3. číslo. únor ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi. Kéţ by se počasí vydařilo tak, jak tomu bylo na našem letošním lyţáku, o kterém se v tomto čísle dočtete! Dále se dozvíte mnoho zajímavých informací, například o historii školy to je naše druhé hlavní téma, dále o současném dění ve škole, co je to paličkování, další pokračovaní seriálu o akváriích a přečíst si můţete i mnoho dalších článků. Toto číslo připravila celá redakce NEXTu, která vám chce popřát krásné čtení. Pávová Kristýna Z obsahu: Milí čtenáři!... 2 Historie naší školy... 3 Rozhovor s panem učitelem Frýdou... 6 Rozhovor s panem učitelem Ţďárkem... 7 Lyţařský kurz ţáků 5. aţ 9. ročníku... 8 Jak bylo na lyţáku? Zprávy z první třídy Zprávy z druhé třídy Zprávy z 3. A školní bruslení A maluje koloběh vody v přírodě Návštěva ţáků z Pohoří A má svůj třídní časopis Olympiády školní kola Zajímavá beseda v kině Estetická výchova Nový automat na jídlo a pití Sbírání pomerančové a citrónové kůry Sbíráte uţ také PET víčka? Propagace časopisu Zápis do první třídy Zakládáme si akvárium Co je to paličkování? VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢ O korunu krále Václava Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Fotoreportáţ z vyhlašování vítězů v ping pongu Rozhovor s házenkářem Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila Kříţovka Vtipy o policajtech Školní parlament 25 strana 2

3 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Historie naší školy Víte něco o historii naší školy? Ne? Rozhodli jsme se dát vám šanci to napravit. Pokud jste ještě nepročetli článek na internetových stránkách naší školy, prostudujte důkladně následující řádky! Dozvíte se v podstatě totéţ. Píše se rok Druhá světová válka skončila. BUM. Poslední atomová bomba právě vybuchla. A tak se vedení města rozhodlo, ţe uţ konečně můţe zaloţit gymnázium, ale protoţe se nikomu nechtěla stavět další budova, nacpali gymnázium do uţ vzniklé a postavené ţivnostenské školy. Píše se rok 1950 a je 7. září. Je strašné vedro, ale to je vedlejší, protoţe právě dnes byla otevřena nová školní budova pro dobrušské gymnázium! Zahájili jsme vyučování hned v patnácti třídách, coţ bylo aţ doposud nevídané a neslýchané. Píše se rok 1960 a zrovna před chvílí byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka. Naše škola byla rozdělena na dvě samostatné školy. Obě však mají stejné vedení. Píše se školní rok Naše škola vzkvétá, ale stejně musí být od gymnázia oddělena a dostává nového ředitele, avšak nadále pouţívá budovu gymnázia. Píše se rok 1985 a zrovna před chviličkou jsme byli svědky toho, jak byl nový pavilon hned vedle budovy gymnázia dokončen! Byla to velká sláva. Pilo se hodně šampaňského a svoji šanci dostalo i obţerství. Jó, to jsme se najedli! Stále ještě vyuţíváme tělocvičnu i jídelnu spolu s gymnáziem. Píše se rok 2003 a zrovinka před půl hodinkou, neţ jsme poobědvali, jsme si všimli, ţe nástavba druhého patra naší školy byla právě dokončena! Jupí! Budova změnila i svou image, která odpovídá posledním trendům. Ano! Naše škola nosí trendy ţlutou v kombinaci s ţhavou oranţovou. Je to pastva pro oči. Nesmíme zapomenout ani na to, ţe nám přibyly hned tři kmenové učebny, ateliér, počítačová učebna, zbrusu nová knihovna, učebna hudební výchovy a sál, který slouţí našim talentovaným a milovaným gymnastkám. Koláčná, Hajdúchová strana 3

