Preventivní program školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace, Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice Preventivní program školy Školní rok 011/01 1 Zpracovala Mgr. Jiřina Ostrčilová

2 Hlavní východiska pro realizaci prevence na škole ❾ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j.: 446/008-6 ❾ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 191/010-8 ❾ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 1443/99- ❾ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j.: 10194/00-14 ❾ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j.:5884/003-4 ❾ Národní strategie protidrogové politiky v platném znění ❾ Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky v platném znění ❾ Z uvedeného dokumentu vychází Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ❾ Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období ❾ Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/004 Sb. ❾ Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/004 Sb. ❾ vyhlášky č. 317/005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ❾ Vyhláška č. 7/005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ❾ Úmluva o právech dítěte ❾ Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ ❾ Evaluace a diagnostika preventivních programů ❾ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu ❾ Stanovisko MŠMT k aktivitám scientologů ❾ Volnočasové aktivity dětí a mládeže ❾ Soubor pedagogicko-organizačních informací pro aktuální školní rok

3 1. Stručná charakteristika školy ZŠ a MŠ Horní Moštěnice je venkovská škola rodinného typu umístěná v pěkném prostředí asi 5 km od města. V mateřské škole jsou celkem 3 oddělení. Základní škola je zřízena jako úplná, s jednou třídou v každém ročníku. ZŠ navštěvuje celkem 147 žáků, z toho 66 žáků je na II. stupni. Škola se skládá z několika malých pavilonů, které jsou přehledné, všechna riziková místa (WC, šatny, vnější prostory jsou dobře kontrolovatelné, je třeba provádět pravidelnou kontrolu na chlapeckých WC. Určitým rizikem jsou prostory chlapecké šatny u tělocvičny, kde je třeba sledovat možný výskyt konfliktů a šikany.. Analýza současné situace ve třídách Analýzu zpracovali TU jednotlivých tříd na začátku školního roku 011/01, materiály jsou uloženy u ŠMP. Souhrnný přehled: A Výchovné problémy I. st. - celkem 5 žáků charakteristika problémů: nekázeň, nevhodné a vulgární vyjadřování a chování, porucha pozornosti, hyperaktivita, ubližování spolužákům, neplnění povinností II. st. -celkem 8 žáků charakteristika problémů: nekázeň ve vyuč. hodině i o přestávce, porušování školního řádu, úplný přehled u VP a ŠMP B Výukové problémy I. st. - celkem 10 žáků charakteristika problémů: výrazně slabší prospěch, opakování ročníku žáci, velmi pomalé tempo, zohledňování, slabý intelekt, potíže s koncentrací pozornosti, integrace 3 žáci, 1 žáků zohledňovaných II. st. - celkem 1 žáků charakteristika problémů: výrazně slabší prospěch v některých předmětech, celkově slabý prospěch, porucha pozornosti, nesoustředěnost, pomalé tempo, 13 zohledňovaných; úplný přehled u VP a ŠMP C Závažnější zdravotní problémy I. st. - celkem 5 žáků charakteristika problémů: alergie, bezlepková dieta, astma, poporodní obrna II. st. - celkem 7 žáků charakteristika problémů: Touretteův syndrom, trombofilie, skolióza, alergie, diabetes, bezlepková dieta, vrozená srdeční vada operace v raném věku, EPI - syndrom D Dojíždějící žáci Z okolních obcí dojíždí do školy celkem 3 žáků (15 děvčat, 17 chlapců, z toho 10 dětí I. st. (4 děvčata, 6 chlapců. Na II. st. dojíždí 11 děvčat a 11 chlapců. Žáci dojíždějí z Beňova - Líšné, Říkovic, Dobrčic, Přestavlk, Přerova - Újezdce, Staré Vsi, Němčic u Holešova a z Přerova. Podrobný přehled je uložen u ředitelky ZŠ. E Zapojení žáků do volnočasových aktivit 3

