Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5"

Transkript

1 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5

2 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2

3 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění Ústav experimentální btaniky Ústav experimentální medicíny Ústav ftniky a elektrniky Ústav fyzikální chemie J. Heyrvskéh Ústav fyziky atmsféry Ústav fyziky plazmatu Ústav chemických prcesů Ústav infrmatiky Ústav jaderné fyziky Ústav makrmlekulární chemie Ústav mlekulární genetiky Ústav rganické chemie a bichemie Ústav pr česku literaturu Ústav pr sudbé dějiny Ústav pr hydrdynamiku Ústav státu a práva Ústav struktury a mechaniky hrnin Ústav teretické a aplikvané mechaniky Ústav terie infrmace a autmatizace Ústav termmechaniky Ústav živčišné fyzilgie a genetiky Scilgický ústav vyské škly výzkumné university Universita Karlva v Praze Masarykva universita Brn České vyské učení technické Vyská škla eknmická další výzkumné ústavy Výzkumný a vývjvý ústav dřevařský Výzkumný a zkušební vývjvý ústav Výzkumný ústav bezpečnsti práce Výzkumný ústav gedetický, tpgrafický a kartgrafický Výzkumný ústav lesníh hspdářství Výzkumný ústav maltvin Výzkumný ústav melirací a chrany půdy Výzkumný ústav pivvarský a sladařský Výzkumný ústav ptravinářský Výzkumný ústav pzemních staveb Výzkumný ústav práce a sciálních věcí Výzkumný ústav rstlinné výrby Výzkumný ústav Silva Tarucy pr krajinu a krasné zahradnictví Výzkumný ústav včelařský Výzkumný ústav vdhspdářský T.G.Masaryka Výzkumný ústav zemědělské eknmiky Výzkumný ústav zemědělské techniky Výzkumný ústav železniční Výzkumný ústav zemědělské techniky Ústav pr ekplitiku Ústav bytvé kultury Ústav jadernéh výzkumu Ústav práva a právní vědy Ústav technickéh rzvje a infrmací

4 Výzkum na vyských šklách základní výzkum Centra excelence (Výzkumné záměry) GAČR (Grantvá agentura České republiky) hdntí se pdle publikačních výstupů články v impaktvaných časpisech pdle Impact Factru články v recenzvaných časpisech mngrafie patenty sftware databáze 4

5 Výzkum na vyských šklách specifický výzkum Specifický výzkum výzkum prváděný za účasti studentů (včetně dktrandů) pdle specifickéh výzkumu dstává škla příspěvek ze státníh rzpčtu zapčítávají se publikace, pkud se dstanu d databáze uznávaných publikací (Web f Science) bhájené disertační práce citace (nikliv autcitace) zachycené v databázi (Web f Science) SGS ČVUT (Studentská grantvá sutěž) pr dktrandy a magisterské studenty hlavním řešitelem je dktrand jednleté i víceleté prjekty (každrčně se hdntí a event. upravují) 5

6 Výzkumné granty aplikvaný výzkum TAČR (Technlgická agentura České republiky) vědeckvýzkumná činnst pr pdnikatelské subjekty? brvý výzkum pr veřejnu správu Ministerstv dpravy Ministerstv kultury NAKI Ministerstv průmyslu a bchdu Ministerstv zemědělství NAZVA Ministerstv živtníh prstředí kraje? bce? vědeckvýzkumná činnst pr nevládní rganizace Česká kmra architektů? nadace Prgramy a prjekty s pdpru EU různé pdíly spluúčasti fndů EU fndy reginálníh rzvje sciální zemědělství ryblvu sudržnsti EU iniciativy EU INTERREG A - přeshraniční splupráce B - nadnárdní splupráce C - mezireginální splupráce ESPON Mnitrvací síť pr evrpské prstrvé plánvání 6

7 Hdncení vědeckvýzkumnéh výknu Rada vlády pr vědu, výzkum a invace Hdntící kritéria VVI činnsti bdy za publikace v časpisech impaktvaných neimpaktvaných recenzvaných mngrafie, dbrné knižní publikace příspěvek na knferenci evidvané ve WS uznaný patent, průmyslvý vzr autrizvaný sftware gegrafické díl uznanu metdiku hdncení každý kalendářní rk Hdncení vědeckvýzkumných pracvišť (univerzit, výzkumných ústavů) velmi dbré přednstní přidělvání grantů, 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů dbré přidělvání grantů, pdle mžnstí 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů ještě přijatelné mezené přidělvání grantů, částečné splufinancvání výzkumu z grantvých zdrjů slabé teaching university 7

