Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16"

Transkript

1 Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16 Zpracovala: Stanislava Trappová a Ing. Sylva Vinklová /metodik prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ/ 1

2 Obsah Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole... 3 Nástroje strategie... 3 Cílová skupina... 3 Dlouhodobé cíle... 3 Minimální preventivní program... 9 Základní údaje o škole... 9 Charakteristika a vnitřní zdroje školy... 9 Charakteristika pedagogického sboru Vnější zdroje školy spolupráce s odborníky Obsah prevence, konkretizace, časový harmonogram Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/ Seznam, adresář a web stránky organizací zabývající se problematikou PP v oblasti rizikového chování 22 Seznam literatury, videotéka Telefonní a ové kontakty, které jsou k dispozici dětem v obtížné životní situaci Sankční řád Krizový plán školy

3 Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole Jedná se o dlouhodobou preventivní strategie naší školy v oblasti rizikového chování, přizpůsobenou struktuře, možnostem školy, kulturním a sociálním okolnostem okolí. Tato strategie se snaží oddalovat a bránit výskytu rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Nástroje strategie Krizový plán - Co dělat, když..? Minimální preventivní program Školní řád Sankční řád Cílová skupina: žáci pedagogický sbor rodiče a veřejnost Dlouhodobé cíle: Vyplývají ze soustavného mapování situace v naší škole, skladby žáků, z aktuální situace ve škole i blízkém okolí, z výsledků anket a dotazníků, SWOT analýzy, rozhovorů se žáky i rodiči a ze vzájemné komunikace mezi pedagogy a hodnocením MPP pro loňský školní rok. 3

4 SWOT analýza Silné stránky Lidský potenciál Ochota vzdělávat se, ochota ke změnám, kreativní lidé Dobré klima školy - kladný vztah žáků ke škole, vstřícný vztah učitel-žák, učitel-rodič Taktní vedení školy, podpora učitelů ze stran vedení školy dostatek příležitostí se realizovat Optimální věkové složení učitelského sboru, mladý kolektiv Kvalifikovanost pedagogického sboru Všestrannost učitelů umožňující uspokojit velké množství zájmů žáků i rodičů Ochota pracovat i nad rámec běžných povinností mimoškolní akce Materiální vybavení Dobrá vybavenost školy Počítačová učebna, počítače navíc ve třídách Žákovská, učitelská knihovna Vybavení CD, video, DVD Tělocvična, školní hřiště Slabé stránky Lidský potenciál Dílčí nedostatky v týmové práci Zhoršená komunikace mezi jednotlivými pracovišti (odloučená pracoviště) Materiální vybavení Malý prostor v tělocvičně na pracovišti Tuřa a Mšec Pedagogický proces Obtížné vzdělávání celého kolektivu školy časté suplování Někdy převažuje motivace známkami (na rozdíl od vnitřní motivace žáka) Ostatní faktory Někteří rodiče mají ještě zkreslené představy o změnách obsahu vzdělávání ve škole, ne vžd se okamžitě daří získat je pro nové věci, přestože se jedná o prospěch jejich dětí Nedostatečná dostupnost služeb v oblasti preventivních programů (velká finanční zátěž rodiče) 4

