Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015 Preventivní strategie sociálně patologických jevů je sestavena pro žáky Odborného učiliště Kelč a uplatňována při jejich pobytu ve škole, při mimoškolní činnosti a na internátě pro školní rok 2014/ Východiska programu 2. Charakteristika školy 3. Obsah strategie 4. Oblast nespecifické prevence 5. Oblast specifické prevence 6. Očekávané plnění cílů 1. Východiska programu Základní principy a cíle programu Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákonů. Škola v tomto směru napomáhá a naplňuje výchovnou roli vzhledem k žákům. Ve školním roce 2014/2015 se budeme zaměřovat na tyto základní cíle výchovy a přípravy pro život. Plánované rodičovství Internet a právo nebezpečí zneužívání internetových sítí a jejich vliv na psychiku člověka Sebepoznání Cíle školní preventivní strategie - zajištění a zvýšení informovanosti žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů, - výchova ke zdravému životnímu stylu, - poskytnutí nabídek směřovaných k vhodnému využití volného času, - budování kladných hodnotových systémů, - spolupráce školy s rodinou, kurátory, obecními a městskými úřady, policií, charitativními organizacemi, - zvyšování sociálních dovedností a posilování komunikačních dovedností,

2 - vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, tříd - zvyšování důvěry v interakci učitel, vychovatel žák, - spolupráce rodičů a školy. Legislativní rámec školní preventivní strategie Školský zákon č. 561/2004Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / (Věstník MŠMT sešit5/1999) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / (Věstník MŠMT sešit3/2002) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeží páchané, čj:25 884/ (Věstník MŠMT sešit 11/2003) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j.: /2005 (Věstník sešit 2/2006) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / ( Věstník MŠMT sešit 11/2007) Zákon č. 379/2005Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Školní řád Odborného učiliště Kelč Internátní řád Odborného učiliště Kelč Program enviromentální výchovy Odborného učiliště Kelč Traumatologický plán Odborného učiliště Kelč Směrnice k prevenci a řešení šikany mezi žáky OU Kelč + krizový plán řešení šikany v OU Kelč Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků v OU Kelč. Začátek i spolupráce veškerého úsilí při řešení i předcházení sociálně patologických jevů vychází z vnitřního předpisu Školního řádu Odborného učiliště Kelč a Internátního řádu OU Kelč, se kterým bývají žáci i rodiče pravidelně seznamováni při zahájení školního roku a na rodičovských schůzkách. 2. Charakteristika školy Učiliště sídlí v historickém zámku ve středu města Kelč. V budově se nachází odborné učebny, prostory pro odborný výcvik i internát. Žáci mohou do učiliště dojíždět nebo využít možnost ubytováni na internátě. Žáci mohou studovat C-obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a v případě tříletých E-oborů i výučním listem: Zahradnické práce E/01 Pečovatelské služby E/01 Strojírenské práce se zaměřením na zámečnické práce E/01 Zednické práce E/01 Prodavačské práce E/01 Dvouletý obor:

3 Praktická škola dvouletá C/02. Pro teoretickou výuku slouží odborné učebny a pracovny. Odborný výcvik probíhá v příslušných oborových dílnách nebo na smluvních pracovištích. Mimoškolní činnost nabízí spoustu rozličných zájmových kroužků, které žáky motivují a přitáhnou k činnosti, nácviku zručnosti, dovednosti a napomáhají rozvoji individuálního talentu. Součástí učiliště je školní jídelna, kde se stravují žáci jak z internátu, tak samozřejmě i dojíždějící. V internátních prostorách jsou zřízeny i malé kuchyňky, kde si mohou žáci připravit jednoduché jídlo, čaj nebo kávu a zároveň se učí i samostatnosti v péči o domácnost. Pravidelně nabízené zájmové kroužky: vazačský, výtvarný, turistický, přírodovědný, sportovních her, kopané, badmintonu, florbalu, stolního tenisu, práce s počítačem, stolního fotbalu. Programy pro studenty: Besedy s odborníky z praxe Kulturní akce - návštěva divadla, kina, Městské knihovny Kelč, diskotéky v rámci VMV, vánoční besídka na internátu Sportovní akce sportovní soutěže v tradičních i netradičních disciplínách Odborné oborové exkurze, návštěva odborných veletrhů a výstav Individuální spolupráce pedagogické trojky s žáky při osobních i třídních problémech, dle potřeby a zájmu žáků. Konzultační a poradenská činnost: Výchovného poradce Mgr. Jany Cindler probíhá v rámci konzultačních hodin v úterý hodin nebo dle domluvy. Konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů Zdenky Černochové - středa hodin nebo dle dohody. 3. Obsah školní preventivní strategie 1. Evaluace specifické primární prevence: formou anonymního dotazníku na téma: drogy kouření šikana zájmy a záliby záškoláctví - násilí tolerance rasismus Dotazník provádíme každoročně, skýtá zajímavé a validní informace k primární prevenci. Pravidelně bývá vyhodnocen a srovnáván v kvalitě zlepšení nebo zhoršení života žáků ve škole. Na základě důležitých poznatků se rozvíjí spolupráce, zlepšuje se prostředí ve škole i vztahy mezi žáky a učiteli. 2. Aktivity pro rodiče Dvakrát ročně dostanou rodiče základní informace o preventivní strategii i aktivitách školy na třídních schůzkách. Další informace při návštěvě školy při zájmu o studium na našem učilišti a při Dnech otevřených dveří. a) Informace při řešení individuálních konfliktů žáka či žáků v nebezpečném nebo naléhavém případu

4 b) Zaslání informačních letáčků o prevenci získaných od OHS nebo zdravotní pojišťovny c) Informace o prevenci ve školní vývěsce nástěnce na internetových stránkách školy d) Písemné sdělení rodičům při ne-spolupráci se školou o kázeňských přestupcích e) V naléhavých případech pozvání rodičů k osobní konzultaci do učiliště a rozebrání situace o zameškané absenci žáka a jeho nepřítomnost ve škole 3. Zapojení pedagogických pracovníků do školní preventivní strategie a) Informace preventisty při průzkumových akcích podle dotazníků a výsledcích průzkumů na poradách školy s pedagogickými pracovníky b) Beseda s odborníkem o prevenci c) Účast pedagogů na seminářích a školeních, pořádaných akreditovanými institucemi v rámci školení DVPP ve Zlíně, Kroměříži, Olomouci, Valašském Meziříčí, Ostravě apod. d) Exkurze s žáky a různé pohovory dle aktuální situace e) Úzká spolupráce s vedením školy a všemi pracovníky ve škole a individuálního přístupu f) Vzdělávání a zapojení preventivních aktivit v rámci projektových dnů a plánů v OU. 4. Spolupráce s institucemi a organizacemi Dle potřeby jsme v kontaktu s pedagogicko-psychologickými poradnami, Střediskem výchovné péče, Policií ČR, Okresní hygienickou stanicí, obecními a městskými úřady, diagnostickými ústavy, kurátory, lékaři, nestátními a církevními zařízeními. Pravidelně spolupracujeme s městskou a žákovskou knihovnou, se stacionářem Anděl z Kelče, se zástupci individuálních oborových pracovišť, kde žáci vykonávají odbornou praxi např. obchodní dům Tesco, supermarket Kaufland, Dům pro seniory Radkova Lhota, hospic Citadela a spousta dalších institucí ze stavebních firem i obchodních podniků. 5. Oblast sportovní činnosti: Téměř každý druhý měsíc se budeme zúčastňovat sportovních soutěží v rámci mezi učilištních soutěží v jednotlivých školách, které různé sportovní závody pořádají. Využíváme vlastní moderní tělocvičnu a posilovnu jak ve školní tak i mimoškolní činnosti. Podzimní projektový den s tématikou BOZ a PO. Jarní projektový den se zaměřením na sportovní činnosti s různými disciplínami například v běhu, zručnosti i šikovnosti s vyhodnocením i odměnami za zdařilé výkony. 4. Oblast nespecifické prevence Školní výlety, exkurze Školní výlety a odborné exkurze jsou zaměřeny na rozšiřování poznatků a dovedností žáků a na vytváření pozitivní vztahů v rámci školy i jednotlivých tříd. Tematické zaměření akcí je v kompetenci třídních učitelů a pedagogů jednotlivých vyučovacích předmětů. Zapojení do ekologických aktivit při sběru elektrospotřebičů a sběru nejrůznějších baterií při třídění odpadu. V rámci udržitelnosti projektu OPVK Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce pomoc budoucím absolventům navázat kontakt s potencionálními zaměstnavateli.