4 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Ze vzpomínek některých učitelů I kdyţ jsme uţ dlouho, jak si můţete přečíst v úvodu, měli svoji budovu, stále jsme pouţívali některé třídy na gymplu. Chodili jsme tam třeba do dílen nebo do tělocvičny. Hned po revoluci nás a gymnázium poctil svou návštěvou Ray Caldwell, který přicestoval aţ z daleké Anglie a chvíli tu učil. V roce (????) k nám přijeli Američani, kteří nám postavili hřiště a taky připravili různé programy s vyráběním, hraním amerických sportů. Na škole byla jedna školnice a opravář. Dříve tu byly paralelní třídy, takzvané paralelky, v kaţdém ročníku byla třída A i B. Pokud klesl počet ţáků pod 30, byly třídy spojovány do jedné. Tam, kde se teď nacházejí záchody, byly dříve třídy. V prvním patře dříve nebyly záchody. Nacházely se na místě, kde je teď druţina paní Bajerové. Někteří učitelé ze začátku neměli kabinety. Bylo tu více učitelů, takţe v kaţdém kabinetě byli dva učitelé. Místo, kde je teď klub, bylo dříve zazděné a byla tu učebna velká jako ruština. Pro relaxaci neslouţil školní klub, ale takzvaný výklenek. A byly tu rovnou dva - Zelený a Červený, byly pojmenovány podle barev koberců, které tam byly pouţity. Pracovní činnosti byly rozděleny na Pozemky a Dílny a kaţdou část učil jiný učitel. Ţákovská knihovna se nacházela tam, kde má dnes kabinet paní Novotná. Koláčná, Hajdúchová Rozhovor s bývalým žákem Janem Doubkem - Jak se změnila škola od té doby, co jsi sem chodil ty? - Hodně moc. Myslím si, ţe na dnešní dobu je velmi dobře vybavená. - Kteří učitelé vás učili a co? - Na fyziku a němčinu jsme měli pana Ţďárka, na tělocvik Flégla, výtvarku p. Moravcovou, strana 4

5 TÉMA TOHOTO ČÍSLA český jazyk, občanku p. Markovou, matematiku, zeměpis p. Liebichovou, dějepis a němčinu pana Frýdu, hudebku p. Sobotkovou, přírodopis p. Vršníkovou a na chemii a pozemky p.tláskalovou. - Jaký předmět jsi měl nejraději? - Nejraději jsem měl matematiku a zeměpis. - Chodil jsi na obědy do školní jídelny? - Ano. - Byli na vás učitelé hodní? - Myslím, ţe ano. Ten, kdo zlobil, tak na toho byli i přísní, ale měli jsme z nich respekt. - Kam jste chodili na tělocvik? - Kdyţ bylo pěkně, tak ven na hřiště, jinak do sokolovny. - Od jaké třídy jsi chodil na naši školu? - Od 4. třídy. - Budou tvoje děti chodit na tuto školu? - Pokud budu bydlet v Dobrušce, tak rozhodně ano. Text: Petra Jánská, foto Petra Jánská a archiv školy Paní Vatrtová sepsala seznam bývalých kolegů: Blanka Kazdová Zdena Liebichová Olina Francová Hana Šestáková Dana Hulcová Eva Štachová Marie Broţková Jana Vojtíšková Jarmila Sittná Slávka Hodková Marie Novotná Pavla Nosková Petr Flégl Renata Červinková Renata Vágnerová Ludmila Marková Ludmila Mračíková Štěpánka Vatrtová Jana Vršníková Jana Sobotková Jana Urbanová Jarmila Urbanová Jaroslava Machová Jaroslav Šitina Jaroslav Bartoš Anna Hlaváčková Eva Ţabokrtská Eva Heřmanová strana 5 Františka Ondráková Naďa Böhmová Veronika Rejsková Blanka Jeţková Renata Vaverková Boţena Remešová Marie Broţková Jan Novák Josef Kejval Marie Prokopová Lenka Cikritová (Radochová) Simona Ovčariková Veronika Sazimová Zdena Zajíčková a další

6 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY V seriálu rozhovorů s učiteli a zaměstnanci naší školy vyšla tentokrát řada na zástupce ředitele Josefa Frýdu a výchovného poradce Aloise Ţďárka. Rozhovor s panem učitelem Frýdou Redakce: Máte nějaké koníčky? P. Frýda: Koníčky jsou věc, která sice zabírá hodně času, ale zároveň člověka určitým způsobem obohacuje, rozšiřuje jeho vědomosti a přináší mu radost. Proto jsem si našel koníčků hned několik od dětství hodně čtu, a tak jsem si postupně vybudoval knihovnu, která má několik set svazků knih. Od mládí jsem také rád sportoval, a proto se 40 let věnuji v nějaké formě závodnímu badmintonu. Dalším velkým sportovním koníčkem je cykloturistika rád jezdím po Čechách, ale i v cizině. Typickými koníčky jsou ty sběratelské od dětství sbírám poštovní známky (československé a nyní české), zájem o tradice spojené s Vánoci mě přivedl ke sbírání betlémů, především papírových. A posledním, spíše příleţitostným, koníčkem je fotografování. strana 6 Redakce: O co se staráte jako zástupce ředitele? P. Frýda: Já se starám hlavně o věci bezprostředně spojené s výukou zajišťuji tvorbu rozvrhů a suplování, objednávám učebnice, pracovní sešity a pomůcky, koordinuji akce školy, vedu agendu školy týkající se vzdělávání a s tím zároveň také archiv školy. Další činnosti se týkají bezprostředně výuky je to tvorba vzdělávacích programů a samozřejmě také hospitace v hodinách. Vedle toho se také starám o informační techniku na škole a školní webové stránky. A pak je tu mnoho okamţitých věcí, které je třeba řešit podle potřeby. Redakce: Jaké školy jste vystudoval? Jaké jste měl známky? P. Frýda: Já bych tyto dvě otázky spojil, protoţe spolu souvisí. Jako všichni jsem prošel základní školou, tam jsem měl v deváté třídě samé jedničky. Na SVVŠ (dnešní gymnázium) to uţ byly i nějaké dvojky, to uţ si přesně nepamatuji. Pak jsem vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor český jazyk a dějepis, tam bylo mnoho předmětů, známky si uţ nepamatuji, ale pobíral jsem tam stipendium (peněţní příspěvek) za dobrý prospěch. Uţ jako učitel jsem vystudoval výchovné poradenství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze a později ještě na Filosofické

