Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5"

Transkript

1 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5

2 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2

3 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění Ústav experimentální btaniky Ústav experimentální medicíny Ústav ftniky a elektrniky Ústav fyzikální chemie J. Heyrvskéh Ústav fyziky atmsféry Ústav fyziky plazmatu Ústav chemických prcesů Ústav infrmatiky Ústav jaderné fyziky Ústav makrmlekulární chemie Ústav mlekulární genetiky Ústav rganické chemie a bichemie Ústav pr česku literaturu Ústav pr sudbé dějiny Ústav pr hydrdynamiku Ústav státu a práva Ústav struktury a mechaniky hrnin Ústav teretické a aplikvané mechaniky Ústav terie infrmace a autmatizace Ústav termmechaniky Ústav živčišné fyzilgie a genetiky Scilgický ústav vyské škly výzkumné university Universita Karlva v Praze Masarykva universita Brn České vyské učení technické Vyská škla eknmická další výzkumné ústavy Výzkumný a vývjvý ústav dřevařský Výzkumný a zkušební vývjvý ústav Výzkumný ústav bezpečnsti práce Výzkumný ústav gedetický, tpgrafický a kartgrafický Výzkumný ústav lesníh hspdářství Výzkumný ústav maltvin Výzkumný ústav melirací a chrany půdy Výzkumný ústav pivvarský a sladařský Výzkumný ústav ptravinářský Výzkumný ústav pzemních staveb Výzkumný ústav práce a sciálních věcí Výzkumný ústav rstlinné výrby Výzkumný ústav Silva Tarucy pr krajinu a krasné zahradnictví Výzkumný ústav včelařský Výzkumný ústav vdhspdářský T.G.Masaryka Výzkumný ústav zemědělské eknmiky Výzkumný ústav zemědělské techniky Výzkumný ústav železniční Výzkumný ústav zemědělské techniky Ústav pr ekplitiku Ústav bytvé kultury Ústav jadernéh výzkumu Ústav práva a právní vědy Ústav technickéh rzvje a infrmací

4 Výzkum na vyských šklách základní výzkum Centra excelence (Výzkumné záměry) GAČR (Grantvá agentura České republiky) hdntí se pdle publikačních výstupů články v impaktvaných časpisech pdle Impact Factru články v recenzvaných časpisech mngrafie patenty sftware databáze 4

5 Výzkum na vyských šklách specifický výzkum Specifický výzkum výzkum prváděný za účasti studentů (včetně dktrandů) pdle specifickéh výzkumu dstává škla příspěvek ze státníh rzpčtu zapčítávají se publikace, pkud se dstanu d databáze uznávaných publikací (Web f Science) bhájené disertační práce citace (nikliv autcitace) zachycené v databázi (Web f Science) SGS ČVUT (Studentská grantvá sutěž) pr dktrandy a magisterské studenty hlavním řešitelem je dktrand jednleté i víceleté prjekty (každrčně se hdntí a event. upravují) 5

6 Výzkumné granty aplikvaný výzkum TAČR (Technlgická agentura České republiky) vědeckvýzkumná činnst pr pdnikatelské subjekty? brvý výzkum pr veřejnu správu Ministerstv dpravy Ministerstv kultury NAKI Ministerstv průmyslu a bchdu Ministerstv zemědělství NAZVA Ministerstv živtníh prstředí kraje? bce? vědeckvýzkumná činnst pr nevládní rganizace Česká kmra architektů? nadace Prgramy a prjekty s pdpru EU různé pdíly spluúčasti fndů EU fndy reginálníh rzvje sciální zemědělství ryblvu sudržnsti EU iniciativy EU INTERREG A - přeshraniční splupráce B - nadnárdní splupráce C - mezireginální splupráce ESPON Mnitrvací síť pr evrpské prstrvé plánvání 6

