MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková Realizátor: ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, ředitelka školy Mgr. Ludmila Čechová Termín realizace programu: školní rok Materiál připomínkovali: vedení školy, třídní učitelé, ostatní pedagogové školy 1. Úvod Minimální plán primární prevence ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá obsahuje zásady prevence, které zpracovali třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy, aktuální rizika zjištěná monitorováním situace ve škole, specifické a nespecifické činnosti zaměřené na tato rizika, upozornění na krizový plán, klady a zápory, které ukázal předchozí školní rok a z toho plynoucí závěr. Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné materiály: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních. Metodický pokyn Ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/

2 2. Cíle programu Prevence rizikového chování u dětí v působnosti naší školy je zaměřena na: A. Předcházení rizikovým jevům v chování žáků: - drogové závislosti, alkoholismus a kouření, a onemocnění HIV/ AIDS a další infekční onemocnění související s užíváním návykových látek - virtuální drogy (počítače, televize, video, internet) - šikanování a ubližování, kyberšikana - vandalismus a další formy násilného chování - záškoláctví - krádeže osobních věcí - rasismus, xenofobie - kriminalita a delikvence - závislost na politickém a náboženském extremismu - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) B. Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování mravní výchovy mládeže (včetně záškoláctví) - poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie) - domácího násilí - šikanování (včetně kyberšikany), ubližování dětí si navzájem Další cíle: Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Systematická výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Vedení pravidelných třídnických hodin. Prohloubení spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci.

3 3. Personální zajištění prevence Na realizaci preventivního programu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy. Ředitelka školy Mgr. Ludmila Čechová - zodpovídá za realizaci preventivního programu - je součástí preventivního týmu - jedná s rodiči žáků - jedná s OSPOD a Policií ČR Školní metodička prevence Mgr. Martina Hubková - vede povinnou dokumentaci školy v oblasti primární prevence - sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole - spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, okresním metodikem, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky - mapuje výskyt sociálně patologických jevů ve škole - řeší a eviduje sociálně patologické jevy ve škole - zajišťuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky - poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice - eviduje a zpracovává zprávy ze schránky důvěry, minimálně 1Xtýdně - pravidelně aktualizuje nástěnku u schránky důvěry - sleduje nové informace - doplňuje učitelskou knihovnu tituly týkajícími se oblasti primární prevence - informuje pedagogy o nabízených programech pro žáky, rodiče i učitele - zúčastňuje se schůzek s rodiči žáků a žákyň s problematickým chováním - poskytuje materiály rodičům k dané problematice a ve spolupráci s Mgr.Hladíkem ( ICTkoordinátor) aktualizuje informace na webových stránkách školy Výchovná poradkyně Mgr. Martina Karlovcová - eviduje děti s SPU, eviduje integrované žáky, eviduje talentované žáky - pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů - vede evidenci a záznamy o žácích s problematickým chováním, včetně odeslané pošty zákonným zástupcům, kterou obdrží od TU - vede evidenci a záznamy z výchovných komisí - spolupracuje s metodičkou prevence na prevenci a zachycování projevů sociálně patologických jevů - spolupracuje s PPP Třídní učitel žáka - mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu - vede pravidelné třídnické hodiny- jedenkrát měsíčně - je manažerem třídního dění a preventivních aktivit - komunikuje se zákonnými zástupci žáků kopie zpráv odeslaných třídním učitelem (nebo vyučujícím bez třídnictví) zákonným zástupcům žáka předává do evidence výchovné poradkyně

