Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Kompletní ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Profil absolventa Začlenění průřezových témat 8 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Polský jazyk a Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a příroda Chemie Fyzika Biologie Geografie Volitelné vzdělávací aktivity Současná polská kultura Polský jazyk a obecně Český jazyk, česko-polské jazykové a kulturní vztahy Anglický jazyk, konverzace Německý jazyk, konverzace Ruský jazyk, konverzace Dějepisný seminář Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář Zeměpis Zeměpis s aspekty světového hospodářství a mezinárodních vztahů Matematika Fyzika Chemie Pokusy v chemické laboratoři Chemicko-biologický seminář 341

3 Biologie Obecná biologie Genetika Deskriptivní geometrie Programování Umění a kultura Hudební obor Výtvarný obor Člověk a zdraví Tělesná výchova 388 Projekty 399 Evaluace vzdělávacího programu 401

4 PLACE HERE Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Charakteristika školy 1 Charakteristika školy Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 a) Velikost školy Škola vznikla v roce 1949 osamostatněním polských paralelních tříd, které existovaly od roku 1938 při Českém reformním reálném gymnáziu v Českém Těšíne. Od roku 1953 sídlí v budově společně se Základní školou s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkově v Českém Těšíně. V roce 1964 došlo ke sloučení gymnázia v Českém Těšíně s existujícím již od roku 1909 polským gymnáziem v Orlové. které se stalo odloučeným pracovištěm těšínského gymnázia. V roce 1993 se škola z Orlové přestěhovala do Karviné. V roce 1994 byla ke stávající budově školy v Českém Těšíně přistavěna budova nová. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace je jedinečnou školou v síti škol ČR. Její jedinečnost vyplývá ze specifiky regionu, ve kterém se nachází, a spočívá v tom, že veškerá výuka je vedena v jazyce polském. Kapacita školy je 540 žáků. b) Vybavení školy Škola sídlí ve dvou spojených budovách, z nichž jedna byla postavena v roce 1994, druhá, starší, prošla celkovou rekonstrukcí v roce Výuka se koná v 12 kmenových třídách. Kromě toho prakticky všechny vzdělávací předměty mají své specializované učebny a laboratoře - učebny biologie, chemie, fyziky, počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazykové učebny. Škola má velkou tělocvičnu. Součástí školy je rovněž aula a knihovna. Škola je moderně vybavena nábytkem i didaktickými pomůckami - přístup k internetu pro učitele i pro žáky, audiovizuální technika, dataprojektory, interaktivní tabule, kopírky. V rámci finančních možností dochází každoročně k úpravám a obnovování stávajícího zařízení. Škola neprovozuje školní jídelnu. Žáci i učitelé mají možnost využívat služeb jídelny základní školy, která sídlí ve stejné budově. c) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří přibližně 35 učitelů. Učitelé jsou plně kvalifikováni. Učitelé se dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňují školení podle zájmu a aprobace. Všichni prošli základními kurzy počítačového vzdělávání a obhájili příslušné certifikáty. V pedagogickém sboru pracuje jeden výchovný poradce, který spolupracuje s žáky, učiteli i rodiči. Na škole dále pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. d) Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce - Od roku 1993 je naše škola součástí mezinárodního sdružení škol, tzv. Evropské rodiny středních škol Juliusze Słowackého. Jednou ročně toto sdružení pořádá slety,jichž se účastní tříčlenná družstva žáků v čele s učitelem. - Projekt Kontakty je nezávaznou iniciativou, realizovanou více než 10 let. Spočívá ve vzájemné spolupráci školy a střediska pro mentálně postižené EBEN - EZER v Žukově. Tento projekt se rozvíjí na dvou úrovních - výtvarné a divadelní. - V roce 2006 se rozvinula spolupráce našeho gymnázia s I. lyceem Śniadeckého, které se nachází v obci Siemianowice Śląskie w Polsku. Společně s tímto lyceem organizujeme ekologická, zeměpisná a biologická praktika. - V rámci programu Evropské unie Mládež v akci organizujeme společně se subjekty Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży Kangurek, ZSOZ Siemianowice Śląskie a Gymnázium Turzovka (Slovensko) výměnné akce. Týkají se poznávání kultury, životního stylu a památek jednotlivých regionů. - Již řadu let se účastníme mezinárodní matematické soutěže Kangur (Klokan), jejímž pořadatelem je Kangourou Sans Frontieres v Paříži, a také soutěže v anglickém jazyce Fox. Naše škola je organizačně zařazena do regionu Bielsko - Biała (Polsko). - Od roku 2007 se účastníme podobné polsko - ukrajinské soutěže z oblasti fyziky, nazvané Lwiątko. - V rámci výuky cizích jazyků jsou organizovány několikadenní poznávací výukové zájezdy do německy a anglicky mluvících zemí. - Poznávací zájezdy do Polska jsou částečně financovány polskou vládní organizací Wspólnota Polska - V rámci předmětů organizujeme jednodenní exkurze zaměřené na historii, kulturu a přírodu Těšínského Slezska, a to jak po polské, tak po české straně hranice. - V naší škole pracují pěvecký sbor, folklorní soubor a alternativní divadelní soubor, které se každoročně účastní řady mezinárodních festivalů a soutěží. 2

