Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 2011 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, Praha 1 - Nové Město, IČO tel: , fax: , řed. tel./fax: Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

2 Obsah a) Základní údaje o škole... 2 b) Přehled oborů vzdělávání... 3 c) Charakteristika školy... 4 d) Personální zabezpečení činnosti školy... 7 e) Materiální zabezpečení činnosti školy... 9 f) Údaje o ţácích g) Hodnocení činnosti školní druţiny.16 h) Poradenské sluţby školy i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery j) Mimořádné aktivity k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti m) Největší úspěchy našich ţáků n) Enviromentální výchova o) Multikulturní výchova. 22 p) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI q) Základní údaje o hospodaření školy r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů..22 s) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení t) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 23 u) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi. organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...24 Příloha 1 - Inspekční zpráva Příloha 2 - Základní údaje o hospodaření školy Příloha 3 - Školní rok 2010/2011 ve fotografii 36 1

3 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Brána jazyků Sídlo školy: Mikulandská 5, Praha 1 ředitelství a II. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1 I. stupeň (obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. klidné chůze Keramická dílna Ostrovní 16, Praha 1 (v půlce cesty mezi oběma budovami) IČ: Kontakty: kancelář: fax: e mail: Webové stránky: Charakteristika školy: Škola je zaměřena na rozšířenou výuku jazyků Poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: Identifikátor školního zařízení: Základní škola IZO: kapacita 748 ţáků Školní druţina IZO: kapacita 300 ţáků Zřizovatel: MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 IČ: Forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. Management školy: Petr Tlustý, ředitel školy, koordinátor ICT Ivana Limburská, statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro II. stupeň, výchovná poradkyně Renata Nechanická, zástupkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně

4 Kateřina Strnadlová, vedoucí školní druţiny Miloslava Matějů, hospodářka školy Jana Hesová, hlavní ekonom školy Roman Elner, metodik primární prevence Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad učitelů školy a dva zástupci jmenovaní zřizovatelem. Předsedkyní je paní Hana Tomášová. Rada se schází několikrát ročně v prostorách školy, obvykle za účasti vedení školy. Pravidelně schvaluje výroční zprávu a změny ŠVP. b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy školy: Základní škola rozšířená výuka jazyků /96-2 Brána jazyků od vědomostí k dovednostem od Podpůrné programy: Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince (grant MŠMT) Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím Etická výchova Relaxační přestávkové programy Krouţky zaměřené na smysluplné vyuţití volného času ţáků primárně preventivní Školy v přírodě, adaptační kurzy Výměnné zájezdy Relaxační programy: Během přestávek je umoţněn ţákům volný pohyb po škole, velkou přestávku mohou ţáci I. stupně trávit na dvorku školy, ţáci II. stupně pak pod odborným dozorem na školním hřišti. V obou budovách jsou ţákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek. 3

5 c) Charakteristika školy ZŠ Brána jazyků je úplná škola s 1. aţ 9. postupným ročníkem, v kaţdém ročníku otvíráme tři třídy. Škola sídlí ve dvou historických budovách na území MČ Praha 1, vzdálených od sebe cca 5 min klidné chůze. V budově Mikulandská 5 sídlí ředitelství školy a II. stupeň, v budově Vojtěšská 13, I. stupeň. Obě budovy mají díky MČ Praha 1 všechny učebny zařízeny nejmodernější technikou (interaktivní tabule). V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična, v budově Mikulandská je i venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, knihovnou. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby byla posílena výuka cizích jazyků. Díky finanční podpoře ze strany MČ Praha 1 se třídy na jazyky dělí tak, aby v kaţdé jazykové skupině bylo nejvýše 18 ţáků. Jsme fakultní školou UK. Školní druţina: Ţáci 1. aţ 4. ročníku (v případě potřeby i 5. ročníku) mohou v době od 7 do 17:30 hod. vyuţívat 8 oddělení školní druţiny. Její kapacita je 300 ţáků. Školní jídelna: V obou budovách mají ţáci moţnost stravovat se ve školní jídelně. Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt ŠJ Vojtěšská, který nabízí výběr ze dvou jídel. Objednávky i odhlášení obědů jsou moţné prostřednictvím inernetu. Soutěţe: Naši ţáci se účastní školních kol olympiád v češtině i cizích jazycích, v matematice, chemii, fyzice, zeměpise, přírodopise a dějepise, řeší úkoly Matematického klokana a Pythagoriády, Praţského pramene. Nejlepší z nich pak postupují do obvodních a krajských kol. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeţe Praha 2 pořádáme obvodní kolo olympiády v angličtině a zeměpisu. Kaţdoročně se účastníme soutěţe Frankofonie, nejlepší ţáci přebírají ocenění v Černínském paláci z rukou ministra zahraničních věcí. Úspěšně si vedeme v soutěţi Hrajeme divadlo, a to ve francouzštině! Vyhráli jsme i v druhém kole soutěţe Jednička jedničky, tentokrát na téma Osobnost Prahy let od narození K. H. Máchy jsme oslavili Básněním - soutěţí ve skládání básní na zadaná slova. 4

