3. číslo. únor ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi. Kéţ by se počasí vydařilo tak, jak tomu bylo na našem letošním lyţáku, o kterém se v tomto čísle dočtete! Dále se dozvíte mnoho zajímavých informací, například o historii školy to je naše druhé hlavní téma, dále o současném dění ve škole, co je to paličkování, další pokračovaní seriálu o akváriích a přečíst si můţete i mnoho dalších článků. Toto číslo připravila celá redakce NEXTu, která vám chce popřát krásné čtení. Pávová Kristýna Z obsahu: Milí čtenáři!... 2 Historie naší školy... 3 Rozhovor s panem učitelem Frýdou... 6 Rozhovor s panem učitelem Ţďárkem... 7 Lyţařský kurz ţáků 5. aţ 9. ročníku... 8 Jak bylo na lyţáku? Zprávy z první třídy Zprávy z druhé třídy Zprávy z 3. A školní bruslení A maluje koloběh vody v přírodě Návštěva ţáků z Pohoří A má svůj třídní časopis Olympiády školní kola Zajímavá beseda v kině Estetická výchova Nový automat na jídlo a pití Sbírání pomerančové a citrónové kůry Sbíráte uţ také PET víčka? Propagace časopisu Zápis do první třídy Zakládáme si akvárium Co je to paličkování? VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢ O korunu krále Václava Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Fotoreportáţ z vyhlašování vítězů v ping pongu Rozhovor s házenkářem Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila Kříţovka Vtipy o policajtech Školní parlament 25 strana 2

3 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Historie naší školy Víte něco o historii naší školy? Ne? Rozhodli jsme se dát vám šanci to napravit. Pokud jste ještě nepročetli článek na internetových stránkách naší školy, prostudujte důkladně následující řádky! Dozvíte se v podstatě totéţ. Píše se rok Druhá světová válka skončila. BUM. Poslední atomová bomba právě vybuchla. A tak se vedení města rozhodlo, ţe uţ konečně můţe zaloţit gymnázium, ale protoţe se nikomu nechtěla stavět další budova, nacpali gymnázium do uţ vzniklé a postavené ţivnostenské školy. Píše se rok 1950 a je 7. září. Je strašné vedro, ale to je vedlejší, protoţe právě dnes byla otevřena nová školní budova pro dobrušské gymnázium! Zahájili jsme vyučování hned v patnácti třídách, coţ bylo aţ doposud nevídané a neslýchané. Píše se rok 1960 a zrovna před chvílí byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka. Naše škola byla rozdělena na dvě samostatné školy. Obě však mají stejné vedení. Píše se školní rok Naše škola vzkvétá, ale stejně musí být od gymnázia oddělena a dostává nového ředitele, avšak nadále pouţívá budovu gymnázia. Píše se rok 1985 a zrovna před chviličkou jsme byli svědky toho, jak byl nový pavilon hned vedle budovy gymnázia dokončen! Byla to velká sláva. Pilo se hodně šampaňského a svoji šanci dostalo i obţerství. Jó, to jsme se najedli! Stále ještě vyuţíváme tělocvičnu i jídelnu spolu s gymnáziem. Píše se rok 2003 a zrovinka před půl hodinkou, neţ jsme poobědvali, jsme si všimli, ţe nástavba druhého patra naší školy byla právě dokončena! Jupí! Budova změnila i svou image, která odpovídá posledním trendům. Ano! Naše škola nosí trendy ţlutou v kombinaci s ţhavou oranţovou. Je to pastva pro oči. Nesmíme zapomenout ani na to, ţe nám přibyly hned tři kmenové učebny, ateliér, počítačová učebna, zbrusu nová knihovna, učebna hudební výchovy a sál, který slouţí našim talentovaným a milovaným gymnastkám. Koláčná, Hajdúchová strana 3

4 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Ze vzpomínek některých učitelů I kdyţ jsme uţ dlouho, jak si můţete přečíst v úvodu, měli svoji budovu, stále jsme pouţívali některé třídy na gymplu. Chodili jsme tam třeba do dílen nebo do tělocvičny. Hned po revoluci nás a gymnázium poctil svou návštěvou Ray Caldwell, který přicestoval aţ z daleké Anglie a chvíli tu učil. V roce (????) k nám přijeli Američani, kteří nám postavili hřiště a taky připravili různé programy s vyráběním, hraním amerických sportů. Na škole byla jedna školnice a opravář. Dříve tu byly paralelní třídy, takzvané paralelky, v kaţdém ročníku byla třída A i B. Pokud klesl počet ţáků pod 30, byly třídy spojovány do jedné. Tam, kde se teď nacházejí záchody, byly dříve třídy. V prvním patře dříve nebyly záchody. Nacházely se na místě, kde je teď druţina paní Bajerové. Někteří učitelé ze začátku neměli kabinety. Bylo tu více učitelů, takţe v kaţdém kabinetě byli dva učitelé. Místo, kde je teď klub, bylo dříve zazděné a byla tu učebna velká jako ruština. Pro relaxaci neslouţil školní klub, ale takzvaný výklenek. A byly tu rovnou dva - Zelený a Červený, byly pojmenovány podle barev koberců, které tam byly pouţity. Pracovní činnosti byly rozděleny na Pozemky a Dílny a kaţdou část učil jiný učitel. Ţákovská knihovna se nacházela tam, kde má dnes kabinet paní Novotná. Koláčná, Hajdúchová Rozhovor s bývalým žákem Janem Doubkem - Jak se změnila škola od té doby, co jsi sem chodil ty? - Hodně moc. Myslím si, ţe na dnešní dobu je velmi dobře vybavená. - Kteří učitelé vás učili a co? - Na fyziku a němčinu jsme měli pana Ţďárka, na tělocvik Flégla, výtvarku p. Moravcovou, strana 4