5 Sportovní aktivity pořádané školou Hlavním cílem podpory a vedení sportovních aktivit ve škole je rozvoj pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, utváření pozitivních vztahů ve skupině, schopnosti vzájemné spolupráce a v neposlední řadě nabídka alternativ využití volného času: - lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku - sportovně turistický pobyt pro žáky 2. ročníku - reprezentace školy při sportovních soutěžích ringo, florbalu, badmintonu, nohejbalu - netradiční sportovní disciplíny v rámci výchovy mimo vyučování - Jarní projektový sportovní den učiliště ke Dni dětí - plavání - kuželky - návštěva jezdeckého areálu v Rouském Návštěva divadelních a filmových představení. Návštěva kulturních produkcí si klade za cíl rozvíjet estetické cítění studentů. Účast na soutěžích odborných dovedností v rámci jednotlivých oborů Soutěže prověřují a posilují znalosti a dovednosti žáků. Zároveň nabízí možnost reprezentovat školu, čímž dochází k prohlubování vazeb mezi žáky i institucemi. Organizace školních kol ve všech oborech. Projektové a humanitární dny Uspořádání humanitární sbírky na pomoc zdravotně postiženým občanům. Projektový den BOZP, PO a PP, Projektový den ke Dni dětí, Projektový den mediální výchovy Projektový den pro žáky 3. ročníků: Škola končí, život začíná Ekologický den v rámci VMV Dny pracovních činností pro partnerské základní školy praktické 5. Oblast specifické prevence Besedy Besedy umožní žákům orientovat se v dané problematice, získat potřebné kontakty pro řešení problémů apod. Mnozí přednášející hovoří ze své vlastní zkušenosti, což je nepopíratelným přínosem pro žáky. Na základě osvědčené zkušenosti jsou besedy zaměřeny převážně na oblasti: - sexuální problematiky vztahy mezi vrstevníky, zamilovanost, hygiena v partnerských vztazích, přednáška Sex, AIDS, láska a věrnost-klub Most - osobnostní charakteristiky - činnost nejrůznějších poraden, návštěva gynekologie v Kelči - hledání zaměstnání po vyučení, přednáška s pracovníkem z ÚP - chování mladistvých a další patologické jevy ve společnosti - trestní odpovědnost - internet a právo Informační tabule metodika prevence, www stránky Nástěnka průběžně upozorňuje studenty na aktuální problémy spojené s oblastí sociálně patologických jevů. Zde mohou najít potřebná telefonní čísla a webové adresy institucí zabývající se problematikou patologických jevů. Zároveň je to i prostor k vyvěšování mimoškolních akcí v regionu. Informace o akcích, fotodokumentace a aktuální MPP jsou zveřejněny na stránkách

