Program prevence rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program prevence rizikového chování"

Transkript

1 Program prevence rizikového chování školní rok OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce s vedením školy, vyučujícími, rodiči 8. Spolupráce se školním poradenským pracovištěm 9. Projekt (Ne)bezpečný internet 10. Prostředky k naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů 11. Prevence ve výuce dle ŠVP 12. Spolupráce s odborníky 13. Volnočasové aktivity a akce školy 14. Kontrola programu 1. Charakteristika školy SSZŠ je větší školou s třídami se sportovním zaměřením v každém ročníku. Celkem se zde vzdělává 455 žáků. Ve škole se pohybují děti z různého sociálního prostředí, což může vést ke vzniku mnoha rizikových faktorů, které ovlivňují osobnostní vývoj dětí a mohou narušit atmosféru v celém školním prostředí. Ve sportovních třídách se objevuje větší zaměřenost žáků na osobní výkony a úspěchy, které se mohou projevovat v častějších konfliktech mezi jednotlivci. Prevenci zaměříme na rozvoj komunikace a sebepoznání, řešení konfliktních situací, schopnost ubránit se manipulaci, zvládání stresu a práce s emocemi, utužování třídních kolektivů a dobré vztahy mezi žáky, plánování a využívání volného času, vrstevnický tlak. Základem bude důsledné respektování pravidel školního řádu a zapojení třídních učitelů do formování kolektivů. Prevence bude prolínat učivem v některých předmětech, dalšími aktivitami jednotlivých třídních kolektivů a volnočasovými aktivitami. 1

2 2. Cíl programu Program prevence má pomoci vytvořit ve škole podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tím pomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy. Velmi rizikovou skupinou jsou žáci s různými problémy (prospěch, specifické poruchy učení, chování, sebevědomí, tělesná postižení a jiné). Proto je u nich nezbytné vyzdvihovat silné stránky osobnosti a umožnit jim vyniknout, pochválit je. Tyto snahy se minou účinkem bez úzké spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga, rodičů a ostatních pedagogů. Krátkodobý cíl: realizovat projekt (Ne)bezpečný internet ve své třídě nebo svém předmětu (bezpečně na internetu, jeho rizika) zapojení celé školy včetně ŠD, ŠK, zjistit sociální klima v jednotlivých třídách a následná práce se třídami, zařazovat spoty ŠIK a digitální učební materiály do prevence tříd v třídnických půlhodinách Střednědobý cíl: ve spolupráci s výchovnou poradkyní 2. stupně se zaměřit na žáky SPUCH, u kterých hrozí zvýšené riziko výskytu sociálně-patologických jevů (žák, který má problémy v učení, může sklouznout k nežádoucímu chování). posílit čtenářskou gramotnost Dlouhodobý cíl: vytvořit příznivé sociální klima ve škole (pocit důvěry, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a stresu), zaměřit se i na klima v prostředí sborovny. 3. Výchozí dokumenty Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 21291/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj /

3 Národní strategie protidrogové politiky na období Vnitřní směrnice Školní řád 4. Cílová skupina Program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy. Celkem se jedná o 455 žáků. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v 21 třídě, 6 odděleních školní družiny a 2 oddělení školního klubu. Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují program, jsou uvedeni v následujícím odstavci. 5. Personální zajištění Na realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci: třída třídní učitelé netřídní učitelé 1. A Mgr. Jitka Micalová Mgr. Pavel Škramlík ředitel školy 1. B Mgr. Helena Záděrová VP I. st. Mgr. Jan Podlena zástupce ředitele 1. C Mgr. Helena Hilasová Mgr. Jaroslava Ledererová MS I. st. 2. A Karolína Hlavsová Mgr. Radek Martinák 2. B Mgr. Martina Durinová Bc. Pavel Šiktanc - ICT 2. C Mgr. Jana Zemčíková Mgr. Jitka Rybolová 3. A Mgr. Helena Zamazalová Mgr. Dagmar Hrdinová 3. B Mgr. Petra Michalcová Bc. Hana Potrebuješová 3. C Mgr. Lenka Radošová Mgr. Jaroslava Stejskalová 4. A Mgr. Romana Martináková Bc. Martin Severa 4. B Mgr. Alena Chrenková Školní poradenské pracoviště 5. A Mgr. Dana Nekvindová Mgr. Kateřina Králíčková 5. B Mgr. Jana Štafová Vychovatelky 6. A Mgr. Zuzana Vimrová Dana Poláková vedoucí vychovatelka 6. B Mgr. Miluše Džuberová - metodik prevence Helena Platilová 7. A Ing. Hana Nováková Vlaďka Kašťáková 7. B Mgr. Zdeněk Kóňa - MS II. st. Jana Panochová 8. A Mgr. Kateřina Polívková VP II. st. Helena Fisenková 8. B Marcela Vojtíšková Beregsásiová Klára 9. A Mgr. Roman Havlíček zájmová činnost Kateřina Chalupná 9. B Petra Skotnicová Městková Zuzana asistentka 6. Prostorové zajištění Na škole se k výchovně vzdělávacímu procesu využívá 22 kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky, školní knihovna, cvičná kuchyňka, IAU, 6 oddělení školní družiny, 2 oddělení školního klubu a školní poradenské pracoviště. Škola má také 3 vlastní tělocvičny a nově vybudované hřiště. Vybavení učeben odpovídá danému účelu. Informace, například ze zdravovědy a první pomoci, o šikaně, dopravní bezpečnosti, problémech učení, drogách, alkoholu, kouření apod., mohou žáci i rodiče získat na preventivní nástěnce v 1. patře a na webových stránkách školy. 3