5 TÉMA TOHOTO ČÍSLA český jazyk, občanku p. Markovou, matematiku, zeměpis p. Liebichovou, dějepis a němčinu pana Frýdu, hudebku p. Sobotkovou, přírodopis p. Vršníkovou a na chemii a pozemky p.tláskalovou. - Jaký předmět jsi měl nejraději? - Nejraději jsem měl matematiku a zeměpis. - Chodil jsi na obědy do školní jídelny? - Ano. - Byli na vás učitelé hodní? - Myslím, ţe ano. Ten, kdo zlobil, tak na toho byli i přísní, ale měli jsme z nich respekt. - Kam jste chodili na tělocvik? - Kdyţ bylo pěkně, tak ven na hřiště, jinak do sokolovny. - Od jaké třídy jsi chodil na naši školu? - Od 4. třídy. - Budou tvoje děti chodit na tuto školu? - Pokud budu bydlet v Dobrušce, tak rozhodně ano. Text: Petra Jánská, foto Petra Jánská a archiv školy Paní Vatrtová sepsala seznam bývalých kolegů: Blanka Kazdová Zdena Liebichová Olina Francová Hana Šestáková Dana Hulcová Eva Štachová Marie Broţková Jana Vojtíšková Jarmila Sittná Slávka Hodková Marie Novotná Pavla Nosková Petr Flégl Renata Červinková Renata Vágnerová Ludmila Marková Ludmila Mračíková Štěpánka Vatrtová Jana Vršníková Jana Sobotková Jana Urbanová Jarmila Urbanová Jaroslava Machová Jaroslav Šitina Jaroslav Bartoš Anna Hlaváčková Eva Ţabokrtská Eva Heřmanová strana 5 Františka Ondráková Naďa Böhmová Veronika Rejsková Blanka Jeţková Renata Vaverková Boţena Remešová Marie Broţková Jan Novák Josef Kejval Marie Prokopová Lenka Cikritová (Radochová) Simona Ovčariková Veronika Sazimová Zdena Zajíčková a další

6 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY V seriálu rozhovorů s učiteli a zaměstnanci naší školy vyšla tentokrát řada na zástupce ředitele Josefa Frýdu a výchovného poradce Aloise Ţďárka. Rozhovor s panem učitelem Frýdou Redakce: Máte nějaké koníčky? P. Frýda: Koníčky jsou věc, která sice zabírá hodně času, ale zároveň člověka určitým způsobem obohacuje, rozšiřuje jeho vědomosti a přináší mu radost. Proto jsem si našel koníčků hned několik od dětství hodně čtu, a tak jsem si postupně vybudoval knihovnu, která má několik set svazků knih. Od mládí jsem také rád sportoval, a proto se 40 let věnuji v nějaké formě závodnímu badmintonu. Dalším velkým sportovním koníčkem je cykloturistika rád jezdím po Čechách, ale i v cizině. Typickými koníčky jsou ty sběratelské od dětství sbírám poštovní známky (československé a nyní české), zájem o tradice spojené s Vánoci mě přivedl ke sbírání betlémů, především papírových. A posledním, spíše příleţitostným, koníčkem je fotografování. strana 6 Redakce: O co se staráte jako zástupce ředitele? P. Frýda: Já se starám hlavně o věci bezprostředně spojené s výukou zajišťuji tvorbu rozvrhů a suplování, objednávám učebnice, pracovní sešity a pomůcky, koordinuji akce školy, vedu agendu školy týkající se vzdělávání a s tím zároveň také archiv školy. Další činnosti se týkají bezprostředně výuky je to tvorba vzdělávacích programů a samozřejmě také hospitace v hodinách. Vedle toho se také starám o informační techniku na škole a školní webové stránky. A pak je tu mnoho okamţitých věcí, které je třeba řešit podle potřeby. Redakce: Jaké školy jste vystudoval? Jaké jste měl známky? P. Frýda: Já bych tyto dvě otázky spojil, protoţe spolu souvisí. Jako všichni jsem prošel základní školou, tam jsem měl v deváté třídě samé jedničky. Na SVVŠ (dnešní gymnázium) to uţ byly i nějaké dvojky, to uţ si přesně nepamatuji. Pak jsem vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor český jazyk a dějepis, tam bylo mnoho předmětů, známky si uţ nepamatuji, ale pobíral jsem tam stipendium (peněţní příspěvek) za dobrý prospěch. Uţ jako učitel jsem vystudoval výchovné poradenství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze a později ještě na Filosofické

