Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin Bakalářská práce Autor práce: Markéta Indráčková Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. Brno 2013

2 Bibliografický záznam INDRÁČKOVÁ, Markéta. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin [Analysis of internal and external environment of Serafin Educational Institution]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2013, 73 s. Vedoucí diplomové práce MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Anotace Bakalářská práce Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin je případovou studií zabývající se analýzou vnějšího prostředí firmy KK Serafin s.r.o. z pohledu konkurenčních sil dodavatelů, konkurentů, nových konkurentů, substitutů a zákazníků. Práce se dále věnuje analýze vnitřního prostředí s důrazem na kreativní kurzy, které firma nabízí, jejich cenu, distribuci po České republice, propagaci a také lidské zdroje, jež firmu ovlivňují. Práce poslouží vedení firmy při jejím dalším směřování. Klíčová slova Kreativní kurzy Kreslení pravou mozkovou hemisférou Praha PORTER analýza Marketingový mix SWOT analýza

3 Annotation This bachelor thesis concerns itself with Analysis of internal and external environment of Serafin Educational Institution and is a case study focused on analysis of external environment of KK Serafin, ltd. company from the suppliers competitive power, competitors, new competitors, substitutes and customers point of view. The work also contains analysis of internal scope putting the accent on creative workshops offered by the company. It also reflects workshop price, distribution all over the Czech Republic, promotion and human resources that influence the company as well. The work will serve as a possible way which can be followed by the studied company. Keywords Creative workshops Drawing on the right sight of the brain Prague PORTER analysis Marketing mix SWOT analysis

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených zdrojů a literatury. V Brně, dne 30. května 2013 Markéta Indráčková

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své práce MgA. Haně Krejčí, Ph.D. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce, za pozitivní přístup a podporu. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří mi při zpracování práce poskytli potřebné informace, zejména pak Vzdělávací instituci Serafin a jejímu vedení. A v neposlední řadě bych ráda poděkovala svým rodičům za trpělivost, kterou se mnou při mém studiu měli.

6 Obsah ÚVOD DEFINOVÁNÍ TÉMATU A POUŽITÁ TERMINOLOGIE PŘÍPADOVÁ STUDIE: VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE SERAFIN CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍHO DOSAVADNÍHO VÝVOJE Historie Současnost popis činnosti a zaměření firmy Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou ANALÝZA KONKURENČNÍ POZICE FIRMY SERAFIN DODAVATELÉ KONKURENTI Kurzy kreslení Celorepubliková konkurence Lokální konkurence Srovnání konkurence s firmou Serafin Kurzy zpěvu NOVÍ KONKURENTI SUBSTITUTY ZÁKAZNÍCI Charakteristika zákazníka Průzkum Jak jste se dozvěděl/a o Serafinu? Proč jste se na kurz přihlásil/a, co vás k tomu vedlo? Na základě čeho jste si vybral/a právě Serafín? Vnímáte Serafin jaké přátelské a otevřené prostředí? Chystáte se na pokračovací kurz? Jakou změnu byste v Serafinu uvítal/a? Shrnutí průzkumu ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU FIRMY SERAFIN PRODUKT Kurzy Tužka Reálná kresba Pastelka Pastel Uhel Zpěv... 50

7 4.2 CENA Platba a slevy DISTRIBUCE PROPAGACE LIDÉ VE FIRMĚ SWOT ANALÝZA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY HROZBY PŘÍLEŽITOSTI MATICE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK MATICE PŘÍLEŽITOSTÍ MATICE HROZEB SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ A DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH A CITOVANÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SEZNAM PŘÍLOH... 73