5 Charakteristika školy - V roce 1994 se naše škola zapojila do mezinárodní recitační soutěže Kresy", která je pořádána pobočkou organizace Wspólnota Polska v Białymstoku. Soutěž se zaměřuje na popularizaci polské literatury v regionech, kde působí polské menšinové organizace a uskupení. V poslední době se spolupráce účastní již patnáct států. Naši žáci se pravidelně umisťují na předních místech. - V roce 2008 byl na naší škole založen Školní sportovní klub "GIMPEL". Cílem projektu je využití volného času mládeže, tělovýchovných zařízení školy mimo vyučovací hodiny, propagace tělesné kultury, zdravého životního stylu, příprava mládeže na sportovní soutěže, integrace mládeže. - Klub Olimpijczyka byl založen pod záštitou Fundace Semper Polonia se sídlem ve Varšavě.Cílem je propagace a šíření sportu mezi mládeži polského původu na mezinárodní úrovni s důrazem na dodržování zásad fair-play. e) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola úzce spolupracuje s rodiči. Poskytuje jim základní a objektivní informace o škole a informuje je o studijních výsledcích žáků. Snaží se udržovat kvalitní oboustranný tok informací. Ve škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy Macierz Szkolna", které se podílí na různých aktivitách školy. Ve škole je v souladu se školským zákonem zřízena školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům, žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Škola spolupracuje s různými organizacemi ve městě, v regionu i v zahraničí. Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce formou výroční zprávy. f) Charakteristika žáků Do gymnázia jsou na základě přijímacího řízení přijímáni žáci ze základních škol s polským jazykem vyučovacím z celého regionu. Většina žáků do školy dojíždí, gymnázium nemá internát. Atmosféra mezi žáky je přátelská. Ve škole je ustanoven školní parlament, který si žáci sami řídí a řeší v něm svoje problémy. S výsledky jednání a s oprávněnými požadavky seznamují ředitelství školy a učitele. 3

6 Identifikační údaje 2 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Datum Název RVP Verze první vzdělávací program Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy IČ Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace REDIZO datum, podpis, razítko 4

