Preventivní program školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace, Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice Preventivní program školy Školní rok 011/01 1 Zpracovala Mgr. Jiřina Ostrčilová

2 Hlavní východiska pro realizaci prevence na škole ❾ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j.: 446/008-6 ❾ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 191/010-8 ❾ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 1443/99- ❾ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j.: 10194/00-14 ❾ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j.:5884/003-4 ❾ Národní strategie protidrogové politiky v platném znění ❾ Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky v platném znění ❾ Z uvedeného dokumentu vychází Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ❾ Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období ❾ Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/004 Sb. ❾ Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/004 Sb. ❾ vyhlášky č. 317/005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ❾ Vyhláška č. 7/005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ❾ Úmluva o právech dítěte ❾ Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ ❾ Evaluace a diagnostika preventivních programů ❾ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu ❾ Stanovisko MŠMT k aktivitám scientologů ❾ Volnočasové aktivity dětí a mládeže ❾ Soubor pedagogicko-organizačních informací pro aktuální školní rok

3 1. Stručná charakteristika školy ZŠ a MŠ Horní Moštěnice je venkovská škola rodinného typu umístěná v pěkném prostředí asi 5 km od města. V mateřské škole jsou celkem 3 oddělení. Základní škola je zřízena jako úplná, s jednou třídou v každém ročníku. ZŠ navštěvuje celkem 147 žáků, z toho 66 žáků je na II. stupni. Škola se skládá z několika malých pavilonů, které jsou přehledné, všechna riziková místa (WC, šatny, vnější prostory jsou dobře kontrolovatelné, je třeba provádět pravidelnou kontrolu na chlapeckých WC. Určitým rizikem jsou prostory chlapecké šatny u tělocvičny, kde je třeba sledovat možný výskyt konfliktů a šikany.. Analýza současné situace ve třídách Analýzu zpracovali TU jednotlivých tříd na začátku školního roku 011/01, materiály jsou uloženy u ŠMP. Souhrnný přehled: A Výchovné problémy I. st. - celkem 5 žáků charakteristika problémů: nekázeň, nevhodné a vulgární vyjadřování a chování, porucha pozornosti, hyperaktivita, ubližování spolužákům, neplnění povinností II. st. -celkem 8 žáků charakteristika problémů: nekázeň ve vyuč. hodině i o přestávce, porušování školního řádu, úplný přehled u VP a ŠMP B Výukové problémy I. st. - celkem 10 žáků charakteristika problémů: výrazně slabší prospěch, opakování ročníku žáci, velmi pomalé tempo, zohledňování, slabý intelekt, potíže s koncentrací pozornosti, integrace 3 žáci, 1 žáků zohledňovaných II. st. - celkem 1 žáků charakteristika problémů: výrazně slabší prospěch v některých předmětech, celkově slabý prospěch, porucha pozornosti, nesoustředěnost, pomalé tempo, 13 zohledňovaných; úplný přehled u VP a ŠMP C Závažnější zdravotní problémy I. st. - celkem 5 žáků charakteristika problémů: alergie, bezlepková dieta, astma, poporodní obrna II. st. - celkem 7 žáků charakteristika problémů: Touretteův syndrom, trombofilie, skolióza, alergie, diabetes, bezlepková dieta, vrozená srdeční vada operace v raném věku, EPI - syndrom D Dojíždějící žáci Z okolních obcí dojíždí do školy celkem 3 žáků (15 děvčat, 17 chlapců, z toho 10 dětí I. st. (4 děvčata, 6 chlapců. Na II. st. dojíždí 11 děvčat a 11 chlapců. Žáci dojíždějí z Beňova - Líšné, Říkovic, Dobrčic, Přestavlk, Přerova - Újezdce, Staré Vsi, Němčic u Holešova a z Přerova. Podrobný přehled je uložen u ředitelky ZŠ. E Zapojení žáků do volnočasových aktivit 3

