Program prevence rizikového chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program prevence rizikového chování"

Transkript

1 Program prevence rizikového chování školní rok OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce s vedením školy, vyučujícími, rodiči 8. Spolupráce se školním poradenským pracovištěm 9. Projekt (Ne)bezpečný internet 10. Prostředky k naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů 11. Prevence ve výuce dle ŠVP 12. Spolupráce s odborníky 13. Volnočasové aktivity a akce školy 14. Kontrola programu 1. Charakteristika školy SSZŠ je větší školou s třídami se sportovním zaměřením v každém ročníku. Celkem se zde vzdělává 455 žáků. Ve škole se pohybují děti z různého sociálního prostředí, což může vést ke vzniku mnoha rizikových faktorů, které ovlivňují osobnostní vývoj dětí a mohou narušit atmosféru v celém školním prostředí. Ve sportovních třídách se objevuje větší zaměřenost žáků na osobní výkony a úspěchy, které se mohou projevovat v častějších konfliktech mezi jednotlivci. Prevenci zaměříme na rozvoj komunikace a sebepoznání, řešení konfliktních situací, schopnost ubránit se manipulaci, zvládání stresu a práce s emocemi, utužování třídních kolektivů a dobré vztahy mezi žáky, plánování a využívání volného času, vrstevnický tlak. Základem bude důsledné respektování pravidel školního řádu a zapojení třídních učitelů do formování kolektivů. Prevence bude prolínat učivem v některých předmětech, dalšími aktivitami jednotlivých třídních kolektivů a volnočasovými aktivitami. 1

2 2. Cíl programu Program prevence má pomoci vytvořit ve škole podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tím pomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy. Velmi rizikovou skupinou jsou žáci s různými problémy (prospěch, specifické poruchy učení, chování, sebevědomí, tělesná postižení a jiné). Proto je u nich nezbytné vyzdvihovat silné stránky osobnosti a umožnit jim vyniknout, pochválit je. Tyto snahy se minou účinkem bez úzké spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga, rodičů a ostatních pedagogů. Krátkodobý cíl: realizovat projekt (Ne)bezpečný internet ve své třídě nebo svém předmětu (bezpečně na internetu, jeho rizika) zapojení celé školy včetně ŠD, ŠK, zjistit sociální klima v jednotlivých třídách a následná práce se třídami, zařazovat spoty ŠIK a digitální učební materiály do prevence tříd v třídnických půlhodinách Střednědobý cíl: ve spolupráci s výchovnou poradkyní 2. stupně se zaměřit na žáky SPUCH, u kterých hrozí zvýšené riziko výskytu sociálně-patologických jevů (žák, který má problémy v učení, může sklouznout k nežádoucímu chování). posílit čtenářskou gramotnost Dlouhodobý cíl: vytvořit příznivé sociální klima ve škole (pocit důvěry, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a stresu), zaměřit se i na klima v prostředí sborovny. 3. Výchozí dokumenty Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 21291/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj /

3 Národní strategie protidrogové politiky na období Vnitřní směrnice Školní řád 4. Cílová skupina Program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy. Celkem se jedná o 455 žáků. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v 21 třídě, 6 odděleních školní družiny a 2 oddělení školního klubu. Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují program, jsou uvedeni v následujícím odstavci. 5. Personální zajištění Na realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci: třída třídní učitelé netřídní učitelé 1. A Mgr. Jitka Micalová Mgr. Pavel Škramlík ředitel školy 1. B Mgr. Helena Záděrová VP I. st. Mgr. Jan Podlena zástupce ředitele 1. C Mgr. Helena Hilasová Mgr. Jaroslava Ledererová MS I. st. 2. A Karolína Hlavsová Mgr. Radek Martinák 2. B Mgr. Martina Durinová Bc. Pavel Šiktanc - ICT 2. C Mgr. Jana Zemčíková Mgr. Jitka Rybolová 3. A Mgr. Helena Zamazalová Mgr. Dagmar Hrdinová 3. B Mgr. Petra Michalcová Bc. Hana Potrebuješová 3. C Mgr. Lenka Radošová Mgr. Jaroslava Stejskalová 4. A Mgr. Romana Martináková Bc. Martin Severa 4. B Mgr. Alena Chrenková Školní poradenské pracoviště 5. A Mgr. Dana Nekvindová Mgr. Kateřina Králíčková 5. B Mgr. Jana Štafová Vychovatelky 6. A Mgr. Zuzana Vimrová Dana Poláková vedoucí vychovatelka 6. B Mgr. Miluše Džuberová - metodik prevence Helena Platilová 7. A Ing. Hana Nováková Vlaďka Kašťáková 7. B Mgr. Zdeněk Kóňa - MS II. st. Jana Panochová 8. A Mgr. Kateřina Polívková VP II. st. Helena Fisenková 8. B Marcela Vojtíšková Beregsásiová Klára 9. A Mgr. Roman Havlíček zájmová činnost Kateřina Chalupná 9. B Petra Skotnicová Městková Zuzana asistentka 6. Prostorové zajištění Na škole se k výchovně vzdělávacímu procesu využívá 22 kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky, školní knihovna, cvičná kuchyňka, IAU, 6 oddělení školní družiny, 2 oddělení školního klubu a školní poradenské pracoviště. Škola má také 3 vlastní tělocvičny a nově vybudované hřiště. Vybavení učeben odpovídá danému účelu. Informace, například ze zdravovědy a první pomoci, o šikaně, dopravní bezpečnosti, problémech učení, drogách, alkoholu, kouření apod., mohou žáci i rodiče získat na preventivní nástěnce v 1. patře a na webových stránkách školy. 3

