Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5"

Transkript

1 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5

2 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2

3 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění Ústav experimentální btaniky Ústav experimentální medicíny Ústav ftniky a elektrniky Ústav fyzikální chemie J. Heyrvskéh Ústav fyziky atmsféry Ústav fyziky plazmatu Ústav chemických prcesů Ústav infrmatiky Ústav jaderné fyziky Ústav makrmlekulární chemie Ústav mlekulární genetiky Ústav rganické chemie a bichemie Ústav pr česku literaturu Ústav pr sudbé dějiny Ústav pr hydrdynamiku Ústav státu a práva Ústav struktury a mechaniky hrnin Ústav teretické a aplikvané mechaniky Ústav terie infrmace a autmatizace Ústav termmechaniky Ústav živčišné fyzilgie a genetiky Scilgický ústav vyské škly výzkumné university Universita Karlva v Praze Masarykva universita Brn České vyské učení technické Vyská škla eknmická další výzkumné ústavy Výzkumný a vývjvý ústav dřevařský Výzkumný a zkušební vývjvý ústav Výzkumný ústav bezpečnsti práce Výzkumný ústav gedetický, tpgrafický a kartgrafický Výzkumný ústav lesníh hspdářství Výzkumný ústav maltvin Výzkumný ústav melirací a chrany půdy Výzkumný ústav pivvarský a sladařský Výzkumný ústav ptravinářský Výzkumný ústav pzemních staveb Výzkumný ústav práce a sciálních věcí Výzkumný ústav rstlinné výrby Výzkumný ústav Silva Tarucy pr krajinu a krasné zahradnictví Výzkumný ústav včelařský Výzkumný ústav vdhspdářský T.G.Masaryka Výzkumný ústav zemědělské eknmiky Výzkumný ústav zemědělské techniky Výzkumný ústav železniční Výzkumný ústav zemědělské techniky Ústav pr ekplitiku Ústav bytvé kultury Ústav jadernéh výzkumu Ústav práva a právní vědy Ústav technickéh rzvje a infrmací

4 Výzkum na vyských šklách základní výzkum Centra excelence (Výzkumné záměry) GAČR (Grantvá agentura České republiky) hdntí se pdle publikačních výstupů články v impaktvaných časpisech pdle Impact Factru články v recenzvaných časpisech mngrafie patenty sftware databáze 4

5 Výzkum na vyských šklách specifický výzkum Specifický výzkum výzkum prváděný za účasti studentů (včetně dktrandů) pdle specifickéh výzkumu dstává škla příspěvek ze státníh rzpčtu zapčítávají se publikace, pkud se dstanu d databáze uznávaných publikací (Web f Science) bhájené disertační práce citace (nikliv autcitace) zachycené v databázi (Web f Science) SGS ČVUT (Studentská grantvá sutěž) pr dktrandy a magisterské studenty hlavním řešitelem je dktrand jednleté i víceleté prjekty (každrčně se hdntí a event. upravují) 5

6 Výzkumné granty aplikvaný výzkum TAČR (Technlgická agentura České republiky) vědeckvýzkumná činnst pr pdnikatelské subjekty? brvý výzkum pr veřejnu správu Ministerstv dpravy Ministerstv kultury NAKI Ministerstv průmyslu a bchdu Ministerstv zemědělství NAZVA Ministerstv živtníh prstředí kraje? bce? vědeckvýzkumná činnst pr nevládní rganizace Česká kmra architektů? nadace Prgramy a prjekty s pdpru EU různé pdíly spluúčasti fndů EU fndy reginálníh rzvje sciální zemědělství ryblvu sudržnsti EU iniciativy EU INTERREG A - přeshraniční splupráce B - nadnárdní splupráce C - mezireginální splupráce ESPON Mnitrvací síť pr evrpské prstrvé plánvání 6

7 Hdncení vědeckvýzkumnéh výknu Rada vlády pr vědu, výzkum a invace Hdntící kritéria VVI činnsti bdy za publikace v časpisech impaktvaných neimpaktvaných recenzvaných mngrafie, dbrné knižní publikace příspěvek na knferenci evidvané ve WS uznaný patent, průmyslvý vzr autrizvaný sftware gegrafické díl uznanu metdiku hdncení každý kalendářní rk Hdncení vědeckvýzkumných pracvišť (univerzit, výzkumných ústavů) velmi dbré přednstní přidělvání grantů, 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů dbré přidělvání grantů, pdle mžnstí 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů ještě přijatelné mezené přidělvání grantů, částečné splufinancvání výzkumu z grantvých zdrjů slabé teaching university 7

