Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická směrnice)

2 Belgie Belgické království cítí vysokou potřebu zavést zásadní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. V době, kdy je území EU z 90% pokryto 3G sítěmi (v Belgii dokonce 93%), je tento systém velmi křehký a snadno napadnutelný, jak ukazují události, které se dějí v poslední době. Nejde tu jen o bezpečnost uživatelů jako FO, ale hlavně o bezpečnost státní správy a velkých společností, jejichž informační systémy jsou často napojeny na síť www. Návrh směrnice je nastaven tak, že může v krajních případech narušit dobré jméno společností napadených kybernetickým útokem (článek 14 a 15). Belgické království si uvědomuje tento zásah do sféry soukromého podnikání, nicméně potenciální nebezpečí je tak velké, že je nutností přijmout i tuto oběť. Belgie je připravena schválit směrnici v plném rozsahu. Bulharsko Bezpečnosť sietí a informácií je pre našu ekonomiku a spoločnosť čím ďalej, tým dôležitejšia. V kyberpriestore je potrebné chrániť základné práva, demokraciu a bulharský štát. Incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú v posledných rokoch stále častejšie a mohli by narušovať poskytovanie základných služieb považovaných za samozrejmé (napr. zásobovanie vodou, zdravotná starostlivosť, dodávky elektriny alebo mobilné služby). Digitálne informačné systémy, sú komunikačný nástroj bez hraníc vzájomne prepojený naprieč členskými štátmi a výrazné narušenie týchto systémov v jednom členskom štáte sa môže dotknúť aj nášho štátu i Európskej únie ako celku. Keďže sú siete a systémy vzájomne prepojené, Bulharsko znižuje, pretože naša miera zabezpečenia je nedostatočná, celkovú bezpečnosť sietí a informácií. Táto skutočnosť taktiež bráni vytváraniu vzájomnej dôvery medzi subjektmi na rovnakej úrovni, ktorá je predpokladom pre spoluprácu a zdieľanie informácií.

3 Česká republika Česká republika se řadí mezi zastánce přiměřených opatření na poli kybernetické bezpečnosti. Profesionálnost a sofistikovanost útoků v posledních letech apeluje na posílení individuální odpovědnosti uživatelů i na širší mezinárodní spolupráci. Vláda ČR klade důraz na dodržování základních lidských práv a svobod při formulaci i následné aplikaci právních předpisů týkajících se prevence a zajištění hrozeb kybernetického prostoru. Česká republika podporuje vytvoření sítě vnitrostátních orgánů s odpovědností za bezpečnost sítí a informačních systémů (čl. 6), jejich spolupráci (čl. 8) a systém včasného varování (čl. 10) zakotvených v návrhu směrnice COM (2013) 48. Vláda ČR se bude aktivně podílet a podporovat iniciativy EU na vytvoření standardů a právních předpisů a rozvíjení spolupráce související s kybernetickou bezpečností. Dánsko Dánské království vítá návrh směrnice na zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací. Jsme pro prosazení všech bodů směrnice, nebráníme se ani dalším opatřením v této sféře. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a kyberkriminalita je všeobecně velmi podceňována. Estonsko Estonsko uznává nutnost přijmout strategii pro kybernetickou bezpečnost a uvědomuje si nutnost přijmout společné minimální standardy na evropské úrovni. Estonsko bylo v této oblasti prvním členským státem, který takovou strategii přijalo a kybernetickou bezpečnost vidí jako jednu ze svých priorit. Přijatá opatření ale nesmí v žádném případě zasahovat do volného přístupu k internetu a do svobody internet používat. Estonsko chápe přístup k internetu jako jedno ze základních práv, které podporuje prohlubování demokracie. Bezpečností opatření tedy musí bezpodmínečně splňovat požadavky proporcionality a směřovat ke zvýšení zapojení a důvěře