6 Naši ţáci dosahují jiţ tradičně vynikajících úspěchů ve sportovních soutěţích, a to i v krajských kolech (ragby, stolní tenis, volejbal, basketbal, florbal) Amos tour, Sport bez předsudků, O pohár starosty Prahy 1, Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I letos jsme pořádali pro ţáky ročníku Vánoční turnaj (vybíjená, přehazovaná, volejbal). Nejlepší výtvarné práce soutěţe Praha 1 očima dětí byly vystaveny v budově MČ Praha 1. Pořádali jsme soutěţ o nejlepší PF a pozvánku na Vánoční trhy. Nejlepší výtvarníci sestavili kalendář pro rok Spolupráce: Pedagogičtí pracovníci školy jsou připraveni se zákonnými zástupci ţáků spolupracovat dle individuální potřeby kaţdého z nich. Setkávají se na třídních schůzkách, během konzultačních hodin, mají moţnost komunikovat prostřednictvím internetu, sjednat si individuální schůzku. K informovanosti rodičů slouţí notýsek popř. ţákovská kníţka, webové stránky školy, školní časopis. Zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů se sdruţují v organizaci SRPŠ, která zajišťuje zejména spolupráci rodičů s vedením školy. Zásluhou rodičů funguje i nadační fond Brána jazyků, který podporuje školu, i při konání zahraničních výměnných pobytů. Váţíme si průvodcovských sluţeb naší maminky paní Jungrové procházky Prahou. Dobrá je spolupráce se školskou radou. V tomto školním roce se konaly volby do školské rady (konec funkčního období členky školské rady z řad rodičů), znovu zvolena byla paní Hana Tomášová. Školská rada schvalovala výroční zprávu, projednávala inspekční zprávu, schvalovala úpravy ve školním a klasifikačním řádu. Díky grantům MČ Prahy 1 jsou finančně zvýhodněny některé mimoškolní aktivity ţáků (např. Zábavné čtení, Jak řešit konflikty neagresivně etická výchova, Věda je interaktivní zábava, Klub přátel matematiky, Lezení, Aikido, Loutkové divadlo, Co umí hlína, Grafická a knihařská dílna, jak ţijí jiné kultury a mnoho dalších), MČ Prahy 1 přispívá i na dopravu ţáků na školy v přírodě v Janově nad Nisou. MČ Prahy 1 podpořila konání Společenského večera školy na praţském Ţofíně. Naši ţáci i učitelé se účastní akcí i soutěţí pořádaných MČ Praha 1. Děkujeme i MŠMT za podporu našich ţáků cizinců díky grantu Češtinou krok za krokem je jim usnadněn vstup do českého prostředí. NAEP nám formou grantu Comenius Vis ma vie pomáhá při realizaci výměnných pobytů s francouzskými a německými ţáky. 5