4 Nabídka zájmových kroužků při ZŠ a školní družině Den Název Vedoucí Od - do Po Radovánky p. Konečná Út Břišní tance p. Přemyslovská Keramika p. Jurečková Netradiční Vv p. Skřehotová St Florbal p. Pecová Zdravotnický kroužek p. Petrášová Čt Keramika p. Jurečková Pá Sborový zpěv p. Ostrčilová Logopedický kroužek p. Kalovská Technický kroužek p. Zapletal I. st. Celkem zapojeno 68 žáků, přehledy u jednotlivých vedoucích a ŘŠ. Mimoškolní činnost nabídka vyvěšena na nástěnce ŠMP hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov keramika ZŠ logopedie ZŠ netradiční Vv ZŠ zdravotnický kroužek ZŠ anglický jazyk břišní tance ZŠ Radovánky bubnování florbal ZŠ sborový zpěv ZŠ aikido náboženství Římsko katolický farní úřad Horní Moštěnice II. st. Celkem zapojeno 50 žáků, přehledy u jednotlivých vedoucích a ŘŠ. Mimoškolní činnost hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov klavír, kytara, flétna, keyboard; soukromí učitelé, škola Yamaha Přerov výtvarný obor ZUŠ taneční kroužek HIT a Disco Dance SVČ Atlas Přerov, ZŠ Stará Ves kopaná TJ Sokol Horní Moštěnice kopaná 1. FK Dobrčice kopaná Spartak Hulín házená TJ Sokol Žeravice kopaná Říkovice aerobik Kyselovice vodní pólo KVP Přerov Junák Přerov anglický jazyk SVČ Atlas Přerov břišní tance ZŠ technický kroužek ZŠ sborový zpěv ZŠ florbal ZŠ keramika ZŠ 4

5 SDH Přestavlky, Říkovice F Výskyt a možnosti výskytu rizikových jevů Podrobnosti v analýze TU, které jsou uloženy u ŠMP. Souhrnné údaje: kouření, požívání alkoholu, záškoláctví, ubližování spolužákům I. stupeň, sledování nevhodných TV programů, vulgární vyjadřování, vysoká informovanost o možnosti sehnání drogy, časté navštěvování místních pohostinství aj. Provoz školní družiny: ranní družina odpolední družina Vnitřní informační zdroje Seznam videokazet Řekni drogám ne Drogová závislost 1. Drogová problematika sexuální výchovy Tereza intimní zpověď Řekni drogám ne (Nejlepší droga je sport, Narozen na droze, Alkohol a cigarety jsou také drogy, Drogy aktuálně Kouření a já (výchovný poradce Láska je láska (výchovný poradce Seznam literatury Nešpor, K., Csémy L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve 5 školním prostředí Časná a krátká intervence Dee, J.: Jak přestat kouřit Svobodová, Kozák: Mládež a kouření Nešpor, K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti Nešpor, K.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí John, R., Presl, J.: Drogy Raynerová, C.: Nenič své tělo Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou 1 Sám sebou Váňová, M.: Pedagogům o prevenci AIDS Presl, J.: Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Shapiro, S.: AIDS (metody a formy výuky - výchovný poradce Polanský, Budilová, Jagošová: Drogová prevence prac. školství - výchovný poradce McLain, J.: Prevence kouření - výchovný poradce Hrubá, D.: Program výchovy k nekouření rozšířená verze pro 7. ročník - výchovný poradce Melgosa, J.: Žít naplno Schneider, E.: Encyklopedie přírodní léčby Pamplona Roger, G. D.: Encyklopedie léčivých potravin Petersová, Ch. A.: Zázrak z ulice Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí Kolář, M.: Bolest šikanování

6 VZP Likvidační životní styl Nešpor, K.: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem Dunovský, J., Dytrych, Z.: Týrané, zneužívané děti SANANIM Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Health education program Konflikt a komunikace Webové stránky školy Schránka důvěry umístěna v přízemí pavilonu II. stupně Školní rozhlas, nástěnky ŠMP, osobní složka každého pedagoga s tematikou prevence rizikového chování, žákovské knížky a deníčky 4. Adresář institucí zabývajících se rizikovými jevy Psychosociální centrum, Přerov, nám. Přerovského povstání 581/096, 0470 Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dlážka /0980 Linka důvěry 581/07900 Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kopalová, Přerov, Kozlovská 1 581/01459 KKC Kappa, Přerov, Kosmákova /07901 Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 7 581/07086 Klinická psychologie, psychoterapie, Mgr. Zehnal, Penčice, Lipanská /850 Ambulance klinické logopedie, PaedDr.et Bc. Stryková, Přerov, Na Loučkách 3 581/050 Ambulance klinické logopedie, Mgr. Mikešová, Přerov, U Bečvy 581/04783 Dětská neurologie, MUDr. Večeřová, Přerov, Nemocnice, Dvořákova /7133 Středisko výchovné péče RESOCIA Přerov, Mgr. Spurný, Trávník 1117/30, Přerov mobil: Seznam některých odkazů na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy O drogách O drogách ADAM Informační systém mládeže Česká rada dětí a mládeže Web pro ZŠ a SŠ Česká školní inspekce 6

