Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování)"

Transkript

1 Základní škola Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování) 1. Charakteristika školy a analýza současného stavu V tomto školním roce máme 372 žáků nejen z Městce Králové, ale i mnoha přilehlých obcí. Chod školy zajišťuje 28 učitelů, 3 vychovatelky, 2 administrativní pracovnice, 1 školník a 7 uklízeček, Vyučování probíhá ve třech budovách, první stupeň je rozdělen do dvou budov, druhý stupeň sídlí v jedné hlavní budově. Výuka se řídí programem ŠVP Trojlístek. Mimoškolní činnost zajišťují tři oddělení školní družiny, kterou navštěvuje 75 žáků a školní klub v němž je registrováno 73 dětí. Nabízíme dětem 12 kroužků, které mají zhruba 144 členů. Monitorování problémového chování žáků je založeno hlavně na spolupráci všech zaměstnanců školy. Třídní učitelé, učitelé OV a VOZ zajišťují šetření v třídních kolektivech tak, aby včas odhalili násilí a šikanování ve třídě a další rizikové chování. Nepodceňujeme ani signály od občanů města, kteří se na školu obrátí a řešíme tyto situace alespoň domluvou. Několik let již spolupracujeme s psycholožkou PaeDr. Chaloupkovou, která vede individuální konzultace s problémovými žáky a jejich rodiči. Věnujeme pozornost stínovým místům ve škole, kde by mohlo docházet ke kouření žáků, šikaně, krádežím atd. Problémy záškoláctví řešíme neprodleně a ve spolupráci s praktickou dětskou lékařkou a kurátorkou OSPODu. Všechny odhalené přestupky trestáme podle školního řádu. Stále nám chybí pravidelná přítomnost psychologa na škole a jeho trvalá práce s problémovými žáky. Některé rizikové chování se nám daří odhalovat díky schránce důvěry. Analýzou současného stavu ze zabývá příloha Hodnocení MPP za rok 2012/ Cíle Naším dlouhodobým cílem je naučit děti se v rizikovém prostředí orientovat, naučit je odmítat, požádat o pomoc, rozhodnout se pro život bez sebedestruktivního jednání, osvojit si pozitivní sociální chování a rozvíjet svou osobnost. Větší důraz musíme klást na mravní výchovu žáků. Podpoříme vlastní aktivity žáků k rozvoji jejich sociálně-komunikativních dovedností, začleňování do kolektivu a zapojení celého pedagogické sboru do systému prevence. Prevenci zaměříme na tyto hlavní cíle: a) agrese, šikana, kyberšikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy f) negativní působení sekt g) sexuální rizikové chování 1

2 1.2. Garant programu a jeho spolupracovníci Garantem MPP je ředitel školy Mgr. Petr Novák, autorem je metodička prevence rizikového chování Ing. Eva Khorelová, úzce spolupracující se všemi členy pedagogického sboru a s výchovnou poradkyní, Mgr. Věrou Oupickou. Informovanost všech je zajištěna přiložením programu k celoročnímu plánu školy, zapojením pedagogů do jeho realizace a pravidelným informováním sboru na pedagogické radě Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Na zajištění osvětové a poradenské činnosti v rámci primární prevence, řešení aktuálních problémů, diagnostiky a dalšího vzdělávání se podílejí: - PPP Nymburk, Masarykova okresní metodik prevence RCH Mgr. Kicserová Hájková - Policie ČR Nymburk - Mgr. Kuneš, Bc. Zuzana Tuzarová, por. Bc. Petra Potočná - MěÚ Poděbrady, p. Rysová Jiřina, DiS. (tajemnice pro sociálně právní ochranu dětí a mládeže - OSPOD) - MěÚ Nymburk, Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež - PaeDr. Chaloupková, Psychologická poradna Achát, Hradec Králové - Probační a mediační služba Nymburk, p. Šolcová - Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS. - Občanská poradna Nymburk, Centrum pro pomoc obětem - KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu - další instituce podle aktuálních potřeb 1.4. Propagace Informace o prevenci RCH mohou všichni zúčastnění nalézt v těchto zdrojích: - nástěnka pro propagaci zdravého životního stylu - na webových stránkách bude zveřejněn obsah MPP - MPP je přiložen k Celoročního plánu školy 2013/14 2. Vlastní program a jeho cíle Smyslem našeho výchovného působení na žáky je v první řadě naučit děti chápat zdraví jako základní životní hodnotu a zvyšovat jejich odolnost vůči rizikovému chování, vést je ke zdravému životnímu stylu. Náš program je dlouhodobý a komplexní, klade důraz na osvojování norem mezilidských vztahů, demokratických principů, respektování individuality žáka, úctu k životu a zdraví a odpovědnost za vlastní činy. Důležitá je informovanost žáků, vytváření správných postojů a návyků i nabídka smysluplných volnočasových aktivit. Cílem MPP je ovlivnit co nejširší skupinu žáků, pěstovat v nich zdravé sebehodnocení a sebevědomí, které se projeví stanovením reálných cílů v životě. Chceme je naučit dovednostem v řešení problémů a sociálních vztahů bez pomoci návykových látek, vytvořit si správný žebříček hodnot a věnovat se více etické výchově žáků. Důležitým cílem je i motivace rodičů ke spolupráci. 2