7 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY fakultě Univerzity Karlovy jsem si prohloubil znalosti ve dvouletém studiu oboru historie. Redakce: Jaké předměty jste učil? P. Frýda: Za svou dlouholetou praxi jsem učil hlavně český jazyk, dějepis, zeměpis a informatiku. Ale učil jsem také němčinu, tělesnou a výtvarnou výchovu a pak také jeden rok hudební výchovu, za coţ se budu mým tehdejším ţákům do smrti omlouvat, protoţe mám sice hudbu velice rád, ale mám absolutní hudební hluch. Foto a text: Tereza Lukešová Rozhovor s panem učitelem Žďárkem Redakce: Jak dlouho učíte na této škole? P. Ţďárek: Na této škole učím od roku 1979, kdyţ tato škola byla ještě spojena s budovou gymnázia. Redakce: Co všechno řešíte jako výchovný poradce? P. Ţďárek: Těch úkolů, co jako výchovný poradce řeším, je více, jednak řeším problémy s docházkou některých ţáků, problémy se šikanou, zajišťuji kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupracuji s odborem sociální péče, kde řešíme chování některých ţáků. Redakce: Čím jste chtěl být jako malý? P. Ţďárek: Jako malý jsem přemýšlel o různých věcech, jednou z variant byl řidič z povolání. Později jsem uvaţoval o moţnosti studia na vojenské škole a na konec jsem to změnil na studium na střední všeobecně vzdělávací škole. Redakce: Jaké jste měl známky? P. Ţďárek: Základní školu jsem skončil s vyznamenáním, moje nejhorší známka byla dvojka. Na střední škole jsem ve dvou pololetích měl jednu trojku a jinak jsem také školu vystudoval s vyznamenáním. Redakce: Kolik škol jste vystudoval? P. Ţďárek: Vystudoval jsem základní školu, střední školu a potom pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Kromě toho jsem absolvoval ještě výchovné poradenství, které jsem studoval na Karlově universitě v Praze. Text a foto: Tereza Lukešová strana 7

8 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Lyžařský kurz žáků 5. až 9. ročníku Lyţařský kurz ţáků školy je tradiční akcí školy jiţ mnoho desítek let. Zájem ze strany ţáků je však stále menší a důvody neúčasti různé: nejčastěji nezájem o tento druh sportu, či finanční důvody rodiny. Proto jiţ tuto zimní akci nepořádáme pouze s jedním ročníkem, ale nabízíme účast ţákům z 5. aţ 9. ročníku, a to i opakovaně po několik let po sobě. Nakonec se na letošní kurz přihlásilo celkem pouze 20(!) ţáků školy, 3 studenti z primy gymnázia (naši bývalí ţáci) a jedna ţákyně z jiné základní školy. Kvalitně ubytovaní jsme jiţ druhým rokem byli v penzionu Černá Voda u Orlického Záhoří. Výhodou je i vlastní vlek (dlouhý 700 m) nedaleko penzionu a mírná, bezpečná sjezdovka. Letos jsme měli mimořádnou kliku, po silné oblevě v týdnu před odjezdem zmizel ze sjezdovek téměř všechen přírodní sníh (sjezdovka není uměle zasněţována). Hned po zahájení kurzu však začalo silně sněţit, a tak jsme si lyţování uţili. I začátečníci se naučili sjíţdět kopec v obloučcích a získali potřebnou jistotu. Šokem pro většinu byl opět výlet na běţkách, dokonce v pravé zimní chumelenici. Pohyb vykonávaný vlastním tělem je pro mnoho ţáků nepochopitelný, náročný a nudný. Na chatě naopak byla pohoda: ubytování v pokojích s vlastní sprchou, WC a televizorem. Jídlo rozmanité a dobré. Personál příjemný a ochotný. Po večerech jsme probírali různá témata týkající se bezpečného lyţování a pobytu na horách a hráli oblíbené společenské hry. Tak snad zase příští rok vyrazíme na lyţe. Všichni, kromě deváťáků, jsme si slíbili, ţe opět pojedeme. Zpracoval: Václav Hlavsa, vedoucí kurzu Lyžák obrazem Sjezdovka Fronta na vlek strana 8

