3. číslo. únor ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi. Kéţ by se počasí vydařilo tak, jak tomu bylo na našem letošním lyţáku, o kterém se v tomto čísle dočtete! Dále se dozvíte mnoho zajímavých informací, například o historii školy to je naše druhé hlavní téma, dále o současném dění ve škole, co je to paličkování, další pokračovaní seriálu o akváriích a přečíst si můţete i mnoho dalších článků. Toto číslo připravila celá redakce NEXTu, která vám chce popřát krásné čtení. Pávová Kristýna Z obsahu: Milí čtenáři!... 2 Historie naší školy... 3 Rozhovor s panem učitelem Frýdou... 6 Rozhovor s panem učitelem Ţďárkem... 7 Lyţařský kurz ţáků 5. aţ 9. ročníku... 8 Jak bylo na lyţáku? Zprávy z první třídy Zprávy z druhé třídy Zprávy z 3. A školní bruslení A maluje koloběh vody v přírodě Návštěva ţáků z Pohoří A má svůj třídní časopis Olympiády školní kola Zajímavá beseda v kině Estetická výchova Nový automat na jídlo a pití Sbírání pomerančové a citrónové kůry Sbíráte uţ také PET víčka? Propagace časopisu Zápis do první třídy Zakládáme si akvárium Co je to paličkování? VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢ O korunu krále Václava Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Fotoreportáţ z vyhlašování vítězů v ping pongu Rozhovor s házenkářem Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila Kříţovka Vtipy o policajtech Školní parlament 25 strana 2

3 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Historie naší školy Víte něco o historii naší školy? Ne? Rozhodli jsme se dát vám šanci to napravit. Pokud jste ještě nepročetli článek na internetových stránkách naší školy, prostudujte důkladně následující řádky! Dozvíte se v podstatě totéţ. Píše se rok Druhá světová válka skončila. BUM. Poslední atomová bomba právě vybuchla. A tak se vedení města rozhodlo, ţe uţ konečně můţe zaloţit gymnázium, ale protoţe se nikomu nechtěla stavět další budova, nacpali gymnázium do uţ vzniklé a postavené ţivnostenské školy. Píše se rok 1950 a je 7. září. Je strašné vedro, ale to je vedlejší, protoţe právě dnes byla otevřena nová školní budova pro dobrušské gymnázium! Zahájili jsme vyučování hned v patnácti třídách, coţ bylo aţ doposud nevídané a neslýchané. Píše se rok 1960 a zrovna před chvílí byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka. Naše škola byla rozdělena na dvě samostatné školy. Obě však mají stejné vedení. Píše se školní rok Naše škola vzkvétá, ale stejně musí být od gymnázia oddělena a dostává nového ředitele, avšak nadále pouţívá budovu gymnázia. Píše se rok 1985 a zrovna před chviličkou jsme byli svědky toho, jak byl nový pavilon hned vedle budovy gymnázia dokončen! Byla to velká sláva. Pilo se hodně šampaňského a svoji šanci dostalo i obţerství. Jó, to jsme se najedli! Stále ještě vyuţíváme tělocvičnu i jídelnu spolu s gymnáziem. Píše se rok 2003 a zrovinka před půl hodinkou, neţ jsme poobědvali, jsme si všimli, ţe nástavba druhého patra naší školy byla právě dokončena! Jupí! Budova změnila i svou image, která odpovídá posledním trendům. Ano! Naše škola nosí trendy ţlutou v kombinaci s ţhavou oranţovou. Je to pastva pro oči. Nesmíme zapomenout ani na to, ţe nám přibyly hned tři kmenové učebny, ateliér, počítačová učebna, zbrusu nová knihovna, učebna hudební výchovy a sál, který slouţí našim talentovaným a milovaným gymnastkám. Koláčná, Hajdúchová strana 3

4 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Ze vzpomínek některých učitelů I kdyţ jsme uţ dlouho, jak si můţete přečíst v úvodu, měli svoji budovu, stále jsme pouţívali některé třídy na gymplu. Chodili jsme tam třeba do dílen nebo do tělocvičny. Hned po revoluci nás a gymnázium poctil svou návštěvou Ray Caldwell, který přicestoval aţ z daleké Anglie a chvíli tu učil. V roce (????) k nám přijeli Američani, kteří nám postavili hřiště a taky připravili různé programy s vyráběním, hraním amerických sportů. Na škole byla jedna školnice a opravář. Dříve tu byly paralelní třídy, takzvané paralelky, v kaţdém ročníku byla třída A i B. Pokud klesl počet ţáků pod 30, byly třídy spojovány do jedné. Tam, kde se teď nacházejí záchody, byly dříve třídy. V prvním patře dříve nebyly záchody. Nacházely se na místě, kde je teď druţina paní Bajerové. Někteří učitelé ze začátku neměli kabinety. Bylo tu více učitelů, takţe v kaţdém kabinetě byli dva učitelé. Místo, kde je teď klub, bylo dříve zazděné a byla tu učebna velká jako ruština. Pro relaxaci neslouţil školní klub, ale takzvaný výklenek. A byly tu rovnou dva - Zelený a Červený, byly pojmenovány podle barev koberců, které tam byly pouţity. Pracovní činnosti byly rozděleny na Pozemky a Dílny a kaţdou část učil jiný učitel. Ţákovská knihovna se nacházela tam, kde má dnes kabinet paní Novotná. Koláčná, Hajdúchová Rozhovor s bývalým žákem Janem Doubkem - Jak se změnila škola od té doby, co jsi sem chodil ty? - Hodně moc. Myslím si, ţe na dnešní dobu je velmi dobře vybavená. - Kteří učitelé vás učili a co? - Na fyziku a němčinu jsme měli pana Ţďárka, na tělocvik Flégla, výtvarku p. Moravcovou, strana 4

