Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 2011 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, Praha 1 - Nové Město, IČO tel: , fax: , řed. tel./fax: Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

2 Obsah a) Základní údaje o škole... 2 b) Přehled oborů vzdělávání... 3 c) Charakteristika školy... 4 d) Personální zabezpečení činnosti školy... 7 e) Materiální zabezpečení činnosti školy... 9 f) Údaje o ţácích g) Hodnocení činnosti školní druţiny.16 h) Poradenské sluţby školy i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery j) Mimořádné aktivity k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti m) Největší úspěchy našich ţáků n) Enviromentální výchova o) Multikulturní výchova. 22 p) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI q) Základní údaje o hospodaření školy r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů..22 s) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení t) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 23 u) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi. organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...24 Příloha 1 - Inspekční zpráva Příloha 2 - Základní údaje o hospodaření školy Příloha 3 - Školní rok 2010/2011 ve fotografii 36 1

3 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Brána jazyků Sídlo školy: Mikulandská 5, Praha 1 ředitelství a II. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1 I. stupeň (obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. klidné chůze Keramická dílna Ostrovní 16, Praha 1 (v půlce cesty mezi oběma budovami) IČ: Kontakty: kancelář: fax: e mail: Webové stránky: Charakteristika školy: Škola je zaměřena na rozšířenou výuku jazyků Poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: Identifikátor školního zařízení: Základní škola IZO: kapacita 748 ţáků Školní druţina IZO: kapacita 300 ţáků Zřizovatel: MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 IČ: Forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. Management školy: Petr Tlustý, ředitel školy, koordinátor ICT Ivana Limburská, statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro II. stupeň, výchovná poradkyně Renata Nechanická, zástupkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně

4 Kateřina Strnadlová, vedoucí školní druţiny Miloslava Matějů, hospodářka školy Jana Hesová, hlavní ekonom školy Roman Elner, metodik primární prevence Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad učitelů školy a dva zástupci jmenovaní zřizovatelem. Předsedkyní je paní Hana Tomášová. Rada se schází několikrát ročně v prostorách školy, obvykle za účasti vedení školy. Pravidelně schvaluje výroční zprávu a změny ŠVP. b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy školy: Základní škola rozšířená výuka jazyků /96-2 Brána jazyků od vědomostí k dovednostem od Podpůrné programy: Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince (grant MŠMT) Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím Etická výchova Relaxační přestávkové programy Krouţky zaměřené na smysluplné vyuţití volného času ţáků primárně preventivní Školy v přírodě, adaptační kurzy Výměnné zájezdy Relaxační programy: Během přestávek je umoţněn ţákům volný pohyb po škole, velkou přestávku mohou ţáci I. stupně trávit na dvorku školy, ţáci II. stupně pak pod odborným dozorem na školním hřišti. V obou budovách jsou ţákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek. 3

5 c) Charakteristika školy ZŠ Brána jazyků je úplná škola s 1. aţ 9. postupným ročníkem, v kaţdém ročníku otvíráme tři třídy. Škola sídlí ve dvou historických budovách na území MČ Praha 1, vzdálených od sebe cca 5 min klidné chůze. V budově Mikulandská 5 sídlí ředitelství školy a II. stupeň, v budově Vojtěšská 13, I. stupeň. Obě budovy mají díky MČ Praha 1 všechny učebny zařízeny nejmodernější technikou (interaktivní tabule). V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična, v budově Mikulandská je i venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, knihovnou. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby byla posílena výuka cizích jazyků. Díky finanční podpoře ze strany MČ Praha 1 se třídy na jazyky dělí tak, aby v kaţdé jazykové skupině bylo nejvýše 18 ţáků. Jsme fakultní školou UK. Školní druţina: Ţáci 1. aţ 4. ročníku (v případě potřeby i 5. ročníku) mohou v době od 7 do 17:30 hod. vyuţívat 8 oddělení školní druţiny. Její kapacita je 300 ţáků. Školní jídelna: V obou budovách mají ţáci moţnost stravovat se ve školní jídelně. Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt ŠJ Vojtěšská, který nabízí výběr ze dvou jídel. Objednávky i odhlášení obědů jsou moţné prostřednictvím inernetu. Soutěţe: Naši ţáci se účastní školních kol olympiád v češtině i cizích jazycích, v matematice, chemii, fyzice, zeměpise, přírodopise a dějepise, řeší úkoly Matematického klokana a Pythagoriády, Praţského pramene. Nejlepší z nich pak postupují do obvodních a krajských kol. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeţe Praha 2 pořádáme obvodní kolo olympiády v angličtině a zeměpisu. Kaţdoročně se účastníme soutěţe Frankofonie, nejlepší ţáci přebírají ocenění v Černínském paláci z rukou ministra zahraničních věcí. Úspěšně si vedeme v soutěţi Hrajeme divadlo, a to ve francouzštině! Vyhráli jsme i v druhém kole soutěţe Jednička jedničky, tentokrát na téma Osobnost Prahy let od narození K. H. Máchy jsme oslavili Básněním - soutěţí ve skládání básní na zadaná slova. 4