4 Nabídka zájmových kroužků při ZŠ a školní družině Den Název Vedoucí Od - do Po Radovánky p. Konečná Út Břišní tance p. Přemyslovská Keramika p. Jurečková Netradiční Vv p. Skřehotová St Florbal p. Pecová Zdravotnický kroužek p. Petrášová Čt Keramika p. Jurečková Pá Sborový zpěv p. Ostrčilová Logopedický kroužek p. Kalovská Technický kroužek p. Zapletal I. st. Celkem zapojeno 68 žáků, přehledy u jednotlivých vedoucích a ŘŠ. Mimoškolní činnost nabídka vyvěšena na nástěnce ŠMP hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov keramika ZŠ logopedie ZŠ netradiční Vv ZŠ zdravotnický kroužek ZŠ anglický jazyk břišní tance ZŠ Radovánky bubnování florbal ZŠ sborový zpěv ZŠ aikido náboženství Římsko katolický farní úřad Horní Moštěnice II. st. Celkem zapojeno 50 žáků, přehledy u jednotlivých vedoucích a ŘŠ. Mimoškolní činnost hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov klavír, kytara, flétna, keyboard; soukromí učitelé, škola Yamaha Přerov výtvarný obor ZUŠ taneční kroužek HIT a Disco Dance SVČ Atlas Přerov, ZŠ Stará Ves kopaná TJ Sokol Horní Moštěnice kopaná 1. FK Dobrčice kopaná Spartak Hulín házená TJ Sokol Žeravice kopaná Říkovice aerobik Kyselovice vodní pólo KVP Přerov Junák Přerov anglický jazyk SVČ Atlas Přerov břišní tance ZŠ technický kroužek ZŠ sborový zpěv ZŠ florbal ZŠ keramika ZŠ 4

5 SDH Přestavlky, Říkovice F Výskyt a možnosti výskytu rizikových jevů Podrobnosti v analýze TU, které jsou uloženy u ŠMP. Souhrnné údaje: kouření, požívání alkoholu, záškoláctví, ubližování spolužákům I. stupeň, sledování nevhodných TV programů, vulgární vyjadřování, vysoká informovanost o možnosti sehnání drogy, časté navštěvování místních pohostinství aj. Provoz školní družiny: ranní družina odpolední družina Vnitřní informační zdroje Seznam videokazet Řekni drogám ne Drogová závislost 1. Drogová problematika sexuální výchovy Tereza intimní zpověď Řekni drogám ne (Nejlepší droga je sport, Narozen na droze, Alkohol a cigarety jsou také drogy, Drogy aktuálně Kouření a já (výchovný poradce Láska je láska (výchovný poradce Seznam literatury Nešpor, K., Csémy L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve 5 školním prostředí Časná a krátká intervence Dee, J.: Jak přestat kouřit Svobodová, Kozák: Mládež a kouření Nešpor, K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti Nešpor, K.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí John, R., Presl, J.: Drogy Raynerová, C.: Nenič své tělo Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou 1 Sám sebou Váňová, M.: Pedagogům o prevenci AIDS Presl, J.: Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Shapiro, S.: AIDS (metody a formy výuky - výchovný poradce Polanský, Budilová, Jagošová: Drogová prevence prac. školství - výchovný poradce McLain, J.: Prevence kouření - výchovný poradce Hrubá, D.: Program výchovy k nekouření rozšířená verze pro 7. ročník - výchovný poradce Melgosa, J.: Žít naplno Schneider, E.: Encyklopedie přírodní léčby Pamplona Roger, G. D.: Encyklopedie léčivých potravin Petersová, Ch. A.: Zázrak z ulice Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí Kolář, M.: Bolest šikanování

6 VZP Likvidační životní styl Nešpor, K.: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem Dunovský, J., Dytrych, Z.: Týrané, zneužívané děti SANANIM Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Health education program Konflikt a komunikace Webové stránky školy Schránka důvěry umístěna v přízemí pavilonu II. stupně Školní rozhlas, nástěnky ŠMP, osobní složka každého pedagoga s tematikou prevence rizikového chování, žákovské knížky a deníčky 4. Adresář institucí zabývajících se rizikovými jevy Psychosociální centrum, Přerov, nám. Přerovského povstání 581/096, 0470 Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dlážka /0980 Linka důvěry 581/07900 Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kopalová, Přerov, Kozlovská 1 581/01459 KKC Kappa, Přerov, Kosmákova /07901 Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 7 581/07086 Klinická psychologie, psychoterapie, Mgr. Zehnal, Penčice, Lipanská /850 Ambulance klinické logopedie, PaedDr.et Bc. Stryková, Přerov, Na Loučkách 3 581/050 Ambulance klinické logopedie, Mgr. Mikešová, Přerov, U Bečvy 581/04783 Dětská neurologie, MUDr. Večeřová, Přerov, Nemocnice, Dvořákova /7133 Středisko výchovné péče RESOCIA Přerov, Mgr. Spurný, Trávník 1117/30, Přerov mobil: Seznam některých odkazů na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy O drogách O drogách ADAM Informační systém mládeže Česká rada dětí a mládeže Web pro ZŠ a SŠ Česká školní inspekce 6

