ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: telefon+fax.: ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis Marcela Ráčková. podpis Schválil: Mgr. Josef Mužíček.. podpis Předkládá: Mgr. Josef Mužíček.. podpis razítko organizace V Liberci duben 2014

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1.Základní identifikační údaje o organizaci Název : Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace Sídlo : Zeyerova 33, Liberec, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Identifikátor zařízení: Telefon : , , Název a adresa zřizovatele Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 1 IČO zřizovatele: Ředitel domova mládeže, statutární orgán Ředitel domova mládeže, zaměstnavatel, Mgr. Josef Mužíček Telefon + záznamník: , Typ domova mládeže Samostatný, internátní s celodenním stravováním Zařazení DM do sítě škol a školských zařízení ČR Organizace je zřizována rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č.usnesení 40/01/ZK ze dne Současná zřizovací listina je platná a účinná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, č.usnesení 75/10/ZK ze dne Domov mládeže sdružuje: domov mládeže - 2 budovy, schválená kapacita 412 lůžek školní jídelnu - celková kapacita 500 jídel Jídelna DM Celková kapacita Stravovaní žáci DM /ostatní Stravovaní zaměstnanci školství DM/ Š a ŠZ Ostatní strávníci K

3 1.2. Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Vymezení hlavního účelu činnosti: Příspěvková organizace je zřízena za účelem zabezpečení výchovy, ubytování a stravování žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Činnost DM a školní jídelny je vymezena zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou 108 /2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Koncepce výchovy v DM Činnost DM se řídí ročním plánem práce, jehož součástí je i koncepce výchovy. Je zaměřena zejména na tyto oblasti : a) Cíle a priority výchovy. Osobnostní a sociální výchova b) Témata osobnostní a sociální výchovy c) Výchova a volný čas, její cíle a funkce d) Požadavky na výchovu mimo vyučování a její specifika e) Příprava ŠVP - vedení DM ve spolupráci s ostatními pedagogy Nedílnou součást výchovné práce tvoří i preventivně výchovná činnost v oblasti prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů Doplňková činnost Ubytovací služby - ubytování poskytujeme zejména o vedlejších a hlavních prázdninách organizovaným skupinám při sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích krajského nebo republikového charakteru ( Jizerská 50, festival Bohemia Cantat, ubytování účastníků M ČR v plavání mentálně postižených sportovců, Debatování středoškolské mládeže, ubytování pro Jednotu bratrskou, exkurze ), žákům a jejich rodičům při školních akcích ( maturitní plesy, přijímací zkoušky na VŠ). Ubytováni byli i studenti VŠ. Hostinská činnost stravování žáků a učitelů středních škol a školských zařízení z blízkého okolí, důchodců, ostatních strávníků. Nárazově stravování ubytovaných při doplňkové činnosti Údaje o žácích Domova mládeže Počet ubytovaných žáků a počet výchovných skupin Ke dni bylo v objektech DM ubytováno celkem 312 žáků z celé republiky, zejména však z obcí Libereckého kraje. Kapacita DM tedy nebyla zcela naplněna. Počet výchovných skupin je 12, průměr ubytovaných v jedné skupině činil 26 žáků a studentů. Zastoupení jednotlivých škol po ročnících, dívek a chlapců ukazuje příloha Velký význam práce vychovatelů spočívá v možnosti ovlivňování náplně volného času mládeže. Pedagogové domova mládeže se snaží tento úkol zodpovědně plnit. Většina se věnuje žákům jako vedoucí pravidelných zájmových útvarů, kromě toho pořádají jednorázové i pravidelné akce různého zaměření ( přednášky, sportovní turnaje, výstavy, hudební pořady, videoprojekce apod. ). Přehled pravidelných zájmových útvarů - viz příloha

4 1.4. Údaje o pracovnících Domova mládeže Přehled pedagogických pracovníků DM Mgr. Josef Mužíček, ředitel DM Bc. Jitka Zrůstová, zástupce ředitele 11 skupinových vychovatelů Fyzický počet pedagogických pracovníků: 13, přepočtený stav: 12, Tabulka - Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru 51 let až Důchodový Do 30 let 31 až 40 let 41až 50 let OPZ důch. věk věk *) Celkem/žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen OPZ úplná 1 / 1 4/ 2 5 / 3 OPZ 1/0 4 / 4 2 / 2 1 / 1 8 / 7 PZ Žádná Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů Komentář k tabulce: z uvedeného přehledu je vidět, že sbor je zkušený a kvalifikovaný a daří se nám navázat na vysoký standart pedagogického sboru z minulých let. Na 1 pedagoga včetně ředitele i zástupce ředitele připadají 24,0 žáka Přehled nepedagogických zaměstnanců: hospodářka a zásobovač DM rozpočtářka a provozní školní jídelny účetní, personalista DM 6 uklizeček 2 údržbáři 7 kuchařek Fyzický počet nepedagogických zaměstnanců: 18 přepočtený 16,16 ) Provoz domova mládeže zajišťuje celkem 32 pedagogických a nepedagogických pracovníků ( přepočtený stav 28,46/ bez OPPP noční služby, obsluha výměníku ).