7 V rámci Evropského dne jazyků navštěvujeme kulturní a informační centra různých evropských zemí (Goethe Institut, Francouzký institut, apod.) Společnost Central European Studies nám pomáhá zajišťovat lektory rodilé mluvčí. Tradičně výborná je spolupráce s PPP pro Prahu 1, zejména v oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyšetření ţáků devátých tříd - volba povolání, pomoc při tvorbě třídních kolektivů třídní diagnostika, pomoc při spolupráci s rodiči účast na třídních schůzkách. Společnost Ţivot bez závislostí připravila pro naše ţáky program komplexní primární prevence. Společnost PRAK umoţnila našim ţákům devátých tříd navštívit nápravné zařízení. FTVS UK nám pomáhá při realizaci adaptačního kurzu šestých tříd zajištěním odborných lektorů. Spolupracujeme s VŠ při vzdělávání budoucích pedagogů, jsme fakultní škola PedF UK. Spolupracujeme s AV ČR, účastníme se akcí Týdne vědy a techniky. Společnosti CERMAT jsme umoţnili v naší škole pilotování testů z matematiky. Z výnosu vánočních trhů přispíváme na vzdělávání indické dívky Gangammy. Pro Fond ohroţených dětí pořádáme charitativní bazar. Jsme adoptivními rodiči nosála červeného a mangusty trpasličí spolupracujeme se ZOO Praha, účastníme se natáčení pro ČT na téma Nosál červený. 6

8 d) Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje 57 pedagogických pracovníků (z toho 8 vychovatelů školní druţiny, dále ŠD), 53 plně kvalifikovaných (z toho 6 vychovatelů ŠD), jedna hospodářka, dva školníci a dvě vrátné (škola sídlí ve dvou budovách). Věkové sloţení pedagogických pracovníků: věk do a více let počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Průměrný věk pedagogických pracovníků: 44,03 let. průměrný věk učitelů I. stupně průměrný věk učitelů II. stupně průměrný věk vychovatelů ŠD 37,77 let 47,10 let 48,75 let Sloţení pedagogických pracovníků podle délky praxe: praxe do 3 let a více počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Sloţení pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví: věk do 30 let a více počet muţů celkem z toho muţů na I. stupni na II. stupni vychovatelů ŠD počet ţen celkem z toho ţen na I. stupni na II. stupni vychovatelek ŠD

9 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: počet kvalifikovaných v % celkem 53 92,98 z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD 6 75 Učitelé cizích jazyků: celkem počet kvalifikovaných celkem anglický jazyk 7 z toho 2 rodilí mluvčí 7 francouzský jazyk 4 4 německý jazyk 4 4 Ţáci I. stupně učící se angličtinu měli kaţdý týden jednu hodinu angličtiny s rodilým mluvčím, pokročilí angličtináři II. stupně 1 3 hodiny týdně. Dařilo se nám získávat učitele a lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Vzhledem k tomu, ţe jsme fakultní škola, probíhala na naší škole i pedagogická praxe. Změna počtu pedagogických pracovníků, důvod změny: celkem odešlo 10 z toho do starobního důchodu 2 ukončení pracovního poměru na dobu určitou 7 ze zdravotních důvodů na vlastní ţádost 1 počet kvalifikovaných celkem přišlo 9 5 doplnění volných pracovních míst 9 5 Ke změnám u nepedagogických pracovníků nedošlo. 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet kurzů počet účastníků prům. délka na 1 účastníka celkem z toho odborné kurzy hodin kurzy jednotlivých předmětů hodiny Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzhledem k našemu ŠVP) je zaměřeno na jazykové vzdělávání, přírodovědné předměty a inovaci didaktických postupů (práce s interaktivní tabulí). 6 učitelů, díky finanční podpoře MČ Praha 1, navštěvovalo a následně úspěšně sloţilo mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge. e) Materiální zabezpečení činnosti školy Učebny pouţívané školou: z toho nevyhovujících celkem 46 1 z toho odborné 19 0 pro méně neţ 20 ţáků 13 0 pro 20 aţ 40 ţáků 33 0 V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična, v budově Mikulandská je dále gymnastický sál a venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, ţákovskou knihovnou. Všechny učebny jsou díky MČ Praha 1 vybaveny interaktivními tabulemi. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. V obou budovách jsou mléčné automaty s dotovanými výrobky, v budově Vojtěšská vyuţíváme nabídky ovoce do škol, v budově Mikulandská je nápojový automat na teplé (bezkofeinové) i studené nápoje (i bez příchutě) a svačinový automat. Úpravy směřující ke zlepšení pracovních podmínek a prostředí ve škole: Rádi bychom zde poděkovali Městské části Praha 1, MŠMT a rodičům za investice, které umoţnily tyto úpravy: Výukový a uţivatelský software Interaktivní učebnice Doplnění kamerového systému 9