7 Český statistický úřad Drogová poradna Drogový informační server Monitorovací středisko Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut pedag.-psychologického poradenství Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání Renarkon, o. p. s. Téma kuřáctví Stránky o zdraví Téma kuřáctví Studie efektivity preventivních programů KKC Kappa Přerov Adresář metodiků prevence Sdružení D Olomouc Harmonia Universalis o. s. 5. Charakteristika preventivního programu školy Preventivní program školy vytváří předpoklady pro primární prevenci zneužívání návykových látek - drog rizikového chování v dopravě poruchy příjmu potravy zneužívání alkoholu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte šikany kyberšikany homofobie extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu vandalismu záškoláctví závislosti na tabáku agresivního chování krádeží gamblerství Odpovědným garantem programu je Mgr. Jiřina Ostrčilová, učitelka ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, která zastává funkci školního metodika preventivních aktivit. Při realizaci programu spolupracuje: 1. s vedením školy Mgr. Marie Uhlířová, Mgr. Karin Miklendová. s výchovným poradcem Mgr. Zdenka Opavská 3. s třídními učiteli I. a II. stupně a s učiteli jednotlivých předmětů VO, Př, Aj, Tv, Vv, VZ 7

8 V případě výskytu závažného problému TU informuje ŠMP, VP a vedení školy. Společně se dohodnou na řešení problému. Rovněž je možné dohodnout spolupráci s organizacemi, které se specializují na problematiku prevence rizikového chování. 6. Cíle preventivního programu školy A Dlouhodobé cíle Pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu, pracovat i nadále na dobrém klimatu ve třídách a pozitivní atmosféře celé školy, vytvářet pro žáky bezpečné prostředí Rozšířit nabídku volnočasových aktivit nabízených školou Další vzdělávání ŠMP, třídních i netřídních učitelů v oblasti PRCH B Střednědobé cíle Pravidelné mapování situace ohledně rizikových jevů na škole Zlepšení spolupráce s rodiči, postupné odbourávání přesvědčení mému dítěti se to stát nemůže Zvýšit zainteresovanost TU v prevenci Spolupracovat s mateřskou školou, organizování dalších kulturních akcí Spolupracovat s místními spolky a organizacemi (ČSZ..., organizování akcí C Krátkodobé cíle Stanovení konzultačních hodin ŠMP Aktivity dle přání třídních učitelů a samotných dětí Pravidelné seznamování kolegů s novinkami a informacemi z oblasti prevence rizikových jevů na pedagogických radách, prostřednictvím nástěnky ve sborovně a složek, které mají pedagogičtí pracovníci založeny pro potřeby prevence, ŠMP průběžně doplňuje materiály zaměřenými na tuto problematiku Vzdělávání ŠMP v rámci nabídek organizací zabývajících se prevencí rizikového chování pro aktuální školní rok Rozšíření kontaktů na instituce, organizace a odborníky zabývající se prevencí rizikového chování D Hodnocení Zmapování situace na škole v průběhu roku Dotazníky pro TU Pohovory ŠMP s dětmi Na konci roku dotazníčky vyplňované dětmi zaměřené na návykové látky Hodnocení preventivních programů z pohledu dětí, učitelů 7. Zaměření preventivního programu A Pedagogický sbor Uplatňovat protidrogovou strategii již od 1. ročníku, respektovat přitom věk i osobní zvláštnosti 8

9 Věnovat pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení či jiných postižení Soustavně věnovat individuální péči žákům s výukovými a výchovnými problémy i žákům talentovaným Provádět systematickou profesní přípravu (TU, VP, učitelé výchovy k občanství, výchovy ke zdraví a dalších předmětů Vychovávat ke zdravému životnímu stylu Učit děti základům etické a právní výchovy Provádět výcvik sociálních dovedností včetně odmítání nabídky drog Využívání peer programů (pozitivního působení spolužáků Být informováni o poradenských možnostech na škole i mimo školu (konzultační hodiny VP a ŠMP, seznam odborných zařízení Aktuálně řešit jednotlivé případy problémového jednání ve spolupráci s VP, ŠMP, vedením školy, rodiči Pravidelně spolupracovat s odborníky (besedy, soutěže, ankety Zajišťovat materiály pro výuku a doplňovat nové informace v protidrogové problematice Využívat literaturu a videokazety Vzdělávání učitelů, účast na seminářích dle nabídky Informovanost učitelů o základních příznacích užívání návykových látek a o jeho riziku Znalost postupu v akutním případě po průkazném zjištění zneužívání návykových látek nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem v době vyučování B Žáci Zapojení žáků do peer programu Návštěva K-centra a využití nabídky programů pro děti Besedy s odborníky a preventivní programy pro děti na žádost TU a dle zájmu žáků (TU mohou programy rovněž objednat přes ŠMP, poté podají informaci o hodnocení kvality programu jak z jejich pohledu, tak z pohledu lektorů a dětí. Žákovský parlament (zástupci třídy vyjadřují své názory k problematice školního roku, sdělují své poznatky na schůzkách se ŠMP pokračovat v práci započaté v minulých letech Účast žáků na výtvarných soutěžích tematicky zaměřených proti závislosti Nabídka volnočasových aktivit: Kroužky jednotliví vyučující, ŠD, podrobný přehled je u ŘŠ Dle zájmu sezení na různá témata s metodikem preventivních aktivit Zapojení do soutěží Umístění stolu na tenis v atriu II. stupně Půjčování knih ve školní knihovně Zapojení dětí do výzdoby školy vlastními pracemi, pořádání výstavek (Vv, Pč Návštěva filmových a divadelních představení, výstav a dalších pořadů Nabídka vhodné literatury a časopisů s protidrogovou tematikou Informování žáků prostřednictvím nástěnek s materiály k primární prevenci a k volbě povolání Pořádání poznávacích zájezdů a exkurzí Konzultační hodiny pro žáky VP, ŠMP Informovat žáky o možnosti obrátit se na odborníky Prevence ve výuce I. st. (prvouka, II. st. Výchova k občanství... ŠVP a výlety na stmelení kolektivu 9

