CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

2 Ú V O D Ve své práci se zabývám relativně novým jevem závislostí mladých lidí, ještě školou povinných, na internetu. Jeho kouzlu v dnešní době propadá stále více jedinců a jejich stav lze přirovnat do nedávna k nejznámější nedrogové závislosti patologickému hráčství. Dnešní děti vyrůstají v jiných společenských a kulturních podmínkách, jsou vystaveny jinému, daleko intenzívnějšímu působení prostředků masové výchovy, jako je rozhlas, televize a internet. Mají tedy jiné moţnosti kulturního rozvoje, vytvářejí se u nich nové formy reakcí na společnost a kulturu ve srovnání s dětmi minulých generací. Snaţila jsem se získat základní obraz toho, co je pro uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol typické. Vycházela jsem z předpokladu, ţe téměř všichni školáci berou tuto technickou vymoţenost jako běţnou součást jejich ţivota, podobně jako třeba televizi, rádio nebo mobilní telefon, vţdyť ve světě pokročilých technologií vyrůstají. Téměř nikdo z nich by zřejmě nedokázal docenit jeho výhody a přínos tak jako generace před nimi, která si za potřebnými informacemi musela pravidelně docházet do knihoven a archívů a hledat je popřípadě v novinách a odborných časopisech. Zajímalo mě například, nakolik jsou pravdivé povzdechy rodičů, ţe jejich děti tráví valnou většinu svého volného času u počítačů a místo společných aktivit s kamarády venku bývá celá skupina přátel denně v kontaktu skrze komunikační program ICQ. Je dnešní mládeţ opravdu přikovaná k osobním kompjútrům, ubíjí čas u zbytečných počítačových her a místo skutečného smíchu - 2 -

3 kreslí smajlíky? Mají tolik moţností a přesto tak omezené zájmy? Zvolené metody zpracování K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila metodu extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní jsem pouţila dotazník, který jsem pro účely této práce sestavila (viz příloha). Cíle výzkumu a hypotézy Uţ z názvu mé závěrečné práce vyplývá, ţe cíle výzkumu se budou týkat podrobného zmapování způsobu uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základní školy, potaţmo jeho vlivem na ţivotní styl této skupiny jedinců a na vývoj jejich vztahů ke světu i k lidem. Výzkum má bezpochyby své zvláštnosti - především jej vidím jako oblast, která si u nás teprve hledá svoje místo, jeţ by odpovídalo její závaţnosti. Z toho plyne, ţe výzkum uţívání internetu dětmi a mladistvými je spíše mapující, hledající neţ ověřující hypotézy. Aţ v průběhu výzkumu totiţ dochází ke krystalizaci toho, co je a není podstatné. Těţiště mé práce je jednak v kvalitativním, jednak v kvantitativním zpracování. Obtíţí při realizaci této práce se mi jevila především absence systematicky zpracované literatury v dané oblasti - k dispozici jsou vzácně články na internetu a v odborných psychologických a lifestylových časopisech, umoţňující alespoň základní orientaci, zahraniční studie jsou - 3 -

4 těţce dostupné. Pozornost se obecně věnuje spíše drogovým neţ virtuálním závislostem. Cíle výzkumu Na základě uvedených specifik výzkumu jsem zformulovala jeho cíle takto: 1. popsat chování spojené s uţíváním internetu u dětí ve věku let 2. prověřit míru vlivu internetu na děti 3. dílčím cílem je zjištění negativních dopadů naduţívání internetu na děti i na jejich nejbliţší sociální okolí Hypotézy Podle výzkumného problému a cílů této práce jsou hypotézy stanoveny takto: H1 Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně H2 Většina ţáků internet vyuţívá denně H3 Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností H4 - Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací H5 Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů H6 Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy - 4 -

5 H7 Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu H8 Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu H9 Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním H10 Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě H11 Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by s ním mohli denně pracovat Popis vzorku a provedení výzkumu Popis zkoumaných souborů Soubor tvořilo náhodně vybraných 118 ţáků z několika státních základních škol nacházejících se v okrese Uherské Hradiště. Do výzkumu bylo konkrétně zařazeno 65 ţáků osmých a 53 ţáků devátých ročníků, v zastoupení pohlaví 51 chlapců a 67 děvčat ve věku 14 a 15 let. Výzkum se uskutečnil v měsících květnu a červnu roku Ve většině případů jsem měla moţnost vyuţít osobních kontaktů s pedagogy, kteří mi administraci dotazníků ve třídách umoţnili. Všichni oslovení ţáci byli motivováni k podrobení výzkumu. Snímání dotazníků v jedné třídě trvalo přibliţně 15 minut. Pouţité metody - 5 -