11 Výměna podlahové krytiny ve třech učebnách Ošetření podlah v učebnách i na chodbách tvrdými vosky Malba a opravy zdí ve 14 učebnách Oprava a lakování oken ve 2 učebnách Osazení oken směřujících na západ v budově Mikulandská ţaluziemi Oprava venkovní fasády v budově Vojtěšská do výšky 2m Oprava okrasných prvků na střeše budovy ve Vojtěšské Oprava podlahy a výměna koberce v herně ve Vojtěšské Dovybavení keramické dílny nábytkem, vypalovací pecí a hrnčířským kruhem Výměna ţákovského nábytku v pěti učebnách Nové stoly a ţidle do knihovny-učebny AJ Výměna nevyhovujících učitelských kancelářských ţidlí Nové vybavení sborovny v budově Vojtěšská Nové lavičky na chodby v budově Mikulandská Vybavení školy ICT: z toho na I. stupni počítače celkem z toho přístupné ţákům počítače s připojením k internetu z toho přístupné ţákům počítače s rychlým připojení z toho přístupné ţákům učitelé nepočítačových předmětů z toho vyuţívající Internet při výuce

12 f) Údaje o ţácích Počet tříd a ţáků: celkem tříd 26 celkem ţáků 605 celkem tříd v ročníku celkem ţáků v ročníku z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Průměrný počet ţáků ve třídě: I. stupeň 23,53 II. stupeň 22,90 I. i II. stupeň 23,26 Ţáci učící se cizí jazyk na I. stupni: celkem 231 z toho anglický jazyk 147 francouzský jazyk 74 německý jazyk 10 Ţáci učící se cizí jazyk na II. stupni: celkem 252 z toho anglický a francouzský jazyk* 93 francouzský a anglický jazyk* 70 anglický a německý jazyk* 61 německý a anglický jazyk* 28 *první cizí jazyk se ţák učí od 3. třídy Ţáci podle trvalého bydliště: celkem Praha 1 Praha 2-10 Bydliště mimo Prahu z toho ve středočeském kraji 46 11

13 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a ţáků mimořádně nadaných: Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávací plánů (IVP), které byly vytvořeny vyučujícími ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem dle posudků z Pedagogicko psychologické poradny jednotlivým ţákům na míru. Ţáci i jejich zákonní zástupci měli moţnost vyuţívat konzultací jednotlivých vyučujících. Při vzdělávání ţáků s SVP jsme při vyučování pouţívali pomůcky pro nápravu (tabulky, přehledy, pravidla), kompenzační mechanismy (kopírování zápisů, podtrhávání v textu, doplňování do textu, testy s volbou odpovědi apod.). Kontrola práce s těmito ţáky probíhá čtvrtletně na schůzkách předmětových komisí a při hodnotící pedagogické radě. Ţákům se sociálním znevýhodněním (v našem případě jsou to výhradně ţácicizinci) jsme upravovali rozvrh dle jejich potřeb většinou tak, ţe byli uvolněni z hodin cizích jazyků (v případě, ţe se jednalo o jejich rodný jazyk) a zařazeni do hodin českého jazyka v jiné třídě i ročníku. Cizinci rovněţ měli moţnost navštěvovat krouţek Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince. Nadaní ţáci, mají rovněţ moţnost na základě posudku z PPP studovat podle IVP a dále se účastní soutěţí a olympiád, pracují na projektech, které prezentují před svými spoluţáky, v případě jazykového nadání mají moţnost navštěvovat pokročilejší jazykové skupiny. Škola neotvírá speciální třídy pro postiţené/znevýhodněné ţáky. Individuálně integrovaní ţáci podle druhu zdravotního postiţení: I. stupeň: II. stupeň: celkem z toho dívky celkem 3 1 z toho s vývoj. poruchami chování 1 0 autisté 1 0 sluchově postiţení 1 1 celkem z toho dívek celkem 15 2 z toho s vývoj. poruchami učení 13 2 s vývoj. poruchami chování

