CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

2 Ú V O D Ve své práci se zabývám relativně novým jevem závislostí mladých lidí, ještě školou povinných, na internetu. Jeho kouzlu v dnešní době propadá stále více jedinců a jejich stav lze přirovnat do nedávna k nejznámější nedrogové závislosti patologickému hráčství. Dnešní děti vyrůstají v jiných společenských a kulturních podmínkách, jsou vystaveny jinému, daleko intenzívnějšímu působení prostředků masové výchovy, jako je rozhlas, televize a internet. Mají tedy jiné moţnosti kulturního rozvoje, vytvářejí se u nich nové formy reakcí na společnost a kulturu ve srovnání s dětmi minulých generací. Snaţila jsem se získat základní obraz toho, co je pro uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol typické. Vycházela jsem z předpokladu, ţe téměř všichni školáci berou tuto technickou vymoţenost jako běţnou součást jejich ţivota, podobně jako třeba televizi, rádio nebo mobilní telefon, vţdyť ve světě pokročilých technologií vyrůstají. Téměř nikdo z nich by zřejmě nedokázal docenit jeho výhody a přínos tak jako generace před nimi, která si za potřebnými informacemi musela pravidelně docházet do knihoven a archívů a hledat je popřípadě v novinách a odborných časopisech. Zajímalo mě například, nakolik jsou pravdivé povzdechy rodičů, ţe jejich děti tráví valnou většinu svého volného času u počítačů a místo společných aktivit s kamarády venku bývá celá skupina přátel denně v kontaktu skrze komunikační program ICQ. Je dnešní mládeţ opravdu přikovaná k osobním kompjútrům, ubíjí čas u zbytečných počítačových her a místo skutečného smíchu - 2 -

3 kreslí smajlíky? Mají tolik moţností a přesto tak omezené zájmy? Zvolené metody zpracování K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila metodu extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní jsem pouţila dotazník, který jsem pro účely této práce sestavila (viz příloha). Cíle výzkumu a hypotézy Uţ z názvu mé závěrečné práce vyplývá, ţe cíle výzkumu se budou týkat podrobného zmapování způsobu uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základní školy, potaţmo jeho vlivem na ţivotní styl této skupiny jedinců a na vývoj jejich vztahů ke světu i k lidem. Výzkum má bezpochyby své zvláštnosti - především jej vidím jako oblast, která si u nás teprve hledá svoje místo, jeţ by odpovídalo její závaţnosti. Z toho plyne, ţe výzkum uţívání internetu dětmi a mladistvými je spíše mapující, hledající neţ ověřující hypotézy. Aţ v průběhu výzkumu totiţ dochází ke krystalizaci toho, co je a není podstatné. Těţiště mé práce je jednak v kvalitativním, jednak v kvantitativním zpracování. Obtíţí při realizaci této práce se mi jevila především absence systematicky zpracované literatury v dané oblasti - k dispozici jsou vzácně články na internetu a v odborných psychologických a lifestylových časopisech, umoţňující alespoň základní orientaci, zahraniční studie jsou - 3 -

4 těţce dostupné. Pozornost se obecně věnuje spíše drogovým neţ virtuálním závislostem. Cíle výzkumu Na základě uvedených specifik výzkumu jsem zformulovala jeho cíle takto: 1. popsat chování spojené s uţíváním internetu u dětí ve věku let 2. prověřit míru vlivu internetu na děti 3. dílčím cílem je zjištění negativních dopadů naduţívání internetu na děti i na jejich nejbliţší sociální okolí Hypotézy Podle výzkumného problému a cílů této práce jsou hypotézy stanoveny takto: H1 Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně H2 Většina ţáků internet vyuţívá denně H3 Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností H4 - Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací H5 Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů H6 Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy - 4 -

5 H7 Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu H8 Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu H9 Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním H10 Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě H11 Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by s ním mohli denně pracovat Popis vzorku a provedení výzkumu Popis zkoumaných souborů Soubor tvořilo náhodně vybraných 118 ţáků z několika státních základních škol nacházejících se v okrese Uherské Hradiště. Do výzkumu bylo konkrétně zařazeno 65 ţáků osmých a 53 ţáků devátých ročníků, v zastoupení pohlaví 51 chlapců a 67 děvčat ve věku 14 a 15 let. Výzkum se uskutečnil v měsících květnu a červnu roku Ve většině případů jsem měla moţnost vyuţít osobních kontaktů s pedagogy, kteří mi administraci dotazníků ve třídách umoţnili. Všichni oslovení ţáci byli motivováni k podrobení výzkumu. Snímání dotazníků v jedné třídě trvalo přibliţně 15 minut. Pouţité metody - 5 -