7 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY fakultě Univerzity Karlovy jsem si prohloubil znalosti ve dvouletém studiu oboru historie. Redakce: Jaké předměty jste učil? P. Frýda: Za svou dlouholetou praxi jsem učil hlavně český jazyk, dějepis, zeměpis a informatiku. Ale učil jsem také němčinu, tělesnou a výtvarnou výchovu a pak také jeden rok hudební výchovu, za coţ se budu mým tehdejším ţákům do smrti omlouvat, protoţe mám sice hudbu velice rád, ale mám absolutní hudební hluch. Foto a text: Tereza Lukešová Rozhovor s panem učitelem Žďárkem Redakce: Jak dlouho učíte na této škole? P. Ţďárek: Na této škole učím od roku 1979, kdyţ tato škola byla ještě spojena s budovou gymnázia. Redakce: Co všechno řešíte jako výchovný poradce? P. Ţďárek: Těch úkolů, co jako výchovný poradce řeším, je více, jednak řeším problémy s docházkou některých ţáků, problémy se šikanou, zajišťuji kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupracuji s odborem sociální péče, kde řešíme chování některých ţáků. Redakce: Čím jste chtěl být jako malý? P. Ţďárek: Jako malý jsem přemýšlel o různých věcech, jednou z variant byl řidič z povolání. Později jsem uvaţoval o moţnosti studia na vojenské škole a na konec jsem to změnil na studium na střední všeobecně vzdělávací škole. Redakce: Jaké jste měl známky? P. Ţďárek: Základní školu jsem skončil s vyznamenáním, moje nejhorší známka byla dvojka. Na střední škole jsem ve dvou pololetích měl jednu trojku a jinak jsem také školu vystudoval s vyznamenáním. Redakce: Kolik škol jste vystudoval? P. Ţďárek: Vystudoval jsem základní školu, střední školu a potom pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Kromě toho jsem absolvoval ještě výchovné poradenství, které jsem studoval na Karlově universitě v Praze. Text a foto: Tereza Lukešová strana 7

8 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Lyžařský kurz žáků 5. až 9. ročníku Lyţařský kurz ţáků školy je tradiční akcí školy jiţ mnoho desítek let. Zájem ze strany ţáků je však stále menší a důvody neúčasti různé: nejčastěji nezájem o tento druh sportu, či finanční důvody rodiny. Proto jiţ tuto zimní akci nepořádáme pouze s jedním ročníkem, ale nabízíme účast ţákům z 5. aţ 9. ročníku, a to i opakovaně po několik let po sobě. Nakonec se na letošní kurz přihlásilo celkem pouze 20(!) ţáků školy, 3 studenti z primy gymnázia (naši bývalí ţáci) a jedna ţákyně z jiné základní školy. Kvalitně ubytovaní jsme jiţ druhým rokem byli v penzionu Černá Voda u Orlického Záhoří. Výhodou je i vlastní vlek (dlouhý 700 m) nedaleko penzionu a mírná, bezpečná sjezdovka. Letos jsme měli mimořádnou kliku, po silné oblevě v týdnu před odjezdem zmizel ze sjezdovek téměř všechen přírodní sníh (sjezdovka není uměle zasněţována). Hned po zahájení kurzu však začalo silně sněţit, a tak jsme si lyţování uţili. I začátečníci se naučili sjíţdět kopec v obloučcích a získali potřebnou jistotu. Šokem pro většinu byl opět výlet na běţkách, dokonce v pravé zimní chumelenici. Pohyb vykonávaný vlastním tělem je pro mnoho ţáků nepochopitelný, náročný a nudný. Na chatě naopak byla pohoda: ubytování v pokojích s vlastní sprchou, WC a televizorem. Jídlo rozmanité a dobré. Personál příjemný a ochotný. Po večerech jsme probírali různá témata týkající se bezpečného lyţování a pobytu na horách a hráli oblíbené společenské hry. Tak snad zase příští rok vyrazíme na lyţe. Všichni, kromě deváťáků, jsme si slíbili, ţe opět pojedeme. Zpracoval: Václav Hlavsa, vedoucí kurzu Lyžák obrazem Sjezdovka Fronta na vlek strana 8

9 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Tady jsou všichni, co se účastnili lyţáku Hraní společenských her Občerstvení Dlouhá cesta k vleku Foto: škola, text: Goisová strana 9