7 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 a) Zaměření školy Poskytuje vzdělání v polském jazyce s přihlédnutím k české terminologii, což je podmíněno jejím umístěním v centru Českého Těšína, města na pohraničí dvou států. Připravuje žáky ve čtyřletém všeobecně vzdělávacím programu ke studiu na vysokých školách. Díky jazykovým kompetencím žáků i učitelského sboru má možnost využít zkušenosti českého i polského školského systému. Koncepce učebních osnov polského i českého jazyka, který je jako jediný vyučován česky, je srovnatelná. Poskytuje hluboké všeobecné vzdělání v jednotlivých předmětech a ve třetím a čtvrtém ročníku dává možnost profilace. Snaží se rozvíjet dovednosti a nadání talentovaných žáků prostřednictvím předmětovým soutěží a olympiád. Nabízí širokou paletu volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu. Pro školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky kterému se vytváří neformální a příjemná atmosféra. b) Profil absolventa Všeobecně vzdělaná osobnost, jejíž jedinečnost je třeba spatřovat ve znalostech polského jazyka, polské historie a kultury, uplatňování přirozeného bilingvismu v osobním i pracovním životě. Mladý člověk, který je schopen vyjádřit otevřeně svůj názor, s vědomým hodnotovým systémem, cítící sounáležitost se společností, chápající specifikum života v mnohokulturním prostředí, ve kterém doposud žil a vzdělával se. Prohloubená jazyková příprava umožňuje další studium i v zahraničí. Absolvent prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření. c) Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školním roce 2009/2010 se přijímací zkoušky nekonají. Pořadí přijatých uchazečů se stanovuje na základě: a)celkového průměrného prospěchu z povinných předmětů v 8. a 9. ročníku základní školy Maximální počet bodů získaných za průměrnou známku z povinných předmětů činí 150 bodů. Za každé zapsané pololetí (1. a 2.poletí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku) uchazeč obdrží 0 50 bodů dle předem stanovené tabulky. b)účasti v předmětových soutěžích typu A vyhlašovaných MŠMT Za účast v okresním kole uchazeč obdrží 10 bodů, za účast ve vyšším kole 20 bodů. Uchazeči musí být v hodnocených pololetích klasifikováni z chování výhradně stupněm velmi dobře. Ke vzdělání nebudou přijatí uchazeči, kteří alespoň z jednoho povinného předmětu v hodnocených pololetích obdrželi známku dostatečnou. Přesné informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium jsou publikovány na d) Organizace maturitní zkoušky 5

8 Charakteristika ŠVP Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. e) Výchovné a vzdělávací strategie 1) Kompetence k učení - Motivujeme žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadáváme žákům problémové úkoly, vedeme je k využívání různých zdrojů informací, k samostatnosti; - Zadáváme motivační úkoly, které vedou žáky k uvědomění si užitečnosti nabytých vědomostí a jejich využití v praxi; - Žák je veden k tomu, aby rozlišil mezi podstatným a méně podstatným učivem a k uvědomělému hodnocení úrovně získaných vědomostí 2) Kompetence k řešení problému - Žák je veden k tomu, aby problémy řešil pomocí různých strategií (indukční a dedukční postup, analýza, syntéza, formulace a ověřování hypotéz) - Vedeme žáky k využívání vědomostí a dovedností z jiných předmětů - Upozorňujeme žáky na chyby a vedeme je samostatné opravě chybných postupů 3) Kompetence komunikativní - Podněcujeme žáky k jasnému, logickému a jazykově korektnímu vyjadřování se různými formami (písemná, mluvená, grafická) - Poskytujeme žákům prostor pro prezentaci práce s využitím ICT - Podporujeme věcný dialog v rámci skupiny či celé třídy - Prostřednictvím mezinárodních kontaktů nabádáme žáky k zdokonalování a využívání jazykových schopností a prolamování kulturních bariér 4) Kompetence sociální a personální - Podporou a posilováním vlastního sebevědomí žáků je vedeme k odolávání sociálním a mediálním tlakům - Žákům jsou zadávány úkoly ve skupinách, aby se učili vzájemně komunikovat a dokázali si uvědomit a uplatnit svou pozici ve skupině s přihlédnutím k různým duševním a vědomostním rozdílům - V rámci volnočasových aktivit podporujeme utváření zodpovědných mezilidských vztahů, dodržování zásad fair play a schopnost otevřeně projevovat žákovy emoce a prožitky 5) Kompetence občanská - Prostřednictvím celoškolní a třídních samospráv připravujeme žáky na budoucí aktivní účast ve společenském a politickém životě - Podporujeme aktivní prácí žáků v místních i mezinárodních společenských a kulturních organizacích a uskupeních - Cílevědomě podporujeme veškeré aktivity, které vedou k uvědomění si národní identity a kulturních kořenů - Inspirujeme žáky k uvažování o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, životního prostředí - Zapojujeme žáky do charitativní činností a spolupráce s postiženými občany, což jim otevírá nové obzory pro chápání rozmanitosti lidských povah a osudů, životních situací a postojů k nim 6) Kompetence k podnikavosti - Vedeme žáky ke zdravé soutěživosti a účasti na různých soutěžích - Podporujeme a vybízíme žáky k tvorbě a vedení nejrůznějších neformálních zájmových kroužků a skupin (sportovních, uměleckých a pod. ) - Organizujeme aktivity, které vedou k získání přehledu o dalších vzdělávacích a pracovních příležitostech f) Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají zajištěné zvýhodněné 6