3 2.1. Obsah minimální prevence Žák se samostatně musí rozhodnout pro zdravý životní styl, musí umět naslouchat, vcítit se, rozvíjet schopnost asertivity, orientovat se v nevhodnosti a nebezpečnosti všech rizikových jevů, musí umět přijmout oprávněnou kritiku, mít zdravé sebevědomí a dokázat odmítnout, to, co je pro něj špatné. Předmět Téma Družina interaktivní hry, kamarádství, rodina, osobní bezpečí, vyjádření pocitů, tolerance, spolupráce, naplnění volného času, ochrana zdraví, dramatická výchova, relaxace, uspokojení z vlastní tvorby, využití dopravního hřiště Prvouka osvojení vhodného sociálního chování, schopnost vyjadřování, žádost o pomoc, sebepoznání, ochota pomoci, tolerance k potřebám druhých, řešení konfliktů a komunikace mezi lidmi, rozpoznání negativního chování, nácvik odmítání, asertivity, nácvik zvládání nebezpečných situací Přírodověda výchova ke zdraví Pochopení hodnoty zdraví, negativní vliv kouření a alkoholu na lidský organismus, budování dobrých vztahů, relaxace Vlastivěda Preference pozitivních životních cílů, ochrana před návykovými látkami, jejich odmítání, návykové látky a bezpečnost v dopravě, výběr kamarádů, chování v různých prostředcích, využití dopravního hřiště, přivolání pomoci Občanská výchova, VOZ zdravý způsob života, sebepoznání, osobnostně sociální výchova, náhražky smyslu života, osobní bezpečí, protispolečenské jevy, zákony, závislosti, vyplnění volného času, schopnost empatie, nácvik asertivity, dramatizace, prožívání, úloha reklamy a masmédií, sexuální výchova, odpovědnost za své činy, umění relaxovat, konflikt, komunikace, spolupráce, lidské skupiny, vliv party, city, láska, finanční gramotnost, využití dopravního hřiště, bezpečnost v dopravě, bezpečný Internet Chemie vliv jedů a organických rozpouštědel na zdraví, alkohol, alkaloidy, léky Přírodopis vliv návykových látek na zdraví lidského organismu, vliv výživy, poruchy příjmu potravy, alkaloidy v pěstovaných rostlinách, otravy houbami, anabolika, nebezpečí pohlavních chorob a předčasného zahájení sexuálního života, první pomoc Zeměpis hlavní oblasti produkce návykových látek, postoj domorodců k jejich užívání, multikulturní výchova, tolerance k jiným kulturám, náboženství, světové konflikty Výtvarná výchova vyjádření pocitů, uspokojení z vlastní tvorby, světoví malíři a drogy Tělesná výchova zvyšování odolnosti organismu, posilování, otužování, spolupráce a soutěž, relaxace a regenerace sil Hudební výchova umělci a drogové závislosti Dějepis opiové války, Čína, Francie, Velká Británie Český jazyk porozumění cizím slovům Cizí jazyk slovní zásoba, porozumění textu, vyhledávání na internetu Pracovní činnosti, informatika výchova k volbě povolání, finanční gramotnost, sebepoznání, bezpečný Internet, prevence kyberšikany, osobní bezpečí, první pomoc 3