10 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Jak bylo na lyžáku? Jak nejspíš uţ všichni víte, 28. ledna se nám po dlouhém týdnu vrátili naši milovaní spoluţáci z kaţdoročního lyţařského kurzu! Tentokrát se jelo znovu do penzionu Černá Voda kousek od Orlického Záhoří. Z učitelů se zúčastnil náš pan ředitel Hlavsa, paní učitelka Hlavsová a paní učitelka Tošovská. A protoţe já jsem nejela, tak abyste z toho aspoň něco měli, zeptala jsem se dvou holek, které tam byly. Teda v případě té první, tam aspoň přijely. :D Redakce: Takže, jak se ti líbilo na lyžáku? Andrejka Konečná: No, já jsem tam byla jenom dva dny, takţe to nemůţu moc posoudit. Redakce: Jen dva dny, co se ti stalo? Andrejka: No, dostala jsem horečku a musela jsem jet na pohotovost. A tam mě poslali domů a uţ jsem se na lyţák nevrátila. Redakce: A co jsi tam stihla? Andy: Nejdřív jsme se ubytovali a pak se šlo lyţovat, nic moc víc jsem nestihla. (Smích) Redakce: A máš nějaké zvláštní zážitky za ty dva dny? Andy: Kdyţ jsme jedli, tak na nás pořád kuchařky koukaly, jak jíme. A fakt, celou dobu, strašný to bylo. Redakce: Byly tenhle rok zase šály? (Podle barvy šály jste poznali, v jaké jste skupince. Zelená začátečníci, Oranţová pokročilí, Červená velmi pokročilí). Andy: Jo, zase byly. Redakce: Prý jste tam ze začátku neměli sníh, je to pravda, na čem jste tam teda lyžovali? Natálie Goisová: No, moc ho tam na začátku nebylo, ale pak napadl a nebylo to tak strašný. Redakce: Od jistých zdrojů jsem se dozvěděla, že tam byly podezřelé kuchařky. Natálie: Jo, furt koukaly. Oči jim z toho mohly vypadnout. Bylo to úplně hrozný! Redakce: A vařily aspoň dobře, když už koukaly? Naty: Ne, vlastně to jídlo bylo taky dost děsný. Redakce: Co tě nejvíc bavilo? Naty: Jasně, ţe běţky. Dělám si srandu (smích) strana 10 Koláčná

11 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zprávy z první třídy Prvňáčkové se učí nová písmenka, například velké a malé m, l, v, t, s, j a mnoho dalších písmenek. Dne 3. února ve čtvrtek jeli naposled na bruslení. Celkem jeli čtyřikrát. Pávová Kristýna V úterý od 8.00 do pořádala první a druhá třída den otevřených dveří. Vystavovaly se tam různé obrázky a výkresy z hodin výtvarné výchovy. Chmelíková Eliška Zprávy z druhé třídy V druhé třídě se rozmohla nemoc a z 27 ţáků jich chybí 14, takţe ve třídě panuje pohoda a (většinou) klid. A čtou i další kníţku! Jmenuje se Já, Baryk a je podle ní udělaný i známý večerníček. Ptali jsme se i na vysvědčení a většina dětí má prý známky výborné, ovšem vţdycky se najdou výjimky a tohle pololetí dokonce dvě. Dva kluci mají totiţ dvojku z chování. Druháci byli dokonce na dvou akcích, a to na přednášce o knihách a v kině na animáku Vzhůru do oblak. Koláčná, Hajdúchová Zprávy z 3. A školní bruslení Po Vánocích v lednu jsme vyjeli na bruslení místo tělocviku. Jezdili jsme velkým autobusem a jednou malým. Šatny byly hezké a led taky. Byla tam 1., 2. a 3. třída a ţáci byli rozděleni na bruslaře a nebruslaře. A měli jsme chvilky na to, ţe jsme mohli jezdit sami. Učitelky byly hodné. A pak jsme jeli do školy a někdo šel na oběd a jiní se učili. Bruslili jsme 13.1.,20.1.,27.1.,3.2. Matěj Pultar, 3. A Několik otázek pro třeťáky Odpovídali: Vojta Flígr a Klárka Pekárková 1) Byli jste někde s rodinou o Vánocích na výletě? VF: Ano, byl jsem v IQ Centru v Liberci. KP: Byla jsem na Masarykově chatě lyţovat. 2) Kam byste chtěli jet o letních prázdninách na výlet? VF: Rád bych jel do Technického muzea v Praze. KP: Chtěla bych jet pouze na tábor. 3) Kdo je tvým nejlepším kamarádem ze třídy? VF: Všichni jsou moji kamarádi. KP: Moje nejlepší kamarádka je Klárka Jakicová. 4) Máte rádi vaší třídní paní učitelku? oba: Ano, je moc hodná a máme ji rádi. KP: Ano, mám ji moc ráda. Lukáš Kroupa strana 11