6 Naši ţáci dosahují jiţ tradičně vynikajících úspěchů ve sportovních soutěţích, a to i v krajských kolech (ragby, stolní tenis, volejbal, basketbal, florbal) Amos tour, Sport bez předsudků, O pohár starosty Prahy 1, Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I letos jsme pořádali pro ţáky ročníku Vánoční turnaj (vybíjená, přehazovaná, volejbal). Nejlepší výtvarné práce soutěţe Praha 1 očima dětí byly vystaveny v budově MČ Praha 1. Pořádali jsme soutěţ o nejlepší PF a pozvánku na Vánoční trhy. Nejlepší výtvarníci sestavili kalendář pro rok Spolupráce: Pedagogičtí pracovníci školy jsou připraveni se zákonnými zástupci ţáků spolupracovat dle individuální potřeby kaţdého z nich. Setkávají se na třídních schůzkách, během konzultačních hodin, mají moţnost komunikovat prostřednictvím internetu, sjednat si individuální schůzku. K informovanosti rodičů slouţí notýsek popř. ţákovská kníţka, webové stránky školy, školní časopis. Zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů se sdruţují v organizaci SRPŠ, která zajišťuje zejména spolupráci rodičů s vedením školy. Zásluhou rodičů funguje i nadační fond Brána jazyků, který podporuje školu, i při konání zahraničních výměnných pobytů. Váţíme si průvodcovských sluţeb naší maminky paní Jungrové procházky Prahou. Dobrá je spolupráce se školskou radou. V tomto školním roce se konaly volby do školské rady (konec funkčního období členky školské rady z řad rodičů), znovu zvolena byla paní Hana Tomášová. Školská rada schvalovala výroční zprávu, projednávala inspekční zprávu, schvalovala úpravy ve školním a klasifikačním řádu. Díky grantům MČ Prahy 1 jsou finančně zvýhodněny některé mimoškolní aktivity ţáků (např. Zábavné čtení, Jak řešit konflikty neagresivně etická výchova, Věda je interaktivní zábava, Klub přátel matematiky, Lezení, Aikido, Loutkové divadlo, Co umí hlína, Grafická a knihařská dílna, jak ţijí jiné kultury a mnoho dalších), MČ Prahy 1 přispívá i na dopravu ţáků na školy v přírodě v Janově nad Nisou. MČ Prahy 1 podpořila konání Společenského večera školy na praţském Ţofíně. Naši ţáci i učitelé se účastní akcí i soutěţí pořádaných MČ Praha 1. Děkujeme i MŠMT za podporu našich ţáků cizinců díky grantu Češtinou krok za krokem je jim usnadněn vstup do českého prostředí. NAEP nám formou grantu Comenius Vis ma vie pomáhá při realizaci výměnných pobytů s francouzskými a německými ţáky. 5