5 Školní družina Relaxační koutky (ve třídě, ve škole) Pěkná výzdoba školy a tříd Čisté prostředí Možnost stravování ve škole Pedagogický proces Dobré klima školy důvěra, partnerství, bezpečné prostředí pro žáky Uplatňování principů týmové spolupráce (pravidla při skupinové práci) Rozvoj žáků talentovaných i méně nadaných Možnost větší péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace mnoha exkurzí, výletů, besed získávání zážitků, zkušeností Volbou vhodných metod a aktivit, jejich střídáním se všichni žáci mohou nějak zapojit a prosadit se (realizace osvědčených projektů aj.) Pravidelné zařazování komunitního kruhu na stupni Respektování vymezených pravidel v rámci každé třídy Možnost jiné formy klasifikace slovní hodnocení Snaha hodnotit to, co má smysl hodnotit Snaha o rozvoj sebehodnocení žáků Vedení žáků ke schopnosti vyjádřit a obhájit vlastní názory Zapojení a využívání počítačové techniky do vyučování (Internet, výukové programy, interaktivní tabule) Snaha o uplatňování individuálního přístupu žákům, práce s chybou Osvojování smysluplných dovedností, které budou žáci v životě skutečně potřebovat Dobře fungující psychohygienické faktory (pitný režim, relaxace o přestávkách) Snaha o partnerský přístup mezi žáky, učiteli rodiči Spoluúčast žáků na životě školy, na jednotlivých projektech, tématech výuky apod. Respekt k potřebám jedince, jeho rodiny, jejich problémům apod. Provázanost MŠ a ZŠ usnadněný přechod do l. ročníku Ujasněná dlouhodobá koncepce školy Ostatní faktory Nabídka dalších aktivit a činností pro žáky i pro rodiče a širokou veřejnost Prezentace školy, budování pozitivního imag (webové stránky, 5

6 publikování v místním zpravodaji, akce pro veřejnost, účast na soutěžích, výstavách, přehlídkách) Aktivní zapojení rodičů do života školy, do mimoškolních akcí Možnost účasti rodičů ve vyučování Rušení bariér mezi školním prostředím a veřejností, úzká vazba na místní komunitu Dobrá spolupráce se zřizovatelem, s různými organizacemi v obci Fungující Školská rada Velmi dobrá spolupráce s MŠ, OÚ Spolupráce s málotřídními školami v okolí Příležitosti Spolupráce se vzdělávacími institucemi (podporovat DVPP, zejména v oblasti nových vyučovacích metod, poznatky z psychologie, práce s audiovizuální a výpočetní technikou) Možnost školit a předávat zkušenosti dalším základním školám Spolupráce se sponzory Získání finanční dotace v grantovém projektu Finanční zabezpečení ze strany zřizovatele Spolupráce s rodiči (ochota podílet se na drobných opravách) Spolupráce s ostatními málotřídními školami Vnější evaluace školy výsledky dětí ve srovnávacích testech Kalibro, Scio, Cvrček Spolupráce s plně organizovanými školami (zpětná vazba, úspěšnost žáků) Spolupráce s PPP Kladno Spolupráce s bývalými žáky naší školy nyn již dospělými lidmi Dlouhodobé cíle zaměřené na žáky 6 Rizika a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování: - záškoláctví - šikana, násilí - divácké násilí - kriminalita, delikvence, vandalismus - rasismus, xenofobie - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou - poruchy příjmu potravy - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - negativní působení sekt - rizikové sporty b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí Přetížení pedagogů Nedostatečná podpora učitelů ze strany některých rodičů Nedostatek finančních prostředků na opravy údržbu budovy školy Nepochopení strategie školy části veřejnosti Neustálé změny, nové vyhlášky a pokyny Špatná dopravní dostupnost školy (rušení dopravních spojů) Morální nedocenění pedagogické práce