14

15 Ţáci plnící školní docházku podle 38: celkem 37 z toho z 1. ročníku 3 2. ročníku 1 3. ročníku 5 4. ročníku 2 5. ročníku 4 6. ročníku 8 7. ročníku 6 8. ročníku 3 9. ročníku 5 Výsledky zápisu k povinné školní docházce: počet přijatých počet odkladů počet prvních tříd Výsledky přijímacího řízení: na víceletá gymnázia: celkem státní soukromá církevní osmiletá šestiletá na střední školy ukončené maturitní zkouškou: G SPŠ OA HŠ ZŠ SOŠ celkem z toho na státní soukromá církevní Všichni ţáci 9. tříd byli přijati na SŠ ukončené maturitní zkouškou. Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 52 v niţším ročníku 0 14

16 Chování ţáků (2.pol. 2010/2011): velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem z toho na I. stupni II. stupni Nejčastější výchovné problémy: zapomínání pomůcek a pozdní příchody, třetí stupeň z chování byl udělen ţákům za opakované hrubé porušování školního řádu a za neomluvené hodiny. Zameškané hodiny: (2.pol. 2010/2011): omluvené průměr na ţáka neomluvené celkem ,29 57 z toho na I. stupni ,33 0 II. stupni ,66 57 (2 ţáci) Výsledky vzdělávání ţáků (2.pol. 2010/2011): prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem z toho na I. stupni II. stupni Výjezdy ţáků mimo budovu školy: do zahraničí: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem z toho do Velké Británie Francie Německa školy v přírodě na území ČR: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem Děkujeme MČ Praha 1 za finanční zvýhodnění škol v přírodě v Janově nad Nisou. 15

17 lyţařské kurzy: vyslaní ţáci strávené kalendářní dny celkem Ţáci v plaveckých kurzech: 60 g) Hodnocení činnosti školní druţiny Ţáci 1. aţ 4. ročníku (v případě potřeby i 5. ročníku) mohou v době od 7 do 7:45 a od 11:40 do 17:30 hod. vyuţívat 8 oddělení školní druţiny. Její kapacita je 300 ţáků. V druţině ţáci trénují samoobsluţné činnosti (hygiena, stravování, příprava na vycházku a sportovní činnost), odpočívají (30-70 min) provozují klidné, pohybově i psychicky nenáročné činnosti, čtou si, volně kreslí, hrají stolní hry, poslouchají hudbu, pohádky, povídají si. Na fázi odpočinku navazuje blok zájmových činností pracovně technických (zdokonalují se při manuálních činnostech, prohlubují svůj zájem o tvořivou práci), výtvarných (osvojují si výtvarné techniky, poznávají výtvarné umění), hudebních (zpívají sborově i sólově, hrají na hudební nástroje, hrají hudebně pohybové hry) a literárně dramatických (předčítají a poslouchají, učí se přednesu, dramatizaci, snaţí se o literární a dramatickou tvorbu). Následuje rekreační činnost vycházky, sportovní a pohybové aktivity; v této části mají ţáci čas pro spontánní aktivity. Po dohodě s rodiči můţe ve školní druţině probíhat i příprava na vyučování. Neméně důleţitou náplní práce druţiny jsou i veřejně prospěšné činnosti úklid hraček, šaten apod. Při organizaci školní druţiny se potýkáme s velkou fluktuací zaměstnanců a jejich kvalifikací. Škola neorganizuje školní klub. h) Poradenské sluţby školy Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro I. stupeň, druhá pro II. stupeň a poradenství k volbě povolání. Obě úzce spolupracují s rodiči, s PPP (zejména v oblasti diagnostiky a volby povolání), s OPD, s Policií ČR i Městskou policií. Ve škole nepracuje speciální pedagog ani školní psycholog. Ve 2. pololetí pomáhal 1 hodinu týdně v hodinách matematiky asistent. 16

