Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin Bakalářská práce Autor práce: Markéta Indráčková Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. Brno 2013

2 Bibliografický záznam INDRÁČKOVÁ, Markéta. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin [Analysis of internal and external environment of Serafin Educational Institution]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2013, 73 s. Vedoucí diplomové práce MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Anotace Bakalářská práce Analýza vnitřního a vnějšího prostředí Vzdělávací instituce Serafin je případovou studií zabývající se analýzou vnějšího prostředí firmy KK Serafin s.r.o. z pohledu konkurenčních sil dodavatelů, konkurentů, nových konkurentů, substitutů a zákazníků. Práce se dále věnuje analýze vnitřního prostředí s důrazem na kreativní kurzy, které firma nabízí, jejich cenu, distribuci po České republice, propagaci a také lidské zdroje, jež firmu ovlivňují. Práce poslouží vedení firmy při jejím dalším směřování. Klíčová slova Kreativní kurzy Kreslení pravou mozkovou hemisférou Praha PORTER analýza Marketingový mix SWOT analýza

3 Annotation This bachelor thesis concerns itself with Analysis of internal and external environment of Serafin Educational Institution and is a case study focused on analysis of external environment of KK Serafin, ltd. company from the suppliers competitive power, competitors, new competitors, substitutes and customers point of view. The work also contains analysis of internal scope putting the accent on creative workshops offered by the company. It also reflects workshop price, distribution all over the Czech Republic, promotion and human resources that influence the company as well. The work will serve as a possible way which can be followed by the studied company. Keywords Creative workshops Drawing on the right sight of the brain Prague PORTER analysis Marketing mix SWOT analysis

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených zdrojů a literatury. V Brně, dne 30. května 2013 Markéta Indráčková

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své práce MgA. Haně Krejčí, Ph.D. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce, za pozitivní přístup a podporu. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří mi při zpracování práce poskytli potřebné informace, zejména pak Vzdělávací instituci Serafin a jejímu vedení. A v neposlední řadě bych ráda poděkovala svým rodičům za trpělivost, kterou se mnou při mém studiu měli.

6 Obsah ÚVOD DEFINOVÁNÍ TÉMATU A POUŽITÁ TERMINOLOGIE PŘÍPADOVÁ STUDIE: VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE SERAFIN CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍHO DOSAVADNÍHO VÝVOJE Historie Současnost popis činnosti a zaměření firmy Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou ANALÝZA KONKURENČNÍ POZICE FIRMY SERAFIN DODAVATELÉ KONKURENTI Kurzy kreslení Celorepubliková konkurence Lokální konkurence Srovnání konkurence s firmou Serafin Kurzy zpěvu NOVÍ KONKURENTI SUBSTITUTY ZÁKAZNÍCI Charakteristika zákazníka Průzkum Jak jste se dozvěděl/a o Serafinu? Proč jste se na kurz přihlásil/a, co vás k tomu vedlo? Na základě čeho jste si vybral/a právě Serafín? Vnímáte Serafin jaké přátelské a otevřené prostředí? Chystáte se na pokračovací kurz? Jakou změnu byste v Serafinu uvítal/a? Shrnutí průzkumu ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU FIRMY SERAFIN PRODUKT Kurzy Tužka Reálná kresba Pastelka Pastel Uhel Zpěv... 50

7 4.2 CENA Platba a slevy DISTRIBUCE PROPAGACE LIDÉ VE FIRMĚ SWOT ANALÝZA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY HROZBY PŘÍLEŽITOSTI MATICE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK MATICE PŘÍLEŽITOSTÍ MATICE HROZEB SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ A DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH A CITOVANÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SEZNAM PŘÍLOH... 73