4 7. Spolupráce s vedením školy, vyučujícími a rodiči metodik prevence spolupracuje s vedením školy na základě programu metodik prevence spolupracuje s vedoucím školního poradenského pracoviště preventivní program je zařazen do plánu školy ředitel školy seznámí rodiče prostřednictvím poradního sboru rodičů s preventivním programem spolupráce vyučujících s metodikem prevence, výchovným poradcem, vedoucím ŠPP a rodiči (specifické poruchy, projevy rizikového chování) TU a všichni vyučující mohou řešení výchovných problémů konzultovat s metodikem prevence a výchovnými poradkyněmi všichni vyučující dodržují dohodnuté postupy při nálezu alkoholu a OPL, konzumaci tabákových výrobků, alkoholu a OPL, šetření šikany, které jsou vyvěšeny ve sborovně školy všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na plnění programu prevence rizikového chování účast rodičů na akcích školy a v rodičovské kavárně účast rodičů na vyučování (ukázkové hodiny, účast na výletech a exkurzích) rodiče jsou seznámeni s možností konzultace, zprostředkování odborné pomoci a důležitými telefonními kontakty 8. Spolupráce se školním poradenským pracovištěm Součástí školy je také školní poradenské pracoviště, které poskytuje odborné služby učitelům, žákům a jejich rodičům, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 72/2005 ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 116/2011 Sb.). Součástí ŠPP je poradenský tým školy, který tvoří vedoucí ŠPP, školní metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň, výchovný poradce pro II. stupeň a další speciální pedagog. Poradenský tým školy se schází v pravidelných intervalech a podle potřeby řeší resp. nabízí pomoc při problémových nebo krizových situacích. 9. Projekt (Ne)bezpečný internet V letošním školním roce se zaměříme na klady a zápory internetu. Různými formami přiměřenými věku dětí si internet osaháme z různých úhlů pohledu. Projekt bude realizován třemi směry jako třídní aktivity v jednotlivých kolektivech pod vedením třídních učitelů, ve vybraných předmětech pod vedením netřídních učitelů a v rámci aktivit mimo vyučování pod vedením vychovatelek ve školní družině a klubu. třída aktivita zajišťuje 1. A Mobilní telefon bezpečné volání a přijímání hovorů J. Micalová 1. B Mobilní telefon bezpečné volání a přijímání hovorů M. Durinová 1. C Chraň si své heslo H. Hilasová 2. A Je internet bezpečný? K. Hlavsová 2. B Mohu ti věřit? M. Durinová 2. C Píši si na netu s opravdovým kamarádem = vrstevníkem? J. Zemčíková 4

