudbě, její úloze a významu v životě člověka ve čtyřech blocích na následující témata: Co je to hudba (co je to vážná hudba, hudební snobismus, emoce v hudbě, význam hudby). Složky hudby (rytmus, melodie, harmonie, kontrapunkt, polyfonie, dynamika, pauzy, opakování). Přednášky o hudbě, její úloze a významu v životě člověka ve čtyřech blocích na následující témata: Vybrané kapitoly z dějin české hudby. Vybrané kapitoly z dějin evropské a světové hudby. Přednášky o hudbě, její úloze a významu v životě člověka ve čtyřech blocích na následující témata: Sedm klíčů do světa hudby (hudba orchestrální a komorní, vokální, koncertantní, operní, melodram). Vybrané kapitoly z hudební estetiky (hudba artificiální a nonartificiální a jejich vztah, hudební krásno, hudební nálada, přístup k poslechu hudby, hudební kýč, jeho geneze a proměny). Přednášky o hudbě, její úloze a významu v životě člověka ve čtyřech blocích na následující témata: Lidová píseň a folklór (folklór, jeho znaky a kritéria, lidová kultura, folklórní oblasti, lidová píseň evropská lidová kultura a její přesahy, folklorismus). Když posloucháme skladbu poprvé (základní informace o autorovi, skladbě, hudebním slohu; co je a co není důležité pro pochopení skladby). Náš Ústecký kraj Genius loci Exkurz přiblíží stěžejní historické události, při nichž sehrál severočeský region významnou roli v celozemských či evropských dějinách. Výklad účastníky kurzu zavede na pamětní místa, kde se oné události odehrály. Popíše nejen historické okolnosti, ale zároveň se pokusí postihnout momentální genius dané lokality. Osobnosti Tento semestr bude věnován významným a zajímavým osobnostem Ústeckého kraje. Půjde o persony, které v kraji buď narodily, nebo s ním spojily část svého života, či v něm tvořily své dílo. Architektura Architektura v Ústeckém kraji nese oproti běžné stavební produkci v České republice řadu specifik. Ta jsou dána jinými tvůrčími vlivy, pod nimiž zde stavby vyrůstaly. Jde především o silný vliv architektury sousedního Německa a také významný proud vídeňské produkce. V rámci semestru se 29

30 posluchači seznámí s nejzajímavějšími stavbami a architekty. Důraz bude kladen zejména na vilové stavitelství. Coby kdyby Posluchači v tomto semestru vyslechnou vybrané pasáže z dějin regionu a zároveň jejich alternativní výklad vytvořený na základě logické spekulace s historicky podloženými fakty. Senior sobě psychologem Obecná psychologie V kurzu Obecné psychologie se studenti seznámí se základními principy duševna, poznají systémy psychických funkcí. Ověří si postoj k inteligenci, zjistí svůj rozsah a typ paměti a úroveň kreativního myšlení. Poznají též oblast emocionální inteligence a ověří si emocionální gramotnost a vnímavost. Osvojí si hlavní zásady psychohygieny a vyzkouší psychorelaxační postupy. Psychologie osobnosti a její vývoj V kurzu Psychologie osobnosti a její vývoj si studující osvojí základní poznatky a znaky osobnosti, které mohou být východiskem integrovanosti prožívání stáří. Poznají osobnostní strukturu a základní teoretické modely a přístupy k osobnosti. Poznají význam duševních vlastností, zájmů, schopností, temperamentu a charakteru. Seznámí se základními etapami duševního vývoje, zejména v pozdní dospělosti a stáří, které budou potřebovat v osobním životě. Ověří si adekvátnost životního stylu a životosprávy. Psychopatologické projevy osobnosti V kurzu Psychopatologické projevy osobnosti se posluchači seznámí s poruchami systémů psychických funkcí. Důraz bude kladen na poruchy citů, poruchy vůle, poruchy pamětního systému a psychopatologii osobnosti. Studenti poznají uplatnění muzikoterapie a arteterapie v možné kompenzaci psychických poruch. Člověk ve společnosti V kurzu Člověk ve společnosti a sociální chování jedince posluchači poznají hlavní principy socializace a sociálního chování osobnosti. Seznámí se též se sociálně psychologickými faktory působícími při činnostech osobností. Zaměří se na funkci rodinného klimatu, modely přátelství a význam etnického zázemí, náboženského založení aj. Poznají též principy psychologie ekonomického chování. Geografie cestovního ruchu Úvodní seznámení s disciplínou a její zařazení do systému věd v současnosti. Základní terminologie a praktické příklady. Celkový přehled Středomoří, definice přírodních, kulturně-historických a realizačních předpokladů. Celkový přehled zemí východní Evropy a Pobaltí, definice přírodních, kulturněhistorických a realizačních předpokladů. Celkový přehled zemí západní Evropy, definice přírodních, kulturně-historických a realizačních předpokladů. 30