4 7. Spolupráce s vedením školy, vyučujícími a rodiči metodik prevence spolupracuje s vedením školy na základě programu metodik prevence spolupracuje s vedoucím školního poradenského pracoviště preventivní program je zařazen do plánu školy ředitel školy seznámí rodiče prostřednictvím poradního sboru rodičů s preventivním programem spolupráce vyučujících s metodikem prevence, výchovným poradcem, vedoucím ŠPP a rodiči (specifické poruchy, projevy rizikového chování) TU a všichni vyučující mohou řešení výchovných problémů konzultovat s metodikem prevence a výchovnými poradkyněmi všichni vyučující dodržují dohodnuté postupy při nálezu alkoholu a OPL, konzumaci tabákových výrobků, alkoholu a OPL, šetření šikany, které jsou vyvěšeny ve sborovně školy všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na plnění programu prevence rizikového chování účast rodičů na akcích školy a v rodičovské kavárně účast rodičů na vyučování (ukázkové hodiny, účast na výletech a exkurzích) rodiče jsou seznámeni s možností konzultace, zprostředkování odborné pomoci a důležitými telefonními kontakty 8. Spolupráce se školním poradenským pracovištěm Součástí školy je také školní poradenské pracoviště, které poskytuje odborné služby učitelům, žákům a jejich rodičům, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 72/2005 ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 116/2011 Sb.). Součástí ŠPP je poradenský tým školy, který tvoří vedoucí ŠPP, školní metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň, výchovný poradce pro II. stupeň a další speciální pedagog. Poradenský tým školy se schází v pravidelných intervalech a podle potřeby řeší resp. nabízí pomoc při problémových nebo krizových situacích. 9. Projekt (Ne)bezpečný internet V letošním školním roce se zaměříme na klady a zápory internetu. Různými formami přiměřenými věku dětí si internet osaháme z různých úhlů pohledu. Projekt bude realizován třemi směry jako třídní aktivity v jednotlivých kolektivech pod vedením třídních učitelů, ve vybraných předmětech pod vedením netřídních učitelů a v rámci aktivit mimo vyučování pod vedením vychovatelek ve školní družině a klubu. třída aktivita zajišťuje 1. A Mobilní telefon bezpečné volání a přijímání hovorů J. Micalová 1. B Mobilní telefon bezpečné volání a přijímání hovorů M. Durinová 1. C Chraň si své heslo H. Hilasová 2. A Je internet bezpečný? K. Hlavsová 2. B Mohu ti věřit? M. Durinová 2. C Píši si na netu s opravdovým kamarádem = vrstevníkem? J. Zemčíková 4