4 2. 2. Metody a formy práce použité při realizaci Výchovu ke zdravému životnímu stylu chápeme komplexně tak, že musí prolínat do všech oblastí činnosti školy. Nepoužíváme metody zastrašování a masových akcí, které se míjí účinkem. Využíváme těchto metod: - informace, zvláště jejich samostatné vyhledávání v literatuře, pomocí Internetu atd. - skupinové práce na zadané téma, vystavení posterů ve třídách, na chodbách, spolupráce dětí s rodiči či příbuznými při vyplňování anket - řízené diskuse se žáky nad aktuálními problémovými tématy v rámci jednotlivých předmětů, řešení dilemat - besedy s pedagogy, s vrstevníky, s policistou, se sexuologem, v malých skupinách - sociální hry, trénink odmítání, zvládání stresu, komunikace, konflikt, využití dopravního hřiště - sociometrická šetření Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících - formy simulace a relaxace - nácvik asertivního chování a řešení sociálních vztahů, obhajoba názoru - komponované pořady - exkurze, sportovní pobyty, škola v přírodě, branný kurz, lyžařský kurz - individuální konzultace žáka s učitelem, případně psychologem Jsme dostatečně vybaveni tištěnými materiály, videomateriály, využíváme webových stránek školy k informování rodičů, formou třídních schůzek se je snažíme zapojit do problému. Mgr. Pavelka vede schůzky školního parlamentu 1x za dva týdny, žáci navrhují změny, mimoškolní i školní aktivity, diskutují o nich a předkládají k posouzení řediteli školy. Někdy se snaží řešit i chování problémových žáků domluvou. Od jara 2013 je u budovy na náměstí Svobody vybudováno dopravní hřiště, které budou využívat všichni žáci k dopravní výchově Časový harmonogram programy specifické prevence: Program Žáci Termín Garant Rozpočet Cigaretka Retka 1. a 2. třída v průběhu roku Beseda s Policií ČR Dopravní výchova 1. až 4. ročník 4 MP prosinec 2013 MP zdarma Beseda s Policií ČR 5. až 7. ročník prosinec 2013 MP zdarma Šikana, kyberšikana Beseda s Policií ČR 8. a 9. ročníky prosinec 2013 MP zdarma Trestní odpovědnost DVD film Mezi nimi 8. ročník jaro 2014 vyučující zdarma AIDS OV Ajaxův zápisník, Policie ČR 2. třídy v průběhu třídní zdarma roku učitelé Výchovný program - Antikoncepce 8. ročník květen 2014 O. zdarma Eliášová Duhová pohádka 1. až prosinec MP 40,- Kč Činoherní představení k osvojení třídy 2013 na žáka pozitivního sociálního chování Dotazníkové šetření Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí, následná práce TU s kolektivem 6. až 9. ročník v průběhu roku třídní učitelé 1200,- Kč

5 Programy nespecifické prevence: Projekt Zdravé zuby 1. až 5. v průběhu Ing. Zmrhalová zdarma třída roku Beseda k volbě povolání 8. ročník duben 2014 VP zdarma Lyžařský výcvik 7. ročník leden 2014 Mgr. Pavelka hradí žáci Okresní sportovní a všichni v průběhu vyučující vědomostní soutěže roku Školní výlety všichni V. a VI. třídní učitelé hradí žáci 2013 Exkurze, VVP všichni v průběhu vyučující hradí žáci roku Zájmové kroužky všichni v průběhu pedagogové, přispívají roku externisté žáci Branný kurz 6. ročník červen 2014 Mgr. Pavelka hradí žáci Kurz plavání 1., 2., 3. třída jaro 2014 Ing. Zmrhalová hradí žáci Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Schůzka školních MP podzim 2013 metodiků prevence jaro 2014 Schůzka výchovných VP říjen 2013 poradců květen 2014 Další programy doplníme dle aktuální nabídky. PPP Nymburk PPP Nymburk 2.4. Návrh rozpočtu Náklady na specifickou prevenci jsou převážně hrazeny z rozpočtu školy, většinou vybíráme z programů, které jsou zdarma. Náklady na vzdělávání pedagogů hradí škola. Na úhradě dalších aktivit se podílejí žáci Efektivita a zhodnocení Pro zjištění účinků některých aktivit využíváme jako zpětné vazby různé dramatické formy, samostatné práce žáků, dotazníky a hlavně reflexe v závěru různorodých aktivit. Důsledek našeho výchovného působení hodnotíme též podle výskytu sociálně patologických jevů, jejichž evidenci vede metodička prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelem školy Školní poradenské pracoviště Školní metodik prevence rizikového chování Ing. Eva Khorelová a výchovný poradce Mgr. Věra Oupická poskytují konzultace rodičům po telefonické domluvě, dětem jsou k dispozici kdykoli v době volna. Školní psycholog PaedDr. Anna Chaloupková poskytuje konzultace v těchto termínech: středa , čtvrtek , čtvrtek , v roce 2014 středy 15.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.,