4 uživatelů internetu. Na zajištění bezpečnosti internetu je nutná součinnost veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA vítá snahu Evropské komise zajistit vyšší bezpečnost kyberprostoru a plně podporuje připravovanou směrnici. V dalších jednáních se FINSKO nebrání určité parametrizaci této směrnice, přesto se však ztotožňuje s názorem Komise na nutnost stanovení minimálních bezpečnostních zásad pro boj s kyberzločinem. FINSKÁ REPUBLIKA proto nabádá ostatní státy k co nejrychlejšímu projednání této směrnice a plného zapojení se do společných obranných mechanismů. Jako problematický bod této směrnice vidí FINSKÁ REPUBLIKA pouze v povinnosti zveřejňování probíhajících útoků na soukromé subjekty, jež by mohly mít za následek poškození dobrého jména těchto subjektů. V tomto ohledu proto FINSKO doporučuje opatrnost a opětovné zvážení tohoto bodu. Na druhou stranu by však tento bod neměl bránit přijeti směrnice jako celku. Francie Francie vítá snahu Evropské komise v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Je přesvědčena, že posílení kybernetické bezpečnosti na národní úrovni členských států povede ke zvýšení této bezpečnosti v celé Evropské unii. Francie požaduje, aby evropská legislativa v této věci nestanovila rigidní způsob organizace systému evropské kybernetické bezpečnosti, ale spíše definovala jeho funkce, které by následně byly zakotveny v národní legislativě každého členského státu. Francie, vzhledem ke své již zavedené a fungující národní legislativě, považuje za nepřípustné, aby směrnice obsahovala ustanovení, které nařizuje povinnost odpovědných národních orgánů poskytovat informace o incidentech evropským institucím a ostatním členským státům.

5 Irsko Irská republika si je vědoma důležitosti zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii. Internetová bezpečnost a spotřebitelská důvěra jsou klíčovými elementy v přesvědčení občanů, aby efektivněji používali internet. Irská republika je přesvědčena, že kybernetická bezpečnost zajistí nám všem ekonomickou stabilitu a rychlejší růst. Irská republika považuje za důležité se domluvit, jak dále bude fungovat Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. Jednotlivým členským státům chce ponechat volnou ruku v tom, jak dále zařídí ochranu svých dat. Ačkoliv Irská republika podporuje návrh Komise, dokáže si představit dílčí změny v jednotlivých ustanoveních. Například povinnost podniků ohlašovat každý kybernetický útok. To Irská republika považuje za zbytečné plašení spotřebitelů a trhu. Itálie Itálie se ztotožňuje se skutečností, že internet je v současné době velmi nebezpečným místem a nástrojem pro páchání jakýchkoliv forem trestné činnosti. Proto je v zásadě na místě zavést určitou formu regulace, která by měla alespoň částečně vytvořit pravidla pro bezpečnější internet. Důležitý je i ekonomický faktor týkající se internetového obchodování. Regulovanější a přehlednější internet přinese v neposlední řadě ekonomický užitek i státním pokladnám. Kypr Internet se stal v posledních letech nedílnou součástí naší společnosti. Jeho masové rozšíření vytvořilo nový prostor pro kriminální aktivity. Tato kyberkriminalita je jedním z nejvýznamnějších problémů moderní společnosti. Vzhledem k těmto okolnostem vítá Kyperská republika snahu o větší kontrolu kyberprostoru, k navrhované směrnici má však několik výhrad. Kyperská republika podporuje snahu o větší kontrolu kyberprostoru, avšak je třeba přesněji vymezit kontrolovanou oblast. Vzhledem ke složitosti problematiky

6 kybernetické bezpečnosti se Kypr domnívá, že by bylo lepší postupovat menšími kroky, které mohou mít skutečný efekt. Kyperská republika považuje za jednu z priorit boje proti kybernetické kriminalitě především ochranu dětí před sexuálním zneužíváním a zvyšování povědomí o rizicích používání internetu mezi obyvateli Evropské unie. Litva Litva se zcela ztotožňuje s ideou větší kybernetické bezpečnosti a jednoznačně bude prosazovat schválení směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii. Jsme toho názoru, že pro zajištění bezpečnosti kyberprostoru je nutné vytvořit v rámci celé Evropské unie provázaný a důsledně řízený systém pokrývající všechny fáze incidentů, jako je včasné varování, předcházení, odhalování a vyšetřování. Správně a bezpečně fungující elektronické informační systémy jsou dle našeho mínění zcela určitě jedním z pilířů budoucího hospodářského růstu a členské státy si, zvlášť v období krize, nemůžou dovolit tuto problematiku a otázky s ní spojenými neřešit. Lotyšsko Lotyšská republika si je vědoma přínosů a rizik vyplývajících z informačního věku 21. století. Kybernetická bezpečnost by měla být úhelným kamenem evropské bezpečnostní politiky, hlavně z důvodu čím dál tím většího pronikání informačních technologií do života občanů, firem a úřadů. Lotyšsko si rovněž uvědomuje, že je v této oblasti potřeba změna, kterou si dnešní doba žádá. Kybernetická bezpečnost je důležitá převážně z ekonomického hlediska a může výrazně pomoci ke zkvalitnění volného pohybu tzv. čtyř svobod (osob, zboží, služeb a kapitálu). Koordinace kybernetické bezpečnosti mezi členskými zeměmi je důležitá i z hlediska podpory malých a středních podniků. Tyto skupiny právnických osob si nemohou dovolit drahé zabezpečovací systémy od softwarových firem a jsou tak velmi zranitelné vůči kybernetickým útokům. Za velmi důležitou součást politiky

