Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická směrnice)

2 Belgie Belgické království cítí vysokou potřebu zavést zásadní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. V době, kdy je území EU z 90% pokryto 3G sítěmi (v Belgii dokonce 93%), je tento systém velmi křehký a snadno napadnutelný, jak ukazují události, které se dějí v poslední době. Nejde tu jen o bezpečnost uživatelů jako FO, ale hlavně o bezpečnost státní správy a velkých společností, jejichž informační systémy jsou často napojeny na síť www. Návrh směrnice je nastaven tak, že může v krajních případech narušit dobré jméno společností napadených kybernetickým útokem (článek 14 a 15). Belgické království si uvědomuje tento zásah do sféry soukromého podnikání, nicméně potenciální nebezpečí je tak velké, že je nutností přijmout i tuto oběť. Belgie je připravena schválit směrnici v plném rozsahu. Bulharsko Bezpečnosť sietí a informácií je pre našu ekonomiku a spoločnosť čím ďalej, tým dôležitejšia. V kyberpriestore je potrebné chrániť základné práva, demokraciu a bulharský štát. Incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú v posledných rokoch stále častejšie a mohli by narušovať poskytovanie základných služieb považovaných za samozrejmé (napr. zásobovanie vodou, zdravotná starostlivosť, dodávky elektriny alebo mobilné služby). Digitálne informačné systémy, sú komunikačný nástroj bez hraníc vzájomne prepojený naprieč členskými štátmi a výrazné narušenie týchto systémov v jednom členskom štáte sa môže dotknúť aj nášho štátu i Európskej únie ako celku. Keďže sú siete a systémy vzájomne prepojené, Bulharsko znižuje, pretože naša miera zabezpečenia je nedostatočná, celkovú bezpečnosť sietí a informácií. Táto skutočnosť taktiež bráni vytváraniu vzájomnej dôvery medzi subjektmi na rovnakej úrovni, ktorá je predpokladom pre spoluprácu a zdieľanie informácií.

3 Česká republika Česká republika se řadí mezi zastánce přiměřených opatření na poli kybernetické bezpečnosti. Profesionálnost a sofistikovanost útoků v posledních letech apeluje na posílení individuální odpovědnosti uživatelů i na širší mezinárodní spolupráci. Vláda ČR klade důraz na dodržování základních lidských práv a svobod při formulaci i následné aplikaci právních předpisů týkajících se prevence a zajištění hrozeb kybernetického prostoru. Česká republika podporuje vytvoření sítě vnitrostátních orgánů s odpovědností za bezpečnost sítí a informačních systémů (čl. 6), jejich spolupráci (čl. 8) a systém včasného varování (čl. 10) zakotvených v návrhu směrnice COM (2013) 48. Vláda ČR se bude aktivně podílet a podporovat iniciativy EU na vytvoření standardů a právních předpisů a rozvíjení spolupráce související s kybernetickou bezpečností. Dánsko Dánské království vítá návrh směrnice na zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací. Jsme pro prosazení všech bodů směrnice, nebráníme se ani dalším opatřením v této sféře. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a kyberkriminalita je všeobecně velmi podceňována. Estonsko Estonsko uznává nutnost přijmout strategii pro kybernetickou bezpečnost a uvědomuje si nutnost přijmout společné minimální standardy na evropské úrovni. Estonsko bylo v této oblasti prvním členským státem, který takovou strategii přijalo a kybernetickou bezpečnost vidí jako jednu ze svých priorit. Přijatá opatření ale nesmí v žádném případě zasahovat do volného přístupu k internetu a do svobody internet používat. Estonsko chápe přístup k internetu jako jedno ze základních práv, které podporuje prohlubování demokracie. Bezpečností opatření tedy musí bezpodmínečně splňovat požadavky proporcionality a směřovat ke zvýšení zapojení a důvěře