6 2.7. Řešení přestupků Jsme si vědomi toho, že náš program nebude 100% účinný i toho, že na některé žáky může preventivně působit i hrozba represe. Se sankcemi za porušení školního řádu jsou seznámeni žáci i rodiče. Za zvlášť hrubé porušení školního řádu je považováno: - držení, distribuce a zneužívání návykových látek - požívání alkoholických nápojů, kouření - šikanování a násilí páchané na jiných osobách - úmyslné ničení a poškozování cizího majetku a veřejně prospěšného zařízení - krádeže cizího majetku - hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy - týrání zvířat - jakékoliv používání mobilních telefonů během výuky bez svolení vyučujícího Za toto porušení je možno udělit žákovi: - podle závažnosti napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, 2. stupeň z chování, důtka ředitele školy, a 3. stupeň z chování - udělení nejvyššího trestu není podmíněno předchozím udělením trestu nižšího - při udělení sníženého stupně z chování z důvodů neomluvené absence a výše uvedených přestupků podáváme zprávu o žákovi na OSPOD MěÚ Poděbrady 2.8. Jednotné krizové scénáře pro řešení nejobvyklejších případů rizikového chování Spolupráce školy s Policií ČR se řídí vnitřním předpisem školy. 1) Žák kouří či pije alkohol v prostorách školy, školského zařízení nebo v době vyučování na školních akcích: - výchovná opatření na základě porušení ustanovení školního řádu - podle 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. oznámit záležitost zákonným zástupcům, výchovná komise, doporučit konzultaci s odborníkem, seznámit je s návrhem výchovného opatření - podle 10 odst. 4, téhož zákona oznámit orgánům sociálně právní ochrany dítěte OSPOD MěÚ Poděbrady 2) Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky: - zajistit jeho bezpečnost, ověřit zdravotní stav a) při akutní intoxikaci volat záchranku a vyrozumět zákonné zástupce a OSPOD b) nejedná se o ohrožení života a zdraví žáka - volat zákonného zástupce a trvat na tom, aby si dítě převzali (je nezpůsobilé k výuce, nelze zajistit dostatečný dohled) a zajistili lékařské vyšetření - rodiče se odmítají dostavit nebo je nelze kontaktovat - zajistit povinný dohled a kontaktovat OSPOD, udělat si zápis o jejich odmítavém postoji - pokud je nutné vyšetřování, uvědomit Policii ČR 3) U žáka byl nalezen alkohol nebo tabákový výrobek: - sepsat zápis (datum, čas, popis předmětů, komu patří, jak a kým byl zachycen) o zabaveném předmětu, v přítomnosti dalšího pedagoga jej uložit - výchovná opatření podle školního řádu - výchovná komise, zachycené předměty vrátit zákonným zástupcům, o vrácení sepsat protokol, rodičům vysvětlit, že při užívání těchto látek osobou mladší 18 let jsme povinni informovat OSPOD - důraz na rodičovskou zodpovědnost podle 31 zákona o rodině 6

