Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Kompletní ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Profil absolventa Začlenění průřezových témat 8 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Polský jazyk a Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a příroda Chemie Fyzika Biologie Geografie Volitelné vzdělávací aktivity Současná polská kultura Polský jazyk a obecně Český jazyk, česko-polské jazykové a kulturní vztahy Anglický jazyk, konverzace Německý jazyk, konverzace Ruský jazyk, konverzace Dějepisný seminář Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář Zeměpis Zeměpis s aspekty světového hospodářství a mezinárodních vztahů Matematika Fyzika Chemie Pokusy v chemické laboratoři Chemicko-biologický seminář 341

3 Biologie Obecná biologie Genetika Deskriptivní geometrie Programování Umění a kultura Hudební obor Výtvarný obor Člověk a zdraví Tělesná výchova 388 Projekty 399 Evaluace vzdělávacího programu 401

4 PLACE HERE Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Charakteristika školy 1 Charakteristika školy Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 a) Velikost školy Škola vznikla v roce 1949 osamostatněním polských paralelních tříd, které existovaly od roku 1938 při Českém reformním reálném gymnáziu v Českém Těšíne. Od roku 1953 sídlí v budově společně se Základní školou s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkově v Českém Těšíně. V roce 1964 došlo ke sloučení gymnázia v Českém Těšíně s existujícím již od roku 1909 polským gymnáziem v Orlové. které se stalo odloučeným pracovištěm těšínského gymnázia. V roce 1993 se škola z Orlové přestěhovala do Karviné. V roce 1994 byla ke stávající budově školy v Českém Těšíně přistavěna budova nová. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace je jedinečnou školou v síti škol ČR. Její jedinečnost vyplývá ze specifiky regionu, ve kterém se nachází, a spočívá v tom, že veškerá výuka je vedena v jazyce polském. Kapacita školy je 540 žáků. b) Vybavení školy Škola sídlí ve dvou spojených budovách, z nichž jedna byla postavena v roce 1994, druhá, starší, prošla celkovou rekonstrukcí v roce Výuka se koná v 12 kmenových třídách. Kromě toho prakticky všechny vzdělávací předměty mají své specializované učebny a laboratoře - učebny biologie, chemie, fyziky, počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazykové učebny. Škola má velkou tělocvičnu. Součástí školy je rovněž aula a knihovna. Škola je moderně vybavena nábytkem i didaktickými pomůckami - přístup k internetu pro učitele i pro žáky, audiovizuální technika, dataprojektory, interaktivní tabule, kopírky. V rámci finančních možností dochází každoročně k úpravám a obnovování stávajícího zařízení. Škola neprovozuje školní jídelnu. Žáci i učitelé mají možnost využívat služeb jídelny základní školy, která sídlí ve stejné budově. c) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří přibližně 35 učitelů. Učitelé jsou plně kvalifikováni. Učitelé se dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňují školení podle zájmu a aprobace. Všichni prošli základními kurzy počítačového vzdělávání a obhájili příslušné certifikáty. V pedagogickém sboru pracuje jeden výchovný poradce, který spolupracuje s žáky, učiteli i rodiči. Na škole dále pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. d) Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce - Od roku 1993 je naše škola součástí mezinárodního sdružení škol, tzv. Evropské rodiny středních škol Juliusze Słowackého. Jednou ročně toto sdružení pořádá slety,jichž se účastní tříčlenná družstva žáků v čele s učitelem. - Projekt Kontakty je nezávaznou iniciativou, realizovanou více než 10 let. Spočívá ve vzájemné spolupráci školy a střediska pro mentálně postižené EBEN - EZER v Žukově. Tento projekt se rozvíjí na dvou úrovních - výtvarné a divadelní. - V roce 2006 se rozvinula spolupráce našeho gymnázia s I. lyceem Śniadeckého, které se nachází v obci Siemianowice Śląskie w Polsku. Společně s tímto lyceem organizujeme ekologická, zeměpisná a biologická praktika. - V rámci programu Evropské unie Mládež v akci organizujeme společně se subjekty Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży Kangurek, ZSOZ Siemianowice Śląskie a Gymnázium Turzovka (Slovensko) výměnné akce. Týkají se poznávání kultury, životního stylu a památek jednotlivých regionů. - Již řadu let se účastníme mezinárodní matematické soutěže Kangur (Klokan), jejímž pořadatelem je Kangourou Sans Frontieres v Paříži, a také soutěže v anglickém jazyce Fox. Naše škola je organizačně zařazena do regionu Bielsko - Biała (Polsko). - Od roku 2007 se účastníme podobné polsko - ukrajinské soutěže z oblasti fyziky, nazvané Lwiątko. - V rámci výuky cizích jazyků jsou organizovány několikadenní poznávací výukové zájezdy do německy a anglicky mluvících zemí. - Poznávací zájezdy do Polska jsou částečně financovány polskou vládní organizací Wspólnota Polska - V rámci předmětů organizujeme jednodenní exkurze zaměřené na historii, kulturu a přírodu Těšínského Slezska, a to jak po polské, tak po české straně hranice. - V naší škole pracují pěvecký sbor, folklorní soubor a alternativní divadelní soubor, které se každoročně účastní řady mezinárodních festivalů a soutěží. 2