6 K dosaţení výzkumného cíle byla zvolena, jak jsem jiţ uvedla, metoda extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní byly pouţity tyto dílčí metody: 1. Rozhovor s ţáky (motivace, explorace) 2. Dotazník vytvořený pro účely této studie, zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky, sloţený z osmnácti poloţek. Administrace i vyhodnocování byly poměrně jednoduché. Test nebyl časově limitován. Výsledky a jejich interpretace Tabulka 1. Četnost využívání internetu jak často vůbec 0 0,0 nevyužívá 1x 2x 6 5,1 týdně 3x 4x 14 11,9 týdně denně 98 83,0 celkem ,0 Jak vidíme v tabulce, ve zkoumané skupině se nenachází ţádný jedinec, který by internet v současné době nevyuţíval

7 Celých 83 respondentů naopak vyuţívá internet kaţdodenně. V následující tabulce lze srovnat rozdíly mezi skupinou hochů a děvčat. Tabulka 2. Denní využití internetu pohlaví z celého ve své vzorku skupině chlapci 40 33,9 děvčata 58 49,1 78,4 86,6 celkem 98 83,0 Celkem 78,4 ze všech dotazovaných chlapců a 86,6 dotazovaných ve skupině děvčat se denně napojí na internet. Jakou dobu stráví on-line, ukazuje následující přehled. Tabulka 3. Čas strávený denně na internetu doba max ,3 hodinu 1 2 hodiny 41 41,8 2 3 hodiny 21 21,4 3 4 hodiny 12 12,2 4 5 hodin 3 3,1 více než 5 hodin 8 8,2 celkem ,0-7 -

8 Nejčastěji, tj. ze 41,8 ţáci tráví denně na internetu 1 2 hodiny. Najdou se však i tací, kteří jsou kaţdý den připojeni více neţ 5 hodin (8,2 dětí). Tento fakt povaţuji za alarmující a domnívám se, ţe tato skupina respondentů je na internetu jiţ závislá. Tabulka 4. Čas strávený denně na internetu rozdíly podle pohlaví doba chlapci děvčata max ,6 5 9,1 hodinu , ,6 hodiny , ,6 hodiny ,3 5 9,1 hodiny 4 5 hodin 0 0,0 3 5,5 více než 5 3 7,0 5 9,1 hod. celkem , ,0 Při pohledu do tabulky vidíme, ţe více neţ 4 hodiny denně tráví u internetu 7 chlapců a 14,6 děvčat. Dívky tedy mají větší sklony k jeho naduţívání

9 Tabulka 5. Místo používání internetu místo připojení ve škole 30,8 doma 60,5 jinde 8,7 celkem 100,0 Tabulka č. 5 ukazuje, v jakém prostředí děti nejčastěji vyuţívají internet. Obvykle se tak děje v domácím prostředí, na druhém místě ve škole, děti také uváděly další moţnosti, mezi kterými se opakovaně objevovaly knihovna a informační centrum Tabulka 6. Účely vyuţití internetu hlavní smysl konkrétní činnosti vyhledávání informací referáty do školy, zprávy 9,5 zábava hry 8,9 stahování filmů, 13,4 hudby stahování programů, 6,6 softwaru prohlíţení videí, 12,8 obrázků 14,6 chat 5,3-9 -

10 ICQ a jiné 15,2 komunikační programy práce na vlastním 8,6 blogu či Facebooku nakupování 5,1 celkem 100,0 Co se týče moţností internetu, pouhých 9,5 ţáků jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací potřebných kupříkladu pro školní přípravu. 90,5 respondentů se na internetu vyţívá spíše za účelem pobavení, přičemţ největší preference byly zaznamenány v poloţkách zprostředkujících komunikaci s přáteli a známými (ICQ, e- mail). Rovněţ stránky umoţňující stahování filmů a hudby a prohlíţení videí a vtipných obrázků patří mezi hojně navštěvované. Tabulka 7. Internet jako záliba hobby ano 72 61,0 ne 46 39,0 celkem ,0 koníček. Zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj

11 Tabulka 8. Internet jako jediná relaxační aktivita jediné hobby ano 14 11,9 ne ,1 celkem ,0 Je jistě potěšující, ţe celých 88,1 dotazovaných má i jiné zájmy neţ trávení času u internetu. Zbylých 11,9 povaţuje internet za své jediné hobby. Tato skupina dle mého patří mezi rizikové z hlediska moţného rozvoje netomanie. Tabulka 9. Zanedbávání školní přípravy zanedbání ano 35 29,7 ne 83 70,3 celkem ,0 Převaha zkoumaných osob 70,3 - ve výzkumu uvedla, ţe kvůli internetu nezanedbává školní přípravu. 29,7 ţáků oproti tomu přípravu do školy odsouvá na druhou kolej a raději tráví čas na internetu

12 Tabulka 10. Opisování z internetu opisování ano 63 53,4 ne 55 46,6 celkem ,0 Zajímavé jsou výsledky v dalších sledovaných atributech. 53,4 ţáků přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsalo nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávali za vlastní dílo. Tabulka 11. Internet jako narušitel vztahů s okolím narušení ano 17 14,4 ne ,6 celkem ,0 Značná převaha ţáků nemá pocit, ţe by se uţívání internetu nějak záporně odrazilo na jejich vztazích s jinými lidmi, ať uţ s rodinnými příslušníky či s kamarády. 14,4 dětí si však tento negativní průvodní jev uvědomuje. Tabulka 12. Představa života bez internetu

13 život bez internetu ano 43 36,4 ne 75 63,6 celkem ,0 Z této tabulky vyplývá, ţe 63,6 zkoumaného souboru si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě. Překvapivě více neţ třetina respondentů by se bez této technické vymoţenosti obešla. Tabulka 13. Výhody internetu přednosti internetu rychlý přístup 30,8 k informacím komunikační 19,7 prostředek zábava 9,9 obšírnost 9,4 aktualizované zprávy 8,7 kontakt s přáteli 6,4 sdílení dat, informací 5,3 spojení se světem 5,2 možnost seznámení 4,6 celkem 100,0-13 -

14 Mezi hlavní klady internetu ţáci řadili zcela očekávaně dva argumenty, a to rychlý zdroj informací (30,8 ) a nástroj ke komunikaci (19,7 ). Tabulka 14. Rizika spojená s užíváním internetu nebezpečí a negativa internetu zavirování PC 24,3 rozvoj závislosti 24,2 nebezpečí na druhé straně 16,2 komunikačního kanálu (pedofilové) možnost zneužití osobních 13,7 údajů ztráta času 7,2 stránky se závadným 6,4 obsahem (brutalita, pornografie) dezinformace 4,8 kyberšikana 3,2 celkem 100,0 Rizika či nevýhody internetové sítě vidí ţáci především v moţnosti zavirování osobního počítače (24,3 ) a uvědomují si i potenciální nebezpečí rozvoje závislosti na internetu (24,2 )

15 Tabulka 15. Obeznámenost s pravidly bezpečného užívání internetu informovanost ano 50 42,4 ne 68 57,6 celkem ,0 Realita je taková, ţe více neţ polovina respondentů celých 57,6 - ve škole nebyla nikdy obeznámena s pravidly k bezpečnému uţívání internetu. Tabulka 16. Zkušenost s kyberšikanou vlastní zkušenost ano 11 9,3 ne ,7 celkem ,0 Většina dotázaných ţáků (90,7 ) nezaţila na vlastní kůţi kyberšikanu, coţ je jistě pozitivní nález. Zbytek dětí (9,3 ) kyberšikanu připustil, málokdo z nich však uvedl, co se mu konkrétně přihodilo

16 Tabulka 17. Nepravdivé tvrzení o sobě samém klamná výpověď ano 49 41,5 ne 69 58,5 celkem ,0 Na otázku, zda o sobě ţáci někdy na chatu nebo v jiných diskusních fórech lhali, odpovědělo 41,5 osob kladně. Tabulka 18. Internet jako motivační činitel v ohledu výběru kariérní dráhy povolání spojené s internetem ano 22 18,6 ne 96 81,4 celkem ,0 18,6 ţáků si plánuje do budoucna zvolit takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě. 81,4 na tomto aspektu nesejde

