Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování)"

Transkript

1 Základní škola Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování) 1. Charakteristika školy a analýza současného stavu V tomto školním roce máme 372 žáků nejen z Městce Králové, ale i mnoha přilehlých obcí. Chod školy zajišťuje 28 učitelů, 3 vychovatelky, 2 administrativní pracovnice, 1 školník a 7 uklízeček, Vyučování probíhá ve třech budovách, první stupeň je rozdělen do dvou budov, druhý stupeň sídlí v jedné hlavní budově. Výuka se řídí programem ŠVP Trojlístek. Mimoškolní činnost zajišťují tři oddělení školní družiny, kterou navštěvuje 75 žáků a školní klub v němž je registrováno 73 dětí. Nabízíme dětem 12 kroužků, které mají zhruba 144 členů. Monitorování problémového chování žáků je založeno hlavně na spolupráci všech zaměstnanců školy. Třídní učitelé, učitelé OV a VOZ zajišťují šetření v třídních kolektivech tak, aby včas odhalili násilí a šikanování ve třídě a další rizikové chování. Nepodceňujeme ani signály od občanů města, kteří se na školu obrátí a řešíme tyto situace alespoň domluvou. Několik let již spolupracujeme s psycholožkou PaeDr. Chaloupkovou, která vede individuální konzultace s problémovými žáky a jejich rodiči. Věnujeme pozornost stínovým místům ve škole, kde by mohlo docházet ke kouření žáků, šikaně, krádežím atd. Problémy záškoláctví řešíme neprodleně a ve spolupráci s praktickou dětskou lékařkou a kurátorkou OSPODu. Všechny odhalené přestupky trestáme podle školního řádu. Stále nám chybí pravidelná přítomnost psychologa na škole a jeho trvalá práce s problémovými žáky. Některé rizikové chování se nám daří odhalovat díky schránce důvěry. Analýzou současného stavu ze zabývá příloha Hodnocení MPP za rok 2012/ Cíle Naším dlouhodobým cílem je naučit děti se v rizikovém prostředí orientovat, naučit je odmítat, požádat o pomoc, rozhodnout se pro život bez sebedestruktivního jednání, osvojit si pozitivní sociální chování a rozvíjet svou osobnost. Větší důraz musíme klást na mravní výchovu žáků. Podpoříme vlastní aktivity žáků k rozvoji jejich sociálně-komunikativních dovedností, začleňování do kolektivu a zapojení celého pedagogické sboru do systému prevence. Prevenci zaměříme na tyto hlavní cíle: a) agrese, šikana, kyberšikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy f) negativní působení sekt g) sexuální rizikové chování 1

2 1.2. Garant programu a jeho spolupracovníci Garantem MPP je ředitel školy Mgr. Petr Novák, autorem je metodička prevence rizikového chování Ing. Eva Khorelová, úzce spolupracující se všemi členy pedagogického sboru a s výchovnou poradkyní, Mgr. Věrou Oupickou. Informovanost všech je zajištěna přiložením programu k celoročnímu plánu školy, zapojením pedagogů do jeho realizace a pravidelným informováním sboru na pedagogické radě Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Na zajištění osvětové a poradenské činnosti v rámci primární prevence, řešení aktuálních problémů, diagnostiky a dalšího vzdělávání se podílejí: - PPP Nymburk, Masarykova okresní metodik prevence RCH Mgr. Kicserová Hájková - Policie ČR Nymburk - Mgr. Kuneš, Bc. Zuzana Tuzarová, por. Bc. Petra Potočná - MěÚ Poděbrady, p. Rysová Jiřina, DiS. (tajemnice pro sociálně právní ochranu dětí a mládeže - OSPOD) - MěÚ Nymburk, Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež - PaeDr. Chaloupková, Psychologická poradna Achát, Hradec Králové - Probační a mediační služba Nymburk, p. Šolcová - Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS. - Občanská poradna Nymburk, Centrum pro pomoc obětem - KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu - další instituce podle aktuálních potřeb 1.4. Propagace Informace o prevenci RCH mohou všichni zúčastnění nalézt v těchto zdrojích: - nástěnka pro propagaci zdravého životního stylu - na webových stránkách bude zveřejněn obsah MPP - MPP je přiložen k Celoročního plánu školy 2013/14 2. Vlastní program a jeho cíle Smyslem našeho výchovného působení na žáky je v první řadě naučit děti chápat zdraví jako základní životní hodnotu a zvyšovat jejich odolnost vůči rizikovému chování, vést je ke zdravému životnímu stylu. Náš program je dlouhodobý a komplexní, klade důraz na osvojování norem mezilidských vztahů, demokratických principů, respektování individuality žáka, úctu k životu a zdraví a odpovědnost za vlastní činy. Důležitá je informovanost žáků, vytváření správných postojů a návyků i nabídka smysluplných volnočasových aktivit. Cílem MPP je ovlivnit co nejširší skupinu žáků, pěstovat v nich zdravé sebehodnocení a sebevědomí, které se projeví stanovením reálných cílů v životě. Chceme je naučit dovednostem v řešení problémů a sociálních vztahů bez pomoci návykových látek, vytvořit si správný žebříček hodnot a věnovat se více etické výchově žáků. Důležitým cílem je i motivace rodičů ke spolupráci. 2