6 K dosaţení výzkumného cíle byla zvolena, jak jsem jiţ uvedla, metoda extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní byly pouţity tyto dílčí metody: 1. Rozhovor s ţáky (motivace, explorace) 2. Dotazník vytvořený pro účely této studie, zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky, sloţený z osmnácti poloţek. Administrace i vyhodnocování byly poměrně jednoduché. Test nebyl časově limitován. Výsledky a jejich interpretace Tabulka 1. Četnost využívání internetu jak často vůbec 0 0,0 nevyužívá 1x 2x 6 5,1 týdně 3x 4x 14 11,9 týdně denně 98 83,0 celkem ,0 Jak vidíme v tabulce, ve zkoumané skupině se nenachází ţádný jedinec, který by internet v současné době nevyuţíval

7 Celých 83 respondentů naopak vyuţívá internet kaţdodenně. V následující tabulce lze srovnat rozdíly mezi skupinou hochů a děvčat. Tabulka 2. Denní využití internetu pohlaví z celého ve své vzorku skupině chlapci 40 33,9 děvčata 58 49,1 78,4 86,6 celkem 98 83,0 Celkem 78,4 ze všech dotazovaných chlapců a 86,6 dotazovaných ve skupině děvčat se denně napojí na internet. Jakou dobu stráví on-line, ukazuje následující přehled. Tabulka 3. Čas strávený denně na internetu doba max ,3 hodinu 1 2 hodiny 41 41,8 2 3 hodiny 21 21,4 3 4 hodiny 12 12,2 4 5 hodin 3 3,1 více než 5 hodin 8 8,2 celkem ,0-7 -

8 Nejčastěji, tj. ze 41,8 ţáci tráví denně na internetu 1 2 hodiny. Najdou se však i tací, kteří jsou kaţdý den připojeni více neţ 5 hodin (8,2 dětí). Tento fakt povaţuji za alarmující a domnívám se, ţe tato skupina respondentů je na internetu jiţ závislá. Tabulka 4. Čas strávený denně na internetu rozdíly podle pohlaví doba chlapci děvčata max ,6 5 9,1 hodinu , ,6 hodiny , ,6 hodiny ,3 5 9,1 hodiny 4 5 hodin 0 0,0 3 5,5 více než 5 3 7,0 5 9,1 hod. celkem , ,0 Při pohledu do tabulky vidíme, ţe více neţ 4 hodiny denně tráví u internetu 7 chlapců a 14,6 děvčat. Dívky tedy mají větší sklony k jeho naduţívání

9 Tabulka 5. Místo používání internetu místo připojení ve škole 30,8 doma 60,5 jinde 8,7 celkem 100,0 Tabulka č. 5 ukazuje, v jakém prostředí děti nejčastěji vyuţívají internet. Obvykle se tak děje v domácím prostředí, na druhém místě ve škole, děti také uváděly další moţnosti, mezi kterými se opakovaně objevovaly knihovna a informační centrum Tabulka 6. Účely vyuţití internetu hlavní smysl konkrétní činnosti vyhledávání informací referáty do školy, zprávy 9,5 zábava hry 8,9 stahování filmů, 13,4 hudby stahování programů, 6,6 softwaru prohlíţení videí, 12,8 obrázků 14,6 chat 5,3-9 -

10 ICQ a jiné 15,2 komunikační programy práce na vlastním 8,6 blogu či Facebooku nakupování 5,1 celkem 100,0 Co se týče moţností internetu, pouhých 9,5 ţáků jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací potřebných kupříkladu pro školní přípravu. 90,5 respondentů se na internetu vyţívá spíše za účelem pobavení, přičemţ největší preference byly zaznamenány v poloţkách zprostředkujících komunikaci s přáteli a známými (ICQ, e- mail). Rovněţ stránky umoţňující stahování filmů a hudby a prohlíţení videí a vtipných obrázků patří mezi hojně navštěvované. Tabulka 7. Internet jako záliba hobby ano 72 61,0 ne 46 39,0 celkem ,0 koníček. Zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj

11 Tabulka 8. Internet jako jediná relaxační aktivita jediné hobby ano 14 11,9 ne ,1 celkem ,0 Je jistě potěšující, ţe celých 88,1 dotazovaných má i jiné zájmy neţ trávení času u internetu. Zbylých 11,9 povaţuje internet za své jediné hobby. Tato skupina dle mého patří mezi rizikové z hlediska moţného rozvoje netomanie. Tabulka 9. Zanedbávání školní přípravy zanedbání ano 35 29,7 ne 83 70,3 celkem ,0 Převaha zkoumaných osob 70,3 - ve výzkumu uvedla, ţe kvůli internetu nezanedbává školní přípravu. 29,7 ţáků oproti tomu přípravu do školy odsouvá na druhou kolej a raději tráví čas na internetu

12 Tabulka 10. Opisování z internetu opisování ano 63 53,4 ne 55 46,6 celkem ,0 Zajímavé jsou výsledky v dalších sledovaných atributech. 53,4 ţáků přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsalo nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávali za vlastní dílo. Tabulka 11. Internet jako narušitel vztahů s okolím narušení ano 17 14,4 ne ,6 celkem ,0 Značná převaha ţáků nemá pocit, ţe by se uţívání internetu nějak záporně odrazilo na jejich vztazích s jinými lidmi, ať uţ s rodinnými příslušníky či s kamarády. 14,4 dětí si však tento negativní průvodní jev uvědomuje. Tabulka 12. Představa života bez internetu

13 život bez internetu ano 43 36,4 ne 75 63,6 celkem ,0 Z této tabulky vyplývá, ţe 63,6 zkoumaného souboru si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě. Překvapivě více neţ třetina respondentů by se bez této technické vymoţenosti obešla. Tabulka 13. Výhody internetu přednosti internetu rychlý přístup 30,8 k informacím komunikační 19,7 prostředek zábava 9,9 obšírnost 9,4 aktualizované zprávy 8,7 kontakt s přáteli 6,4 sdílení dat, informací 5,3 spojení se světem 5,2 možnost seznámení 4,6 celkem 100,0-13 -

14 Mezi hlavní klady internetu ţáci řadili zcela očekávaně dva argumenty, a to rychlý zdroj informací (30,8 ) a nástroj ke komunikaci (19,7 ). Tabulka 14. Rizika spojená s užíváním internetu nebezpečí a negativa internetu zavirování PC 24,3 rozvoj závislosti 24,2 nebezpečí na druhé straně 16,2 komunikačního kanálu (pedofilové) možnost zneužití osobních 13,7 údajů ztráta času 7,2 stránky se závadným 6,4 obsahem (brutalita, pornografie) dezinformace 4,8 kyberšikana 3,2 celkem 100,0 Rizika či nevýhody internetové sítě vidí ţáci především v moţnosti zavirování osobního počítače (24,3 ) a uvědomují si i potenciální nebezpečí rozvoje závislosti na internetu (24,2 )

15 Tabulka 15. Obeznámenost s pravidly bezpečného užívání internetu informovanost ano 50 42,4 ne 68 57,6 celkem ,0 Realita je taková, ţe více neţ polovina respondentů celých 57,6 - ve škole nebyla nikdy obeznámena s pravidly k bezpečnému uţívání internetu. Tabulka 16. Zkušenost s kyberšikanou vlastní zkušenost ano 11 9,3 ne ,7 celkem ,0 Většina dotázaných ţáků (90,7 ) nezaţila na vlastní kůţi kyberšikanu, coţ je jistě pozitivní nález. Zbytek dětí (9,3 ) kyberšikanu připustil, málokdo z nich však uvedl, co se mu konkrétně přihodilo

16 Tabulka 17. Nepravdivé tvrzení o sobě samém klamná výpověď ano 49 41,5 ne 69 58,5 celkem ,0 Na otázku, zda o sobě ţáci někdy na chatu nebo v jiných diskusních fórech lhali, odpovědělo 41,5 osob kladně. Tabulka 18. Internet jako motivační činitel v ohledu výběru kariérní dráhy povolání spojené s internetem ano 22 18,6 ne 96 81,4 celkem ,0 18,6 ţáků si plánuje do budoucna zvolit takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě. 81,4 na tomto aspektu nesejde

