CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKY UŽÍVÁNÍ INTERNETU ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (výňatek ze závěrečné práce) Mgr. Bohdana B l a ž k o v á

2 Ú V O D Ve své práci se zabývám relativně novým jevem závislostí mladých lidí, ještě školou povinných, na internetu. Jeho kouzlu v dnešní době propadá stále více jedinců a jejich stav lze přirovnat do nedávna k nejznámější nedrogové závislosti patologickému hráčství. Dnešní děti vyrůstají v jiných společenských a kulturních podmínkách, jsou vystaveny jinému, daleko intenzívnějšímu působení prostředků masové výchovy, jako je rozhlas, televize a internet. Mají tedy jiné moţnosti kulturního rozvoje, vytvářejí se u nich nové formy reakcí na společnost a kulturu ve srovnání s dětmi minulých generací. Snaţila jsem se získat základní obraz toho, co je pro uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol typické. Vycházela jsem z předpokladu, ţe téměř všichni školáci berou tuto technickou vymoţenost jako běţnou součást jejich ţivota, podobně jako třeba televizi, rádio nebo mobilní telefon, vţdyť ve světě pokročilých technologií vyrůstají. Téměř nikdo z nich by zřejmě nedokázal docenit jeho výhody a přínos tak jako generace před nimi, která si za potřebnými informacemi musela pravidelně docházet do knihoven a archívů a hledat je popřípadě v novinách a odborných časopisech. Zajímalo mě například, nakolik jsou pravdivé povzdechy rodičů, ţe jejich děti tráví valnou většinu svého volného času u počítačů a místo společných aktivit s kamarády venku bývá celá skupina přátel denně v kontaktu skrze komunikační program ICQ. Je dnešní mládeţ opravdu přikovaná k osobním kompjútrům, ubíjí čas u zbytečných počítačových her a místo skutečného smíchu - 2 -

3 kreslí smajlíky? Mají tolik moţností a přesto tak omezené zájmy? Zvolené metody zpracování K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila metodu extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní jsem pouţila dotazník, který jsem pro účely této práce sestavila (viz příloha). Cíle výzkumu a hypotézy Uţ z názvu mé závěrečné práce vyplývá, ţe cíle výzkumu se budou týkat podrobného zmapování způsobu uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základní školy, potaţmo jeho vlivem na ţivotní styl této skupiny jedinců a na vývoj jejich vztahů ke světu i k lidem. Výzkum má bezpochyby své zvláštnosti - především jej vidím jako oblast, která si u nás teprve hledá svoje místo, jeţ by odpovídalo její závaţnosti. Z toho plyne, ţe výzkum uţívání internetu dětmi a mladistvými je spíše mapující, hledající neţ ověřující hypotézy. Aţ v průběhu výzkumu totiţ dochází ke krystalizaci toho, co je a není podstatné. Těţiště mé práce je jednak v kvalitativním, jednak v kvantitativním zpracování. Obtíţí při realizaci této práce se mi jevila především absence systematicky zpracované literatury v dané oblasti - k dispozici jsou vzácně články na internetu a v odborných psychologických a lifestylových časopisech, umoţňující alespoň základní orientaci, zahraniční studie jsou - 3 -

4 těţce dostupné. Pozornost se obecně věnuje spíše drogovým neţ virtuálním závislostem. Cíle výzkumu Na základě uvedených specifik výzkumu jsem zformulovala jeho cíle takto: 1. popsat chování spojené s uţíváním internetu u dětí ve věku let 2. prověřit míru vlivu internetu na děti 3. dílčím cílem je zjištění negativních dopadů naduţívání internetu na děti i na jejich nejbliţší sociální okolí Hypotézy Podle výzkumného problému a cílů této práce jsou hypotézy stanoveny takto: H1 Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně H2 Většina ţáků internet vyuţívá denně H3 Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností H4 - Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací H5 Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů H6 Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy - 4 -