9 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Tady jsou všichni, co se účastnili lyţáku Hraní společenských her Občerstvení Dlouhá cesta k vleku Foto: škola, text: Goisová strana 9

10 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Jak bylo na lyžáku? Jak nejspíš uţ všichni víte, 28. ledna se nám po dlouhém týdnu vrátili naši milovaní spoluţáci z kaţdoročního lyţařského kurzu! Tentokrát se jelo znovu do penzionu Černá Voda kousek od Orlického Záhoří. Z učitelů se zúčastnil náš pan ředitel Hlavsa, paní učitelka Hlavsová a paní učitelka Tošovská. A protoţe já jsem nejela, tak abyste z toho aspoň něco měli, zeptala jsem se dvou holek, které tam byly. Teda v případě té první, tam aspoň přijely. :D Redakce: Takže, jak se ti líbilo na lyžáku? Andrejka Konečná: No, já jsem tam byla jenom dva dny, takţe to nemůţu moc posoudit. Redakce: Jen dva dny, co se ti stalo? Andrejka: No, dostala jsem horečku a musela jsem jet na pohotovost. A tam mě poslali domů a uţ jsem se na lyţák nevrátila. Redakce: A co jsi tam stihla? Andy: Nejdřív jsme se ubytovali a pak se šlo lyţovat, nic moc víc jsem nestihla. (Smích) Redakce: A máš nějaké zvláštní zážitky za ty dva dny? Andy: Kdyţ jsme jedli, tak na nás pořád kuchařky koukaly, jak jíme. A fakt, celou dobu, strašný to bylo. Redakce: Byly tenhle rok zase šály? (Podle barvy šály jste poznali, v jaké jste skupince. Zelená začátečníci, Oranţová pokročilí, Červená velmi pokročilí). Andy: Jo, zase byly. Redakce: Prý jste tam ze začátku neměli sníh, je to pravda, na čem jste tam teda lyžovali? Natálie Goisová: No, moc ho tam na začátku nebylo, ale pak napadl a nebylo to tak strašný. Redakce: Od jistých zdrojů jsem se dozvěděla, že tam byly podezřelé kuchařky. Natálie: Jo, furt koukaly. Oči jim z toho mohly vypadnout. Bylo to úplně hrozný! Redakce: A vařily aspoň dobře, když už koukaly? Naty: Ne, vlastně to jídlo bylo taky dost děsný. Redakce: Co tě nejvíc bavilo? Naty: Jasně, ţe běţky. Dělám si srandu (smích) strana 10 Koláčná

11 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zprávy z první třídy Prvňáčkové se učí nová písmenka, například velké a malé m, l, v, t, s, j a mnoho dalších písmenek. Dne 3. února ve čtvrtek jeli naposled na bruslení. Celkem jeli čtyřikrát. Pávová Kristýna V úterý od 8.00 do pořádala první a druhá třída den otevřených dveří. Vystavovaly se tam různé obrázky a výkresy z hodin výtvarné výchovy. Chmelíková Eliška Zprávy z druhé třídy V druhé třídě se rozmohla nemoc a z 27 ţáků jich chybí 14, takţe ve třídě panuje pohoda a (většinou) klid. A čtou i další kníţku! Jmenuje se Já, Baryk a je podle ní udělaný i známý večerníček. Ptali jsme se i na vysvědčení a většina dětí má prý známky výborné, ovšem vţdycky se najdou výjimky a tohle pololetí dokonce dvě. Dva kluci mají totiţ dvojku z chování. Druháci byli dokonce na dvou akcích, a to na přednášce o knihách a v kině na animáku Vzhůru do oblak. Koláčná, Hajdúchová Zprávy z 3. A školní bruslení Po Vánocích v lednu jsme vyjeli na bruslení místo tělocviku. Jezdili jsme velkým autobusem a jednou malým. Šatny byly hezké a led taky. Byla tam 1., 2. a 3. třída a ţáci byli rozděleni na bruslaře a nebruslaře. A měli jsme chvilky na to, ţe jsme mohli jezdit sami. Učitelky byly hodné. A pak jsme jeli do školy a někdo šel na oběd a jiní se učili. Bruslili jsme 13.1.,20.1.,27.1.,3.2. Matěj Pultar, 3. A Několik otázek pro třeťáky Odpovídali: Vojta Flígr a Klárka Pekárková 1) Byli jste někde s rodinou o Vánocích na výletě? VF: Ano, byl jsem v IQ Centru v Liberci. KP: Byla jsem na Masarykově chatě lyţovat. 2) Kam byste chtěli jet o letních prázdninách na výlet? VF: Rád bych jel do Technického muzea v Praze. KP: Chtěla bych jet pouze na tábor. 3) Kdo je tvým nejlepším kamarádem ze třídy? VF: Všichni jsou moji kamarádi. KP: Moje nejlepší kamarádka je Klárka Jakicová. 4) Máte rádi vaší třídní paní učitelku? oba: Ano, je moc hodná a máme ji rádi. KP: Ano, mám ji moc ráda. Lukáš Kroupa strana 11