8 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis I. publikační výsledky J recenzvaný dbrný článek Jimp impaktvaný WS JSC - SCOPUS Jneimp neimpaktvaný Jrec zařazený v Seznamu neimpaktvaných recenzvaných peridik ČR B dbrná kniha neperidická dbrná publikace rzsahu alespň 50 tištěných stran vlastníh textu bez ftgrafických, brazvých, mapvých apd. přílh vydaná tiskem neb elektrnicky a psuzená (recenzvaná) alespň jedním becně uznávaným dbrníkem z příslušnéh bru frmu lektrskéh psudku (ne však z pracviště autrů knihy) C D II. patenty kapitla v dbrné knize článek ve sbrníku kniha má jen editra neb v případech, kdy autr je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jak spluautr a je členem autrskéh klektivu má minimálně 2 strany - nikliv abstrakt neb rzšířený abstrakt je evidván v databázi Cnference Prceedings Citatin Index neb SCOPUS, má ISBN / ISSN P patent udělený patent, který chrání půvdní výsledky výzkumu a vývje, jež byly uskutečněny autrem neb týmem, jehž byl autr členem; za uplatněný výsledek tht druhu lze tedy pvažvat výsledek až v kamžiku vydání patentvé listiny

9 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis III. aplikvané výsledky Z Zplp plprvz; Ztech věřená technlgie ; Zdru drůda ; Zplem - plemen F vzry Fuzit užitný vzr Fprum průmyslvý vzr průmyslvě neb řemeslně vyrbený předmět, včetně sučástek určených k jeh sestavení d jednh slženéh výrbku, bal, úprava, grafický symbl a typgrafický znak G H N R prttypy, funkční vzrky předpisy, nrmy, strategie, kncepce metdiky, pstupy, mapy sftware Gprt prttyp Gfunk funkční vzrek Hleg výsledky prmítnuté d právních předpisů a nrem Hneleg výsledky prmítnuté d směrnic a předpisů nelegislativní pvahy Hknc výsledky prmítnuté d schválených strategických a kncepčních dkumentů rgánů státní správy Nmet certifikvaná metdika Nlec léčebný pstup Npam památkvý pstup Nmap specializvaná mapa s dbrným bsahem syntéza GIS infrmací ppřípadě i časvých (4D) a jejich suvislstí, získaných výzkumem území - např. gevědní mapy, mapy památkvých bjektů, archelgických lkalit, chráněných přírdních území, technických bjektů, mapy / plány velkých měřítek menších území (např. památkvých bjektů a areálů technických bjektů, archelgických lkalit a parků) včetně kmplexní dkumentace stavebně-histrických, urbanistických neb krajinářských průzkumů, ale např. i bilgických a přírdních jevů, histrických či splečenských suvislstí apd. V výzkumná zpráva V výzkumná zpráva Vsuhrn suhrnná výzkumná zpráva A audivizuální tvrba půvdní výsledek výzkumu, vývje a invací, elektrnické dkumenty (tj. dkumenty vydané puze ve frmě čitelné prstřednictvím příslušnéh technickéh zařízení, např. dkumenty vydané puze na CD / DVD, dkumenty dstupné puze prstřednictvím internetu neb webvá prezentace) E výstava uspřádání výstavy M knference uspřádání knference W wrkshp uspřádání wrkshpu O statní

10 Hdncení publikační činnsti

11 Sledvání výzkumu RIV Registr infrmací výsledcích CEP Centrální evidence prjektů pdprvaných ze státníh rzpčtu CEZ Centrální evidence výzkumných záměrů CTU-RAR Czech Technical University Research Activity Reprt 11

12 Výzkumné granty na FA d rku 2005 Pracviště Názvy grantů a prjektů získaných pr vědecku, výzkumnu, umělecku a další tvůrčí činnst Obdbí Ústav terie a dějin Mderná architektúra ak pamiatka: energeticky úsprná bnva architektury Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti Benedikt Ried: architekt mezi gtiku a renesancí Klektivní bydlení - utpie české architektury (GAČR - pstdktrský) Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti (GAČR) VCPD Industriální tpgrafie České republiky - nvé využití průmyslvéh dědictví jak sučásti nárdní a kulturní identity Interaktivní synptická databáze pr výuku dějin architektury (FRVŠ) 2010 Ústav památkvé péče Využití radinuklidů a inizujícíh záření Ústav urbanismu Obnva mimprdukčních funkcí zemědělské krajiny v prcesu kmplexních pzemkvých úprav Prměny architektury a urbanismu 2005 Invace metdiky a metdlgie zadávání územních plánů (BI prjekt pr státní správu) Sémantická analýza městskéh prstředí (GAČR - pstdktrský) Ústav prstrvéh Management udržitelnéh rzvje živtníh cyklu staveb, stavebních pdniků a území plánvání Uplatnění principů udržitelnéh rzvje v územním plánvání ESPON 4.1 Data Navigatr 2005 INTELCITIES Spatial Decncentratin f Ecnmic Land Use and Quality f Life in Eurpean Metrplitan Areas (SELMA) Principy a pravidla územníh plánvání Strategie pr reginální plycentrický urbánní systém v eknmické integrační zóně středvýchdní Evrpy Kncepce územníh plánvání a disparity v území POLYREG - Pdpra plycentrickéh reginálníh rzvje REPUS Plycentric system f East-Central Eurpe (EU INTERREG IIIB) POLYCE - Metrplisatin and Plycentric Develpment in Central Eurpe (ESPON) Hdntící simulační mdely prstrvéh utváření měst (GAČR) Ústav nsných knstr. Hdncení bezpečnsti a živtnsti staveb industriálníh dědictví (NAKI) Ústav stavitelství I Experimentální metdy prjektvání - nvé trendy v metdice návrhu architektnických a inženýrských děl Regenerace prefabrikvaných bjektů bytvých a bčanských staveb na nestabilizvaném pdlží 2005 Ústav navrhvání II Dutch Ladies zdrj: Velvyslanectví Nizzemskéh králvství 2008