5 Přílohy k všeobecné části : Stav ubytovaných žáků k Zájmové útvary v DM

6 2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost: Dotace: provozní náklady- zřizovatel v tom příspěvek na odpisy přímé NIV Vlastní příjmy : platby studentů ostatní příjmy převody z vlastních fondů: úroky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje na hlavní činnost: Kč z toho největší výdaje: energie Kč opravy a údržba Kč potraviny ,- Kč služby Kč nařízený odvod z odpisů Kč mzdové náklady Kč HV za rok Kč V roce 2013 se nám nepodařilo zachovat kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. A to i přesto, že jsme úplně omezili veškeré nákupy na obnovu interiérů studentů a téměř veškeré nákupy drobných DDHM i spotřebního materiálu. Stouply ceny energií. Dotace na provoz od KU je ve výši Kč, což nepokryje ani náklady na energie ( viz výše ). Služby spojené s provozem jsou také vysokým nákladem, ale jsou to služby pro naše studenty! V platbách od studentů jsou zabudovány i příspěvky za internet, za revize jejich vlastních elektr. přístrojů, jsou zde zahrnuty veškeré poplatky. Snažíme se provoz DM zefektivnit. Náklady a provoz DM jsou tvořeny ještě dalšími nutnými složkami, které je třeba provádět. Tuto část provozu by měl hradit zřizovatel.. Příspěvek na ubytování od studentů je v dané chvíli téměř na stropu povolené vyhláškou máme pokoje zařazené ve II. kategorii. Vedení DM se snaží poskytovat studentům kvalitní ubytování se standartním pohodlím a zároveň vhodnou náplň času mimo vyučování. Z důvodu nedostatku financí jsme omezili i převážnou část plánovaných oprav ( údržby) na budovách DM. Bohužel se dá předpokládat, že situace se nebude v budoucnu lepšit. Proto jsme nuceni plánovat použití čerpání Rezervního fondu pro zajištění provozu. RF ale tím bude v krátkém čase vyčerpán. Pro lepšení ekonomické soběstačnosti jsme v loňském roce provedli opatření ve formě zvýšení částky, kterou studenti(jejich rodiče) přispívají na ubytování a další služby s tím spojené. Přesto jsme nedosáhli na pokrytí celkových nákladů roku Stálé požadavky na snižování provozního rozpočtu s sebou nesou problémy v hospodárném udržování objektů.

7 Největší část rozpočtu tvoří náklady na veškeré energie, tedy nám nezbývá, než šetřit v pořizování spotřebního materiálu ( což je nesprávné kvůli kvalitě poskytovaných služeb ) a hlavně omezit převážnou část údržby budov. Budovy máme v pronájmu s podmínkou kvalitní údržby. Ze zásadních rozhodnutí: Nákup varného kotle - výměna havarijní stav Nákup myčky- výměna havarijní stav Oprava ve výměníku oprava rozvodníku na zpáteční vodě Oprava poškozené kanalizace splaškové vody plně hrazeno městem Liberec 2.2 Doplňková činnost organizace Hlavní náplní je hostinská a ubytovací činnost: - stravování cizích osob pouze obědy ( jiné organizace, firmy ) cca 11 strávníků, což obnáší cca 230 jídel/měsíc - ubytování, včetně stravování, pro akce pořádané školstvím, sportovními a kulturními organizacemi, částečně i soukromé rekreace během letních prázdnin Příjmy z poskytovaných služeb Náklady Kč Kč HV za rok 2013 kladný Kč Doplňková činnost je zisková a napomáhá vylepšovat hospodářský výsledek organizace. V průběhu školního roku je tato činnost pro nás komplikovaná. V případě ubytovávání ve školním roce musí studenti své pokoje vyklízet. Na jedné straně je nutno dodržovat hygienické předpisy, vyskytnou se i připomínky rodičů a dětí k ubytovávání cizích osob na pokojích, někdy vznikají i škody na majetku. Na druhé straně se snažíme ekonomickou činností získat prostředky pro zajištění kladného HV a tím možnost zlepšení podmínek pro ubytování. Tuto činnost budeme provozovat a snažit se ji rozvíjet i nadále. Komentář k hospodářské části: Za rok 2013 DM hospodařil v hlavní činnosti se záporným výsledkem ( Kč) a v ekonomické činnosti dosáhl kladného hospodářského výsledku ( Kč). V součtu obou těchto činností je výsledek kladný a to ve výši Kč. HV je rozdělen dle rozhodnutí zřizovatele do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Z rezervního fondu čerpáme částky ve výši daňových úlev pro daň z příjmu v oblasti EČ. Částku je nutno proinvestovat v provozu v období následujících 3let po použití tohoto daňového zvýhodnění. Hospodaření DM se snažíme realizovat úsporně tak, aby byl rezervní fond udržen i na následující roky. Fond bývá použit převážně na údržbu a tak jsme nuceni zásadně omezovat další náklady pro organizaci, které jsou však nezbytné. Jedná se především o nákupy materiálu nutné k udržení běžného chodu organizace (čistící prostředky, hygienické prostředky, materiál na drobné opravy- provádí údržbáři DM, atd.) Naše organizace je plátcem DPH.

8 Přes veškerá úsporná opatření je pravděpodobné, že pro rok 2014 budeme mít problém udržet hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti Výsledky inventarizace za rok 2013 Inventury byly uzavřeny bez závad a inventurních rozdílů Plnění nápravných opatření Nápravná opatření nebyla udělena přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2013 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Účetní závěrka za rok 2013 ( rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha úč.závěrky) Výkaz P1-04 o mzdách ( měs. 2013)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více