12 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd 4. A maluje koloběh vody v přírodě Dostala se k nám zajímavá fotka z hodiny výtvarné výchovy. Od Nikoly Štefanidesové jsme zjistili, ţe se ţáci 4. třídy zamazali barvami, kdyţ si zkoušeli zvláštní techniku obtiskování plátna. Mimo to pracovali v poslední době i na obrázcích do soutěţe na téma Koloběh vody v přírodě. text: Veronika Fišerová na obrázku J. Pultarové je Matěj Radoch při práci Návštěva žáků z Pohoří 12. ledna 2011 navštívili naši školu ţáci ze čtvrté a páté třídy z Pohoří. Přivítal je pan zástupce Josef Frýda. Dorazili o velké přestávce, poseděli v kuchyňce, kde dostali i broţurky o naší škole. Dále si prohlíţeli všechny učebny druhého stupně, nakonec se šli podívat mezi šesťáky do hodiny přírodopisu k paní učitelce Maixnerové. Chmelíková 5. A má svůj třídní časopis V páté třídě mají práce nad hlavu, ale přesto ještě stíhají mnoho jiných aktivit. Například Michal Kubíček a Jan Balogh (na fotografii P. Poulové) ještě se spoluţákem Jakubem Fidrou si začali psát vlastní třídní časopis. Trojice redaktorů vše připraví, paní učitelka jim pomůţe s tiskem a hotové číslo mají nějaký čas vyvěšeno na nástěnce ve třídě. Pak jej zaloţí do šanonu, takţe si ho můţe kdokoli půjčit a prolistovat. Časopis je plný zábavy najdete tu hádanky, vtipy, soutěţe, ale i rozhovorů a zpráv o dění ve třídě. Pokud máte zájem, můţete si první číslo časopisu BREAK DANCE 5 vypůjčit u nich ve třídě! Druhé číslo by mělo vyjít okolo jarních prázdnin. Koláčná, Hajdúchová strana 12

13 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Olympiády školní kola Ve středu 2. února se konala školní olympiáda v angličtině pro ţáky druhého stupně. Soutěţící absolvovali část písemnou (test) a ústní. První místo obsadil Bečvář Lukáš. Na druhém místě skončil Horníček Dominik. O třetí místo se rozdělily hned dvě ţákyně: Hojdekrová Barbora a Lukešová Veronika. Ceny byly slavnostně předány v pátek 11. února, ty nejlepší vám představujeme na fotografii Josefa Kašpara. V prosinci se uskutečnilo také školní kolo olympiády z dějepisu. Nakonec soutěţní práce odevzdalo 11 ţáků z deváté a jedna ţákyně z osmé třídy. Na prvních třech místech se umístili: 1. Lukešová Tereza VIII. A 95 bodů 2. Horníček Dominik IX. A 91 bodů 3. Veselý Jan IX. A 90 bodů V úterý 1. února se okresního kola v Rychnově nad Kněţnou zúčastnil Dominik Horníček spolu s panem Frýdou, který je zároveň garantem okresní kola (tj. všechny práce opravuje a vyhodnocuje). Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek Soutěţe se zúčastnilo 13 ţáků, kteří měli 60 minut na vyplnění jazykové části a 60 minut na splnění zadání slohového úkolu vytvářeli text, ve kterém měli pouţít větu: Naštěstí jsem si to včas vyţehlil(a). Na straně 21 si můţete přečíst jednu ze soutěţních prací. Do okresního kola, které se bude konat v Rychnově nad Kněţnou, postupují soutěţící na prvních dvou místech. Podrobné výsledky najdete na nástěnce u kabinetu ČJ. 1. Veronika Lukešová 9. A 2. Zuzana Koláčná 8. A 3. Josef Kašpar 9. A Text Tomáš Fejtek, foto J. Kašpar a P. Poulová strana 13