8 Úvod Tématem bakalářské práce je Vzdělávací instituci Serafin (dále bude používán také zjednodušený název Serafin), neboť se jedná o instituci, která se zaměřuje na vzdělávání netradiční kreativní formou například prostřednictvím tzv. kreslení pravou mozkovou hemisférou. Autorka sama několik kurzů absolvovala a jako dcera spoluzakladatelky má v této společnosti poměrně silné vazby a ráda by této instituci věnovala svou pozornost i v budoucnosti. Firma Serafin se zaměřuje na širokou škálu kurzů v Česku i na Slovensku. Pro účely této práce budou analyzovány kurzy na území České republiky. Vybrány jsou záměrně ty, které mají pro firmu největší přínos z hlediska návštěvnosti, periodicity a finančního příjmu. Cílem bakalářské práce je popsat vnitřní a vnější prostředí firmy a na základě zjištěných informací dodat doporučení, jakým směrem by bylo možné ji dále rozvíjet. Vnější prostředí firmy bude popsáno částečně, a to za využití PORTER analýzy, nebudou tedy popsány všechny aspekty analýzy SLEPT. 1 Zabývat se autorka bude dodavateli firmy, konkurenty, novými konkurenty a zákazníky. Kapitola o zákaznících je řazena záměrně na konec kapitoly, aby tvořila volný přechod mezi analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí firmy bude popsáno na základě 5 P marketingové mixu: v rámci analýzy vnitřního prostředí bude definován produkt zkoumané firmy, jeho cena, distribuce, způsob propagace a jako páté P je řazen popis lidských zdrojů ve firmě. Při analýze služeb se bude pracovat s tzv. tvrdými a měkkými daty (hard a soft daty). Hard daty jsou myšleny výsledky dotazníků, analýz či průzkumů vyjádřené v číslech nebo symbolech. Hard data jsou racionální, jasně dané hodnoty. 1 PORTER analýza se zabývá konkurenčním prostředím firmy z hlediska dodavatelů, konkurence, nové konkurence, substitutů a zákazníků. SLEPT analýza nahlíží na vnější prostředí skrze sociální, legislativní, ekonomické, politické a technické hledisko. 1

9 Mezi soft data je možno zařadit subjektivní postoje a názory jednotlivců. Jedná se o dojmy, pocity, mínění, oblibu či spekulace. Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole bude čtenář seznámen s použitou terminologií a definováním tématu práce. Druhá část bude zaměřena na seznámení se s firmou Serafin, s její historií a současným zaměřením. Třetí kapitola se zabývá analýzou vnějšího prostředí a čtvrtá kapitola volně přechází k analýze vnitřního prostředí. Dále autorka pokračuje SWOT analýzou v páté části práce, na základě které dojde k několika závěrům a doporučením, jež vysvětlí v šesté kapitole. Struktura práce je zvolena tak, aby byly nejdříve popsány širší souvislosti spojené s vnějším prostředím, ve kterém se firma nachází, a následně se analýza zužovala směrem k popisu vnitřního prostředí. Studentka se domnívá, že detailní analýza prostředí, ve kterém se firma nachází, by mohla Serafinu pomoci posunout se dál a být přínosem k získání nové klientely, rozšíření nabídky služeb či vstupu do nové lokality, a to na základě nově zpracované marketingové strategie. Té se autorka bude věnovat ve své magisterské diplomové práci, pro kterou je tato bakalářská práce dílčím krokem. 2

10 1 Definování tématu a použitá terminologie Teoretická část se bude zabývat vymezením důležitých pojmů. Bude vysvětleno, proč je důležité se zabývat vnitřním a vnějším prostředím firmy a jaké metody byly v praktické části použity. Jedná se především o analýzy PORTER a SWOT, díky kterým v praktické části práce bylo zmapováno prostředí firmy. Také bude vysvětleno, v čem se liší služby od výrobků a jaká jsou jejich specifika. Aby firma mohla prosperovat, musí se zabývat prostředím, ve kterém působí. Často se taková analýza pojí nejen s tím, že daná firma zlepší své postavení na trhu, ale může se jednat i o fakt, že analýza prostředí, jehož je součástí, může být i základním předpokladem pro další existenci firmy. V každé organizaci se lidé zabývají otázkami, jak zvýhodnit postavení své firmy na trhu, proto se musí zaobírat vnitřním a vnějším prostředím, které významně působí na podnik a může klíčově ovlivnit jeho působení na trhu. Jak uvádí Michael Kaiser, je důležité zabývat se prostředím, ve kterém podniky působí, a pokud objektivně dokáží zhodnotit své silné a slabé stránky, dokáží také dosáhnout cílů, jež si podnik nastavil. (Kaiser, 2009, s. 13) Komplexní marketingová strategie představuje vymezení dlouhodobého záměru k dosažení daných cílů. Příprava a dodržování marketingové strategie je taktický krok jak rozložit finance na zvýšení prodeje služeb nebo výrobků firmy. Marketingová strategie je důležitá především proto, že firma se díky ní může zaměřit na své silné stránky, a tím předvést své konkurenční výhody. 2 Přípravu komplexní marketingové strategie je třeba opřít o konkrétní fakta. Kaiser tvrdí, že smutné, ale pravdivé zkušenosti organizací, ziskových i neziskových, které se vůbec pokusily o plánování, ukazují, že špatné plánování je dražší a přináší méně než vůbec žádné plánování. Špatně vypracovaný plán vede buď k tomu, že se vydáte nesprávnou cestou, nebo dokonce plán zcela zavrhnete. V obou Dostupné z: 2 3