3 2.1. Obsah minimální prevence Žák se samostatně musí rozhodnout pro zdravý životní styl, musí umět naslouchat, vcítit se, rozvíjet schopnost asertivity, orientovat se v nevhodnosti a nebezpečnosti všech rizikových jevů, musí umět přijmout oprávněnou kritiku, mít zdravé sebevědomí a dokázat odmítnout, to, co je pro něj špatné. Předmět Téma Družina interaktivní hry, kamarádství, rodina, osobní bezpečí, vyjádření pocitů, tolerance, spolupráce, naplnění volného času, ochrana zdraví, dramatická výchova, relaxace, uspokojení z vlastní tvorby, využití dopravního hřiště Prvouka osvojení vhodného sociálního chování, schopnost vyjadřování, žádost o pomoc, sebepoznání, ochota pomoci, tolerance k potřebám druhých, řešení konfliktů a komunikace mezi lidmi, rozpoznání negativního chování, nácvik odmítání, asertivity, nácvik zvládání nebezpečných situací Přírodověda výchova ke zdraví Pochopení hodnoty zdraví, negativní vliv kouření a alkoholu na lidský organismus, budování dobrých vztahů, relaxace Vlastivěda Preference pozitivních životních cílů, ochrana před návykovými látkami, jejich odmítání, návykové látky a bezpečnost v dopravě, výběr kamarádů, chování v různých prostředcích, využití dopravního hřiště, přivolání pomoci Občanská výchova, VOZ zdravý způsob života, sebepoznání, osobnostně sociální výchova, náhražky smyslu života, osobní bezpečí, protispolečenské jevy, zákony, závislosti, vyplnění volného času, schopnost empatie, nácvik asertivity, dramatizace, prožívání, úloha reklamy a masmédií, sexuální výchova, odpovědnost za své činy, umění relaxovat, konflikt, komunikace, spolupráce, lidské skupiny, vliv party, city, láska, finanční gramotnost, využití dopravního hřiště, bezpečnost v dopravě, bezpečný Internet Chemie vliv jedů a organických rozpouštědel na zdraví, alkohol, alkaloidy, léky Přírodopis vliv návykových látek na zdraví lidského organismu, vliv výživy, poruchy příjmu potravy, alkaloidy v pěstovaných rostlinách, otravy houbami, anabolika, nebezpečí pohlavních chorob a předčasného zahájení sexuálního života, první pomoc Zeměpis hlavní oblasti produkce návykových látek, postoj domorodců k jejich užívání, multikulturní výchova, tolerance k jiným kulturám, náboženství, světové konflikty Výtvarná výchova vyjádření pocitů, uspokojení z vlastní tvorby, světoví malíři a drogy Tělesná výchova zvyšování odolnosti organismu, posilování, otužování, spolupráce a soutěž, relaxace a regenerace sil Hudební výchova umělci a drogové závislosti Dějepis opiové války, Čína, Francie, Velká Británie Český jazyk porozumění cizím slovům Cizí jazyk slovní zásoba, porozumění textu, vyhledávání na internetu Pracovní činnosti, informatika výchova k volbě povolání, finanční gramotnost, sebepoznání, bezpečný Internet, prevence kyberšikany, osobní bezpečí, první pomoc 3