7 kybernetické bezpečnosti považujeme ochranu citlivých dat ve veřejném a soukromém sektoru. Další prioritou by měla být ochrana online transakcí (jsme v době, kdy některé firmy fungují jenom na internetu) a zabezpečení online hlasování v referendech a volbách. Lucembursko Nedávno provedené zkušební kybernetické útoky na velké banky pod záštitou počítačové bezpečnostní agentury ENISA dokázaly, že stávající ochranné mechanismy jsou slabé. Digitální svět nezná hranic mezi jednotlivými členskými státy, a proto je Lucemburské velkovévodství otevřeno veškerým podnětům vedoucím ke zlepšení úrovně bezpečnosti sítí a informací v unii. Návrh směrnice evropského parlamentu a rady 2013/0027 (COD), o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii by mohl být krok správným směrem. Maďarsko Maďarsko si je vědomo vzrůstajících hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti v posledních letech a nezbytnosti tyto hrozby řešit. Nalézt ideální řešení je bezpochyby velmi obtížné, ne-li nemožné a Maďarsko konstatuje, že již dnes vyvíjí snahy na národní úrovni. Maďarsko celkové vyznění směrnice vítá a je ochotno se účastnit konstruktivní diskuse o jejím konečném znění. Je třeba mít vedle bezpečnosti kybernetické sítě třeba mít na mysli také jedinečnost internetu jako svobodného prostředí a dbát na to, aby tato jedinečnost nebyla opatřeními omezena nebo deformována. Lze však říci, že kooperace na evropské úrovni v této oblasti je logická a žádoucí.

8 Malta Internet se v poslední době stal tak základní lidskou potřebou. Většina občanů v Evropské unii si dnes již život bez této pomůcky nedokáže představit. Internet bude v následujících letech navíc hrát stále důležitější roli a o to více bude přibývat i útoků, které již v tuto chvíli narůstají neuvěřitelnou rychlostí. Směrnice Evropského parlamentu a rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii je vítaným základem týkajícím se této komplexní oblasti, jež se musí včas řešit, neboť možné škody by narůstaly exponenciálně. Malta za současných okolností bude hlasovat pro, protože se jedná o problém, který národní státy sami nevyřeší a Evropská unie jako celek může vyvíjet tlak na neevropské aktéry mnohem lépe a efektivněji než by Malta i přes svůj význam, kdy mohla dosáhnout. Německo Dnešní společnost a její ekonomika stojí na digitálních informačních systémech, které jsou každým dnem stále citlivější a zranitelnější. Ve světě internetu neexistují hranice jednotlivých států, a proto je útok na jedinou členskou zemi Evropské unie útokem na celou Unii. Spolková republika Německo se zasazuje o přijetí směrnice, která zajistí, že se v této oblasti bude nadále posupovat společně. Zvýšení kybernetické bezpečnosti nejenže sníží riziko útoků ze strany hackerů, ale také pomůže firmám ušetřit finanční prostředky, které podobná napadení nesou se stále větší ztrátou, jejich spolupráce v zajišťování kybernetické bezpečnosti je proto klíčová. Dále je třeba zvyšovat důvěru občanů v internet a tím podporovat ekonomické styky, které se jeho prostřednictvím realizují. Efektivní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, podpořená směrnicí je důležitým krokem pro další vývoj zabezpečení virtuálního prostoru, jeho uživatelů a informací, které se zde nacházejí. Země Evropské Unie by pak mohly těsněji spolupracovat na posilování počítačové bezpečnosti v celosvětovém měřítku, zasadit se o uplatňování mezinárodních právních předpisů a tím pomoci zvyšovat kybernetickou bezpečnost i ostatním státům světa.

