Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y"

Transkript

1 Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y a to pokud je to například samostatný subjekt, který mimo členství ve sdružení i podniká, nebo je investor do sdružení, anebo nabízí agenturám, nebo worshopům a shopům a pod. uvnitř AKORN různé nabídky spolupráce. Zakládání ZO se musí do měsíce nahlásit presidiu, které do 15 dnů odpoví, zda účel a principy založení neodporují zákonům ČR a stanovám a cílům sdružení a žádost schválí a vytvoří smlouvu o založení ZO. Základní organizace je místní, nebo interaktivní skupina lidí spojujících se za stejným záměrem a organizující se pro stejnou společnou věc. b) Zakládání ZO, nebo vlastní vnitroorganizační pravidla každé zakládané ZO, jednací řády uvnitř sdružení a smlouvy mezi skupinami musí do měsíce zkontrolovat presidium, které do 15 dnů odpoví, zda pravidla neodporují zákonům ČR a stanovám a cílům sdružení a schválí písemný dokument a všichni členové presidia ho podepíší. c) Zakládání základních organizací lze pouze na základě podepsané smlouvy se všemi členy presidia AKORN. d) Základní organizace si mohou libovolně zřizovat vlastní transparentní účty, pokud mají samostatné ičo na Ministerstvu Vnitra. Pokud ano, musí požádat presidium asociace a to žádost schválit a vytvořit si s ním smlouvu. e) Je možno zakládat i Přípravné Organizace pro založení určité Základní Organizace v určitém druhu komunitního organizování. Zakladatelé mohou opatřit přípravné organizaci vlastní ičo na Ministerstvu Vnitra (právní subjektivitu), nebo si jí mohou vést zatím v rámci závislosti na sdružení, sdružení zde bude vycházet maximálně vstříc všem potřebám pro komunitní plánování a vznikání komunit. Pokud nebude mít tato organizace právní subjektivitu, bude jednat vlastním jménem v rámci sdružemí a i pokud jí mít bude, bude moci také jednat vlastním jménem v rámci sdružení, ale sdružení si vyhrazuje právo smlouvu urychleně ukončit, pokud by se jednalo o poškozování sdružení. f) Je možné zakládat i tzv. Plovoucí Základní organizace, neboli takové, které jsou smluvní s některými spolupracovníky v daných záměrech a mohou se kdykoliv sestavit a kdykoliv zrušit dle potřeby (i opakovaně), nebo jsou pouze interaktivní, nebo jsou to skupiny, které se sdružují jen v daném ročním období pro stejný záměr, nebo jsou to skupiny, které pracují společně interaktivně na jednom projektu mezi členy z jiných regionů. g) Sdružení se dohodne na způsobech transparentnosti samostatných účtů ZO a na výši členských příspěvků s každou ZO zvlášť pokud se jedná o specializovanou činnost. Jinak se příspěvky dávají ve standardní výši. Jiné členské příspěvky se vybírají pokud se organizace dohodnou na společné činnosti (například tisk letáků, propagace a podobně, zakládání družstva, workshopu, shopu, agentury, anebo potřeba evidence členstva a vedení účtů celého sdružení, výkonná činnost v představenstvech atp.). h) Každá základní organizace si může určit libovolně svůj způsob pravidel a opravného