12 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd 4. A maluje koloběh vody v přírodě Dostala se k nám zajímavá fotka z hodiny výtvarné výchovy. Od Nikoly Štefanidesové jsme zjistili, ţe se ţáci 4. třídy zamazali barvami, kdyţ si zkoušeli zvláštní techniku obtiskování plátna. Mimo to pracovali v poslední době i na obrázcích do soutěţe na téma Koloběh vody v přírodě. text: Veronika Fišerová na obrázku J. Pultarové je Matěj Radoch při práci Návštěva žáků z Pohoří 12. ledna 2011 navštívili naši školu ţáci ze čtvrté a páté třídy z Pohoří. Přivítal je pan zástupce Josef Frýda. Dorazili o velké přestávce, poseděli v kuchyňce, kde dostali i broţurky o naší škole. Dále si prohlíţeli všechny učebny druhého stupně, nakonec se šli podívat mezi šesťáky do hodiny přírodopisu k paní učitelce Maixnerové. Chmelíková 5. A má svůj třídní časopis V páté třídě mají práce nad hlavu, ale přesto ještě stíhají mnoho jiných aktivit. Například Michal Kubíček a Jan Balogh (na fotografii P. Poulové) ještě se spoluţákem Jakubem Fidrou si začali psát vlastní třídní časopis. Trojice redaktorů vše připraví, paní učitelka jim pomůţe s tiskem a hotové číslo mají nějaký čas vyvěšeno na nástěnce ve třídě. Pak jej zaloţí do šanonu, takţe si ho můţe kdokoli půjčit a prolistovat. Časopis je plný zábavy najdete tu hádanky, vtipy, soutěţe, ale i rozhovorů a zpráv o dění ve třídě. Pokud máte zájem, můţete si první číslo časopisu BREAK DANCE 5 vypůjčit u nich ve třídě! Druhé číslo by mělo vyjít okolo jarních prázdnin. Koláčná, Hajdúchová strana 12

13 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Olympiády školní kola Ve středu 2. února se konala školní olympiáda v angličtině pro ţáky druhého stupně. Soutěţící absolvovali část písemnou (test) a ústní. První místo obsadil Bečvář Lukáš. Na druhém místě skončil Horníček Dominik. O třetí místo se rozdělily hned dvě ţákyně: Hojdekrová Barbora a Lukešová Veronika. Ceny byly slavnostně předány v pátek 11. února, ty nejlepší vám představujeme na fotografii Josefa Kašpara. V prosinci se uskutečnilo také školní kolo olympiády z dějepisu. Nakonec soutěţní práce odevzdalo 11 ţáků z deváté a jedna ţákyně z osmé třídy. Na prvních třech místech se umístili: 1. Lukešová Tereza VIII. A 95 bodů 2. Horníček Dominik IX. A 91 bodů 3. Veselý Jan IX. A 90 bodů V úterý 1. února se okresního kola v Rychnově nad Kněţnou zúčastnil Dominik Horníček spolu s panem Frýdou, který je zároveň garantem okresní kola (tj. všechny práce opravuje a vyhodnocuje). Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek Soutěţe se zúčastnilo 13 ţáků, kteří měli 60 minut na vyplnění jazykové části a 60 minut na splnění zadání slohového úkolu vytvářeli text, ve kterém měli pouţít větu: Naštěstí jsem si to včas vyţehlil(a). Na straně 21 si můţete přečíst jednu ze soutěţních prací. Do okresního kola, které se bude konat v Rychnově nad Kněţnou, postupují soutěţící na prvních dvou místech. Podrobné výsledky najdete na nástěnce u kabinetu ČJ. 1. Veronika Lukešová 9. A 2. Zuzana Koláčná 8. A 3. Josef Kašpar 9. A Text Tomáš Fejtek, foto J. Kašpar a P. Poulová strana 13