11 případech je výsledkem nechuť k plánování tedy pocit, že plánování bylo pouze ztrátou času. (Kaiser, 2009, s. 13) Podle Kaisera by se firma nejdříve měla zabývat prostředím, ve kterém působí, protože firmy nepůsobí na trhu samostatně, i když se to tak jejich vedení může občas zdát. Úspěšnost firmy se často odvíjí od chápání prostředí kolem firmy a také od toho, zda je firma schopna na něj reagovat. (Kaiser, 2009, s. 17) Dle Kaisera je druhým krokem analýza konkurence, protože právě ta má na firmu zásadní dopad. Každá firma by se měla zabývat tím, zda je konkurenceschopná a má šanci na trhu uspět. (Kaiser, 2009, s. 18) Významnými silami působící na podnik jsou právě ty subjekty, jež bude tato práce analyzovat pomocí PORTER analýzy. Tato analýza hodnotí prostředí, ve kterém se firma nachází z hlediska zákazníků, konkurentů, nových konkurentů, dodavatelů a substitutů. Jedná se o analýzu, která může být přínosná pro pochopení stavu firmy, a proto se jí bude praktická část práce zabývat. Vztahy mezi zkoumanými subjekty jsou vyobrazeny na obrázku níže. Obrázek č. 1: Porterova analýza (zdroj: Analýzou pěti konkurenčních sil definoval autor Michael Porter nástroj, díky kterému je možno prozkoumat prostředí firmy z hlediska jeho mikroprostředí. Mikroprostředím jsou myšleny firmy, které přímo ovlivňují to, jak firmy na trhu prosperují. Autoři Robert S. Kaplana David P. Norton v knize Efektivní systém řízení strategie tvrdí, že model pěti sil pomáhá vyhodnotit přitažlivost odvětví a určit 4

12 konkrétní síly, které utvářejí odvětví, a to ať příznivým či nepříznivým způsobem. (Kaplan, Norton, 2010, s. 59) Tato analýza patří k významným nástrojům ve strategickém řízení podniku. Jako první subjekt jsou definováni zákazníci. Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která nějakou formou zaplatí za službu a získává s ní spojený užitek. Charakter vztahů mezi zákazníky a poskytovatelem služeb je odlišný než vztahy mezi zákazníky a výrobci zboží. Zákazník, kterému je poskytována služba, je totiž přímým účastníkem tohoto procesu a stává se často i spoluproducentem služby. To mnohdy přispívá k vytváření dlouhodobých důvěrných vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem služby a častěji než při spotřebě zboží vzniká loajalita zákazníků. (Janečková, 2009, s. 28) Zákazníci jsou kupující, a díky nim mají podniky příjmy. Kotler se domnívá, že každý zákazník je jiný a má jiné potřeby. Podle Kotlera je trh plný kupujících, kteří jsou od sebe odlišní. Kupující mají různé zájmy, vyskytují se na různých místech v různý čas, nakupují odlišné věci v rozdílném množství. Všechny tyto aspekty jsou využity při segmentaci trhu jednotlivých firem. (Kotler, 1995, str. 280) Pro efektivní zacílení je nutné, aby se firma zabývala segmentací trhu, tedy si určila segmenty, jež jsou pro ni významné a na které má smysl cílit, a vyloučila ty, na které je cílení ztráta času i financí. Dalším subjektem, kterým se PORTER analýza bude zabývat, je konkurence. Konkurenti jsou důležitou součástí tržního prostředí formující podnik. Kotler ve své knize uvádí, že jen výjimečně působí nějaká firma na trhu osamoceně. Obvykle soupeří s velkým množstvím konkurentů. Každý z těchto konkurentů musí být identifikován, sledován a poražen lepší taktikou. Tím je možné i nadále udržet přízeň zákazníků. (Kotler, 1995, s. 145) Do jisté míry se jedná o soutěžení firem na trhu o přežití, tudíž by každá firma měla být konkurenceschopná. To ovšem v dnešní době, kdy jsou na trhu stovky podniků, není jednoduché. Proto by měly firmy vyvíjet snahu o pochopení prostředí, ve kterém působí. Novými konkurenty jsou takové subjekty, jež na trh vstupují s podobným nápadem, který mohou rozvíjet na základě předchozích zkušeností subjektů v daném oboru. Součástí podnikání každého subjektu jsou také dodavatelé. Jedná se vždy o fyzickou nebo právnickou osobu, která dodává firmě potřebný materiál, výrobky či 5