8 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis I. publikační výsledky J recenzvaný dbrný článek Jimp impaktvaný WS JSC - SCOPUS Jneimp neimpaktvaný Jrec zařazený v Seznamu neimpaktvaných recenzvaných peridik ČR B dbrná kniha neperidická dbrná publikace rzsahu alespň 50 tištěných stran vlastníh textu bez ftgrafických, brazvých, mapvých apd. přílh vydaná tiskem neb elektrnicky a psuzená (recenzvaná) alespň jedním becně uznávaným dbrníkem z příslušnéh bru frmu lektrskéh psudku (ne však z pracviště autrů knihy) C D II. patenty kapitla v dbrné knize článek ve sbrníku kniha má jen editra neb v případech, kdy autr je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jak spluautr a je členem autrskéh klektivu má minimálně 2 strany - nikliv abstrakt neb rzšířený abstrakt je evidván v databázi Cnference Prceedings Citatin Index neb SCOPUS, má ISBN / ISSN P patent udělený patent, který chrání půvdní výsledky výzkumu a vývje, jež byly uskutečněny autrem neb týmem, jehž byl autr členem; za uplatněný výsledek tht druhu lze tedy pvažvat výsledek až v kamžiku vydání patentvé listiny

9 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis III. aplikvané výsledky Z Zplp plprvz; Ztech věřená technlgie ; Zdru drůda ; Zplem - plemen F vzry Fuzit užitný vzr Fprum průmyslvý vzr průmyslvě neb řemeslně vyrbený předmět, včetně sučástek určených k jeh sestavení d jednh slženéh výrbku, bal, úprava, grafický symbl a typgrafický znak G H N R prttypy, funkční vzrky předpisy, nrmy, strategie, kncepce metdiky, pstupy, mapy sftware Gprt prttyp Gfunk funkční vzrek Hleg výsledky prmítnuté d právních předpisů a nrem Hneleg výsledky prmítnuté d směrnic a předpisů nelegislativní pvahy Hknc výsledky prmítnuté d schválených strategických a kncepčních dkumentů rgánů státní správy Nmet certifikvaná metdika Nlec léčebný pstup Npam památkvý pstup Nmap specializvaná mapa s dbrným bsahem syntéza GIS infrmací ppřípadě i časvých (4D) a jejich suvislstí, získaných výzkumem území - např. gevědní mapy, mapy památkvých bjektů, archelgických lkalit, chráněných přírdních území, technických bjektů, mapy / plány velkých měřítek menších území (např. památkvých bjektů a areálů technických bjektů, archelgických lkalit a parků) včetně kmplexní dkumentace stavebně-histrických, urbanistických neb krajinářských průzkumů, ale např. i bilgických a přírdních jevů, histrických či splečenských suvislstí apd. V výzkumná zpráva V výzkumná zpráva Vsuhrn suhrnná výzkumná zpráva A audivizuální tvrba půvdní výsledek výzkumu, vývje a invací, elektrnické dkumenty (tj. dkumenty vydané puze ve frmě čitelné prstřednictvím příslušnéh technickéh zařízení, např. dkumenty vydané puze na CD / DVD, dkumenty dstupné puze prstřednictvím internetu neb webvá prezentace) E výstava uspřádání výstavy M knference uspřádání knference W wrkshp uspřádání wrkshpu O statní

10 Hdncení publikační činnsti

11 Sledvání výzkumu RIV Registr infrmací výsledcích CEP Centrální evidence prjektů pdprvaných ze státníh rzpčtu CEZ Centrální evidence výzkumných záměrů CTU-RAR Czech Technical University Research Activity Reprt 11