7 V rámci Evropského dne jazyků navštěvujeme kulturní a informační centra různých evropských zemí (Goethe Institut, Francouzký institut, apod.) Společnost Central European Studies nám pomáhá zajišťovat lektory rodilé mluvčí. Tradičně výborná je spolupráce s PPP pro Prahu 1, zejména v oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyšetření ţáků devátých tříd - volba povolání, pomoc při tvorbě třídních kolektivů třídní diagnostika, pomoc při spolupráci s rodiči účast na třídních schůzkách. Společnost Ţivot bez závislostí připravila pro naše ţáky program komplexní primární prevence. Společnost PRAK umoţnila našim ţákům devátých tříd navštívit nápravné zařízení. FTVS UK nám pomáhá při realizaci adaptačního kurzu šestých tříd zajištěním odborných lektorů. Spolupracujeme s VŠ při vzdělávání budoucích pedagogů, jsme fakultní škola PedF UK. Spolupracujeme s AV ČR, účastníme se akcí Týdne vědy a techniky. Společnosti CERMAT jsme umoţnili v naší škole pilotování testů z matematiky. Z výnosu vánočních trhů přispíváme na vzdělávání indické dívky Gangammy. Pro Fond ohroţených dětí pořádáme charitativní bazar. Jsme adoptivními rodiči nosála červeného a mangusty trpasličí spolupracujeme se ZOO Praha, účastníme se natáčení pro ČT na téma Nosál červený. 6

8 d) Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje 57 pedagogických pracovníků (z toho 8 vychovatelů školní druţiny, dále ŠD), 53 plně kvalifikovaných (z toho 6 vychovatelů ŠD), jedna hospodářka, dva školníci a dvě vrátné (škola sídlí ve dvou budovách). Věkové sloţení pedagogických pracovníků: věk do a více let počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Průměrný věk pedagogických pracovníků: 44,03 let. průměrný věk učitelů I. stupně průměrný věk učitelů II. stupně průměrný věk vychovatelů ŠD 37,77 let 47,10 let 48,75 let Sloţení pedagogických pracovníků podle délky praxe: praxe do 3 let a více počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Sloţení pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví: věk do 30 let a více počet muţů celkem z toho muţů na I. stupni na II. stupni vychovatelů ŠD počet ţen celkem z toho ţen na I. stupni na II. stupni vychovatelek ŠD

9 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: počet kvalifikovaných v % celkem 53 92,98 z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD 6 75 Učitelé cizích jazyků: celkem počet kvalifikovaných celkem anglický jazyk 7 z toho 2 rodilí mluvčí 7 francouzský jazyk 4 4 německý jazyk 4 4 Ţáci I. stupně učící se angličtinu měli kaţdý týden jednu hodinu angličtiny s rodilým mluvčím, pokročilí angličtináři II. stupně 1 3 hodiny týdně. Dařilo se nám získávat učitele a lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Vzhledem k tomu, ţe jsme fakultní škola, probíhala na naší škole i pedagogická praxe. Změna počtu pedagogických pracovníků, důvod změny: celkem odešlo 10 z toho do starobního důchodu 2 ukončení pracovního poměru na dobu určitou 7 ze zdravotních důvodů na vlastní ţádost 1 počet kvalifikovaných celkem přišlo 9 5 doplnění volných pracovních míst 9 5 Ke změnám u nepedagogických pracovníků nedošlo. 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet kurzů počet účastníků prům. délka na 1 účastníka celkem z toho odborné kurzy hodin kurzy jednotlivých předmětů hodiny Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzhledem k našemu ŠVP) je zaměřeno na jazykové vzdělávání, přírodovědné předměty a inovaci didaktických postupů (práce s interaktivní tabulí). 6 učitelů, díky finanční podpoře MČ Praha 1, navštěvovalo a následně úspěšně sloţilo mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge. e) Materiální zabezpečení činnosti školy Učebny pouţívané školou: z toho nevyhovujících celkem 46 1 z toho odborné 19 0 pro méně neţ 20 ţáků 13 0 pro 20 aţ 40 ţáků 33 0 V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična, v budově Mikulandská je dále gymnastický sál a venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, ţákovskou knihovnou. Všechny učebny jsou díky MČ Praha 1 vybaveny interaktivními tabulemi. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. V obou budovách jsou mléčné automaty s dotovanými výrobky, v budově Vojtěšská vyuţíváme nabídky ovoce do škol, v budově Mikulandská je nápojový automat na teplé (bezkofeinové) i studené nápoje (i bez příchutě) a svačinový automat. Úpravy směřující ke zlepšení pracovních podmínek a prostředí ve škole: Rádi bychom zde poděkovali Městské části Praha 1, MŠMT a rodičům za investice, které umoţnily tyto úpravy: Výukový a uţivatelský software Interaktivní učebnice Doplnění kamerového systému 9