13 služby. A důležitým prvkem firmy je samozřejmě manažer (často i majitel firmy v jedné osobě), jenž rozhoduje o výhodné koupi a výběru vhodného dodavatele. Dodavatele mohu být vybráni na základě jeho velikosti, lokality, důvěryhodnosti, nabídky, šíře služeb či příznivosti cen. Kritérií pro výběr dodavatele je mnoho a záleží na manažerovi podniku, jaká kritéria ho uspokojí a na základě kterých začne s daným dodavatelem spolupracovat. Ne vždy se musí jednat o spolupráci dlouhodobou, ale z té povětšinou plynou výhodnější podmínky a služby na vyšší na úrovni. Kotler ve své marketingové příručce uvádí, že výběr a důležitost různých atributů se liší podle typu nákupní situace. Spolehlivost dodávek, cena a pověst dodavatele jsou důležité pro objednávky běžných výrobků. U technicky složitějších výrobků, například u kopírek, jsou třemi nejdůležitějšími atributy technický servis, pružnost dodavatele a spolehlivost výrobku. U kontroverzních výrobků, které způsobují ve společnosti spory (například výběr počítačového systému), jsou nejdůležitějšími atributy cena, pověst dodavatele, spolehlivost výrobku, spolehlivý servis a pružnost dodavatele. (Kotler, Keller, 2007, s. 264) Kotler sice mluví ve své knize o výrobcích, jeho myšlenka se však dá lehce aplikovat také na služby, jimiž se tato práce bude zabývat. Posledním dílčím subjektem jsou substituti, kteří působí na daný podnik buď přímo, nebo nepřímo. Často si podnikatelé ani neuvědomují, kolik různých substitutů se v lokalitě jejich podnikání nachází. Takovou nevědomostí v jistém slova smyslu ohrožují své podnikání, protože substituti svou reklamou mohou působit na zákazníky. Pokud se zákazník nechá ovlivnit, může své potřeby nahradit jinými, a tím původní dodavatel služby či výrobku ztratí příjem z tohoto zákazníka. Je třeba si uvědomit, že samotná firma je konkurentem, substitutem, dodavatelem, ale i zákazníkem zároveň. Svým jednáním tedy tvoří podmínky pro podnikání nejen sobě, ale i ostatním subjektům. Na analýzu vnějšího prostředí navazuje analýza vnitřního prostředí. Výsledky zkoumání obou prostředí je možné logicky uspořádat ve SWOT analýze, která se stává uceleným obrazem toho, jak firma funguje. Vložíme-li do nejasných a nejistých situací určitou strukturu, určité uspořádání, pomůže to při rozhodování a řešení problémů. Snad nejjednodušším způsobem strukturování nestrukturovaných (uspořádání neuspořádaných) problémů 6

14 je SWOT analýza. SWOT analýza je zkratkou z počátečních písmen anglických výrazů: Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT je jednoduchý způsob, jak se dívat na strategické výzvy a problémy. (Owen, 2008, s. 48) SWOT analýza je nástroj, díky kterému můžeme definovat silné a slabé stránky firmy a také příležitosti a hrozby, jež firmu ovlivňují. Díky této analýze lze objektivně zhodnotit, jak firma funguje, v čem je napřed před ostatními konkurenty a v čem naopak za ostatními zaostává. SWOT analýza je základní analýzou při strategickém plánování. Vyznačuje se svou přehledností, stručností i jasností při vyvozování závěrů. Při vytváření SWOT analýzy je důležité zůstat objektivní a hledat argumenty, kterými SWOT podpořit, aby analýza v konečné fázi měla vypovídající hodnotu a stala se pro danou firmou konstruktivní zpětnou vazbou. Analytická metoda spočívá v klasifikování jevů na slabé a silné stránky z vnitřního pohledu. Dále se jedná o klasifikování jevů působících na firmu z vnějšku, těmi jsou příležitosti a hrozby. A dalším krokem je také porovnání, jak na sebe tyto prvky působí. Metoda firmě nastíní nový úhel pohledu na tyto vztahy a zároveň pomůže odhalit problémy, které dříve nebyly patrné. Díky této analýze lze zjistit i informace o tom, co staví firmu nad konkurenci a v čem vyniká, ale jejím prostřednictvím je možné naopak zjistit i příčiny toho, proč je firma horší než její konkurence a v čem zaostává. Na obrázku níže jsou schematicky vyobrazené prvky SWOT analýzy. 7