10 Pobyty v přírodě Lyžařský výcvik C Rodiče - komunikační plán ŠMP Desatero pro spolupráci s rodinou 1. Respektujeme úlohu rodičů.. Zachováváme důvěrnost. 3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme. 4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama. 6. Usilujeme o zapojení celé rodiny. 7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje. 8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu. 9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. 10. Víme, že všechno nejde hned. (Krejčová V., Kargerová J.: Vzdělávací program Začít spolu. Portál, Praha 003 Informovat na třídních schůzkách rodiče žáků o nebezpečí zneužívání návykových látek a seznámit je s PP Vylovat nesprávnost a rizika postoje Nás se ten problém netýká! Zdůrazňovat, že drogami jsou i cigarety a alkohol Přesvědčovat rodiče o nutnosti organizovat a kontrolovat volný čas dětí Seznámit rodiče s 10 kroky prevence Desatero pro rodiče Doporučit rodičům literaturu a videokazety Soustavně spolupracovat s rodiči problémových dětí Sdělit rodičům konzultační hodiny VP a ŠMP prostřednictvím ŽK, informačních nástěnek, webových stránek Poskytnout seznam odborných zařízení Informovat o postupu školy v případě zneužití drogy Ostatní aktivity pro rodiče - kulturní vystoupení žáků - výstavy 8. Plánované akce v rámci plnění PP Ve škole 1. Zákl. hygienické návyky Hyg. zásady a hra Co je to? 1. Zdravá výživa Zdravý životní styl hravou formou 1 3. Proč je pohyb důležitý Zdravý životní styl Aby pes nekousl Osobní bezpečí, ochrana zdraví 5. Dospívání - dívky Vyrovnat se se změnami Kouření vznik závislosti a její důsledky Zdravotní rizika, techniky odmítání 1 7., 8. Outsider aneb Jak z toho ven Prevence šikany Sdružení D Olomouc 10

11 Mimo školu Bezpečná jízda na kole Městská policie Přerov 1 8. Exkurze a beseda na pracovišti KKC Kappa Přerov 9. Trestní odpovědnost mladistvých Řízená interaktivní beseda Městská policie Přerov preventivní program 1 Další akce budou organizovány ❿ na základě nabídky např. SZŠ Hranice, pobočka Přerov aj. ❿ v průběhu školního roku dle požadavků dětí (školní parlament. 9. Krizový plán postupu v případě výskytu návykových látek a pro případy akutní intoxikace NL ❾ od škol. roku 009/010 platí dodatky ŠŘ, které umožňují provést test u žáka, u něhož je podezření na zneužití návykové látky ❾ nutný je souhlas rodičů (písemný souhlas na začátku školního roku, jinak kontaktujeme ihned Policii ČR. Dále ŘŠ nebo pověřený pracovník školy uvědomí rodiče, uvědomí ŠÚ, uvědomí Oddělení péče o dítě sociálního odboru Magistrátu města Přerova. ❾ užší realizační tým: ŘŠ Mgr. M. Uhlířová, ZŘŠ Mgr. K. Miklendová, VP Mgr. Z. Opavská, ŠMP Mgr. J. Ostrčilová, TU V Horní Moštěnici dne 9. září 011 Mgr. Jiřina Ostrčilová školní metodik prevence Příloha: Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech / 16 stran 11