14 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zajímavá beseda v kině Dne šla 8. a 9. třída do městského kina na besedu o drogách. Do kina s námi šel pan učitel Sedláček. S 9. A šla paní učitelka Novotná. Ţáci čekali jako obvykle nějaký ten nudný pořad, ale tentokrát byli překvapeni. Jak reagovali po návratu a co nám o besedě napsali? Beseda se mi moc líbila, protoţe byla poučná a ty více chápající lidi mohla i dost oslovit. Dál se mi líbilo, ţe ten pán byl poměrně sympatický a ukecaný, takţe to nebyla ţádná nuda Bavilo mě to. A myslím, ţe nejvíce mě zasáhly ty příběhy. Člověk kdyţ slyší, tak je mu jasné, ţe by nic takového určitě nechtěl proţít. Překvapilo mě, ţe pán věděl o tom, o čem mluví. Uměl s námi dobře komunikovat. Líbilo se mi to moc. Vzala jsem si z toho velké ponaučení. Pán byl velice vtipný Anna Hermanová Estetická výchova Co je to vlastně estetická výchova? Pro ty, kdo tento pojem neznají, slovo estetika znamená v cizím jazyce výtvarnost neboli umění. Jedná se tedy vlastně o spojení dvou (nebo i více) uměleckých předmětů, v našem případě hudební a výtvarné výchovy. Poprvé byl tento předmět na naší škole zaveden v deváté třídě minulého školního roku. Kdo na tento způsob výuky přišel? A co se vlastně na onom předmětu vyučuje? Rozhodl jsem se poloţit několik otázek největší autoritě této školy - panu řediteli Václavu Hlavsovi. Ten odpověděl na mé dotazy těmito slovy: Ředitel: Estetická výchova zde byla zavedena po dohodě s učiteli hudební a výtvarné výchovy. Jedním z důvodů bylo, ţe ţáci 8. a 9. třídy věčně nechtěli zpívat a při hudební výchově dělali binec. Dalším důvodem byla moţnost propojení výtvarné a hudební výchovy v rámci ŠVP, coţ dříve nešlo. Nejprve bylo nutné poupravit učební plány obou předmětů tak, aby se oba předměty mohly učit souběţně a aby tím vznikla moţnost vytvářet různé projekty, ve kterých se prolíná učivo jak hudební, tak výtvarné. Red: Plánujete v blízké době rozšířit estetickou výchovu i do jiných ročníků? Ředitel: Ne, ale v plánu je ji obohatit o nové zajímavé a zábavné způsoby výuky, např. zpěvu. Zakoupili jsme přístroj zvaný karaoke (zpívání na mikrofon na základě hudebních podkladů a textů, které člověk vidí na obrazovce a zvuk slyší z TV před ním). strana 14

15 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Vyzkoušíme ho v 9. ročníku. Mohou ho potom také vyuţívat ostatní učitelé při hodinách hudební výchovy. Po rozhovoru s panem ředitelem jsem se dále rozhodl zaměřit přímo na práci při hodinách estetické výchovy. Zajímavý byl například nedávný projekt 8. třídy Karlštejn, o kterém mi paní učitelka Matyasiková (jeţ tento předmět v osmém ročníku vyučuje), poskytla krátké informace: Paní uč. Matyasiková: V estetické výchově jsme se právě dostali do středověku a v literatuře zrovna četli ukázky z Vita Caroli Společně s paní učitelkou Poulovou jsme se tedy dohodly na vytvoření tohoto projektu. V českém jazyce a v literatuře probrali ţivotopis Karla IV., učili se recitovat Nerudovu Romanci o Karlu IV., podívali se na film Noc na Karlštejně, ujednotili jednotlivé dějepisné pojmy a při estetické výchově jsme vše výtvarně ztvárnili. Potom ţáci vytvořili ze svých děl nástěnku (viz obrázek), u které vše opakovali, recitovali a zpívali. Tím byl projekt ukončen. A jak jsem celou věc vnímal já? Vzhledem k tomu, ţe se estetická výchova týká i mě jako ţáka 8. třídy, jsem se rozhodl posoudit ji i ze svého pohledu. Její hodiny jsou zajímavé z toho důvodu, ţe se při ní prochází historií z kulturního a uměleckého hlediska. Vytváří se různá umělecká díla, poslouchá se při ní zajímavá muzika a výuka se tomu přizpůsobuje. Pokud mám tedy estetickou výchovu nějak zhodnotit, jednoznačně bych byl pro to, aby byla vyučována i nadále. Tomáš Kusko Nový automat na jídlo a pití Nový automat se všem ţákům velice líbí, hlavně kdyţ jim vypadne nějaké jídlo nebo pití zadarmo. Mnoha učitelům se to ale vůbec nelíbí. Ţáci chodí nakupovat do automatu i o malých přestávkách, přestoţe je to zakázané. Kroupa strana 15

16 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Sbírání pomerančové a citrónové kůry Do 16. dubna 2011 můţete nosit nasušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Označenou svým jménem, třídou a zváţenou ji odevzdávejte paní Effenberkové do školní druţiny. Nejlepší z Vás budou odměněni. Pávová Kristýna Sbíráte už také PET víčka? Určitě všichni víte, ţe uţ od začátku toho to školního roku můţete sbírat víčka z PET lahví. Můţete je odevzdávat paní učitelce Vlastě Bajerové ráno před vyučováním do ranní druţiny. Pávová Kristýna Propagace časopisu Časopis vychází jednou za dva měsíce. Aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí, musíme mu dělat i propagaci. Co to znamená? Jednak chystáme rozhlasové hlášení pro ţáky školy, jednak vyrábíme plakát, který visí u hlavních dveří. Uţ na začátku roku jsme připravili nástěnku u sborovny. Nástěnku i plakát jsme vyráběli při hodině estetické výchovy. Ţáci, kteří se podíleli na vytvoření plakátu, byli: Lukáš Kroupa, Natálie Goisová a Michal Smaţík. Náš časopis je také předáván do Městské knihovny v Dobrušce. Text a foto: Lukáš Kaňa Zápis do první třídy V pátek 11. a v sobotu 12. února se na naší škole zapisovaly děti do první třídy. Největší nápor byl v pátek, to naše paní učitelky přivítaly drtivou většinu z 30 předškoláků, kteří se k zápisu dostavili. V září by tak do první třídy k paní učitelce Haně Tošovské dorazí asi 25 prvňáčků, neboť některé děti budou mít odklad docházky. Petra Poulová strana 16