5 TÉMA TOHOTO ČÍSLA český jazyk, občanku p. Markovou, matematiku, zeměpis p. Liebichovou, dějepis a němčinu pana Frýdu, hudebku p. Sobotkovou, přírodopis p. Vršníkovou a na chemii a pozemky p.tláskalovou. - Jaký předmět jsi měl nejraději? - Nejraději jsem měl matematiku a zeměpis. - Chodil jsi na obědy do školní jídelny? - Ano. - Byli na vás učitelé hodní? - Myslím, ţe ano. Ten, kdo zlobil, tak na toho byli i přísní, ale měli jsme z nich respekt. - Kam jste chodili na tělocvik? - Kdyţ bylo pěkně, tak ven na hřiště, jinak do sokolovny. - Od jaké třídy jsi chodil na naši školu? - Od 4. třídy. - Budou tvoje děti chodit na tuto školu? - Pokud budu bydlet v Dobrušce, tak rozhodně ano. Text: Petra Jánská, foto Petra Jánská a archiv školy Paní Vatrtová sepsala seznam bývalých kolegů: Blanka Kazdová Zdena Liebichová Olina Francová Hana Šestáková Dana Hulcová Eva Štachová Marie Broţková Jana Vojtíšková Jarmila Sittná Slávka Hodková Marie Novotná Pavla Nosková Petr Flégl Renata Červinková Renata Vágnerová Ludmila Marková Ludmila Mračíková Štěpánka Vatrtová Jana Vršníková Jana Sobotková Jana Urbanová Jarmila Urbanová Jaroslava Machová Jaroslav Šitina Jaroslav Bartoš Anna Hlaváčková Eva Ţabokrtská Eva Heřmanová strana 5 Františka Ondráková Naďa Böhmová Veronika Rejsková Blanka Jeţková Renata Vaverková Boţena Remešová Marie Broţková Jan Novák Josef Kejval Marie Prokopová Lenka Cikritová (Radochová) Simona Ovčariková Veronika Sazimová Zdena Zajíčková a další

6 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY V seriálu rozhovorů s učiteli a zaměstnanci naší školy vyšla tentokrát řada na zástupce ředitele Josefa Frýdu a výchovného poradce Aloise Ţďárka. Rozhovor s panem učitelem Frýdou Redakce: Máte nějaké koníčky? P. Frýda: Koníčky jsou věc, která sice zabírá hodně času, ale zároveň člověka určitým způsobem obohacuje, rozšiřuje jeho vědomosti a přináší mu radost. Proto jsem si našel koníčků hned několik od dětství hodně čtu, a tak jsem si postupně vybudoval knihovnu, která má několik set svazků knih. Od mládí jsem také rád sportoval, a proto se 40 let věnuji v nějaké formě závodnímu badmintonu. Dalším velkým sportovním koníčkem je cykloturistika rád jezdím po Čechách, ale i v cizině. Typickými koníčky jsou ty sběratelské od dětství sbírám poštovní známky (československé a nyní české), zájem o tradice spojené s Vánoci mě přivedl ke sbírání betlémů, především papírových. A posledním, spíše příleţitostným, koníčkem je fotografování. strana 6 Redakce: O co se staráte jako zástupce ředitele? P. Frýda: Já se starám hlavně o věci bezprostředně spojené s výukou zajišťuji tvorbu rozvrhů a suplování, objednávám učebnice, pracovní sešity a pomůcky, koordinuji akce školy, vedu agendu školy týkající se vzdělávání a s tím zároveň také archiv školy. Další činnosti se týkají bezprostředně výuky je to tvorba vzdělávacích programů a samozřejmě také hospitace v hodinách. Vedle toho se také starám o informační techniku na škole a školní webové stránky. A pak je tu mnoho okamţitých věcí, které je třeba řešit podle potřeby. Redakce: Jaké školy jste vystudoval? Jaké jste měl známky? P. Frýda: Já bych tyto dvě otázky spojil, protoţe spolu souvisí. Jako všichni jsem prošel základní školou, tam jsem měl v deváté třídě samé jedničky. Na SVVŠ (dnešní gymnázium) to uţ byly i nějaké dvojky, to uţ si přesně nepamatuji. Pak jsem vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor český jazyk a dějepis, tam bylo mnoho předmětů, známky si uţ nepamatuji, ale pobíral jsem tam stipendium (peněţní příspěvek) za dobrý prospěch. Uţ jako učitel jsem vystudoval výchovné poradenství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze a později ještě na Filosofické