5 Charakteristika školy - V roce 1994 se naše škola zapojila do mezinárodní recitační soutěže Kresy", která je pořádána pobočkou organizace Wspólnota Polska v Białymstoku. Soutěž se zaměřuje na popularizaci polské literatury v regionech, kde působí polské menšinové organizace a uskupení. V poslední době se spolupráce účastní již patnáct států. Naši žáci se pravidelně umisťují na předních místech. - V roce 2008 byl na naší škole založen Školní sportovní klub "GIMPEL". Cílem projektu je využití volného času mládeže, tělovýchovných zařízení školy mimo vyučovací hodiny, propagace tělesné kultury, zdravého životního stylu, příprava mládeže na sportovní soutěže, integrace mládeže. - Klub Olimpijczyka byl založen pod záštitou Fundace Semper Polonia se sídlem ve Varšavě.Cílem je propagace a šíření sportu mezi mládeži polského původu na mezinárodní úrovni s důrazem na dodržování zásad fair-play. e) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola úzce spolupracuje s rodiči. Poskytuje jim základní a objektivní informace o škole a informuje je o studijních výsledcích žáků. Snaží se udržovat kvalitní oboustranný tok informací. Ve škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy Macierz Szkolna", které se podílí na různých aktivitách školy. Ve škole je v souladu se školským zákonem zřízena školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům, žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Škola spolupracuje s různými organizacemi ve městě, v regionu i v zahraničí. Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce formou výroční zprávy. f) Charakteristika žáků Do gymnázia jsou na základě přijímacího řízení přijímáni žáci ze základních škol s polským jazykem vyučovacím z celého regionu. Většina žáků do školy dojíždí, gymnázium nemá internát. Atmosféra mezi žáky je přátelská. Ve škole je ustanoven školní parlament, který si žáci sami řídí a řeší v něm svoje problémy. S výsledky jednání a s oprávněnými požadavky seznamují ředitelství školy a učitele. 3

6 Identifikační údaje 2 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Datum Název RVP Verze první vzdělávací program Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy IČ Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace REDIZO datum, podpis, razítko 4

7 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 a) Zaměření školy Poskytuje vzdělání v polském jazyce s přihlédnutím k české terminologii, což je podmíněno jejím umístěním v centru Českého Těšína, města na pohraničí dvou států. Připravuje žáky ve čtyřletém všeobecně vzdělávacím programu ke studiu na vysokých školách. Díky jazykovým kompetencím žáků i učitelského sboru má možnost využít zkušenosti českého i polského školského systému. Koncepce učebních osnov polského i českého jazyka, který je jako jediný vyučován česky, je srovnatelná. Poskytuje hluboké všeobecné vzdělání v jednotlivých předmětech a ve třetím a čtvrtém ročníku dává možnost profilace. Snaží se rozvíjet dovednosti a nadání talentovaných žáků prostřednictvím předmětovým soutěží a olympiád. Nabízí širokou paletu volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu. Pro školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky kterému se vytváří neformální a příjemná atmosféra. b) Profil absolventa Všeobecně vzdělaná osobnost, jejíž jedinečnost je třeba spatřovat ve znalostech polského jazyka, polské historie a kultury, uplatňování přirozeného bilingvismu v osobním i pracovním životě. Mladý člověk, který je schopen vyjádřit otevřeně svůj názor, s vědomým hodnotovým systémem, cítící sounáležitost se společností, chápající specifikum života v mnohokulturním prostředí, ve kterém doposud žil a vzdělával se. Prohloubená jazyková příprava umožňuje další studium i v zahraničí. Absolvent prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření. c) Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školním roce 2009/2010 se přijímací zkoušky nekonají. Pořadí přijatých uchazečů se stanovuje na základě: a)celkového průměrného prospěchu z povinných předmětů v 8. a 9. ročníku základní školy Maximální počet bodů získaných za průměrnou známku z povinných předmětů činí 150 bodů. Za každé zapsané pololetí (1. a 2.poletí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku) uchazeč obdrží 0 50 bodů dle předem stanovené tabulky. b)účasti v předmětových soutěžích typu A vyhlašovaných MŠMT Za účast v okresním kole uchazeč obdrží 10 bodů, za účast ve vyšším kole 20 bodů. Uchazeči musí být v hodnocených pololetích klasifikováni z chování výhradně stupněm velmi dobře. Ke vzdělání nebudou přijatí uchazeči, kteří alespoň z jednoho povinného předmětu v hodnocených pololetích obdrželi známku dostatečnou. Přesné informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium jsou publikovány na d) Organizace maturitní zkoušky 5