4 uživatelů internetu. Na zajištění bezpečnosti internetu je nutná součinnost veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA vítá snahu Evropské komise zajistit vyšší bezpečnost kyberprostoru a plně podporuje připravovanou směrnici. V dalších jednáních se FINSKO nebrání určité parametrizaci této směrnice, přesto se však ztotožňuje s názorem Komise na nutnost stanovení minimálních bezpečnostních zásad pro boj s kyberzločinem. FINSKÁ REPUBLIKA proto nabádá ostatní státy k co nejrychlejšímu projednání této směrnice a plného zapojení se do společných obranných mechanismů. Jako problematický bod této směrnice vidí FINSKÁ REPUBLIKA pouze v povinnosti zveřejňování probíhajících útoků na soukromé subjekty, jež by mohly mít za následek poškození dobrého jména těchto subjektů. V tomto ohledu proto FINSKO doporučuje opatrnost a opětovné zvážení tohoto bodu. Na druhou stranu by však tento bod neměl bránit přijeti směrnice jako celku. Francie Francie vítá snahu Evropské komise v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Je přesvědčena, že posílení kybernetické bezpečnosti na národní úrovni členských států povede ke zvýšení této bezpečnosti v celé Evropské unii. Francie požaduje, aby evropská legislativa v této věci nestanovila rigidní způsob organizace systému evropské kybernetické bezpečnosti, ale spíše definovala jeho funkce, které by následně byly zakotveny v národní legislativě každého členského státu. Francie, vzhledem ke své již zavedené a fungující národní legislativě, považuje za nepřípustné, aby směrnice obsahovala ustanovení, které nařizuje povinnost odpovědných národních orgánů poskytovat informace o incidentech evropským institucím a ostatním členským státům.

5 Irsko Irská republika si je vědoma důležitosti zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii. Internetová bezpečnost a spotřebitelská důvěra jsou klíčovými elementy v přesvědčení občanů, aby efektivněji používali internet. Irská republika je přesvědčena, že kybernetická bezpečnost zajistí nám všem ekonomickou stabilitu a rychlejší růst. Irská republika považuje za důležité se domluvit, jak dále bude fungovat Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. Jednotlivým členským státům chce ponechat volnou ruku v tom, jak dále zařídí ochranu svých dat. Ačkoliv Irská republika podporuje návrh Komise, dokáže si představit dílčí změny v jednotlivých ustanoveních. Například povinnost podniků ohlašovat každý kybernetický útok. To Irská republika považuje za zbytečné plašení spotřebitelů a trhu. Itálie Itálie se ztotožňuje se skutečností, že internet je v současné době velmi nebezpečným místem a nástrojem pro páchání jakýchkoliv forem trestné činnosti. Proto je v zásadě na místě zavést určitou formu regulace, která by měla alespoň částečně vytvořit pravidla pro bezpečnější internet. Důležitý je i ekonomický faktor týkající se internetového obchodování. Regulovanější a přehlednější internet přinese v neposlední řadě ekonomický užitek i státním pokladnám. Kypr Internet se stal v posledních letech nedílnou součástí naší společnosti. Jeho masové rozšíření vytvořilo nový prostor pro kriminální aktivity. Tato kyberkriminalita je jedním z nejvýznamnějších problémů moderní společnosti. Vzhledem k těmto okolnostem vítá Kyperská republika snahu o větší kontrolu kyberprostoru, k navrhované směrnici má však několik výhrad. Kyperská republika podporuje snahu o větší kontrolu kyberprostoru, avšak je třeba přesněji vymezit kontrolovanou oblast. Vzhledem ke složitosti problematiky

6 kybernetické bezpečnosti se Kypr domnívá, že by bylo lepší postupovat menšími kroky, které mohou mít skutečný efekt. Kyperská republika považuje za jednu z priorit boje proti kybernetické kriminalitě především ochranu dětí před sexuálním zneužíváním a zvyšování povědomí o rizicích používání internetu mezi obyvateli Evropské unie. Litva Litva se zcela ztotožňuje s ideou větší kybernetické bezpečnosti a jednoznačně bude prosazovat schválení směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii. Jsme toho názoru, že pro zajištění bezpečnosti kyberprostoru je nutné vytvořit v rámci celé Evropské unie provázaný a důsledně řízený systém pokrývající všechny fáze incidentů, jako je včasné varování, předcházení, odhalování a vyšetřování. Správně a bezpečně fungující elektronické informační systémy jsou dle našeho mínění zcela určitě jedním z pilířů budoucího hospodářského růstu a členské státy si, zvlášť v období krize, nemůžou dovolit tuto problematiku a otázky s ní spojenými neřešit. Lotyšsko Lotyšská republika si je vědoma přínosů a rizik vyplývajících z informačního věku 21. století. Kybernetická bezpečnost by měla být úhelným kamenem evropské bezpečnostní politiky, hlavně z důvodu čím dál tím většího pronikání informačních technologií do života občanů, firem a úřadů. Lotyšsko si rovněž uvědomuje, že je v této oblasti potřeba změna, kterou si dnešní doba žádá. Kybernetická bezpečnost je důležitá převážně z ekonomického hlediska a může výrazně pomoci ke zkvalitnění volného pohybu tzv. čtyř svobod (osob, zboží, služeb a kapitálu). Koordinace kybernetické bezpečnosti mezi členskými zeměmi je důležitá i z hlediska podpory malých a středních podniků. Tyto skupiny právnických osob si nemohou dovolit drahé zabezpečovací systémy od softwarových firem a jsou tak velmi zranitelné vůči kybernetickým útokům. Za velmi důležitou součást politiky