5 3. A, B Pozitivní a negativní vliv internetu H. Zamazalová P. Michalcová 3. C Internetové bankovnictví a jeho nebezpečí L. Radošová 4. A, B Rizika svévolného natáčení na mobil Facebook je tento způsob komunikace pro mne? 5. A, B Facebook - hry R. Martináková A. Chrenková D. Nekvindová J. Štafová 6. A Rizika sociálních sítí komunikace, ochrana soukromí Z. Vimrová 6. B Důvěřuj, ale prověřuj, proč je nebezpečná kyberšikana M. Džuberová. 7. A Neověřené zdroje na internetu, kyberšikana H. Nováková 7. B Jak teroristé zneužívají internet Z. Kóňa 8. A Kyberšikana ochraňuj sebe i své blízké K. Polívková 8. B Seznamka na internetu, úskalí Facebooku M. Vojtíšková 9. A Kritický přístup k internetovým informacím R. Havlíček 9. B Důvěryhodnost internetových zdrojů P. Skotnicová 8.,9. ročník Bill Gates, sociální sítě J. Ledererová Jak předcházet riziku nakupování na internetu P. Šiktanc Internetové efektní pokusy a výbuchy R. Martinák 8. ročník Úskalí užívání internetových slovníků a překladačů J. Rybolová Srovnání internetových a tištěných médií z hlediska pravdivosti D. Hrdinová Stahování free hudby může být nebezpečné H. Potrebuješová Internetové sázení M. Severa Školní družina Jak využíváme internet u nás doma, nástrahy na internetu na co musíme dávat pozor Vychovatelky ŠD Školní klub Riziko sociálních sítí, ochrana soukromí Vychovatelka ŠK 10. Prostředky k naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů Akce nebo činnost Výjezdy třídních kolektivů ročníku (posílení komunikace a vztahů ve třídách, OSV, nácvik řešení konfliktních situací, zvládání stresu, posílení zdravého sebevědomí, aktivní (sportovní) využití volného času Provést v jednotlivých třídách sociometrické šetření (6. 8. ročníky), klima třídy (9. ročníky) zjistit skladbu třídy, oblíbenost, vlivy ve třídě, izolaci jednotlivců, Preventista ve třídě setkání se žáky ročníku na určené téma (šikana její znaky a důsledky, kyberšikana, kouření, alkohol, drogy, vztahy ve třídě, vulgární chování, ničení majetku a trestní odpovědnost, osobní bezpečí, ) zodpovídá TU, září, říjen TU, konec listopadu metodik prevence, průběžně 5

6 Prevence v třídnické půlhodině využití digitálních učebních materiálů (na intranetu): Nebezpečí kolem nás Vztahy a spolupráce Komunikace Kdo jsem Tolerance, xenofobie Legální drogy (alkohol a kouření) Drogy Násilí Šikanování Právo a zákon Prevence v třídnické půlhodině využití ŠIK (www.sikcz.cz) preventivní spoty na vybrané téma a následná diskuse, příp. krátkého videa ze života třídy Hra Cesta labyrintem města (mapování vztahů v kolektivu, postavení žáků SPUCH) Čteme mladším spolužákům Vzdělávání učitelů odborná literatura v učitelské knihovně, DVPP, semináře pro pedagogický sbor Posilovat mezitřídní a meziročníkovou spolupráci a komunikaci mezi žáky (školní projektové dny oborový den, anglický den, Projekt Jak se (ne)stát závislákem pro vybrané ročníky na vybraná témata Výlety a exkurze, školy v přírodě (posílení pozitivních vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací, spolupráce, ) Týden výletů v závěru školního roku pro ročník): 6. ročník mezigenerační vztahy (MŠ, domov pro seniory, dětský domov, ) 7. ročník beseda s odborníkem (lékař, hasič, policie, pracovní krizové linky, osobní trenér, záchranář, 8. ročník exkurze na odborné pracoviště (Institut EU a viz 7. ročník) 9. ročník drogy a osobní bezpečí (návštěva speciálního pracoviště K centrum, hygienická stanice, ) Spolupráce s Městskou policií Litvínov na dané téma pro třídu Informace pro žáky na nástěnce prevence rizikového chování a její pravidelná aktualizace spolupráce a podpora školního žákovského parlamentu, příspěvky do školního časopisu OKO, Sportovky a Radnice Projekt Ochrana člověka za mimořádných situací Do výuky a výchovy pravidelně zařazovat prvky sebehodnocení žáků, vést žáky k sebehodnocení uplynulého měsíce, plánování času práce s kalendáriem v ŽK TU min. 1x za pololetí TU min. 1x za pololetí ŠPP, TU TU 2. st. všichni vyučující průběžně všichni vyučující ŠPP TU TU metodik prevence, TU metodik prevence redakční rada, vedení parlamentu TU, Nováková TU, vyučující 6

