NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2047(INI) o sexualizaci dívek (2012/2047(INI)) Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2047(INI) 20. 6. 2012. o sexualizaci dívek (2012/2047(INI)) Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví /2047(INI) NÁVRH ZPRÁVY o sexualizaci dívek (2012/2047(INI)) Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Zpravodajka: Joanna Katarzyna Skrzydlewska PR\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...3 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ...8 PE v /9 PR\ doc

3 o sexualizaci dívek (2012/2047(INI)) Evropský parlament, NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU s ohledem na články 1, 3, 11, 23, 24 a 32 Listiny základních práv Evropské unie, s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů (OSN) o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, s ohledem na články 2 a 17 Úmluvy OSN o právech dítěte, s ohledem na zprávu Komise o rovnosti žen a mužů z roku 2010 (COM(2009)0694), s ohledem na sdělení Komise o strategii pro rovnost žen a mužů (COM(2010)0491), s ohledem na dokument Komise s názvem Ochrana dětí v digitálním prostředí (COM(2011)0556), s ohledem na evropskou strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem (COM(2012)0196), s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů ( ) přijatý Evropskou radou v březnu 2011, s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii a ze dne 8. března 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii , s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o hodnocení výsledků plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období a doporučení pro budoucnost 3, s ohledem na ochranu spotřebitelů, zejména neplnoletých osob, pokud jde o využívání videoher 4, s ohledem na článek 48 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2012), A. vzhledem k tomu, že základní projevy sexualizace mají negativní vlivy na duševní a tělesný vývoj dívek, narušují vztahy mezi vrstevníky a snižují schopnost vytvářet si zdravé vztahy, snižují pocit vlastní hodnoty a způsobují řadu poruch příjmu potravy založených na psychice, vedou k tomu, že dívky samy sebe chápou jako objekt, k omezení výběru povolání a také ke zvýšení pravděpodobnosti agresivního chování vůči dívkám; 1 Úř. věst. C 341E, , s Přijaté texty ze dne , P7_TA(2011) Úř. věst. 236E, , s Úř. věst. 236E, , s PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 B. vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu počtu dětí využívajících internet a zároveň ke snížení věkové hranice, od které začínají děti internet využívat, aniž by byly rodiči dostatečně kontrolovány, v důsledku čehož dochází také ke snižování věku, kdy se děti poprvé setkávají s pornografií; C. vzhledem k tomu, že kromě erotických obrázků žen používaných v reklamách byl v tomto průmyslu zaznamenán narůst počtu sexuálních zobrazení dětí; D. vzhledem k tomu, že přerod náctiletých hvězd v sexuální symbol s cílem zvýšit své šance na úspěch v showbyznysu vede k tomu, že se mezi děvčaty šíří přesvědčení, že díky sexuální přitažlivosti považují ostatní takovou osobu za dospělejší; E. vzhledem k tomu, že degradace hodnoty žen a prezentace jejich vzhledu způsobem snižujícím jejich důstojnost, které jsou projevem sexualizace, přispívají k nárůstu násilí vůči ženám a ke zvýšení sexistického přístupu a pohledu, které postupem času vedou k diskriminaci žen coby pracovnic, k jejich sexuálnímu obtěžování a nedoceňování hodnoty jejich práce a dosažených výsledků; F. vzhledem k tomu, že v televizních programech, počítačových hrách i hudebních videoklipech je stále patrnější tendence k využívání obrazů provokativně oděných žen v sexuálních pózách a že texty písní pro mládež mají sugestivní sexuální obsah; G. vzhledem k tomu, že výrobci oděvů nabízejí dívkám zmenšené modely oděvů pro dospělé ženy, což vede k tomu, že je okolí považuje za dospělejší, než ve skutečnosti jsou; Předmět sexualizace H. vzhledem k tomu, že předmětem úvah této zprávy jsou dívky ve věku od 6 do 13 let a vliv, jaký má sexualizace na jejich široko pojatý rozvoj osobnosti, přičemž cílem je definice pojmu sexualizace a formulování doporučení pro strany, jichž se tento problém přímo či nepřímo tyká s cílem omezit rozsah tohoto jevu a zabránit jeho negativnímu dopadu; Definice sexualizace I. vzhledem k tomu, že sexualizace je založena na účelovém přístupu, kdy je jedinec vnímán jako předmět sexuálního vykořisťování v rozporu s jeho důstojností a osobnostními aspekty, zatímco je jeho hodnota určována mírou jeho sexuální přitažlivosti; sexualizace je také vnucování sexuality dospělým dívkám, které na to nejsou v dané chvíli svého vývoje připraveny ani citově, ani psychicky, ani tělesně; sexualizace není normální zdravý biologický vývoj sexuality osoby podmíněný individuální rychlostí dospívání, který nastupuje v době, která je pro jednotlivce vhodná; Doporučení PE v /9 PR\ doc