7 Český statistický úřad Drogová poradna Drogový informační server Monitorovací středisko Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut pedag.-psychologického poradenství Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání Renarkon, o. p. s. Téma kuřáctví Stránky o zdraví Téma kuřáctví Studie efektivity preventivních programů KKC Kappa Přerov Adresář metodiků prevence Sdružení D Olomouc Harmonia Universalis o. s. 5. Charakteristika preventivního programu školy Preventivní program školy vytváří předpoklady pro primární prevenci zneužívání návykových látek - drog rizikového chování v dopravě poruchy příjmu potravy zneužívání alkoholu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte šikany kyberšikany homofobie extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu vandalismu záškoláctví závislosti na tabáku agresivního chování krádeží gamblerství Odpovědným garantem programu je Mgr. Jiřina Ostrčilová, učitelka ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, která zastává funkci školního metodika preventivních aktivit. Při realizaci programu spolupracuje: 1. s vedením školy Mgr. Marie Uhlířová, Mgr. Karin Miklendová. s výchovným poradcem Mgr. Zdenka Opavská 3. s třídními učiteli I. a II. stupně a s učiteli jednotlivých předmětů VO, Př, Aj, Tv, Vv, VZ 7

8 V případě výskytu závažného problému TU informuje ŠMP, VP a vedení školy. Společně se dohodnou na řešení problému. Rovněž je možné dohodnout spolupráci s organizacemi, které se specializují na problematiku prevence rizikového chování. 6. Cíle preventivního programu školy A Dlouhodobé cíle Pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu, pracovat i nadále na dobrém klimatu ve třídách a pozitivní atmosféře celé školy, vytvářet pro žáky bezpečné prostředí Rozšířit nabídku volnočasových aktivit nabízených školou Další vzdělávání ŠMP, třídních i netřídních učitelů v oblasti PRCH B Střednědobé cíle Pravidelné mapování situace ohledně rizikových jevů na škole Zlepšení spolupráce s rodiči, postupné odbourávání přesvědčení mému dítěti se to stát nemůže Zvýšit zainteresovanost TU v prevenci Spolupracovat s mateřskou školou, organizování dalších kulturních akcí Spolupracovat s místními spolky a organizacemi (ČSZ..., organizování akcí C Krátkodobé cíle Stanovení konzultačních hodin ŠMP Aktivity dle přání třídních učitelů a samotných dětí Pravidelné seznamování kolegů s novinkami a informacemi z oblasti prevence rizikových jevů na pedagogických radách, prostřednictvím nástěnky ve sborovně a složek, které mají pedagogičtí pracovníci založeny pro potřeby prevence, ŠMP průběžně doplňuje materiály zaměřenými na tuto problematiku Vzdělávání ŠMP v rámci nabídek organizací zabývajících se prevencí rizikového chování pro aktuální školní rok Rozšíření kontaktů na instituce, organizace a odborníky zabývající se prevencí rizikového chování D Hodnocení Zmapování situace na škole v průběhu roku Dotazníky pro TU Pohovory ŠMP s dětmi Na konci roku dotazníčky vyplňované dětmi zaměřené na návykové látky Hodnocení preventivních programů z pohledu dětí, učitelů 7. Zaměření preventivního programu A Pedagogický sbor Uplatňovat protidrogovou strategii již od 1. ročníku, respektovat přitom věk i osobní zvláštnosti 8

9 Věnovat pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení či jiných postižení Soustavně věnovat individuální péči žákům s výukovými a výchovnými problémy i žákům talentovaným Provádět systematickou profesní přípravu (TU, VP, učitelé výchovy k občanství, výchovy ke zdraví a dalších předmětů Vychovávat ke zdravému životnímu stylu Učit děti základům etické a právní výchovy Provádět výcvik sociálních dovedností včetně odmítání nabídky drog Využívání peer programů (pozitivního působení spolužáků Být informováni o poradenských možnostech na škole i mimo školu (konzultační hodiny VP a ŠMP, seznam odborných zařízení Aktuálně řešit jednotlivé případy problémového jednání ve spolupráci s VP, ŠMP, vedením školy, rodiči Pravidelně spolupracovat s odborníky (besedy, soutěže, ankety Zajišťovat materiály pro výuku a doplňovat nové informace v protidrogové problematice Využívat literaturu a videokazety Vzdělávání učitelů, účast na seminářích dle nabídky Informovanost učitelů o základních příznacích užívání návykových látek a o jeho riziku Znalost postupu v akutním případě po průkazném zjištění zneužívání návykových látek nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem v době vyučování B Žáci Zapojení žáků do peer programu Návštěva K-centra a využití nabídky programů pro děti Besedy s odborníky a preventivní programy pro děti na žádost TU a dle zájmu žáků (TU mohou programy rovněž objednat přes ŠMP, poté podají informaci o hodnocení kvality programu jak z jejich pohledu, tak z pohledu lektorů a dětí. Žákovský parlament (zástupci třídy vyjadřují své názory k problematice školního roku, sdělují své poznatky na schůzkách se ŠMP pokračovat v práci započaté v minulých letech Účast žáků na výtvarných soutěžích tematicky zaměřených proti závislosti Nabídka volnočasových aktivit: Kroužky jednotliví vyučující, ŠD, podrobný přehled je u ŘŠ Dle zájmu sezení na různá témata s metodikem preventivních aktivit Zapojení do soutěží Umístění stolu na tenis v atriu II. stupně Půjčování knih ve školní knihovně Zapojení dětí do výzdoby školy vlastními pracemi, pořádání výstavek (Vv, Pč Návštěva filmových a divadelních představení, výstav a dalších pořadů Nabídka vhodné literatury a časopisů s protidrogovou tematikou Informování žáků prostřednictvím nástěnek s materiály k primární prevenci a k volbě povolání Pořádání poznávacích zájezdů a exkurzí Konzultační hodiny pro žáky VP, ŠMP Informovat žáky o možnosti obrátit se na odborníky Prevence ve výuce I. st. (prvouka, II. st. Výchova k občanství... ŠVP a výlety na stmelení kolektivu 9