8 Úvod Tématem bakalářské práce je Vzdělávací instituci Serafin (dále bude používán také zjednodušený název Serafin), neboť se jedná o instituci, která se zaměřuje na vzdělávání netradiční kreativní formou například prostřednictvím tzv. kreslení pravou mozkovou hemisférou. Autorka sama několik kurzů absolvovala a jako dcera spoluzakladatelky má v této společnosti poměrně silné vazby a ráda by této instituci věnovala svou pozornost i v budoucnosti. Firma Serafin se zaměřuje na širokou škálu kurzů v Česku i na Slovensku. Pro účely této práce budou analyzovány kurzy na území České republiky. Vybrány jsou záměrně ty, které mají pro firmu největší přínos z hlediska návštěvnosti, periodicity a finančního příjmu. Cílem bakalářské práce je popsat vnitřní a vnější prostředí firmy a na základě zjištěných informací dodat doporučení, jakým směrem by bylo možné ji dále rozvíjet. Vnější prostředí firmy bude popsáno částečně, a to za využití PORTER analýzy, nebudou tedy popsány všechny aspekty analýzy SLEPT. 1 Zabývat se autorka bude dodavateli firmy, konkurenty, novými konkurenty a zákazníky. Kapitola o zákaznících je řazena záměrně na konec kapitoly, aby tvořila volný přechod mezi analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí firmy bude popsáno na základě 5 P marketingové mixu: v rámci analýzy vnitřního prostředí bude definován produkt zkoumané firmy, jeho cena, distribuce, způsob propagace a jako páté P je řazen popis lidských zdrojů ve firmě. Při analýze služeb se bude pracovat s tzv. tvrdými a měkkými daty (hard a soft daty). Hard daty jsou myšleny výsledky dotazníků, analýz či průzkumů vyjádřené v číslech nebo symbolech. Hard data jsou racionální, jasně dané hodnoty. 1 PORTER analýza se zabývá konkurenčním prostředím firmy z hlediska dodavatelů, konkurence, nové konkurence, substitutů a zákazníků. SLEPT analýza nahlíží na vnější prostředí skrze sociální, legislativní, ekonomické, politické a technické hledisko. 1

9 Mezi soft data je možno zařadit subjektivní postoje a názory jednotlivců. Jedná se o dojmy, pocity, mínění, oblibu či spekulace. Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole bude čtenář seznámen s použitou terminologií a definováním tématu práce. Druhá část bude zaměřena na seznámení se s firmou Serafin, s její historií a současným zaměřením. Třetí kapitola se zabývá analýzou vnějšího prostředí a čtvrtá kapitola volně přechází k analýze vnitřního prostředí. Dále autorka pokračuje SWOT analýzou v páté části práce, na základě které dojde k několika závěrům a doporučením, jež vysvětlí v šesté kapitole. Struktura práce je zvolena tak, aby byly nejdříve popsány širší souvislosti spojené s vnějším prostředím, ve kterém se firma nachází, a následně se analýza zužovala směrem k popisu vnitřního prostředí. Studentka se domnívá, že detailní analýza prostředí, ve kterém se firma nachází, by mohla Serafinu pomoci posunout se dál a být přínosem k získání nové klientely, rozšíření nabídky služeb či vstupu do nové lokality, a to na základě nově zpracované marketingové strategie. Té se autorka bude věnovat ve své magisterské diplomové práci, pro kterou je tato bakalářská práce dílčím krokem. 2

10 1 Definování tématu a použitá terminologie Teoretická část se bude zabývat vymezením důležitých pojmů. Bude vysvětleno, proč je důležité se zabývat vnitřním a vnějším prostředím firmy a jaké metody byly v praktické části použity. Jedná se především o analýzy PORTER a SWOT, díky kterým v praktické části práce bylo zmapováno prostředí firmy. Také bude vysvětleno, v čem se liší služby od výrobků a jaká jsou jejich specifika. Aby firma mohla prosperovat, musí se zabývat prostředím, ve kterém působí. Často se taková analýza pojí nejen s tím, že daná firma zlepší své postavení na trhu, ale může se jednat i o fakt, že analýza prostředí, jehož je součástí, může být i základním předpokladem pro další existenci firmy. V každé organizaci se lidé zabývají otázkami, jak zvýhodnit postavení své firmy na trhu, proto se musí zaobírat vnitřním a vnějším prostředím, které významně působí na podnik a může klíčově ovlivnit jeho působení na trhu. Jak uvádí Michael Kaiser, je důležité zabývat se prostředím, ve kterém podniky působí, a pokud objektivně dokáží zhodnotit své silné a slabé stránky, dokáží také dosáhnout cílů, jež si podnik nastavil. (Kaiser, 2009, s. 13) Komplexní marketingová strategie představuje vymezení dlouhodobého záměru k dosažení daných cílů. Příprava a dodržování marketingové strategie je taktický krok jak rozložit finance na zvýšení prodeje služeb nebo výrobků firmy. Marketingová strategie je důležitá především proto, že firma se díky ní může zaměřit na své silné stránky, a tím předvést své konkurenční výhody. 2 Přípravu komplexní marketingové strategie je třeba opřít o konkrétní fakta. Kaiser tvrdí, že smutné, ale pravdivé zkušenosti organizací, ziskových i neziskových, které se vůbec pokusily o plánování, ukazují, že špatné plánování je dražší a přináší méně než vůbec žádné plánování. Špatně vypracovaný plán vede buď k tomu, že se vydáte nesprávnou cestou, nebo dokonce plán zcela zavrhnete. V obou Dostupné z: 2 3