31 Geografie cestovního ruchu Česka, vývoj od doby mezi válkami po současnost. Přírodní předpoklady Česka pro cestovní ruch Charakteristika vybraných technických památek a lázeňství Česka. Definice realizačních předpokladů na příkladech letiště Praha, železničních přepravců, vertikální a lodní dopravy. Charakteristika vybraných památek zapsaných na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO západní Evropa. Charakteristika vybraných památek zapsaných na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO jižní Evropa. Charakteristika vybraných památek zapsaných na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO východní a severní Evropa. Charakteristika vybraných památek zapsaných na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO střední Evropa. Charakteristika předpokladů pro cestovní ruch ve světě v přehledu, exkurze jako prostředek poznání a studia na příkladu studentů geografie na PřF UJEP v Ústí nad Labem. Charakteristika předpokladů pro cestovní ruch v Americe přehled. Charakteristika předpokladů pro cestovní ruch v Africe a Austrálii přehled. Charakteristika předpokladů pro cestovní ruch v Asii a Rusku přehled. Genetika a společnost Vymezení pojmu genetika a genetiky jako biologické discipliny. Nástin společensko-historických souvislostí vzniku a rozvoje genetiky. Mendel zakladatel genetiky. Principy dědičnosti a základní genetické pojmy. Genové interakce. Vazba genů. Genetické mapování. Struktura a funkce chromozomů. Uchování a přenos genetické informace. Základní typy buněčného dělení. Tvorba gamet. Genetická determinace a podmíněnost procesů diferenciace a specializace v ontogenezi mnohobuněčných organizmů. Diferenciace, rediferenciace, regenerace, apoptóza, nekróza. Genetická informace struktura a funkce nukleových kyselin. Vlastnosti nukleových kyselin, metody izolace, purifikace a analýzy nukleových kyselin. Struktura genomu. Genofory nositelé genetické informace. Jaderná a mimojaderná dědičnost. Replikace genetické informace. Exprese genetické informace a její regulace. Mutační genetika klasifikace mutací a mechanismy jejich vzniku; mutageny, mutageneze, reparace mutačních změn; karcinogeneze, teratogeneze. Genetika kvantitativních znaků. Variabilita kvantitativních znaků a její komponenty, interakce genotypu a prostředí, heritabilita. Genetika populací genetická struktura populací, rovnováha v populaci, procesy rušící genetickou rovnováhu v populaci. Ochrana genofondu. 31

32 Genetika a biologická evoluce. Charakteristika teorií biologické evoluce, hlavních mechanismů a hybných sil biologické evoluce. Genetika aplikovaná v zemědělství a potravinářství. Domestikace a vznik odrůd (plemen). Genetické základy šlechtitelství a plemenářství. Moderní šlechtitelské a plemenářské metody; genové manipulace (transgenóze, GMO, GMP). Šlechtění průmyslově významných mikroorganizmů. Genetika aplikovaná v antropologii a archeologii. Antropogenetika a základy antropogeneze. Problematika ras, rasismu, xenofobie a multikulturalismu v kotextu s globalizací v postmoderní době. Přínos paleogenetiky a archeogenetiky k prohloubení poznání historie živé přírody. Genetika aplikovaná v lékařství I. Genetické poradenství a prenatální diagnostika organizace, vyšetřovací metody, místo v systému zdravotní péče (včetně příslušné legislativy). Genetika aplikovaná v lékařství II. Dědičné choroby - základní typy dědičnosti, vznik, přenos, manifestace, léčba a prevence. Sociální genetika. Eugenika a eutanazie nástin historického vývoje a aktuální stav problematiky; související filozofické, etické a právní aspekty. Využití genetiky k individuálně identifikačním účelům; forenzní genetika. Život od molekul k biosféře Co je život? Filozoficko-metodologická východiska pro studium života. Život jako fenomén. Život jako předmět vědy. Atributy života. Dialektika života a smrti. Organizace života (buňka organizmus populace ekosystém biosféra). Život jako otevřený termodynamický systém; biotermodynamika. Život jako informační systém; informační biomakromolekuly struktura, funkce. Život jako kybernetický systém; teorie řízení v živých systémech; autoreprodukce, autoregulace, homeostaze, molekulární rekognice, reparace. Teorie vzniku života. Evoluce versus kreacionismus. Aktuální otázky protobiologie. Vývoj biologických systémů (fylogenetický, ontogenetický); dědičnost a proměnlivost organizmů. Nebuněčné biologické systémy viry, virusoidy, viroidy; priony. Buňka jako živý systém. Struktura buňky (prokaryotická, eukaryotická). Biofyzikální a biochemické základy buněčných životních dějů. Diferenciace a specializace ve vývoji biologických systémů. Od jednobuněčnosti k mnohobuněčnosti. Fotosyntéza a respirace: mechanismus, funkce. Metabolismus a vztah organismus prostředí. Typy metabolismu, základní metabolické děje a procesy. Životní projevy živočichů a rostlin, jejich funkce v biosféře. Biologie populací a společenstev. Ekosystémy klasifikace, typy, charakteristika, vývoj. Biosféra jako globální ekosystém. Gaia. Člověk jako bio-psycho-sociální bytost. Místo člověka v přírodě a ve společnosti. Noosféra. Minulost, přítomnost a budoucnost života. Globální problémy a život. Život z hlediska kosmologického. 32