12 Příloha minimálního preventivního plánu Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech I. stupeň 1.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Vztahy mezi Sebepoznání,kamarádství, JČ spolužáky Rodina Moje rodina, život v rodině, můj pokoj,, JČ pomáháme doma, vztahy v rodině, osobní bezpečí, opora v rodině, využití volného času, práva a povinnosti dětí Drogy Nebezpečí drog Vzdělání Právo na vzdělání Práva a povinnosti Práva a povinnosti dítěte První pomoc Důležitá telefonní čísla Osobní bezpečí Nebezpečí kolem nás, JČ První pomoc Základy první pomoci Komunikace Naše třída, JČ.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Vztahy v kolektivu Chování žáků mezi sebou. Vztah 3 k majetku školy.zásady společenského chování. Vztah k přírodě Netýrat zvířata. Neničit přírodu.ochrana Vztah k práci a přírodě Vztahy v rodině zdraví Drogy a jiné návyk. látky životního prostředí. Pomáhat s prací na zahradě. Nelámat větve, nerýt do stromu. Kladný vztah k práci. Dobré vztahy v rodině a s kamarády. Vážit si rodičů, chránit své sourozence. Rodina, oslavy, pomáháme si, domácí zvířata Vytvořit hygienické návyky. Poskytnutí první pomoci. Zdravá strava. Toxikomanie, varování před alkoholem, drogami, cigaretami, ochrana zdraví 1 1

13 Důležitá telef. čísla Vzájemná pomoc 1 Využití volného času Správné využití volného času, kladný vztah ke sportování. Varování před špatnou partou. Bezpečnost na silnici. 1 Ekologie Ochrana přírody a živočichů. 1 Komunikace Chování a vztahy k okolí, spolupráce s 1 ostatními lidmi Tělesná Sportovní chování Zásady pro fair play při sportu 1 Tělesná Zdravý životní styl Relaxace, relaxační hudba, zdravý 1 životní styl Tělesná Sportovní chování Sebeovládání, sebekontrola 1 Hudební Slušné chování, státní Chování při slavnostních příležitostech 1 symboly (státní svátek Hudební Tradice Chování při slavnostních příležitostech 1 (svatba, vztah k tradicím Hudební Ukolébavka Hudba na uklidnění, citlivost vnímání 1 Hudební Poslech hudby Relaxační hudba, sebepoznávání, 1 sebeovládání Český jazyk Komunikace Zdravení dětí, dospělých.vztah k lidem 1 ve škole a obci, zdvořilé chování, předcházení konfliktu Český jazyk Úcta ke stáří Udržovat pěkný vztah ke starým 1 občanům. Český jazyk Vztahy v rodině Pomáháme doma svým rodičům, 1 rodinné vztahy. Rovné příležitosti žen a mužů. Český jazyk Vztahy v kolektivu Vylení šikany, dobré vztahy 1 v kolektivu dětí Český jazyk Vzájemná pomoc Pomoc v nemoci. Zdravá výživa. 1 Toxikomanie. Český jazyk Vzájemné vztahy Vlastnosti dětí,dobré, špatné, agrese. 1 Rozvoj empatie. Český jazyk Chování ve Sebe, vztah k hodnotám, 1 společnosti. sebekontrola Český jazyk Vzájemná pomoc Pomáháme si navzájem, vztah k 1 postiženým spoluobčanům Český jazyk Vztah ke zvířatům Udržujeme dobrý vztah ke zvířatům 1 Český jazyk Životní styl Sebe, povzbuzení do další práce 1 Český jazyk Tolerance k jiným Prevence vzniku rasismu 1 národnostem Český jazyk Výchova k Potlačení nacionalistických projevů 1 vlastenectví Matematika Komunikace Vytváření hodnotných vztahů mezi žáky 1 Matematika Vztahy v kolektivu Spolupráce ve skupině, rozvíjení sebedůvěry, rozvoj empatie 1 13

14 Matematika Osobnostní růst Rozvoj kritického a sebekrit. myšlení, řešení problémů, pozit. vztah k učení Pracovní Ochrana zdraví Získání správných prac. návyků, bezpečnost a hygiena práce 1 3.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma, rozvoj osobnosti Český jazyk - Společenské chování Úcta k dospělým 1 čtení Hudební Už ty pilky dořezaly Zásady první pomoci 1 Hudební Na tý louce zelený Ekologie, ochrana životního prostředí 1 Tělesná Tělesná Běhy, hody, skoky Zásady fair play. Sebe Závodivé hry Tlumení agrese, sportovní chování 1 Tělesná Míčové hry Kamarádství, důvěra 3 Tělesná Plavání Výkonnost a návykové látky Anglický jazyk Greeting. Společenské chování při pozdravech, kamarádství, přátelství Anglický jazyk Family. Tolerance, vztahy v rodině, osobní 1 bezpečí Anglický jazyk Animals. Vztah ke zvířatům Rodina Domov, vztahy v rodině, pomoc 1 Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Práce a volný čas Využití volného času 1 Člověk Pečujeme o své zdraví 1 4.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Chraňme přírodu Ochrana přírody, sebe 1 Český jazyk Moji kamarádi Výběr kamarádů 1 Český jazyk Naši nejlepší přátelé Kamarádství 1 Český jazyk Dům plný knížek Rozvoj osobnosti 1 Český jazyk Sportu zdar! Smysl pro fair play 1 Český jazyk Není koníček jako Sebepoznání, škodlivý vliv návykových 1 koníček látek Český jazyk Jaro Příroda, člověk, ekologie