11 případech je výsledkem nechuť k plánování tedy pocit, že plánování bylo pouze ztrátou času. (Kaiser, 2009, s. 13) Podle Kaisera by se firma nejdříve měla zabývat prostředím, ve kterém působí, protože firmy nepůsobí na trhu samostatně, i když se to tak jejich vedení může občas zdát. Úspěšnost firmy se často odvíjí od chápání prostředí kolem firmy a také od toho, zda je firma schopna na něj reagovat. (Kaiser, 2009, s. 17) Dle Kaisera je druhým krokem analýza konkurence, protože právě ta má na firmu zásadní dopad. Každá firma by se měla zabývat tím, zda je konkurenceschopná a má šanci na trhu uspět. (Kaiser, 2009, s. 18) Významnými silami působící na podnik jsou právě ty subjekty, jež bude tato práce analyzovat pomocí PORTER analýzy. Tato analýza hodnotí prostředí, ve kterém se firma nachází z hlediska zákazníků, konkurentů, nových konkurentů, dodavatelů a substitutů. Jedná se o analýzu, která může být přínosná pro pochopení stavu firmy, a proto se jí bude praktická část práce zabývat. Vztahy mezi zkoumanými subjekty jsou vyobrazeny na obrázku níže. Obrázek č. 1: Porterova analýza (zdroj: Analýzou pěti konkurenčních sil definoval autor Michael Porter nástroj, díky kterému je možno prozkoumat prostředí firmy z hlediska jeho mikroprostředí. Mikroprostředím jsou myšleny firmy, které přímo ovlivňují to, jak firmy na trhu prosperují. Autoři Robert S. Kaplana David P. Norton v knize Efektivní systém řízení strategie tvrdí, že model pěti sil pomáhá vyhodnotit přitažlivost odvětví a určit 4

12 konkrétní síly, které utvářejí odvětví, a to ať příznivým či nepříznivým způsobem. (Kaplan, Norton, 2010, s. 59) Tato analýza patří k významným nástrojům ve strategickém řízení podniku. Jako první subjekt jsou definováni zákazníci. Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která nějakou formou zaplatí za službu a získává s ní spojený užitek. Charakter vztahů mezi zákazníky a poskytovatelem služeb je odlišný než vztahy mezi zákazníky a výrobci zboží. Zákazník, kterému je poskytována služba, je totiž přímým účastníkem tohoto procesu a stává se často i spoluproducentem služby. To mnohdy přispívá k vytváření dlouhodobých důvěrných vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem služby a častěji než při spotřebě zboží vzniká loajalita zákazníků. (Janečková, 2009, s. 28) Zákazníci jsou kupující, a díky nim mají podniky příjmy. Kotler se domnívá, že každý zákazník je jiný a má jiné potřeby. Podle Kotlera je trh plný kupujících, kteří jsou od sebe odlišní. Kupující mají různé zájmy, vyskytují se na různých místech v různý čas, nakupují odlišné věci v rozdílném množství. Všechny tyto aspekty jsou využity při segmentaci trhu jednotlivých firem. (Kotler, 1995, str. 280) Pro efektivní zacílení je nutné, aby se firma zabývala segmentací trhu, tedy si určila segmenty, jež jsou pro ni významné a na které má smysl cílit, a vyloučila ty, na které je cílení ztráta času i financí. Dalším subjektem, kterým se PORTER analýza bude zabývat, je konkurence. Konkurenti jsou důležitou součástí tržního prostředí formující podnik. Kotler ve své knize uvádí, že jen výjimečně působí nějaká firma na trhu osamoceně. Obvykle soupeří s velkým množstvím konkurentů. Každý z těchto konkurentů musí být identifikován, sledován a poražen lepší taktikou. Tím je možné i nadále udržet přízeň zákazníků. (Kotler, 1995, s. 145) Do jisté míry se jedná o soutěžení firem na trhu o přežití, tudíž by každá firma měla být konkurenceschopná. To ovšem v dnešní době, kdy jsou na trhu stovky podniků, není jednoduché. Proto by měly firmy vyvíjet snahu o pochopení prostředí, ve kterém působí. Novými konkurenty jsou takové subjekty, jež na trh vstupují s podobným nápadem, který mohou rozvíjet na základě předchozích zkušeností subjektů v daném oboru. Součástí podnikání každého subjektu jsou také dodavatelé. Jedná se vždy o fyzickou nebo právnickou osobu, která dodává firmě potřebný materiál, výrobky či 5