8 Charakteristika ŠVP Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. e) Výchovné a vzdělávací strategie 1) Kompetence k učení - Motivujeme žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadáváme žákům problémové úkoly, vedeme je k využívání různých zdrojů informací, k samostatnosti; - Zadáváme motivační úkoly, které vedou žáky k uvědomění si užitečnosti nabytých vědomostí a jejich využití v praxi; - Žák je veden k tomu, aby rozlišil mezi podstatným a méně podstatným učivem a k uvědomělému hodnocení úrovně získaných vědomostí 2) Kompetence k řešení problému - Žák je veden k tomu, aby problémy řešil pomocí různých strategií (indukční a dedukční postup, analýza, syntéza, formulace a ověřování hypotéz) - Vedeme žáky k využívání vědomostí a dovedností z jiných předmětů - Upozorňujeme žáky na chyby a vedeme je samostatné opravě chybných postupů 3) Kompetence komunikativní - Podněcujeme žáky k jasnému, logickému a jazykově korektnímu vyjadřování se různými formami (písemná, mluvená, grafická) - Poskytujeme žákům prostor pro prezentaci práce s využitím ICT - Podporujeme věcný dialog v rámci skupiny či celé třídy - Prostřednictvím mezinárodních kontaktů nabádáme žáky k zdokonalování a využívání jazykových schopností a prolamování kulturních bariér 4) Kompetence sociální a personální - Podporou a posilováním vlastního sebevědomí žáků je vedeme k odolávání sociálním a mediálním tlakům - Žákům jsou zadávány úkoly ve skupinách, aby se učili vzájemně komunikovat a dokázali si uvědomit a uplatnit svou pozici ve skupině s přihlédnutím k různým duševním a vědomostním rozdílům - V rámci volnočasových aktivit podporujeme utváření zodpovědných mezilidských vztahů, dodržování zásad fair play a schopnost otevřeně projevovat žákovy emoce a prožitky 5) Kompetence občanská - Prostřednictvím celoškolní a třídních samospráv připravujeme žáky na budoucí aktivní účast ve společenském a politickém životě - Podporujeme aktivní prácí žáků v místních i mezinárodních společenských a kulturních organizacích a uskupeních - Cílevědomě podporujeme veškeré aktivity, které vedou k uvědomění si národní identity a kulturních kořenů - Inspirujeme žáky k uvažování o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, životního prostředí - Zapojujeme žáky do charitativní činností a spolupráce s postiženými občany, což jim otevírá nové obzory pro chápání rozmanitosti lidských povah a osudů, životních situací a postojů k nim 6) Kompetence k podnikavosti - Vedeme žáky ke zdravé soutěživosti a účasti na různých soutěžích - Podporujeme a vybízíme žáky k tvorbě a vedení nejrůznějších neformálních zájmových kroužků a skupin (sportovních, uměleckých a pod. ) - Organizujeme aktivity, které vedou k získání přehledu o dalších vzdělávacích a pracovních příležitostech f) Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají zajištěné zvýhodněné 6