15 Český jazyk Řeč hudby Zdravý životní styl 1 Český jazyk Náš kraj Vztahy člověka k prostředí 1 Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma 1 Hospodářství ČR Sebepoznání 1 Naše vlast Národní hrdost, vlastenectví 1 Pravidla chování Zásady slušného chování, vzájemné 1 vztahy, společnost. Pomoc druhým Pomoc jiným lidem, péče o nemocné 1 lidi, společnost. Pravidla chování Člověk ve společnosti 1 Člověk a příroda Rozmanitost přírody, vztah k přír. 1 Vztahy člověka Ochrana životního prostředí 1 k prostředí Základy sexuální Vztahy v rodině 1 výchovy Člověk, naše tělo Naše zdraví, zdravý životní styl 1 Zásady zdravé výživy Základní složky výživy 1 Příroda a člověk Ekologie 1 Návykové látky Škodlivý vliv alkoholu, kouření 1 Naše zdraví Ochrana zdraví 1 zdraví Zdravý životní styl 1 Tělesná Smysl pro fair-play Výběr kamarádů, smysl pro 1 spravedlnost Tělesná Zdravý životní styl Vliv kouření a jiných návykových látek 1 Tělesná Osobní bezpečí Chování v krizových situacích 1 Tělesná Sportovní chování Důvěra,tolerance 1 Tělesná Sportovní chování Tlumená agrese, sebeovládání 1 Tělesná Pohybová výkonnost Návykové látky a pohybová výkonnost 1 Tělesná Sport,plavání Zdravý životní styl, pevná vůle 3 Pracovní Ošetřování Chraňme naši přírodu 1 pokojových rostlin Pracovní U nás doma Zdravý životní styl 1 Pracovní Práce s textilem Sebeovládání, naše rodina 3 15

16 Pracovní Práce montážní a Pomoc druhým 1 demontážní Pracovní Práce s textilem Sebe Pracovní Práce montážní a Pravidla chování 1 demontážní Pracovní Práce se dřevem zdraví 1 Pracovní Ošetřování Vztah člověka k prostředí 1 pokojových rostlin Pracovní U nás doma Zásady zdravé výživy 1 Výtvarná Výtvarné osvojování Rozmanitost a ochrana přírody 6 přírody Výtvarná Zážitky ze života dětí Rodinná, pomoc druhým 4 Výtvarná Zimní sporty Zdravý životní styl Výtvarná Výtvarné osvojování Pravidla chování předmětů Výtvarná Výtvarné osvojování Ekologie 4 přírody Výtvarná Dopravní situace Škodlivý vliv návykových látek Výtvarná Moje maminka Naše rodina Výtvarná U nás ve škole Důvěra a tolerance Anglický jazyk A shop (Obchod Vztahy mezi kamarády. 1 Anglický jazyk Books(Knihy Kniha je lepší dárek než pamlsek Anglický jazyk Chuck(Kája Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Cartoons or a zoo Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Pets(Domácí zvířátka Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Animals(Zvířata Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house(doma Domov a rodina Anglický jazyk A family(rodina Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Anglický jazyk Food and drinks Zdravá výživa, stravování (Jídlo a pití Anglický jazyk Toys(Hračky Vztah k věcem kolem nás Anglický jazyk Clothes(Oblečení Péče o zdraví, osobní hygiena 5.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk U vody Sebepoznání, kamarádství Český jazyk Stezka odvahy Osobní bezpečí, výběr kamarádů 16