7 4) U žáka zachytíte látku o níž se domníváte že je omamná nebo psychotropní: a) u držitele neznámé látky nejsou známky ohrožení zdraví či života - objevenou látku vložit do obálky za přítomnosti svědků, zapečetit razítkem, uložit do trezoru - sepsat písemný zápis (popis látky, kdo a kde ji objevil, za jakých okolností, ), podpisy ředitele nebo zástupcem, držitel látky, třetí osoba, svědek (pokud držitel látky odmítá podepsat, poznačit to do zápisu) - sdělit žákovi, že o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř - uvědomit Policii ČR, nález jí předat, uvědomit rodiče b) ten, u koho byla látka objevena jeví známky ohrožení života či zdraví - volat rychlou zdravotnickou pomoc, uvědomit rodiče - zajistit látku stejným způsobem jako v bodě a) a předat lékaři pro možnost vhodné léčby Důležité pedagog není oprávněn prohledávat věci žáka, pokud to není nutné s ohledem na jeho zdraví a život. c) vždy v případě pozitivního zjištění výskytu či užívání omamné látky: - svolat mimořádnou třídní schůzku, seznámit rodiče s účinky a příznaky užívání návykových látek, seznámit je se stanoviskem školy, ustanoveními školního řádu a způsobem dalšího preventivního působení - rodiče vyzvat ke spolupráci, připomenout možnost využití školního poradenského pracoviště 5) Ve škole je uživatel omamných či psychotropních látek: - chce-li si s vámi pohovořit, nevyhýbejte se rozhovoru - neslibujte mu mlčenlivost jste povinni informovat rodiče a OSPOD, vysvětlete mu, že je to v jeho zájmu, věc nebagatelizujte ani nedramatizujte 6) Víte, že některé dítě přináší návykové látky do školy a předává je spolužákům: - jedná se o závažný trestný či ( 187 trestního zákona), nezáleží na tom, zda látky prodává, dává či přechovává pro druhého - máte povinnost páchání trestného činu překazit, to lze i oznámením orgánům činným v trestním řízení Policii ČR 7) V případě opakovaného nezájmu rodičů o řešení problému: - sepsat protokol, který podepíší dvě dospělé osoby, svědci - uvědomit o tom OSPOD 8) Krizový plán při řešení šikanování: - rozhovor s obětí, nebo tím, kdo na problém upozornil (informátor), vždy individuálně - oběť uvolnit z vyučování, při fyzickém útoku uvědomit rodiče a požádat je, aby s dítětem šli k lékaři a uvedli důvod zranění, zajistit oběti ochranu - nalezení vhodných svědků, získání jejich výpovědí - individuální i konfrontační rozhovory se svědky (nikdy ne oběť a agresor) - individuální rozhovory s agresory i konfrontace mezi nimi (nechat je izolované až na konec vyšetřování) NEKONFRONTOVAT OBĚŤ S AGRESOREM! - výchovná opatření - od důtky přes snížený stupeň z chování - převedení do jiné třídy - doporučení rodičům agresorů i obětí k návštěvě SVP (střediska výchovné péče), PPP, nabídnout pomoc školního psychologa - zajistit léčení celé skupiny třídy (PPP, školní psycholog) - u závažnějších případů naplňujících podstatu přestupku nebo trestného činu vyrozumět Policii ČR (došlo k omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupeži, poškozování cizí věci apod.) - vždy informovat rodiče agresora i šikanovaného, pokud situace nastala v průběhu vyučování - informovat orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vždy v případě, že je dítě v ohrožení někým jiným, nebo se ohrožuje svým chováním samo 7