5 3. A, B Pozitivní a negativní vliv internetu H. Zamazalová P. Michalcová 3. C Internetové bankovnictví a jeho nebezpečí L. Radošová 4. A, B Rizika svévolného natáčení na mobil Facebook je tento způsob komunikace pro mne? 5. A, B Facebook - hry R. Martináková A. Chrenková D. Nekvindová J. Štafová 6. A Rizika sociálních sítí komunikace, ochrana soukromí Z. Vimrová 6. B Důvěřuj, ale prověřuj, proč je nebezpečná kyberšikana M. Džuberová. 7. A Neověřené zdroje na internetu, kyberšikana H. Nováková 7. B Jak teroristé zneužívají internet Z. Kóňa 8. A Kyberšikana ochraňuj sebe i své blízké K. Polívková 8. B Seznamka na internetu, úskalí Facebooku M. Vojtíšková 9. A Kritický přístup k internetovým informacím R. Havlíček 9. B Důvěryhodnost internetových zdrojů P. Skotnicová 8.,9. ročník Bill Gates, sociální sítě J. Ledererová Jak předcházet riziku nakupování na internetu P. Šiktanc Internetové efektní pokusy a výbuchy R. Martinák 8. ročník Úskalí užívání internetových slovníků a překladačů J. Rybolová Srovnání internetových a tištěných médií z hlediska pravdivosti D. Hrdinová Stahování free hudby může být nebezpečné H. Potrebuješová Internetové sázení M. Severa Školní družina Jak využíváme internet u nás doma, nástrahy na internetu na co musíme dávat pozor Vychovatelky ŠD Školní klub Riziko sociálních sítí, ochrana soukromí Vychovatelka ŠK 10. Prostředky k naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů Akce nebo činnost Výjezdy třídních kolektivů ročníku (posílení komunikace a vztahů ve třídách, OSV, nácvik řešení konfliktních situací, zvládání stresu, posílení zdravého sebevědomí, aktivní (sportovní) využití volného času Provést v jednotlivých třídách sociometrické šetření (6. 8. ročníky), klima třídy (9. ročníky) zjistit skladbu třídy, oblíbenost, vlivy ve třídě, izolaci jednotlivců, Preventista ve třídě setkání se žáky ročníku na určené téma (šikana její znaky a důsledky, kyberšikana, kouření, alkohol, drogy, vztahy ve třídě, vulgární chování, ničení majetku a trestní odpovědnost, osobní bezpečí, ) zodpovídá TU, září, říjen TU, konec listopadu metodik prevence, průběžně 5

6 Prevence v třídnické půlhodině využití digitálních učebních materiálů (na intranetu): Nebezpečí kolem nás Vztahy a spolupráce Komunikace Kdo jsem Tolerance, xenofobie Legální drogy (alkohol a kouření) Drogy Násilí Šikanování Právo a zákon Prevence v třídnické půlhodině využití ŠIK (www.sikcz.cz) preventivní spoty na vybrané téma a následná diskuse, příp. krátkého videa ze života třídy Hra Cesta labyrintem města (mapování vztahů v kolektivu, postavení žáků SPUCH) Čteme mladším spolužákům Vzdělávání učitelů odborná literatura v učitelské knihovně, DVPP, semináře pro pedagogický sbor Posilovat mezitřídní a meziročníkovou spolupráci a komunikaci mezi žáky (školní projektové dny oborový den, anglický den, Projekt Jak se (ne)stát závislákem pro vybrané ročníky na vybraná témata Výlety a exkurze, školy v přírodě (posílení pozitivních vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací, spolupráce, ) Týden výletů v závěru školního roku pro ročník): 6. ročník mezigenerační vztahy (MŠ, domov pro seniory, dětský domov, ) 7. ročník beseda s odborníkem (lékař, hasič, policie, pracovní krizové linky, osobní trenér, záchranář, 8. ročník exkurze na odborné pracoviště (Institut EU a viz 7. ročník) 9. ročník drogy a osobní bezpečí (návštěva speciálního pracoviště K centrum, hygienická stanice, ) Spolupráce s Městskou policií Litvínov na dané téma pro třídu Informace pro žáky na nástěnce prevence rizikového chování a její pravidelná aktualizace spolupráce a podpora školního žákovského parlamentu, příspěvky do školního časopisu OKO, Sportovky a Radnice Projekt Ochrana člověka za mimořádných situací Do výuky a výchovy pravidelně zařazovat prvky sebehodnocení žáků, vést žáky k sebehodnocení uplynulého měsíce, plánování času práce s kalendáriem v ŽK TU min. 1x za pololetí TU min. 1x za pololetí ŠPP, TU TU 2. st. všichni vyučující průběžně všichni vyučující ŠPP TU TU metodik prevence, TU metodik prevence redakční rada, vedení parlamentu TU, Nováková TU, vyučující 6