13 Obhájené disertace v bru Architektura, stavitelství a technlgie ( ) Stárnutí staveb v knstrukčních a materiálvých suvislstech Plyfunkční dmy-integrace bydlení se zařízeními bčanskéh vybavení ve splečném bjektu Inteligentní skleněné fasády Zásady integrace bvdvé stěny terénu Architektura, knstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce Pdpra pr navrhvání vícepdlažních dřevstaveb Půdní vestavby Sprtvní stavby a energie-bazénvé stavby a metdika návrhu z hlediska energetické nárčnsti Vývjvé trendy výzkumu dvuplášťvých transparentních větraných fasád v rámci udržitelnéh rzvje Dvjité fasády s přirzeným pruděním vzduchu Kamenřez (draz stavební mechaniky v knstrukci histrických bluků) Kmplexní řešení prblematiky kamenných dlažeb v exteriéru Uplatnění technlgie XML v architektuře Funkce pzedníh věnce ve zděném bjektu Architektura vlných frem Knstrukce a materiály v divadelní architektuře Revitalizace stavební sustavy G 57 Recyklace kntaktních zateplvacích systémů s tepelným izlantem z pěnvéh plystyrenu Přírdní materiály v architektuře Uplatnění technlgie XML v architektuře dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil, CSc. dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. dc. Ing. Antnín Pkrný, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. dc. Ing. arch. Eduard Schleger prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. ing. arch. Henri Achten, PhD dc. Ing. Karel Lrenz, CSc prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. arch. Eduard Schleger dc. dr. ir. Henri Achten

14 Obhájené disertace v bru Dějiny architektury a památkvá péče ( ) Prstrvý vývj a architektura kláštera v Kladrubech d pčátku 18. stletí Operativní průzkum a dkumentace nemvitých památek Nvstavba v městském památkvém prstředí. Objekty 20. stletí na území městské památkvé rezervace včeských Budějvicích Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku Příspěvky k lkačnímu urbanismu centra západních Čech Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku One-span Ottman Bridges in Bsnia and Herzegvina Zahrady Rudlfa II. a jejich geneze Karel Teige a terie mderní architektury Malá šlechtická sídla v blasti jižních Čech d plviny 19. stletí, jejich záchrana, bnva a využití Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech Ing. arch. Milena Hauservá, CSc. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. prf. Ing. arch. Bhumil Fanta, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch.vladimír Šlapeta, DrSc. dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Skladba bytné části středvěké tvrze v Čechách. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Středvěká venkvská sakrální architektura na Kutnhrsku dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Prměny dmvní zástavby Trutnva a klních měst Ing. arch. Milena Hauservá, CSc Prnikání anglickéh parku d francuzské zahrady v českých zemích prf. Ing. arch. Vlček Středčeská mnastická architektura 13. a pčátku 14. stletí ve světle nvých bjevů prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc Archivní rešerše subru měšťanských dmů na Nvém Městě pražském Ing. arch. Milena Hauservá, CSc

