Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015 Preventivní strategie sociálně patologických jevů je sestavena pro žáky Odborného učiliště Kelč a uplatňována při jejich pobytu ve škole, při mimoškolní činnosti a na internátě pro školní rok 2014/ Východiska programu 2. Charakteristika školy 3. Obsah strategie 4. Oblast nespecifické prevence 5. Oblast specifické prevence 6. Očekávané plnění cílů 1. Východiska programu Základní principy a cíle programu Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákonů. Škola v tomto směru napomáhá a naplňuje výchovnou roli vzhledem k žákům. Ve školním roce 2014/2015 se budeme zaměřovat na tyto základní cíle výchovy a přípravy pro život. Plánované rodičovství Internet a právo nebezpečí zneužívání internetových sítí a jejich vliv na psychiku člověka Sebepoznání Cíle školní preventivní strategie - zajištění a zvýšení informovanosti žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů, - výchova ke zdravému životnímu stylu, - poskytnutí nabídek směřovaných k vhodnému využití volného času, - budování kladných hodnotových systémů, - spolupráce školy s rodinou, kurátory, obecními a městskými úřady, policií, charitativními organizacemi, - zvyšování sociálních dovedností a posilování komunikačních dovedností,

2 - vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, tříd - zvyšování důvěry v interakci učitel, vychovatel žák, - spolupráce rodičů a školy. Legislativní rámec školní preventivní strategie Školský zákon č. 561/2004Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / (Věstník MŠMT sešit5/1999) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / (Věstník MŠMT sešit3/2002) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeží páchané, čj:25 884/ (Věstník MŠMT sešit 11/2003) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j.: /2005 (Věstník sešit 2/2006) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / ( Věstník MŠMT sešit 11/2007) Zákon č. 379/2005Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Školní řád Odborného učiliště Kelč Internátní řád Odborného učiliště Kelč Program enviromentální výchovy Odborného učiliště Kelč Traumatologický plán Odborného učiliště Kelč Směrnice k prevenci a řešení šikany mezi žáky OU Kelč + krizový plán řešení šikany v OU Kelč Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků v OU Kelč. Začátek i spolupráce veškerého úsilí při řešení i předcházení sociálně patologických jevů vychází z vnitřního předpisu Školního řádu Odborného učiliště Kelč a Internátního řádu OU Kelč, se kterým bývají žáci i rodiče pravidelně seznamováni při zahájení školního roku a na rodičovských schůzkách. 2. Charakteristika školy Učiliště sídlí v historickém zámku ve středu města Kelč. V budově se nachází odborné učebny, prostory pro odborný výcvik i internát. Žáci mohou do učiliště dojíždět nebo využít možnost ubytováni na internátě. Žáci mohou studovat C-obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a v případě tříletých E-oborů i výučním listem: Zahradnické práce E/01 Pečovatelské služby E/01 Strojírenské práce se zaměřením na zámečnické práce E/01 Zednické práce E/01 Prodavačské práce E/01 Dvouletý obor:

3 Praktická škola dvouletá C/02. Pro teoretickou výuku slouží odborné učebny a pracovny. Odborný výcvik probíhá v příslušných oborových dílnách nebo na smluvních pracovištích. Mimoškolní činnost nabízí spoustu rozličných zájmových kroužků, které žáky motivují a přitáhnou k činnosti, nácviku zručnosti, dovednosti a napomáhají rozvoji individuálního talentu. Součástí učiliště je školní jídelna, kde se stravují žáci jak z internátu, tak samozřejmě i dojíždějící. V internátních prostorách jsou zřízeny i malé kuchyňky, kde si mohou žáci připravit jednoduché jídlo, čaj nebo kávu a zároveň se učí i samostatnosti v péči o domácnost. Pravidelně nabízené zájmové kroužky: vazačský, výtvarný, turistický, přírodovědný, sportovních her, kopané, badmintonu, florbalu, stolního tenisu, práce s počítačem, stolního fotbalu. Programy pro studenty: Besedy s odborníky z praxe Kulturní akce - návštěva divadla, kina, Městské knihovny Kelč, diskotéky v rámci VMV, vánoční besídka na internátu Sportovní akce sportovní soutěže v tradičních i netradičních disciplínách Odborné oborové exkurze, návštěva odborných veletrhů a výstav Individuální spolupráce pedagogické trojky s žáky při osobních i třídních problémech, dle potřeby a zájmu žáků. Konzultační a poradenská činnost: Výchovného poradce Mgr. Jany Cindler probíhá v rámci konzultačních hodin v úterý hodin nebo dle domluvy. Konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů Zdenky Černochové - středa hodin nebo dle dohody. 3. Obsah školní preventivní strategie 1. Evaluace specifické primární prevence: formou anonymního dotazníku na téma: drogy kouření šikana zájmy a záliby záškoláctví - násilí tolerance rasismus Dotazník provádíme každoročně, skýtá zajímavé a validní informace k primární prevenci. Pravidelně bývá vyhodnocen a srovnáván v kvalitě zlepšení nebo zhoršení života žáků ve škole. Na základě důležitých poznatků se rozvíjí spolupráce, zlepšuje se prostředí ve škole i vztahy mezi žáky a učiteli. 2. Aktivity pro rodiče Dvakrát ročně dostanou rodiče základní informace o preventivní strategii i aktivitách školy na třídních schůzkách. Další informace při návštěvě školy při zájmu o studium na našem učilišti a při Dnech otevřených dveří. a) Informace při řešení individuálních konfliktů žáka či žáků v nebezpečném nebo naléhavém případu