33 Základy kriminalistiky Vymezení pojmu kriminalistika. Předmět a metody kriminalistiky. Vztah kriminalistiky a kriminologie. Vztah kriminalistiky k dalším vědám a souvisejícím činnostem (trestní právo, mezinárodní právo a smlouvy, soudní lékařství, znalecká činnost apod.)stručný historický přehled vývoje kriminalistiky. Moderní kriminalistika v ČR struktura, organizace, mezinárodní spolupráce. Přípravné řízení a řízení před soudem struktura, organizace, úkony, stadia, právní rámec. Základní pojmy z trestního práva a souvisejících předpisů ve vazbě na úkony (zejména kriminalistické) v přípravném řízení. Základy kriminologie kriminogenetické teorie (biologické, psychologické, sociologické, multifaktorové). Základy kriminologie typologie pachatel; viktimologie; etiologie a fenomenologie kriminality. Základy kriminalistické psychologie charakteristika psychologie pachatele, poškozeného, svědka a dalších účastníků trestného činu. Základy soudního lékařství v kriminalistice kriminalistice ohledání mrtvoly, stanovení intervalu post mortem, příčiny smrti - klasifikace, cizí zavinění. Základy kriminalistické taktiky kriminalistické metody, kriminalistické verze, ohledání, rekognice, experiment, rekonstrukce, prohlídka. Kriminalistická expertiza a technika; dokumentace (foto, audio), stopy, srovnávací vzorky, metody identifikace a komparace, znalecký posudek. Kriminalistické expertíza trichologická, daktyloskopická a antropologická. Kriminalistické expertíza biologická a genetická. Kriminalistická expertiza fonoskopická, ručního písma, psacího stroje, identifikace pisatele. Kriminalistická expertiza biomechanická, trasologická a chemická. Kriminalistická expertiza mechanoskopická, metalografická a elektrotechnická Kriminalistická expertiza balistická a pyrotechnická. Počítačová kriminalita. Vybrané kapitoly z medicíny Konvenční medicína Psychosomatická medicína Mozek a nervová soustava, stres Oči a uši Kůže Fyzioterapie Dýchací soustava Trávicí soustava a močová soustava Oběhový systém, zejména tzv. civilizační nemoci Zdraví ženy a muže Problémy seniorského věku 33

34 Pohybové ustrojí Hormonální systém Zdravá výživa, vitaminy Akupunktura a čínská medicína Otázky etiky v medicíně Psychika a emoce Alergie a systémové nemoci Imunita, očkování Životní pohoda a zdraví Součástí každého bloku bude prostor na otázky na názory posluchačů. Umění řešit matematické problémy Heuristické strategie Skutečný problém má 3 složky: výchozí situace, koncová situace a cesta od výchozí ke koncové situaci. Heuristické strategie jsou nástroje, které nám pomáhají uvedenou cestu sestrojit. Z důležitých strategií uveďme např. zobecnění a specializace, analogie, vypuštění podmínky, zavedení pomocného prvku, algebraická cesta (popsání situace rovnicí nebo soustavou rovnic), geometrická cest (využití obrázku), experimentování. Strategie budou demonstrovány pomocí řešení zajímavých problémů. Metoda generovaných problémů (vytváření hroznů problémů) Pokud se nám podaří např. pomocí heuristických strategií vyřešit matematický problém, je to úspěch. A tento úspěch bychom měli využít. Vyřešený problém, který můžeme brát jako základní, lze obalit určitými podobnými problémy, při jejichž řešení se dá využít metoda řešení základního problému. Později, když už jsme při vytváření nových problémů podnikavější, musíme obvykle metodu řešení upravovat. Vytváření hroznů problémů hezky ukazuje, jak velmi cenné jsou metody řešení problémů. Řešení problémů pomocí zkoumání a zkoumání matematických situací Při řešení problémů nebo zkoumání matematických situací často experimentujeme. Experimentování může být různého druhu: pokus omyl, pokus ověření korekce, systematické experimentování. Některé z těchto experimentování se může při hledání řešení problému ukázat jako zcela nezbytné. Pokud zkoumáme matematickou situaci, pak velmi často postupujeme podle následujícího schématu: Matematická situace experimentování hypotéza ověření hypotézy důkaz hypotézy mat. věta. Experimentování objevili matematici již ve starověku. Je však důležité při rozvíjení matematických teorií i dnes. 34