14 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zajímavá beseda v kině Dne šla 8. a 9. třída do městského kina na besedu o drogách. Do kina s námi šel pan učitel Sedláček. S 9. A šla paní učitelka Novotná. Ţáci čekali jako obvykle nějaký ten nudný pořad, ale tentokrát byli překvapeni. Jak reagovali po návratu a co nám o besedě napsali? Beseda se mi moc líbila, protoţe byla poučná a ty více chápající lidi mohla i dost oslovit. Dál se mi líbilo, ţe ten pán byl poměrně sympatický a ukecaný, takţe to nebyla ţádná nuda Bavilo mě to. A myslím, ţe nejvíce mě zasáhly ty příběhy. Člověk kdyţ slyší, tak je mu jasné, ţe by nic takového určitě nechtěl proţít. Překvapilo mě, ţe pán věděl o tom, o čem mluví. Uměl s námi dobře komunikovat. Líbilo se mi to moc. Vzala jsem si z toho velké ponaučení. Pán byl velice vtipný Anna Hermanová Estetická výchova Co je to vlastně estetická výchova? Pro ty, kdo tento pojem neznají, slovo estetika znamená v cizím jazyce výtvarnost neboli umění. Jedná se tedy vlastně o spojení dvou (nebo i více) uměleckých předmětů, v našem případě hudební a výtvarné výchovy. Poprvé byl tento předmět na naší škole zaveden v deváté třídě minulého školního roku. Kdo na tento způsob výuky přišel? A co se vlastně na onom předmětu vyučuje? Rozhodl jsem se poloţit několik otázek největší autoritě této školy - panu řediteli Václavu Hlavsovi. Ten odpověděl na mé dotazy těmito slovy: Ředitel: Estetická výchova zde byla zavedena po dohodě s učiteli hudební a výtvarné výchovy. Jedním z důvodů bylo, ţe ţáci 8. a 9. třídy věčně nechtěli zpívat a při hudební výchově dělali binec. Dalším důvodem byla moţnost propojení výtvarné a hudební výchovy v rámci ŠVP, coţ dříve nešlo. Nejprve bylo nutné poupravit učební plány obou předmětů tak, aby se oba předměty mohly učit souběţně a aby tím vznikla moţnost vytvářet různé projekty, ve kterých se prolíná učivo jak hudební, tak výtvarné. Red: Plánujete v blízké době rozšířit estetickou výchovu i do jiných ročníků? Ředitel: Ne, ale v plánu je ji obohatit o nové zajímavé a zábavné způsoby výuky, např. zpěvu. Zakoupili jsme přístroj zvaný karaoke (zpívání na mikrofon na základě hudebních podkladů a textů, které člověk vidí na obrazovce a zvuk slyší z TV před ním). strana 14

15 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Vyzkoušíme ho v 9. ročníku. Mohou ho potom také vyuţívat ostatní učitelé při hodinách hudební výchovy. Po rozhovoru s panem ředitelem jsem se dále rozhodl zaměřit přímo na práci při hodinách estetické výchovy. Zajímavý byl například nedávný projekt 8. třídy Karlštejn, o kterém mi paní učitelka Matyasiková (jeţ tento předmět v osmém ročníku vyučuje), poskytla krátké informace: Paní uč. Matyasiková: V estetické výchově jsme se právě dostali do středověku a v literatuře zrovna četli ukázky z Vita Caroli Společně s paní učitelkou Poulovou jsme se tedy dohodly na vytvoření tohoto projektu. V českém jazyce a v literatuře probrali ţivotopis Karla IV., učili se recitovat Nerudovu Romanci o Karlu IV., podívali se na film Noc na Karlštejně, ujednotili jednotlivé dějepisné pojmy a při estetické výchově jsme vše výtvarně ztvárnili. Potom ţáci vytvořili ze svých děl nástěnku (viz obrázek), u které vše opakovali, recitovali a zpívali. Tím byl projekt ukončen. A jak jsem celou věc vnímal já? Vzhledem k tomu, ţe se estetická výchova týká i mě jako ţáka 8. třídy, jsem se rozhodl posoudit ji i ze svého pohledu. Její hodiny jsou zajímavé z toho důvodu, ţe se při ní prochází historií z kulturního a uměleckého hlediska. Vytváří se různá umělecká díla, poslouchá se při ní zajímavá muzika a výuka se tomu přizpůsobuje. Pokud mám tedy estetickou výchovu nějak zhodnotit, jednoznačně bych byl pro to, aby byla vyučována i nadále. Tomáš Kusko Nový automat na jídlo a pití Nový automat se všem ţákům velice líbí, hlavně kdyţ jim vypadne nějaké jídlo nebo pití zadarmo. Mnoha učitelům se to ale vůbec nelíbí. Ţáci chodí nakupovat do automatu i o malých přestávkách, přestoţe je to zakázané. Kroupa strana 15