4 b) Zaslání informačních letáčků o prevenci získaných od OHS nebo zdravotní pojišťovny c) Informace o prevenci ve školní vývěsce nástěnce na internetových stránkách školy d) Písemné sdělení rodičům při ne-spolupráci se školou o kázeňských přestupcích e) V naléhavých případech pozvání rodičů k osobní konzultaci do učiliště a rozebrání situace o zameškané absenci žáka a jeho nepřítomnost ve škole 3. Zapojení pedagogických pracovníků do školní preventivní strategie a) Informace preventisty při průzkumových akcích podle dotazníků a výsledcích průzkumů na poradách školy s pedagogickými pracovníky b) Beseda s odborníkem o prevenci c) Účast pedagogů na seminářích a školeních, pořádaných akreditovanými institucemi v rámci školení DVPP ve Zlíně, Kroměříži, Olomouci, Valašském Meziříčí, Ostravě apod. d) Exkurze s žáky a různé pohovory dle aktuální situace e) Úzká spolupráce s vedením školy a všemi pracovníky ve škole a individuálního přístupu f) Vzdělávání a zapojení preventivních aktivit v rámci projektových dnů a plánů v OU. 4. Spolupráce s institucemi a organizacemi Dle potřeby jsme v kontaktu s pedagogicko-psychologickými poradnami, Střediskem výchovné péče, Policií ČR, Okresní hygienickou stanicí, obecními a městskými úřady, diagnostickými ústavy, kurátory, lékaři, nestátními a církevními zařízeními. Pravidelně spolupracujeme s městskou a žákovskou knihovnou, se stacionářem Anděl z Kelče, se zástupci individuálních oborových pracovišť, kde žáci vykonávají odbornou praxi např. obchodní dům Tesco, supermarket Kaufland, Dům pro seniory Radkova Lhota, hospic Citadela a spousta dalších institucí ze stavebních firem i obchodních podniků. 5. Oblast sportovní činnosti: Téměř každý druhý měsíc se budeme zúčastňovat sportovních soutěží v rámci mezi učilištních soutěží v jednotlivých školách, které různé sportovní závody pořádají. Využíváme vlastní moderní tělocvičnu a posilovnu jak ve školní tak i mimoškolní činnosti. Podzimní projektový den s tématikou BOZ a PO. Jarní projektový den se zaměřením na sportovní činnosti s různými disciplínami například v běhu, zručnosti i šikovnosti s vyhodnocením i odměnami za zdařilé výkony. 4. Oblast nespecifické prevence Školní výlety, exkurze Školní výlety a odborné exkurze jsou zaměřeny na rozšiřování poznatků a dovedností žáků a na vytváření pozitivní vztahů v rámci školy i jednotlivých tříd. Tematické zaměření akcí je v kompetenci třídních učitelů a pedagogů jednotlivých vyučovacích předmětů. Zapojení do ekologických aktivit při sběru elektrospotřebičů a sběru nejrůznějších baterií při třídění odpadu. V rámci udržitelnosti projektu OPVK Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce pomoc budoucím absolventům navázat kontakt s potencionálními zaměstnavateli.