13 služby. A důležitým prvkem firmy je samozřejmě manažer (často i majitel firmy v jedné osobě), jenž rozhoduje o výhodné koupi a výběru vhodného dodavatele. Dodavatele mohu být vybráni na základě jeho velikosti, lokality, důvěryhodnosti, nabídky, šíře služeb či příznivosti cen. Kritérií pro výběr dodavatele je mnoho a záleží na manažerovi podniku, jaká kritéria ho uspokojí a na základě kterých začne s daným dodavatelem spolupracovat. Ne vždy se musí jednat o spolupráci dlouhodobou, ale z té povětšinou plynou výhodnější podmínky a služby na vyšší na úrovni. Kotler ve své marketingové příručce uvádí, že výběr a důležitost různých atributů se liší podle typu nákupní situace. Spolehlivost dodávek, cena a pověst dodavatele jsou důležité pro objednávky běžných výrobků. U technicky složitějších výrobků, například u kopírek, jsou třemi nejdůležitějšími atributy technický servis, pružnost dodavatele a spolehlivost výrobku. U kontroverzních výrobků, které způsobují ve společnosti spory (například výběr počítačového systému), jsou nejdůležitějšími atributy cena, pověst dodavatele, spolehlivost výrobku, spolehlivý servis a pružnost dodavatele. (Kotler, Keller, 2007, s. 264) Kotler sice mluví ve své knize o výrobcích, jeho myšlenka se však dá lehce aplikovat také na služby, jimiž se tato práce bude zabývat. Posledním dílčím subjektem jsou substituti, kteří působí na daný podnik buď přímo, nebo nepřímo. Často si podnikatelé ani neuvědomují, kolik různých substitutů se v lokalitě jejich podnikání nachází. Takovou nevědomostí v jistém slova smyslu ohrožují své podnikání, protože substituti svou reklamou mohou působit na zákazníky. Pokud se zákazník nechá ovlivnit, může své potřeby nahradit jinými, a tím původní dodavatel služby či výrobku ztratí příjem z tohoto zákazníka. Je třeba si uvědomit, že samotná firma je konkurentem, substitutem, dodavatelem, ale i zákazníkem zároveň. Svým jednáním tedy tvoří podmínky pro podnikání nejen sobě, ale i ostatním subjektům. Na analýzu vnějšího prostředí navazuje analýza vnitřního prostředí. Výsledky zkoumání obou prostředí je možné logicky uspořádat ve SWOT analýze, která se stává uceleným obrazem toho, jak firma funguje. Vložíme-li do nejasných a nejistých situací určitou strukturu, určité uspořádání, pomůže to při rozhodování a řešení problémů. Snad nejjednodušším způsobem strukturování nestrukturovaných (uspořádání neuspořádaných) problémů 6

14 je SWOT analýza. SWOT analýza je zkratkou z počátečních písmen anglických výrazů: Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT je jednoduchý způsob, jak se dívat na strategické výzvy a problémy. (Owen, 2008, s. 48) SWOT analýza je nástroj, díky kterému můžeme definovat silné a slabé stránky firmy a také příležitosti a hrozby, jež firmu ovlivňují. Díky této analýze lze objektivně zhodnotit, jak firma funguje, v čem je napřed před ostatními konkurenty a v čem naopak za ostatními zaostává. SWOT analýza je základní analýzou při strategickém plánování. Vyznačuje se svou přehledností, stručností i jasností při vyvozování závěrů. Při vytváření SWOT analýzy je důležité zůstat objektivní a hledat argumenty, kterými SWOT podpořit, aby analýza v konečné fázi měla vypovídající hodnotu a stala se pro danou firmou konstruktivní zpětnou vazbou. Analytická metoda spočívá v klasifikování jevů na slabé a silné stránky z vnitřního pohledu. Dále se jedná o klasifikování jevů působících na firmu z vnějšku, těmi jsou příležitosti a hrozby. A dalším krokem je také porovnání, jak na sebe tyto prvky působí. Metoda firmě nastíní nový úhel pohledu na tyto vztahy a zároveň pomůže odhalit problémy, které dříve nebyly patrné. Díky této analýze lze zjistit i informace o tom, co staví firmu nad konkurenci a v čem vyniká, ale jejím prostřednictvím je možné naopak zjistit i příčiny toho, proč je firma horší než její konkurence a v čem zaostává. Na obrázku níže jsou schematicky vyobrazené prvky SWOT analýzy. 7