17 Porovnání výsledků s hypotézami V návaznosti na cíle výzkumu jsem zformulovala 11 hypotéz. Na tomto místě je stručně shrnuji: 1. Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně NEPOTVRZENO - v naší zkoumané skupině se ukázalo, ţe dívky mají větší sklony k jeho naduţívání 2. Většina ţáků internet vyuţívá denně POTVRZENO - celkem 83 ze všech dotazovaných se denně napojí na internet 3. Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností NEPOTVRZENO - 60,5 respondentů se napojuje na internet v domácím prostředí; dle mého toto číslo nestačí k zobecnění obsaţenému v hypotéze 4. Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací POTVRZENO - 90,5 respondentů se na internetu vyţívá za účelem pobavení, 9,5 jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací 5. Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů POTVRZENO

18 - zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj koníček 6. Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy NEPOTVRZENO - 70,3 zkoumaných osob ve výzkumu uvedlo, ţe kvůli internetu školní přípravu nezanedbává 7. Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu POTVRZENO - více neţ polovina dotazovaných přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsala nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávala za vlastní tvorbu 8. Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu POTVRZENO - zhruba dvě třetiny zkoumaných osob si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě 9. Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním NEPOTVRZENO - ţáci dokázali ve svých odpovědích stejně dobře vystihnout jak výhody, tak také rizika internetu 10. Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě POTVRZENO - 41,5 osob přiznalo, ţe o své osobě uvedlo nepravdivé údaje 11. Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by na něm mohli denně pracovat NEPOTVRZENO - pouze minorita ţáků (18,6 ) plánuje do budoucna zvolit si takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě

19 Z celkových 11-ti se potvrdilo 6 hypotéz. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Hlavním smyslem této práce byl pokus o empirické zachycení podstatných charakteristik uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol intenzity a účelu vyuţívání, místa připojení, pojímání internetu za hobby, vlivu na školní povinnosti, dopadů na vztahy s okolím, povědomí ţáků o výhodách i nevýhodách této sítě atd. K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila 18tibodový dotazník sestavený pro účely této práce a zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky. Ověřovala jsem platnost celkem jedenácti hypotéz, z nichţ se 6 potvrdilo. Zjistila jsem, ţe dívky tráví na internetu jednorázově delší časový úsek v porovnání s chlapci, přičemţ většina ţáků internet vyuţívá denně. Jejich notná převaha nemá dojem, ţe by uţívání internetu narušilo jejich vztahy s rodinou nebo s přáteli. Dále jsem shledala, ţe internetové připojení není v dnešní době ještě automatickým prvkem všech českých domácností. Pro valnou většinu ţáků je internet zejména zprostředkovatelem zábavy a komunikace, pouze malá část ho vyuţívá k tomu, aby se dostala k potřebným informacím. Ukázalo se, ţe pro tři pětiny oslovených ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů. Značná část dětí přitom nemá pocit, ţe by kvůli plýtvání času na internetu zanedbávala

20 školní přípravu. Více neţ polovina dotazovaných si naopak zjednodušuje přípravu do školy opisováním či kopírováním statí z internetových zdrojů. Podle získaných údajů si nadpoloviční většina dětí nedokáţe představit svůj ţivot bez internetové sítě, menší část respondentů je dokonce internetem ovlivněna natolik, ţe do budoucna plánuje profesionální dráhu spojenou s jeho rozvojem. Dotazovaní jsou naštěstí schopni si vyváţeně uvědomovat jak výhody, tak také rizika internetu, a zcela očekávaně vyuţívají anonymity, kterou jim virtuální prostředí skýtá, k tomu, aby o sobě v diskusních fórech a chatech nevypovídali vţdy pravdivě. Zaráţejícím faktem je, ţe více neţ polovina ţáků ve škole nebyla pedagogy poučena o pravidlech k bezpečnému uţívání internetu. Velkou hrozbu pro školáky reprezentuje v souvislosti s odvrácenými stránkami internetu kyberšikana, která ovšem není alespoň prozatím aţ tak rozšířeným jevem, jak často z médií slýcháme, neboť dotázaní jedinci se s ní setkali pouze v ojedinělých případech. Závěrem této práce je moţno konstatovat, ţe jsem formou extenzívního empirického výzkumu provedla sondu ke zjištění způsobů uţívání internetu dospívajícími dětmi ve věku 14 aţ 15 let, pokusila se prověřit míru ovlivnění jejich chování a jednání, poukázala na moţné negativní dopady práce s internetem, a tím naplnila cíle, které jsem si při zahájení výzkumu vytyčila