35 Lineární algebra a její aplikace Ukážeme řešení soustav lineárních rovnic např. pomocí Gauss Jordanovy eliminace. Využijeme i základy teorie matic a determinantů. Pomocí řešení soustav rovnic (za využití matic) se dá řešit mnoho matematických ale také mnoho užitečných nematematických problémů. Dále ukážeme důležitou aplikaci lineární algebry lineární programování. Je to mladá matematická disciplína (vznikla v USA po druhé světové válce). Při řešení problémů z této oblasti matematiky jde o hledání největší nebo nejmenší hodnoty lineární funkce, přičemž optimální hodnota je vázána určitými podmínkami. Tato teorie je dnes využívána v mnoha nematematických oblastech, např. obchod, potravinářství, strojírenství, ekonomie, zemědělství. Základy automatizace a jak se co vyrábí Úvod a historie automatizace Historický vývoj automatizace a vysvětlení pojmů v používaných v automatizaci, výkonné členy aktuátory (mechanické, elektrické, hydraulické, pneumatické), získávání informací (ruční vstup, počítáním, čtením kódů, detekce obrazu, měřením fyzikálních veličin, poloha, rychlost, teplota, tlak, průtok). Přenos informace a řízení Signál, vztah informace a energie, přenosové technologie (mechanické, pneumatické, hydraulické, elektrické, spojité, vzorkované, digitální, rušení a filtrace signálu, vyhodnocovací členy, binární rozhodování, regulátory), způsoby řízení strojů (ovládání, regulace, vyšší formy řízení). Řídící a řízené systémy Rozdělení řídicích systémů (logické systémy, spojité systémy, hybridní systémy, Fuzzy systémy, Neuronové sítě), ukázka programování řídicích systémů, modelování systémů. Jak se co vyrábí Poslední semestr kurzu se zabývá vznikem několika typických technických výrobků běžného použití. Seznamuje s jejich vznikem od polotovaru do konečného tvaru a předání k užívání. Energetika včera, dnes a zítra Úvod a historie energetiky. Postavení energetiky. Oblasti působení energetiky. Účinnost a časový průběh výkonu. Historie energetiky v Českých zemích a ve světě. Zdroje energie (paliva, obnovitelné zdroje, druhotné zdroje). Výroba elektrické a tepelné energie. 35

36 Zdroje elektrické energie (tepelná elektrárna, jaderná elektrárna, geotermální elektrárna, vodní elektrárna, větrná elektrárna, sluneční elektrárna). Zdroje tepelné energie (výtopna, solární panely, tepelná čerpadla, výroba chladu). Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie (protitlaké turbíny, odběrové turbíny, paroplynový cyklus, kogenerační jednotky). Distribuce a spotřeba elektrické a tepelné energie. Distribuce elektrické energie (elektrické stanice, venkovní vedení, kabelová vedení, rozvody v bytové výstavbě, rozvody v průmyslovém podniku). Distribuce tepelné energie (centralizované zásobování teplem, individuální zásobování teplem, výměníkové stanice). Spotřeba elektrické energie (světlo, teplo, pohony strojů a přístrojů). Spotřeba tepelné energie (vytápění, příprava teplé vody, technologické procesy, klimatizace). Měření a účtování elektrické a tepelné energie. Historie a základní pojmy měřící techniky. Způsoby měření energetických veličin tepelné energetiky (teploty, tlaku, průtoku). Měření tepelné energie. Způsoby měření veličin elektroenergetiky (napětí, proudu, účiníku). Měření elektrické energie. Ekonomické vědy Mikroekonomie Jedná se o úvodní kurz mikroekonomické teorie standardně vyučován v prvním semestru bakalářského studia. Úkolem je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky soudobé moderní ekonomické teorie. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od Samuelsona a Nordhause část mikroekonomie. Na kurz Mikroekonomie navazuje kurz Makroekonomie. Makroekonomie Tento kurz standardně ve u bakalářského studia navazuje na kurz Mikroekonomie v u. Kurz seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty, problémy ekonomického růstu a cyklických fluktuací, problematikou peněz, zaměstnanosti a inflace, s makroekonomickou politikou státu (monetární a fiskální), s teorií mezinárodního obchodu a platební bilancí. Výklad je veden v rozsahu základní učebnice Samuelsona část Makroekonomie. Zahraniční obchod Kurz seznamuje posluchače s hlavními technikami zahraničního obchodu (vývozních a dovozních operací, obchodních metod, vč. hlavních forem platebního styku, přepravy a pojištění), které jsou používány v hospodářské praxi. Dějiny hospodářství Cílem kurzu je seznámit posluchače s historickým vývojem ekonomiky jak ve světovém měřítku, tak i na území našeho státu. Kurz objasňuje základní principy tohoto vývoje a naznačuje současné 36