7 ROZHOVORY Z TITULNÍ STRANY fakultě Univerzity Karlovy jsem si prohloubil znalosti ve dvouletém studiu oboru historie. Redakce: Jaké předměty jste učil? P. Frýda: Za svou dlouholetou praxi jsem učil hlavně český jazyk, dějepis, zeměpis a informatiku. Ale učil jsem také němčinu, tělesnou a výtvarnou výchovu a pak také jeden rok hudební výchovu, za coţ se budu mým tehdejším ţákům do smrti omlouvat, protoţe mám sice hudbu velice rád, ale mám absolutní hudební hluch. Foto a text: Tereza Lukešová Rozhovor s panem učitelem Žďárkem Redakce: Jak dlouho učíte na této škole? P. Ţďárek: Na této škole učím od roku 1979, kdyţ tato škola byla ještě spojena s budovou gymnázia. Redakce: Co všechno řešíte jako výchovný poradce? P. Ţďárek: Těch úkolů, co jako výchovný poradce řeším, je více, jednak řeším problémy s docházkou některých ţáků, problémy se šikanou, zajišťuji kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupracuji s odborem sociální péče, kde řešíme chování některých ţáků. Redakce: Čím jste chtěl být jako malý? P. Ţďárek: Jako malý jsem přemýšlel o různých věcech, jednou z variant byl řidič z povolání. Později jsem uvaţoval o moţnosti studia na vojenské škole a na konec jsem to změnil na studium na střední všeobecně vzdělávací škole. Redakce: Jaké jste měl známky? P. Ţďárek: Základní školu jsem skončil s vyznamenáním, moje nejhorší známka byla dvojka. Na střední škole jsem ve dvou pololetích měl jednu trojku a jinak jsem také školu vystudoval s vyznamenáním. Redakce: Kolik škol jste vystudoval? P. Ţďárek: Vystudoval jsem základní školu, střední školu a potom pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Kromě toho jsem absolvoval ještě výchovné poradenství, které jsem studoval na Karlově universitě v Praze. Text a foto: Tereza Lukešová strana 7

8 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Lyžařský kurz žáků 5. až 9. ročníku Lyţařský kurz ţáků školy je tradiční akcí školy jiţ mnoho desítek let. Zájem ze strany ţáků je však stále menší a důvody neúčasti různé: nejčastěji nezájem o tento druh sportu, či finanční důvody rodiny. Proto jiţ tuto zimní akci nepořádáme pouze s jedním ročníkem, ale nabízíme účast ţákům z 5. aţ 9. ročníku, a to i opakovaně po několik let po sobě. Nakonec se na letošní kurz přihlásilo celkem pouze 20(!) ţáků školy, 3 studenti z primy gymnázia (naši bývalí ţáci) a jedna ţákyně z jiné základní školy. Kvalitně ubytovaní jsme jiţ druhým rokem byli v penzionu Černá Voda u Orlického Záhoří. Výhodou je i vlastní vlek (dlouhý 700 m) nedaleko penzionu a mírná, bezpečná sjezdovka. Letos jsme měli mimořádnou kliku, po silné oblevě v týdnu před odjezdem zmizel ze sjezdovek téměř všechen přírodní sníh (sjezdovka není uměle zasněţována). Hned po zahájení kurzu však začalo silně sněţit, a tak jsme si lyţování uţili. I začátečníci se naučili sjíţdět kopec v obloučcích a získali potřebnou jistotu. Šokem pro většinu byl opět výlet na běţkách, dokonce v pravé zimní chumelenici. Pohyb vykonávaný vlastním tělem je pro mnoho ţáků nepochopitelný, náročný a nudný. Na chatě naopak byla pohoda: ubytování v pokojích s vlastní sprchou, WC a televizorem. Jídlo rozmanité a dobré. Personál příjemný a ochotný. Po večerech jsme probírali různá témata týkající se bezpečného lyţování a pobytu na horách a hráli oblíbené společenské hry. Tak snad zase příští rok vyrazíme na lyţe. Všichni, kromě deváťáků, jsme si slíbili, ţe opět pojedeme. Zpracoval: Václav Hlavsa, vedoucí kurzu Lyžák obrazem Sjezdovka Fronta na vlek strana 8