9 Charakteristika ŠVP podmínky v jednotlivých vyučovacích předmětech a učitelé uplatňují individuální přístup k těmto žákům (na základě odborného posudku specialisty). Žáci, kterým zdravotní stav nedovoluje studovat klasickým způsobem, mají možnost studovat dle individuálního vzdělávacího plánu, jehož podmínky jsou uvedenyv následující kapitole. Rodiče či zákonní zástupci studentů s prospěchovými nebo výchovnými problémy jsou školou včas informováni (telefonicky, písemně nebo prostřednictvím osobních schůzek). Škola ve spolupráci s rodiči se snaží hledat optimální řešení, vždy s ohledem na žáka. Škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Karviné a se Speciálně pedagogickým centrem. g) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, již dosahují výborných výsledků ve sportu nebo v umělecké oblasti (tanec, zpěv, hudební produkce), mají možnost studovat podle individuálního studijního plánu. O studium podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP) mohou požádat všichni žáci. Žádost o ISP podávají zákonní zástupci žáka řediteli školy, který posoudí, zda příslušnému žákovi bude ISP umožněn. ISP může být odebrán, pokud žák nesplní stanovené podmínky (termíny uzavírání klasifikace, docházka do výuky, dobré studijní výsledky). Škola rozlišuje následující typy ISP: 1) Termínované zkoušení: Žák je přezkoušen písemnou, ústní nebo kombinovanou formou po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák se snaží navštěvovat vyučování v plném rozsahu, je mu však umožněna účast na soustředěních, vystoupeních, trénincích a závodech. Pokud žák neuzavře klasifikaci v řádném termínu, skládá doplňující zkoušku. Tento ISP je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům a ostatním žákům, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni. 2) Samostatné studium: Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu a termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou předem stanoveny. Tento ISP je udělován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Vztahuje se také na žáky, kterým pravidelnou návštěvu školy nedovoluje zdravotní stav. 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 3.2 Profil absolventa Profil absolventa - Všeobecně vzdělaná osobnost, jejíž jedinečnost je třeba spatřovat ve znalostech polského jazyka, polské historie a kultury, uplatňování přirozeného bilingvismu v osobním i pracovním životě. - Mladý člověk, který je schopen vyjádřit otevřeně svůj názor, s vědomým hodnotovým systémem, cítící sounáležitost se společností, chápající specifikum života v mnohokulturním prostředí, ve kterém doposud žil a vzdělával se. - Prohloubená jazyková příprava umožňuje další studium i v zahraničí. - Absolvent prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření. 7

10 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení práce se zdroji informací hodnocení důležitosti informací organizace a sebehodnocení učební činnosti Kompetence k řešení problémů vnímaní problému v širších souvislostech schopnost přesné a logické argumentace schopnost objektivně a kriticky analizovat problém Kompetence komunikativní umění naslouchat a vnímat samostatné vyjadřování k problematice využití různých forem projevu Kompetence sociální a personální zodpovědný vztah k sobě a okolí vytváření zdravého životního stylu selektivní příjem informací Kompetence občanská znalost vlastních kořenů umění vnímat a chránit přírodní hodnoty schopnost tolerance a kritického postoje vůči názorům, hodnotám a zájmům jiných Kompetence k podnikavosti schopnost kreativity a tvořivosti nácvik týmové práce poznání a využití vlastního potenciálu 3.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Sloh Modernismus Meziválečné období 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Evropská 18.století Rozvoj čtenářských kompetencí 2. ročník Rozvoj čtenářských kompetencí Realismus Světová na přelomu 19. a 20.století Národní obrození Romantismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film Domov Sport Životní styl 2. ročník Bydlení Cestování Hudba Sport Počasí Komunikace Práce Budoucnost Oblečení a móda 4. ročník Profese Kulturní šok Lidé 8