17 Porovnání výsledků s hypotézami V návaznosti na cíle výzkumu jsem zformulovala 11 hypotéz. Na tomto místě je stručně shrnuji: 1. Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně NEPOTVRZENO - v naší zkoumané skupině se ukázalo, ţe dívky mají větší sklony k jeho naduţívání 2. Většina ţáků internet vyuţívá denně POTVRZENO - celkem 83 ze všech dotazovaných se denně napojí na internet 3. Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností NEPOTVRZENO - 60,5 respondentů se napojuje na internet v domácím prostředí; dle mého toto číslo nestačí k zobecnění obsaţenému v hypotéze 4. Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací POTVRZENO - 90,5 respondentů se na internetu vyţívá za účelem pobavení, 9,5 jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací 5. Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů POTVRZENO

18 - zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj koníček 6. Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy NEPOTVRZENO - 70,3 zkoumaných osob ve výzkumu uvedlo, ţe kvůli internetu školní přípravu nezanedbává 7. Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu POTVRZENO - více neţ polovina dotazovaných přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsala nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávala za vlastní tvorbu 8. Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu POTVRZENO - zhruba dvě třetiny zkoumaných osob si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě 9. Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním NEPOTVRZENO - ţáci dokázali ve svých odpovědích stejně dobře vystihnout jak výhody, tak také rizika internetu 10. Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě POTVRZENO - 41,5 osob přiznalo, ţe o své osobě uvedlo nepravdivé údaje 11. Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by na něm mohli denně pracovat NEPOTVRZENO - pouze minorita ţáků (18,6 ) plánuje do budoucna zvolit si takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě

19 Z celkových 11-ti se potvrdilo 6 hypotéz. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Hlavním smyslem této práce byl pokus o empirické zachycení podstatných charakteristik uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol intenzity a účelu vyuţívání, místa připojení, pojímání internetu za hobby, vlivu na školní povinnosti, dopadů na vztahy s okolím, povědomí ţáků o výhodách i nevýhodách této sítě atd. K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila 18tibodový dotazník sestavený pro účely této práce a zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky. Ověřovala jsem platnost celkem jedenácti hypotéz, z nichţ se 6 potvrdilo. Zjistila jsem, ţe dívky tráví na internetu jednorázově delší časový úsek v porovnání s chlapci, přičemţ většina ţáků internet vyuţívá denně. Jejich notná převaha nemá dojem, ţe by uţívání internetu narušilo jejich vztahy s rodinou nebo s přáteli. Dále jsem shledala, ţe internetové připojení není v dnešní době ještě automatickým prvkem všech českých domácností. Pro valnou většinu ţáků je internet zejména zprostředkovatelem zábavy a komunikace, pouze malá část ho vyuţívá k tomu, aby se dostala k potřebným informacím. Ukázalo se, ţe pro tři pětiny oslovených ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů. Značná část dětí přitom nemá pocit, ţe by kvůli plýtvání času na internetu zanedbávala

20 školní přípravu. Více neţ polovina dotazovaných si naopak zjednodušuje přípravu do školy opisováním či kopírováním statí z internetových zdrojů. Podle získaných údajů si nadpoloviční většina dětí nedokáţe představit svůj ţivot bez internetové sítě, menší část respondentů je dokonce internetem ovlivněna natolik, ţe do budoucna plánuje profesionální dráhu spojenou s jeho rozvojem. Dotazovaní jsou naštěstí schopni si vyváţeně uvědomovat jak výhody, tak také rizika internetu, a zcela očekávaně vyuţívají anonymity, kterou jim virtuální prostředí skýtá, k tomu, aby o sobě v diskusních fórech a chatech nevypovídali vţdy pravdivě. Zaráţejícím faktem je, ţe více neţ polovina ţáků ve škole nebyla pedagogy poučena o pravidlech k bezpečnému uţívání internetu. Velkou hrozbu pro školáky reprezentuje v souvislosti s odvrácenými stránkami internetu kyberšikana, která ovšem není alespoň prozatím aţ tak rozšířeným jevem, jak často z médií slýcháme, neboť dotázaní jedinci se s ní setkali pouze v ojedinělých případech. Závěrem této práce je moţno konstatovat, ţe jsem formou extenzívního empirického výzkumu provedla sondu ke zjištění způsobů uţívání internetu dospívajícími dětmi ve věku 14 aţ 15 let, pokusila se prověřit míru ovlivnění jejich chování a jednání, poukázala na moţné negativní dopady práce s internetem, a tím naplnila cíle, které jsem si při zahájení výzkumu vytyčila