10 Pobyty v přírodě Lyžařský výcvik C Rodiče - komunikační plán ŠMP Desatero pro spolupráci s rodinou 1. Respektujeme úlohu rodičů.. Zachováváme důvěrnost. 3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme. 4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama. 6. Usilujeme o zapojení celé rodiny. 7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje. 8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu. 9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. 10. Víme, že všechno nejde hned. (Krejčová V., Kargerová J.: Vzdělávací program Začít spolu. Portál, Praha 003 Informovat na třídních schůzkách rodiče žáků o nebezpečí zneužívání návykových látek a seznámit je s PP Vylovat nesprávnost a rizika postoje Nás se ten problém netýká! Zdůrazňovat, že drogami jsou i cigarety a alkohol Přesvědčovat rodiče o nutnosti organizovat a kontrolovat volný čas dětí Seznámit rodiče s 10 kroky prevence Desatero pro rodiče Doporučit rodičům literaturu a videokazety Soustavně spolupracovat s rodiči problémových dětí Sdělit rodičům konzultační hodiny VP a ŠMP prostřednictvím ŽK, informačních nástěnek, webových stránek Poskytnout seznam odborných zařízení Informovat o postupu školy v případě zneužití drogy Ostatní aktivity pro rodiče - kulturní vystoupení žáků - výstavy 8. Plánované akce v rámci plnění PP Ve škole 1. Zákl. hygienické návyky Hyg. zásady a hra Co je to? 1. Zdravá výživa Zdravý životní styl hravou formou 1 3. Proč je pohyb důležitý Zdravý životní styl Aby pes nekousl Osobní bezpečí, ochrana zdraví 5. Dospívání - dívky Vyrovnat se se změnami Kouření vznik závislosti a její důsledky Zdravotní rizika, techniky odmítání 1 7., 8. Outsider aneb Jak z toho ven Prevence šikany Sdružení D Olomouc 10

11 Mimo školu Bezpečná jízda na kole Městská policie Přerov 1 8. Exkurze a beseda na pracovišti KKC Kappa Přerov 9. Trestní odpovědnost mladistvých Řízená interaktivní beseda Městská policie Přerov preventivní program 1 Další akce budou organizovány ❿ na základě nabídky např. SZŠ Hranice, pobočka Přerov aj. ❿ v průběhu školního roku dle požadavků dětí (školní parlament. 9. Krizový plán postupu v případě výskytu návykových látek a pro případy akutní intoxikace NL ❾ od škol. roku 009/010 platí dodatky ŠŘ, které umožňují provést test u žáka, u něhož je podezření na zneužití návykové látky ❾ nutný je souhlas rodičů (písemný souhlas na začátku školního roku, jinak kontaktujeme ihned Policii ČR. Dále ŘŠ nebo pověřený pracovník školy uvědomí rodiče, uvědomí ŠÚ, uvědomí Oddělení péče o dítě sociálního odboru Magistrátu města Přerova. ❾ užší realizační tým: ŘŠ Mgr. M. Uhlířová, ZŘŠ Mgr. K. Miklendová, VP Mgr. Z. Opavská, ŠMP Mgr. J. Ostrčilová, TU V Horní Moštěnici dne 9. září 011 Mgr. Jiřina Ostrčilová školní metodik prevence Příloha: Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech / 16 stran 11