8 Ve všech případech je nutné vést písemné záznamy. V případě jakékoliv pochybnosti konzultovat problém s odborníky: Záchranná zdravotní služba 155 PPP Nymburk, Masarykova Policie ČR, Prezidenta Beneše, Městec Králové PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, por. Zuzana Tuzarová MěÚ Poděbrady p. Rysová (tajemnice odboru pro ochranu dětí a mládeže) Probační a mediační služba Nymburk p. Šolcová Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS , Centrum PP o.s. Prevcentrum, Meziškolská 1120/2, Praha PaeDr. Chaloupková Psychologická poradna Achát, Hradec Králové Občanská poradna Nymburk, o.s., Gabriela Kaucká, Centrum pro pomoc obětem, Zahradní 46, Kolín Centrum krizové intervence Kutná Hora, Česká Seznam zákonů a metodických pokynů zákony : Školský zákon 561/2004 Sb. v platném znění Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy. 383/2005 Sb. Zákon o ochraně před alkoholismem. 37/1989 ČNR Zákon o rodině 91/1998 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. Zákon k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem aj. 379/2005 Sb. metodické pokyny : Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních / MP k výchově proti projevům rasismu, xenofobie /1999 MP k primární prevenci SPJ /2007 MP k prevenci a řešení šikanování mezi žáky / MP k uvolňování žáků a prevenci záškoláctví /2002 MP pro spolupráci škol s Policií ČR /2003 MP k zajištění zdraví a bezpečnosti žáků /2005 Pracovní řád pro zaměstnance škol /2001 vyhlášky : O základním vzdělávání a povinné školní docházce 48/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách 72/2005 Sb Seznam literatury, videotéka Na I. stupni naší školy lze využít publikaci C. Rayverové Nenič své chytré tělo, Veverka Retka, zaměřujeme se zde hlavně na prevenci kouření a problémy s agresivitou. Pro II. stupeň je nabídka mnohem širší. Ze starších materiálů nejčastěji využíváme učební texty Z. Kašparové a T. Houšky Sám sebou

9 Velmi užitečná jsou i kurikila Sorosovy nadace k sexuální výchově, prevenci zneužívání alkoholu a kouření, zdravé výživě, řešení konfliktu komunikaci a ochrany životního prostředí. V materiálech Poradce k volbě povolání je dostatek pracovních listů s tématy sebepoznání, komunikace, řešení konfliktů a krizových situací. Etická výchova, Lencz, Križová, poskytuje dostatek námětů pro morální výchovu. Pro osobnostně sociální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu je možné využít i Zelený balíček a materiály projektu Dokážu to?. V nových učebnicích na VOZ, Ov a od nakladatelství Fraus je spousta užitečných námětů. Pro pedagogy je k dispozici školní metodická knihovna umístěná ve sborovně, obsahující tyto tituly: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. - Učit se být Nadace Open Society Found - Prevence kouření - Alkohol a jiné drogy - Životní prostředí - Konflikt a komunikace MUDr.Karel Nešpor, CSc. - Zásady efektivní primární prevence - Alkohol, drogy a vaše děti - Prevence problémů působených náv. látkami - Týká se to i mne? - Zásady efektivní primární prevence Vladimír Täubner - Nejstřeženější tajemství PhDr. Ladislav Csémy - Drogy a taneční scéna Ervin Magic Johnson - Jak se vyhnout AIDS MUDr. J. Presl - Drogová závislost PhDr. Marie Říhová - O nás pro nás 1.,2., 3. Díl Institut ped.psych.poradenství - Výchovné poradenství 9/1996 Sdružení přátel J.Foglara - Dětské oběti hracích automatů Policie ČR - Identifikace drog MŠMT - Program preventivních aktivit ve školách - Strategie prevence soc. pat. jevů Materiál školní knihovny se průběžně obnovuje a rozrůstá, může sloužit i potřebám dětí rodičů. Školní videotéka poskytuje tyto tituly: Řekni drogám ne! Oči hadů díl Drogová závislost 1. Závislosti Pravda o drogách Ty a droga Drogová problematika, sexuální výchova AIDS, drogy Abeceda lidské sexuality díl Hazardní a počítačové hry u dětí a dospívajících Silný proti slabému Proto pozor, proto bacha! Štěstí přeje připraveným, Co dělat, když Základy krizového řízení mimořádné události 9

10 2.10. Adresář organizací zabývajících se primární prevencí Důležitá kontaktní telefonní čísla : PPP Nymburk, Mgr. Kicserová - Hájková MěÚ Poděbrady, referát soc. věcí, p. Rysová Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež Nymburk Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS , Linka bezpečí PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, por. Zuzana Tuzarová Policie ČR, Městec Králové Centrum pro pomoc obětem, Kolín Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Kolín MUDr. Matulová Ordinace dětské lékařky v Městci Králové, MUDr. Filipová Kontaktní adresy : Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, referát sociálních věcí, oddělení péče o dítě Poděbrady Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců, Nymburk 163, Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež, Středisko výchovné péče, Komenského 375, Kolín, tel.: , , , MUDr. Matulová Občanská poradna Nymburk, o.s., Centrum pro pomoc obětem, Zahradní 46, Kolín Tel.: , Centrum adiktologických služeb, Velké Valy 995, Nymburk, tel.: , Probační a mediační služba, Boleslavská 139, Nymburk, tel.: , PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, Boleslavská 96, Nymburk, por. Zuzana Tuzarová, tel.: Centrum krizové intervence Kutná Hora, Česká Centrum duševního zdraví, MUDr. Viktorínová, dětský neurolog, Hřbitovní ulice, Kolín, tel.: Centrum primární prevence o.s. Prevcentrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, , tel.: Rodičovská linka bezpečí, Národní linka prevence AIDS, tel.: Linka bezpečí telefonická pomoc dětem Internetové zdroje : www. harmoniauniverzalis.cz