9 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Tady jsou všichni, co se účastnili lyţáku Hraní společenských her Občerstvení Dlouhá cesta k vleku Foto: škola, text: Goisová strana 9

10 TÉMA TOHOTO ČÍSLA Jak bylo na lyžáku? Jak nejspíš uţ všichni víte, 28. ledna se nám po dlouhém týdnu vrátili naši milovaní spoluţáci z kaţdoročního lyţařského kurzu! Tentokrát se jelo znovu do penzionu Černá Voda kousek od Orlického Záhoří. Z učitelů se zúčastnil náš pan ředitel Hlavsa, paní učitelka Hlavsová a paní učitelka Tošovská. A protoţe já jsem nejela, tak abyste z toho aspoň něco měli, zeptala jsem se dvou holek, které tam byly. Teda v případě té první, tam aspoň přijely. :D Redakce: Takže, jak se ti líbilo na lyžáku? Andrejka Konečná: No, já jsem tam byla jenom dva dny, takţe to nemůţu moc posoudit. Redakce: Jen dva dny, co se ti stalo? Andrejka: No, dostala jsem horečku a musela jsem jet na pohotovost. A tam mě poslali domů a uţ jsem se na lyţák nevrátila. Redakce: A co jsi tam stihla? Andy: Nejdřív jsme se ubytovali a pak se šlo lyţovat, nic moc víc jsem nestihla. (Smích) Redakce: A máš nějaké zvláštní zážitky za ty dva dny? Andy: Kdyţ jsme jedli, tak na nás pořád kuchařky koukaly, jak jíme. A fakt, celou dobu, strašný to bylo. Redakce: Byly tenhle rok zase šály? (Podle barvy šály jste poznali, v jaké jste skupince. Zelená začátečníci, Oranţová pokročilí, Červená velmi pokročilí). Andy: Jo, zase byly. Redakce: Prý jste tam ze začátku neměli sníh, je to pravda, na čem jste tam teda lyžovali? Natálie Goisová: No, moc ho tam na začátku nebylo, ale pak napadl a nebylo to tak strašný. Redakce: Od jistých zdrojů jsem se dozvěděla, že tam byly podezřelé kuchařky. Natálie: Jo, furt koukaly. Oči jim z toho mohly vypadnout. Bylo to úplně hrozný! Redakce: A vařily aspoň dobře, když už koukaly? Naty: Ne, vlastně to jídlo bylo taky dost děsný. Redakce: Co tě nejvíc bavilo? Naty: Jasně, ţe běţky. Dělám si srandu (smích) strana 10 Koláčná

11 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zprávy z první třídy Prvňáčkové se učí nová písmenka, například velké a malé m, l, v, t, s, j a mnoho dalších písmenek. Dne 3. února ve čtvrtek jeli naposled na bruslení. Celkem jeli čtyřikrát. Pávová Kristýna V úterý od 8.00 do pořádala první a druhá třída den otevřených dveří. Vystavovaly se tam různé obrázky a výkresy z hodin výtvarné výchovy. Chmelíková Eliška Zprávy z druhé třídy V druhé třídě se rozmohla nemoc a z 27 ţáků jich chybí 14, takţe ve třídě panuje pohoda a (většinou) klid. A čtou i další kníţku! Jmenuje se Já, Baryk a je podle ní udělaný i známý večerníček. Ptali jsme se i na vysvědčení a většina dětí má prý známky výborné, ovšem vţdycky se najdou výjimky a tohle pololetí dokonce dvě. Dva kluci mají totiţ dvojku z chování. Druháci byli dokonce na dvou akcích, a to na přednášce o knihách a v kině na animáku Vzhůru do oblak. Koláčná, Hajdúchová Zprávy z 3. A školní bruslení Po Vánocích v lednu jsme vyjeli na bruslení místo tělocviku. Jezdili jsme velkým autobusem a jednou malým. Šatny byly hezké a led taky. Byla tam 1., 2. a 3. třída a ţáci byli rozděleni na bruslaře a nebruslaře. A měli jsme chvilky na to, ţe jsme mohli jezdit sami. Učitelky byly hodné. A pak jsme jeli do školy a někdo šel na oběd a jiní se učili. Bruslili jsme 13.1.,20.1.,27.1.,3.2. Matěj Pultar, 3. A Několik otázek pro třeťáky Odpovídali: Vojta Flígr a Klárka Pekárková 1) Byli jste někde s rodinou o Vánocích na výletě? VF: Ano, byl jsem v IQ Centru v Liberci. KP: Byla jsem na Masarykově chatě lyţovat. 2) Kam byste chtěli jet o letních prázdninách na výlet? VF: Rád bych jel do Technického muzea v Praze. KP: Chtěla bych jet pouze na tábor. 3) Kdo je tvým nejlepším kamarádem ze třídy? VF: Všichni jsou moji kamarádi. KP: Moje nejlepší kamarádka je Klárka Jakicová. 4) Máte rádi vaší třídní paní učitelku? oba: Ano, je moc hodná a máme ji rádi. KP: Ano, mám ji moc ráda. Lukáš Kroupa strana 11