5 1. domnívá se, že je nutné přijmout řadu provázaných opatření, jejichž cílem by bylo rozšíření obzorů a rozvoj názorů malých dívek a chlapců týkajících se hodnot, kterými se řídí, na základě promyšlených strategií zaměřených na to, jak uchránit děti od sexualizace a zabránit tomu, aby se staly předmětem sexuálního zájmu, a na vytvoření nových nástrojů a prostoru, kde by se mohly mladé osoby rozvíjet a objevovat svou sexualitu ve vhodnou dobu a svým vlastním způsobem; 2. domnívá se, že rodiče coby první autorita a nejbližší osoby musejí ovlivňovat utváření postoje svých dětí k otázkám pohlaví a sexuality a také jim pomoci vypořádat se s těmito otázkami a zařadit si erotické snímky a obsah do širšího kontextu; 3. upozorňuje rodiče na to, že je důležité, aby svým chováním nepřispívaly k tomu, aby dívky samy sebe považovaly za objekt, např. tím, že by je pobízeli k účasti v soutěžích krásy a k nadměrné péči o svůj vzhled a v pozdější fázi jim umožňovaly využívat kosmetickou chirurgii ke zvýšení sebevědomí; 4. domnívá se, že je potřeba vyvinout zvláštní tlak na rodiče, pečovatele a učitele, aby si uvědomili, že počítačové hry jsou přeplněny sexuálním obsahem a že prostřednictvím dětí, které je využívají, dochází ke zvyšování míry agresivity a k upevňování vzorců sexuálního násilí a praxe, kdy se ženy stávají předmětem sexualizace; 5. vyzývá k široké propagaci označování počítačových her v rámci celoevropského systému klasifikace her, který rodičům umožňuje kontrolovat jejich obsah a přiměřenost věku dítěte, a dále vyzývá k tomu, aby bylo označování v rámci tohoto systému rozšířeno na sexuální obsah; 6. doporučuje, aby byly do školních osnov zapracovány programy pro děti od 6 do 13 let věku, jejichž cílem by bylo vytvářet schopnosti využívat média, rozvíjet kritické myšlení a třídit dostupné informace na základě pochopení marketingových postupů; 7. doporučuje, aby byl do školních osnov ve spolupráci s rodiči a pod jejich kontrolou zařazen předmět příprava k rodinnému životu s prvky sexuální výchovy, který by mladé dívky a chlapce připravoval na budování zdravých a citově uspokojivých vztahů plných respektu; 8. vyzývá k odpovědné přípravě učitelů prostřednictvím nezbytných školení v oblasti rovnosti pohlaví a k odhalování nejrůznějších druhů s tím spojených případů zneužívání a sexuálního násilí a reagování na ně; 9. poukazuje na to, že osoby, které ve školách poskytují psychologickou pomoc, musejí být příslušným způsobem proškoleny, tak aby byly schopny řešit problémy spojené se sexualizací; 10. doporučuje vládám členských států, aby se zapojily do dialogu s poskytovateli internetových služeb, spotřebitelskými organizacemi, sociálními organizacemi i organizacemi sdružujícími rodiče s cílem definovat sexualizaci a její vliv na rozvoj dětí i vliv na kulturní normy s ohledem na sexuální chování a postoje; PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 11. vyzývá vlády členských států, aby navázaly spolupráci s poskytovateli internetových služeb s cílem zablokovat přístup k internetovým stránkám propagujícím anorexii (pro-ana) a bulimii (pro-mia) a odstranit stránky obsahující dětskou pornografii, případně, pokud to není možné, je zablokovat; 12. vyzývá vlády členských států, aby vytvořily internetové stránky, které by obsahovaly informace zaměřené na rodiče týkající se obchodních norem pro zboží určené dětem a zároveň umožňovaly snadné elektronické podávání stížností odpovědným kontrolním orgánům; 13. doporučuje vládám členských států, aby s využitím osvědčených postupů a řešení přijatých např. ve Velké Británii zajistily na základě příslušných právních regulací, že názory organizací sdružujících rodiče v souvislosti s opatøeními ve prospěch dětí budou brány v oblasti norem, kterými se řídí reklamní průmysl, v potaz; 14. doporučuje vládám členských států, aby kontrolovaly dostupnost reklam se sexuálním obsahem na výrobcích, jejichž spotřebiteli mohou být děti, a zavedly zákaz zaměstnávání dětí jako vyslanců módních značek; 15. doporučuje vládám členských států, aby navázaly spolupráci s výrobci zboží určeného dětem, včetně