11 3. Závěr Protože se na realizaci programu podílí mnoho lidí, může být operativně v průběhu roku upravován. Součástí tohoto programu je příloha č.1, 2 a 3. V Městci Králové vypracovala Ing. Eva Khorelová metodička prevence rizikového chování ZŠ Městec Králové, Bezručova

12 PŘÍLOHY příloha č. 1: DOPORUČENÍ PRO JEDNÁNÍ S RODIČI : - pokuste se jednat s oběma rodiči zároveň - poukazujte na přínos odhalení, možnost situaci řešit, buďte klidní, ale pevní ve svých postojích - přejděte počáteční projevy nepřízně rodičů jako projev člověka v akutní krizi (popírání, zlehčování, odmítání..) - buďte struční, hovořte v kratších větách, klaďte otevřené otázky: Jak se vám vaše dítě v poslední době jeví?, Nepozorujete nějaké zvláštnosti? - konfrontujte poznatky rodičů s vašimi zjištěními - zjistěte, zda už rodiče zvažovali nějaký postup - dohodněte si s rodiči konkrétní postup, nabídněte kontakty na odborníky Psychohygienické okénko SKUTEČNOST, ŽE NĚKDO NERESPEKTUJE JASNĚ VYMEZENÁ PRAVIDLA NENÍ VAŠE SELHÁNÍ, ALE JEHO!!! 12

13 Příloha č. 2 : PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A ALKOHOLEM Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla: přivolejte lékaře logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze První pomoc při otravě návykovými látkami Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko.maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména, když k otravě došlo vdechováním škodlivých látek. Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita. Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy. Než přijde lékař - při vědomí - k otravě došlo ústy: podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Při vědomí - k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím: zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. Při bezvědomí: Nikdy nepodávat nic ústy! Nesnažit se vyvolávat zvracení! položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk sledovat dýchání - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 13

14 Specifika otrav u různých návykových látek Alkohol U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. Marihuana a hašiš Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublížila sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy. Halucinogeny (tripy) Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení jednat velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně.poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. Pervitin I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného a nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. Opiáty (heroin) Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je bezvědomí a zástava dechu.účinky se někdy podobají těžké opilosti. Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla,lepidla) Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě dechu a bezvědomí. 14

15 Příloha č. 3 : ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky jedince nebo skupiny vůči jedinci, či skupině, kteří se nedovedou bránit. Může se realizovat prostřednictvím elektronické komunikace jako tzv. kyberšikana. Základními znaky jsou: záměrnost, cílenost, opakování, nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku a samoúčelnost agrese. Rozpoznání varovných signálů šikany - posměch, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty, které oběť zraňují - kritika a výtky pronášené nepřátelským, nenávistným a pohrdavým tónem - příkazy pronášené panovačným tónem, kterým se oběť podřizuje - strkání, šťouchání, rány, kopání, které oběť neoplácí - rvačky, v nichž je jeden z účastníků výrazně slabší a snaží se uniknout - oběť je ostatními odmítána, izolována - oběť vchází do třídy až s učitelem, o přestávkách se drží v blízkosti sborovny - při týmových sportech bývá žák přehlížen, odstrkován - dochází k výraznému zhoršení prospěchu, nesoustředěnosti, nadměrné absenci - oběť mívá rozházené, znečištěné i poškozené věci - oběť odevzdává svačiny kamarádovi - mívá rány, modřiny a škrábance, které uspokojivě neumí vysvětlit U všech faktorů platí, že probíhají opakovaně a dítě zraňují. 15

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: - sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více