15 Obrázek č. 2: SWOT analýza (zdroj: Silné stránky je nutné podporovat a slabé stránky postupně eliminovat. To, že si tyto stránky podnik uvědomuje, je první krok k řadě úspěšných rozhodnutí. Autor Foret tvrdí, že realistické stanovení cílů podniku předpokládá dokonalou znalost schopností firmy, tj. jejích předností a nedostatků a jejích silných a slabých stránek. Tyto schopnosti jsou určovány jak současnými a očekávanými zdroji (hmotnými i finančními), tak také úrovní zaměstnanců (jejich kvalifikací, znalostmi, schopnostmi, ochotou ke spolupráci apod.). Tyto zdroje však nejsou neměnné. Jedním z hlavních úkolů vedoucích pracovníků firmy je volit a používat taková opatření, která povedou k jejich trvalému zdokonalování, k lepšímu využití potenciálních předností a silných stránek firmy, k potlačení slabých stránek a k eliminaci případných ohrožení zvenčí. (Foret, 2003, s. 24) Při zohlednění vnějších vlivů na podnik by měla každá organizace využívat ve svůj prospěch všechny příležitosti, které se naskytnou a mohou jakýmkoliv způsobem organizaci pozitivně ovlivnit. Kotler tvrdí, že hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. (Kotler, Keller, 2007, s. 90) Oproti tomu hrozby by měly organizace eliminovat. I malý negativní vliv na organizaci může mít obrovské následky v jejím dalším vývoji. 8

16 Díky provedení SWOT analýzy podnik může lépe chápat prostředí a formulovat tak realističtěji své cíle. Tyto výsledky jsou podle Foreta důležitými poznatky při využití marketingu v řízení jednotlivých firem. (Foret, 2003, s. 22) Velice stručné a jasné je také jeho další vyjádření: Vždy by mělo platit, že posláním podniku je definován smysl jeho existence. (Foret, 2003, s. 25) Smyslem existence organizace se myslí důvod, proč je na trhu potřebná a čí potřeby uspokojí. Nemusí jím být jen vydělání peněz - práce je příjemnější, pokud má fungování podniku hlubší význam. Pokud se mluví o vizi, je tím myšleno to, kam bude firma směřována a kam by ji měli její představitelé v určitém časovém období dovést. Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů. 3 Předmětem marketingu jsou výrobky, služby, události, zážitky, osoby, místa, majetek, firmy, informace a ideje. Ve své knize Marketing management Kotler se svým spoluautorem Kellerem uvádí, že v dnešní době celkový prodej na trhu činí 30 % za zboží a 70 % za služby. (Kotler, Keller, 2007, s. 46) Službou je přitom myšlena činnost uspokojující potřebu zákazníka. Výsledkem služby je efekt, který nemá hmotnou podobu. Kdyby měl, jednalo by se o výrobek. Podniky ovšem mohou nabízet obojí zároveň. Příkladem může být večeře v restauraci. Samotné jídlo na talíři je výrobkem, obsluha během večera jsou služby. Prodej služeb je značně specifický. Zákazník dopředu nemůže vědět, co si kupuje. Při výběru služby se může spoléhat na recenze či doporučení, nemůže si ale konečný výsledek prohlédnout, osahat nebo poslechnout. Podle autorky Lidmiliy Janečkové (Janečková, 2000) mají služby pět vlastností. Jedná se o nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenitu, zničitelnost a nemožnost vlastnictví. Tyto vlastnosti charakterizují, jak se službami při prodeji nakládat. 3 Dostupné z: 9