21 PŘÍLOHA: DOTAZNÍK Milí ţáci a ţákyně, předkládám Vám tento dotazník, abych zjistila, jakými charakteristikami se vyznačuje uţívání internetu u ţáků základních škol. Dotazník je anonymní. Prosím Vás, abyste si kaţdou otázku důkladně promysleli a odpovídali podle vlastního přesvědčení. Dotazník je většinou sloţený z otázek s nabízenou odpovědí, zakrouţkujte tedy písmeno odpovídající Vaší volbě. V některých případech můţete zvolit i více odpovědí u jedné otázky. Další typ odpovědi na otázku je vlastní odpověď. Děkuji za spolupráci. Mgr. Bohdana Blaţková 1. Jsi: a/ dívka b/ chlapec 2. Kolik je Ti let a do které chodíš třídy? 3. Kolikrát týdně vyuţíváš internet?

22 a/ nevyuţívám ho b/ jedenkrát dvakrát c/ třikrát - čtyřikrát d/ denně 4. Pokud vyuţíváš internet denně, kolik hodin na něm průměrně strávíš? a/ do 1 hodiny b/ 1-2 hodiny c/ 2-3 hodiny d/ 3-4 hodiny e/ 4-5 hodin f/ více neţ 5 hodin 5. Pokud pouţíváš internet, děje se to: a/ ve škole b/ doma c/ jinde napiš kde: 6. Za jakým účelem vyuţíváš internet? a/ vyhledávání informací /referáty do školy, zprávy/ b/ zábava /konkrétně zakříţkuj/: hry stahování hudby, filmů stahování programů, softwaru prohlíţení videí, obrázků chat ICQ či jiné podobné komunikační programy práce na vlastním blogu nebo Facebooku

23 nakupování 7. Je internet jedním z Tvých koníčků? a/ ano b/ ne 8. Omezují se Tvoje odpočinkové aktivity pouze na uţívání internetu? a/ ano b/ ne 9. Zanedbáváš kvůli internetu přípravu do školy? a/ ano b/ ne 10. Opsal/a jsi někdy z internetu nějakou práci nebo její větší část, kterou jsi měl/a za úkol vypracovat samostatně? a/ ano b/ ne 11. Máš pocit, ţe se uţívání internetu negativně odrazilo na Tvých vztazích s jinými lidmi rodinou, kamarády apod.? a/ ano b/ ne 12. Umíš si představit ţivot bez internetu? a/ ano

24 b/ ne 13. Jak bys charakterizoval/a výhody internetu? 14. Jaké bys naopak uvedl/a jeho nevýhody či rizika? 15. Probírali s Vámi někdy učitelé ve škole pravidla k bezpečnému uţívání internetu? a/ ano b/ ne 16. Setkal/a jsi se někdy s kyberšikanou? a/ ano popiš stručně, co se stalo b/ ne 17. Lhal/a jsi někdy o sobě na chatu nebo v jiné internetové diskusi? a/ ano b/ ne 18. Ovlivnil Tě počítač, resp. internet natolik, ţe by sis chtěl/a zvolit v budoucnu takové povolání, abys s ním mohl/a denně pracovat? a/ ano

25 b/ ne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1/2010

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění Ing. Jaromír Fic Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Podoby otcovství v ČR sociologický výzkum

Podoby otcovství v ČR sociologický výzkum Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a Podoby otcovství v ČR sociologický výzkum 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ROZSAHU VÝZKUMNÉHO

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Pedagogika

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Pedagogika Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Věra Zemánková Volnočasové aktivity dětí v krouţku mladých hasičů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská diplomová práce obor psychologie POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání činností coworkingových center v České republice Tereza Gazdíková Bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR

Stav mediální gramotnosti v ČR Stav mediální gramotnosti v ČR FÁZE II Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva do 15 let listopad 2011 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Stav mediální gramotnosti v ČR

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov

Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov Miroslav Charvát Katedra psychologie Filozofické Fakulty Univerzity Palackého, Olomouc Program ambulance Kontaktního

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ

POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ Kateřina Šrahůlková Abstrakt: Příspěvek se zabývá vztahem dětí k počítači a aktivitám na něm realizovaným, především k hraní počítačových her, včetně her na internetu, a surfovaní

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Rakovského 3138, Praha 12 Modřany, telefon 241 770 232 office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH

Více