7 Hdncení vědeckvýzkumnéh výknu Rada vlády pr vědu, výzkum a invace Hdntící kritéria VVI činnsti bdy za publikace v časpisech impaktvaných neimpaktvaných recenzvaných mngrafie, dbrné knižní publikace příspěvek na knferenci evidvané ve WS uznaný patent, průmyslvý vzr autrizvaný sftware gegrafické díl uznanu metdiku hdncení každý kalendářní rk Hdncení vědeckvýzkumných pracvišť (univerzit, výzkumných ústavů) velmi dbré přednstní přidělvání grantů, 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů dbré přidělvání grantů, pdle mžnstí 100% financvání výzkumu z grantvých zdrjů ještě přijatelné mezené přidělvání grantů, částečné splufinancvání výzkumu z grantvých zdrjů slabé teaching university 7

8 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis I. publikační výsledky J recenzvaný dbrný článek Jimp impaktvaný WS JSC - SCOPUS Jneimp neimpaktvaný Jrec zařazený v Seznamu neimpaktvaných recenzvaných peridik ČR B dbrná kniha neperidická dbrná publikace rzsahu alespň 50 tištěných stran vlastníh textu bez ftgrafických, brazvých, mapvých apd. přílh vydaná tiskem neb elektrnicky a psuzená (recenzvaná) alespň jedním becně uznávaným dbrníkem z příslušnéh bru frmu lektrskéh psudku (ne však z pracviště autrů knihy) C D II. patenty kapitla v dbrné knize článek ve sbrníku kniha má jen editra neb v případech, kdy autr je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jak spluautr a je členem autrskéh klektivu má minimálně 2 strany - nikliv abstrakt neb rzšířený abstrakt je evidván v databázi Cnference Prceedings Citatin Index neb SCOPUS, má ISBN / ISSN P patent udělený patent, který chrání půvdní výsledky výzkumu a vývje, jež byly uskutečněny autrem neb týmem, jehž byl autr členem; za uplatněný výsledek tht druhu lze tedy pvažvat výsledek až v kamžiku vydání patentvé listiny

9 Hdncení publikační činnsti kód výsledku název výsledku upřesnění, ppis III. aplikvané výsledky Z Zplp plprvz; Ztech věřená technlgie ; Zdru drůda ; Zplem - plemen F vzry Fuzit užitný vzr Fprum průmyslvý vzr průmyslvě neb řemeslně vyrbený předmět, včetně sučástek určených k jeh sestavení d jednh slženéh výrbku, bal, úprava, grafický symbl a typgrafický znak G H N R prttypy, funkční vzrky předpisy, nrmy, strategie, kncepce metdiky, pstupy, mapy sftware Gprt prttyp Gfunk funkční vzrek Hleg výsledky prmítnuté d právních předpisů a nrem Hneleg výsledky prmítnuté d směrnic a předpisů nelegislativní pvahy Hknc výsledky prmítnuté d schválených strategických a kncepčních dkumentů rgánů státní správy Nmet certifikvaná metdika Nlec léčebný pstup Npam památkvý pstup Nmap specializvaná mapa s dbrným bsahem syntéza GIS infrmací ppřípadě i časvých (4D) a jejich suvislstí, získaných výzkumem území - např. gevědní mapy, mapy památkvých bjektů, archelgických lkalit, chráněných přírdních území, technických bjektů, mapy / plány velkých měřítek menších území (např. památkvých bjektů a areálů technických bjektů, archelgických lkalit a parků) včetně kmplexní dkumentace stavebně-histrických, urbanistických neb krajinářských průzkumů, ale např. i bilgických a přírdních jevů, histrických či splečenských suvislstí apd. V výzkumná zpráva V výzkumná zpráva Vsuhrn suhrnná výzkumná zpráva A audivizuální tvrba půvdní výsledek výzkumu, vývje a invací, elektrnické dkumenty (tj. dkumenty vydané puze ve frmě čitelné prstřednictvím příslušnéh technickéh zařízení, např. dkumenty vydané puze na CD / DVD, dkumenty dstupné puze prstřednictvím internetu neb webvá prezentace) E výstava uspřádání výstavy M knference uspřádání knference W wrkshp uspřádání wrkshpu O statní