oděvů a hraček, s cílem vypracovat kodex osvědčených postupů, který by přihlížel k jejich prospěšnosti pro děti, a propagoval vysoké etické normy; 16. vyzývá Komisi, aby zpracovávala statistické údaje týkající se sexualizace v oblastech, jako je vyplňování televizních programů, k nimž mohou mít přístup dětí, erotickým obsahem, míra sexuálního násilí ve školách, míra násilí a obsahu snižujícího důstojnost žen v počítačových hrách, přístup dětí od nejmladších věkových skupin k internetu, trendy ve využívání nových médií a využívání obrázků dívek v reklamách; 17. vyzývá Komisi, aby vypracovala nástroje, které by sloužily rodičům ke kontrole a filtrování obsahu dostupného dětem v rámci zavedení programu Bezpečný internet, a vyzývá také k tomu, aby se podobná řešení využívala v případě mobilních telefonů, chytrých telefonů a přenosných zařízení s přístupem na internet; 18. vyzývá Komisi, aby v programech týkajících se rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace přihlédla k vlivu sexuálního obsahu na psychiku a rozvoj dívek a v kontextu celé společnosti na upevňování diskriminačních stereotypů, které jsou důsledkem tohoto jevu; 19. vybízí Komisi, aby propagovala a rozšiřovala osvědčené postupy a normy, které již byly vypracovány v některých členských státech EU, jako je Velká Británie a Francie, které vyplývají z uvědomění si problému a dobře rozvinuté společenské odpovědnosti podniků a které spočívají v zavedení samoregulace; 20. vyzývá Komisi, aby byla členským státům nápomocna v boji proti sexualizaci nejen na základě zpracovávání nezbytných údajů, propagace osvědčených postupů, organizování informačních kampaní, ale také prostřednictvím finanční podpory poskytované na tuto činnost prováděnou v členských státech; PE v /9 PR\ doc

7 21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ Žijeme v době, kdy je erotický obsah snadno dostupný nejen pro dospělé, ale i pro děti. Všudypřítomnost sexuálně zbarvených obrazů vedla k upevnění sexualizace, která se zakládá na vnímání osoby pouze z hlediska její sexuální přitažlivosti ztotožňované s fyzickou přitažlivostí a na jejím vnímání jako předmětu sexuálního vykořisťování. Ve vztahu k dívkám se jedná především o to, že jim jsou připisovány sexuální charakteristiky žen. Zároveň s tím, že jednotlivci již nejsou vnímány jako celek, vzniká prostor pro snadné zneužívání, agresivní sexuální chování a také násilí. Chceme-li pochopit jev sexualizace, je nutné jej zasadit do kulturního kontextu a snažit se pochopit, jak nebezpečný je především v dnešní době, kdy je přesycení sexuální tématikou větší než kdykoli dřív. Mládež a děti mají neomezený přístup k obsahu, který neodpovídá jejich věku, na internetu, v televizi, ve videohrách apod. Vliv tohoto obsahu na každodenní život dětí a jejich rozvoj je nesmírný, přičemž jedním z důsledků je vnímání dítěte jako sexuálního objektu. Hovoříme-li o sexualizaci, je nutné poukázat na to, že tento pojem se často zaměňuje s pojmem sexuality člověka, která je součástí jeho přirozeného vývoje a faktorem, který ho motivuje k navazování pozitivních a zdravých vztahů s jinými lidmi. Sexualita se vytváří na základě biologických, psychických a také sociálně-kulturních faktorů, a proto je důležité, v jakém prostředí jedinec vyrůstá. Tím, že jsou děti a mládež vychovávány v kultuře, která podléhá sexualizaci, setkávají se s obsahem, na jehož zpracování nejsou rozumově ani citově připraveny. V období dospívání podléhají děti a mládež tlaku erotických a vyretušovaných snímků, které zobrazují žádaný sexy a svůdný vzhled. Ideální fyzický vzhled je nereální, a proto jej není možné dosáhnout. Dlouhodobé působení těchto snímků vede k neustálému sledování vlastního těla a porovnávání svého vzhledu se vzhledem prezentovaným v médiích, což pak vede ke vzniku deprese, nízkého sebevědomí a k poruchám přijímání potravy. Studie jednoznačně poukazují na negativní vliv sexualizace na děti a mládež, a zejména na dívky. Jedním z hlavních zdrojů erotických snímků a obsahu jsou časopisy, které pro mladé dívky, které si budují svou identitu, představují do značné míry referenční bod. Trendem představovaným v časopisech je propagace sexuální přitažlivosti žen a snaha jim namluvit, že pozornost mužů lze přitáhnout pouze a výhradně na základě fyzického vzhledu. Jelikož se v časopisech stále častěji objevují v roli modelek děti, zejména dívky, stává se představování dětí jako sexuálních objektů normou, což může vést k vyššímu počtu sexuálního zneužívání dětí. Dalším problémem