12 Výzkumné granty na FA d rku 2005 Pracviště Názvy grantů a prjektů získaných pr vědecku, výzkumnu, umělecku a další tvůrčí činnst Obdbí Ústav terie a dějin Mderná architektúra ak pamiatka: energeticky úsprná bnva architektury Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti Benedikt Ried: architekt mezi gtiku a renesancí Klektivní bydlení - utpie české architektury (GAČR - pstdktrský) Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti (GAČR) VCPD Industriální tpgrafie České republiky - nvé využití průmyslvéh dědictví jak sučásti nárdní a kulturní identity Interaktivní synptická databáze pr výuku dějin architektury (FRVŠ) 2010 Ústav památkvé péče Využití radinuklidů a inizujícíh záření Ústav urbanismu Obnva mimprdukčních funkcí zemědělské krajiny v prcesu kmplexních pzemkvých úprav Prměny architektury a urbanismu 2005 Invace metdiky a metdlgie zadávání územních plánů (BI prjekt pr státní správu) Sémantická analýza městskéh prstředí (GAČR - pstdktrský) Ústav prstrvéh Management udržitelnéh rzvje živtníh cyklu staveb, stavebních pdniků a území plánvání Uplatnění principů udržitelnéh rzvje v územním plánvání ESPON 4.1 Data Navigatr 2005 INTELCITIES Spatial Decncentratin f Ecnmic Land Use and Quality f Life in Eurpean Metrplitan Areas (SELMA) Principy a pravidla územníh plánvání Strategie pr reginální plycentrický urbánní systém v eknmické integrační zóně středvýchdní Evrpy Kncepce územníh plánvání a disparity v území POLYREG - Pdpra plycentrickéh reginálníh rzvje REPUS Plycentric system f East-Central Eurpe (EU INTERREG IIIB) POLYCE - Metrplisatin and Plycentric Develpment in Central Eurpe (ESPON) Hdntící simulační mdely prstrvéh utváření měst (GAČR) Ústav nsných knstr. Hdncení bezpečnsti a živtnsti staveb industriálníh dědictví (NAKI) Ústav stavitelství I Experimentální metdy prjektvání - nvé trendy v metdice návrhu architektnických a inženýrských děl Regenerace prefabrikvaných bjektů bytvých a bčanských staveb na nestabilizvaném pdlží 2005 Ústav navrhvání II Dutch Ladies zdrj: Velvyslanectví Nizzemskéh králvství 2008

13 Obhájené disertace v bru Architektura, stavitelství a technlgie ( ) Stárnutí staveb v knstrukčních a materiálvých suvislstech Plyfunkční dmy-integrace bydlení se zařízeními bčanskéh vybavení ve splečném bjektu Inteligentní skleněné fasády Zásady integrace bvdvé stěny terénu Architektura, knstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce Pdpra pr navrhvání vícepdlažních dřevstaveb Půdní vestavby Sprtvní stavby a energie-bazénvé stavby a metdika návrhu z hlediska energetické nárčnsti Vývjvé trendy výzkumu dvuplášťvých transparentních větraných fasád v rámci udržitelnéh rzvje Dvjité fasády s přirzeným pruděním vzduchu Kamenřez (draz stavební mechaniky v knstrukci histrických bluků) Kmplexní řešení prblematiky kamenných dlažeb v exteriéru Uplatnění technlgie XML v architektuře Funkce pzedníh věnce ve zděném bjektu Architektura vlných frem Knstrukce a materiály v divadelní architektuře Revitalizace stavební sustavy G 57 Recyklace kntaktních zateplvacích systémů s tepelným izlantem z pěnvéh plystyrenu Přírdní materiály v architektuře Uplatnění technlgie XML v architektuře dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil, CSc. dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. dc. Ing. Antnín Pkrný, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. dc. Ing. arch. Eduard Schleger prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. ing. arch. Henri Achten, PhD dc. Ing. Karel Lrenz, CSc prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. arch. Eduard Schleger dc. dr. ir. Henri Achten

14 Obhájené disertace v bru Dějiny architektury a památkvá péče ( ) Prstrvý vývj a architektura kláštera v Kladrubech d pčátku 18. stletí Operativní průzkum a dkumentace nemvitých památek Nvstavba v městském památkvém prstředí. Objekty 20. stletí na území městské památkvé rezervace včeských Budějvicích Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku Příspěvky k lkačnímu urbanismu centra západních Čech Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku One-span Ottman Bridges in Bsnia and Herzegvina Zahrady Rudlfa II. a jejich geneze Karel Teige a terie mderní architektury Malá šlechtická sídla v blasti jižních Čech d plviny 19. stletí, jejich záchrana, bnva a využití Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech Ing. arch. Milena Hauservá, CSc. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. prf. Ing. arch. Bhumil Fanta, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch.vladimír Šlapeta, DrSc. dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Skladba bytné části středvěké tvrze v Čechách. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Středvěká venkvská sakrální architektura na Kutnhrsku dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Prměny dmvní zástavby Trutnva a klních měst Ing. arch. Milena Hauservá, CSc Prnikání anglickéh parku d francuzské zahrady v českých zemích prf. Ing. arch. Vlček Středčeská mnastická architektura 13. a pčátku 14. stletí ve světle nvých bjevů prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc Archivní rešerše subru měšťanských dmů na Nvém Městě pražském Ing. arch. Milena Hauservá, CSc