10 Hdncení publikační činnsti

11 Sledvání výzkumu RIV Registr infrmací výsledcích CEP Centrální evidence prjektů pdprvaných ze státníh rzpčtu CEZ Centrální evidence výzkumných záměrů CTU-RAR Czech Technical University Research Activity Reprt 11

12 Výzkumné granty na FA d rku 2005 Pracviště Názvy grantů a prjektů získaných pr vědecku, výzkumnu, umělecku a další tvůrčí činnst Obdbí Ústav terie a dějin Mderná architektúra ak pamiatka: energeticky úsprná bnva architektury Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti Benedikt Ried: architekt mezi gtiku a renesancí Klektivní bydlení - utpie české architektury (GAČR - pstdktrský) Renesance a humanismus v Praze: struktury a suvislsti (GAČR) VCPD Industriální tpgrafie České republiky - nvé využití průmyslvéh dědictví jak sučásti nárdní a kulturní identity Interaktivní synptická databáze pr výuku dějin architektury (FRVŠ) 2010 Ústav památkvé péče Využití radinuklidů a inizujícíh záření Ústav urbanismu Obnva mimprdukčních funkcí zemědělské krajiny v prcesu kmplexních pzemkvých úprav Prměny architektury a urbanismu 2005 Invace metdiky a metdlgie zadávání územních plánů (BI prjekt pr státní správu) Sémantická analýza městskéh prstředí (GAČR - pstdktrský) Ústav prstrvéh Management udržitelnéh rzvje živtníh cyklu staveb, stavebních pdniků a území plánvání Uplatnění principů udržitelnéh rzvje v územním plánvání ESPON 4.1 Data Navigatr 2005 INTELCITIES Spatial Decncentratin f Ecnmic Land Use and Quality f Life in Eurpean Metrplitan Areas (SELMA) Principy a pravidla územníh plánvání Strategie pr reginální plycentrický urbánní systém v eknmické integrační zóně středvýchdní Evrpy Kncepce územníh plánvání a disparity v území POLYREG - Pdpra plycentrickéh reginálníh rzvje REPUS Plycentric system f East-Central Eurpe (EU INTERREG IIIB) POLYCE - Metrplisatin and Plycentric Develpment in Central Eurpe (ESPON) Hdntící simulační mdely prstrvéh utváření měst (GAČR) Ústav nsných knstr. Hdncení bezpečnsti a živtnsti staveb industriálníh dědictví (NAKI) Ústav stavitelství I Experimentální metdy prjektvání - nvé trendy v metdice návrhu architektnických a inženýrských děl Regenerace prefabrikvaných bjektů bytvých a bčanských staveb na nestabilizvaném pdlží 2005 Ústav navrhvání II Dutch Ladies zdrj: Velvyslanectví Nizzemskéh králvství 2008