12 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd 4. A maluje koloběh vody v přírodě Dostala se k nám zajímavá fotka z hodiny výtvarné výchovy. Od Nikoly Štefanidesové jsme zjistili, ţe se ţáci 4. třídy zamazali barvami, kdyţ si zkoušeli zvláštní techniku obtiskování plátna. Mimo to pracovali v poslední době i na obrázcích do soutěţe na téma Koloběh vody v přírodě. text: Veronika Fišerová na obrázku J. Pultarové je Matěj Radoch při práci Návštěva žáků z Pohoří 12. ledna 2011 navštívili naši školu ţáci ze čtvrté a páté třídy z Pohoří. Přivítal je pan zástupce Josef Frýda. Dorazili o velké přestávce, poseděli v kuchyňce, kde dostali i broţurky o naší škole. Dále si prohlíţeli všechny učebny druhého stupně, nakonec se šli podívat mezi šesťáky do hodiny přírodopisu k paní učitelce Maixnerové. Chmelíková 5. A má svůj třídní časopis V páté třídě mají práce nad hlavu, ale přesto ještě stíhají mnoho jiných aktivit. Například Michal Kubíček a Jan Balogh (na fotografii P. Poulové) ještě se spoluţákem Jakubem Fidrou si začali psát vlastní třídní časopis. Trojice redaktorů vše připraví, paní učitelka jim pomůţe s tiskem a hotové číslo mají nějaký čas vyvěšeno na nástěnce ve třídě. Pak jej zaloţí do šanonu, takţe si ho můţe kdokoli půjčit a prolistovat. Časopis je plný zábavy najdete tu hádanky, vtipy, soutěţe, ale i rozhovorů a zpráv o dění ve třídě. Pokud máte zájem, můţete si první číslo časopisu BREAK DANCE 5 vypůjčit u nich ve třídě! Druhé číslo by mělo vyjít okolo jarních prázdnin. Koláčná, Hajdúchová strana 12

13 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Olympiády školní kola Ve středu 2. února se konala školní olympiáda v angličtině pro ţáky druhého stupně. Soutěţící absolvovali část písemnou (test) a ústní. První místo obsadil Bečvář Lukáš. Na druhém místě skončil Horníček Dominik. O třetí místo se rozdělily hned dvě ţákyně: Hojdekrová Barbora a Lukešová Veronika. Ceny byly slavnostně předány v pátek 11. února, ty nejlepší vám představujeme na fotografii Josefa Kašpara. V prosinci se uskutečnilo také školní kolo olympiády z dějepisu. Nakonec soutěţní práce odevzdalo 11 ţáků z deváté a jedna ţákyně z osmé třídy. Na prvních třech místech se umístili: 1. Lukešová Tereza VIII. A 95 bodů 2. Horníček Dominik IX. A 91 bodů 3. Veselý Jan IX. A 90 bodů V úterý 1. února se okresního kola v Rychnově nad Kněţnou zúčastnil Dominik Horníček spolu s panem Frýdou, který je zároveň garantem okresní kola (tj. všechny práce opravuje a vyhodnocuje). Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek Soutěţe se zúčastnilo 13 ţáků, kteří měli 60 minut na vyplnění jazykové části a 60 minut na splnění zadání slohového úkolu vytvářeli text, ve kterém měli pouţít větu: Naštěstí jsem si to včas vyţehlil(a). Na straně 21 si můţete přečíst jednu ze soutěţních prací. Do okresního kola, které se bude konat v Rychnově nad Kněţnou, postupují soutěţící na prvních dvou místech. Podrobné výsledky najdete na nástěnce u kabinetu ČJ. 1. Veronika Lukešová 9. A 2. Zuzana Koláčná 8. A 3. Josef Kašpar 9. A Text Tomáš Fejtek, foto J. Kašpar a P. Poulová strana 13