11 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Německý jazyk Učení 1. ročník Můj dům Fakta a svědectví Ruský jazyk 1. ročník Volný čas Seznamování. Korespondence. Naše rodina Profese. Povolání. Mluvíte rusky? U Dímy na návštěvě Seznámení Jsme různí Francouzský jazyk 4. ročník Člověk a společnost Důležité životní oblasti Základy společenských věd 2. ročník Člověk jako jedinec (psychologie) 4. ročník Trh práce a profesní volba Biologie Rozmnožování a sexualita Anatomie a fyziologie člověka Společenskovědní seminář 3 Psychologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Filozofie Programování Programování v jazyce C, C++ 4. ročník Databáze Pokryto předmětem Německý jazyk Programování Základy tvorby internetových prezentací, jazyk HTML+CSS Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Lexikologie Sloh 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Počasí Sport Práce Oblečení a móda 4. ročník Kulturní šok Dějepis Profese Učení 1. ročník Kořeny evropské kultury Základy společenských věd 2. ročník Člověk jako jedinec (psychologie) 4. ročník Trh práce a profesní volba Chemie 2. ročník Anorganická chemie Biologie 1. ročník Stavba rostlin Biologie buňky Anatomie a fyziologie člověka Společenskovědní seminář 3 Sociologie Psychologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Logika Pokryto předmětem Chemie Programování Sociální komunikace Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh Meziválečné období Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Nauka o slohu Obecné poučení o jazyku a řeči 2. ročník Česká přelomu století Česká poezie v 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Film Domov 2. ročník Hudba Cestování Sport Internet Komunikace Budoucnost Práce 4. ročník Kulturní šok Profese Učení Lidé Německý jazyk Práce a zaměstnání Ruský jazyk 1. ročník Seznamování. Korespondence. Volný čas Profese. Povolání. Naše rodina 9

12 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat U Dímy na návštěvě Mluvíte rusky? Seznámení Jsme různí Francouzský jazyk 1. ročník První kontakty 2. ročník Práce Škola a práce Dějepis 1. ročník Kořeny evropské kultury Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Anglický jazyk, konverzace Moje město Společenskovědní seminář 3 Sociologie Programování Počítačové sítě Programování v jazyce C, C++ Pokryto předmětem Programování Morálka všedního dne Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Kultura a starověku 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Meziválečné období Modernismus 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Evropská 18.století Baroko Renesance a humanismus 2. ročník Česká přelomu století Světová na přelomu 19. a 20.století Realismus Romantismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Česká poezie v 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Sport Životní styl Oblečení a móda Ruský jazyk 1. ročník Seznamování. Korespondence. Volný čas Profese. Povolání. Francouzský jazyk 4. ročník Důležité životní oblasti Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Biologie 1. ročník Ekologie 2. ročník Ekologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Programování Světová náboženství Základy práce v prostředí Linux/Unix Programování v jazyce C, C++ 4. ročník Základy dynamických webových aplikací, jazyk PHP ve spojení s databázi MySQL Databáze Pokryto předmětem Německý jazyk Programování Spolupráce a soutěž Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Lexikologie Sloh Realismus Polské osvícenství a romantismus Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Anglický jazyk 1. ročník Film Současná a nejnovější Životní styl 2. ročník Počasí Oblečení a móda 4. ročník Učení Dějepis 2. ročník Polsko-litevská unie Chemie Biologie Počátky novověku Anorganická chemie 1. ročník Stavba rostlin Biologie buňky Společenskovědní seminář 3 Sociologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Logika Pokryto předmětem Chemie 10