7 - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Dlouhodobé cíle zaměřené na rodiče a veřejnost a) informační servis pro rodiče - seznámení s preventivní strategií školy - seznámení se školním řádem, řádem ŠD - web stránky školy - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování u dětí a) aktivní formy spolupráce s rodiči - zapojení rodičů a veřejnosti do prevence rizikového chování - spolupráce s rodiči a veřejností - navázání pozitivních vztahů rodiče x škola - navázání pozitivních vztahů veřejnost x škola - kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům - školní akce určené pro rodiče s dětmi - vstřícné a oboustranná komunikace mezi školou a rodiči - aktivity pro rodiče a veřejnost b) pasivní formy spolupráce s rodiči - písemná sdělení rodičům - distribuce informačních materiálů Dlouhodobé cíle zaměřené na pedagogický sbor - informovanost všech pedagogických pracovníků o preventivní strategii školy - vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování - průběžné školení metodika prevence v oblasti prevence - umění rozpoznání a řešení rizikových projevů v chování žáků - rozvíjení vzájemných pozitivních vztahů mezi pedagogy, pedagogy x žáky x rodiči - systém komunikace mezi pedagogy pravidelná setkávání - spoluúčast třídních učitelů na preventivní strategii školy - v rámci prevence aktuální doplňování publikací v UK - v rámci načerpání duševních sil, rozvojem pozitivním vztahů mezi pedagogy a upevňování vztahů v pedagogickém sboru realizace společných kulturních a sportovní akcí mimo školu - spolupráce, konzultace a besedy s PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR, Hasiči Metody a formy práce k dosažení cílů Metody a formy práce k dosažení cílů u žáků: stanovení a dodržování vlastních pravidel třídy seznámení s řádem školy, ŠD formou s ohledem na věk dětí interaktivní formy práce diskuse, dramatizace, sociálně psychologické aktivity, rozvoj komunikačních dovedností, sociální a inscenační hry nácviky chování v konkrétních krizových případech např. Co udělám, když skupinové formy práce vedoucí ke kvalitě mezilidských vztahů pestrost volnočasových školních i mimoškolních aktivit třídní aktivity rozvíjející vztah učitel - žák 7

8 projektové vyučování / Den zdraví, Den evropských jazyků, Den s rodiči / spolupráce s Policií ČR, Hasiči, Záchrannou službou, CDP, SVP, PPP, DDM Ostrov mezi školní sportovní a jiné aktivity nabídka volnočasových aktivit v regionu intervenční krátkodobé i dlouhodobé programy hromadné akce v rámci prevence Metody a formy práce k dosažení cílů u pedagogů seznámení pedagogů se Strategií systémového řešení primární prevence rizikového chování v naší školy průběžné informování o aktuálním dění ve škole formou každodenní komunikace mezi pedagogy pedagogům je k dispozici Krizový plán školy ve sborovně školy časopis PREVENCE sborovna školy informovanost pedagogů o aktuálním dění na nástěnce ve sborovně školy- denně možnost využití knih týkající se prevence v UK vytvoření systému komunikace mezi pedagogy pravidelná setkávání Metody a formy práce k dosažení cílů u rodičů informovanost rodičů a veřejnosti o strategii rizikového chování školy aktivní zapojení rodičů do příprav a realizací aktivit školy /volnočasové, naučné aktivity/ seznámení rodičů s tradicemi školy webové stránky školy informovanost rodičů formou - ŽK, deníčky, webové stránky školy, vývěsní tabule ve škole, OÚ a jednotlivých obcí pravidelné měsíční konzultační hodiny pro rodiče pravidelné čtvrtletní třídní schůzky aktivity v rámci volného času pro rodiče a děti a veřejnost účast žáků na aktivitách OÚ Vítání občánků informovanost veřejnosti formou využití vývěsních tabulí na OÚ a jednotlivých obcí zapojení veřejnosti při sběrových aktivitách žáků funkčnost školské rady 8

9 Příloha č. 1 Minimální preventivní program Konkrétní dokument naší školy, zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. Je založen na vlastní aktivitě žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky a zapojení celého pedagogického sboru, rodičů i veřejnosti. Je zpracován na období jednoho školního roku, zodpovídá za něj metodik prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je pravidelně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti je součástí výroční zprávy. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Garantem programu je ředitelka školy. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola a Mateřská škola Bez hranic se sídlem Masarykova 211, Řevničov Mgr. Šárka Vondrová Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence Pracoviště Tuřany: Stanislava Trappová Telefon: Pracoviště Mšec: Ing. Sylva Vinklová Telefon: Charakteristika a vnitřní zdroje školy Základní škola Bez hranic má tato pracoviště: Základní škola Řevničov se sídlem Masarykova Řevničov Vedoucí pracovník školy: Kontakty: tel: Mgr. Eva Holá ,