9 Nizozemsko Holandské kráľovstvo si uvedomuje závislosť európskej spoločnosti na informačných a komunikačných technológiách, ktoré sú ale zároveň veľmi zraniteľné. Je nutné prijať na celoeurópskej úrovni smernicu, ktoré bude unifikovať opatrenia na zabezpečenie digitálnej ekonomiky. Holandsko nemá zásadné výhrady proti súčasnému návrhu smernice. Polsko Polská republika si uvědomuje závažnost kybernetické hrozby a chápe, že vzhledem ke globální povaze internetu se jí nejlépe dá čelit nastavením nadnárodních pravidel a to klidně i v měřítku přesahujícím EU. Proto deklarujeme záměr směrnici v plném rozsahu podpořit. Nově zřízené národní úřady dohledu nad kybernetickým prostorem však musí podléhat přísným pravidlům a disponovat dostatečnými prostředky pro efektivní řešení problémů, které by jim měla zajistit Evropská unie. Trváme na ohlašovací povinnosti pro firmy, neboť pouze při znalosti jejich skutečného rozsahu se dají problémy v kyberprostoru řešit. S ohledem na reputaci firem však požadujeme, aby na veřejnost prosakovaly jenom závažnější informace o kybernetických problémech. S financováním nutného zabezpečení by firmám měly pomoci fondy EU. Portugalsko PORTUGALSKO si uvědomuje narůstající význam informačních technologií v každodenním životě. S narůstajícím významem ale stoupá i riziko spojené s jejich využíváním. V souvislosti se zvýšeným počtem kybernetických útoků z poslední doby vítáme návrh, který by měl zajistit větší bezpečnost při využívání kybernetického prostoru. Z výše uvedených důvodů jsme otevřeni k diskusi o opatřeních, která by

10 napomohla ke zvýšení ochrany uživatelů kybernetického prostoru, ale zároveň byla zachována svoboda internetu jako média. Rakousko Republika Rakousko vítá práci na strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie a bude přispívat k dosažení úspěchu v těchto podstatných jednání. Jako nutnou považujeme výměnu informací o kybernetických incidentech. Dále je důležité zaměřit se na společnou odpovědnost a prohloubit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v této oblasti. Již v loňském roce naše vláda přijala rozhodnutí rozvíjet národní kybernetickou bezpečnostní strategii. Naším cílem je zajistit nejlepší možnou ochranu jednotlivce a zamezit kriminalitě, sabotážím a špionáži v kyberprostoru. Plánujeme další jednání v tomto směru na vládní úrovni. Rumunsko Společně se svobodou, kterou internet poskytuje, je nutné zajistit jeho bezpečné fungování, které je ohrožováno především terorismem a kriminalitou na síti. Rumunsko spatřuje v dosavadních opatřeních hrubé nedostatky, ať už na úrovni členských států či EU samotné. Plně tak souhlasí s navrhovanými body, zajišťujícími rozvoj kybernetické obrany a především kooperovaný postup v případě krizí týkajících se elektronické datové infrastruktury. Rumunsko schvaluje vytvoření vlastních národních rámců pro bezpečnost a s nimi spojený vznik daných skupin a orgánů, jakož i jejich potřebu kooperace mezi sebou a institucemi na evropské bázi. Oznamovací povinnost subjektů je samozřejmostí, otázkou pro zvážení je informování veřejnosti. Řecko Řecká republika shledává ideje obsažené v tomto plánu vysoce potřebnými. Je načase, abychom svými kroky reflektovali vývoj, k němuž v kybersféře došlo. Zřejmě

11 každá země Evropské unie (Řeckou republiku nevyjímaje) má své hořké zkušenosti s útoky vedenými skrze internetovou síť. Abychom se vyhnuli budoucím problémům je třeba jednat razantně a volit i bezprecedentní přístupy, které se tento návrh nebojí přinášet. Řecká republika má v současné době tu čest poskytovat zázemí pro The European Network and Information Security Agency (ENISA) a tím pádem bude jakékoli další opatření v oblasti kyberbezpečnosti příspěvkem k tématu, které dlouhodobě považuje za svou prioritu. Slovensko Slovenská republika schvaluje a plně podporuje záměr zvýšit míru bezpečnosti internetu a dalších elektronických sítí. Slovensko již dříve přijalo legislativu, která je se směrnicí částečně totožná (například již existuje slovenská CERT). Na jednání Rady Evropské unie se s nejvyšší mírou zodpovědnosti aktivně zúčastníme jednání o konkrétních ustanoveních směrnice, zejména v otázkách rozdělení pravomocí jednotlivých orgánů (mj. ve vztahu národní úroveň evropská úroveň). Souhlasíme s koordinací na evropské úrovni (v tomto případě nepochybujeme o splnění zásady subsidiarity, neboť překračovat hranice na internetu nepůsobí nikomu žádné obtíže), rovněž odmítáme argumenty, že by vytvoření ochranných prostředků provozovatele serverů neúměrně zatěžovalo (vlastnictví zavazuje, každý by měl v míře svých schopností přispět k bezpečnosti, i v kyberprostoru). Rovněž odmítáme, že by oznamování útoků neúměrně poškozoval dobré jméno napadených společností. Nelze přijmout, že by právo na dobré jméno právnických osob bylo důležitější než zajišťování bezpečnosti a právo na informace. Tímto však nechceme předjímat závěry judikatury, která patrně v souvislosti se směrnicí vznikne. Souhlasíme i se záměrem sankcionovat subjekty, které nesplní svoje povinnosti. Domníváme se, že nároky na provozovatele nejsou tak velké, aby se vymykaly jejich schopnostem a hrozil tak de facto vznik objektivní odpovědnosti za škody, způsobené internetovou kriminalitou. Upozorňujeme však předem na odpovědnost státu za nenáležitou implementaci směrnice (případ Francovich), proto budeme podporovat vznik jen těch povinnosti, u nichž jsme si zcela jisti našimi schopnostmi jim dostát.