5 H7 Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu H8 Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu H9 Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním H10 Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě H11 Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by s ním mohli denně pracovat Popis vzorku a provedení výzkumu Popis zkoumaných souborů Soubor tvořilo náhodně vybraných 118 ţáků z několika státních základních škol nacházejících se v okrese Uherské Hradiště. Do výzkumu bylo konkrétně zařazeno 65 ţáků osmých a 53 ţáků devátých ročníků, v zastoupení pohlaví 51 chlapců a 67 děvčat ve věku 14 a 15 let. Výzkum se uskutečnil v měsících květnu a červnu roku Ve většině případů jsem měla moţnost vyuţít osobních kontaktů s pedagogy, kteří mi administraci dotazníků ve třídách umoţnili. Všichni oslovení ţáci byli motivováni k podrobení výzkumu. Snímání dotazníků v jedné třídě trvalo přibliţně 15 minut. Pouţité metody - 5 -

6 K dosaţení výzkumného cíle byla zvolena, jak jsem jiţ uvedla, metoda extenzívního terénního výzkumu. V rámci ní byly pouţity tyto dílčí metody: 1. Rozhovor s ţáky (motivace, explorace) 2. Dotazník vytvořený pro účely této studie, zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky, sloţený z osmnácti poloţek. Administrace i vyhodnocování byly poměrně jednoduché. Test nebyl časově limitován. Výsledky a jejich interpretace Tabulka 1. Četnost využívání internetu jak často vůbec 0 0,0 nevyužívá 1x 2x 6 5,1 týdně 3x 4x 14 11,9 týdně denně 98 83,0 celkem ,0 Jak vidíme v tabulce, ve zkoumané skupině se nenachází ţádný jedinec, který by internet v současné době nevyuţíval

7 Celých 83 respondentů naopak vyuţívá internet kaţdodenně. V následující tabulce lze srovnat rozdíly mezi skupinou hochů a děvčat. Tabulka 2. Denní využití internetu pohlaví z celého ve své vzorku skupině chlapci 40 33,9 děvčata 58 49,1 78,4 86,6 celkem 98 83,0 Celkem 78,4 ze všech dotazovaných chlapců a 86,6 dotazovaných ve skupině děvčat se denně napojí na internet. Jakou dobu stráví on-line, ukazuje následující přehled. Tabulka 3. Čas strávený denně na internetu doba max ,3 hodinu 1 2 hodiny 41 41,8 2 3 hodiny 21 21,4 3 4 hodiny 12 12,2 4 5 hodin 3 3,1 více než 5 hodin 8 8,2 celkem ,0-7 -

8 Nejčastěji, tj. ze 41,8 ţáci tráví denně na internetu 1 2 hodiny. Najdou se však i tací, kteří jsou kaţdý den připojeni více neţ 5 hodin (8,2 dětí). Tento fakt povaţuji za alarmující a domnívám se, ţe tato skupina respondentů je na internetu jiţ závislá. Tabulka 4. Čas strávený denně na internetu rozdíly podle pohlaví doba chlapci děvčata max ,6 5 9,1 hodinu , ,6 hodiny , ,6 hodiny ,3 5 9,1 hodiny 4 5 hodin 0 0,0 3 5,5 více než 5 3 7,0 5 9,1 hod. celkem , ,0 Při pohledu do tabulky vidíme, ţe více neţ 4 hodiny denně tráví u internetu 7 chlapců a 14,6 děvčat. Dívky tedy mají větší sklony k jeho naduţívání

9 Tabulka 5. Místo používání internetu místo připojení ve škole 30,8 doma 60,5 jinde 8,7 celkem 100,0 Tabulka č. 5 ukazuje, v jakém prostředí děti nejčastěji vyuţívají internet. Obvykle se tak děje v domácím prostředí, na druhém místě ve škole, děti také uváděly další moţnosti, mezi kterými se opakovaně objevovaly knihovna a informační centrum Tabulka 6. Účely vyuţití internetu hlavní smysl konkrétní činnosti vyhledávání informací referáty do školy, zprávy 9,5 zábava hry 8,9 stahování filmů, 13,4 hudby stahování programů, 6,6 softwaru prohlíţení videí, 12,8 obrázků 14,6 chat 5,3-9 -