4 2. 2. Metody a formy práce použité při realizaci Výchovu ke zdravému životnímu stylu chápeme komplexně tak, že musí prolínat do všech oblastí činnosti školy. Nepoužíváme metody zastrašování a masových akcí, které se míjí účinkem. Využíváme těchto metod: - informace, zvláště jejich samostatné vyhledávání v literatuře, pomocí Internetu atd. - skupinové práce na zadané téma, vystavení posterů ve třídách, na chodbách, spolupráce dětí s rodiči či příbuznými při vyplňování anket - řízené diskuse se žáky nad aktuálními problémovými tématy v rámci jednotlivých předmětů, řešení dilemat - besedy s pedagogy, s vrstevníky, s policistou, se sexuologem, v malých skupinách - sociální hry, trénink odmítání, zvládání stresu, komunikace, konflikt, využití dopravního hřiště - sociometrická šetření Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících - formy simulace a relaxace - nácvik asertivního chování a řešení sociálních vztahů, obhajoba názoru - komponované pořady - exkurze, sportovní pobyty, škola v přírodě, branný kurz, lyžařský kurz - individuální konzultace žáka s učitelem, případně psychologem Jsme dostatečně vybaveni tištěnými materiály, videomateriály, využíváme webových stránek školy k informování rodičů, formou třídních schůzek se je snažíme zapojit do problému. Mgr. Pavelka vede schůzky školního parlamentu 1x za dva týdny, žáci navrhují změny, mimoškolní i školní aktivity, diskutují o nich a předkládají k posouzení řediteli školy. Někdy se snaží řešit i chování problémových žáků domluvou. Od jara 2013 je u budovy na náměstí Svobody vybudováno dopravní hřiště, které budou využívat všichni žáci k dopravní výchově Časový harmonogram programy specifické prevence: Program Žáci Termín Garant Rozpočet Cigaretka Retka 1. a 2. třída v průběhu roku Beseda s Policií ČR Dopravní výchova 1. až 4. ročník 4 MP prosinec 2013 MP zdarma Beseda s Policií ČR 5. až 7. ročník prosinec 2013 MP zdarma Šikana, kyberšikana Beseda s Policií ČR 8. a 9. ročníky prosinec 2013 MP zdarma Trestní odpovědnost DVD film Mezi nimi 8. ročník jaro 2014 vyučující zdarma AIDS OV Ajaxův zápisník, Policie ČR 2. třídy v průběhu třídní zdarma roku učitelé Výchovný program - Antikoncepce 8. ročník květen 2014 O. zdarma Eliášová Duhová pohádka 1. až prosinec MP 40,- Kč Činoherní představení k osvojení třídy 2013 na žáka pozitivního sociálního chování Dotazníkové šetření Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí, následná práce TU s kolektivem 6. až 9. ročník v průběhu roku třídní učitelé 1200,- Kč

5 Programy nespecifické prevence: Projekt Zdravé zuby 1. až 5. v průběhu Ing. Zmrhalová zdarma třída roku Beseda k volbě povolání 8. ročník duben 2014 VP zdarma Lyžařský výcvik 7. ročník leden 2014 Mgr. Pavelka hradí žáci Okresní sportovní a všichni v průběhu vyučující vědomostní soutěže roku Školní výlety všichni V. a VI. třídní učitelé hradí žáci 2013 Exkurze, VVP všichni v průběhu vyučující hradí žáci roku Zájmové kroužky všichni v průběhu pedagogové, přispívají roku externisté žáci Branný kurz 6. ročník červen 2014 Mgr. Pavelka hradí žáci Kurz plavání 1., 2., 3. třída jaro 2014 Ing. Zmrhalová hradí žáci Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Schůzka školních MP podzim 2013 metodiků prevence jaro 2014 Schůzka výchovných VP říjen 2013 poradců květen 2014 Další programy doplníme dle aktuální nabídky. PPP Nymburk PPP Nymburk 2.4. Návrh rozpočtu Náklady na specifickou prevenci jsou převážně hrazeny z rozpočtu školy, většinou vybíráme z programů, které jsou zdarma. Náklady na vzdělávání pedagogů hradí škola. Na úhradě dalších aktivit se podílejí žáci Efektivita a zhodnocení Pro zjištění účinků některých aktivit využíváme jako zpětné vazby různé dramatické formy, samostatné práce žáků, dotazníky a hlavně reflexe v závěru různorodých aktivit. Důsledek našeho výchovného působení hodnotíme též podle výskytu sociálně patologických jevů, jejichž evidenci vede metodička prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelem školy Školní poradenské pracoviště Školní metodik prevence rizikového chování Ing. Eva Khorelová a výchovný poradce Mgr. Věra Oupická poskytují konzultace rodičům po telefonické domluvě, dětem jsou k dispozici kdykoli v době volna. Školní psycholog PaedDr. Anna Chaloupková poskytuje konzultace v těchto termínech: středa , čtvrtek , čtvrtek , v roce 2014 středy 15.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.,