15 Obrázek č. 2: SWOT analýza (zdroj: Silné stránky je nutné podporovat a slabé stránky postupně eliminovat. To, že si tyto stránky podnik uvědomuje, je první krok k řadě úspěšných rozhodnutí. Autor Foret tvrdí, že realistické stanovení cílů podniku předpokládá dokonalou znalost schopností firmy, tj. jejích předností a nedostatků a jejích silných a slabých stránek. Tyto schopnosti jsou určovány jak současnými a očekávanými zdroji (hmotnými i finančními), tak také úrovní zaměstnanců (jejich kvalifikací, znalostmi, schopnostmi, ochotou ke spolupráci apod.). Tyto zdroje však nejsou neměnné. Jedním z hlavních úkolů vedoucích pracovníků firmy je volit a používat taková opatření, která povedou k jejich trvalému zdokonalování, k lepšímu využití potenciálních předností a silných stránek firmy, k potlačení slabých stránek a k eliminaci případných ohrožení zvenčí. (Foret, 2003, s. 24) Při zohlednění vnějších vlivů na podnik by měla každá organizace využívat ve svůj prospěch všechny příležitosti, které se naskytnou a mohou jakýmkoliv způsobem organizaci pozitivně ovlivnit. Kotler tvrdí, že hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. (Kotler, Keller, 2007, s. 90) Oproti tomu hrozby by měly organizace eliminovat. I malý negativní vliv na organizaci může mít obrovské následky v jejím dalším vývoji. 8

16 Díky provedení SWOT analýzy podnik může lépe chápat prostředí a formulovat tak realističtěji své cíle. Tyto výsledky jsou podle Foreta důležitými poznatky při využití marketingu v řízení jednotlivých firem. (Foret, 2003, s. 22) Velice stručné a jasné je také jeho další vyjádření: Vždy by mělo platit, že posláním podniku je definován smysl jeho existence. (Foret, 2003, s. 25) Smyslem existence organizace se myslí důvod, proč je na trhu potřebná a čí potřeby uspokojí. Nemusí jím být jen vydělání peněz - práce je příjemnější, pokud má fungování podniku hlubší význam. Pokud se mluví o vizi, je tím myšleno to, kam bude firma směřována a kam by ji měli její představitelé v určitém časovém období dovést. Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů. 3 Předmětem marketingu jsou výrobky, služby, události, zážitky, osoby, místa, majetek, firmy, informace a ideje. Ve své knize Marketing management Kotler se svým spoluautorem Kellerem uvádí, že v dnešní době celkový prodej na trhu činí 30 % za zboží a 70 % za služby. (Kotler, Keller, 2007, s. 46) Službou je přitom myšlena činnost uspokojující potřebu zákazníka. Výsledkem služby je efekt, který nemá hmotnou podobu. Kdyby měl, jednalo by se o výrobek. Podniky ovšem mohou nabízet obojí zároveň. Příkladem může být večeře v restauraci. Samotné jídlo na talíři je výrobkem, obsluha během večera jsou služby. Prodej služeb je značně specifický. Zákazník dopředu nemůže vědět, co si kupuje. Při výběru služby se může spoléhat na recenze či doporučení, nemůže si ale konečný výsledek prohlédnout, osahat nebo poslechnout. Podle autorky Lidmiliy Janečkové (Janečková, 2000) mají služby pět vlastností. Jedná se o nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenitu, zničitelnost a nemožnost vlastnictví. Tyto vlastnosti charakterizují, jak se službami při prodeji nakládat. 3 Dostupné z: 9