12 Příloha minimálního preventivního plánu Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech I. stupeň 1.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Vztahy mezi Sebepoznání,kamarádství, JČ spolužáky Rodina Moje rodina, život v rodině, můj pokoj,, JČ pomáháme doma, vztahy v rodině, osobní bezpečí, opora v rodině, využití volného času, práva a povinnosti dětí Drogy Nebezpečí drog Vzdělání Právo na vzdělání Práva a povinnosti Práva a povinnosti dítěte První pomoc Důležitá telefonní čísla Osobní bezpečí Nebezpečí kolem nás, JČ První pomoc Základy první pomoci Komunikace Naše třída, JČ.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Vztahy v kolektivu Chování žáků mezi sebou. Vztah 3 k majetku školy.zásady společenského chování. Vztah k přírodě Netýrat zvířata. Neničit přírodu.ochrana Vztah k práci a přírodě Vztahy v rodině zdraví Drogy a jiné návyk. látky životního prostředí. Pomáhat s prací na zahradě. Nelámat větve, nerýt do stromu. Kladný vztah k práci. Dobré vztahy v rodině a s kamarády. Vážit si rodičů, chránit své sourozence. Rodina, oslavy, pomáháme si, domácí zvířata Vytvořit hygienické návyky. Poskytnutí první pomoci. Zdravá strava. Toxikomanie, varování před alkoholem, drogami, cigaretami, ochrana zdraví 1 1

13 Důležitá telef. čísla Vzájemná pomoc 1 Využití volného času Správné využití volného času, kladný vztah ke sportování. Varování před špatnou partou. Bezpečnost na silnici. 1 Ekologie Ochrana přírody a živočichů. 1 Komunikace Chování a vztahy k okolí, spolupráce s 1 ostatními lidmi Tělesná Sportovní chování Zásady pro fair play při sportu 1 Tělesná Zdravý životní styl Relaxace, relaxační hudba, zdravý 1 životní styl Tělesná Sportovní chování Sebeovládání, sebekontrola 1 Hudební Slušné chování, státní Chování při slavnostních příležitostech 1 symboly (státní svátek Hudební Tradice Chování při slavnostních příležitostech 1 (svatba, vztah k tradicím Hudební Ukolébavka Hudba na uklidnění, citlivost vnímání 1 Hudební Poslech hudby Relaxační hudba, sebepoznávání, 1 sebeovládání Český jazyk Komunikace Zdravení dětí, dospělých.vztah k lidem 1 ve škole a obci, zdvořilé chování, předcházení konfliktu Český jazyk Úcta ke stáří Udržovat pěkný vztah ke starým 1 občanům. Český jazyk Vztahy v rodině Pomáháme doma svým rodičům, 1 rodinné vztahy. Rovné příležitosti žen a mužů. Český jazyk Vztahy v kolektivu Vylení šikany, dobré vztahy 1 v kolektivu dětí Český jazyk Vzájemná pomoc Pomoc v nemoci. Zdravá výživa. 1 Toxikomanie. Český jazyk Vzájemné vztahy Vlastnosti dětí,dobré, špatné, agrese. 1 Rozvoj empatie. Český jazyk Chování ve Sebe, vztah k hodnotám, 1 společnosti. sebekontrola Český jazyk Vzájemná pomoc Pomáháme si navzájem, vztah k 1 postiženým spoluobčanům Český jazyk Vztah ke zvířatům Udržujeme dobrý vztah ke zvířatům 1 Český jazyk Životní styl Sebe, povzbuzení do další práce 1 Český jazyk Tolerance k jiným Prevence vzniku rasismu 1 národnostem Český jazyk Výchova k Potlačení nacionalistických projevů 1 vlastenectví Matematika Komunikace Vytváření hodnotných vztahů mezi žáky 1 Matematika Vztahy v kolektivu Spolupráce ve skupině, rozvíjení sebedůvěry, rozvoj empatie 1 13

14 Matematika Osobnostní růst Rozvoj kritického a sebekrit. myšlení, řešení problémů, pozit. vztah k učení Pracovní Ochrana zdraví Získání správných prac. návyků, bezpečnost a hygiena práce 1 3.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma, rozvoj osobnosti Český jazyk - Společenské chování Úcta k dospělým 1 čtení Hudební Už ty pilky dořezaly Zásady první pomoci 1 Hudební Na tý louce zelený Ekologie, ochrana životního prostředí 1 Tělesná Tělesná Běhy, hody, skoky Zásady fair play. Sebe Závodivé hry Tlumení agrese, sportovní chování 1 Tělesná Míčové hry Kamarádství, důvěra 3 Tělesná Plavání Výkonnost a návykové látky Anglický jazyk Greeting. Společenské chování při pozdravech, kamarádství, přátelství Anglický jazyk Family. Tolerance, vztahy v rodině, osobní 1 bezpečí Anglický jazyk Animals. Vztah ke zvířatům Rodina Domov, vztahy v rodině, pomoc 1 Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Práce a volný čas Využití volného času 1 Člověk Pečujeme o své zdraví 1 4.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Chraňme přírodu Ochrana přírody, sebe 1 Český jazyk Moji kamarádi Výběr kamarádů 1 Český jazyk Naši nejlepší přátelé Kamarádství 1 Český jazyk Dům plný knížek Rozvoj osobnosti 1 Český jazyk Sportu zdar! Smysl pro fair play 1 Český jazyk Není koníček jako Sebepoznání, škodlivý vliv návykových 1 koníček látek Český jazyk Jaro Příroda, člověk, ekologie