4 Preventivní tým pro řešení patologických jevů ve škole: Mgr. Ludmila Čechová, ředitelka školy Mgr. Martina Hubková, školní metodička prevence Mgr. Martina Karlovcová, výchovná poradkyně Třídní učitel žáka Preventivní tým - šetří sociálně patologické jevy u žáků, dodržuje postupy platné pro naši školu - řeší situaci s třídním kolektivem - jedná s rodiči žáků - jedná s Policií ČR, PPP, odborem sociální péče o dítě, psychologem, pediatrem - v případě nutnosti svolává výchovnou komisi - schází se minimálně 1Xměsíčně na provozní poradě a sdílení informací, v případě nutnosti i častěji Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence ve školním roce pro ŠMP: semináře PPP s okresním metodikem Mgr. M. Žižkou semináře na preventivní témata - Plzeňský kraj, P-centrum Plzeň pro výchovnou poradkyni semináře PPP *další dle aktuální nabídky 4.Charakteristika ZŠ: Škola patří mezi menší venkovské školy. Téměř všichni žáci se znají navzájem a spolupracují spolu i napříč ročníky. K tomu dopomáhají i kroužky a sportovní činnosti organizované na škole. K dobrému klimatu přispívají i mimoškolní aktivity v obcích např. hasiči, tábornická unie a Sokol. Učitelé znají všechny děti, některé dokonce už od mateřské školy. Tento fakt do značné míry ulehčuje výchovnou práci - výchovné působení je adresné, na každé dítě je vidět. Děti se k nám sjíždějí z několika sousedních obcí, některé u nás začínají od 1.třídy, další se přidávají v 5.r. a 6.r. (Trnová, Krašovice). U většiny třídních kolektivů nejsou závažnější problémy v komunikaci nebo špatném třídním klimatu. Riziková místa na škole: V předcházejících letech jsme vytipovali několik nebezpečných míst ve škole, kde se nejčastěji vyskytuje nežádoucí chování žáků. Mezi ně patří: šatny v přízemí školy a šatny u tělocvičny a WC.

5 5. Analýza současného stavu Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů a vytýčení cílů prevence. Ke zjištění současného stavu sociálně patologických jevů ve škole byly využity dotazníky MP, třídních učitelů. Byly využity připomínky dětí a rodičů, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru výchova ke zdraví a výchova k občanství. Provedli jsme sociometrické šetření ve všech třídách, které pro nás zpracovalo Vycházíme z hodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti všech preventivních akcí. Co se mám daří co nás těší - žáci mají možnost v rámci výuky VkZ vidět působení drog na videokazetách, DVD a dokumentárních filmech, velmi je to zaujme a většinou správně reagují - převážná většina žáků drogy odsuzuje a nemá s nimi žádné zkušenosti - podařilo se nám uskutečnit opakovaný stmelovací pobyt pro 6.ročník - škola poskytuje žákům dostatek volnočasových aktivit - škola se aktivně zapojila do programu,,zdravá 5,,,Hravě žij zdravě a,,zdravé zuby - spolupráce s nadací Člověk v tísni Co se nám nedaří co nás trápí v loňském školním roce jsme řešili následující patologické jevy: - případy ubližování spolužákům - někteří žáci veřejně pravidelně kouří (mimo areál školy, před nebo po vyučování) - neomluvená absence a opakované pozdní příchody do školy některých žáků - špatná komunikace s některými rodiči problémových žáků - stoupající agresivita rodičů žáků s problematickým chováním při návštěvě školy Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly: a) pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily b) kvalitněji a účelněji využívat metod osobnostní a sociální výchovy c) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči žáků 6. Konkrétní aktivity podporující primární prevence výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. na základě průzkumu věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření v třídnických hodinách, hodinách VkZ a VO dovednost volby správné životosprávy poruchy příjmu potravy mentální anorexie, bulimie blok v rámci VkZ

6 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, stmelovacího pobytu, stanovení třídních pravidel, lyžařského výcviku apod. nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích a vědomostních olympiádách 6.1. Aktivity pro žáky a) Témata zařazovaná do vyučovacích hodin (viz. ŠVP STROM, Primární preventivní strategie školy) Další aktivity dle podkladů třídních učitelů b) Podceňování rizik v silniční dopravě výuka a výcvik na dopravním hřišti ve Třemošné pro 4.až 6.ročník (třídní učitelé) účast v dopravně-bezpečnostní soutěžích ( dle nabídky) c) Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek, hlavně kouření a alkohol beseda o škodlivosti kouření 6.-7.ročník (zajistí metodička prevence) d) Nesnášenlivost a vztahy mezi spolužáky mapování třídních vztahů, pravidelné třídnické hodiny (školní metodik primární prevence a třídní učitelé) stmelovací akce nově pro žáky 5.ročníku v Radovánku Kaznějov (zajištuje Mgr.D.Čermáková a metodička prevence) organizace akcí pro děti z MŠ (zajišťuje Mgr.J.Bican) spolupráce žáků napříč ročníky u sportovních soutěží pořádaných (minikopaná, florbal, vybíjená a atletika), zajistí Mgr.J.Bican projektový Den ochrany člověka za mimořádných událostí pro 1. až 9. ročník (zajišťuje Mgr.J.Bican a všichni pedagogičtí pracovníci, zapojení žáků 9.ročníku do organizace projektu) uspořádání Mikulášské nadílky žáky 9.ročníku pro nižší ročníky (zajišťuje PaedDr.B.Karlovcová)