13 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy Integrace do výuky Polský jazyk a 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk Budoucnost Tělo a duše Práce Oblečení a móda 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Dějepis Kulturní šok Člověk a společnost 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba II- Soudobé dějiny Základy společenských věd Moderní doba-situace v letech Mezinárodní vztahy 4. ročník Tržní ekonomika Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Politická geografie Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy 4. ročník Socioekonomická sféra Společenskovědní seminář 3 Planetární problémy Mezinárodní vztahy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Integrace do výuky Polský jazyk a Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Národní obrození Realismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Sport 2. ročník Počasí Sport 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Člověk a společnost Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Chemie 1. ročník Anorganická chemie 2. ročník Anorganická chemie Organická chemie Organická chemie Biologie 2. ročník Ekologie Anatomie a fyziologie člověka Geografie 1. ročník Politická geografie Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy 4. ročník Socioekonomická sféra Společenskovědní seminář 3 Planetární problémy Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Pokryto předmětem Chemie Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Integrace do výuky Polský jazyk a 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Sport Domov 2. ročník Sport Tělo a duše Francouzský jazyk 4. ročník Člověk a společnost Dějepis 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba-situace v letech

14 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Politická geografie Obyvatelstvo Společenskovědní seminář 3 Mezinárodní vztahy Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Žijeme v Evropě Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Literatura 2. poloviny 18. století Baroko Renesance Středověké písemnictví Kultura a starověku 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Meziválečné období Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Baroko 2. ročník Světová na přelomu 19. a 20.století Realismus Romantismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Sport Životní styl 2. ročník Hobby Cestování Komunikace Práce 4. ročník Profese Německý jazyk 2. ročník Nové tisícíletí 4. ročník Svět kolem nás Ruský jazyk 2. ročník Přijeďte do Prahy Vítejte v Moskvě Francouzský jazyk 1. ročník Každodenní život Orientace v prostoru První kontakty 2. ročník Návraty do minulosti Poznáváme Francii Poznáváme Francouze 4. ročník Člověk a společnost Cestování Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Kořeny evropské kultury 2. ročník Polsko-litevská unie Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Počátky novověku Moderní doba II- Soudobé dějiny Moderní doba-situace v letech Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Občan a právo Občan ve státě 4. ročník Tržní ekonomika Trh práce a profesní volba Geografie 2. ročník Regionální geografie Evropy Společenskovědní seminář 3 Mezinárodní vztahy Politologie Hudební obor 1. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás 2. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás Výtvarný obor 1. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Vzdělávání v Evropě a ve světě Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Modernismus 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Starověké písemnictví Středověká 2. ročník Národní obrození Světová na přelomu 19. a 20.století Česká próza a drama 1.pol.20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 2. ročník Internet Bydlení 4. ročník Učení Civilizace Německý jazyk Představy o budoucnosti 12

15 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Francouzský jazyk Škola a práce 4. ročník Člověk a společnost Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání. Počátky nové doby Kořeny evropské kultury 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba-situace v letech Základy společenských věd Mezinárodní vztahy 4. ročník Trh práce a profesní volba MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Modernismus Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Regionální a jazyk Český jazyk a 2. ročník Realismus Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Sport Film Životní styl 2. ročník Cestování Bydlení Internet Sport Minulost Budoucnost 4. ročník Kulturní šok Civilizace Lidé Profese Francouzský jazyk Škola a práce Dějepis 1. ročník Objevy a dobývání. Počátky nové doby Nejstarší civilizace Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo Politická geografie 2. ročník Regionální geografie Evropy Společenskovědní seminář 3 Sociologie Planetární problémy Psychosociální aspekty interkulturality Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Renesance 2. ročník Realismus 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Domov 2. ročník Hobby Nauka o slohu Budoucnost 4. ročník Kulturní šok Profese Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Společenskovědní seminář 3 Sociologie Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Modernismus Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a Regionální a jazyk 1. ročník Obecné poučení o jazyku a řeči 2. ročník Světová na přelomu 19. a 20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film Nakupování Sport 2. ročník Hobby Bydlení 4. ročník Civilizace Učení Kulturní šok 13