10 ICQ a jiné 15,2 komunikační programy práce na vlastním 8,6 blogu či Facebooku nakupování 5,1 celkem 100,0 Co se týče moţností internetu, pouhých 9,5 ţáků jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací potřebných kupříkladu pro školní přípravu. 90,5 respondentů se na internetu vyţívá spíše za účelem pobavení, přičemţ největší preference byly zaznamenány v poloţkách zprostředkujících komunikaci s přáteli a známými (ICQ, e- mail). Rovněţ stránky umoţňující stahování filmů a hudby a prohlíţení videí a vtipných obrázků patří mezi hojně navštěvované. Tabulka 7. Internet jako záliba hobby ano 72 61,0 ne 46 39,0 celkem ,0 koníček. Zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj

11 Tabulka 8. Internet jako jediná relaxační aktivita jediné hobby ano 14 11,9 ne ,1 celkem ,0 Je jistě potěšující, ţe celých 88,1 dotazovaných má i jiné zájmy neţ trávení času u internetu. Zbylých 11,9 povaţuje internet za své jediné hobby. Tato skupina dle mého patří mezi rizikové z hlediska moţného rozvoje netomanie. Tabulka 9. Zanedbávání školní přípravy zanedbání ano 35 29,7 ne 83 70,3 celkem ,0 Převaha zkoumaných osob 70,3 - ve výzkumu uvedla, ţe kvůli internetu nezanedbává školní přípravu. 29,7 ţáků oproti tomu přípravu do školy odsouvá na druhou kolej a raději tráví čas na internetu

12 Tabulka 10. Opisování z internetu opisování ano 63 53,4 ne 55 46,6 celkem ,0 Zajímavé jsou výsledky v dalších sledovaných atributech. 53,4 ţáků přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsalo nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávali za vlastní dílo. Tabulka 11. Internet jako narušitel vztahů s okolím narušení ano 17 14,4 ne ,6 celkem ,0 Značná převaha ţáků nemá pocit, ţe by se uţívání internetu nějak záporně odrazilo na jejich vztazích s jinými lidmi, ať uţ s rodinnými příslušníky či s kamarády. 14,4 dětí si však tento negativní průvodní jev uvědomuje. Tabulka 12. Představa života bez internetu

13 život bez internetu ano 43 36,4 ne 75 63,6 celkem ,0 Z této tabulky vyplývá, ţe 63,6 zkoumaného souboru si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě. Překvapivě více neţ třetina respondentů by se bez této technické vymoţenosti obešla. Tabulka 13. Výhody internetu přednosti internetu rychlý přístup 30,8 k informacím komunikační 19,7 prostředek zábava 9,9 obšírnost 9,4 aktualizované zprávy 8,7 kontakt s přáteli 6,4 sdílení dat, informací 5,3 spojení se světem 5,2 možnost seznámení 4,6 celkem 100,0-13 -

14 Mezi hlavní klady internetu ţáci řadili zcela očekávaně dva argumenty, a to rychlý zdroj informací (30,8 ) a nástroj ke komunikaci (19,7 ). Tabulka 14. Rizika spojená s užíváním internetu nebezpečí a negativa internetu zavirování PC 24,3 rozvoj závislosti 24,2 nebezpečí na druhé straně 16,2 komunikačního kanálu (pedofilové) možnost zneužití osobních 13,7 údajů ztráta času 7,2 stránky se závadným 6,4 obsahem (brutalita, pornografie) dezinformace 4,8 kyberšikana 3,2 celkem 100,0 Rizika či nevýhody internetové sítě vidí ţáci především v moţnosti zavirování osobního počítače (24,3 ) a uvědomují si i potenciální nebezpečí rozvoje závislosti na internetu (24,2 )