17 Český jazyk Výtvarná Výtvarná Výtvarná Hudební Hudební Anglický jazyk Člověk a životní Vztah k přírodě, ochrana přírody prostředí Hospodářství ČR Sebepoznání, sebe. Zdravý životní styl Ochrana zdraví Pomoc druhým Péče o nemocné lidi, pravidla chování Člověk ve Kolektivní vztahy, slušné chování společenství Rozmanitost přírody Vztah k přírodě 4 Člověk a příroda Ochrana životního prostředí 4 Vztahy člověka Ochrana životního prostředí, vztah 4 k prostředí k přírodě Naše zdraví Ochrana zdraví 4 Výživa,lidské tělo Toxikomanie, rozvoj osobnosti 4 Základy rodinné a Vztah k rodině 4 sexuální výchovy Základní režimové Pitný režim, spánek, stravování 4 návyky Rozvoj vkusu Prostor pro seberealizaci žáka, vyjádření vlastních názorů, pocitů Ochrana životního Dekorativní práce, práce s vhodným prostředí materiálem, výroba plakátů Osobní hygiena Čistota práce, těla a oděvu 1 Můj pocit Vztahy k tradicím, poslech hudbycitlivost vnímání Pohyb s hudbou Rozvoj hudebního sluchu a pohybu My friends. (Moji přátelé Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, vhodná společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu Anglický jazyk My body. (Mé tělo Zdravý způsob života, osobní hygiena, ochrana zdraví Anglický jazyk Food. (Jídlo Zdravá výživa, vhodné stravování Anglický jazyk Free time. (Volný Sport, kultura, vhodné trávení volného čas času, vhodná společnost Anglický jazyk Pets. (Domácí Vztah ke zvířátkům zvířátka Anglický jazyk Animals. (Zvířata Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house. (Doma Domov a rodina Anglický jazyk A family. (Rodina Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Tělesná Tělesná Sportovní chování Rozvoj osobnosti, sebe průb. Zdravý životní styl Osobní bezpečí Správná životospráva, chování v krizových situacích 17 průb.

18 Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Výběr kamarádů Šikana Vztahy v kolektivu průb. Důvěra,tolerance Sportovní chování průb. Tlumení agrese Sportovní chování, pravidla chování průb. Smysl pro fair play Návykové látky Škodlivý vliv kouření, alkoholu, drog na průb. zdraví a pohybovou výkonnost Zdravý životní styl Význam sportu, bezpečnost, hygiena Roč. Předmět Prevence rizikového chování v dopravě Učivo, aktivita, cíl preventivního působení 1. Bezpečně do školy, vhodné chování ve škole i mimo školu, na výletě, důležitá telef.čísla, dopr.vých. - přednáška, video, počítače. Cesta do školy, dopravní prostředky, chování při dopr.nehodě, důležitá telef.čísla, záchrana života při úrazu, dopr.vých. - testy Atlas, jízda zručnosti 3. Základní pravidla účastníků silničního provozu 4. Jsem dobrý cyklista bezpečná jízda, dopravní značky, pravidla silničního provozu 5. Člověk a technika dopravní, chování při dopravních nehodách, pomoc druhým 7. Vých. ke zdraví Bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu soutěž Dopravní soutěž DDM Atlas, I. a II. kategorie Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech II. stupeň Předmět: Český jazyk a literatura Jazykové rozbory Využití textu v boji proti neg. jevům ve průb. společnosti Diktáty Využití textu v boji proti neg. jevům ve průb. společnosti 6. a 8. Národní jazyk, jeho útvary Úcta k lidem, snášenlivost, xenofobie, 1 respektování rozdílů 6. W. Meinck: Hatifa Xenofobie, váleční běženci 1 6. R. Těsnohlídek: Liška Chování ke zvířatům 1 Bystrouška 7. Goscinny Sempé: Kouřím Nebezpečné důsledky kouření 1 7. A. Marshall: Už zase skáču Handicapovaní lidé a společnost 1 18