14 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Zajímavá beseda v kině Dne šla 8. a 9. třída do městského kina na besedu o drogách. Do kina s námi šel pan učitel Sedláček. S 9. A šla paní učitelka Novotná. Ţáci čekali jako obvykle nějaký ten nudný pořad, ale tentokrát byli překvapeni. Jak reagovali po návratu a co nám o besedě napsali? Beseda se mi moc líbila, protoţe byla poučná a ty více chápající lidi mohla i dost oslovit. Dál se mi líbilo, ţe ten pán byl poměrně sympatický a ukecaný, takţe to nebyla ţádná nuda Bavilo mě to. A myslím, ţe nejvíce mě zasáhly ty příběhy. Člověk kdyţ slyší, tak je mu jasné, ţe by nic takového určitě nechtěl proţít. Překvapilo mě, ţe pán věděl o tom, o čem mluví. Uměl s námi dobře komunikovat. Líbilo se mi to moc. Vzala jsem si z toho velké ponaučení. Pán byl velice vtipný Anna Hermanová Estetická výchova Co je to vlastně estetická výchova? Pro ty, kdo tento pojem neznají, slovo estetika znamená v cizím jazyce výtvarnost neboli umění. Jedná se tedy vlastně o spojení dvou (nebo i více) uměleckých předmětů, v našem případě hudební a výtvarné výchovy. Poprvé byl tento předmět na naší škole zaveden v deváté třídě minulého školního roku. Kdo na tento způsob výuky přišel? A co se vlastně na onom předmětu vyučuje? Rozhodl jsem se poloţit několik otázek největší autoritě této školy - panu řediteli Václavu Hlavsovi. Ten odpověděl na mé dotazy těmito slovy: Ředitel: Estetická výchova zde byla zavedena po dohodě s učiteli hudební a výtvarné výchovy. Jedním z důvodů bylo, ţe ţáci 8. a 9. třídy věčně nechtěli zpívat a při hudební výchově dělali binec. Dalším důvodem byla moţnost propojení výtvarné a hudební výchovy v rámci ŠVP, coţ dříve nešlo. Nejprve bylo nutné poupravit učební plány obou předmětů tak, aby se oba předměty mohly učit souběţně a aby tím vznikla moţnost vytvářet různé projekty, ve kterých se prolíná učivo jak hudební, tak výtvarné. Red: Plánujete v blízké době rozšířit estetickou výchovu i do jiných ročníků? Ředitel: Ne, ale v plánu je ji obohatit o nové zajímavé a zábavné způsoby výuky, např. zpěvu. Zakoupili jsme přístroj zvaný karaoke (zpívání na mikrofon na základě hudebních podkladů a textů, které člověk vidí na obrazovce a zvuk slyší z TV před ním). strana 14

15 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Vyzkoušíme ho v 9. ročníku. Mohou ho potom také vyuţívat ostatní učitelé při hodinách hudební výchovy. Po rozhovoru s panem ředitelem jsem se dále rozhodl zaměřit přímo na práci při hodinách estetické výchovy. Zajímavý byl například nedávný projekt 8. třídy Karlštejn, o kterém mi paní učitelka Matyasiková (jeţ tento předmět v osmém ročníku vyučuje), poskytla krátké informace: Paní uč. Matyasiková: V estetické výchově jsme se právě dostali do středověku a v literatuře zrovna četli ukázky z Vita Caroli Společně s paní učitelkou Poulovou jsme se tedy dohodly na vytvoření tohoto projektu. V českém jazyce a v literatuře probrali ţivotopis Karla IV., učili se recitovat Nerudovu Romanci o Karlu IV., podívali se na film Noc na Karlštejně, ujednotili jednotlivé dějepisné pojmy a při estetické výchově jsme vše výtvarně ztvárnili. Potom ţáci vytvořili ze svých děl nástěnku (viz obrázek), u které vše opakovali, recitovali a zpívali. Tím byl projekt ukončen. A jak jsem celou věc vnímal já? Vzhledem k tomu, ţe se estetická výchova týká i mě jako ţáka 8. třídy, jsem se rozhodl posoudit ji i ze svého pohledu. Její hodiny jsou zajímavé z toho důvodu, ţe se při ní prochází historií z kulturního a uměleckého hlediska. Vytváří se různá umělecká díla, poslouchá se při ní zajímavá muzika a výuka se tomu přizpůsobuje. Pokud mám tedy estetickou výchovu nějak zhodnotit, jednoznačně bych byl pro to, aby byla vyučována i nadále. Tomáš Kusko Nový automat na jídlo a pití Nový automat se všem ţákům velice líbí, hlavně kdyţ jim vypadne nějaké jídlo nebo pití zadarmo. Mnoha učitelům se to ale vůbec nelíbí. Ţáci chodí nakupovat do automatu i o malých přestávkách, přestoţe je to zakázané. Kroupa strana 15