15 Obhájené disertace v bru Architektura terie a tvrba ( ) Dům, který nebyl už nikdy pstaven dc. Ing. arch. Jan Štípek Kncept skupinvéh bydlení dc. Ing. arch. Jan Štípek Scénické světl ve výstavnictví dc. Ing. arch. Pavel Bednář, CSc. Digitální architektura dc. dr. ir. Henri Achten České a mravské pivvary stavební dědictví v kntextu histrie prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Aspekty rzlišení a hdncení kýče v architektuře dc. Ing. arch. Eva Fantvá, CSc. Sučasné tendence a předpkládaný vývj půdrysnéh a prstrvéh uspřádání administrativních budv dc. Ing. arch. Jan Štípek v suvislsti s vývjem infrmačních technlgií Architektura digitálníh věku prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Strategie architektnickéh návrhu dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Architektura v extrémním prstředí dc. Ing. arch. Michaëla Bržvá Tvůrčí prces architekta Jana Skla dc. Ing. arch. Fantvá Transfrmace industriální architektury prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Česká evrpská architektura 20.stletí prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Železniční dědictví - identifikace, hdncení a mžnsti nvéh využití prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Kmplexní péče seniry a sby s handicapem dc. Ing. arch. Šestákvá Typlgie hspice a suvisející prblematika dc. Ing. arch. Karel Fřtl Sciální a kulturní kntext v mderní architektuře dc. Ing. arch. Petr Suske Lázeňská péče trendy a prcedury dc. Ing. arch. Karel Fřtl Kncertní sály. prf. Ing. arch. Jan Bčan Mžnsti využití výrbních bjektů s uknčenu činnstí. dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Bezbariérvé a histrické bjekty dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Hvězdárny v Čechách, na Mravě a ve Slezsku. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil Vyjádření pdstatných hdnt firemní identity v architektuře dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Uplatnění terie fuzzy mnžin při analýze arch.tvrby A. Lse. dc. dr. ir. Henri Achten Metdy zkumání a interpretace architektury v sučasných pdmínkách prf. Ing. arch. Petr Urlich Architektura a zdraví dc. Ing. arch. Eduard Schleger Prvplán a utpie dc. Ing. arch. Petr Suske Nvé galerie prf. Ing. arch. Jan Bčan Architektnické řešení zpřístupnění vyských škl sbám se zdravtním pstižením: areál ČVUT v Praze - Dejvicích dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Obscure Object f Mdernism prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Bydlení senirů v kntextu stárnutí ppulace dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Vztah architektury a umění na příkladu bruselskéh pavilnu 1958 dc. Ing. arch. Ševčík

16 Obhájené disertace v bru Urbanismus a územní plánvání ( ) Cmparisn f the Urban Develpment between Prague and Taipei: Frm the cases f river Zeleň ve vývji našich histrických měst Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny Význam alejí v rázu a identitě krajiny Infrmace urbánním prstředí, jejich knceptualizace a kmunikace. Hdncení urbánníh prstředí z phledu jeh uživatele s využitím infrmačních technlgií Vývj prstrvéh uspřádání sídel a kulturní krajiny na Tábrsku v stletí Udržitelnst funkce bydlení v centru města z hlediska rle veřejné správy Regenerace městských brwnfields v České republice, Sktsku a Anglii Přírdní krajinné hdnty a identifikace jejich významu pr územní plánvání Gegrafický, kgnitivní a behavirální prstr v urbanismus a architektuře Opuštěné prstry a jejich přechdné využití jak urbanistická disciplina Územní studie v pdmínkách Prahy Vývj urbanistickej štruktúry města Žiliny v rkch GIS v územním plánvání. Návrh metdiky indikátrvéh hdncení udržitelnéh rzvje území Výuka urbanistických reginálních témat pr psílení pvědmí a aktivní účasti veřejnsti v územním plánvání. dc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. Ing. arch. Jitka Mejsnarvá dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Karel Marhld, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. dc. Ing. arch. Jan Jehlík dc. Ing. arch. Iv Oberstein, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Jan Jehlík prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc prf. ing. Petr Sklenička, CSc ing. arch. Jitka Mejsnarvá

17 Hdncení publikační činnsti https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/hdn/ Fakulta % pčet bdy FSv 22, , , FS 17, , , FEL 29, , , FJFI 18,11 984, , FA 1,32 122, , FD 2,16 330, , FBMI 2,38 246, , FIT 1,31 142, , KÚ 2,04 213, , MÚVS 0,13 13, , ÚTEF 3,25 211, , UCEEB 0,23 23, , RČVUT 0,01 0,510 16, VIC 0,04 4,550 85, IC 0,01 1,167 11,905 Celkem: 100, , ,081

18 Kmpnenta VVVS na ČVUT veřejný přístup pasivní 18

19 Kmpnenta VVVS na ČVUT interní přístup aktivní: všichni akademičtí pracvníci všichni dktrandi 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Průběh dktrskéh studia 24

25 25

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více