11 Výměna podlahové krytiny ve třech učebnách Ošetření podlah v učebnách i na chodbách tvrdými vosky Malba a opravy zdí ve 14 učebnách Oprava a lakování oken ve 2 učebnách Osazení oken směřujících na západ v budově Mikulandská ţaluziemi Oprava venkovní fasády v budově Vojtěšská do výšky 2m Oprava okrasných prvků na střeše budovy ve Vojtěšské Oprava podlahy a výměna koberce v herně ve Vojtěšské Dovybavení keramické dílny nábytkem, vypalovací pecí a hrnčířským kruhem Výměna ţákovského nábytku v pěti učebnách Nové stoly a ţidle do knihovny-učebny AJ Výměna nevyhovujících učitelských kancelářských ţidlí Nové vybavení sborovny v budově Vojtěšská Nové lavičky na chodby v budově Mikulandská Vybavení školy ICT: z toho na I. stupni počítače celkem z toho přístupné ţákům počítače s připojením k internetu z toho přístupné ţákům počítače s rychlým připojení z toho přístupné ţákům učitelé nepočítačových předmětů z toho vyuţívající Internet při výuce

12 f) Údaje o ţácích Počet tříd a ţáků: celkem tříd 26 celkem ţáků 605 celkem tříd v ročníku celkem ţáků v ročníku z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Průměrný počet ţáků ve třídě: I. stupeň 23,53 II. stupeň 22,90 I. i II. stupeň 23,26 Ţáci učící se cizí jazyk na I. stupni: celkem 231 z toho anglický jazyk 147 francouzský jazyk 74 německý jazyk 10 Ţáci učící se cizí jazyk na II. stupni: celkem 252 z toho anglický a francouzský jazyk* 93 francouzský a anglický jazyk* 70 anglický a německý jazyk* 61 německý a anglický jazyk* 28 *první cizí jazyk se ţák učí od 3. třídy Ţáci podle trvalého bydliště: celkem Praha 1 Praha 2-10 Bydliště mimo Prahu z toho ve středočeském kraji 46 11

13 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a ţáků mimořádně nadaných: Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávací plánů (IVP), které byly vytvořeny vyučujícími ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem dle posudků z Pedagogicko psychologické poradny jednotlivým ţákům na míru. Ţáci i jejich zákonní zástupci měli moţnost vyuţívat konzultací jednotlivých vyučujících. Při vzdělávání ţáků s SVP jsme při vyučování pouţívali pomůcky pro nápravu (tabulky, přehledy, pravidla), kompenzační mechanismy (kopírování zápisů, podtrhávání v textu, doplňování do textu, testy s volbou odpovědi apod.). Kontrola práce s těmito ţáky probíhá čtvrtletně na schůzkách předmětových komisí a při hodnotící pedagogické radě. Ţákům se sociálním znevýhodněním (v našem případě jsou to výhradně ţácicizinci) jsme upravovali rozvrh dle jejich potřeb většinou tak, ţe byli uvolněni z hodin cizích jazyků (v případě, ţe se jednalo o jejich rodný jazyk) a zařazeni do hodin českého jazyka v jiné třídě i ročníku. Cizinci rovněţ měli moţnost navštěvovat krouţek Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince. Nadaní ţáci, mají rovněţ moţnost na základě posudku z PPP studovat podle IVP a dále se účastní soutěţí a olympiád, pracují na projektech, které prezentují před svými spoluţáky, v případě jazykového nadání mají moţnost navštěvovat pokročilejší jazykové skupiny. Škola neotvírá speciální třídy pro postiţené/znevýhodněné ţáky. Individuálně integrovaní ţáci podle druhu zdravotního postiţení: I. stupeň: II. stupeň: celkem z toho dívky celkem 3 1 z toho s vývoj. poruchami chování 1 0 autisté 1 0 sluchově postiţení 1 1 celkem z toho dívek celkem 15 2 z toho s vývoj. poruchami učení 13 2 s vývoj. poruchami chování