7 11. Prevence ve výuce dle ŠVP ročník předmět výstup nebo učivo 1. společnost chová se bezpečně cestou do školy využije bezpečná místa pro hru, trávení volné času projeví vhodným chováním vztah ke zdraví 2. společnost příroda odmítne komunikaci s cizí osobou požádá o pomoc pro sebe i pro jiné popíše nebezpečí různého charakteru dramatizuje modelovou situaci setkání s cizím člověkem 3. společnost příroda popíše komunikaci s operátory tísňových linek uplatní bezpečné a ohleduplné chování v dopravních prostředcích rozpozná vliv reklamy 4. příroda vyhodnotí dopravní situaci, vyvodí z ní adekvátní chování jako chodec a cyklista předchází rizikovým situacím v dopravě ztvární způsoby odmítání návykových látek OSV rozliší vhodné a nevhodné formy komunikace rozvíjí smysl pro spravedlnost a zodpovědnost osvojuje si chování podporující dobré vztahy, empatii 5. příroda aplikuje základní hygienické a preventivní postupy prokáže schopnost se účinně ochránit společnost vysvětlí, jak reklamovat zboží zhodnotí chování, které porušuje lidská práva informatika kriticky posuzuje důvěryhodnost informací 6. OSV přírodopis VkO respektuje názorovou odlišnost spolužáků houby respektuje národnostní menšiny vytvoří dokumentaci o vandalském chování zeměpis VkO angličtina etická v. zeměpis matematika VkZ vysvětlí význam záchranného systému objasní přínos a nebezpečí působení reklamy a médií na člověka rozpozná projev rasistického a xenofobního chování respektuje kulturní odlišnosti řeší vybrané mezilidské situace uvědomuje si rizika spojená se sociálními sítěmi rozlišuje manipulační působení médií porovná světová náboženství a kulturní odlišnosti řeší slovní úlohy procenta úvěrů, půjček posoudí význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli přejímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování uplatní osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni (alkohol, zbraně, patologické hráčství, práce s počítačem) zdůvodní rizika zneužívání návykových látek vyhodnotí možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, poskytne adekvátní 1. pomoc rozhodne, jak se chovat v situacích ohrožení zdraví a v rizikovém prostředí 7

8 9. přírodopis angličtina dějepis chemie čeština vysvětlí závažnost pohlavních nemocí popíše vlastnosti a charakter osob (šikana) porovná fašizmus a komunismus porovná poměr fašizmu k Židům a Romům etanol, aceton, toluen, drogy, léčiva kriticky zhodnotí důvěryhodnost informací v masmédiích 12. Spolupráce s odborníky Pedagogicko-psychologická poradna Most, Litvínov Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje projekt Záchranný kruh Městská policie Litvínov Policie ČR OSPOD Litvínov 13. Volnočasové aktivity Aktivní trávení volného času za přiměřeného dohledu nebo vedení kvalifikovaných vedoucích vždy působí jako účinná prevence rizikového chování. Činnost školní družiny a školního klubu: Volnočasové aktivity jsou ve školní družině zpracovány tak, aby plnily funkci relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovnou. Zájmové útvary: Další oblastí, ve které se škola podílí na organizaci aktivního trávení volného času dětí mimo vyučování, jsou zájmové útvary. Ty jsou pro žáky školy poskytovány bezplatně. Přehled kroužků: kroužek vedoucí kroužek vedoucí Golf 1.,2. roč. Podlena Literárně dramatický Radošová Golf Podlena florbal Severa Ruční dovednosti Poláková Volejbal Michalcová, Durinová Vaření Poláková, Platilová Aerobic pro malé Platilová Programování pro děti Šiktanc Přírodopisný Nováková NJ hrou Nováková Cvičení s batolaty Vadlejchová Anglický jazyk Ledererová Badminton Havlíček Matematika Džuberová Šprtec Panochová Matematika Vimrová Výtvarný, keramika Polívková Doučování z němčiny Nováková Taneční Beregsásiová Mažoretky Vojtíšková Šachy Bakajsa Televiz. zpravodajství Šiktanc Hrátky s písmenky Stejskalová Akce školy: Zahradní slavnost Vánoce v naší škole vánoční soutěž, zpívání u stromečku, jarmark, besídky ve třídách Pálení čarodějnic 8

9 Dětský sportovní den Sportovní kurzy lyžařský (7. roč.), turistický (8. roč.), vodácký (9. roč.) 14. Kontrola programu Kontrola a hodnocení programu budou probíhat ve třech úrovních: 1. Po skončení aktivity z projektu (NE)bezpečný internet, využití spotu ze ŠIK, DUMu nebo jeho části, realizovaného výstupu učiva podle ŠvP, sociometrického šetření, výletu s preventivní tématikou, ostatní akce (exkurze, beseda, spolupráce s městskou policií, ) zapíše garant akce do etk do denních poznámek: prevence aktivita 2. Čtvrtletně se bude scházet preventivní tým ve složení: ŘŠ, vedoucí ŠPP, metodik prevence k průběžnému hodnocení plnění programu. 3. Výroční hodnocení provede metodik prevence na základě podkladů od TU a ostatních pedagogických pracovníků. Platnost: od Zpracovala metodička prevence SSZŠ: Mgr. Miluše. Džuberová Mgr. Pavel Škramlík ředitel školy 9

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/2015 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více