5 Sportovní aktivity pořádané školou Hlavním cílem podpory a vedení sportovních aktivit ve škole je rozvoj pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, utváření pozitivních vztahů ve skupině, schopnosti vzájemné spolupráce a v neposlední řadě nabídka alternativ využití volného času: - lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku - sportovně turistický pobyt pro žáky 2. ročníku - reprezentace školy při sportovních soutěžích ringo, florbalu, badmintonu, nohejbalu - netradiční sportovní disciplíny v rámci výchovy mimo vyučování - Jarní projektový sportovní den učiliště ke Dni dětí - plavání - kuželky - návštěva jezdeckého areálu v Rouském Návštěva divadelních a filmových představení. Návštěva kulturních produkcí si klade za cíl rozvíjet estetické cítění studentů. Účast na soutěžích odborných dovedností v rámci jednotlivých oborů Soutěže prověřují a posilují znalosti a dovednosti žáků. Zároveň nabízí možnost reprezentovat školu, čímž dochází k prohlubování vazeb mezi žáky i institucemi. Organizace školních kol ve všech oborech. Projektové a humanitární dny Uspořádání humanitární sbírky na pomoc zdravotně postiženým občanům. Projektový den BOZP, PO a PP, Projektový den ke Dni dětí, Projektový den mediální výchovy Projektový den pro žáky 3. ročníků: Škola končí, život začíná Ekologický den v rámci VMV Dny pracovních činností pro partnerské základní školy praktické 5. Oblast specifické prevence Besedy Besedy umožní žákům orientovat se v dané problematice, získat potřebné kontakty pro řešení problémů apod. Mnozí přednášející hovoří ze své vlastní zkušenosti, což je nepopíratelným přínosem pro žáky. Na základě osvědčené zkušenosti jsou besedy zaměřeny převážně na oblasti: - sexuální problematiky vztahy mezi vrstevníky, zamilovanost, hygiena v partnerských vztazích, přednáška Sex, AIDS, láska a věrnost-klub Most - osobnostní charakteristiky - činnost nejrůznějších poraden, návštěva gynekologie v Kelči - hledání zaměstnání po vyučení, přednáška s pracovníkem z ÚP - chování mladistvých a další patologické jevy ve společnosti - trestní odpovědnost - internet a právo Informační tabule metodika prevence, www stránky Nástěnka průběžně upozorňuje studenty na aktuální problémy spojené s oblastí sociálně patologických jevů. Zde mohou najít potřebná telefonní čísla a webové adresy institucí zabývající se problematikou patologických jevů. Zároveň je to i prostor k vyvěšování mimoškolních akcí v regionu. Informace o akcích, fotodokumentace a aktuální MPP jsou zveřejněny na stránkách

6 Informační a propagační materiály Žákům se prostřednictvím informačních a propagačních materiálů dostávají aktuální a potřebné informace vztahující se k problematice sociálně patologických jevů. Do této formy lze zařadit i sledování filmových materiálů vztahujících se k uvedené problematice. Zapůjčení odborného časopisu Časopis Závislosti je možno kdykoliv po dohodě s preventistou školy zapůjčit pedagogickým pracovníkům. Informace o zajímavých článcích, školeních i metodických pokynech ve škole jsou poskytovány na poradách všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy. Dotazníky a ankety, schránka důvěry Pomocí těchto prostředků je zjišťována aktuální situace ve škole, ve třídě, interakce učitelžák, žák-učitel. Zjišťuje se sociální klima třídy a vztahy ve třídě. Důraz je kladen na otázky alkoholismu, kuřáctví i drogové závislosti, osobní problémy a názory žáků na život a dění kolem sebe. Schránka důvěry je umístěna v přízemí školy na chodbě v blízkosti pitného automatu. Je pravidelně kontrolována a případné dotazy, rady i stížnosti jsou předkládány a řešeny vedením školy a následně na učilištní a internátní radě žáků. 6. Očekávané plnění cílů - závěr Školní preventivní strategie je sestavena tak, aby vyhovovala co nejvíce požadavkům školy, spolupráci s rodiči i žáky. Abychom společnými silami předcházeli negativním jevům ve škole i ve společnosti a byli tak vzájemně nápomocni jeden druhému. Budeme se snažit o co nejlepší výsledky ve prospěch žáků i společnosti. V Kelči, Zpracovala: Černochová Zdenka preventista Schválila: Mgr.Renata Ryšková ředitelka