14

15 Ţáci plnící školní docházku podle 38: celkem 37 z toho z 1. ročníku 3 2. ročníku 1 3. ročníku 5 4. ročníku 2 5. ročníku 4 6. ročníku 8 7. ročníku 6 8. ročníku 3 9. ročníku 5 Výsledky zápisu k povinné školní docházce: počet přijatých počet odkladů počet prvních tříd Výsledky přijímacího řízení: na víceletá gymnázia: celkem státní soukromá církevní osmiletá šestiletá na střední školy ukončené maturitní zkouškou: G SPŠ OA HŠ ZŠ SOŠ celkem z toho na státní soukromá církevní Všichni ţáci 9. tříd byli přijati na SŠ ukončené maturitní zkouškou. Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 52 v niţším ročníku 0 14

16 Chování ţáků (2.pol. 2010/2011): velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem z toho na I. stupni II. stupni Nejčastější výchovné problémy: zapomínání pomůcek a pozdní příchody, třetí stupeň z chování byl udělen ţákům za opakované hrubé porušování školního řádu a za neomluvené hodiny. Zameškané hodiny: (2.pol. 2010/2011): omluvené průměr na ţáka neomluvené celkem ,29 57 z toho na I. stupni ,33 0 II. stupni ,66 57 (2 ţáci) Výsledky vzdělávání ţáků (2.pol. 2010/2011): prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem z toho na I. stupni II. stupni Výjezdy ţáků mimo budovu školy: do zahraničí: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem z toho do Velké Británie Francie Německa školy v přírodě na území ČR: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem Děkujeme MČ Praha 1 za finanční zvýhodnění škol v přírodě v Janově nad Nisou. 15

17 lyţařské kurzy: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem Ţáci v plaveckých kurzech: 60 g) Hodnocení činnosti školní druţiny Ţáci 1. aţ 4. ročníku (v případě potřeby i 5. ročníku) mohou v době od 7 do 7:45 a od 11:40 do 17:30 hod. vyuţívat 8 oddělení školní druţiny. Její kapacita je 300 ţáků. V druţině ţáci trénují samoobsluţné činnosti (hygiena, stravování, příprava na vycházku a sportovní činnost), odpočívají (30-70 min) provozují klidné, pohybově i psychicky nenáročné činnosti, čtou si, volně kreslí, hrají stolní hry, poslouchají hudbu, pohádky, povídají si. Na fázi odpočinku navazuje blok zájmových činností pracovně technických (zdokonalují se při manuálních činnostech, prohlubují svůj zájem o tvořivou práci), výtvarných (osvojují si výtvarné techniky, poznávají výtvarné umění), hudebních (zpívají sborově i sólově, hrají na hudební nástroje, hrají hudebně pohybové hry) a literárně dramatických (předčítají a poslouchají, učí se přednesu, dramatizaci, snaţí se o literární a dramatickou tvorbu). Následuje rekreační činnost vycházky, sportovní a pohybové aktivity; v této části mají ţáci čas pro spontánní aktivity. Po dohodě s rodiči můţe ve školní druţině probíhat i příprava na vyučování. Neméně důleţitou náplní práce druţiny jsou i veřejně prospěšné činnosti úklid hraček, šaten apod. Při organizaci školní druţiny se potýkáme s velkou fluktuací zaměstnanců a jejich kvalifikací. Škola neorganizuje školní klub. h) Poradenské sluţby školy Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro I. stupeň, druhá pro II. stupeň a poradenství k volbě povolání. Obě úzce spolupracují s rodiči, s PPP (zejména v oblasti diagnostiky a volby povolání), s OPD, s Policií ČR i Městskou policií. Ve škole nepracuje speciální pedagog ani školní psycholog. Ve 2. pololetí pomáhal 1 hodinu týdně v hodinách matematiky asistent. 16