15 Tabulka 15. Obeznámenost s pravidly bezpečného užívání internetu informovanost ano 50 42,4 ne 68 57,6 celkem ,0 Realita je taková, ţe více neţ polovina respondentů celých 57,6 - ve škole nebyla nikdy obeznámena s pravidly k bezpečnému uţívání internetu. Tabulka 16. Zkušenost s kyberšikanou vlastní zkušenost ano 11 9,3 ne ,7 celkem ,0 Většina dotázaných ţáků (90,7 ) nezaţila na vlastní kůţi kyberšikanu, coţ je jistě pozitivní nález. Zbytek dětí (9,3 ) kyberšikanu připustil, málokdo z nich však uvedl, co se mu konkrétně přihodilo

16 Tabulka 17. Nepravdivé tvrzení o sobě samém klamná výpověď ano 49 41,5 ne 69 58,5 celkem ,0 Na otázku, zda o sobě ţáci někdy na chatu nebo v jiných diskusních fórech lhali, odpovědělo 41,5 osob kladně. Tabulka 18. Internet jako motivační činitel v ohledu výběru kariérní dráhy povolání spojené s internetem ano 22 18,6 ne 96 81,4 celkem ,0 18,6 ţáků si plánuje do budoucna zvolit takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě. 81,4 na tomto aspektu nesejde

17 Porovnání výsledků s hypotézami V návaznosti na cíle výzkumu jsem zformulovala 11 hypotéz. Na tomto místě je stručně shrnuji: 1. Dívky i chlapci internet vyuţívají přibliţně stejně intenzivně NEPOTVRZENO - v naší zkoumané skupině se ukázalo, ţe dívky mají větší sklony k jeho naduţívání 2. Většina ţáků internet vyuţívá denně POTVRZENO - celkem 83 ze všech dotazovaných se denně napojí na internet 3. Internet je v dnešní době jiţ běţnou součástí českých domácností NEPOTVRZENO - 60,5 respondentů se napojuje na internet v domácím prostředí; dle mého toto číslo nestačí k zobecnění obsaţenému v hypotéze 4. Širší skupina ţáků vyuţívá internet za účelem zábavy, nikoli z důvodu vyhledávání či získání nových informací POTVRZENO - 90,5 respondentů se na internetu vyţívá za účelem pobavení, 9,5 jej vyuţívá v souvislosti s vyhledáváním seriózních informací 5. Pro většinu ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů POTVRZENO

18 - zhruba tři pětiny respondentů povaţují internet za svůj koníček 6. Značná část ţáků zanedbává kvůli času strávenému na internetu přípravu do školy NEPOTVRZENO - 70,3 zkoumaných osob ve výzkumu uvedlo, ţe kvůli internetu školní přípravu nezanedbává 7. Ţáci si zjednodušují školní přípravu formou opisování z internetu POTVRZENO - více neţ polovina dotazovaných přiznává, ţe z internetového zdroje někdy opsala nějakou práci či její větší část, kterou pak vydávala za vlastní tvorbu 8. Většina ţáků si dnes jiţ nedokáţe představit jejich ţivot bez existence internetu POTVRZENO - zhruba dvě třetiny zkoumaných osob si nedokáţe představit ţivot bez internetové sítě 9. Více ţáků vidí spíše přednosti internetu, resp. méně si uvědomují rizika spojená s jeho vyuţíváním NEPOTVRZENO - ţáci dokázali ve svých odpovědích stejně dobře vystihnout jak výhody, tak také rizika internetu 10. Ţáky svádí virtuální prostředí internetu k tomu, aby o sobě v diskusích nevypovídali vţdy pravdivě POTVRZENO - 41,5 osob přiznalo, ţe o své osobě uvedlo nepravdivé údaje 11. Práce na počítači ovlivňuje ţáky natolik, ţe by v budoucnu volili takové povolání, při kterém by na něm mohli denně pracovat NEPOTVRZENO - pouze minorita ţáků (18,6 ) plánuje do budoucna zvolit si takové povolání, které je spojeno s odbornými činnostmi v rámci internetové sítě