37 jeho tendence a směry. Předpokladem pro zapsání do kurzu je absolvování kurzu Mikroekonomie a Makroekonomie. Základní znalosti daňových zákonů a Mezinárodní finance Seznámení s daňovými zákony Kurs si klade za cíl především vysvětlit posluchačům, občanům, že znalost daňových zákonů patří mezi základní potřeby lidí. Naopak jejich podceněním vznikají nepříjemné životní situace, doprovázené sankcemi, exekucemi a mnohdy dochází k postižení nikoli jednoho člověka, ale celé jeho rodiny. Na základě konkrétních příkladů z každodenního života si posluchači osvojí znalosti a dovednosti z oblasti jednotlivých daní, zvládnou vyplnit daňové přiznání. Stanou se tak soběstačnými v takových životních situacích, jako je prodej domu, bytu, pozemku, osobního automobilu a s tím související vyřešení daňových záležitostí, stejně tak jako vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí při pořízení a vlastnictví domu, bytu, zahrady, garáže. Vzhledem k tomu, že zvládnou výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně ze závislé činnosti, budou v závěru kursu umět provést kontrolu své výplatní pásky v případě zaměstnání na základě jakéhokoli zaměstnaneckého právního poměru. Komunikace s finančním úřadem Kurs si klade za cíl vysvětlit rozložení práv a povinností při provádění jakýchkoli řízení, možnosti uplatnění všech práv osoby, které se bude daňové řízení dotýkat. Daňové řízení se nemusí týkat pouze podnikajících osob. Daňové řízení se dotkne osoby, která poskytne úročenou půjčku, osoby, která prodá nemovitost či movitou věc, osoby, která zdědí či získá prospěch darováním. Daňové řízení se může dotknout i osoby důchodce, pokud bydlí v domě, kde společenství vlastníků provozuje na střeše fotovoltaickou elektrárnu, satelitní vysílač či je na fasádě umístěná reklama a z těchto plyne příjem. Ve všech těchto situacích je potřeba vhodně komunikovat při probíhajícím řízení s finančním úřadem, aby řízení pokud možno dopadlo s kladným výsledkem pro občana. 3. a Mezinárodní finance V Mezinárodních financích se posluchači seznámí se systémy nadnárodních a mezinárodních financí, dále se seznámí s podstatou a účelem světových finančních institucí (Mezinárodní měnový fond, Světová banka) a evropských institucí (Evropská centrální banka), a také fungování měnových systémů včetně společné evropské měny. Kurz přibližuje význam evropské integrace pro české finančnictví, seznamuje posluchače s obdobím přechodu na společnou evropskou měnu. Představuje posluchačům fungování instrumentů a center mezinárodně finančních obchodů. Diplomový seminář kurz probíhá pouze v prvních třech semestrech studia, posluchač ho absolvuje pouze v jednom semestru studia. Jazykové kurzy probíraná témata jsou uzpůsobena složení skupiny a preferencím jazykové skupiny. 37