6 2.7. Řešení přestupků Jsme si vědomi toho, že náš program nebude 100% účinný i toho, že na některé žáky může preventivně působit i hrozba represe. Se sankcemi za porušení školního řádu jsou seznámeni žáci i rodiče. Za zvlášť hrubé porušení školního řádu je považováno: - držení, distribuce a zneužívání návykových látek - požívání alkoholických nápojů, kouření - šikanování a násilí páchané na jiných osobách - úmyslné ničení a poškozování cizího majetku a veřejně prospěšného zařízení - krádeže cizího majetku - hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy - týrání zvířat - jakékoliv používání mobilních telefonů během výuky bez svolení vyučujícího Za toto porušení je možno udělit žákovi: - podle závažnosti napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, 2. stupeň z chování, důtka ředitele školy, a 3. stupeň z chování - udělení nejvyššího trestu není podmíněno předchozím udělením trestu nižšího - při udělení sníženého stupně z chování z důvodů neomluvené absence a výše uvedených přestupků podáváme zprávu o žákovi na OSPOD MěÚ Poděbrady 2.8. Jednotné krizové scénáře pro řešení nejobvyklejších případů rizikového chování Spolupráce školy s Policií ČR se řídí vnitřním předpisem školy. 1) Žák kouří či pije alkohol v prostorách školy, školského zařízení nebo v době vyučování na školních akcích: - výchovná opatření na základě porušení ustanovení školního řádu - podle 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. oznámit záležitost zákonným zástupcům, výchovná komise, doporučit konzultaci s odborníkem, seznámit je s návrhem výchovného opatření - podle 10 odst. 4, téhož zákona oznámit orgánům sociálně právní ochrany dítěte OSPOD MěÚ Poděbrady 2) Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky: - zajistit jeho bezpečnost, ověřit zdravotní stav a) při akutní intoxikaci volat záchranku a vyrozumět zákonné zástupce a OSPOD b) nejedná se o ohrožení života a zdraví žáka - volat zákonného zástupce a trvat na tom, aby si dítě převzali (je nezpůsobilé k výuce, nelze zajistit dostatečný dohled) a zajistili lékařské vyšetření - rodiče se odmítají dostavit nebo je nelze kontaktovat - zajistit povinný dohled a kontaktovat OSPOD, udělat si zápis o jejich odmítavém postoji - pokud je nutné vyšetřování, uvědomit Policii ČR 3) U žáka byl nalezen alkohol nebo tabákový výrobek: - sepsat zápis (datum, čas, popis předmětů, komu patří, jak a kým byl zachycen) o zabaveném předmětu, v přítomnosti dalšího pedagoga jej uložit - výchovná opatření podle školního řádu - výchovná komise, zachycené předměty vrátit zákonným zástupcům, o vrácení sepsat protokol, rodičům vysvětlit, že při užívání těchto látek osobou mladší 18 let jsme povinni informovat OSPOD - důraz na rodičovskou zodpovědnost podle 31 zákona o rodině 6