19 Z celkových 11-ti se potvrdilo 6 hypotéz. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Hlavním smyslem této práce byl pokus o empirické zachycení podstatných charakteristik uţívání internetu ţáky osmých a devátých ročníků základních škol intenzity a účelu vyuţívání, místa připojení, pojímání internetu za hobby, vlivu na školní povinnosti, dopadů na vztahy s okolím, povědomí ţáků o výhodách i nevýhodách této sítě atd. K dosaţení výzkumných cílů jsem zvolila 18tibodový dotazník sestavený pro účely této práce a zachycující základní znaky uţívání internetu ţáky. Ověřovala jsem platnost celkem jedenácti hypotéz, z nichţ se 6 potvrdilo. Zjistila jsem, ţe dívky tráví na internetu jednorázově delší časový úsek v porovnání s chlapci, přičemţ většina ţáků internet vyuţívá denně. Jejich notná převaha nemá dojem, ţe by uţívání internetu narušilo jejich vztahy s rodinou nebo s přáteli. Dále jsem shledala, ţe internetové připojení není v dnešní době ještě automatickým prvkem všech českých domácností. Pro valnou většinu ţáků je internet zejména zprostředkovatelem zábavy a komunikace, pouze malá část ho vyuţívá k tomu, aby se dostala k potřebným informacím. Ukázalo se, ţe pro tři pětiny oslovených ţáků internet představuje jeden z okruhů jejich zájmů. Značná část dětí přitom nemá pocit, ţe by kvůli plýtvání času na internetu zanedbávala

20 školní přípravu. Více neţ polovina dotazovaných si naopak zjednodušuje přípravu do školy opisováním či kopírováním statí z internetových zdrojů. Podle získaných údajů si nadpoloviční většina dětí nedokáţe představit svůj ţivot bez internetové sítě, menší část respondentů je dokonce internetem ovlivněna natolik, ţe do budoucna plánuje profesionální dráhu spojenou s jeho rozvojem. Dotazovaní jsou naštěstí schopni si vyváţeně uvědomovat jak výhody, tak také rizika internetu, a zcela očekávaně vyuţívají anonymity, kterou jim virtuální prostředí skýtá, k tomu, aby o sobě v diskusních fórech a chatech nevypovídali vţdy pravdivě. Zaráţejícím faktem je, ţe více neţ polovina ţáků ve škole nebyla pedagogy poučena o pravidlech k bezpečnému uţívání internetu. Velkou hrozbu pro školáky reprezentuje v souvislosti s odvrácenými stránkami internetu kyberšikana, která ovšem není alespoň prozatím aţ tak rozšířeným jevem, jak často z médií slýcháme, neboť dotázaní jedinci se s ní setkali pouze v ojedinělých případech. Závěrem této práce je moţno konstatovat, ţe jsem formou extenzívního empirického výzkumu provedla sondu ke zjištění způsobů uţívání internetu dospívajícími dětmi ve věku 14 aţ 15 let, pokusila se prověřit míru ovlivnění jejich chování a jednání, poukázala na moţné negativní dopady práce s internetem, a tím naplnila cíle, které jsem si při zahájení výzkumu vytyčila

21 PŘÍLOHA: DOTAZNÍK Milí ţáci a ţákyně, předkládám Vám tento dotazník, abych zjistila, jakými charakteristikami se vyznačuje uţívání internetu u ţáků základních škol. Dotazník je anonymní. Prosím Vás, abyste si kaţdou otázku důkladně promysleli a odpovídali podle vlastního přesvědčení. Dotazník je většinou sloţený z otázek s nabízenou odpovědí, zakrouţkujte tedy písmeno odpovídající Vaší volbě. V některých případech můţete zvolit i více odpovědí u jedné otázky. Další typ odpovědi na otázku je vlastní odpověď. Děkuji za spolupráci. Mgr. Bohdana Blaţková 1. Jsi: a/ dívka b/ chlapec 2. Kolik je Ti let a do které chodíš třídy? 3. Kolikrát týdně vyuţíváš internet?