38 Výpočetní technika začátečníci 1 základní pojmy 2 operační systém 3 práce se složkou 4 8 Word základní funkce, vytvoření dokumentu, práce s dokumentem 9 10 Power Point seznámení s prezentacemi Samostatná práce fotoalbum 1 opakování základních pojmů 2 práce se složkou 3 7 Excel základní funkce tabulkového editoru, tabulka, grafy, filtry 8 - Hromadná korespondence využití a rozšíření znalostí z Wordu a Excelu 9 Praktická hodina práce s fotoaparátem, stažení fotografií, uložení do složky Power point vytvoření prezentace s vlastní hudbou 1 opakování základních pojmů 2 práce se složkou, OS 3 práce se soubory 4 - Internet - základní pojmy 5 Internet + Skype + ICQ 6 9 Word opakování, tvorba Pdf Fotografie práce s fotografií, Internet stahování hudby, filmů, sdílení souborů, tvorba MP3 s audio CD, způsoby připojení, nastavení, 4 Síť základní pojmy, typologie 5 6 Tvorba jednoduchých webových stránek 7 - Excel výpočty, formátování 8 - Excel kontingenční tabulky 9 11 Power Point využití obrázků, animace, ozvučení 12 - Vazby mezi programy Word, Excel, Power point Výpočetní technika pokročilí Posluchači kurzu si zopakují seznámení se základem počítače, s OS počítače a s prací v adresáři. Zopakují si základy práce v MS Word a Excel. Ve druhém semestru se posluchači zdokonalí ve Wordu a Excelu, seznámí se statistickými, logickými, vyhledávacími a matematickými funkcemi v Excelu. Naučí se základům tvorby prezentace v Power Pointu. Obsahem učiva ve u je tvorba prezentací v různých prostředích jako je MM Flash a Prezi. Seznámí se se službami internetu (vyhledávání a pošta). 38

39 Účastníci se zdokonalí v práci s internetem a s jeho využíváním pro tvorbu dokumentů a prezentací. Dále zvládnou zpracování fotografií v různých grafických prostředích. Zpracují závěrečnou práci celého kurzu. Multimédia V prvním semestru se seznámí s obecnou teorií multimediálních prostředků a jejich využití a naučí se využívat velké spektrum multimediálních služeb na Internetu, jako jsou webové galerie, tvorba vlastních webových stránek, sdílení fotek, poslech online rádií, sledování online televize apod. Druhý semestr je zaměřen na počítačovou grafiku, se kterou se posluchači seznámí nejdříve v teoretické, ale pak zejména v praktické rovině. Naučí se základům zpracování fotek, tvorbě koláží, kalendářů, přání k různým událostem, tvorbě panoramatických fotek apod. Třetí semestr se věnuje tvorbě prezentací a to zejména v aplikaci PowerPoint, která ve své poslední verze přináší velké množství multimedálních prvků. Během tohoto semestru se tak seznámí nejen se základy tvorby aplikací, ale také s možnostmi jejich využití a pokročilých úprav. Čtvrtý semestr je zaměřen na oblast tvorby a zpracování videosnímků. Posluchači se seznámí se základy zpracování videa na PC, s potřebným vybavením a naučí se vytvářet působivé multimediální filmy včetně pokročilých funkcí střihu, klíčování apod. Digitální fotografie Obecné seznámení s principem digitalizace fotografií, digitálních fotoaparátů, ukázky freewarových grafických editorů a se softwarem ZPS (základní nástroje). Dalším obsahem kurzu bude funkce světla ve fotografii, práce s kompozicí obrazu a princip zlatého řezu. Naučíme se rozumět funkcím vlastního fotoaparátu, práce s manuální příručkou k přístroji. Fotografování bude probíhat převážně v interiéru, nastavení scénických režimů, automatika fotoaparátu. Tvorba vánočních přání - pohlednice. Prohlubování obsluhy vlastního fotoaparátu, úpravy zimních fotografií v ZPS, práce s histogramem, bílý bod apod. V praktické části se zaměříme na fotografování krajiny, práce se stativem, správná expozice - práce s hodnotami EV. Focení bude probíhat v okolí UJEP, v ústecké ZOO u Bukové hory - dle dohody s posluchači. Výsledné fotografie budou upraveny v ZPS a vytvoříme jednoduchou prezentaci s odesláním na . Rovněž budou fotografie publikovány na webu -rajce.net. Zopakování probrané látky minulého ročníku, prohlubování znalostí obsluhy vlastního fotoaparátu se zaměřením na poloautomatiku - hlavně priorita času. Fotografování zimní a podzimní krajiny, úpravy v ZPS, panorama, HDR. Práce s programem Movie Maker prezentace fotografií. Tvorba vánočních přání fotografování na dlouhý čas. Fotografování portrétu - práce s odraznou deskou v interiéru. 39