17 Nehmotnost ve své knize Marketing služeb popisuje Janečková jako čistou službu, kterou nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem nelze si ji před koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při podpoře prodeje zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým pohledem ověřit, zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. (Janečková, 2000, s. 13) Druhou vlastností, kterou podle ní služby mají, je neoddělitelnost. Janečková tvrdí, že služby musí být produkovány za přítomnosti samotného zákazníka, což znamená, že bez jeho přítomnosti by nebylo možné službu provést. (Janečková, 2009, s. 15) Dále se v knize Lidmili Janečkové mluví o heterogenitě. Před dodáním služby není možné zkontrolovat její kvalitu, jako je tomu u zboží. Služby se ve své kvalitě mohou značně lišit. Janečková mluví o tom, že se mohou lišit dokonce i v jedné firmě. Například kadeřnice jedné firmy nabízí služby s odlišnými výsledky než její kolegyně. Podobné je to i lektorskou činností. Výsledek práce lektora se vždy odvíjí od jeho momentálního rozpoložení a různorodého publika. (Janečková, 2009, s. 16) Další významnou vlastností služeb je zničitelnost, která se vyznačuje také tím, že služby nemohou být uskladněny, uchovány, znovu prodány nebo v případě potřeby vráceny. Pokud služba není prodána v čase, kdy je nabízena (Janečková uvádí příklady: sedadlo v divadle, místo na zájezdu nebo znalosti jazykového lektora), je ztracena a tím pádem i zničena. Nejde o to, že služby nejde reklamovat. V některých příkladech je ale dosti obtížné žádat náhradu za jinou, kvalitní službu. Pokud člověk prohraje u soudu vinou špatné připravenosti advokáta, jen stěží bude chtít službu reklamovat. Naopak špatně odvedená práci lektora v jazykové škole může chtít nahrazena jinou lekcí. Je možné také za špatně odvedenou službu získat zpět část ze zaplacené částky. Ovšem jen stěží může zákazník žádat zpět dlouhé vlasy po nekvalitním ostříhání kadeřnice. (Janečková, 2009, s. 17) Poslední vlastností, o které Janečková píše, je nemožnost vlastnit. Tvrdí, že při nákupu zboží přechází na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služeb nezískává směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služeb, například čas soukromého lékaře spolu s časově omezeným využitím jeho vybavení, nebo právo použít veřejný dopravní prostředek, případně 10

18 zaparkovat na určeném místě. V případě veřejných služeb je mu toto právo využívat služby produkované státem nabízeno směnou za jím placené daně nebo sociální či zdravotní pojištění. (Janečková, 2009, s. 18) V následující části se práce se bude zabývat již praktickou stránkou výše nastíněných odborných definic a vymezení, která by měla usnadnit orientaci v praktické části. Autorka pro definování čerpala z řady odborných publikací a nyní bude čerpat zejména z informací, které ji poskytla analyzovaná firma Serafin. 11

19 2 Případová studie: Vzdělávací instituce Serafin Následující kapitola se bude věnovat charakteristice společnosti Serafin. Poté bude zmíněna historie jak firma vznikla, kolik lidí se na vzniku podílelo a co byly důležité mezníky v jejím vývoji. Dále bude popsána současnost: to, jaké kurzy má nyní firma v nabídce a čím se zabývá. A v neposlední řadě bude charakterizována metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou, na které je postavena filozofie firmy Serafin. 2.1 Charakteristika společnosti a jejího dosavadního vývoje Historie Firma Serafin se zabývá pořádáním kurzů pro širokou veřejnost. Sídlo má v Praze, kurzy pořádá po celé ČR i na Slovensku, kde má svou pobočku. Hlavním produktem, který má firma ve své nabídce, je kreslení pravou mozkovou hemisférou. Celková nabídka je ale v současné době obsáhlejší. Analýzou produktu se bude zabývat další část této bakalářské práce. Firma Serafin je dle Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest podnik spadající do kategorie drobných podnikatelů, jelikož ve firmě je trvale zaměstnáno méně než 10 osob a roční obrat nepřesahuje 2 miliony EUR. Firma vznikla v roce 2004, kdy se dvě spoluzakladatelky, Jaroslava Pavlová a Miroslava Indráčková, rozhodly začít pracovat s revoluční metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou, kterou objevila profesorka kalifornské univerzity Betty Edwards. Na základě práce s metodou kreslení se spoluzakladatelky firmy Serafin rozhodly v únoru roku 2005 založit společnost, která bude s danou metodou a postupy dále operovat. 12