7 kybernetické bezpečnosti považujeme ochranu citlivých dat ve veřejném a soukromém sektoru. Další prioritou by měla být ochrana online transakcí (jsme v době, kdy některé firmy fungují jenom na internetu) a zabezpečení online hlasování v referendech a volbách. Lucembursko Nedávno provedené zkušební kybernetické útoky na velké banky pod záštitou počítačové bezpečnostní agentury ENISA dokázaly, že stávající ochranné mechanismy jsou slabé. Digitální svět nezná hranic mezi jednotlivými členskými státy, a proto je Lucemburské velkovévodství otevřeno veškerým podnětům vedoucím ke zlepšení úrovně bezpečnosti sítí a informací v unii. Návrh směrnice evropského parlamentu a rady 2013/0027 (COD), o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii by mohl být krok správným směrem. Maďarsko Maďarsko si je vědomo vzrůstajících hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti v posledních letech a nezbytnosti tyto hrozby řešit. Nalézt ideální řešení je bezpochyby velmi obtížné, ne-li nemožné a Maďarsko konstatuje, že již dnes vyvíjí snahy na národní úrovni. Maďarsko celkové vyznění směrnice vítá a je ochotno se účastnit konstruktivní diskuse o jejím konečném znění. Je třeba mít vedle bezpečnosti kybernetické sítě třeba mít na mysli také jedinečnost internetu jako svobodného prostředí a dbát na to, aby tato jedinečnost nebyla opatřeními omezena nebo deformována. Lze však říci, že kooperace na evropské úrovni v této oblasti je logická a žádoucí.

8 Malta Internet se v poslední době stal tak základní lidskou potřebou. Většina občanů v Evropské unii si dnes již život bez této pomůcky nedokáže představit. Internet bude v následujících letech navíc hrát stále důležitější roli a o to více bude přibývat i útoků, které již v tuto chvíli narůstají neuvěřitelnou rychlostí. Směrnice Evropského parlamentu a rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii je vítaným základem týkajícím se této komplexní oblasti, jež se musí včas řešit, neboť možné škody by narůstaly exponenciálně. Malta za současných okolností bude hlasovat pro, protože se jedná o problém, který národní státy sami nevyřeší a Evropská unie jako celek může vyvíjet tlak na neevropské aktéry mnohem lépe a efektivněji než by Malta i přes svůj význam, kdy mohla dosáhnout. Německo Dnešní společnost a její ekonomika stojí na digitálních informačních systémech, které jsou každým dnem stále citlivější a zranitelnější. Ve světě internetu neexistují hranice jednotlivých států, a proto je útok na jedinou členskou zemi Evropské unie útokem na celou Unii. Spolková republika Německo se zasazuje o přijetí směrnice, která zajistí, že se v této oblasti bude nadále posupovat společně. Zvýšení kybernetické bezpečnosti nejenže sníží riziko útoků ze strany hackerů, ale také pomůže firmám ušetřit finanční prostředky, které podobná napadení nesou se stále větší ztrátou, jejich spolupráce v zajišťování kybernetické bezpečnosti je proto klíčová. Dále je třeba zvyšovat důvěru občanů v internet a tím podporovat ekonomické styky, které se jeho prostřednictvím realizují. Efektivní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, podpořená směrnicí je důležitým krokem pro další vývoj zabezpečení virtuálního prostoru, jeho uživatelů a informací, které se zde nacházejí. Země Evropské Unie by pak mohly těsněji spolupracovat na posilování počítačové bezpečnosti v celosvětovém měřítku, zasadit se o uplatňování mezinárodních právních předpisů a tím pomoci zvyšovat kybernetickou bezpečnost i ostatním státům světa.