10 Základní školamšec se sídlem Mšec č Mšec Vedoucí pracovník školy: PhDr. Lenka Pulcová Kontakty: tel: Základní škola Tuřany se sídlem Tuřany Tuřany u Slaného Vedoucí pracovník školy: Mgr. Barbora Charvátová Kontakty: tel: Zřizovatel: Název: Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Sídlo: Mšec 109, Mšec IČ: předsedkyně svazku: Libuše Bestajovská místopředseda: Jiří Janouch Vnitřní informační zdroje webové stránky školy učitelská knihovna dostupná literatury v oblasti prevence vývěsní tabule ve škole časopis Prevence, Učitelské noviny, Informatorium informační nástěnky, schránka důvěry Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, pedagogickými pracovníky základní školy a vychovatelkami školní družiny. Pedagogičtí pracovníci: Garant MPP ředitelka školy Mgr. Šárka Vondrová Výchovná poradkyně Mgr. Hana Kvapilová Metodik primární prevence Ing. Sylva Vinklová, Stanislava Trappová 10

11 Třídní učitelé a všichni pedagogičtí pracovníci Vnější zdroje školy spolupráce s odborníky Pro školní rok předpokládáme spolupráci s těmito organizacemi: PPP Kladno vyšetření dětí se specifickými poruchami učení Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba preventivní programy MŠ Tuřany - organizace společných aktivit pro děti OÚ Tuřany vyřazení žáků 5. ročníku, Vítání občánků Ostrov DDM Slaný volnočasové aktivity, Slánská míle, recitační přehlídka Slánka, sportovní turnaje, kurz dopravní výchovy Společnost Scio - poznej své vědomosti, předpoklady PhDr. Jitka Řehulková klinický psycholog, Kladno / / Mgr. Milena Merklová klinický logoped Stonožka /SCIO/ 3. a 5. ročník/ Testování Kalibro (3. a 5. ročník) Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF U - Matematický Klokan a Cvrček Linka bezpečí Mgr. Milena Merklová klinický logoped PP poradna Rakovník Dům světla Praha Středisko výchovné péče Slaný Sociální odbor KHS Kladno SPC Rakovník SPC Hurbanova, Praha Společnost NEDROG Rakovník Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Divadlo VeTři Monitoring Pozorování výchozí situace září, evaluace červen Informace od třídních učitelů - dotazník Informace od rodičů Průběžné sledování školního prostředí, citlivé vyhodnocování atmosféry v kolektivech Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě Sledování zpráv ve Schránce důvěry Konkrétní cíle směřující k žákům: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci o seznamování se základními prostředky komunikace (verbální, neverbální, činy) o respektování základních pravidel komunikace (naslouchat, nechat domluvit, formulovat obsah sdělení, učit se vést dialog, neskákat do řeči) o promluvy před skupinou osob, vystoupení na veřejnosti 11

12 o hledání cest k porozumění, neodsuzujeme to, čemu nerozumíme rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých o postupný nácvik práce ve skupinách o vytváření a dodržování pravidel skupiny o rozdělení rolí ve skupině (tolerance) o všímání si schopností druhých o spolupráce napříč ročníky o hledání společných řešení a postupů, domlouvání se na společném závěru, řešení připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti o učit se rozhodovat a nést přirozené důsledky takových rozhodnutí o seznámení s právy a povinnostmi občanů, podílení se na tvorbě školních pravidel, formulovat práva i povinnosti o učit se prosadit svá práva, vyslovit názor společensky vhodnou formou o učit se přiznat si chybu vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě o vést děti k pozitivnímu pohledu sama na sebe i na svět kolem sebe: S úsměvem jde všechno líp! o posilování sebevědomí (využívat sociální hry) o rozvíjet společenské chování, dodržování přirozených zákonů a morálky společnosti (umění odpouštět) o multikulturní výchova (respektovat odlišnosti) a enviromentální výchova Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný o rozvíjíme myšlenky Zdravé školy o zapojení a podpora sportovních aktivit o spolupodílet se na tvorbě školního prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře o vážit si sebe sama, preventivní programy, mít se rád o bezpečnost a péče o zdraví své i ostatních vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi o vcítění - empatie o prevence vandalismu o učit tolerovat jiné chování (různé projevy chování je rozhodnutí každého člověka, který musí být zodpovědný za sebe) o učit žít děti ve školním prostředí o poznávání způsobů života jiných kultur, jejich etiky a morálních hodnot pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci o o sebehodnocení, sledování vlastního vývoje a zdokonalování učit se posuzovat své schopnosti (v čem jsem dobrý, co umím x v čem 12