17 VOLNÝ ČAS Zakládáme si akvárium Část 3. - rybičky Koupili jste si rostlinky a uběhly tři týdny od zasazení? V TOMTO ČÍSLE VÁM PORADÍME, JAKÉ DRUHY RYB JSOU VHODNÉ A JAKÉ BY SE, KDYŢ BY SE NAMÍCHALY, SEŢRALY. Rozhodně nedávejte do nádrţe spolu malé ryby, jako jsou paví očka, a velké ryby, jako jsou skaláry. Bojovnice zvaná jako Betta splendens musí být v akváriu jenom jedna. Pokud jí chcete udělat společnost, dejte před nádrţ zrcadlo. Uvidíte, jak na sebe útočí, a pomyslete, co by se stalo, kdyby byly v akváriu dvě. Paví očka a blackmoly se snesou a dokonce se můţou zkříţit. Jako blackmoly - aţ na to, ţe jsou oranţové - vypadají platy papouščí. Objeví-li se vám v akváriu řasa, můţete vyuţít krunýřovce modrého nebo krevetku sladkovodní (cardina japonka). Varování: Šneci zvaní okruţáci jsou pro mnohé akvaristy nepřáteli, protoţe se velmi rychle mnoţí. Na to pomůţe šnek Helena (anentone). Jedná se o šneka, který ty malé okruţáky sní, totéţ samé udělá s chudinkami mrtvolami rybiček. Pozor: Při nákupu si dejte pozor, jestli jsou rybičky čilé a působí zdravým dojmem. K přepravě nově zakoupených ryb se nejlépe hodí plastové sáčky. Před vypuštěním ryb ze sáčku do akvária musí dojít k vyrovnání teplot. Text: Petra Jánská, Veronika Fišerová Foto: internet, kníţka Akvárium Bojovnice Co je to paličkování? Paličkování je krásný a zábavný koníček. Paličkovat se dá dvěma způsoby: polohodem nebo plátýnkem. Krajka se vyrábí na tzv. herduli. Na ni se připíchne vzorek a můţe se paličkovat. Jsou k tomu potřeba paličky (já pouţívám kolíčky), špendlíčky, herdule, tzv. nit perlovka (která se navine na paličky - kolíčky), případně i háček a podvinky. Podvinky jsou vzorečky, na kterých se paličkuje. Po dokončení je zapotřebí ukončit a zauzlovat konec a ustřihnout paličky (kolíčky) a zatvrdit. Dá se pouţít lak na vlasy nebo bezbarvý lak na nehty. strana 17

18 VOLNÝ ČAS Po zaschnutí vypícháte špendlíčky a výrobek je hotov. Podvinka polohod kolíček plátýnko polohod perlovka text a foto: Petra Jánská VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O korunu krále Václava Průběžné výsledky po 1. pololetí školního roku Ţáci, kteří získali v jednotlivých třídách nejvyšší součet bodů: 6.A - Nikola Hanušová 335 bodů 7.A - Daniel Frýda 407 bodů 8.A - Petra Jánská 426 bodů 9.A Dominik Horníček 546 bodů Nejvyšší zisk bodů v jednotlivých měsících: ZÁŘÍ: ŘÍJEN: LISTOPAD: 6.A T. Vosyková 87 b M. Bartoš 73 b Bartoš, Hanušová, Kašparová 60 b 7.A K. Mikačová 85 b D. Frýda 75 b D. Frýda 77 b 8.A Lukešová, Goisová 77 b T. Lukešová 78 b E. Chmelíková 91 b 9.A D. Horníček 112 b B. Hojdekrová 118 b Kašpar, V. Lukešová 112 b PROSINEC: LEDEN: 6.A N. Hanušová 91 b B. Nývltová 88 b 7.A K. Mikačová 87 b 8.A N. Goisová 105 b P. Jánská 108 b 9.A D. Horníček 124 b G. Jašková 133 b (Z důvodu nepřítomnosti ve škole neřešili všichni ţáci 7. A lednové otázky.) M. Hlavsová strana 18

19 SPORT Stejně jako minulý rok i v tomto roce probíhá soutěţ o NEJ SPORTOVCE TŘÍDY, a proto přinášíme další rozhovory se sportovci z naší školy. Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Do jaké třídy chodíš? Odpověď: Chodím do 8. A. Jak ses dostala k moderní gymnastice? Odpověď: Tatínek mě chtěl dát na fotbal, ale nakonec jsem šla na moderní gymnastiku. Jak dlouho cvičíš moderní gymnastiku? Odpověď: Cvičím 8 let. Kolikrát týdně máte tréninky? Odpověď: 3 4x týdně. Kdo vás cvičí? Odpověď: Cvičí nás Vlasta a Pavla Bajerovy. Byla jsi uţ na nějakých závodech, kolikátá si skončila? Odpověď: Přebor Východočeské oblasti a skončila jsem na 1. a 2. místě. A jiné další závody - bylo jich uţ mnoho. Chtěla by ses gymnastikou zabývat třeba i za 10 let? Odpověď: Ano, chtěla bych se zabývat gymnastikou do té doby, co to půjde. Máš nějaký vzor? Odpověď: Mým vzorem je Pavla Bajerová. To je vše, děkuji ti za rozhovor a ať se ti daří. Kroupa strana 19