16 STÁLE SE NĚCO DĚJE aneb okénko do tříd Sbírání pomerančové a citrónové kůry Do 16. dubna 2011 můţete nosit nasušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Označenou svým jménem, třídou a zváţenou ji odevzdávejte paní Effenberkové do školní druţiny. Nejlepší z Vás budou odměněni. Pávová Kristýna Sbíráte už také PET víčka? Určitě všichni víte, ţe uţ od začátku toho to školního roku můţete sbírat víčka z PET lahví. Můţete je odevzdávat paní učitelce Vlastě Bajerové ráno před vyučováním do ranní druţiny. Pávová Kristýna Propagace časopisu Časopis vychází jednou za dva měsíce. Aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí, musíme mu dělat i propagaci. Co to znamená? Jednak chystáme rozhlasové hlášení pro ţáky školy, jednak vyrábíme plakát, který visí u hlavních dveří. Uţ na začátku roku jsme připravili nástěnku u sborovny. Nástěnku i plakát jsme vyráběli při hodině estetické výchovy. Ţáci, kteří se podíleli na vytvoření plakátu, byli: Lukáš Kroupa, Natálie Goisová a Michal Smaţík. Náš časopis je také předáván do Městské knihovny v Dobrušce. Text a foto: Lukáš Kaňa Zápis do první třídy V pátek 11. a v sobotu 12. února se na naší škole zapisovaly děti do první třídy. Největší nápor byl v pátek, to naše paní učitelky přivítaly drtivou většinu z 30 předškoláků, kteří se k zápisu dostavili. V září by tak do první třídy k paní učitelce Haně Tošovské dorazí asi 25 prvňáčků, neboť některé děti budou mít odklad docházky. Petra Poulová strana 16

17 VOLNÝ ČAS Zakládáme si akvárium Část 3. - rybičky Koupili jste si rostlinky a uběhly tři týdny od zasazení? V TOMTO ČÍSLE VÁM PORADÍME, JAKÉ DRUHY RYB JSOU VHODNÉ A JAKÉ BY SE, KDYŢ BY SE NAMÍCHALY, SEŢRALY. Rozhodně nedávejte do nádrţe spolu malé ryby, jako jsou paví očka, a velké ryby, jako jsou skaláry. Bojovnice zvaná jako Betta splendens musí být v akváriu jenom jedna. Pokud jí chcete udělat společnost, dejte před nádrţ zrcadlo. Uvidíte, jak na sebe útočí, a pomyslete, co by se stalo, kdyby byly v akváriu dvě. Paví očka a blackmoly se snesou a dokonce se můţou zkříţit. Jako blackmoly - aţ na to, ţe jsou oranţové - vypadají platy papouščí. Objeví-li se vám v akváriu řasa, můţete vyuţít krunýřovce modrého nebo krevetku sladkovodní (cardina japonka). Varování: Šneci zvaní okruţáci jsou pro mnohé akvaristy nepřáteli, protoţe se velmi rychle mnoţí. Na to pomůţe šnek Helena (anentone). Jedná se o šneka, který ty malé okruţáky sní, totéţ samé udělá s chudinkami mrtvolami rybiček. Pozor: Při nákupu si dejte pozor, jestli jsou rybičky čilé a působí zdravým dojmem. K přepravě nově zakoupených ryb se nejlépe hodí plastové sáčky. Před vypuštěním ryb ze sáčku do akvária musí dojít k vyrovnání teplot. Text: Petra Jánská, Veronika Fišerová Foto: internet, kníţka Akvárium Bojovnice Co je to paličkování? Paličkování je krásný a zábavný koníček. Paličkovat se dá dvěma způsoby: polohodem nebo plátýnkem. Krajka se vyrábí na tzv. herduli. Na ni se připíchne vzorek a můţe se paličkovat. Jsou k tomu potřeba paličky (já pouţívám kolíčky), špendlíčky, herdule, tzv. nit perlovka (která se navine na paličky - kolíčky), případně i háček a podvinky. Podvinky jsou vzorečky, na kterých se paličkuje. Po dokončení je zapotřebí ukončit a zauzlovat konec a ustřihnout paličky (kolíčky) a zatvrdit. Dá se pouţít lak na vlasy nebo bezbarvý lak na nehty. strana 17

18 VOLNÝ ČAS Po zaschnutí vypícháte špendlíčky a výrobek je hotov. Podvinka polohod kolíček plátýnko polohod perlovka text a foto: Petra Jánská VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O korunu krále Václava Průběžné výsledky po 1. pololetí školního roku Ţáci, kteří získali v jednotlivých třídách nejvyšší součet bodů: 6.A - Nikola Hanušová 335 bodů 7.A - Daniel Frýda 407 bodů 8.A - Petra Jánská 426 bodů 9.A Dominik Horníček 546 bodů Nejvyšší zisk bodů v jednotlivých měsících: ZÁŘÍ: ŘÍJEN: LISTOPAD: 6.A T. Vosyková 87 b M. Bartoš 73 b Bartoš, Hanušová, Kašparová 60 b 7.A K. Mikačová 85 b D. Frýda 75 b D. Frýda 77 b 8.A Lukešová, Goisová 77 b T. Lukešová 78 b E. Chmelíková 91 b 9.A D. Horníček 112 b B. Hojdekrová 118 b Kašpar, V. Lukešová 112 b PROSINEC: LEDEN: 6.A N. Hanušová 91 b B. Nývltová 88 b 7.A K. Mikačová 87 b 8.A N. Goisová 105 b P. Jánská 108 b 9.A D. Horníček 124 b G. Jašková 133 b (Z důvodu nepřítomnosti ve škole neřešili všichni ţáci 7. A lednové otázky.) M. Hlavsová strana 18