18 i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Kromě standardních partnerů (rodiče, SRPŠ, Školská rada, PPP) spolupracujeme téţ s: MŠMT, ČŠI, PedF UK, PřF UK, FTVS UK, Francouzským institutem, Francouzským velvyslanectví, Goethe Institutem, CETCES, NPKK, ÚIV, AŠSK,, se společnostmi Prak, Danny Agency, EAZA, FRAUS, SCIO, Kalibro, SBP, SBS a dále se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů ţáků: Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte/FR, Friedrich-Rückert Gymnasium v Ebern/Něm. a Collège Claude Debussy v Saint Germán-en-Laye/FR. j) Mimoškolní aktivity V tomto školním roce ţáci navštěvovali krouţky: jazykové: Zábavné čtení, Seznamme se s češtinou (ČJ pro cizince), Vojtíšek a Listy lípy (tvorba školních časopisů), Tvůrčí psaní, konverzace v AJ, FJ i NJ (pro začátečníky i pokročilé), Barevná angličtina, Veselá angličtina, Angličtina s písničkou, Angličtina pro nejmenší, Francouzština s IT, Francouzština hrou, Francouzský jazyk-příprava na DELF, Španělština, Petit Cabaret (divadlo ve francouzštině), Němčina-příprava na Sprachdiplom, Němčina interaktivně pro 1. a 2. ročníky přírodovědné: Klub přátel matematiky otevřený, Věda je interaktivní zábava, Matematika-doučování, Matematika-příprava na přijímací zkoušky, Chovatelský krouţek společenskovědní: Jak řešit konflikty neagresivně aneb chováme se k sobě lépe, Etika, Etiketa, Základy společenských věd-příprava na přijímací zkoušky, Výchova kultivovaného občana, Jak ţijí jiné kultury, HERKA - krouţek deskových her sportovní: Aikido, Florbal, Hip hop, Sportovní hry, Lezení na umělé stěně, Šachy, Turistický umělecky zaměřené: Dramatický, Hravá flétnička, Populární kytara, Kytara, Muzikálový, Petrklíček a Sborový zpěv, Vojtěšská paleta, Moţná přijde i Picasso, Praţský chodec, Keramika, Fotokrouţek, Tvůrčí dílna s arteterapií, U babiček jehliček, Hrajeme loutkové divadlo, Grafická a knihařská dílna 17

19 k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Cíle (a priority) pro školní rok 2010/2011 byly: - Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu (různorodými preventivními aktivitami, se snahou navázat a pokračovat v tradičních projektech a aktivitách tvořících páteř prevence) - Rozvoj spolupráce s odborníky, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami a institucemi - Zlepšování kooperace mezi jednotlivými členy učitelského sboru - Aktuální reakce, sběr podnětů a rámcové vytváření budoucích priorit Prevence rizikového chování v průběhu školního roku: - Cíl: výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu byl naplňován tradičními aktivitami (adaptační kurzy pro nově utvořené třídy, programem Kdyby koza měla křídla, Koza nekouří, Nefetuj a piš!, Děkuji-nechci!, Prak: návštěva věznice, Muzeum policie: nebezpečí alkoholismu, v rámci dopravní prevence Pes Rex atd.) - Cíl: spolupráce s odborníky byl naplněn především o celoroční spoluprací se společností Ţivot bez závislostí, která průběţně realizovala na míru vytvořený preventivní program o spoluprací s PPP - Cíl: spolupráce s rodiči a zlepšování kooperace s členy pedagogického sboru byl rozvíjen díky tradičním školním aktivitám (Společenský večer školy, Večer pod lipou, projekt Kdyţ hvězdy tančí apod.) - Cíl: nabídka volnočasových aktivit ţáci měli moţnost rozvíjet školní aktivity a navazovat na ně - Cíl: sběr podnětů a vytváření priorit se uskutečňoval především za aktivní účasti pedagogů, pracovníků společnosti Ţivot bez závislosti a PPP l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy směřují zejména k naplňování cílů stanovených naším ŠVP: Na podporu výuky francouzštiny pořádal nadační fond Brána jazyků pootevřená výměnu s partnerskou školou ve Francii - College Claude Debussy v Saint Germain-en-Laye. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy schválila v rámci programu Comenius Partnerství škol projekt spolupráce mezi našimi ţáky, ţáky Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte ve Francii a Friedrich- Rückert-Gymnasium v Ebern v Německu, nazvaný VIS MA VIE. Na podporu výuky němčiny organizovala škola výchovně poznávací zájezd do Saska pro ţáky tříd 18