9 Nizozemsko Holandské kráľovstvo si uvedomuje závislosť európskej spoločnosti na informačných a komunikačných technológiách, ktoré sú ale zároveň veľmi zraniteľné. Je nutné prijať na celoeurópskej úrovni smernicu, ktoré bude unifikovať opatrenia na zabezpečenie digitálnej ekonomiky. Holandsko nemá zásadné výhrady proti súčasnému návrhu smernice. Polsko Polská republika si uvědomuje závažnost kybernetické hrozby a chápe, že vzhledem ke globální povaze internetu se jí nejlépe dá čelit nastavením nadnárodních pravidel a to klidně i v měřítku přesahujícím EU. Proto deklarujeme záměr směrnici v plném rozsahu podpořit. Nově zřízené národní úřady dohledu nad kybernetickým prostorem však musí podléhat přísným pravidlům a disponovat dostatečnými prostředky pro efektivní řešení problémů, které by jim měla zajistit Evropská unie. Trváme na ohlašovací povinnosti pro firmy, neboť pouze při znalosti jejich skutečného rozsahu se dají problémy v kyberprostoru řešit. S ohledem na reputaci firem však požadujeme, aby na veřejnost prosakovaly jenom závažnější informace o kybernetických problémech. S financováním nutného zabezpečení by firmám měly pomoci fondy EU. Portugalsko PORTUGALSKO si uvědomuje narůstající význam informačních technologií v každodenním životě. S narůstajícím významem ale stoupá i riziko spojené s jejich využíváním. V souvislosti se zvýšeným počtem kybernetických útoků z poslední doby vítáme návrh, který by měl zajistit větší bezpečnost při využívání kybernetického prostoru. Z výše uvedených důvodů jsme otevřeni k diskusi o opatřeních, která by

10 napomohla ke zvýšení ochrany uživatelů kybernetického prostoru, ale zároveň byla zachována svoboda internetu jako média. Rakousko Republika Rakousko vítá práci na strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie a bude přispívat k dosažení úspěchu v těchto podstatných jednání. Jako nutnou považujeme výměnu informací o kybernetických incidentech. Dále je důležité zaměřit se na společnou odpovědnost a prohloubit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v této oblasti. Již v loňském roce naše vláda přijala rozhodnutí rozvíjet národní kybernetickou bezpečnostní strategii. Naším cílem je zajistit nejlepší možnou ochranu jednotlivce a zamezit kriminalitě, sabotážím a špionáži v kyberprostoru. Plánujeme další jednání v tomto směru na vládní úrovni. Rumunsko Společně se svobodou, kterou internet poskytuje, je nutné zajistit jeho bezpečné fungování, které je ohrožováno především terorismem a kriminalitou na síti. Rumunsko spatřuje v dosavadních opatřeních hrubé nedostatky, ať už na úrovni členských států či EU samotné. Plně tak souhlasí s navrhovanými body, zajišťujícími rozvoj kybernetické obrany a především kooperovaný postup v případě krizí týkajících se elektronické datové infrastruktury. Rumunsko schvaluje vytvoření vlastních národních rámců pro bezpečnost a s nimi spojený vznik daných skupin a orgánů, jakož i jejich potřebu kooperace mezi sebou a institucemi na evropské bázi. Oznamovací povinnost subjektů je samozřejmostí, otázkou pro zvážení je informování veřejnosti. Řecko Řecká republika shledává ideje obsažené v tomto plánu vysoce potřebnými. Je načase, abychom svými kroky reflektovali vývoj, k němuž v kybersféře došlo. Zřejmě

11 každá země Evropské unie (Řeckou republiku nevyjímaje) má své hořké zkušenosti s útoky vedenými skrze internetovou síť. Abychom se vyhnuli budoucím problémům je třeba jednat razantně a volit i bezprecedentní přístupy, které se tento návrh nebojí přinášet. Řecká republika má v současné době tu čest poskytovat zázemí pro The European Network and Information Security Agency (ENISA) a tím pádem bude jakékoli další opatření v oblasti kyberbezpečnosti příspěvkem k tématu, které dlouhodobě považuje za svou prioritu. Slovensko Slovenská republika schvaluje a plně podporuje záměr zvýšit míru bezpečnosti internetu a dalších elektronických sítí. Slovensko již dříve přijalo legislativu, která je se směrnicí částečně totožná (například již existuje slovenská CERT). Na jednání Rady Evropské unie se s nejvyšší mírou zodpovědnosti aktivně zúčastníme jednání o konkrétních ustanoveních směrnice, zejména v otázkách rozdělení pravomocí jednotlivých orgánů (mj. ve vztahu národní úroveň evropská úroveň). Souhlasíme s koordinací na evropské úrovni (v tomto případě nepochybujeme o splnění zásady subsidiarity, neboť překračovat hranice na internetu nepůsobí nikomu žádné obtíže), rovněž odmítáme argumenty, že by vytvoření ochranných prostředků provozovatele serverů neúměrně zatěžovalo (vlastnictví zavazuje, každý by měl v míře svých schopností přispět k bezpečnosti, i v kyberprostoru). Rovněž odmítáme, že by oznamování útoků neúměrně poškozoval dobré jméno napadených společností. Nelze přijmout, že by právo na dobré jméno právnických osob bylo důležitější než zajišťování bezpečnosti a právo na informace. Tímto však nechceme předjímat závěry judikatury, která patrně v souvislosti se směrnicí vznikne. Souhlasíme i se záměrem sankcionovat subjekty, které nesplní svoje povinnosti. Domníváme se, že nároky na provozovatele nejsou tak velké, aby se vymykaly jejich schopnostem a hrozil tak de facto vznik objektivní odpovědnosti za škody, způsobené internetovou kriminalitou. Upozorňujeme však předem na odpovědnost státu za nenáležitou implementaci směrnice (případ Francovich), proto budeme podporovat vznik jen těch povinnosti, u nichž jsme si zcela jisti našimi schopnostmi jim dostát.