7 11. Prevence ve výuce dle ŠVP ročník předmět výstup nebo učivo 1. společnost chová se bezpečně cestou do školy využije bezpečná místa pro hru, trávení volné času projeví vhodným chováním vztah ke zdraví 2. společnost příroda odmítne komunikaci s cizí osobou požádá o pomoc pro sebe i pro jiné popíše nebezpečí různého charakteru dramatizuje modelovou situaci setkání s cizím člověkem 3. společnost příroda popíše komunikaci s operátory tísňových linek uplatní bezpečné a ohleduplné chování v dopravních prostředcích rozpozná vliv reklamy 4. příroda vyhodnotí dopravní situaci, vyvodí z ní adekvátní chování jako chodec a cyklista předchází rizikovým situacím v dopravě ztvární způsoby odmítání návykových látek OSV rozliší vhodné a nevhodné formy komunikace rozvíjí smysl pro spravedlnost a zodpovědnost osvojuje si chování podporující dobré vztahy, empatii 5. příroda aplikuje základní hygienické a preventivní postupy prokáže schopnost se účinně ochránit společnost vysvětlí, jak reklamovat zboží zhodnotí chování, které porušuje lidská práva informatika kriticky posuzuje důvěryhodnost informací 6. OSV přírodopis VkO respektuje názorovou odlišnost spolužáků houby respektuje národnostní menšiny vytvoří dokumentaci o vandalském chování zeměpis VkO angličtina etická v. zeměpis matematika VkZ vysvětlí význam záchranného systému objasní přínos a nebezpečí působení reklamy a médií na člověka rozpozná projev rasistického a xenofobního chování respektuje kulturní odlišnosti řeší vybrané mezilidské situace uvědomuje si rizika spojená se sociálními sítěmi rozlišuje manipulační působení médií porovná světová náboženství a kulturní odlišnosti řeší slovní úlohy procenta úvěrů, půjček posoudí význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli přejímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování uplatní osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni (alkohol, zbraně, patologické hráčství, práce s počítačem) zdůvodní rizika zneužívání návykových látek vyhodnotí možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, poskytne adekvátní 1. pomoc rozhodne, jak se chovat v situacích ohrožení zdraví a v rizikovém prostředí 7

8 9. přírodopis angličtina dějepis chemie čeština vysvětlí závažnost pohlavních nemocí popíše vlastnosti a charakter osob (šikana) porovná fašizmus a komunismus porovná poměr fašizmu k Židům a Romům etanol, aceton, toluen, drogy, léčiva kriticky zhodnotí důvěryhodnost informací v masmédiích 12. Spolupráce s odborníky Pedagogicko-psychologická poradna Most, Litvínov Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje projekt Záchranný kruh Městská policie Litvínov Policie ČR OSPOD Litvínov 13. Volnočasové aktivity Aktivní trávení volného času za přiměřeného dohledu nebo vedení kvalifikovaných vedoucích vždy působí jako účinná prevence rizikového chování. Činnost školní družiny a školního klubu: Volnočasové aktivity jsou ve školní družině zpracovány tak, aby plnily funkci relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovnou. Zájmové útvary: Další oblastí, ve které se škola podílí na organizaci aktivního trávení volného času dětí mimo vyučování, jsou zájmové útvary. Ty jsou pro žáky školy poskytovány bezplatně. Přehled kroužků: kroužek vedoucí kroužek vedoucí Golf 1.,2. roč. Podlena Literárně dramatický Radošová Golf Podlena florbal Severa Ruční dovednosti Poláková Volejbal Michalcová, Durinová Vaření Poláková, Platilová Aerobic pro malé Platilová Programování pro děti Šiktanc Přírodopisný Nováková NJ hrou Nováková Cvičení s batolaty Vadlejchová Anglický jazyk Ledererová Badminton Havlíček Matematika Džuberová Šprtec Panochová Matematika Vimrová Výtvarný, keramika Polívková Doučování z němčiny Nováková Taneční Beregsásiová Mažoretky Vojtíšková Šachy Bakajsa Televiz. zpravodajství Šiktanc Hrátky s písmenky Stejskalová Akce školy: Zahradní slavnost Vánoce v naší škole vánoční soutěž, zpívání u stromečku, jarmark, besídky ve třídách Pálení čarodějnic 8

9 Dětský sportovní den Sportovní kurzy lyžařský (7. roč.), turistický (8. roč.), vodácký (9. roč.) 14. Kontrola programu Kontrola a hodnocení programu budou probíhat ve třech úrovních: 1. Po skončení aktivity z projektu (NE)bezpečný internet, využití spotu ze ŠIK, DUMu nebo jeho části, realizovaného výstupu učiva podle ŠvP, sociometrického šetření, výletu s preventivní tématikou, ostatní akce (exkurze, beseda, spolupráce s městskou policií, ) zapíše garant akce do etk do denních poznámek: prevence aktivita 2. Čtvrtletně se bude scházet preventivní tým ve složení: ŘŠ, vedoucí ŠPP, metodik prevence k průběžnému hodnocení plnění programu. 3. Výroční hodnocení provede metodik prevence na základě podkladů od TU a ostatních pedagogických pracovníků. Platnost: od Zpracovala metodička prevence SSZŠ: Mgr. Miluše. Džuberová Mgr. Pavel Škramlík ředitel školy 9

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Vypracovala: Mgr. Alena Sudková Mgr. Alena Zvárová Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2012/ 2013 Tento program vychází z: Metodického pokynu MŠMT k primární

Více

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015 Minimální preventivní program ZŠ Lánov 2014-2015 ZŠ a MŠ Lánov, Lánov 155, Lánov 543 41 tel. +420 499 432 212 e-mail: konikova.zslanov@gmail.com Vypracovala: Ing. Anna Křelinová Mgr. Ivana Špimerová Charakteristika

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více