9 Charakteristika ŠVP podmínky v jednotlivých vyučovacích předmětech a učitelé uplatňují individuální přístup k těmto žákům (na základě odborného posudku specialisty). Žáci, kterým zdravotní stav nedovoluje studovat klasickým způsobem, mají možnost studovat dle individuálního vzdělávacího plánu, jehož podmínky jsou uvedenyv následující kapitole. Rodiče či zákonní zástupci studentů s prospěchovými nebo výchovnými problémy jsou školou včas informováni (telefonicky, písemně nebo prostřednictvím osobních schůzek). Škola ve spolupráci s rodiči se snaží hledat optimální řešení, vždy s ohledem na žáka. Škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Karviné a se Speciálně pedagogickým centrem. g) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, již dosahují výborných výsledků ve sportu nebo v umělecké oblasti (tanec, zpěv, hudební produkce), mají možnost studovat podle individuálního studijního plánu. O studium podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP) mohou požádat všichni žáci. Žádost o ISP podávají zákonní zástupci žáka řediteli školy, který posoudí, zda příslušnému žákovi bude ISP umožněn. ISP může být odebrán, pokud žák nesplní stanovené podmínky (termíny uzavírání klasifikace, docházka do výuky, dobré studijní výsledky). Škola rozlišuje následující typy ISP: 1) Termínované zkoušení: Žák je přezkoušen písemnou, ústní nebo kombinovanou formou po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák se snaží navštěvovat vyučování v plném rozsahu, je mu však umožněna účast na soustředěních, vystoupeních, trénincích a závodech. Pokud žák neuzavře klasifikaci v řádném termínu, skládá doplňující zkoušku. Tento ISP je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům a ostatním žákům, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni. 2) Samostatné studium: Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu a termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou předem stanoveny. Tento ISP je udělován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Vztahuje se také na žáky, kterým pravidelnou návštěvu školy nedovoluje zdravotní stav. 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 3.2 Profil absolventa Profil absolventa - Všeobecně vzdělaná osobnost, jejíž jedinečnost je třeba spatřovat ve znalostech polského jazyka, polské historie a kultury, uplatňování přirozeného bilingvismu v osobním i pracovním životě. - Mladý člověk, který je schopen vyjádřit otevřeně svůj názor, s vědomým hodnotovým systémem, cítící sounáležitost se společností, chápající specifikum života v mnohokulturním prostředí, ve kterém doposud žil a vzdělával se. - Prohloubená jazyková příprava umožňuje další studium i v zahraničí. - Absolvent prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření. 7

10 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení práce se zdroji informací hodnocení důležitosti informací organizace a sebehodnocení učební činnosti Kompetence k řešení problémů vnímaní problému v širších souvislostech schopnost přesné a logické argumentace schopnost objektivně a kriticky analizovat problém Kompetence komunikativní umění naslouchat a vnímat samostatné vyjadřování k problematice využití různých forem projevu Kompetence sociální a personální zodpovědný vztah k sobě a okolí vytváření zdravého životního stylu selektivní příjem informací Kompetence občanská znalost vlastních kořenů umění vnímat a chránit přírodní hodnoty schopnost tolerance a kritického postoje vůči názorům, hodnotám a zájmům jiných Kompetence k podnikavosti schopnost kreativity a tvořivosti nácvik týmové práce poznání a využití vlastního potenciálu 3.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Sloh Modernismus Meziválečné období 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Evropská 18.století Rozvoj čtenářských kompetencí 2. ročník Rozvoj čtenářských kompetencí Realismus Světová na přelomu 19. a 20.století Národní obrození Romantismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film Domov Sport Životní styl 2. ročník Bydlení Cestování Hudba Sport Počasí Komunikace Práce Budoucnost Oblečení a móda 4. ročník Profese Kulturní šok Lidé 8