15 Obhájené disertace v bru Architektura terie a tvrba ( ) Dům, který nebyl už nikdy pstaven dc. Ing. arch. Jan Štípek Kncept skupinvéh bydlení dc. Ing. arch. Jan Štípek Scénické světl ve výstavnictví dc. Ing. arch. Pavel Bednář, CSc. Digitální architektura dc. dr. ir. Henri Achten České a mravské pivvary stavební dědictví v kntextu histrie prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Aspekty rzlišení a hdncení kýče v architektuře dc. Ing. arch. Eva Fantvá, CSc. Sučasné tendence a předpkládaný vývj půdrysnéh a prstrvéh uspřádání administrativních budv dc. Ing. arch. Jan Štípek v suvislsti s vývjem infrmačních technlgií Architektura digitálníh věku prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Strategie architektnickéh návrhu dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Architektura v extrémním prstředí dc. Ing. arch. Michaëla Bržvá Tvůrčí prces architekta Jana Skla dc. Ing. arch. Fantvá Transfrmace industriální architektury prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Česká evrpská architektura 20.stletí prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Železniční dědictví - identifikace, hdncení a mžnsti nvéh využití prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Kmplexní péče seniry a sby s handicapem dc. Ing. arch. Šestákvá Typlgie hspice a suvisející prblematika dc. Ing. arch. Karel Fřtl Sciální a kulturní kntext v mderní architektuře dc. Ing. arch. Petr Suske Lázeňská péče trendy a prcedury dc. Ing. arch. Karel Fřtl Kncertní sály. prf. Ing. arch. Jan Bčan Mžnsti využití výrbních bjektů s uknčenu činnstí. dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Bezbariérvé a histrické bjekty dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Hvězdárny v Čechách, na Mravě a ve Slezsku. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil Vyjádření pdstatných hdnt firemní identity v architektuře dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Uplatnění terie fuzzy mnžin při analýze arch.tvrby A. Lse. dc. dr. ir. Henri Achten Metdy zkumání a interpretace architektury v sučasných pdmínkách prf. Ing. arch. Petr Urlich Architektura a zdraví dc. Ing. arch. Eduard Schleger Prvplán a utpie dc. Ing. arch. Petr Suske Nvé galerie prf. Ing. arch. Jan Bčan Architektnické řešení zpřístupnění vyských škl sbám se zdravtním pstižením: areál ČVUT v Praze - Dejvicích dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Obscure Object f Mdernism prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Bydlení senirů v kntextu stárnutí ppulace dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Vztah architektury a umění na příkladu bruselskéh pavilnu 1958 dc. Ing. arch. Ševčík

16 Obhájené disertace v bru Urbanismus a územní plánvání ( ) Cmparisn f the Urban Develpment between Prague and Taipei: Frm the cases f river Zeleň ve vývji našich histrických měst Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny Význam alejí v rázu a identitě krajiny Infrmace urbánním prstředí, jejich knceptualizace a kmunikace. Hdncení urbánníh prstředí z phledu jeh uživatele s využitím infrmačních technlgií Vývj prstrvéh uspřádání sídel a kulturní krajiny na Tábrsku v stletí Udržitelnst funkce bydlení v centru města z hlediska rle veřejné správy Regenerace městských brwnfields v České republice, Sktsku a Anglii Přírdní krajinné hdnty a identifikace jejich významu pr územní plánvání Gegrafický, kgnitivní a behavirální prstr v urbanismus a architektuře Opuštěné prstry a jejich přechdné využití jak urbanistická disciplina Územní studie v pdmínkách Prahy Vývj urbanistickej štruktúry města Žiliny v rkch GIS v územním plánvání. Návrh metdiky indikátrvéh hdncení udržitelnéh rzvje území Výuka urbanistických reginálních témat pr psílení pvědmí a aktivní účasti veřejnsti v územním plánvání. dc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. Ing. arch. Jitka Mejsnarvá dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Karel Marhld, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. dc. Ing. arch. Jan Jehlík dc. Ing. arch. Iv Oberstein, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Jan Jehlík prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc prf. ing. Petr Sklenička, CSc ing. arch. Jitka Mejsnarvá

17 Hdncení publikační činnsti https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/hdn/ Fakulta % pčet bdy FSv 22, , , FS 17, , , FEL 29, , , FJFI 18,11 984, , FA 1,32 122, , FD 2,16 330, , FBMI 2,38 246, , FIT 1,31 142, , KÚ 2,04 213, , MÚVS 0,13 13, , ÚTEF 3,25 211, , UCEEB 0,23 23, , RČVUT 0,01 0,510 16, VIC 0,04 4,550 85, IC 0,01 1,167 11,905 Celkem: 100, , ,081

18 Kmpnenta VVVS na ČVUT veřejný přístup pasivní 18

19 Kmpnenta VVVS na ČVUT interní přístup aktivní: všichni akademičtí pracvníci všichni dktrandi 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Průběh dktrskéh studia 24

25 25

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Fakulta vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany dc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Obsah 1. Představení hlavních směrů vývje výzkumu Fakulty vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany 2. Úlha Fakulty vjenskéh zdravtnictví

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Informace k předávání údajů do RIV v roce 2014. Aktualizace: Mgr. Michal Petr

Informace k předávání údajů do RIV v roce 2014. Aktualizace: Mgr. Michal Petr Infrmace k předávání údajů d RIV v rce 2014 Aktualizace: Mgr. Michal Petr 13.2.2014 Obsah 1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU SBĚRU DAT... 2 2. KONTROLA DAT ODESÍLANÝCH DO RIV... 3 3. OBECNÉ PODMÍNKY

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více