17 Nehmotnost ve své knize Marketing služeb popisuje Janečková jako čistou službu, kterou nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem nelze si ji před koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při podpoře prodeje zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým pohledem ověřit, zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. (Janečková, 2000, s. 13) Druhou vlastností, kterou podle ní služby mají, je neoddělitelnost. Janečková tvrdí, že služby musí být produkovány za přítomnosti samotného zákazníka, což znamená, že bez jeho přítomnosti by nebylo možné službu provést. (Janečková, 2009, s. 15) Dále se v knize Lidmili Janečkové mluví o heterogenitě. Před dodáním služby není možné zkontrolovat její kvalitu, jako je tomu u zboží. Služby se ve své kvalitě mohou značně lišit. Janečková mluví o tom, že se mohou lišit dokonce i v jedné firmě. Například kadeřnice jedné firmy nabízí služby s odlišnými výsledky než její kolegyně. Podobné je to i lektorskou činností. Výsledek práce lektora se vždy odvíjí od jeho momentálního rozpoložení a různorodého publika. (Janečková, 2009, s. 16) Další významnou vlastností služeb je zničitelnost, která se vyznačuje také tím, že služby nemohou být uskladněny, uchovány, znovu prodány nebo v případě potřeby vráceny. Pokud služba není prodána v čase, kdy je nabízena (Janečková uvádí příklady: sedadlo v divadle, místo na zájezdu nebo znalosti jazykového lektora), je ztracena a tím pádem i zničena. Nejde o to, že služby nejde reklamovat. V některých příkladech je ale dosti obtížné žádat náhradu za jinou, kvalitní službu. Pokud člověk prohraje u soudu vinou špatné připravenosti advokáta, jen stěží bude chtít službu reklamovat. Naopak špatně odvedená práci lektora v jazykové škole může chtít nahrazena jinou lekcí. Je možné také za špatně odvedenou službu získat zpět část ze zaplacené částky. Ovšem jen stěží může zákazník žádat zpět dlouhé vlasy po nekvalitním ostříhání kadeřnice. (Janečková, 2009, s. 17) Poslední vlastností, o které Janečková píše, je nemožnost vlastnit. Tvrdí, že při nákupu zboží přechází na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služeb nezískává směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služeb, například čas soukromého lékaře spolu s časově omezeným využitím jeho vybavení, nebo právo použít veřejný dopravní prostředek, případně 10

18 zaparkovat na určeném místě. V případě veřejných služeb je mu toto právo využívat služby produkované státem nabízeno směnou za jím placené daně nebo sociální či zdravotní pojištění. (Janečková, 2009, s. 18) V následující části se práce se bude zabývat již praktickou stránkou výše nastíněných odborných definic a vymezení, která by měla usnadnit orientaci v praktické části. Autorka pro definování čerpala z řady odborných publikací a nyní bude čerpat zejména z informací, které ji poskytla analyzovaná firma Serafin. 11

19 2 Případová studie: Vzdělávací instituce Serafin Následující kapitola se bude věnovat charakteristice společnosti Serafin. Poté bude zmíněna historie jak firma vznikla, kolik lidí se na vzniku podílelo a co byly důležité mezníky v jejím vývoji. Dále bude popsána současnost: to, jaké kurzy má nyní firma v nabídce a čím se zabývá. A v neposlední řadě bude charakterizována metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou, na které je postavena filozofie firmy Serafin. 2.1 Charakteristika společnosti a jejího dosavadního vývoje Historie Firma Serafin se zabývá pořádáním kurzů pro širokou veřejnost. Sídlo má v Praze, kurzy pořádá po celé ČR i na Slovensku, kde má svou pobočku. Hlavním produktem, který má firma ve své nabídce, je kreslení pravou mozkovou hemisférou. Celková nabídka je ale v současné době obsáhlejší. Analýzou produktu se bude zabývat další část této bakalářské práce. Firma Serafin je dle Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest podnik spadající do kategorie drobných podnikatelů, jelikož ve firmě je trvale zaměstnáno méně než 10 osob a roční obrat nepřesahuje 2 miliony EUR. Firma vznikla v roce 2004, kdy se dvě spoluzakladatelky, Jaroslava Pavlová a Miroslava Indráčková, rozhodly začít pracovat s revoluční metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou, kterou objevila profesorka kalifornské univerzity Betty Edwards. Na základě práce s metodou kreslení se spoluzakladatelky firmy Serafin rozhodly v únoru roku 2005 založit společnost, která bude s danou metodou a postupy dále operovat. 12