12 Slovinsko Slovinsko vyjadřuje svou plnou podporu návrhu směrnice o zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii. Již v minulosti se Slovinsko účastnilo simulačního celoevropského projektu s cílem zvýšení ochrany bezpečnosti sítí napříč Evropou, a proto snahy o posílení vzájemné bezpečnosti v kybernetickém prostoru pro Slovinsko nejsou cizí či nové. Protože internetový prostor nerozlišuje mezi hranicemi jednotlivých států, uvědomuje si Slovinsko nutnost významu společného jednání a řešení problému na celoevropské úrovni, nikoliv pouze na úrovni jednotlivých států bez vzájemného propojení. Španělsko Navrhovaná směrnice k zajištění kybernetické bezpečnosti má plnou podporu španělské vlády. Je nutné si uvědomit, že kybernetické hrozby překračují rámec jednoho státu a tudíž je nezbytné, aby EU sladila legislativu a využila svých společných prostředků a kapacit v boji s kyberzločinem. Španělsko považuje spolupráci mezi odpovědnými orgány jako klíčovou, jelikož je to nejúčinnější prostředek pro boj s kybernetickým zločinem v rámci celé Evropy. Informační systémy jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost a proto deklarujeme snahu zabránit jakýmkoliv únikům informací a dalším škodám. Navrhovaná směrnice je souladu s principem subsidiarity, nicméně je nutné si uvědomit, že základní rámec v boji proti kyberzločinu by měl být v kontextu efektivity co nejširší a nejtvrdší. Jako země s vlastní legislativou v těchto otázkách se bude španělská vláda snažit prosadit navrhovanou směrnici v plném znění.

13 Švédsko Švédské království si plně uvědomuje rostoucí kybernetickou kriminalitu a s ní spojené ohrožení právnických a fyzických osob. Vzhledem k tomu existuje ve Švédsku strategie s cílem zlepšit internetovou bezpečnost už od r Loňské útoky připravily nizozemské banky až o 35 miliónů eur a tyto ataky se stále více rozšiřují po zemích celého světa. Dle údajů Evropské komise používá 1/3 obyvatel EU internetové bankovnictví a i z tohoto důvodu je třeba věnovat této problematice náležitou pozornost. Naše vláda vítá aktivity komisařky C. Malmström,která se zasazuje o přijetí strategie pro boj s kybernetickými zločiny a v tomto roce se podílela na oficiálním zahájení činnosti evropského Centra pro boj s kybernetickým zločinem. Švédská vláda považuje za nutné, aby v členských státech EU existovaly mechanismy na ochranu před tímto druhem kriminality. Z tohoto důvodu podporujeme návrh směrnice, i když považujeme za nutné zdůraznit, že jsme otevřeni veškerým jednáním. Velká Británie Spojené království si uvědomuje nedostatek bezpečnosti v kybernetickém prostoru Evropské unie a velmi uvítá kroky, které povedou k jeho většímu zabezpečení. Na internetu je postaveno fungování naší společnosti a kultury, a proto jsme nuceni tuto platformu více zabezpečit a důsledně si ji chránit. Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii je první vlaštovkou v nesnadném boji za zabezpečení našich sítí a informací. Jakákoli opatření vedoucí k větší stabilitě tohoto odvětví jsou vítána a mají naší plnou podporu.

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Prosím zvolte svůj jazyk

Prosím zvolte svůj jazyk Page 1 sur 10 Prosím zvolte svůj jazyk Czech PRŮZKUM SOULADU S INICIATIVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Vítejte na webu pro on-line průzkumy společnosti Dedicated. Forma průzkumu prostřednictvím webových

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jiří Holoubek Historie Rozpad Rakouska Uherska - v Československu zůstává cca 70% průmyslových podniků z celého mocnářství Po roce 1920 minimální zpoždění za průmyslovým světem při nástupu 2. průmyslové

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více