2 prostředku uvnitř sebe dle toho, jak je buď organizovaná, nebo na jakém principu vlastně ve sdružení existuje. Základní organizace mohou mít vlastní vnitro-organizační pravidla a cíle, která si mohou samy ustanovit na celé období. Mohou volit vedoucí pro operativní činnost, předsedy a další dle libosti, nemusejí mít ale vedoucí strukturu žádnou, zde je respektována libovůle jejich členů z důvodů, způsobů a principů a cílů založení jejich základní organizace ve které sdružení respektuje i odlišné ideje a představy celého spektra občanské společnosti a obory a druhy práce při komunitním organizování. ch) Základní organizace se mohou spojovat a propojovat se Sborovými Fóry Kamarádů a jejich nepevnými iniciativami volných členů a mohou mít s nimi i různé universální dohody i o možnostech působnosti některých volných členů sdružení v jejich skupinách a o možnostech spolupráce, nabídkách workshopů, shopů, agentur apod. a to i jak s iniciativami s vlastním ičo (s právní subjektivitou), tak i závislými pouze na ičo sdružení (bez právní subjektivity). Mohou si vytvořit i s iniciativami volných členů jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit presidiu. i) Základní organizace se mohou vzájemně propojit na různých platformách, nebo si vytvořit různé společné skupiny více základních organizací podle zaměření, cílů, nebo druhu spolupráce. Mohou si k tomu opatřit společné jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit presidiu. j) Všechny záměry samostatného financování, vedení vlastních účtů, smluv s právnickými i soukromými osobami samostatně v souvislosti s jménem a logem a ičo sdružení (ve smyslu pod sdružením AKORN) a jakékoliv oficiální transakce, které by kterákoli ZO AKORN chtěla sama provádět, smí provádět jen na vlastní hmotnou a právnickou zodpovědnost pouze jejích členů a to pouze pokud bude mít vlastní právní subjektivitu. Před tím, než by kterákoli ZO, chtěla začít provádět takovéto oficiální transakce, musí se sdružením vytvořit smlouvu o tom, že sama přebírá zodpovědnost jménem jejích členů a to pouze po prokázaném platném hlasování v jejich Sborovém Shromáždění Kamarádů jejich ZO presidiu a musí pak opatřit tomuto subjektu vlastní ičo na Ministerstvu Vnitra. Sdružení pak jako celek nenese hmotnou, ani právnickou zodpovědnost za samostatné skupiny uvnitř sdružení operující samostatně, které podepsali takovouto platnou smlouvu o přebrání vlastní hmotné a právnické odpovědnosti a opatřili si vlastní ičo na Ministerstvu Vnitra. k) V rámci jednotlivých skupin, můžou mít různě orientované skupiny jiné principy činnosti, například existují úplně volní anarchisté, iniciativní přímí demokraté, či organizačně demokraticko-centralizovaně plánující alternativisté, ekologové, družstvevníci, sociální aktivisté, etnické skupiny, nebo celky představující si svou činnost ještě nějak jinak, například mohou mít jiné organizační a další způsoby ve svých skupinách. Sdružení to respektuje a umožňuje každému pracovat dle jeho představ a to i ideo-politickým menšinám, nebo dle různých autentických tradic a podobně.

3 l) Volní členové nezasahují do práce pevných základních organizací a jejich orgánů a pevné základní organizace nezasahují do práce volných členů a jejich orgánů pokud si to vzájemně nevyžádají, nebo se nedohodnou, nebo si nevytvoří společnou smlouvu, či jednací řád. Musejí je však dát schválit presidiu. m) Základní organizace mohou mít společný komunitní plán, pokud chtějí, nebo mohou pracovat dle způsobů a principů přímo demokratických na podstatě decentralizovaných strategií, ale také mohou vyjít i ze smíšených podstat, nebo mohou mít jiné cíle činnosti. Jak budou organizace pracovat, záleží jen na nich. Pokud by takovéto principy byly ve vyšších orgánech AKORN a nenalezly by regionální či jinou shodu, mohou býti vytvořeny základními organizacemi zvláštní vyšší orgány (zvlášť zástupci ve výborech, sněmech, presidiu, sekcích) které se věnují jen jim a jejich způsobu organizace a jejich cílům. n) Pokud ZO nebude chtít nikdy jednat sama za sebe a bude se řídit obecně předepsanými řády a pravidly, nebude chtít samostatně vytvářet finanční operace a samostatně sepisovat smlouvy s právnickými a soukromými. Jejich financializace se vede zvlášť společně se sdružením a přísluší zvláštnímu režimu AKORN. Shromáždění kamarádů (výkonný orgán pevných organizací): a) Sborové shromáždění kamarádů (SSK) je každá schůze Základní Organizace AKORN. Členové v SSK rozhodují demokratickým většinovým systémem (prostou většinou). Sborové Shromáždění Kamarádů je takové shromáždění, které odpovídá základní organizaci AKORN dle místa jejího vzniku a žádné Fórum Kamarádů, ani jiná ZO nemůže rozhodovat o vytčených cílech, způsobech činnosti a podobně samostatnému sboru AKORN, jakým je základní organizace (pokud si to společně výslovně, či písemně neurčí např. jako způsob spolupráce a pod.). Základní Organizace AKORN můžou společně rozhodovat v okresních výborových shromážděních a krajských sněmovních shromážděních, celostátních shromážděních, určovat celostátně činnost presidiu, spojovat se v sekcích dle své činnosti a společně s volnými členy a jejich iniciativami a fóry kamarádů i v okresních, krajských a celostátních platformách a platformách sekcí o společných cílech a práci a tam se dohodnout, shodnout, nebo sestavit smlouvu. Mohou si společně vzájemně nabízet workshopy, shopy, agentury práce, agitační kampaně, iniciativy. b) SSK jinému SSK nikdy nesmí mařit jedna druhé vlastní vnitroorganizační pravidla jejich základní organizace a zakazovat činnost (pokud není v rozporu se zákonem stanovami a cíly sdružen, pak se užijí opravné možnosti nebo i vyloučení). Pevné organizace nemůžou určovat práci, cíl činnosti, zásady práce, nebo vnitřní pravidla dalším jiným pevným organizacím a iniciativám Fór Kamarádů (volných členů bez zařazení) tak jak si je jejich členové určí a naopak, neboli jsou plně samostatné ve svém rozhodování a vlastní činnosti ( neplatí pokud s tím členové vzájemně souhlasí, například ve smíšených