18 i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Kromě standardních partnerů (rodiče, SRPŠ, Školská rada, PPP) spolupracujeme téţ s: MŠMT, ČŠI, PedF UK, PřF UK, FTVS UK, Francouzským institutem, Francouzským velvyslanectví, Goethe Institutem, CETCES, NPKK, ÚIV, AŠSK,, se společnostmi Prak, Danny Agency, EAZA, FRAUS, SCIO, Kalibro, SBP, SBS a dále se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů ţáků: Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte/FR, Friedrich-Rückert Gymnasium v Ebern/Něm. a Collège Claude Debussy v Saint Germán-en-Laye/FR. j) Mimoškolní aktivity V tomto školním roce ţáci navštěvovali krouţky: jazykové: Zábavné čtení, Seznamme se s češtinou (ČJ pro cizince), Vojtíšek a Listy lípy (tvorba školních časopisů), Tvůrčí psaní, konverzace v AJ, FJ i NJ (pro začátečníky i pokročilé), Barevná angličtina, Veselá angličtina, Angličtina s písničkou, Angličtina pro nejmenší, Francouzština s IT, Francouzština hrou, Francouzský jazyk-příprava na DELF, Španělština, Petit Cabaret (divadlo ve francouzštině), Němčina-příprava na Sprachdiplom, Němčina interaktivně pro 1. a 2. ročníky přírodovědné: Klub přátel matematiky otevřený, Věda je interaktivní zábava, Matematika-doučování, Matematika-příprava na přijímací zkoušky, Chovatelský krouţek společenskovědní: Jak řešit konflikty neagresivně aneb chováme se k sobě lépe, Etika, Etiketa, Základy společenských věd-příprava na přijímací zkoušky, Výchova kultivovaného občana, Jak ţijí jiné kultury, HERKA - krouţek deskových her sportovní: Aikido, Florbal, Hip hop, Sportovní hry, Lezení na umělé stěně, Šachy, Turistický umělecky zaměřené: Dramatický, Hravá flétnička, Populární kytara, Kytara, Muzikálový, Petrklíček a Sborový zpěv, Vojtěšská paleta, Moţná přijde i Picasso, Praţský chodec, Keramika, Fotokrouţek, Tvůrčí dílna s arteterapií, U babiček jehliček, Hrajeme loutkové divadlo, Grafická a knihařská dílna 17

19 k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Cíle (a priority) pro školní rok 2010/2011 byly: - Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu (různorodými preventivními aktivitami, se snahou navázat a pokračovat v tradičních projektech a aktivitách tvořících páteř prevence) - Rozvoj spolupráce s odborníky, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami a institucemi - Zlepšování kooperace mezi jednotlivými členy učitelského sboru - Aktuální reakce, sběr podnětů a rámcové vytváření budoucích priorit Prevence rizikového chování v průběhu školního roku: - Cíl: výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu byl naplňován tradičními aktivitami (adaptační kurzy pro nově utvořené třídy, programem Kdyby koza měla křídla, Koza nekouří, Nefetuj a piš!, Děkuji-nechci!, Prak: návštěva věznice, Muzeum policie: nebezpečí alkoholismu, v rámci dopravní prevence Pes Rex atd.) - Cíl: spolupráce s odborníky byl naplněn především o celoroční spoluprací se společností Ţivot bez závislostí, která průběţně realizovala na míru vytvořený preventivní program o spoluprací s PPP - Cíl: spolupráce s rodiči a zlepšování kooperace s členy pedagogického sboru byl rozvíjen díky tradičním školním aktivitám (Společenský večer školy, Večer pod lipou, projekt Kdyţ hvězdy tančí apod.) - Cíl: nabídka volnočasových aktivit ţáci měli moţnost rozvíjet školní aktivity a navazovat na ně - Cíl: sběr podnětů a vytváření priorit se uskutečňoval především za aktivní účasti pedagogů, pracovníků společnosti Ţivot bez závislosti a PPP l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy směřují zejména k naplňování cílů stanovených naším ŠVP: Na podporu výuky francouzštiny pořádal nadační fond Brána jazyků pootevřená výměnu s partnerskou školou ve Francii - College Claude Debussy v Saint Germain-en-Laye. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy schválila v rámci programu Comenius Partnerství škol projekt spolupráce mezi našimi ţáky, ţáky Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte ve Francii a Friedrich- Rückert-Gymnasium v Ebern v Německu, nazvaný VIS MA VIE. Na podporu výuky němčiny organizovala škola výchovně poznávací zájezd do Saska pro ţáky tříd 18