6 Informační a propagační materiály Žákům se prostřednictvím informačních a propagačních materiálů dostávají aktuální a potřebné informace vztahující se k problematice sociálně patologických jevů. Do této formy lze zařadit i sledování filmových materiálů vztahujících se k uvedené problematice. Zapůjčení odborného časopisu Časopis Závislosti je možno kdykoliv po dohodě s preventistou školy zapůjčit pedagogickým pracovníkům. Informace o zajímavých článcích, školeních i metodických pokynech ve škole jsou poskytovány na poradách všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy. Dotazníky a ankety, schránka důvěry Pomocí těchto prostředků je zjišťována aktuální situace ve škole, ve třídě, interakce učitelžák, žák-učitel. Zjišťuje se sociální klima třídy a vztahy ve třídě. Důraz je kladen na otázky alkoholismu, kuřáctví i drogové závislosti, osobní problémy a názory žáků na život a dění kolem sebe. Schránka důvěry je umístěna v přízemí školy na chodbě v blízkosti pitného automatu. Je pravidelně kontrolována a případné dotazy, rady i stížnosti jsou předkládány a řešeny vedením školy a následně na učilištní a internátní radě žáků. 6. Očekávané plnění cílů - závěr Školní preventivní strategie je sestavena tak, aby vyhovovala co nejvíce požadavkům školy, spolupráci s rodiči i žáky. Abychom společnými silami předcházeli negativním jevům ve škole i ve společnosti a byli tak vzájemně nápomocni jeden druhému. Budeme se snažit o co nejlepší výsledky ve prospěch žáků i společnosti. V Kelči, Zpracovala: Černochová Zdenka preventista Schválila: Mgr.Renata Ryšková ředitelka

7 Rozvrh preventivní strategie MPP OU Kelč školní rok 2014/ 2015 Září zahájení školního roku, seznámení žáků s preventivní strategií, školení BOZ, PO seznámení žáků se školním řádem, popř. s internátním řádem společné seznamovací odpoledne pro žáky internátu v areálu školy podzimní brigády na úpravách okolí školy a zámeckého parku prohlídka města Kelč, seznámení s historií města a jeho okolím možnost využití schránky důvěry ustavení Učilištní žákovské rady - zástupci za třídu a Internátní žákovské rady - navržení zástupců za výchovnou skupinu podzimní vazačská soutěž Tovačov náhradní a opravné termíny Závěrečných zkoušek konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Jana Cindler: úterý 12:30 13:30 hodin konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů Zdenky Černochové: středa 10:00 11:00 hodin Říjen diskotéka pro žáky OU, případně sportovní odpoledne na internátě školy s programem pro žáky zahájení činnosti zájmových kroužků oborová exkurze Pečovatelského oboru Podzimní Flora Olomouc návštěva 1. ročníků Městské knihovny Kelč, beseda o knihách, internetu, seznámení s oddychovým i vzdělávacím prostředím knihovny třídenní turistický kurz v Hostýnských horách pro žáky 2. ročníků účast na Veletrhu povolání v Hranicích, Novém Jičíně Pedagogická rada seznámení s výsledky chování i docházky za 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015 Rodičovské schůzky v OU - seznámení rodičů s výsledky vzdělávání a chování žáků, seznámení s MPP OU Kelč Listopad Dny otevřených dveří OU Kelč 7. a přednáška: Plánované rodičovství - čistota a hygiena u dívek 1. ročníků Dny pracovních činností pro partnerské ZŠP Návštěva gynekologické poradny v Kelči pro děvčata 1. ročníků Humanitární sbírka Fond Sidus dětská onkologie návštěva bazénu Hranice nebo ve Valašském Meziříčí

8 Prosinec Přednáška s pracovníkem z ÚP hledání zaměstnání po ukončení OU Mikulášská a vánoční besídka s programem Podzimní projektový den se zaměřením na BOZ a PO pro žáky i zaměstnance školy přednáška Rasismus - antisemitismus Leden návštěva divadelního představení v rámci VMV pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování žáků OU za 1. pololetí školního roku 2014/2015 představení českého filmu žákům OU společné shromáždění k pololetnímu hodnocení žáků zahájení kurzu svařování Přednáška z klubu Most AIDS, SEX, LÁSKA, VĚRNOST pro 1. a 2. ročníky Únor návštěva bazénu Hranice nebo ve Valašském Meziříčí návštěva Domova pro seniory v Radkové Lhotě, Stacionáře Anděl, kulturní akce dle aktuální nabídky přednáška: Internet a právo bezpečný internet lyžařský výcvik pro žáky 2. ročníků zahájení kurzu společenského tance a chování Březen divadelní představení dle aktuální nabídky návštěvy jezdeckého areálu koní v Rouském návštěva HZS ve Valašském Meziříčí lezecká stěna Den učitelů přednáška Sebepoznání Duben Pedagogická rada hodnocení výchovy a vzdělání za 3. čtvrtletí velikonoční tradice Rodičovské schůzky výstava Jarní Flora Olomouc pro obor Zahradnické práce sportovní odpoledne VMV zájezd na stavební veletrh obory zámečnické práce a zednické práce ekologický den v rámci VMV Květen školní výlety dle spolupráce s třídními učiteli návštěva Ústavu sociální péče ve Skaličce žákyněmi OU projektový den pro žáky 3. ročníků: Škola končí, život začíná