15 Český jazyk Řeč hudby Zdravý životní styl 1 Český jazyk Náš kraj Vztahy člověka k prostředí 1 Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma 1 Hospodářství ČR Sebepoznání 1 Naše vlast Národní hrdost, vlastenectví 1 Pravidla chování Zásady slušného chování, vzájemné 1 vztahy, společnost. Pomoc druhým Pomoc jiným lidem, péče o nemocné 1 lidi, společnost. Pravidla chování Člověk ve společnosti 1 Člověk a příroda Rozmanitost přírody, vztah k přír. 1 Vztahy člověka Ochrana životního prostředí 1 k prostředí Základy sexuální Vztahy v rodině 1 výchovy Člověk, naše tělo Naše zdraví, zdravý životní styl 1 Zásady zdravé výživy Základní složky výživy 1 Příroda a člověk Ekologie 1 Návykové látky Škodlivý vliv alkoholu, kouření 1 Naše zdraví Ochrana zdraví 1 zdraví Zdravý životní styl 1 Tělesná Smysl pro fair-play Výběr kamarádů, smysl pro 1 spravedlnost Tělesná Zdravý životní styl Vliv kouření a jiných návykových látek 1 Tělesná Osobní bezpečí Chování v krizových situacích 1 Tělesná Sportovní chování Důvěra,tolerance 1 Tělesná Sportovní chování Tlumená agrese, sebeovládání 1 Tělesná Pohybová výkonnost Návykové látky a pohybová výkonnost 1 Tělesná Sport,plavání Zdravý životní styl, pevná vůle 3 Pracovní Ošetřování Chraňme naši přírodu 1 pokojových rostlin Pracovní U nás doma Zdravý životní styl 1 Pracovní Práce s textilem Sebeovládání, naše rodina 3 15

16 Pracovní Práce montážní a Pomoc druhým 1 demontážní Pracovní Práce s textilem Sebe Pracovní Práce montážní a Pravidla chování 1 demontážní Pracovní Práce se dřevem zdraví 1 Pracovní Ošetřování Vztah člověka k prostředí 1 pokojových rostlin Pracovní U nás doma Zásady zdravé výživy 1 Výtvarná Výtvarné osvojování Rozmanitost a ochrana přírody 6 přírody Výtvarná Zážitky ze života dětí Rodinná, pomoc druhým 4 Výtvarná Zimní sporty Zdravý životní styl Výtvarná Výtvarné osvojování Pravidla chování předmětů Výtvarná Výtvarné osvojování Ekologie 4 přírody Výtvarná Dopravní situace Škodlivý vliv návykových látek Výtvarná Moje maminka Naše rodina Výtvarná U nás ve škole Důvěra a tolerance Anglický jazyk A shop (Obchod Vztahy mezi kamarády. 1 Anglický jazyk Books(Knihy Kniha je lepší dárek než pamlsek Anglický jazyk Chuck(Kája Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Cartoons or a zoo Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Pets(Domácí zvířátka Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Animals(Zvířata Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house(doma Domov a rodina Anglický jazyk A family(rodina Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Anglický jazyk Food and drinks Zdravá výživa, stravování (Jídlo a pití Anglický jazyk Toys(Hračky Vztah k věcem kolem nás Anglický jazyk Clothes(Oblečení Péče o zdraví, osobní hygiena 5.ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk U vody Sebepoznání, kamarádství Český jazyk Stezka odvahy Osobní bezpečí, výběr kamarádů 16