19 přes kaluže 7. J. Prévert: Výjev ze života Rasismus, ochrana životního prostředí 1 antilop 8.. Úvaha Drogy, nebezpečí návykových látek, životní cíle, překonávání překážek, střet dvou generací, ochrana život. prostředí - výběr 8. Ch. Dickens: O. Twist Rodina, dětská práva, děti bez domova 1 8. A. P. Čechov: Vaňka Dětská práva, děti jako pracovní síla 1 9. Slovanské jazyky Národ, snášenlivost, xenofobie 1 9. R. Fulghum Rodina, mezilidské vztahy, životní hodnoty 1 9. Výchova dívek v Čechách Sebereflexe, životní plány, žebříček hodnot 1 9. Růže pro Algernon Duševní postižení, mezilidské vztahy, osobní odpovědnost, handicapovaní ve spol. 3 Předmět: Anglický jazyk 6. New Friends Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, vhodná 3 My Penfriend společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu 6. After school Volnočasové aktivity, zdravý životní styl 3 6. I have a friend Význam přátelství a důvěry 6. Communication Vliv TV na chování dětí, čas u TV nahradit 3 jinými činnostmi, sport, kultura 6. Christmas is coming Vánoční tradice u nás i jinde 6. Free time Význam sportu pro zdraví člověka, hygiena, bezpečnost, význam ochrany zdraví 6. My family and friends Pomoc rodičům, starším lidem, plnění svých povinností 6. Ido what I can Pomoc v rodině, domácí práce 6. Our house Pocit bezpečí, žebříček hodnot 6. Where I live Rodina, vztah ke své rodině, rodnému kraji 7. Family life Život rodiny, vztahy v rodině, zdravý životní styl 7. People or machines Vztah k práci, pomoc v rodině 7. Clothes Péče o zdraví, osobní hygiena 7. Animals Vztah ke zvířatům a přírodě 7. Pets Vztah ke zvířatům, pocit zodpovědnosti 7. I was ill last week Péče o zdraví, režim dne, hygienické návyky 7. World records Význam sportu pro zdraví, pevná vůle, vhodná společnost, cíle 7. Accidents Osobní bezpečí, chování v dopravě, vzájemná pomoc 8. Roots Rodina, vztah ke své rodině, rodnému kraji 8. Children of courage Osobní bezpečí, vzájemná pomoc 8. Fire is dangerous Ochrana zdraví, první pomoc 8. Eating Stravování, zdravá výživa, správná životospráva, pitný režim 8. Fast food Zdravý životní styl 9. Times have changed Formování moderní společnosti, změny, vztahy ve společnosti 9. Problemy with Justin Zodpovědné a nezodp. chování dětí a mladistvých 19

20 (alkohol, drogy, cigarety, vhodná společnost, vliv prostředí, osobní bezpečí 9. Save the whales Vztah k životnímu prostředí, ke svému okolí, zodpovědnost k sobě a ostatním (články, rozhovory, projekty 3 Předmět: Dějepis 6. Různé výklady vzniku a vývo- Všeobecný kulturní rozhled 1 je a a člověka 6. Hlavní rasy a jazyky Tolerance, multikulturní vzájemnost 1 6. Etapy vývoje člověka Výklad vzniku a, rozšiřování všeobecného 1 kulturního rozhledu 7. Křesťanství v raném Historická vzájemnost, spolupráce, pomoc 1 středověku druhému 7. Karel IV. Snášenlivost, přátelství, pomoc slabším 1 7. Vláda Jiřího z Poděbrad Vzájemná tolerance, odpor ke xenofobii 1 7. Evropská kultura v 16. stol. Pěstování evropské sounáležitosti, přátelství 1 a spolupráce 7. Mistr Jan Hus Vzájemná tolerance, respektování názoru druhých, 1 spolupráce 7. Arabové a jejich výboje Odpor proti zlu, nespravedlnosti a nesnášenlivosti 1 7. Nájezdy vikingů Boj proti násilí a válce 1 7. Křížové výpravy Odpor proti rasismu, totalitě 1 7. Vpád Mongolů do východní Odpor proti násilí a válce, vzájemná tolerance 1 Evropy 7. Husitské revoluční hnutí Odpor proti náboženské nesnášenlivosti 1 a nespravedlnosti 7. Třicetiletá válka Odpor proti násilí a válce 1 7. První období koloniálního Odpor proti rasové nesnášenlivosti, proti totalitě 1 vykořisťování a nespravedlnosti 8. Osvícenství rozvoj vzděla- Rozšiřování všeob. kulturního obzoru. Pěstování 1 nosti, vědy, techniky a umění vzájemné tolerance, úcty ke kulturním hodnotám jiných národů 8. Dějiny od konce 19. stol. do Formování moderní občanské společnosti celomnichovského diktátu roč. 8. Liberalismus, nacionalismus Postoje, charakter, životní hodnoty a počátky socialistických teorií 8. Světová hospodářská krize, Nebezpečné ideologie a vlastní názor, životní nástup fašismu hodnoty 9. Čs. odboj v době okupace Vzájemná spolupráce, přátelství a pomoc druhému 1 9. SNP Odpor proti násilí a válce, pomoc druhému 1 9. Porážka fašismu Výchova k vlastenectví a mezinárodní spolupráci ová válka Odpor proti zlu, násilí a válce 1 9. Vytvoření totalitního režimu Boj proti nesnášenlivosti, zlu a totalitě 1 9. Vojenské přepadení Odpor proti násilí a nesnášenlivosti 1 Československa 0

Minimální preventivní plán

Minimální preventivní plán Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 75 7 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 58 4 48 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 30 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

Program minimální prevence sociálně patologických jevů

Program minimální prevence sociálně patologických jevů Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka: Mgr. Romana Studýnková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Radka Dvořáková Školní metodička prevence sociálně-patologických jevů ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní 247 533 45

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Dne:1. 9. 2014 1 1.Důležitost a význam MMP Školní minimální

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2013 / 2014 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod

Více