7 e) Vulgární vyjadřování, náznaky agresivity a slovní agresivita návštěva vhodného divadelního představení v Divadle Alfa Plzeň (vyučující Českého jazyka a třídní učitelé) funkční Schránka důvěry ve škole (školní metodička prevence) náplň třídnických hodin, průběžně v rámci výuky (všichni vyučující) f) Bezpečný internet, prevence kyberšikany e-bezpečný kraj soutěžní kviz (zajištuje Mgr.J.Hladík a metodička prevence) beseda na téma kyberšikana pro 4.-5.ročník PPP Plzeň (zajišťuje metodička prevence) předání informačních materiálů rodičům (zajišťuje metodička prevence) g) Záškoláctví, skryté záškoláctví informování rodičů žáků formou informovaného souhlasu a webových stránek o problematice záškoláctví (vedení školy, školní metodik primární prevence, výchovný poradce) monitoring a osvěta v třídnických hodinách ( třídní učitelé) h) Poruchy příjmu potravy a zdravá strava program Zdravé 5 pro celou ZŠ (zajišťuje metodička prevence) program,,hravě žij zdravě pro 5.ročník (zajišťuje metodička prevence) program,,zdravé zuby 1.-5.ročník ZŠ (zajišťují třídní učitelé I.stupně) ch) Sexuální výchova prevence nechtěných těhotenství p.kultová -9.ročník (metodička prevence) beseda,,na startu mužnosti chlapci 6.a7.třída, MP Promotion, Čas proměn (zajišťuje metodička prevence) beseda,,holky jsou z Venuše a kluci z Marsu chlapci a dívky 8. a 9.třída MP Promotion, Čas proměn (zajišťuje metodička prevence) Nespecifické činnosti Volnočasové aktivity sportovní kroužky: míčové hry (zajišťuje Mgr.J.Bican) naukové kroužky: angličtina (zajišťuje Mgr.J.Steinlehnerová) vlastivědné zájezdy (zajišťuje Mgr.J.Bican) školní výlety: turistika, pobyty v přírodě, poznávací zájezdy (zajišťuje Mgr.J.Bican, TU) účast na sportovních soutěžích, účast v celostátních akcích: hokejbal, házená, floorbal, vybíjená (přehazovaná), košíková, sálová kopaná, minikopaná, Atletický 3- boj a 4-boj, Coca Cola Cup, Mc Donlad s cup, (zajišťuje Mgr.J.Bican)

8 tradiční besídky nebo dny otevřených dveří, vánoční dílny připravované dětmi a učiteli pro rodiče (zajišťují třídní učitelé) činnost tanečního kroužku Rhytmic, účast v taneční soutěži (zajišťuje Mgr.E.Benešová) sběr druhotných surovin (papír, plasty, hliník, elektroodpad, baterie), zapojení do soutěže (zajišťuje Mgr.J.Bican) rozumné využívání nabídky kulturních, regionálních a dalších subjektů a jejich programů a projektů, na výběru se podílí všichni zainteresovaní v pedagogickém procesu projekt Jeden svět na školách (nadace Člověk v tísni, zajišťuje Mgr.J.Steinlehnerová) Plán specifických a nespecifických činností je otevřený program vhodně doplňovaný dle potřeby primární prevence na škole. Plnění plánu průběžně kontroluje pedagogický sbor. Žáci, rodiče, veřejnost a pedagogové jsou o plánu a jeho plnění informováni prostřednictvím informačního panelu ve škole a webových stránek školy Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod využívány také další metody, které se osvědčily. Výchova ke zdravému životnímu stylu bude prolínat mezipředmětově. Příklady používaných metod: - aktivní sociální učení - výklad (informace) - samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku, projekty ) - přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky - diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru - hry na sebepoznání - situační hry, hraní rolí, sociální hry - trénování odmítání nabídky drog - párová a skupinová práce ve třídě - nácvik verbální a neverbální komunikace - komunitní kruhy - výtvarné soutěže - vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě - vytvoření důvěry mezi žáky a mezi žáky a učiteli - utváření právního vědomí - umožňovat žákům zažívat úspěch, radost, vítězství - skupinová práce ve třídě i napříč třídami - projekty na téma prevence