40 Manuální nastavení fotoaparátu - jak nastavit optimální expozici pro danou situaci (čas, clona, ISO). Využití stativu, ručního vypínání či zapínání blesku, Autofokus, zaostření na jeden či více bodů, ruční vyvážení bílé. Fotografování pohybu aut, lidí, sportu, krajiny - vodopád, vodní hladina, přirozený pohyb v přírodě. V případě zájmu fotografování v botanické zahradě - zaměření na makro fotografie. Fotografování portrétu - práce s odraznou deskou v exteriéru. Závěrečná práce tvorba kalendáře pro rok 2016 (z vlastních fotografií). Výpočetní technika v praxi Internet (prohlížeče, způsoby připojení). Bezpečnost na internetu. Bankovnictví. Komunikace - Skype, ICQ. Sociální sítě. On-line televize. Wikipedie. Vyhledávače. Weby. Kancelářské balíky zdarma. Mobil, tablet. E-knihy, čtečky. Jízdní řády + nákup jízdenek. Platby, e-shop. E-lerning. Zálohování dat. Autorský zákon. Video. Zapojení počítače a periferií. Informatika - od začátečníka k pokročilému uživateli Princip počítače. Operační systém, adresář, stromová struktura, průzkumník. Práce se složkou a souborem. MS Word font, jeho vlastnosti, formátování písma a odstavce, tvorba textového souboru - dokumentu, práce s dokumentem. MS Excel buňka, list, sešit, formátování buněk, tvorba tabulky, formátování tabulky. MS Excel -opakování základních pojmů. Matematické, logické, vyhledávací, statistické funkce v Excelu. Relativní a absolutní odkaz _ peněžní deník, tabulka násobilky apod. 40

41 Excelovská tabulka a graf, formátování grafu. Úvod do Power pointu vytvoření elementární prezentace. Power Point - opakování základních pojmů. Prezentace s animacemi a časováním (vkládání videa a zvuku). Macromedia Flash - tvorba prezentace. Prezi tvorba prezentace s využitím internetového prostředí. Internet - základní pojmy. Služby internetu vyhledávání a internetová pošta. Word tvorba dokumentu s materiály z internetu. Power Point tvorba prezentace s materiály z internetu. Internet sociální sítě. Stahování hudby, filmů, sdílení souborů, způsoby připojení, nastavení. Programy na úpravu fotografií. Corel Draw Photo Paint. GIMP. Kreslení pod OS Windows. Základy střihu videa. Závěrečná práce prezentace v Power Point u téma Kurz informatiky v U3V. Malířské techniky Malířské techniky Kresba Posluchači kurzu se seznámí a osvojí si různé techniky kresby, jejich výtvarného účinu, techniky pozorování, vnímání objektu i třídění informací. Cílem bude osvojení si proporcí, konstrukce, stavby modelu a vyjádření charakteru materiálu. Kurz kresby se zabývá především studiem a zobrazením člověka - jeho výrazem, pohybem, anatomií. Během kurzu se používají vybrané techniky a materiály a jejich kombinace Malířské techniky Malba Posluchači kurzu budou pokračovat v poznávání techniky malby a v části kurzu zaměřeném na malbu se naučí a zdokonalí jejich schopnost postihnout malbou barevnost, tvar, objem, prostor a materiální vlastnosti okolního světa. Kurz malby začíná volnými kompozicemi, při kterých je utvářen základní vztah k vlastním barvám a navazuje výuka jednoduché modelace v rámci omezené palety. V dalších námětech se posluchači naučí míchání barev a barevnou škálu palety postupně rozšiřujeme. Kurz se věnuje portrétní a figurální práci a i jiným námětům. Během těchto dvou semestrů kurzu se používají vybrané techniky malby a jejich kombinace, například: tuš, tempera, pastel, voskové barvy atd. Malířské techniky Olejomalba V rámci kurzu se každý posluchač U3V seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, bude seznámen, jak napínat plátno na rám, našepsovat a seznámí se se základními principy klasické a moderní olejomalby. Během celého kurzu si posluchači vyzkouší různé způsoby nanášení barvy a pomůcky, které se k nanášení barev používají, naučí se barvy kombinovat s různými plnidly, seznámí se s pigmenty a zásadami jejich míchání. Výsledkem celého kurzu Olejomalby je získání 41

42 teoretických znalostí a jejich ověření rovnou při práci s barvami. Za odborného vedení lektora kurzu bude výstupem obraz, který vytvoří každý posluchač kurzu. Grafickou cestou pro pokročilé 1 skupinový linoryt 2 soutisky několika desek 3 linorytová koláž 4 monotyový linoryt Dřevořez a jeho alternativy 1 klasické pojetí dřevořezu - jednobarevné otisky 2 barevný dřevořez technologií postupného odrývání 3 práce s dýhou - hledání tvarové a barevné kompozice 4 barevný dřevořez soutiskem několika desek Hledání symbiozy mezi Monotypem a dalšími postupy tisku z výšky 1 monotyp a tisk z papírové koláže 2 monotyp grafickými prostředky 3 monotyp malířskými prostředky Ebru a příbuzné postupy 1 základy mramorování 2 preferování kresby v mramorování 3 hledání variant křídy a mramorování 4 eliminování náhody u listů mramorováním 5 koláž a pastel jako vyjadřovací prostředky v mramorování Keramika Posluchači získají základní poznatky o práci s hlínou a během semestru dokáží modelovat a komponovat v daném formátu nalepování, prořezávání, zdobení atd. Posluchači zvládnou základní keramické tvary, ručním točením, válením a rolováním z hliněného plátu, dále tvar miskovitý, dutý (hranol, válec), sestavování tvaru ke tvaru a vytvářet plastiku. Dále hra s tvary z keramické hmoty. Posluchači se budou vyjadřovat plasticky představy figurální modelování z jednoho kusu hlíny, pozorováním skutečnosti získat smysl pro tvarovou poměrnost, pro proporce zejména figury. Posluchači se seznámí s hnětenou keramikou základem je zvládnutí tvorby hnětené keramiky, jejího zdobení, s nímž se pojí i zvládnutí pevného uzavřeného tvaru i tvarů nejsložitějších, získaných vrstvením. 42