20 Společnost nejdříve fungovala na základě aktivity dvou fyzických osob 4. První kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou byl uspořádán 8. května 2005 a po tomto datu kurzy probíhaly pravidelně jednou měsíčně. Zpočátku byla klientela Serafinu složena z přátel a známých obou zakladatelek, později začala kurzy navštěvovat široká veřejnost. Rostoucí zájem široké veřejnosti o kurzy přirozeně vedl Serafin k tomu začít přibírat do svých řad další spolupracovníky a lektory. A přestože hlavní činností firmy je dodnes pořádání kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou, brzy po úspěšném vstupu na trh začala firma organizovat další, navazující výtvarné kurzy a orientovat se také na další umělecké činnosti, jako je zpěv, kurzy keramiky, tvůrčí psaní či vitráže a kašírování. V roce 2008 se původní společnost transformovala na společnost s ručením omezeným, v obchodním rejstříku zapsaná jako KK Serafin s.r.o. Prvotně působila firma pod názvem Konečně kreslím 5. Z trefného, ale velmi popisného názvu se stala instituce, jejíž název firma vysvětluje jako zkratku slov SEbevědomí, RAdost, FAntazie, INspirace. Firma se nyní široké veřejnosti prezentuje pod názvem Vzdělávací instituce Serafin. Ve stejné době, tedy v roce 2008, si firma také pronajala první stálé učebny a sídlo. Do té doby působila v jednorázově pronajatých prostorách. Po roce 2008 firma získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na vzdělávací instituci a kurzy kresby. V roce 2010 byla Serafinu Úřadem průmyslového vlastnictví schválena ochranná známka, díky které nikdo nemůže používat její název či logo. 6 Serafin 4 Osob samostatně výdělečně činných 5 Název odkazuje na obsah kurzu, a to že se člověk dokáže naučit kreslit už za dva dny. 6 Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. ( )Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo 13

21 v roce 2010 také vstoupil na Slovensko, kde uvedl na trh své produkty. Slovenská pobočka přebrala původně základní model kreslení pravou mozkovou hemisférou a kurzy se v počátku konaly pouze v Bratislavě. Dnes je nabídka produktů rozšířena o kurzy kreslení pastelkou, pastelem a reálnou kresbu. V další nabídce jsou kurzy keramiky, fotografie, enkaustika aj. Tato práce se ovšem bude zabývat pouze výběrem kurzů, které jsou nabízeny v České republice. Rok 2012 byl pro firmu významný tím, že firma získala akreditaci na kurzy zpěvu. V současné době je sídlo firmy v Praze, a to na adrese Magistrů 252/4, Praha 4 - Michle. Kurzy Serafinu probíhají po celé ČR a na Slovensku. V Česku je nyní 19 aktivních lektorů. Z desítek klientů, kteří byli s firmou v počátku spojeni, prošlo k dnešnímu dni na 7000 klientů ve všech doposud pořádaných kurzech. Analýzu zákazníka může čtenář vyhledat v dalších kapitolách Současnost popis činnosti a zaměření firmy Hlavní činností firmy je pořádání kreativních kurzů pro širokou veřejnost. Jedná se o kurzy výtvarné, hudební a jiné, podobného uměleckého či kreativního charakteru (přednášky dějin umění, tvůrčí psaní, trénink paměti, keramika, vitráže či kašírování). Prvním, základním, zřejmě také nejdůležitějším kurzem ze všech, je kurz Tužka 1, jež je zaměřen na kreslení pravou mozkovou hemisférou a dává základy těm, kteří se do Serafinu přijdou naučit kreslit. Jak metoda funguje, se čtenář dočte v následující kapitole Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou. Dalšími výtvarnými aktivitami, kterými se Serafin zabývá, jsou pokračovací kreslicí kurzy: Pastelka, Reálná kresba, Uhel a Pastel. Klient se může zúčastnit také tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let. (dostupné z: 14

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ MARKETING

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza činnosti vybraného poskytovatele služeb, návrhy zlepšení An analysis of a chosen service provider, suggestions for improvements

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT realitní s.r.o. V teoretické

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU Bc. Monika Černíková Diplomová práce 2013 *** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Cílem diplomové práce je přiblížit značku Moravského

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více