12 Slovinsko Slovinsko vyjadřuje svou plnou podporu návrhu směrnice o zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii. Již v minulosti se Slovinsko účastnilo simulačního celoevropského projektu s cílem zvýšení ochrany bezpečnosti sítí napříč Evropou, a proto snahy o posílení vzájemné bezpečnosti v kybernetickém prostoru pro Slovinsko nejsou cizí či nové. Protože internetový prostor nerozlišuje mezi hranicemi jednotlivých států, uvědomuje si Slovinsko nutnost významu společného jednání a řešení problému na celoevropské úrovni, nikoliv pouze na úrovni jednotlivých států bez vzájemného propojení. Španělsko Navrhovaná směrnice k zajištění kybernetické bezpečnosti má plnou podporu španělské vlády. Je nutné si uvědomit, že kybernetické hrozby překračují rámec jednoho státu a tudíž je nezbytné, aby EU sladila legislativu a využila svých společných prostředků a kapacit v boji s kyberzločinem. Španělsko považuje spolupráci mezi odpovědnými orgány jako klíčovou, jelikož je to nejúčinnější prostředek pro boj s kybernetickým zločinem v rámci celé Evropy. Informační systémy jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost a proto deklarujeme snahu zabránit jakýmkoliv únikům informací a dalším škodám. Navrhovaná směrnice je souladu s principem subsidiarity, nicméně je nutné si uvědomit, že základní rámec v boji proti kyberzločinu by měl být v kontextu efektivity co nejširší a nejtvrdší. Jako země s vlastní legislativou v těchto otázkách se bude španělská vláda snažit prosadit navrhovanou směrnici v plném znění.

13 Švédsko Švédské království si plně uvědomuje rostoucí kybernetickou kriminalitu a s ní spojené ohrožení právnických a fyzických osob. Vzhledem k tomu existuje ve Švédsku strategie s cílem zlepšit internetovou bezpečnost už od r Loňské útoky připravily nizozemské banky až o 35 miliónů eur a tyto ataky se stále více rozšiřují po zemích celého světa. Dle údajů Evropské komise používá 1/3 obyvatel EU internetové bankovnictví a i z tohoto důvodu je třeba věnovat této problematice náležitou pozornost. Naše vláda vítá aktivity komisařky C. Malmström,která se zasazuje o přijetí strategie pro boj s kybernetickými zločiny a v tomto roce se podílela na oficiálním zahájení činnosti evropského Centra pro boj s kybernetickým zločinem. Švédská vláda považuje za nutné, aby v členských státech EU existovaly mechanismy na ochranu před tímto druhem kriminality. Z tohoto důvodu podporujeme návrh směrnice, i když považujeme za nutné zdůraznit, že jsme otevřeni veškerým jednáním. Velká Británie Spojené království si uvědomuje nedostatek bezpečnosti v kybernetickém prostoru Evropské unie a velmi uvítá kroky, které povedou k jeho většímu zabezpečení. Na internetu je postaveno fungování naší společnosti a kultury, a proto jsme nuceni tuto platformu více zabezpečit a důsledně si ji chránit. Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii je první vlaštovkou v nesnadném boji za zabezpečení našich sítí a informací. Jakákoli opatření vedoucí k větší stabilitě tohoto odvětví jsou vítána a mají naší plnou podporu.

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

IDET AFCEA Květen 2015, Brno

IDET AFCEA Květen 2015, Brno Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti Václav Borovička Obsah přednášky o Úvod do legislativy kybernetické bezpečnosti o Kybernetické předpisy zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací?

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Mgr. Richard Hubl VALTICE 2012, XV. MEZINÁRODNÍ

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy PSP ČR, listopad 2014 SEMINÁŘ Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví Václav

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více