16 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Sbírání pomerančové a citrónové kůry Do 16. dubna 2011 můţete nosit nasušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Označenou svým jménem, třídou a zváţenou ji odevzdávejte paní Effenberkové do školní druţiny. Nejlepší z Vás budou odměněni. Pávová Kristýna Sbíráte už také PET víčka? Určitě všichni víte, ţe uţ od začátku toho to školního roku můţete sbírat víčka z PET lahví. Můţete je odevzdávat paní učitelce Vlastě Bajerové ráno před vyučováním do ranní druţiny. Pávová Kristýna Propagace časopisu Časopis vychází jednou za dva měsíce. Aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí, musíme mu dělat i propagaci. Co to znamená? Jednak chystáme rozhlasové hlášení pro ţáky školy, jednak vyrábíme plakát, který visí u hlavních dveří. Uţ na začátku roku jsme připravili nástěnku u sborovny. Nástěnku i plakát jsme vyráběli při hodině estetické výchovy. Ţáci, kteří se podíleli na vytvoření plakátu, byli: Lukáš Kroupa, Natálie Goisová a Michal Smaţík. Náš časopis je také předáván do Městské knihovny v Dobrušce. Text a foto: Lukáš Kaňa Zápis do první třídy V pátek 11. a v sobotu 12. února se na naší škole zapisovaly děti do první třídy. Největší nápor byl v pátek, to naše paní učitelky přivítaly drtivou většinu z 30 předškoláků, kteří se k zápisu dostavili. V září by tak do první třídy k paní učitelce Haně Tošovské dorazí asi 25 prvňáčků, neboť některé děti budou mít odklad docházky. Petra Poulová strana 16

17 VOLNÝ ČAS Zakládáme si akvárium Část 3. - rybičky Koupili jste si rostlinky a uběhly tři týdny od zasazení? V TOMTO ČÍSLE VÁM PORADÍME, JAKÉ DRUHY RYB JSOU VHODNÉ A JAKÉ BY SE, KDYŢ BY SE NAMÍCHALY, SEŢRALY. Rozhodně nedávejte do nádrţe spolu malé ryby, jako jsou paví očka, a velké ryby, jako jsou skaláry. Bojovnice zvaná jako Betta splendens musí být v akváriu jenom jedna. Pokud jí chcete udělat společnost, dejte před nádrţ zrcadlo. Uvidíte, jak na sebe útočí, a pomyslete, co by se stalo, kdyby byly v akváriu dvě. Paví očka a blackmoly se snesou a dokonce se můţou zkříţit. Jako blackmoly - aţ na to, ţe jsou oranţové - vypadají platy papouščí. Objeví-li se vám v akváriu řasa, můţete vyuţít krunýřovce modrého nebo krevetku sladkovodní (cardina japonka). Varování: Šneci zvaní okruţáci jsou pro mnohé akvaristy nepřáteli, protoţe se velmi rychle mnoţí. Na to pomůţe šnek Helena (anentone). Jedná se o šneka, který ty malé okruţáky sní, totéţ samé udělá s chudinkami mrtvolami rybiček. Pozor: Při nákupu si dejte pozor, jestli jsou rybičky čilé a působí zdravým dojmem. K přepravě nově zakoupených ryb se nejlépe hodí plastové sáčky. Před vypuštěním ryb ze sáčku do akvária musí dojít k vyrovnání teplot. Text: Petra Jánská, Veronika Fišerová Foto: internet, kníţka Akvárium Bojovnice Co je to paličkování? Paličkování je krásný a zábavný koníček. Paličkovat se dá dvěma způsoby: polohodem nebo plátýnkem. Krajka se vyrábí na tzv. herduli. Na ni se připíchne vzorek a můţe se paličkovat. Jsou k tomu potřeba paličky (já pouţívám kolíčky), špendlíčky, herdule, tzv. nit perlovka (která se navine na paličky - kolíčky), případně i háček a podvinky. Podvinky jsou vzorečky, na kterých se paličkuje. Po dokončení je zapotřebí ukončit a zauzlovat konec a ustřihnout paličky (kolíčky) a zatvrdit. Dá se pouţít lak na vlasy nebo bezbarvý lak na nehty. strana 17

18 VOLNÝ ČAS Po zaschnutí vypícháte špendlíčky a výrobek je hotov. Podvinka polohod kolíček plátýnko polohod perlovka text a foto: Petra Jánská VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O korunu krále Václava Průběžné výsledky po 1. pololetí školního roku Ţáci, kteří získali v jednotlivých třídách nejvyšší součet bodů: 6.A - Nikola Hanušová 335 bodů 7.A - Daniel Frýda 407 bodů 8.A - Petra Jánská 426 bodů 9.A Dominik Horníček 546 bodů Nejvyšší zisk bodů v jednotlivých měsících: ZÁŘÍ: ŘÍJEN: LISTOPAD: 6.A T. Vosyková 87 b M. Bartoš 73 b Bartoš, Hanušová, Kašparová 60 b 7.A K. Mikačová 85 b D. Frýda 75 b D. Frýda 77 b 8.A Lukešová, Goisová 77 b T. Lukešová 78 b E. Chmelíková 91 b 9.A D. Horníček 112 b B. Hojdekrová 118 b Kašpar, V. Lukešová 112 b PROSINEC: LEDEN: 6.A N. Hanušová 91 b B. Nývltová 88 b 7.A K. Mikačová 87 b 8.A N. Goisová 105 b P. Jánská 108 b 9.A D. Horníček 124 b G. Jašková 133 b (Z důvodu nepřítomnosti ve škole neřešili všichni ţáci 7. A lednové otázky.) M. Hlavsová strana 18