je zobrazování žen v televizi. V případě tohoto sdělovacího prostředku je nutné uvažovat o celé řadě negativních důsledků sexualizace, protože v televizi jsou prezentovány nejen snímky, ale také vzorce chování. Studie potvrzují, že v televizi a v kinech neustále dochází k nárůstu počtu scén zobrazujících sexuální násilí. Účelové zobrazování žen podřízených mužům, které se soustřeďují pouze na uspokojování jejich potřeb, má značný vliv na chování a vývoj dívek, jež si osvojují obsah těchto filmů a řídí se jejich vzorem, což vede k nižšímu sebevědomí, stažení do ústraní, nedostatku průbojnosti a k návazným vážným důsledkům v dospělosti, zejména v souvislosti s vytvářením vztahů a budováním profesní kariéry. Stereotypní zobrazování žen a přemíra násilných scén má celou řadu negativních důsledků, jako jsou sexistické postoje, diskriminační názory, diskriminace žen na pracovišti a popírání jejich schopností a pracovní kvalifikace. Médiem, které nejvíce přispívá k rozšiřování sexualizace, je nepopiratelně internet. Vzhledem ke svému složitému charakteru je internet často mimo kontrolu rodičů a učitelů, kteří si nejsou PE v /9 PR\ doc

9 vědomi toho, s jakým obsahem se děti setkávají. Dokonce i když dítě nemá díky filtrům, které mu rodiče nainstalovali, bezprostřední přístup k nevhodnému obsahu, je vystaveno přijímání takovéhoto obsahu prostřednictvím elektronické pošty nebo mobilního telefonu. Velmi negativním jevem je publikování vlastních sexuálně podbarvených snímků samotnými dětmi, což jednoduchým způsobem ukazuje, jak značným a zřejmým způsobem ovlivňuje obsah zobrazovaný v médiích chování dětí a mládeže. Nelze zapomínat na to, že pokud děti, zejména dívky, prezentují sami sebe ve vyzývavých a sexuálních pózách, vystavují se možnosti, že vzbudí zájem dospělých, kteří se mohou snažit s nimi navázat sexuální vztahy. Studie prováděné ve Velké Británii zcela jasně prokázaly, že děti surfující na internetu velmi často narážejí na pornografické stránky, zatímco zobrazování pornografického obsahu probíhá především prostřednictvím mobilních telefonů. V posledních letech jsou běžné případy násilí a sexuálního obtěžování, které se nahráním na mobilní telefon stávají nástrojem kontroly, nejednou příčinou deprese a toho, že se oběť stáhne do ústraní, nebo v krajních případech dokonce i příčinou její sebevraždy. V rámci diskuse o sexualizaci nelze pominout problém počítačových her, jež se pojí se zábavou dětí amládeže a jsou mimo kontrolu dospělých, kteří si často neuvědomují, že počítačové hry jsou přeplněny nevhodným obsahem, často se sexuálním zabarvením. Trh s počítačovými hrami je plný výrobků, které jsou vyvíjeny tak, aby účastníkovi umožňovaly hrát hry se sexuální podtextem nebo užívat násilí vůči ženám např. formou znásilnění. Na rozdíl od jiných médií umožňují počítačové hry dětem vytvářet si alternativní identitu a zapojit se do interakcí založených na násilí. Vzhledem k omezeným rozumovým schopnostem dětí v raných fázích vývoje je jasné, že mohou snadno zaměnit realitu představovanou v počítačové hře s realitou každodenního života a do reálného života přenášet chování, kterého se dopouštění při hře, což často vyúsťuje v agresivní sexuální chování. Sexualizaci lze pozorovat také v reklamě, která je úzce spojena s oděvním průmyslem a má na něj značný vliv. Obraz žen v reklamě je zdeformovaný, což vede k upevňování stereotypů týkajících se jednotlivých pohlaví ve společnosti. Představování stále mladších modelek, které v reklamách předvádějí oděvy pro dospělé, vede výrobce k tomu, že vytvářejí dívčí oblečení podle vzoru oblečení pro ženy, např. kalhotek tanga a podprsenek typu push-up. Tím, že dívky nosí tento druh oblečení, vypadají jako dospělé ženy, přičemž je pozornost zaměřena na sexuální znaky, které ještě nemají, což vede k tomu, že dospělí muži mohou mít vůči nim očekávání, jaká mají vůči dospělým ženám. V důsledku toho může docházet k sexualizaci ženského těla, prohubování stereotypního vnímání žen a k tomu, že se s mladými dívkami zachází jako s předmětem mužské žádostivosti. Z uvedených informací jasně vyplývá, že mnoho problémů, jimiž se zabývá Evropský parlament, jako je diskriminace na základě pohlaví, nerovné platové ohodnocení, nárůst sexuálního násilí či problém pornografie, má do značné míry svůj původ ve stále rozšířenější sexualizaci společenského života. PR\ doc 9/9 PE v01-00

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 24. 2. 2010 2009/2103(INI) STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více