7 Rozvrh preventivní strategie MPP OU Kelč školní rok 2014/ 2015 Září zahájení školního roku, seznámení žáků s preventivní strategií, školení BOZ, PO seznámení žáků se školním řádem, popř. s internátním řádem společné seznamovací odpoledne pro žáky internátu v areálu školy podzimní brigády na úpravách okolí školy a zámeckého parku prohlídka města Kelč, seznámení s historií města a jeho okolím možnost využití schránky důvěry ustavení Učilištní žákovské rady - zástupci za třídu a Internátní žákovské rady - navržení zástupců za výchovnou skupinu podzimní vazačská soutěž Tovačov náhradní a opravné termíny Závěrečných zkoušek konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Jana Cindler: úterý 12:30 13:30 hodin konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů Zdenky Černochové: středa 10:00 11:00 hodin Říjen diskotéka pro žáky OU, případně sportovní odpoledne na internátě školy s programem pro žáky zahájení činnosti zájmových kroužků oborová exkurze Pečovatelského oboru Podzimní Flora Olomouc návštěva 1. ročníků Městské knihovny Kelč, beseda o knihách, internetu, seznámení s oddychovým i vzdělávacím prostředím knihovny třídenní turistický kurz v Hostýnských horách pro žáky 2. ročníků účast na Veletrhu povolání v Hranicích, Novém Jičíně Pedagogická rada seznámení s výsledky chování i docházky za 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015 Rodičovské schůzky v OU - seznámení rodičů s výsledky vzdělávání a chování žáků, seznámení s MPP OU Kelč Listopad Dny otevřených dveří OU Kelč 7. a přednáška: Plánované rodičovství - čistota a hygiena u dívek 1. ročníků Dny pracovních činností pro partnerské ZŠP Návštěva gynekologické poradny v Kelči pro děvčata 1. ročníků Humanitární sbírka Fond Sidus dětská onkologie návštěva bazénu Hranice nebo ve Valašském Meziříčí

8 Prosinec Přednáška s pracovníkem z ÚP hledání zaměstnání po ukončení OU Mikulášská a vánoční besídka s programem Podzimní projektový den se zaměřením na BOZ a PO pro žáky i zaměstnance školy přednáška Rasismus - antisemitismus Leden návštěva divadelního představení v rámci VMV pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování žáků OU za 1. pololetí školního roku 2014/2015 představení českého filmu žákům OU společné shromáždění k pololetnímu hodnocení žáků zahájení kurzu svařování Přednáška z klubu Most AIDS, SEX, LÁSKA, VĚRNOST pro 1. a 2. ročníky Únor návštěva bazénu Hranice nebo ve Valašském Meziříčí návštěva Domova pro seniory v Radkové Lhotě, Stacionáře Anděl, kulturní akce dle aktuální nabídky přednáška: Internet a právo bezpečný internet lyžařský výcvik pro žáky 2. ročníků zahájení kurzu společenského tance a chování Březen divadelní představení dle aktuální nabídky návštěvy jezdeckého areálu koní v Rouském návštěva HZS ve Valašském Meziříčí lezecká stěna Den učitelů přednáška Sebepoznání Duben Pedagogická rada hodnocení výchovy a vzdělání za 3. čtvrtletí velikonoční tradice Rodičovské schůzky výstava Jarní Flora Olomouc pro obor Zahradnické práce sportovní odpoledne VMV zájezd na stavební veletrh obory zámečnické práce a zednické práce ekologický den v rámci VMV Květen školní výlety dle spolupráce s třídními učiteli návštěva Ústavu sociální péče ve Skaličce žákyněmi OU projektový den pro žáky 3. ročníků: Škola končí, život začíná