17 Český jazyk Výtvarná Výtvarná Výtvarná Hudební Hudební Anglický jazyk Člověk a životní Vztah k přírodě, ochrana přírody prostředí Hospodářství ČR Sebepoznání, sebe. Zdravý životní styl Ochrana zdraví Pomoc druhým Péče o nemocné lidi, pravidla chování Člověk ve Kolektivní vztahy, slušné chování společenství Rozmanitost přírody Vztah k přírodě 4 Člověk a příroda Ochrana životního prostředí 4 Vztahy člověka Ochrana životního prostředí, vztah 4 k prostředí k přírodě Naše zdraví Ochrana zdraví 4 Výživa,lidské tělo Toxikomanie, rozvoj osobnosti 4 Základy rodinné a Vztah k rodině 4 sexuální výchovy Základní režimové Pitný režim, spánek, stravování 4 návyky Rozvoj vkusu Prostor pro seberealizaci žáka, vyjádření vlastních názorů, pocitů Ochrana životního Dekorativní práce, práce s vhodným prostředí materiálem, výroba plakátů Osobní hygiena Čistota práce, těla a oděvu 1 Můj pocit Vztahy k tradicím, poslech hudbycitlivost vnímání Pohyb s hudbou Rozvoj hudebního sluchu a pohybu My friends. (Moji přátelé Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, vhodná společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu Anglický jazyk My body. (Mé tělo Zdravý způsob života, osobní hygiena, ochrana zdraví Anglický jazyk Food. (Jídlo Zdravá výživa, vhodné stravování Anglický jazyk Free time. (Volný Sport, kultura, vhodné trávení volného čas času, vhodná společnost Anglický jazyk Pets. (Domácí Vztah ke zvířátkům zvířátka Anglický jazyk Animals. (Zvířata Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house. (Doma Domov a rodina Anglický jazyk A family. (Rodina Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Tělesná Tělesná Sportovní chování Rozvoj osobnosti, sebe průb. Zdravý životní styl Osobní bezpečí Správná životospráva, chování v krizových situacích 17 průb.

18 Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Výběr kamarádů Šikana Vztahy v kolektivu průb. Důvěra,tolerance Sportovní chování průb. Tlumení agrese Sportovní chování, pravidla chování průb. Smysl pro fair play Návykové látky Škodlivý vliv kouření, alkoholu, drog na průb. zdraví a pohybovou výkonnost Zdravý životní styl Význam sportu, bezpečnost, hygiena Roč. Předmět Prevence rizikového chování v dopravě Učivo, aktivita, cíl preventivního působení 1. Bezpečně do školy, vhodné chování ve škole i mimo školu, na výletě, důležitá telef.čísla, dopr.vých. - přednáška, video, počítače. Cesta do školy, dopravní prostředky, chování při dopr.nehodě, důležitá telef.čísla, záchrana života při úrazu, dopr.vých. - testy Atlas, jízda zručnosti 3. Základní pravidla účastníků silničního provozu 4. Jsem dobrý cyklista bezpečná jízda, dopravní značky, pravidla silničního provozu 5. Člověk a technika dopravní, chování při dopravních nehodách, pomoc druhým 7. Vých. ke zdraví Bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu soutěž Dopravní soutěž DDM Atlas, I. a II. kategorie Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech II. stupeň Předmět: Český jazyk a literatura Jazykové rozbory Využití textu v boji proti neg. jevům ve průb. společnosti Diktáty Využití textu v boji proti neg. jevům ve průb. společnosti 6. a 8. Národní jazyk, jeho útvary Úcta k lidem, snášenlivost, xenofobie, 1 respektování rozdílů 6. W. Meinck: Hatifa Xenofobie, váleční běženci 1 6. R. Těsnohlídek: Liška Chování ke zvířatům 1 Bystrouška 7. Goscinny Sempé: Kouřím Nebezpečné důsledky kouření 1 7. A. Marshall: Už zase skáču Handicapovaní lidé a společnost 1 18