11 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Německý jazyk Učení 1. ročník Můj dům Fakta a svědectví Ruský jazyk 1. ročník Volný čas Seznamování. Korespondence. Naše rodina Profese. Povolání. Mluvíte rusky? U Dímy na návštěvě Seznámení Jsme různí Francouzský jazyk 4. ročník Člověk a společnost Důležité životní oblasti Základy společenských věd 2. ročník Člověk jako jedinec (psychologie) 4. ročník Trh práce a profesní volba Biologie Rozmnožování a sexualita Anatomie a fyziologie člověka Společenskovědní seminář 3 Psychologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Filozofie Programování Programování v jazyce C, C++ 4. ročník Databáze Pokryto předmětem Německý jazyk Programování Základy tvorby internetových prezentací, jazyk HTML+CSS Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Lexikologie Sloh 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Počasí Sport Práce Oblečení a móda 4. ročník Kulturní šok Dějepis Profese Učení 1. ročník Kořeny evropské kultury Základy společenských věd 2. ročník Člověk jako jedinec (psychologie) 4. ročník Trh práce a profesní volba Chemie 2. ročník Anorganická chemie Biologie 1. ročník Stavba rostlin Biologie buňky Anatomie a fyziologie člověka Společenskovědní seminář 3 Sociologie Psychologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Logika Pokryto předmětem Chemie Programování Sociální komunikace Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh Meziválečné období Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Nauka o slohu Obecné poučení o jazyku a řeči 2. ročník Česká přelomu století Česká poezie v 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Film Domov 2. ročník Hudba Cestování Sport Internet Komunikace Budoucnost Práce 4. ročník Kulturní šok Profese Učení Lidé Německý jazyk Práce a zaměstnání Ruský jazyk 1. ročník Seznamování. Korespondence. Volný čas Profese. Povolání. Naše rodina 9

12 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat U Dímy na návštěvě Mluvíte rusky? Seznámení Jsme různí Francouzský jazyk 1. ročník První kontakty 2. ročník Práce Škola a práce Dějepis 1. ročník Kořeny evropské kultury Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Anglický jazyk, konverzace Moje město Společenskovědní seminář 3 Sociologie Programování Počítačové sítě Programování v jazyce C, C++ Pokryto předmětem Programování Morálka všedního dne Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Kultura a starověku 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Meziválečné období Modernismus 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Evropská 18.století Baroko Renesance a humanismus 2. ročník Česká přelomu století Světová na přelomu 19. a 20.století Realismus Romantismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Česká poezie v 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Sport Životní styl Oblečení a móda Ruský jazyk 1. ročník Seznamování. Korespondence. Volný čas Profese. Povolání. Francouzský jazyk 4. ročník Důležité životní oblasti Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Biologie 1. ročník Ekologie 2. ročník Ekologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Programování Světová náboženství Základy práce v prostředí Linux/Unix Programování v jazyce C, C++ 4. ročník Základy dynamických webových aplikací, jazyk PHP ve spojení s databázi MySQL Databáze Pokryto předmětem Německý jazyk Programování Spolupráce a soutěž Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Lexikologie Sloh Realismus Polské osvícenství a romantismus Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Anglický jazyk 1. ročník Film Současná a nejnovější Životní styl 2. ročník Počasí Oblečení a móda 4. ročník Učení Dějepis 2. ročník Polsko-litevská unie Chemie Biologie Počátky novověku Anorganická chemie 1. ročník Stavba rostlin Biologie buňky Společenskovědní seminář 3 Sociologie Společenskovědní seminář 4 4. ročník Logika Pokryto předmětem Chemie 10

13 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy Integrace do výuky Polský jazyk a 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk Budoucnost Tělo a duše Práce Oblečení a móda 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Dějepis Kulturní šok Člověk a společnost 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba II- Soudobé dějiny Základy společenských věd Moderní doba-situace v letech Mezinárodní vztahy 4. ročník Tržní ekonomika Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Politická geografie Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy 4. ročník Socioekonomická sféra Společenskovědní seminář 3 Planetární problémy Mezinárodní vztahy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Integrace do výuky Polský jazyk a Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Národní obrození Realismus Česká próza a drama 1.pol.20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Sport 2. ročník Počasí Sport 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Člověk a společnost Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Chemie 1. ročník Anorganická chemie 2. ročník Anorganická chemie Organická chemie Organická chemie Biologie 2. ročník Ekologie Anatomie a fyziologie člověka Geografie 1. ročník Politická geografie Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy 4. ročník Socioekonomická sféra Společenskovědní seminář 3 Planetární problémy Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Pokryto předmětem Chemie Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Integrace do výuky Polský jazyk a 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 2. ročník Realismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Sport Domov 2. ročník Sport Tělo a duše Francouzský jazyk 4. ročník Člověk a společnost Dějepis 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba-situace v letech

