ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009"

Transkript

1 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA PRVKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ORGÁNY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (OJ) JUNÁKA A CO SKAUTSKÉ ODDÍLY? 3 2. STRUKTURA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ JUNÁKA 4 3. NEJSEM SPOKOJEN S ŘÍDÍCÍM AKTEM CO MOHU DĚLAT? 5 4. VŮDCE ODDÍLU 5 5. VOLBY DO ORGÁNŮ OJ STŘEDISKOVÝ SNĚM 6

2 1. Organizační struktura Junáka Základ organizační struktury Junáka je popsán v nejvyšším vnitřním předpisu Junáka ve Stanovách Junáka, podrobnější úpravu pak můžeme najít v novém znění Organizačního řádu a systematizace Junáka. 1.1 Prvky organizační struktury a) Junák svaz skautů a skautek ČR (Junák jako celek) b) Vyšší organizační jednotky (VOJ) junácké kraje a okresy c) Základní organizační jednotky (ZOJ) střediska a přístavy d) Zvláštní organizační jednotky (ZvOJ) existuje jich několik, např. Vzdělávací středisko Gemini, Krajinská, Skautská ochranná služba 1.2 Ústřední orgány Spravují Junáka (jako celek) a rozdělení jejich kompetencí je analogické k dělbě moci v České republice: a) Valný sněm Junáka Je nejvyšším orgánem Junáka, schází se zpravidla jednou za tři roky a jeho delegáty jsou činovníci Junáka zvolení organizačními jednotkami v poměru k počtu jejich členů a členové Náčelnictva Junáka, Ústřední revizní komise Junáka a Rozhodčí a smírčí rady Junáka. Výhradně valnému sněmu přísluší schvalovat, případně měnit Stanovy Junáka a rozhodnout o zániku Junáka nebo o omezení jeho samostatnosti či svrchovanosti. Delegáti valného sněmu volí část Náčelnictva Junáka. b) Náčelnictvo Junáka Svou povahou je nejvíce podobno Parlamentu České republiky. Náčelnictvo představuje vrcholný orgán Junáka v období mezi sněmy, řídí se Stanovami a především usneseními, která přijal Valný sněm. Mezi jeho členy patří: a) náčelní a místonáčelní DK, b) náčelník a místonáčelník CHK, c) členky (max. 5) a členové (max. 5) zvolení Valným sněmem, d) po jednom zástupci z každého junáckého kraje; o jeho způsobu volby nebo jmenování a délce funkčního období rozhodne příslušný junácký kraj na svém sněmu, e) náčelní či náčelník a místonáčelník či místonáčelní kmene OS zvolení na sněmu kmene OS, f) hlavní kapitánka či kapitán vodních skautů. Náčelnictvo Junáka jmenuje starostu Junáka a Výkonnou radu, které klade meze jejích pravomocí. c) Výkonná rada Junáka Podobně jako Vláda ČR je Výkonná rada představitelkou výkonné moci v Junáku. Společně se starostou, který představuje statutární orgán celého Junáka, se místostarosta a jednotliví zpravodajové (aktuálně má Výkonná rada Junáka 9 členů) podílí na rozvoji různých 2