19 SPORT Stejně jako minulý rok i v tomto roce probíhá soutěţ o NEJ SPORTOVCE TŘÍDY, a proto přinášíme další rozhovory se sportovci z naší školy. Moderní gymnastka Sabina Hajdúchová Do jaké třídy chodíš? Odpověď: Chodím do 8. A. Jak ses dostala k moderní gymnastice? Odpověď: Tatínek mě chtěl dát na fotbal, ale nakonec jsem šla na moderní gymnastiku. Jak dlouho cvičíš moderní gymnastiku? Odpověď: Cvičím 8 let. Kolikrát týdně máte tréninky? Odpověď: 3 4x týdně. Kdo vás cvičí? Odpověď: Cvičí nás Vlasta a Pavla Bajerovy. Byla jsi uţ na nějakých závodech, kolikátá si skončila? Odpověď: Přebor Východočeské oblasti a skončila jsem na 1. a 2. místě. A jiné další závody - bylo jich uţ mnoho. Chtěla by ses gymnastikou zabývat třeba i za 10 let? Odpověď: Ano, chtěla bych se zabývat gymnastikou do té doby, co to půjde. Máš nějaký vzor? Odpověď: Mým vzorem je Pavla Bajerová. To je vše, děkuji ti za rozhovor a ať se ti daří. Kroupa strana 19

20 SPORT Fotoreportáž z vyhlašování vítězů v ping pongu V minulém čísle jsme vám přinesli pouze výsledky z turnaje v ping-pongu a jak jsme slíbili, máme pro vás i fotografie z předávání cen! Vítězové nejmladší kategorie: 1. místo: Tomáš Holanec 2. místo: Filip Král 3. místo: Richard Poul (na foto není) Vítězové mladší kategorie: 1. místo: Jarda Rajkovič 2. místo: Patrik Suk 3. místo: Daniel Frýda Vítězové starší kategorie: 1. místo: Jan Veselý 2. místo: Roman Tomek 3. místo: Pavel Ţďárek Foto: Goisová Text: Kroupa strana 20

21 SPORT Rozhovor s házenkářem Jedná se o Lukáše Kaňu z osmé třídy. Hraje národní házenou, ta ho očividně baví. Sport je to velmi zajímavý, i já ho dva roky hrál. A tak jsme se dohodli, ţe spolu uděláme rozhovor. Jak dlouho hraješ házenou? Budou tomu 4 roky. Kde ji hraješ? V Dobrušce. Jakých úspěchů jsi s týmem dosáhl? Dvakrát jsme byli na POHÁRU ČR čtvrtí. Kdo je tvůj vzor? Filip Jícha. Čeho bys chtěl dosáhnout? Hrát za muţi A Dobruška. Druhý zprava stojí Lukáš Kaňa Lukáši, děkuji ti za krásný a krátký rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů. Smaţík Veronika Lukešová: Naštěstí jsem si to včas vyžehlila (ukázka soutěţní práce ze školního kola OČJ, ohodnocení: 8 bodů z 10) Jako kaţdý večer se vracím z práce unavená. Takţe pomalu nestíhám uklízet, vařit ani ostatní domácí práce. Vracím se pozdě v noci a ráno musím brzy odcházet. Jednoho slunného rána jsem se probudila. Vzbudila jsem se o deset minut déle, neţ je obvyklé. Vstala jsem rychle z postele a běţela se připravit. Zakopla jsem o hromádku prádla, které se chystám uţ asi čtrnáct dní vyţehlit. Řekla jsem si: Nemám čas se tady válet, musím do práce. Při hledání vhodného pracovního oděvu jsem měla problémy. Ve skříni mi visel poslední kus vhodného saka. Sebrala jsem ho a letěla do práce. Večer jsem se vrátila z práce hrozně moc unavená. Nedalo mi to spát, a tak jsem musela tu hromádku prádla vyţehlit. Aţ potom jsem měla klidné spaní. Další ráno se vzbudím, obléknu se do saka a jdu se nasnídat. K pití jsem si uvařila kávu. Sedím u stolu, jím a popíjím kafe. Najednou zazvoní telefon. V mţiku se otáčím, ale svou neohrabaností jsem na sebe vyklopila celý šálek. Mé poslední sako! vykřikla jsem zděšeně. Vtom jsem si vzpomněla na včerejší večer a ulevilo se mi. Pomyslím si: Naštěstí jsem si to včas vyţehlila. strana 21

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Klima školy - varianta pro žáky

Klima školy - varianta pro žáky Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Klima školy - varianta pro žáky výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy žáci 2. - 4. ročník Datum: 08. 03. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více