7 4) U žáka zachytíte látku o níž se domníváte že je omamná nebo psychotropní: a) u držitele neznámé látky nejsou známky ohrožení zdraví či života - objevenou látku vložit do obálky za přítomnosti svědků, zapečetit razítkem, uložit do trezoru - sepsat písemný zápis (popis látky, kdo a kde ji objevil, za jakých okolností, ), podpisy ředitele nebo zástupcem, držitel látky, třetí osoba, svědek (pokud držitel látky odmítá podepsat, poznačit to do zápisu) - sdělit žákovi, že o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř - uvědomit Policii ČR, nález jí předat, uvědomit rodiče b) ten, u koho byla látka objevena jeví známky ohrožení života či zdraví - volat rychlou zdravotnickou pomoc, uvědomit rodiče - zajistit látku stejným způsobem jako v bodě a) a předat lékaři pro možnost vhodné léčby Důležité pedagog není oprávněn prohledávat věci žáka, pokud to není nutné s ohledem na jeho zdraví a život. c) vždy v případě pozitivního zjištění výskytu či užívání omamné látky: - svolat mimořádnou třídní schůzku, seznámit rodiče s účinky a příznaky užívání návykových látek, seznámit je se stanoviskem školy, ustanoveními školního řádu a způsobem dalšího preventivního působení - rodiče vyzvat ke spolupráci, připomenout možnost využití školního poradenského pracoviště 5) Ve škole je uživatel omamných či psychotropních látek: - chce-li si s vámi pohovořit, nevyhýbejte se rozhovoru - neslibujte mu mlčenlivost jste povinni informovat rodiče a OSPOD, vysvětlete mu, že je to v jeho zájmu, věc nebagatelizujte ani nedramatizujte 6) Víte, že některé dítě přináší návykové látky do školy a předává je spolužákům: - jedná se o závažný trestný či ( 187 trestního zákona), nezáleží na tom, zda látky prodává, dává či přechovává pro druhého - máte povinnost páchání trestného činu překazit, to lze i oznámením orgánům činným v trestním řízení Policii ČR 7) V případě opakovaného nezájmu rodičů o řešení problému: - sepsat protokol, který podepíší dvě dospělé osoby, svědci - uvědomit o tom OSPOD 8) Krizový plán při řešení šikanování: - rozhovor s obětí, nebo tím, kdo na problém upozornil (informátor), vždy individuálně - oběť uvolnit z vyučování, při fyzickém útoku uvědomit rodiče a požádat je, aby s dítětem šli k lékaři a uvedli důvod zranění, zajistit oběti ochranu - nalezení vhodných svědků, získání jejich výpovědí - individuální i konfrontační rozhovory se svědky (nikdy ne oběť a agresor) - individuální rozhovory s agresory i konfrontace mezi nimi (nechat je izolované až na konec vyšetřování) NEKONFRONTOVAT OBĚŤ S AGRESOREM! - výchovná opatření - od důtky přes snížený stupeň z chování - převedení do jiné třídy - doporučení rodičům agresorů i obětí k návštěvě SVP (střediska výchovné péče), PPP, nabídnout pomoc školního psychologa - zajistit léčení celé skupiny třídy (PPP, školní psycholog) - u závažnějších případů naplňujících podstatu přestupku nebo trestného činu vyrozumět Policii ČR (došlo k omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupeži, poškozování cizí věci apod.) - vždy informovat rodiče agresora i šikanovaného, pokud situace nastala v průběhu vyučování - informovat orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vždy v případě, že je dítě v ohrožení někým jiným, nebo se ohrožuje svým chováním samo 7

8 Ve všech případech je nutné vést písemné záznamy. V případě jakékoliv pochybnosti konzultovat problém s odborníky: Záchranná zdravotní služba 155 PPP Nymburk, Masarykova Policie ČR, Prezidenta Beneše, Městec Králové PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, por. Zuzana Tuzarová MěÚ Poděbrady p. Rysová (tajemnice odboru pro ochranu dětí a mládeže) Probační a mediační služba Nymburk p. Šolcová Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS , Centrum PP o.s. Prevcentrum, Meziškolská 1120/2, Praha PaeDr. Chaloupková Psychologická poradna Achát, Hradec Králové Občanská poradna Nymburk, o.s., Gabriela Kaucká, Centrum pro pomoc obětem, Zahradní 46, Kolín Centrum krizové intervence Kutná Hora, Česká Seznam zákonů a metodických pokynů zákony : Školský zákon 561/2004 Sb. v platném znění Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy. 383/2005 Sb. Zákon o ochraně před alkoholismem. 37/1989 ČNR Zákon o rodině 91/1998 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. Zákon k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem aj. 379/2005 Sb. metodické pokyny : Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních / MP k výchově proti projevům rasismu, xenofobie /1999 MP k primární prevenci SPJ /2007 MP k prevenci a řešení šikanování mezi žáky / MP k uvolňování žáků a prevenci záškoláctví /2002 MP pro spolupráci škol s Policií ČR /2003 MP k zajištění zdraví a bezpečnosti žáků /2005 Pracovní řád pro zaměstnance škol /2001 vyhlášky : O základním vzdělávání a povinné školní docházce 48/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách 72/2005 Sb Seznam literatury, videotéka Na I. stupni naší školy lze využít publikaci C. Rayverové Nenič své chytré tělo, Veverka Retka, zaměřujeme se zde hlavně na prevenci kouření a problémy s agresivitou. Pro II. stupeň je nabídka mnohem širší. Ze starších materiálů nejčastěji využíváme učební texty Z. Kašparové a T. Houšky Sám sebou