16 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Německý jazyk Mluvíte Denglisch? Francouzský jazyk 2. ročník Volnočasové aktivity Poznáváme Francouze Geografie 1. ročník Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy Hudební obor 1. ročník Hudba kolem nás Dějiny hudby 2. ročník Hudba kolem nás Dějiny hudby Výtvarný obor 1. ročník Praktické výtvarné činnosti Dějiny výtvarného umění 2. ročník Praktické výtvarné činnosti Dějiny výtvarného umění ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník Film Domov 2. ročník Hudba Budoucnost Tělo a duše Práce Oblečení a móda 4. ročník Civilizace Kulturní šok Profese Chemie Biochemie Biologie 1. ročník Ekologie Systém a evoluce rostlin Fyziologie rostlin Biologie hub 2. ročník Ekologie Přehled významných skupin živočichů Pokryto předmětem Chemie Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Anglický jazyk 1. ročník Životní styl 2. ročník Počasí Sport 4. ročník Civilizace Profese Ruský jazyk Zdraví a sport Francouzský jazyk 2. ročník Volnočasové aktivity Dějepis 1. ročník Nejstarší civilizace Chemie Anorganická chemie Obecná chemie 2. ročník Organická chemie Anorganická chemie Organická chemie Biologie 1. ročník Ekologie Biologie bakterií Biologie virů 2. ročník Ekologie Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo 4. ročník Pedosféra Hydrosféra Atmosféra Socioekonomická sféra Životní prostředí a krajina Pokryto předmětem Chemie Životní prostředí regionu a České republiky Integrace do výuky Ruský jazyk Ekologie Chemie 2. ročník Anorganická chemie Organická chemie Biologie 1. ročník Ekologie 2. ročník Ekologie Geografie Regionální geografie České republiky 14

17 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální produkce Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda 2. ročník Realismus Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Hudba Komunikace Tělo a duše Minulost 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Média Hudební obor 1. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás 2. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás Výtvarný obor 1. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Mediální produkty a jejich význam Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk Budoucnost Tělo a duše Francouzský jazyk 4. ročník Média Programování Počítačové sítě Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Pokryto předmětem Programování Uživatelé Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh Praktické výtvarné činnosti Lexikologie 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější 1. ročník Základní vlastnosti textu Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Komunikace Minulost Francouzský jazyk Tělo a duše 1. ročník První kontakty 4. ročník Média Programování Počítačové sítě Základy práce v prostředí Linux/Unix 4. ročník Základy dynamických webových aplikací, jazyk PHP ve spojení s databázi MySQL Pokryto předmětem Programování Účinky mediální produkce a vliv médií Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější Česká próza a drama 1.pol.20.století Anglický jazyk Nauka o slohu 1. ročník Životní styl 2. ročník Hudba Komunikace Budoucnost Francouzský jazyk Tělo a duše 4. ročník Média Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Chemie Moderní doba-situace v letech ročník Anorganická chemie 15

18 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 2. ročník Organická chemie Anorganická chemie Biochemie Organická chemie Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Pokryto předmětem Chemie Role médií v moderních dějinách Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk 2. ročník Cestování Tělo a duše Minulost 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Média Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Moderní doba-situace v letech Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 16

19 Učební plán 4 Učební plán Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 4. ročník Polský jazyk a Český jazyk a Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd Člověk a svět práce Chemie 3 2,5 2-7,5 Fyzika Biologie 2, ,5 Geografie Tělesná výchova Seminář II Seminář III Seminář I Umění a kultura Další cizí jazyk Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace 6,5 4, Celkem v ročníku 33,5 33,

20 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Český jazyk a Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Český jazyk a Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie 4 4 Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Občanský a společenskovědní základ Biologie Chemie Fyzika Geografie Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd Biologie Chemie Fyzika Geografie Tělesná výchova Další cizí jazyk Seminář I Seminář II Seminář III Umění a kultura ,5 7,5 7,5 7, Volitelné předměty 1. ročník Umění a kultura Hudební obor 2 Výtvarný obor 2 Další cizí jazyk Německý jazyk 3 Ruský jazyk 3 Francouzský jazyk 3 18

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím školní vzdělávací program Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Umiem,więc jestem. Kompletní ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1 Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více