3 specifických oblastí (např. nový program, zahraničí, registrace, vzdělávání apod.). Funkce jednotlivých zpravodajů by tak šly přirovnat k funkcím jednotlivých ministrů Vlády ČR. d) Rozhodčí a smírčí rada Junáka Jejím úkolem je řešit závažné spory uvnitř organizace, dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR a chrání práva členů Junáka (její role je tedy podobná jako role soudů). Její činnost se řídí Řádem Rozhodčí a smírčí rady Junáka, je volena valným sněmem. e) Ústřední revizní komise Junáka Reviduje veškeré hospodaření v Junáku a mohli bychom ji tak přirovnat k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR. Její činnost se řídí Revizním řádem Junáka. Je volena valným sněmem. 1.3 Orgány organizačních jednotek (OJ) Junáka Struktura jednotlivých orgánů OJ je u všech OJ (VOJ, ZOJ) podobná. Nejvyšším orgánem OJ v Junáku je jejich sněm. Mezi jednotlivými sněmy je pak nejvyšším řídícím orgánem Rada OJ, jejímiž členy jsou: a) statutární orgán a jeho zástupce (Předseda VOJ+zástupce; vedoucí střediska + zástupce) b) další členové volení sněmem OJ, jejich počet určí sněm OJ c) vedoucí podřízených jednotek (tzn. statutární orgány podřízených OJ a vůdcové oddílů, vůdci kmene dospělých, vůdci roverských kmenů) Statutární orgán je oprávněn se souhlasem rady OJ jmenovat zpravodaje OJ. Zpravodajové (např. výchovný, hospodář, duchovní zpravodaj ) se stávají členy rady pouze tehdy, pokud byli do rady zvoleni na sněmu příslušné jednotky. V opačném případě nedisponují hlasovacím právem v radě jednotky a tvoří spíše poradní základnu pro další rozvoj příslušné OJ. K orgánům OJ patří také revizní komise, která kontroluje hospodaření OJ a kterou volí sněm OJ. 1.4 A co skautské oddíly? Určitě vás jako budoucí vůdce zajímá, kam asi v organizační struktuře Junáka patří jednotlivé skautské oddíly. Oddíly vlastně stojí zcela mimo organizační strukturu Junáka. Jsou definovány jako výchovné jednotky s určitými úkoly (čl. 91 Org. Řádu např. zajištění bezpečnosti účastníků na akcích, zajištění kvalitní skautské výchovy apod.). Pro registraci musí mít oddíl mladších členů alespoň 12 členů, každý musí mít vedoucího s příslušnou kvalifikací pro vedení oddílu a alespoň jednoho zletilého zástupce s příslušnou kvalifikací. 3

4 2. Struktura vnitřních předpisů Junáka Struktura vnitřních předpisů Junáka je dána stupňovitě, právní síla jednotlivých předpisů je závislá na tom, který orgán je přijal. Nejvyšším vnitřním předpisem Junáka jsou Stanovy Junáka. Schvalovány nebo měněny jsou třípětinovou většinou přítomných delegátů na Valném sněmu a jejich existence je podmínkou existence celého Junáka. Stanovy popisují poslání a principy Junáka, jeho organizační strukturu, práva a povinnosti členů, nalezneme v nich body skautské výchovné metody, informace o Ústředních orgánech Junáka i otázku jmění Junáka. Náčelnictvo Junáka schvaluje ve většině případů jednotlivé Řády Junáka. Řády jsou dlouhodobě platné předpisy, které v návaznosti na Stanovy Junáka určují hlavní úkoly, práva a povinnosti členů, jednotek a orgánů Junáka a upravují vnitřní život Junáka. Mezi základní řády Junáka patří: Organizační řád a systematizace Junáka Volební řád Řád pro výchovu činovníku a činovnic Junáka Hospodářský řád Revizní řád, krojový řád a další. Výkonná rada Junáka naplňuje své úkoly pomocí směrnic Junáka, které většinou více specifikují ustanovení nějakého řádu (např. směrnice o proplácení cestovních náhrad upřesnění Hospodářského řádu). Jednotliví zpravodajové Výkonné rady pak mohou vydávat v rámci své působnosti tzv. Pokyny, kterými většinou zpřesňují a aktualizují nějakou skutečnost spadající do jejich působnosti. Např. každý rok se můžete setkat s Pokynem k táborům, který vydává zpravodaj pro program. Podřízené OJ pak většinou vydávají vyhlášky (kraje, okresu, střediska). Většinu platných vnitřních předpisů najdete na webu skautské křižovatky: 4