13 Obhájené disertace v bru Architektura, stavitelství a technlgie ( ) Stárnutí staveb v knstrukčních a materiálvých suvislstech Plyfunkční dmy-integrace bydlení se zařízeními bčanskéh vybavení ve splečném bjektu Inteligentní skleněné fasády Zásady integrace bvdvé stěny terénu Architektura, knstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce Pdpra pr navrhvání vícepdlažních dřevstaveb Půdní vestavby Sprtvní stavby a energie-bazénvé stavby a metdika návrhu z hlediska energetické nárčnsti Vývjvé trendy výzkumu dvuplášťvých transparentních větraných fasád v rámci udržitelnéh rzvje Dvjité fasády s přirzeným pruděním vzduchu Kamenřez (draz stavební mechaniky v knstrukci histrických bluků) Kmplexní řešení prblematiky kamenných dlažeb v exteriéru Uplatnění technlgie XML v architektuře Funkce pzedníh věnce ve zděném bjektu Architektura vlných frem Knstrukce a materiály v divadelní architektuře Revitalizace stavební sustavy G 57 Recyklace kntaktních zateplvacích systémů s tepelným izlantem z pěnvéh plystyrenu Přírdní materiály v architektuře Uplatnění technlgie XML v architektuře dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil, CSc. dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc. dc. Ing. Antnín Pkrný, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. dc. Ing. arch. Eduard Schleger prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. Ing. Karel Lrenz, CSc. dc. ing. arch. Henri Achten, PhD dc. Ing. Karel Lrenz, CSc prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc dc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. prf. Ing. Milslav Pavlík, CSc, dc. Ing. arch. Eduard Schleger dc. dr. ir. Henri Achten

14 Obhájené disertace v bru Dějiny architektury a památkvá péče ( ) Prstrvý vývj a architektura kláštera v Kladrubech d pčátku 18. stletí Operativní průzkum a dkumentace nemvitých památek Nvstavba v městském památkvém prstředí. Objekty 20. stletí na území městské památkvé rezervace včeských Budějvicích Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku Příspěvky k lkačnímu urbanismu centra západních Čech Prstrvá struktura městskéh dmu v raném nvvěku One-span Ottman Bridges in Bsnia and Herzegvina Zahrady Rudlfa II. a jejich geneze Karel Teige a terie mderní architektury Malá šlechtická sídla v blasti jižních Čech d plviny 19. stletí, jejich záchrana, bnva a využití Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech Ing. arch. Milena Hauservá, CSc. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. prf. Ing. arch. Bhumil Fanta, CSc. prf. PhDr. Pavel Kalina, CSc prf. Ing. arch.vladimír Šlapeta, DrSc. dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Skladba bytné části středvěké tvrze v Čechách. prf. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Středvěká venkvská sakrální architektura na Kutnhrsku dc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Prměny dmvní zástavby Trutnva a klních měst Ing. arch. Milena Hauservá, CSc Prnikání anglickéh parku d francuzské zahrady v českých zemích prf. Ing. arch. Vlček Středčeská mnastická architektura 13. a pčátku 14. stletí ve světle nvých bjevů prf. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc Archivní rešerše subru měšťanských dmů na Nvém Městě pražském Ing. arch. Milena Hauservá, CSc

15 Obhájené disertace v bru Architektura terie a tvrba ( ) Dům, který nebyl už nikdy pstaven dc. Ing. arch. Jan Štípek Kncept skupinvéh bydlení dc. Ing. arch. Jan Štípek Scénické světl ve výstavnictví dc. Ing. arch. Pavel Bednář, CSc. Digitální architektura dc. dr. ir. Henri Achten České a mravské pivvary stavební dědictví v kntextu histrie prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Aspekty rzlišení a hdncení kýče v architektuře dc. Ing. arch. Eva Fantvá, CSc. Sučasné tendence a předpkládaný vývj půdrysnéh a prstrvéh uspřádání administrativních budv dc. Ing. arch. Jan Štípek v suvislsti s vývjem infrmačních technlgií Architektura digitálníh věku prf. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Strategie architektnickéh návrhu dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Architektura v extrémním prstředí dc. Ing. arch. Michaëla Bržvá Tvůrčí prces architekta Jana Skla dc. Ing. arch. Fantvá Transfrmace industriální architektury prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Česká evrpská architektura 20.stletí prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Železniční dědictví - identifikace, hdncení a mžnsti nvéh využití prf. Ing. arch. Tmáš Šenberger Kmplexní péče seniry a sby s handicapem dc. Ing. arch. Šestákvá Typlgie hspice a suvisející prblematika dc. Ing. arch. Karel Fřtl Sciální a kulturní kntext v mderní architektuře dc. Ing. arch. Petr Suske Lázeňská péče trendy a prcedury dc. Ing. arch. Karel Fřtl Kncertní sály. prf. Ing. arch. Jan Bčan Mžnsti využití výrbních bjektů s uknčenu činnstí. dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Bezbariérvé a histrické bjekty dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Hvězdárny v Čechách, na Mravě a ve Slezsku. prf. Ing. arch. Arnšt Navrátil Vyjádření pdstatných hdnt firemní identity v architektuře dc. Ing. arch. Michal Hlaváček Uplatnění terie fuzzy mnžin při analýze arch.tvrby A. Lse. dc. dr. ir. Henri Achten Metdy zkumání a interpretace architektury v sučasných pdmínkách prf. Ing. arch. Petr Urlich Architektura a zdraví dc. Ing. arch. Eduard Schleger Prvplán a utpie dc. Ing. arch. Petr Suske Nvé galerie prf. Ing. arch. Jan Bčan Architektnické řešení zpřístupnění vyských škl sbám se zdravtním pstižením: areál ČVUT v Praze - Dejvicích dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Obscure Object f Mdernism prf. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc Bydlení senirů v kntextu stárnutí ppulace dc. Ing. arch. Irena Šestákvá Vztah architektury a umění na příkladu bruselskéh pavilnu 1958 dc. Ing. arch. Ševčík