21 PŘÍLOHA: DOTAZNÍK Milí ţáci a ţákyně, předkládám Vám tento dotazník, abych zjistila, jakými charakteristikami se vyznačuje uţívání internetu u ţáků základních škol. Dotazník je anonymní. Prosím Vás, abyste si kaţdou otázku důkladně promysleli a odpovídali podle vlastního přesvědčení. Dotazník je většinou sloţený z otázek s nabízenou odpovědí, zakrouţkujte tedy písmeno odpovídající Vaší volbě. V některých případech můţete zvolit i více odpovědí u jedné otázky. Další typ odpovědi na otázku je vlastní odpověď. Děkuji za spolupráci. Mgr. Bohdana Blaţková 1. Jsi: a/ dívka b/ chlapec 2. Kolik je Ti let a do které chodíš třídy? 3. Kolikrát týdně vyuţíváš internet?

22 a/ nevyuţívám ho b/ jedenkrát dvakrát c/ třikrát - čtyřikrát d/ denně 4. Pokud vyuţíváš internet denně, kolik hodin na něm průměrně strávíš? a/ do 1 hodiny b/ 1-2 hodiny c/ 2-3 hodiny d/ 3-4 hodiny e/ 4-5 hodin f/ více neţ 5 hodin 5. Pokud pouţíváš internet, děje se to: a/ ve škole b/ doma c/ jinde napiš kde: 6. Za jakým účelem vyuţíváš internet? a/ vyhledávání informací /referáty do školy, zprávy/ b/ zábava /konkrétně zakříţkuj/: hry stahování hudby, filmů stahování programů, softwaru prohlíţení videí, obrázků chat ICQ či jiné podobné komunikační programy práce na vlastním blogu nebo Facebooku

23 nakupování 7. Je internet jedním z Tvých koníčků? a/ ano b/ ne 8. Omezují se Tvoje odpočinkové aktivity pouze na uţívání internetu? a/ ano b/ ne 9. Zanedbáváš kvůli internetu přípravu do školy? a/ ano b/ ne 10. Opsal/a jsi někdy z internetu nějakou práci nebo její větší část, kterou jsi měl/a za úkol vypracovat samostatně? a/ ano b/ ne 11. Máš pocit, ţe se uţívání internetu negativně odrazilo na Tvých vztazích s jinými lidmi rodinou, kamarády apod.? a/ ano b/ ne 12. Umíš si představit ţivot bez internetu? a/ ano

24 b/ ne 13. Jak bys charakterizoval/a výhody internetu? 14. Jaké bys naopak uvedl/a jeho nevýhody či rizika? 15. Probírali s Vámi někdy učitelé ve škole pravidla k bezpečnému uţívání internetu? a/ ano b/ ne 16. Setkal/a jsi se někdy s kyberšikanou? a/ ano popiš stručně, co se stalo b/ ne 17. Lhal/a jsi někdy o sobě na chatu nebo v jiné internetové diskusi? a/ ano b/ ne 18. Ovlivnil Tě počítač, resp. internet natolik, ţe by sis chtěl/a zvolit v budoucnu takové povolání, abys s ním mohl/a denně pracovat? a/ ano

25 b/ ne

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL Obsah přednášky Přestavení projektu EU KIDS online II Užívání internetu dětmi a mladistvými

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Březnový netpanel omnibusový výzkum agentury Mediaresearch, který probíhá na internetovém panelu respondentů, se tentokrát dotazoval na využívání mobilních

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína KAMARÁDI V OLOMOUCI MPV4 Olomouc, 29.11.2012 Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína 1 A takto náš výzkum začal

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen Úvod Satelitní účet kultury ČR (dále také účet kultury ) byl, v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č.1452 z roku 2008, poprvé v ověřovacím provedení zpracován za referenční rok 2009 1.

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Výběr klíčových výsledků výzkumu 5. května 2016 O nadaci Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje

Více

Čtenářství na školách

Čtenářství na školách Čtenářství na školách Analýza dat z projektů Čtenář a Klíčové kompetence Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. tel. číslo: 607 727 370, e-mail: bkartous@scio.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU Projekt Čtenář (2009 2013)

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více