20 Společnost nejdříve fungovala na základě aktivity dvou fyzických osob 4. První kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou byl uspořádán 8. května 2005 a po tomto datu kurzy probíhaly pravidelně jednou měsíčně. Zpočátku byla klientela Serafinu složena z přátel a známých obou zakladatelek, později začala kurzy navštěvovat široká veřejnost. Rostoucí zájem široké veřejnosti o kurzy přirozeně vedl Serafin k tomu začít přibírat do svých řad další spolupracovníky a lektory. A přestože hlavní činností firmy je dodnes pořádání kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou, brzy po úspěšném vstupu na trh začala firma organizovat další, navazující výtvarné kurzy a orientovat se také na další umělecké činnosti, jako je zpěv, kurzy keramiky, tvůrčí psaní či vitráže a kašírování. V roce 2008 se původní společnost transformovala na společnost s ručením omezeným, v obchodním rejstříku zapsaná jako KK Serafin s.r.o. Prvotně působila firma pod názvem Konečně kreslím 5. Z trefného, ale velmi popisného názvu se stala instituce, jejíž název firma vysvětluje jako zkratku slov SEbevědomí, RAdost, FAntazie, INspirace. Firma se nyní široké veřejnosti prezentuje pod názvem Vzdělávací instituce Serafin. Ve stejné době, tedy v roce 2008, si firma také pronajala první stálé učebny a sídlo. Do té doby působila v jednorázově pronajatých prostorách. Po roce 2008 firma získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na vzdělávací instituci a kurzy kresby. V roce 2010 byla Serafinu Úřadem průmyslového vlastnictví schválena ochranná známka, díky které nikdo nemůže používat její název či logo. 6 Serafin 4 Osob samostatně výdělečně činných 5 Název odkazuje na obsah kurzu, a to že se člověk dokáže naučit kreslit už za dva dny. 6 Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. ( )Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo 13

21 v roce 2010 také vstoupil na Slovensko, kde uvedl na trh své produkty. Slovenská pobočka přebrala původně základní model kreslení pravou mozkovou hemisférou a kurzy se v počátku konaly pouze v Bratislavě. Dnes je nabídka produktů rozšířena o kurzy kreslení pastelkou, pastelem a reálnou kresbu. V další nabídce jsou kurzy keramiky, fotografie, enkaustika aj. Tato práce se ovšem bude zabývat pouze výběrem kurzů, které jsou nabízeny v České republice. Rok 2012 byl pro firmu významný tím, že firma získala akreditaci na kurzy zpěvu. V současné době je sídlo firmy v Praze, a to na adrese Magistrů 252/4, Praha 4 - Michle. Kurzy Serafinu probíhají po celé ČR a na Slovensku. V Česku je nyní 19 aktivních lektorů. Z desítek klientů, kteří byli s firmou v počátku spojeni, prošlo k dnešnímu dni na 7000 klientů ve všech doposud pořádaných kurzech. Analýzu zákazníka může čtenář vyhledat v dalších kapitolách Současnost popis činnosti a zaměření firmy Hlavní činností firmy je pořádání kreativních kurzů pro širokou veřejnost. Jedná se o kurzy výtvarné, hudební a jiné, podobného uměleckého či kreativního charakteru (přednášky dějin umění, tvůrčí psaní, trénink paměti, keramika, vitráže či kašírování). Prvním, základním, zřejmě také nejdůležitějším kurzem ze všech, je kurz Tužka 1, jež je zaměřen na kreslení pravou mozkovou hemisférou a dává základy těm, kteří se do Serafinu přijdou naučit kreslit. Jak metoda funguje, se čtenář dočte v následující kapitole Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou. Dalšími výtvarnými aktivitami, kterými se Serafin zabývá, jsou pokračovací kreslicí kurzy: Pastelka, Reálná kresba, Uhel a Pastel. Klient se může zúčastnit také tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let. (dostupné z: 14

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

1.5.2 âlenûní procesû

1.5.2 âlenûní procesû PROCESNÍ ÍZENÍ V PRAXI PODNIKÒ A VYSOK CH KOL Otázky, které si vedení organizace musí zodpovědět, znějí: proč organizace existuje a jak vydělává peníze. Jsou to základní existenční otázky a je pozoruhodné,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více