14 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Politická geografie Obyvatelstvo Společenskovědní seminář 3 Mezinárodní vztahy Společenskovědní seminář 4 4. ročník Etika Žijeme v Evropě Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Literatura 2. poloviny 18. století Baroko Renesance Středověké písemnictví Kultura a starověku 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Meziválečné období Modernismus 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Baroko 2. ročník Světová na přelomu 19. a 20.století Realismus Romantismus Národní obrození Česká próza a drama 1.pol.20.století Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Nakupování Sport Životní styl 2. ročník Hobby Cestování Komunikace Práce 4. ročník Profese Německý jazyk 2. ročník Nové tisícíletí 4. ročník Svět kolem nás Ruský jazyk 2. ročník Přijeďte do Prahy Vítejte v Moskvě Francouzský jazyk 1. ročník Každodenní život Orientace v prostoru První kontakty 2. ročník Návraty do minulosti Poznáváme Francii Poznáváme Francouze 4. ročník Člověk a společnost Cestování Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Kořeny evropské kultury 2. ročník Polsko-litevská unie Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Počátky novověku Moderní doba II- Soudobé dějiny Moderní doba-situace v letech Základy společenských věd Mezinárodní vztahy Občan a právo Občan ve státě 4. ročník Tržní ekonomika Trh práce a profesní volba Geografie 2. ročník Regionální geografie Evropy Společenskovědní seminář 3 Mezinárodní vztahy Politologie Hudební obor 1. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás 2. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás Výtvarný obor 1. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Vzdělávání v Evropě a ve světě Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Polské osvícenství a romantismus Modernismus 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a 1. ročník Starověké písemnictví Středověká 2. ročník Národní obrození Světová na přelomu 19. a 20.století Česká próza a drama 1.pol.20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 2. ročník Internet Bydlení 4. ročník Učení Civilizace Německý jazyk Představy o budoucnosti 12

15 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Francouzský jazyk Škola a práce 4. ročník Člověk a společnost Dějepis 1. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání. Počátky nové doby Kořeny evropské kultury 2. ročník Osvícenství, revoluce a Evropa v 19. století Moderní doba-situace v letech Základy společenských věd Mezinárodní vztahy 4. ročník Trh práce a profesní volba MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Modernismus Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Regionální a jazyk Český jazyk a 2. ročník Realismus Světová v 1.pol.20.století Nauka o slohu 4. ročník Česká 2.pol.20.století Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Sport Film Životní styl 2. ročník Cestování Bydlení Internet Sport Minulost Budoucnost 4. ročník Kulturní šok Civilizace Lidé Profese Francouzský jazyk Škola a práce Dějepis 1. ročník Objevy a dobývání. Počátky nové doby Nejstarší civilizace Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo Politická geografie 2. ročník Regionální geografie Evropy Společenskovědní seminář 3 Sociologie Planetární problémy Psychosociální aspekty interkulturality Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Renesance 2. ročník Realismus 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější Světová v 1.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Domov 2. ročník Hobby Nauka o slohu Budoucnost 4. ročník Kulturní šok Profese Základy společenských věd 2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie) Společenskovědní seminář 3 Sociologie Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Polské osvícenství a romantismus Realismus Modernismus Meziválečné období 4. ročník Současná a nejnovější Český jazyk a Regionální a jazyk 1. ročník Obecné poučení o jazyku a řeči 2. ročník Světová na přelomu 19. a 20.století Nauka o slohu Světová v 1.pol.20.století 4. ročník Světová 2.pol.20.století Anglický jazyk 1. ročník Film Nakupování Sport 2. ročník Hobby Bydlení 4. ročník Civilizace Učení Kulturní šok 13

16 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Německý jazyk Mluvíte Denglisch? Francouzský jazyk 2. ročník Volnočasové aktivity Poznáváme Francouze Geografie 1. ročník Obyvatelstvo 2. ročník Regionální geografie Evropy Hudební obor 1. ročník Hudba kolem nás Dějiny hudby 2. ročník Hudba kolem nás Dějiny hudby Výtvarný obor 1. ročník Praktické výtvarné činnosti Dějiny výtvarného umění 2. ročník Praktické výtvarné činnosti Dějiny výtvarného umění ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník Film Domov 2. ročník Hudba Budoucnost Tělo a duše Práce Oblečení a móda 4. ročník Civilizace Kulturní šok Profese Chemie Biochemie Biologie 1. ročník Ekologie Systém a evoluce rostlin Fyziologie rostlin Biologie hub 2. ročník Ekologie Přehled významných skupin živočichů Pokryto předmětem Chemie Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Anglický jazyk 1. ročník Životní styl 2. ročník Počasí Sport 4. ročník Civilizace Profese Ruský jazyk Zdraví a sport Francouzský jazyk 2. ročník Volnočasové aktivity Dějepis 1. ročník Nejstarší civilizace Chemie Anorganická chemie Obecná chemie 2. ročník Organická chemie Anorganická chemie Organická chemie Biologie 1. ročník Ekologie Biologie bakterií Biologie virů 2. ročník Ekologie Geografie 1. ročník Regionální geografie (mimoevropské regiony) Obyvatelstvo 4. ročník Pedosféra Hydrosféra Atmosféra Socioekonomická sféra Životní prostředí a krajina Pokryto předmětem Chemie Životní prostředí regionu a České republiky Integrace do výuky Ruský jazyk Ekologie Chemie 2. ročník Anorganická chemie Organická chemie Biologie 1. ročník Ekologie 2. ročník Ekologie Geografie Regionální geografie České republiky 14