20 SPORT Fotoreportáž z vyhlašování vítězů v ping pongu V minulém čísle jsme vám přinesli pouze výsledky z turnaje v ping-pongu a jak jsme slíbili, máme pro vás i fotografie z předávání cen! Vítězové nejmladší kategorie: 1. místo: Tomáš Holanec 2. místo: Filip Král 3. místo: Richard Poul (na foto není) Vítězové mladší kategorie: 1. místo: Jarda Rajkovič 2. místo: Patrik Suk 3. místo: Daniel Frýda Vítězové starší kategorie: 1. místo: Jan Veselý 2. místo: Roman Tomek 3. místo: Pavel Ţďárek Foto: Goisová Text: Kroupa strana 20

21 SPORT Rozhovor s házenkářem Jedná se o Lukáše Kaňu z osmé třídy. Hraje národní házenou, ta ho očividně baví. Sport je to velmi zajímavý, i já ho dva roky hrál. A tak jsme se dohodli, ţe spolu uděláme rozhovor. Jak dlouho hraješ házenou? Budou tomu 4 roky. Kde ji hraješ? V Dobrušce. Jakých úspěchů jsi s týmem dosáhl? Dvakrát jsme byli na POHÁRU ČR čtvrtí. Kdo je tvůj vzor? Filip Jícha. Čeho bys chtěl dosáhnout? Hrát za muţi A Dobruška. Druhý zprava stojí Lukáš Kaňa Lukáši, děkuji ti za krásný a krátký rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů. Smaţík Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyžehlila (ukázka soutěţní práce ze školního kola OČJ, ohodnocení: 8 bodů z 10) Jako kaţdý večer se vracím z práce unavená. Takţe pomalu nestíhám uklízet, vařit ani ostatní domácí práce. Vracím se pozdě v noci a ráno musím brzy odcházet. Jednoho slunného rána jsem se probudila. Vzbudila jsem se o deset minut déle, neţ je obvyklé. Vstala jsem rychle z postele a běţela se připravit. Zakopla jsem o hromádku prádla, které se chystám uţ asi čtrnáct dní vyţehlit. Řekla jsem si: Nemám čas se tady válet, musím do práce. Při hledání vhodného pracovního oděvu jsem měla problémy. Ve skříni mi visel poslední kus vhodného saka. Sebrala jsem ho a letěla do práce. Večer jsem se vrátila z práce hrozně moc unavená. Nedalo mi to spát, a tak jsem musela tu hromádku prádla vyţehlit. Aţ potom jsem měla klidné spaní. Další ráno se vzbudím, obléknu se do saka a jdu se nasnídat. K pití jsem si uvařila kávu. Sedím u stolu, jím a popíjím kafe. Najednou zazvoní telefon. V mţiku se otáčím, ale svou neohrabaností jsem na sebe vyklopila celý šálek. Mé poslední sako! vykřikla jsem zděšeně. Vtom jsem si vzpomněla na včerejší večer a ulevilo se mi. Pomyslím si: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila. strana 21

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk!

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk! 4 OBSAH Redakce se představuje... 3 Zvířátka na naší škole (naše anketa)... 3 Zatykač č. 5... 4 Karneval... 4 Změna k horšímu?... 5 Cesta do pravěku... 5 1. A počítání s indiány... 6 O pár kilo chytřejší...

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Č. 117-2/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 117-2/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 117-2/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Dne 15. 1. 2010 se na naší i na šumburské škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Školní noviny u toho nesměly chybět. Při pohledu na vyzdobenou

Více

PLÁTEK. TÉMA ČÍSLA: Podzimní škola. Školní časopis žáků ZŠ E Beneše Lysice. Klára Zouharová, 8. C

PLÁTEK. TÉMA ČÍSLA: Podzimní škola. Školní časopis žáků ZŠ E Beneše Lysice. Klára Zouharová, 8. C Rok 2014 Číslo 3 PLÁTEK TÉMA ČÍSLA: Podzimní škola Školní časopis žáků ZŠ E Beneše Lysice Klára Zouharová, 8. C Úvodník Ahoj všichni, zdravím vás po prázdninách u našeho nového čísla Plátku! :) Doufám,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ A tak nám to opět začalo. Zase se potkáváme

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA

EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. LEDEN ÚNOR 2014 EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 WWW. T R I V I U M. C Z Vážení čtenáři a příznivci

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více