22 a/ nevyuţívám ho b/ jedenkrát dvakrát c/ třikrát - čtyřikrát d/ denně 4. Pokud vyuţíváš internet denně, kolik hodin na něm průměrně strávíš? a/ do 1 hodiny b/ 1-2 hodiny c/ 2-3 hodiny d/ 3-4 hodiny e/ 4-5 hodin f/ více neţ 5 hodin 5. Pokud pouţíváš internet, děje se to: a/ ve škole b/ doma c/ jinde napiš kde: 6. Za jakým účelem vyuţíváš internet? a/ vyhledávání informací /referáty do školy, zprávy/ b/ zábava /konkrétně zakříţkuj/: hry stahování hudby, filmů stahování programů, softwaru prohlíţení videí, obrázků chat ICQ či jiné podobné komunikační programy práce na vlastním blogu nebo Facebooku

23 nakupování 7. Je internet jedním z Tvých koníčků? a/ ano b/ ne 8. Omezují se Tvoje odpočinkové aktivity pouze na uţívání internetu? a/ ano b/ ne 9. Zanedbáváš kvůli internetu přípravu do školy? a/ ano b/ ne 10. Opsal/a jsi někdy z internetu nějakou práci nebo její větší část, kterou jsi měl/a za úkol vypracovat samostatně? a/ ano b/ ne 11. Máš pocit, ţe se uţívání internetu negativně odrazilo na Tvých vztazích s jinými lidmi rodinou, kamarády apod.? a/ ano b/ ne 12. Umíš si představit ţivot bez internetu? a/ ano

24 b/ ne 13. Jak bys charakterizoval/a výhody internetu? 14. Jaké bys naopak uvedl/a jeho nevýhody či rizika? 15. Probírali s Vámi někdy učitelé ve škole pravidla k bezpečnému uţívání internetu? a/ ano b/ ne 16. Setkal/a jsi se někdy s kyberšikanou? a/ ano popiš stručně, co se stalo b/ ne 17. Lhal/a jsi někdy o sobě na chatu nebo v jiné internetové diskusi? a/ ano b/ ne 18. Ovlivnil Tě počítač, resp. internet natolik, ţe by sis chtěl/a zvolit v budoucnu takové povolání, abys s ním mohl/a denně pracovat? a/ ano

25 b/ ne

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL Obsah přednášky Přestavení projektu EU KIDS online II Užívání internetu dětmi a mladistvými

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů, 190 1 Praha 9, tel.: 5 01 111, fax: 5 01 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika Děti na internetu: očima rodičů Přístup dětí k internetu v domácnosti O: Má/mají Vaše dítě/děti doma přístup k internetu? Lze vybrat více odpovědí. Ano - máme doma

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1/2010

Více

ČESKÉ FIRMY A ON-LINE

ČESKÉ FIRMY A ON-LINE ČESKÉ FIRMY A ON-LINE KOMUNIKACE STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER leden 2009 Studie: České firmy a on-line komunikace,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Fiktivní průzkumné šetření

Fiktivní průzkumné šetření Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Fiktivní průzkumné šetření Výzkumné metody a zpracování dat 2010 Jana Nováková Obsah 1. Úvod. str. XY 2. Průzkumné cíle a stanovení

Více

Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje?

Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje? Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje? Michal Matula, Centrum U Větrníku, Jihlava VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraje, hotel Vltava, 6.listopadu 2014 Struktura prezentace úvod filozofická

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vliv reklamy na životní styldětí

Vliv reklamy na životní styldětí Vliv reklamy na životní styldětí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 18. 06. 2013 Mgr. František Kotrba, doc. MUDr. Kvetoslava

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela,

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Štukavcová Anežka Studentský život Porovnání studentského

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více