5 3. Nejsem spokojen s řídícím aktem co mohu dělat? Pokud člen Junáka není spokojen s nějakým řídícím aktem (vnitřním předpisem či rozhodnutím), může využít možnosti se mu bránit, a to použitím jednoho z opravných prostředků: Odpor podává se původci řídícího aktu s odůvodněním proč a čeho se domáháme; jeho forma by měla být podobná formě napadaného aktu; původce řídícího aktu o odporu neprodleně rozhodne a uvědomí odpůrce; pokud původce odpůrci nevyhoví,musí bez prodlení předat odpor radě OJ, která o něm rozhodne (pokud rada OJ není původcem napadeného aktu). Odvolání pokud rada OJ nevyhoví odporu, je možné podat odvolání k radě jednotky nadřízené; ta neprodleně rozhodne, proti rozhodnutí nadřízené OJ není odvolání Mimořádný opravný prostředek Pokud bylo odvolání zamítnuto a odpůrce se cítí zásadním způsobem poškozen na právech, která jsou mu zaručena stanovami, může jako mimořádný opravný prostředek požádat oprávněný orgán, aby případ předložil k projednání RSRJ. 4. Vůdce oddílu Jak jste se již dozvěděli výše, každý skautský oddíl musí mít svého vůdce, který má příslušnou kvalifikaci pro vedení oddílu tzn. složenou vůdcovskou zkoušku (výjimku může udělit příslušná středisková rada a to na jeden rok, mimořádně a se souhlasem VOJ i opakovaně). Vůdce oddílu je zpravidla jmenován i odvoláván rozhodnutím vedoucího střediska, případně střediskovou radou. Podobně by středisková rada měla stanovovat práva a povinnosti vůdců oddílů. Obvykle se vychází z doporučené náplně funkce vůdce oddílu, která je popsána v příloze organizačního řádu. Povinnosti vůdce oddílu Základní povinností vůdce oddílu by mělo být vedení a výchova členů oddílů k naplňování poslání Junáka, v duchu skautského slibu a zákona, a dle skautské výchovné metody. Další oblasti, ve kterých by měl vůdce oddílu zajistit činnost oddílu, naleznete v příloze k organizačnímu řádu. Práva vůdce oddílu Podobně jsou v příloze k organizačnímu řádu stanoveny doporučené pravomoci vůdce oddílu např. z titulu své funkce se účastnit s rozhodujícím hlasem zasedání rady ZOJ a reprezentovat v radě ZOJ zájmy svého oddílu. 5

6 5. Volby do orgánů OJ střediskový sněm Volby Ústředních orgánu podrobně popisuje Volební řád, zatímco volby orgánů OJ upravuje Organizační řád. Volby do VOJ i ZOJ se řídí podobnými pravidly, budeme tedy brát v úvahu volby na střediskové úrovni. Sněmu jako nejvyššímu orgánu střediska (to už víme) náleží především volba střediskové rady, revizní komise, statutárního orgánu a jeho zástupce (vedoucí střediska a jeho zástupce), delegáty na sněmy VOJ. Každý střediskový sněm musí mít své volební orgány: Svolavatele sněmu (středisková rada, vyhlásí svolání sněmu nejméně 30 dnů před jeho konáním, stejně tak to oznámí nadřízené OJ, vše nejpozději 42 měsíců od konání posledního sněmu) Samotný sněm (svým závěrečným usnesením potvrzuje na závěr sněmu výsledek voleb) Kandidátní komisi jmenována střediskovou radou, je tříčlenná, zodpovídá za přípravu kandidátních listin (shromažďuje řádné i pilné návrhy) Volební komisi zodpovídá za samotný průběh voleb, je volena na sněmu po jeho zahájení, členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou v těch samých volbách. Její předseda řídí jednání po celou dobu voleb. Dále na sněmu potkáme kandidáty člen Junáka starší 18 let, občansky bezúhonný, souhlasící se svou kandidaturou; a také delegáty činovník registrovaný v příslušném středisku, může volit se silou jednoho hlasu. Pokud na řádném sněmu není přítomna alespoň polovina delegátů není usnášeníschopný, tzn. do 2 měsíců je svolán sněm náhradní, kterému k usnášeníschopnosti postačuje třetina celkového počtu delegátů (stejně tak sněmu mimořádnému). Nejprve proběhne volba vedoucího střediska a jeho zástupce (kandidují ve dvojicích), následuje volba členů revizní komise a dalších členů střediskové rady, případně delegátů na sněm VOJ. Text vznikl jako skripta Vůdcovského lesního kurzu Stříbrná řeka. Je možné jej využívat v nezmněněné podobě jako vzdělávací text na kurzech Junáka svazu skautů a skautek ČR. Text neprošel jazykovou úpravou a je neprodejný. Text může obsahovat drobné nepřesnosti z důvodu zjednodušení problematiky pro čtenáře. Informace v textu jsou aktuální pouze v roce vydání textu. Vydal: Junák svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj. Pardubice, Zuzana Kleinová,

7 Poznámky: 7

8 8

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více