19 přes kaluže 7. J. Prévert: Výjev ze života Rasismus, ochrana životního prostředí 1 antilop 8.. Úvaha Drogy, nebezpečí návykových látek, životní cíle, překonávání překážek, střet dvou generací, ochrana život. prostředí - výběr 8. Ch. Dickens: O. Twist Rodina, dětská práva, děti bez domova 1 8. A. P. Čechov: Vaňka Dětská práva, děti jako pracovní síla 1 9. Slovanské jazyky Národ, snášenlivost, xenofobie 1 9. R. Fulghum Rodina, mezilidské vztahy, životní hodnoty 1 9. Výchova dívek v Čechách Sebereflexe, životní plány, žebříček hodnot 1 9. Růže pro Algernon Duševní postižení, mezilidské vztahy, osobní odpovědnost, handicapovaní ve spol. 3 Předmět: Anglický jazyk 6. New Friends Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, vhodná 3 My Penfriend společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu 6. After school Volnočasové aktivity, zdravý životní styl 3 6. I have a friend Význam přátelství a důvěry 6. Communication Vliv TV na chování dětí, čas u TV nahradit 3 jinými činnostmi, sport, kultura 6. Christmas is coming Vánoční tradice u nás i jinde 6. Free time Význam sportu pro zdraví člověka, hygiena, bezpečnost, význam ochrany zdraví 6. My family and friends Pomoc rodičům, starším lidem, plnění svých povinností 6. Ido what I can Pomoc v rodině, domácí práce 6. Our house Pocit bezpečí, žebříček hodnot 6. Where I live Rodina, vztah ke své rodině, rodnému kraji 7. Family life Život rodiny, vztahy v rodině, zdravý životní styl 7. People or machines Vztah k práci, pomoc v rodině 7. Clothes Péče o zdraví, osobní hygiena 7. Animals Vztah ke zvířatům a přírodě 7. Pets Vztah ke zvířatům, pocit zodpovědnosti 7. I was ill last week Péče o zdraví, režim dne, hygienické návyky 7. World records Význam sportu pro zdraví, pevná vůle, vhodná společnost, cíle 7. Accidents Osobní bezpečí, chování v dopravě, vzájemná pomoc 8. Roots Rodina, vztah ke své rodině, rodnému kraji 8. Children of courage Osobní bezpečí, vzájemná pomoc 8. Fire is dangerous Ochrana zdraví, první pomoc 8. Eating Stravování, zdravá výživa, správná životospráva, pitný režim 8. Fast food Zdravý životní styl 9. Times have changed Formování moderní společnosti, změny, vztahy ve společnosti 9. Problemy with Justin Zodpovědné a nezodp. chování dětí a mladistvých 19

20 (alkohol, drogy, cigarety, vhodná společnost, vliv prostředí, osobní bezpečí 9. Save the whales Vztah k životnímu prostředí, ke svému okolí, zodpovědnost k sobě a ostatním (články, rozhovory, projekty 3 Předmět: Dějepis 6. Různé výklady vzniku a vývo- Všeobecný kulturní rozhled 1 je a a člověka 6. Hlavní rasy a jazyky Tolerance, multikulturní vzájemnost 1 6. Etapy vývoje člověka Výklad vzniku a, rozšiřování všeobecného 1 kulturního rozhledu 7. Křesťanství v raném Historická vzájemnost, spolupráce, pomoc 1 středověku druhému 7. Karel IV. Snášenlivost, přátelství, pomoc slabším 1 7. Vláda Jiřího z Poděbrad Vzájemná tolerance, odpor ke xenofobii 1 7. Evropská kultura v 16. stol. Pěstování evropské sounáležitosti, přátelství 1 a spolupráce 7. Mistr Jan Hus Vzájemná tolerance, respektování názoru druhých, 1 spolupráce 7. Arabové a jejich výboje Odpor proti zlu, nespravedlnosti a nesnášenlivosti 1 7. Nájezdy vikingů Boj proti násilí a válce 1 7. Křížové výpravy Odpor proti rasismu, totalitě 1 7. Vpád Mongolů do východní Odpor proti násilí a válce, vzájemná tolerance 1 Evropy 7. Husitské revoluční hnutí Odpor proti náboženské nesnášenlivosti 1 a nespravedlnosti 7. Třicetiletá válka Odpor proti násilí a válce 1 7. První období koloniálního Odpor proti rasové nesnášenlivosti, proti totalitě 1 vykořisťování a nespravedlnosti 8. Osvícenství rozvoj vzděla- Rozšiřování všeob. kulturního obzoru. Pěstování 1 nosti, vědy, techniky a umění vzájemné tolerance, úcty ke kulturním hodnotám jiných národů 8. Dějiny od konce 19. stol. do Formování moderní občanské společnosti celomnichovského diktátu roč. 8. Liberalismus, nacionalismus Postoje, charakter, životní hodnoty a počátky socialistických teorií 8. Světová hospodářská krize, Nebezpečné ideologie a vlastní názor, životní nástup fašismu hodnoty 9. Čs. odboj v době okupace Vzájemná spolupráce, přátelství a pomoc druhému 1 9. SNP Odpor proti násilí a válce, pomoc druhému 1 9. Porážka fašismu Výchova k vlastenectví a mezinárodní spolupráci ová válka Odpor proti zlu, násilí a válce 1 9. Vytvoření totalitního režimu Boj proti nesnášenlivosti, zlu a totalitě 1 9. Vojenské přepadení Odpor proti násilí a nesnášenlivosti 1 Československa 0

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy.

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Hodnocení prevence rizikových jevů za rok 2015/2016 V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Ve druhém

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc 2015/2016 Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Školní rok: 2015/2016 Garant programu: Mgr. Verona Konariková 1.

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program na školní rok 2015/2016 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

ŠKOLA BEZ DROG 2016/2017

ŠKOLA BEZ DROG 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitel školy, výchovná poradkyně, pedagogický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více