20 Ţáci, kteří se učí angličtinu měli moţnost zúčastnit se školního zájezdu do Anglie s pobytem v rodinách a výukou angličtiny. Zájemci podnikli předvánoční výlet do Regensburgu 8. A hrála divadlo ve francouzštině, šesťáci zatím v češtině V rámci Evropského dne jazyků se naši ţáci zúčastnili akcí pořádaných zahraničními instituty. Pravidelně jsme spolupracovali s Francouzským institutem, ţáci - francouzštináři zde navštěvovali filmy ve francouzštině. Ve spolupráci s oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví uplatnili naši ţáci svou uměleckou i jazykovou tvořivost během projektu Týden s chutí, 3 ţáci převzali v Černínském paláci ocenění za skvělou práci v projektu Frankofonie Přivítali jsme ve škole studenty z Dánska. Někteří naši ţáci úspěšně sloţili zkoušku z francouzštiny Delf. Dařilo se nám získávat lektory rodilé mluvčí na všechny námi vyučované cizí jazyky. Vysvědčení za I. pol. ţákům 6. ročníku rozdal pan Tomio Okamura, ţákům 8. ročníku pan Martin Hilský. Za II. pol. pan Patrik Eliáš. Na naší pravidelné akci Nonstop čtení jsme vyuţili některých našich rodičů, kteří četli dětem, nejen vlastním. Zájemci z řad dětí přespali ve škole při Noci s Andersenem. Ve škole jsme otevřeli výstavu Kambodţský král Norodom Sihamoni zpět ve své základní škole, zahájila ji kambodţská princezna Norodom Arunrasmy V rámci projektu Jak ţijí jiné kultury jsme vystavovali fotografie z Nepálu, rodiče našich ţáků z Konga nám přiblíţili africkou kulturu. Vystavovali jsme práce našich ţáků z grafické a knihařské dílny Pan Václav Vydra zahájil výstavu Memoriál gen. Custera Pravidelně jsme se účastnili akcí pořádaných MČ Praha 1 (sportování na 19

21 hřišti Lannova, cyklistických závodů, v budově naší školy jsme pro MČ Praha 1 pořádali turnaj ve volejbale, Preventan cup (vybíjená), McDonald s cup (fotbal), Odznak všestrannosti olympijských vítězů, v soutěţi O pohár starosty MČ Praha 1 jsme obsadili 2. místo Vyhráli jsme soutěţ Jednička jedničky, vypsanou MČ Praha 1 Pro nově vznikající třídy (3. a 6.) jsme jako kaţdý rok pořádali adaptační kurz. V rámci primární prevence navštívili naši deváťáci věznici a besedovali s propuštěným vězněm, sedmáci měli akci Něfetuj a piš a šesťáci se učili říkat ne na nabídku cigaret, alkoholu a drog při akci Děkuji-nechci!. V Muzeu policie jsme se zúčastnili programu Nebezpečí alkoholismu, společnost Ţivot bez závislostí pro nás pořádala preventivní programy na míru V rámci ekologické výchovy se naši ţáci starali o morče, křečka, rybičky a andulky, navštívili čističku odpadních vod, spolupracovali jsme se ZOO Praha a zoologickou zahradou v Senegalu projekt EAZA (pomáháme chránit přírodu), sponzorovali jsme nosála a langustu v praţské ZOO, na školním dvoře jsme se učili poznávat dravé ptáky Deváťáci si mohli vyzkoušet své znalosti při Malé maturitě z matematiky. Dařilo se nám vítězit na sportovních akcích v rámci akce Sport bez předsudků. Ve spolupráci s PPP jsme pomáhali deváťákům při volbě dalšího vzdělávání na SŠ, navštívili jsme veletrh SŠ Schola Pragensis, street show Já nejsem z gymplu-řemeslo ţije Sportovali jsme na Poháru praţských ZŠ, hráli jsme fotbal a minifotbal, florbal, stolní tenis, košíkovou, volejbal a přehazovanou Naši ţáci reprezentovali Prahu 1 ve fotbalovém turnaji v Mikulově. Vzpomněli jsme některých slavných jmen a důleţitých výročí (K. H. Mácha, J. Werich, Jurij Gagarin, Coco Chanel, John Lennon a projekt Kdyţ hvězdy tančí ) Vánoce jsme oslavili při vánočních trzích (výtěţek jsme pouţili na financování studia indické dívky Gangammy), ţáci roč. zápolili při tradičním vánočním turnaji ve vybíjené, přehazované a odbíjené. 20