9 Projektový den v rámci mediální výchovy Červen Jarní projektový sportovní den pro žáky OU školní výlety za spolupráce s třídními učiteli Jednotné závěrečné zkoušky Slavnostní shromáždění k ukončení a vyhodnocení školního roku 2014/2015 Během celého školního roku mají žáci možnost zapojit se aktivně do mnoha kroužků, které jsou v rámci výchovy mimo vzdělávání nabízeny i dojíždějícím žákům sportovní, ekologický, vazačský, posilovací, kopané, volejbalu, relaxační, stolního fotbalu, stolního tenisu, literárního nebo turistického. Nejméně pětkrát ročně zorganizujeme pro žáky v rámci VMV sportovní odpoledne se soutěžemi, hrami a opékáním nebo vycházkou do přírody a okolí města Kelč. Odborné exkurze do různých závodů dle učebního oboru, návštěvy veletrhů a výstav dle aktuální nabídky. Maximální využití tělocvičny, posilovny a sportovního areálu v rámci výuky i volného času. Různé sportovní soutěže mezi odbornými učilišti dle aktuální domluvy pro školní rok 2014/2015. Plán akcí i nabídky na příslušné období se může mírně odchylovat od reality z důvodu koordinace aktivit pro daný den, týden i měsíc. Vše je včas rozepsáno v měsíčním a týdenním plánu učiliště. V Kelči, Zpracovala: Černochová Zdenka, Preventista Schválila: Mgr. Renata Ryšková ředitelka

10 Rozvrh přednášek na jednotlivé měsíce OU Kelč školní rok 2014/2015 Září Říjen Školení BOZP, Školní řád OU Kelč všechny třídy Návštěva Městské knihovny Kelč třídy 1. ročníků Listopad Přednáška hygiena a dospívání pro dívky 1. ročníků Mgr. Karolína Kutálková úterý nebo pátek Návštěva gynekologické poradny Kelč MUDr. Dobešová, dívky - čtvrtek VMV- zážitková muzikoterapie manželé Kratochvílovi Prosinec Přednáška Hledání zaměstnání z ÚP pro žáky 3. ročníků Projektový den se zaměřením na BOZ a PO pro žáky i zaměstnance Přednáška: Rasismus, Antisemitismus - pro 2. a 3. roč., Klub Most Mgr. Vaneta Zvoníčková Leden Únor Březen Duben Květen Červen Společnost pro podporu zdraví 21. století Jiří Stupka - AIDS, SEX, Láska, věrnost pro žáky 1. a 2. ročníků Bezpečně po internetu pan Martin Kožíšek- den dle nabídky Městský úřad Valašské Meziříčí, prevence kriminality- trestní odpovědnost - Alena Stříteská 3. ročníky Tel , mob Klub Most Vaneta Zvoníčková, Temperament Sebepoznání 3. ročník - prodavači a pečovatelky Ekologický den v rámci VMV Přednáška o bezpečnosti silničního provozu BESIP Zlín, pan Zdeněk Patík, pro žáky 2. ročníků Projektový den pro žáky 3. ročníků Škola končí, život začíná Sportovní projektový den ke Dni dětí

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 Obsah : 1. Východiska programu 1.1. Základní principy a cíle programu 1.2. Legislativní rámec MPP 2. Charakteristika školy 3. Náplň programu 4. Oblast

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program 2013/2014 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 Cíl: Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 1. Vytvořit ucelený systém prevence rizikového chování. 2. Zvýšit školní úspěšnost a sociální kompetenci žáků, vytvořit potřebné

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více