16 Obhájené disertace v bru Urbanismus a územní plánvání ( ) Cmparisn f the Urban Develpment between Prague and Taipei: Frm the cases f river Zeleň ve vývji našich histrických měst Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny Význam alejí v rázu a identitě krajiny Infrmace urbánním prstředí, jejich knceptualizace a kmunikace. Hdncení urbánníh prstředí z phledu jeh uživatele s využitím infrmačních technlgií Vývj prstrvéh uspřádání sídel a kulturní krajiny na Tábrsku v stletí Udržitelnst funkce bydlení v centru města z hlediska rle veřejné správy Regenerace městských brwnfields v České republice, Sktsku a Anglii Přírdní krajinné hdnty a identifikace jejich významu pr územní plánvání Gegrafický, kgnitivní a behavirální prstr v urbanismus a architektuře Opuštěné prstry a jejich přechdné využití jak urbanistická disciplina Územní studie v pdmínkách Prahy Vývj urbanistickej štruktúry města Žiliny v rkch GIS v územním plánvání. Návrh metdiky indikátrvéh hdncení udržitelnéh rzvje území Výuka urbanistických reginálních témat pr psílení pvědmí a aktivní účasti veřejnsti v územním plánvání. dc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. Ing. arch. Jitka Mejsnarvá dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Karel Marhld, CSc prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc. dc. Ing. arch. Ivan Vrel, CSc. dc. Ing. arch. Jan Jehlík dc. Ing. arch. Iv Oberstein, CSc. prf. Ing. arch. Mirslav Baše dc. Ing. arch. Jan Jehlík prf. Ing. arch. Karel Maier, CSc prf. ing. Petr Sklenička, CSc ing. arch. Jitka Mejsnarvá

17 Hdncení publikační činnsti https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/hdn/ Fakulta % pčet bdy FSv 22, , , FS 17, , , FEL 29, , , FJFI 18,11 984, , FA 1,32 122, , FD 2,16 330, , FBMI 2,38 246, , FIT 1,31 142, , KÚ 2,04 213, , MÚVS 0,13 13, , ÚTEF 3,25 211, , UCEEB 0,23 23, , RČVUT 0,01 0,510 16, VIC 0,04 4,550 85, IC 0,01 1,167 11,905 Celkem: 100, , ,081

18 Kmpnenta VVVS na ČVUT veřejný přístup pasivní 18

19 Kmpnenta VVVS na ČVUT interní přístup aktivní: všichni akademičtí pracvníci všichni dktrandi 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Průběh dktrskéh studia 24

25 25

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více