19 SPORT Stejně jako minulý rok i v tomto roce probíhá soutěţ o NEJ SPORTOVCE TŘÍDY, a proto přinášíme další rozhovory se sportovci z naší školy. Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Do jaké třídy chodíš? Odpověď: Chodím do 8. A. Jak ses dostala k moderní gymnastice? Odpověď: Tatínek mě chtěl dát na fotbal, ale nakonec jsem šla na moderní gymnastiku. Jak dlouho cvičíš moderní gymnastiku? Odpověď: Cvičím 8 let. Kolikrát týdně máte tréninky? Odpověď: 3 4x týdně. Kdo vás cvičí? Odpověď: Cvičí nás Vlasta a Pavla Bajerovy. Byla jsi uţ na nějakých závodech, kolikátá si skončila? Odpověď: Přebor Východočeské oblasti a skončila jsem na 1. a 2. místě. A jiné další závody - bylo jich uţ mnoho. Chtěla by ses gymnastikou zabývat třeba i za 10 let? Odpověď: Ano, chtěla bych se zabývat gymnastikou do té doby, co to půjde. Máš nějaký vzor? Odpověď: Mým vzorem je Pavla Bajerová. To je vše, děkuji ti za rozhovor a ať se ti daří. Kroupa strana 19

20 SPORT Fotoreportáž z vyhlašování vítězů v ping pongu V minulém čísle jsme vám přinesli pouze výsledky z turnaje v ping-pongu a jak jsme slíbili, máme pro vás i fotografie z předávání cen! Vítězové nejmladší kategorie: 1. místo: Tomáš Holanec 2. místo: Filip Král 3. místo: Richard Poul (na foto není) Vítězové mladší kategorie: 1. místo: Jarda Rajkovič 2. místo: Patrik Suk 3. místo: Daniel Frýda Vítězové starší kategorie: 1. místo: Jan Veselý 2. místo: Roman Tomek 3. místo: Pavel Ţďárek Foto: Goisová Text: Kroupa strana 20

21 SPORT Rozhovor s házenkářem Jedná se o Lukáše Kaňu z osmé třídy. Hraje národní házenou, ta ho očividně baví. Sport je to velmi zajímavý, i já ho dva roky hrál. A tak jsme se dohodli, ţe spolu uděláme rozhovor. Jak dlouho hraješ házenou? Budou tomu 4 roky. Kde ji hraješ? V Dobrušce. Jakých úspěchů jsi s týmem dosáhl? Dvakrát jsme byli na POHÁRU ČR čtvrtí. Kdo je tvůj vzor? Filip Jícha. Čeho bys chtěl dosáhnout? Hrát za muţi A Dobruška. Druhý zprava stojí Lukáš Kaňa Lukáši, děkuji ti za krásný a krátký rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů. Smaţík Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyžehlila (ukázka soutěţní práce ze školního kola OČJ, ohodnocení: 8 bodů z 10) Jako kaţdý večer se vracím z práce unavená. Takţe pomalu nestíhám uklízet, vařit ani ostatní domácí práce. Vracím se pozdě v noci a ráno musím brzy odcházet. Jednoho slunného rána jsem se probudila. Vzbudila jsem se o deset minut déle, neţ je obvyklé. Vstala jsem rychle z postele a běţela se připravit. Zakopla jsem o hromádku prádla, které se chystám uţ asi čtrnáct dní vyţehlit. Řekla jsem si: Nemám čas se tady válet, musím do práce. Při hledání vhodného pracovního oděvu jsem měla problémy. Ve skříni mi visel poslední kus vhodného saka. Sebrala jsem ho a letěla do práce. Večer jsem se vrátila z práce hrozně moc unavená. Nedalo mi to spát, a tak jsem musela tu hromádku prádla vyţehlit. Aţ potom jsem měla klidné spaní. Další ráno se vzbudím, obléknu se do saka a jdu se nasnídat. K pití jsem si uvařila kávu. Sedím u stolu, jím a popíjím kafe. Najednou zazvoní telefon. V mţiku se otáčím, ale svou neohrabaností jsem na sebe vyklopila celý šálek. Mé poslední sako! vykřikla jsem zděšeně. Vtom jsem si vzpomněla na včerejší večer a ulevilo se mi. Pomyslím si: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila. strana 21

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi ČASOPIS Třídy 7.A 2005 2007 ZŠ Lerchova Sušice Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi věnovali naší třídní paní učitelce Mgr. H. Sloupové žáci 7.A Motto: Musíme být velmi stateční, abychom se odvážili

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více