9 Projektový den v rámci mediální výchovy Červen Jarní projektový sportovní den pro žáky OU školní výlety za spolupráce s třídními učiteli Jednotné závěrečné zkoušky Slavnostní shromáždění k ukončení a vyhodnocení školního roku 2014/2015 Během celého školního roku mají žáci možnost zapojit se aktivně do mnoha kroužků, které jsou v rámci výchovy mimo vzdělávání nabízeny i dojíždějícím žákům sportovní, ekologický, vazačský, posilovací, kopané, volejbalu, relaxační, stolního fotbalu, stolního tenisu, literárního nebo turistického. Nejméně pětkrát ročně zorganizujeme pro žáky v rámci VMV sportovní odpoledne se soutěžemi, hrami a opékáním nebo vycházkou do přírody a okolí města Kelč. Odborné exkurze do různých závodů dle učebního oboru, návštěvy veletrhů a výstav dle aktuální nabídky. Maximální využití tělocvičny, posilovny a sportovního areálu v rámci výuky i volného času. Různé sportovní soutěže mezi odbornými učilišti dle aktuální domluvy pro školní rok 2014/2015. Plán akcí i nabídky na příslušné období se může mírně odchylovat od reality z důvodu koordinace aktivit pro daný den, týden i měsíc. Vše je včas rozepsáno v měsíčním a týdenním plánu učiliště. V Kelči, Zpracovala: Černochová Zdenka, Preventista Schválila: Mgr. Renata Ryšková ředitelka

10 Rozvrh přednášek na jednotlivé měsíce OU Kelč školní rok 2014/2015 Září Říjen Školení BOZP, Školní řád OU Kelč všechny třídy Návštěva Městské knihovny Kelč třídy 1. ročníků Listopad Přednáška hygiena a dospívání pro dívky 1. ročníků Mgr. Karolína Kutálková úterý nebo pátek Návštěva gynekologické poradny Kelč MUDr. Dobešová, dívky - čtvrtek VMV- zážitková muzikoterapie manželé Kratochvílovi Prosinec Přednáška Hledání zaměstnání z ÚP pro žáky 3. ročníků Projektový den se zaměřením na BOZ a PO pro žáky i zaměstnance Přednáška: Rasismus, Antisemitismus - pro 2. a 3. roč., Klub Most Mgr. Vaneta Zvoníčková Leden Únor Březen Duben Květen Červen Společnost pro podporu zdraví 21. století Jiří Stupka - AIDS, SEX, Láska, věrnost pro žáky 1. a 2. ročníků Bezpečně po internetu pan Martin Kožíšek- den dle nabídky Městský úřad Valašské Meziříčí, prevence kriminality- trestní odpovědnost - Alena Stříteská 3. ročníky Tel , mob Klub Most Vaneta Zvoníčková, Temperament Sebepoznání 3. ročník - prodavači a pečovatelky Ekologický den v rámci VMV Přednáška o bezpečnosti silničního provozu BESIP Zlín, pan Zdeněk Patík, pro žáky 2. ročníků Projektový den pro žáky 3. ročníků Škola končí, život začíná Sportovní projektový den ke Dni dětí

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2013/2014

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2013/2014 Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2013/2014 Úvod Preventivní strategie sociálně patologických jevů je sestavena pro žáky Odborného učiliště Kelč

Více

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2012/2013

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2012/2013 Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2012/2013 Úvod Preventivní strategie sociálně patologických jevů je sestavena pro žáky Odborného učiliště Kelč

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1. Východiska programu

1. Východiska programu Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2008-2009 Zpracovala : Mgr. Jitka Oboňová-metodik prevence 1. Východiska programu -Základní principy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Volanovská 243, 54101 Trutnov Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Východiska programu 2. Legislativní rámec 3. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 Školní rok: 2014/2015 Vedení školy: RNDr. Milada Kussak-Höklová, tel.: 519 424 829 Výchovný poradce: Ludmila Dokoupilová, tel.: 519

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 Obsah : 1. Východiska programu 1.1. Základní principy a cíle programu 1.2. Legislativní rámec MPP 2. Charakteristika školy 3. Náplň programu 4. Oblast

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva Minimální preventivní program 2015-2016 Obsah 1. Údaje o škole 2. Cíl programu 3. Zaměření programu 4. Realizace programu 5. Preventivní programy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc 2015/2016 Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Školní rok: 2015/2016 Garant programu: Mgr. Verona Konariková 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Vypracovala: Mgr. Alena Sudková Mgr. Alena Zvárová Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2012/ 2013 Tento program vychází z: Metodického pokynu MŠMT k primární

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Vypracovaný MPP navazuje na metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj: 21291/2010 28. I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Chrastava, Školní 438 Název: Plán výchovného poradenství Č,j. 102 Účinnost od: 1.9. 2016 Spisový znak: DDŠ/3 Skartační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více