17 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální produkce Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda 2. ročník Realismus Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Hudba Komunikace Tělo a duše Minulost 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Média Hudební obor 1. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás 2. ročník Dějiny hudby Hudba kolem nás Výtvarný obor 1. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Mediální produkty a jejich význam Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk Budoucnost Tělo a duše Francouzský jazyk 4. ročník Média Programování Počítačové sítě Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Pokryto předmětem Programování Uživatelé Integrace do výuky Polský jazyk a 2. ročník Realismus Sloh Praktické výtvarné činnosti Lexikologie 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější 1. ročník Základní vlastnosti textu Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník Film 2. ročník Komunikace Minulost Francouzský jazyk Tělo a duše 1. ročník První kontakty 4. ročník Média Programování Počítačové sítě Základy práce v prostředí Linux/Unix 4. ročník Základy dynamických webových aplikací, jazyk PHP ve spojení s databázi MySQL Pokryto předmětem Programování Účinky mediální produkce a vliv médií Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda Sloh 4. ročník Regionální a jazyk Český jazyk a Současná a nejnovější Česká próza a drama 1.pol.20.století Anglický jazyk Nauka o slohu 1. ročník Životní styl 2. ročník Hudba Komunikace Budoucnost Francouzský jazyk Tělo a duše 4. ročník Média Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Chemie Moderní doba-situace v letech ročník Anorganická chemie 15

18 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 2. ročník Organická chemie Anorganická chemie Biochemie Organická chemie Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti Pokryto předmětem Chemie Role médií v moderních dějinách Integrace do výuky Polský jazyk a 1. ročník Jazykověda 4. ročník Regionální a jazyk Současná a nejnovější Český jazyk a Nauka o slohu Anglický jazyk 2. ročník Cestování Tělo a duše Minulost 4. ročník Civilizace Francouzský jazyk Média Dějepis Moderní doba II- Soudobé dějiny Moderní doba-situace v letech Výtvarný obor 2. ročník Dějiny výtvarného umění Praktické výtvarné činnosti 16

19 Učební plán 4 Učební plán Název školy Název ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Platnost od Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 4 Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 4. ročník Polský jazyk a Český jazyk a Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd Člověk a svět práce Chemie 3 2,5 2-7,5 Fyzika Biologie 2, ,5 Geografie Tělesná výchova Seminář II Seminář III Seminář I Umění a kultura Další cizí jazyk Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace 6,5 4, Celkem v ročníku 33,5 33,

20 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Český jazyk a Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Český jazyk a Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie 4 4 Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Občanský a společenskovědní základ Biologie Chemie Fyzika Geografie Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd Biologie Chemie Fyzika Geografie Tělesná výchova Další cizí jazyk Seminář I Seminář II Seminář III Umění a kultura ,5 7,5 7,5 7, Volitelné předměty 1. ročník Umění a kultura Hudební obor 2 Výtvarný obor 2 Další cizí jazyk Německý jazyk 3 Ruský jazyk 3 Francouzský jazyk 3 18

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro gymnáziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost Verze 1 (pracovní verze) z 01. 09. 2009 Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnost - Kopie Učíme se být úspěšnými... Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Vzdělání je schopnost porozumět qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyj druhým

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Školní vzdělávací program čtyřleté studium všeobecné studium název: gymnázium 79-41-K/41 sportovní studium 79-42-K/41 název: gymnázium se sportovní

Více

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Vzdělání je schopnost porozumět qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyj druhým

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 1.1. Název...5 1.2. Vzdělávací program školy...5 1.3. Studijní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více