9 Velmi užitečná jsou i kurikila Sorosovy nadace k sexuální výchově, prevenci zneužívání alkoholu a kouření, zdravé výživě, řešení konfliktu komunikaci a ochrany životního prostředí. V materiálech Poradce k volbě povolání je dostatek pracovních listů s tématy sebepoznání, komunikace, řešení konfliktů a krizových situací. Etická výchova, Lencz, Križová, poskytuje dostatek námětů pro morální výchovu. Pro osobnostně sociální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu je možné využít i Zelený balíček a materiály projektu Dokážu to?. V nových učebnicích na VOZ, Ov a od nakladatelství Fraus je spousta užitečných námětů. Pro pedagogy je k dispozici školní metodická knihovna umístěná ve sborovně, obsahující tyto tituly: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. - Učit se být Nadace Open Society Found - Prevence kouření - Alkohol a jiné drogy - Životní prostředí - Konflikt a komunikace MUDr.Karel Nešpor, CSc. - Zásady efektivní primární prevence - Alkohol, drogy a vaše děti - Prevence problémů působených náv. látkami - Týká se to i mne? - Zásady efektivní primární prevence Vladimír Täubner - Nejstřeženější tajemství PhDr. Ladislav Csémy - Drogy a taneční scéna Ervin Magic Johnson - Jak se vyhnout AIDS MUDr. J. Presl - Drogová závislost PhDr. Marie Říhová - O nás pro nás 1.,2., 3. Díl Institut ped.psych.poradenství - Výchovné poradenství 9/1996 Sdružení přátel J.Foglara - Dětské oběti hracích automatů Policie ČR - Identifikace drog MŠMT - Program preventivních aktivit ve školách - Strategie prevence soc. pat. jevů Materiál školní knihovny se průběžně obnovuje a rozrůstá, může sloužit i potřebám dětí rodičů. Školní videotéka poskytuje tyto tituly: Řekni drogám ne! Oči hadů díl Drogová závislost 1. Závislosti Pravda o drogách Ty a droga Drogová problematika, sexuální výchova AIDS, drogy Abeceda lidské sexuality díl Hazardní a počítačové hry u dětí a dospívajících Silný proti slabému Proto pozor, proto bacha! Štěstí přeje připraveným, Co dělat, když Základy krizového řízení mimořádné události 9

10 2.10. Adresář organizací zabývajících se primární prevencí Důležitá kontaktní telefonní čísla : PPP Nymburk, Mgr. Kicserová - Hájková MěÚ Poděbrady, referát soc. věcí, p. Rysová Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež Nymburk Centrum adiktologických služeb Nymburk, Bc. Miroslav Zavadil, DiS , Linka bezpečí PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, por. Zuzana Tuzarová Policie ČR, Městec Králové Centrum pro pomoc obětem, Kolín Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Kolín MUDr. Matulová Ordinace dětské lékařky v Městci Králové, MUDr. Filipová Kontaktní adresy : Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, referát sociálních věcí, oddělení péče o dítě Poděbrady Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců, Nymburk 163, Mgr. Jaroslava Novotná, kurátor pro děti a mládež, Středisko výchovné péče, Komenského 375, Kolín, tel.: , , , MUDr. Matulová Občanská poradna Nymburk, o.s., Centrum pro pomoc obětem, Zahradní 46, Kolín Tel.: , Centrum adiktologických služeb, Velké Valy 995, Nymburk, tel.: , Probační a mediační služba, Boleslavská 139, Nymburk, tel.: , PIS Okresní ředitelství policie ČR Nymburk, Boleslavská 96, Nymburk, por. Zuzana Tuzarová, tel.: Centrum krizové intervence Kutná Hora, Česká Centrum duševního zdraví, MUDr. Viktorínová, dětský neurolog, Hřbitovní ulice, Kolín, tel.: Centrum primární prevence o.s. Prevcentrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, , tel.: Rodičovská linka bezpečí, Národní linka prevence AIDS, tel.: Linka bezpečí telefonická pomoc dětem Internetové zdroje : www. harmoniauniverzalis.cz