20 Ţáci, kteří se učí angličtinu měli moţnost zúčastnit se školního zájezdu do Anglie s pobytem v rodinách a výukou angličtiny. Zájemci podnikli předvánoční výlet do Regensburgu 8. A hrála divadlo ve francouzštině, šesťáci zatím v češtině V rámci Evropského dne jazyků se naši ţáci zúčastnili akcí pořádaných zahraničními instituty. Pravidelně jsme spolupracovali s Francouzským institutem, ţáci - francouzštináři zde navštěvovali filmy ve francouzštině. Ve spolupráci s oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví uplatnili naši ţáci svou uměleckou i jazykovou tvořivost během projektu Týden s chutí, 3 ţáci převzali v Černínském paláci ocenění za skvělou práci v projektu Frankofonie Přivítali jsme ve škole studenty z Dánska. Někteří naši ţáci úspěšně sloţili zkoušku z francouzštiny Delf. Dařilo se nám získávat lektory rodilé mluvčí na všechny námi vyučované cizí jazyky. Vysvědčení za I. pol. ţákům 6. ročníku rozdal pan Tomio Okamura, ţákům 8. ročníku pan Martin Hilský. Za II. pol. pan Patrik Eliáš. Na naší pravidelné akci Nonstop čtení jsme vyuţili některých našich rodičů, kteří četli dětem, nejen vlastním. Zájemci z řad dětí přespali ve škole při Noci s Andersenem. Ve škole jsme otevřeli výstavu Kambodţský král Norodom Sihamoni zpět ve své základní škole, zahájila ji kambodţská princezna Norodom Arunrasmy V rámci projektu Jak ţijí jiné kultury jsme vystavovali fotografie z Nepálu, rodiče našich ţáků z Konga nám přiblíţili africkou kulturu. Vystavovali jsme práce našich ţáků z grafické a knihařské dílny Pan Václav Vydra zahájil výstavu Memoriál gen. Custera Pravidelně jsme se účastnili akcí pořádaných MČ Praha 1 (sportování na 19

21 hřišti Lannova, cyklistických závodů, v budově naší školy jsme pro MČ Praha 1 pořádali turnaj ve volejbale, Preventan cup (vybíjená), McDonald s cup (fotbal), Odznak všestrannosti olympijských vítězů, v soutěţi O pohár starosty MČ Praha 1 jsme obsadili 2. místo Vyhráli jsme soutěţ Jednička jedničky, vypsanou MČ Praha 1 Pro nově vznikající třídy (3. a 6.) jsme jako kaţdý rok pořádali adaptační kurz. V rámci primární prevence navštívili naši deváťáci věznici a besedovali s propuštěným vězněm, sedmáci měli akci Něfetuj a piš a šesťáci se učili říkat ne na nabídku cigaret, alkoholu a drog při akci Děkuji-nechci!. V Muzeu policie jsme se zúčastnili programu Nebezpečí alkoholismu, společnost Ţivot bez závislostí pro nás pořádala preventivní programy na míru V rámci ekologické výchovy se naši ţáci starali o morče, křečka, rybičky a andulky, navštívili čističku odpadních vod, spolupracovali jsme se ZOO Praha a zoologickou zahradou v Senegalu projekt EAZA (pomáháme chránit přírodu), sponzorovali jsme nosála a langustu v praţské ZOO, na školním dvoře jsme se učili poznávat dravé ptáky Deváťáci si mohli vyzkoušet své znalosti při Malé maturitě z matematiky. Dařilo se nám vítězit na sportovních akcích v rámci akce Sport bez předsudků. Ve spolupráci s PPP jsme pomáhali deváťákům při volbě dalšího vzdělávání na SŠ, navštívili jsme veletrh SŠ Schola Pragensis, street show Já nejsem z gymplu-řemeslo ţije Sportovali jsme na Poháru praţských ZŠ, hráli jsme fotbal a minifotbal, florbal, stolní tenis, košíkovou, volejbal a přehazovanou Naši ţáci reprezentovali Prahu 1 ve fotbalovém turnaji v Mikulově. Vzpomněli jsme některých slavných jmen a důleţitých výročí (K. H. Mácha, J. Werich, Jurij Gagarin, Coco Chanel, John Lennon a projekt Kdyţ hvězdy tančí ) Vánoce jsme oslavili při vánočních trzích (výtěţek jsme pouţili na financování studia indické dívky Gangammy), ţáci roč. zápolili při tradičním vánočním turnaji ve vybíjené, přehazované a odbíjené. 20