43 Krajinářská fotografie Noční focení Úvodní přednáška k tématu nočního focení praktická práce s nastavením fotoaparátu, zkouška focení při různém nastavení expozice, foceni v terénu (noční Ústí nad Labem, portréty, budovy), zpracování a úpravy nafocených fotografií z terénu, vytvoření dalších fotografií korekce chyb a úprava dofocených fotografií, vytvoření závěrečné prezentace. Focení za přímého slunce Úvodní přednáška k tématu focení na přímém slunci praktická práce s nastavením fotoaparátu, zkouška focení při různém nastavení expozice, ruční nastavení blesku a EV, foceni v terénu (polední světlo ve fotografii, portrét za použití odrazné desky), zpracování a úpravy nafocených fotografií z terénu, vytvoření dalších fotografií korekce chyb a úprava dofocených fotografií, vytvoření závěrečné prezentace. Focení na sněhu Úvodní přednáška k tématu focení na sněhu praktická práce s nastavením fotoaparátu, zkouška focení při různém nastavení expozice a vyvážení bílé, foceni v terénu (specifika focení zimní krajiny, práce s vyvážením bílé, expozice, odraz světla), zpracování a úpravy nafocených fotografií z terénu, vytvoření dalších fotografií korekce chyb, úprava dofocených fotografií, vytvoření závěrečné prezentace. Focení makro fotografií Úvodní přednáška k tématu focení makro fotografií praktická práce s nastavením fotoaparátu, zkouška focení při různém nastavení expozice a ostření, foceni v terénu (zaměření na detaily přírody, ostření, odstup, kompozice), zpracování a úpravy nafocených fotografií z terénu, vytvoření dalších fotografií korekce chyb a úprava dofocených fotografií, vytvoření závěrečné prezentace. Čtenářský klub, Výtvarný klub 1. Posluchači klubů budou témata ovlivňovat svými poznatky a zájmy. 43

44 Bridžový klub začátečníci: pravidla bridže, licitační systém, základy licitace a sehrávky pokročilí: opakování licitačního systému, praktická hra, hodnocení partií začátečníci: pravidla správné licitace a sehrávky, výpočet výsledků pokročilí: opakování pravidel licitace a sehrávky, praktická hra, hodnocen partií licitace v obraně, důležité licitační konvence, praktická hra konvence při hře v obraně, praktická hra Klub zdravotního cvičení a Pohybový klub 1. Náročnost a vývoj klubů bude přizpůsoben celé skupině a individuálním možnostem jejích jednotlivců. 44

45 5. Kontakty 5.1. Adresa a kontakt Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Oddělení celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Pasteurova Ústí nad Labem tel: web: KDE NÁS NAJDETE UJEP Multifunkční centrum Kampus: Pasteurova 1, Ústí nad Labem (zkratka MFC) Trasa: Z hlavního vlakového nádraží vyjdete po směru od hlavního vchodu ulicí "V Jirchářích" směrem na Mírové náměstí, kde se přes silnici nachází stanice trolejbusu (zastávka je před cukrárnou Barborka). Zde nastupte do autobusu č. 11 nebo do trolejbusů č. 52, 58 či 59 a vystupte ve stanici Kampus. Přejděte přes silnici a dejte se směrem k areálu Kampus (bývalá Masarykova nemocnice). Kancelář OCV UJEP Multifunkční centrum Kampus Administrativní budova Rektorát: Pasteurova 1, Ústí nad Labem (zkratka MFC) kancelář číslo

46 5.2 Mapy Kampus 46

47 47

48 48

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

12.00-13.00 13.00-14.00

12.00-13.00 13.00-14.00 - 12.00 12.00- - -15.00 15.00-16.00 16.00- - - -20.00 Pondělí zelená Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. 16.2.2015, 9.3.2015 13.4.2015, 8.6.2015 Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více