11 3. Závěr Protože se na realizaci programu podílí mnoho lidí, může být operativně v průběhu roku upravován. Součástí tohoto programu je příloha č.1, 2 a 3. V Městci Králové vypracovala Ing. Eva Khorelová metodička prevence rizikového chování ZŠ Městec Králové, Bezručova

12 PŘÍLOHY příloha č. 1: DOPORUČENÍ PRO JEDNÁNÍ S RODIČI : - pokuste se jednat s oběma rodiči zároveň - poukazujte na přínos odhalení, možnost situaci řešit, buďte klidní, ale pevní ve svých postojích - přejděte počáteční projevy nepřízně rodičů jako projev člověka v akutní krizi (popírání, zlehčování, odmítání..) - buďte struční, hovořte v kratších větách, klaďte otevřené otázky: Jak se vám vaše dítě v poslední době jeví?, Nepozorujete nějaké zvláštnosti? - konfrontujte poznatky rodičů s vašimi zjištěními - zjistěte, zda už rodiče zvažovali nějaký postup - dohodněte si s rodiči konkrétní postup, nabídněte kontakty na odborníky Psychohygienické okénko SKUTEČNOST, ŽE NĚKDO NERESPEKTUJE JASNĚ VYMEZENÁ PRAVIDLA NENÍ VAŠE SELHÁNÍ, ALE JEHO!!! 12

13 Příloha č. 2 : PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A ALKOHOLEM Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla: přivolejte lékaře logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze První pomoc při otravě návykovými látkami Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko.maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména, když k otravě došlo vdechováním škodlivých látek. Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita. Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy. Než přijde lékař - při vědomí - k otravě došlo ústy: podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Při vědomí - k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím: zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. Při bezvědomí: Nikdy nepodávat nic ústy! Nesnažit se vyvolávat zvracení! položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk sledovat dýchání - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 13

14 Specifika otrav u různých návykových látek Alkohol U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. Marihuana a hašiš Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublížila sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy. Halucinogeny (tripy) Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení jednat velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně.poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. Pervitin I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného a nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. Opiáty (heroin) Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je bezvědomí a zástava dechu.účinky se někdy podobají těžké opilosti. Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla,lepidla) Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě dechu a bezvědomí. 14

15 Příloha č. 3 : ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky jedince nebo skupiny vůči jedinci, či skupině, kteří se nedovedou bránit. Může se realizovat prostřednictvím elektronické komunikace jako tzv. kyberšikana. Základními znaky jsou: záměrnost, cílenost, opakování, nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku a samoúčelnost agrese. Rozpoznání varovných signálů šikany - posměch, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty, které oběť zraňují - kritika a výtky pronášené nepřátelským, nenávistným a pohrdavým tónem - příkazy pronášené panovačným tónem, kterým se oběť podřizuje - strkání, šťouchání, rány, kopání, které oběť neoplácí - rvačky, v nichž je jeden z účastníků výrazně slabší a snaží se uniknout - oběť je ostatními odmítána, izolována - oběť vchází do třídy až s učitelem, o přestávkách se drží v blízkosti sborovny - při týmových sportech bývá žák přehlížen, odstrkován - dochází k výraznému zhoršení prospěchu, nesoustředěnosti, nadměrné absenci - oběť mívá rozházené, znečištěné i poškozené věci - oběť odevzdává svačiny kamarádovi - mívá rány, modřiny a škrábance, které uspokojivě neumí vysvětlit U všech faktorů platí, že probíhají opakovaně a dítě zraňují. 15

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM JOACHIMA BARRANDA TALICHOVA 824, 26601 BEROUN Tel.: 311623435 Zpracovala: PaedDr. Kamila Karásková, školní metodička prevence OBSAH: 1. Charakteristika školy 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní metodik prevence Mgr. Martina Baštrnáková Robert Fulghum : UŽ HOŘELA,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: - sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012 Školní preventivní program na školní rok 2011/2012 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1 Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více