22 S rodiči i ţáky jsme se sešli na Společenském večeru školy, který se konal pod záštitou starosty MČ Praha 1. Navštěvovali jsme divadla (Minor, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné), filmová představení (Nickyho rodina, Chlapec v pruhovaném pyţamu, Lidice), Národní a Národní technické muzeum, Národní technickou knihovnu. Pan ředitel vystupoval v televizním pořadu Sama doma. Školní rok jsme zakončili tradičním Večerem pod lipou. Ocenili jsme naše nejlepší ţáky Ţlutým trikotem. Díky úspěchům v krouţku Komunikujeme se světem se paní uč. Hana Šimková podívala do New Yorku. Paní učitelka Ludmila Jiravová byla uvedena do Síně slávy MČ Praha 1 m) Největší úspěchy našich ţáků 2. místo v praţském kole soutěţe ve francouzském jazyce: A. Váchová 1. aţ 3. místo v obvodním kole olympiády z němčiny: P. Sukupová, A. Musilová, V. Mařík 1. místo v soutěţi ZŠ Prahy 1 Jednička jedničky 2. a 3. místo v olympiádě ze zeměpisu: D. Zelinka, M. Schiffler 1. aţ 3. místo v soutěţi Pythagoriada: A. Bednaříková, A. Caban, M. Skalová 2. a 3. místo v obvodním kole matematické olympiády: A. Bednaříková, L. Kavčiak 1. místo v soutěţi Mistr školní ligy ragby 1. místo v obvodním kole basketbalu dívek 1. místo v obvodním kole basketbalu chlapců 4. místo v praţském kole soutěţe v basketbalu chlapců 4. místo v praţském kole soutěţe ve volejbalu chlapců 6. místo v praţském kole soutěţe Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2. místo v soutěţi fyzické zdatnosti ţáků škol Prahy 1-3 Amos tour 2. místo v soutěţi Prahy 1 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2. místo v obvodním kole soutěţe ve stolním tenisu dívek 3. místo v obvodním kole soutěţe ve stolním tenisu chlapců 3. místo v obvodním kole soutěţe v přehazované dívek 21

23 n) Enviromentální výchova Enviromentální výchova je integrována přímo do výuky jednotlivých předmětů (především do hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, člověka a světa práce, cizích jazyků, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a tělocviku) a je pravidelným tématem při všech výjezdech ţáků mimo budovu školy. Vzhledem k tomu, ţe se naše škola nachází v centru velkoměsta se snaţíme budovat vztah našich ţáků k ţivotnímu prostředí zejména uvnitř školy (péče o květiny v budově školy, kultivace školního hřiště, péče o zvířátka chovatelství) i v jejím okolí (příroda a kultura obce a její ochrana) a tříbit ţivotní styl ţáků (zaměřujeme se zejména na omezení spotřeby věcí, energií, vody, omezování produkce odpadu). o) Multikulturní výchova Se základními informacemi o jednotlivých kulturních a etnických skupinách se naši ţáci setkávají na kaţdém kroku (viz počet ţáků-cizinců). V průběhu vyučovacích hodin se učí chápat odlišné myšlení a vnímání světa, poznávají, ţe multikulturalita je prostředkem vzájemného obohacování, učí se udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci bez ohledu na kulturní, sociální, náboţenské i zájmové odlišnosti. Multikulturní výchova je rovněţ nedílnou součástí výjezdů ţáků do zahraničí. Multikulturalita je součástí výuky prvního cizího jazyka v rozsahu 1 hodiny týdně v 9. ročníku. p) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Školu navštívila ČŠI viz Příloha 1 q) Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha 2 r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů ţáků. Logickým vyústěním těchto aktivit bylo přihlášení se k programu Comenius s trilaterální účastí škol (ČR, Francie, Německo). Škola byla do tohoto programu zařazena a bude v něm pracovat ještě v následujícím školním roce. 22

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ OD 1.9. 2013 DO 30.6.2014 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více