9 6.2. Další aktivity školy Učitelé, rodiče a žáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem a postupem řešení vyskytujících se sociálně patologických jevů ve škole. Byli seznámeni i s,,krizovými manuály školy, obsahující i postup pro zachycení a řešení šikanování (změna metodického pokynu pro řešení šikanování). Vytištěné manuály obdržel každý třídní učitel v jednom výtisku, další je umístěn na nástěnce na chodbě před kanceláří zástupce ředitelky školy. Ve škole funguje schránka důvěry, do níž mohou žáci dávat své dotazy nebo informace. Žáci ví, že do schránky má přístup školní metodička prevence a bude se jejich vzkazy zabývat. Svoje připomínky mohou řešit i přes ovou schránku důvěry. Pravidelně je vyhodnocováno využívání této nabídky a podle výsledku jsou připravována další opatření, nabídky, možnosti. Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s metodičky prevence i výchovné poradkyně. Ale spíše jsou žáci zvyklí řešit své problémy s metodičkou prevence i výchovnou poradkyní kdykoliv. Příruční knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií, videotéka je k dispozici učitelům, žákům i rodičům. Vše uloženo u metodičky prevence. 7. Aktivity pro rodiče - poskytování informací o negativních jevech rodičům formou otevřených dopisů - na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o možnosti seznámení se školním řádem a pravidly hodnocení chování (dříve označováno jako sankční řád), Minimálním preventivním programem, s řešením sociálně patologických jevů ve škole, s programem školy proti šikanování v prostorách školy nebo na jejích webových stránkách - poskytnutí informací o kontaktech a konzultačních hodinách 8. Řešení přestupků Školní řád zakazuje žákům školy vnášet, držet a požívat návykové látky ve škole a na všech akcích pořádaných školou. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. Na tvorbě školního řádu se žáci sami podíleli. Žáci jsou se školním řádem seznámeni vždy na začátku školního roku a dále (v případě výskytu nežádoucího chování) i v jeho průběhu.

10 Rodiče žáků jsou písemnou formou seznámeni s výňatky školního řádu a postupem při porušení jeho ustanovení Škola má vypracované manuály pro řešení šikany, kyberšikany, výskytu návykových látek, záškoláctví, krádeží a vandalismu. 9. Samostatné primárně preventivní projekty školy Metodička prevence v letošním školním roce vypracuje projekt ve spolupráci s Mgr. J.Steinlehnerovou pro získání dotací u Krajského úřadu v oblasti primární prevence (projekt na téma tolerance). 10. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola pravidelně nebo příležitostně spolupracuje s následujícími subjekty: - Pedagogicko- psychologickou poradnou Plzeň, především s oblastním metodikem - Mgr. Milanem Žižkou - odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickými vývojem je zajišťována odborníky SVP Plzeň - spolupráce s oddělením péče o dítě při řešení situací, které spadají do kompetence tohoto odboru - Policií ČR: besedy, řešení trestné činnosti ve škole 11. Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity Jednotlivé části programu kontroluje realizátor programu, pravidelně je vyhodnocuje a podle výsledků program modifikuje. Vedeme přehled o úspěšnosti akcí. S výsledky seznamuje učitele i rodiče. Školní metodička prevence každoročně zpracovává závěrečnou zprávu o realizaci MPP, kterou předkládá vedení školy a která je součástí výroční zprávy školy. Pro zjišťování efektivity programu používáme dotazníky a ankety. 12.Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče, odborníci. Zpracovala: Mgr.Martina Hubková Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Čechová V Dolní Bělé dne:

11

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, tel. 571 614 221 Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více