4 orgánech, nebo při společných aktivitách a podobně), ale vždy se sleduje společná shoda, dohoda, nebo smlouva. c) Každé SSK musí dělat řádný zápis ze své schůze. Musí také dělat pravidelný zápis za měsíční činnost (může být v tomtéž zápisu). Všechny zápisy musí dát v kopii presidiu, které bude kopie zápisů hromadit a ukládat a taktéž přeposílat ACORN International pro správnost a kontrolu činnosti. Vytváření vyšších orgánů u SSK: a) SSK si mohou vytvořit dohromady, nebo sekce zvlášť společné, či zvláštní Výbory Kamarádů na okresní úrovni a také Sněmy Kamarádů na krajské úrovni a Celostátní Shromáždění Kamarádů všech ZO v celém sdružení. Je možno vytvářet také celostátní i regionální Sekce pro Shromáždění Kamarádů dle zaměření činnosti jednotlivých ZO. Pokud si vytváří samostatné výbory a sněmy zvlášť Fóra Kamarádů a zvlášť Sborová Shromáždění v jednom stejném regionu, nesou názvy podle toho kdo je vytváří. Mohou se vytvářet i platformní společné výbory a sněmy, tedy smíšené. (Ty se nazývají Celostátní, Sněmovní a Výborové, Platformy Kamarádů a Platformy Sekcí.) O tom jak je budou vytvářet a jak v nich rozhodovat se radí mezi sebou a společně dle demokratického většinového systému členů (prostá většina). Pokud však SSK nechce vytvářet vyšší orgány AKORN, nemusí se na jejich realizaci s ostatními podílet. b) SSK ve své ZO si může navrhovat své vedoucí dle libosti, pakliže to tak chce. SSK si nemusí vytvářet žádné vedoucí, pakliže je nepotřebuje, nebo nechce. SSK si mohou, jsou li to organizace již ze zaběhlou strukturou a podobně nazývat si své vedoucí a podobně tak jak chtějí (například předseda, tajemník, ředitel apod.).. c) SSK si mohou navrhovat vedoucí pro operativní činnost i na představitele pro výbory (okresní), sněmy (krajské) a presidium (celostátní), nebo sekce dle svého uvážení i přímo demokraticky, tedy stále povinného referendu uvnitř sdružení a to na dobu určitou, nebo neurčitou, s možností kdykoliv ho odvolat, nebo zaměnit, nebo mandátně (například prověřený odborník, u kterého bude lépe, že bude pracovat samostatně) na dobu určitou nebo neurčitou, avšak s možností ho kdykoliv případně odvolat nebo zaměnit. Platí zde demokratické hlasování prosté většiny, které to v dané základní organizaci určuje. d) Shromáždění mohou zvlášť i společně s Fóry navrhovat vlastní politické kandidáty samostatně i do různých politických stran, nebo spolupracovat s politickými stranami a to jedině dle cílů sdružení se sociálními hodnotami a pouze pokud nebudou ovlivňovat svými aktivitami jinak myslící, nebo vyznávající členy. e) Jakékoliv vytváření vyšších orgánů AKORN se musí měsíc předem oznámit presidiu, které zkontroluje zda jsou všechny náležitosti v souladu s platnými zákony ČR, stanovami a cíly AKORN a odpoví do 15 dní. f) Představitelé SSK, VSK, SnSK, Sekcí, přijímají úkoly od všech zúčastněných v Shromáždění Kamarádů, nebo Platforem.

5 g) Každý vyšší orgán SK i celostátní musí dělat řádný zápis ze své schůze. Musí také dělat pravidelný zápis za měsíční činnost (může být v tomtéž zápisu). Všechny zápisy musí dát v kopii presidiu, které bude kopie zápisů hromadit a ukládat a taktéž přeposílat ACORN International pro správnost a kontrolu činnosti.

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více