22 S rodiči i ţáky jsme se sešli na Společenském večeru školy, který se konal pod záštitou starosty MČ Praha 1. Navštěvovali jsme divadla (Minor, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné), filmová představení (Nickyho rodina, Chlapec v pruhovaném pyţamu, Lidice), Národní a Národní technické muzeum, Národní technickou knihovnu. Pan ředitel vystupoval v televizním pořadu Sama doma. Školní rok jsme zakončili tradičním Večerem pod lipou. Ocenili jsme naše nejlepší ţáky Ţlutým trikotem. Díky úspěchům v krouţku Komunikujeme se světem se paní uč. Hana Šimková podívala do New Yorku. Paní učitelka Ludmila Jiravová byla uvedena do Síně slávy MČ Praha 1 m) Největší úspěchy našich ţáků 2. místo v praţském kole soutěţe ve francouzském jazyce: A. Váchová 1. aţ 3. místo v obvodním kole olympiády z němčiny: P. Sukupová, A. Musilová, V. Mařík 1. místo v soutěţi ZŠ Prahy 1 Jednička jedničky 2. a 3. místo v olympiádě ze zeměpisu: D. Zelinka, M. Schiffler 1. aţ 3. místo v soutěţi Pythagoriada: A. Bednaříková, A. Caban, M. Skalová 2. a 3. místo v obvodním kole matematické olympiády: A. Bednaříková, L. Kavčiak 1. místo v soutěţi Mistr školní ligy ragby 1. místo v obvodním kole basketbalu dívek 1. místo v obvodním kole basketbalu chlapců 4. místo v praţském kole soutěţe v basketbalu chlapců 4. místo v praţském kole soutěţe ve volejbalu chlapců 6. místo v praţském kole soutěţe Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2. místo v soutěţi fyzické zdatnosti ţáků škol Prahy 1-3 Amos tour 2. místo v soutěţi Prahy 1 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2. místo v obvodním kole soutěţe ve stolním tenisu dívek 3. místo v obvodním kole soutěţe ve stolním tenisu chlapců 3. místo v obvodním kole soutěţe v přehazované dívek 21

23 n) Enviromentální výchova Enviromentální výchova je integrována přímo do výuky jednotlivých předmětů (především do hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, člověka a světa práce, cizích jazyků, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a tělocviku) a je pravidelným tématem při všech výjezdech ţáků mimo budovu školy. Vzhledem k tomu, ţe se naše škola nachází v centru velkoměsta se snaţíme budovat vztah našich ţáků k ţivotnímu prostředí zejména uvnitř školy (péče o květiny v budově školy, kultivace školního hřiště, péče o zvířátka chovatelství) i v jejím okolí (příroda a kultura obce a její ochrana) a tříbit ţivotní styl ţáků (zaměřujeme se zejména na omezení spotřeby věcí, energií, vody, omezování produkce odpadu). o) Multikulturní výchova Se základními informacemi o jednotlivých kulturních a etnických skupinách se naši ţáci setkávají na kaţdém kroku (viz počet ţáků-cizinců). V průběhu vyučovacích hodin se učí chápat odlišné myšlení a vnímání světa, poznávají, ţe multikulturalita je prostředkem vzájemného obohacování, učí se udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci bez ohledu na kulturní, sociální, náboţenské i zájmové odlišnosti. Multikulturní výchova je rovněţ nedílnou součástí výjezdů ţáků do zahraničí. Multikulturalita je součástí výuky prvního cizího jazyka v rozsahu 1 hodiny týdně v 9. ročníku. p) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Školu navštívila ČŠI viz Příloha 1 q) Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha 2 r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů ţáků. Logickým vyústěním těchto aktivit bylo přihlášení se k programu Comenius s trilaterální účastí škol (ČR, Francie, Německo). Škola byla do tohoto programu zařazena a bude v něm pracovat ještě v následujícím školním roce. 22

Výroční zpráva 2011 2012 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2011 2012 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

Výroční zpráva 2009 2010

Výroční zpráva 2009 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Adresa školy :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více