13 o o jsou dobří jiní) poznávání různých životních hodnot, cílů i životních rolí a jejich vlastní hodnocení (co je pro mě dobré, co mi může uškodit) Kdo jsem, čím jsem, čím bych chtěl být. Konkrétní cíle směřující k pedagogům: rozvíjení pozitivní komunikace mezi pedagogy vytvoření systému komunikace ve škole v oblasti prevence aktuální nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy spoluúčast na realizaci prevence rizikového chování vytvoření záznamového formuláře pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě informování pedagogů o Strategii systémového řešení primární prevence rizikového chování v naší škole Konkrétní cíle směřující k rodičům: seznámení s preventivní strategií školy / třídní schůzka, web stránky/ seznámení se školním řádem, řádem ŠD / třídní schůzka, web stránky/ informační servis formou web stránek školy, ŽK, deníčků, nástěnek poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování u dětí, linek důvěry zapojení rodičů do školních i mimoškolních aktivit školy 13

14 Obsah prevence, konkretizace, časový harmonogram Na 1. i 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata prevence zařazují do výuky podle tematického plánu. Pracoviště Mšec: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 3.,4.,5., 6. záškoláctví 1.,2.,3.,4.,5.,8. šikana 1.,2.,3.,4.,5.,6. prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 5., 8 prevence týrání a zneužívání dětí 1.,2.,3.,4.,5..8. prevence kriminality 5.,8. prevence virtuálních drog, počítače, video 3.,4.,5..6. prevence násilného chování prevence vandalismu 1.,2.,3.,4.,5..8. kyberšikana 5.,8. Pracoviště Řevničov: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 8., 9. záškoláctví 3. šikana prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu prevence týrání a zneužívání dětí prevence kriminality 9. prevence virtuálních drog, počítače, video 7. prevence násilného chování prevence vandalismu kyberšikana Pracoviště Tuřany: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 3. Prv, 5.Prv záškoláctví 4. Prv šikana 3. Čj, Prv, 4. Prv prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 1. Prv, Čj, 2. Prv, 5. Prv prevence týrání a zneužívání dětí 3. ČJ, 4. Prv prevence kriminality 5. Prv prevence virtuálních drog, počítače, video 3. Čj, 4., 5. Prv prevence násilného chování 3. Prv, 5. Prv prevence vandalismu 4. Prv kyberšikana 3. Inf, 5. Prv, 14

15 Specifická prevence: Aktivita Téma Časový harmonogram PP program Soužití nových Září 2015 žáků s kolektivem - teambuilding Cílová skupina ročník /Tuřany, Mšec, Řevničov/ Organizační zajištění Všichni ped. pracovníci PP program 1. třída - Království potravin 2. třída - Na hřišti 3. třída -Nový spolužák 4. třída a 5. ročník - Ve městě (45min/roč.) ročník /Tuřany/ Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. PP program Problematika rasismu (50min) ročník /Tuřany, Mšec/ Divadlo Ve tři 15

16 Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 Nástroje hodnocení pravidelné zpětné vazby po jednotlivých akcích od rodičů, dětí i pedagogů monitoring rizikového chování ve škole /pozorování, rozhovory, komunitní kruhy, dotazníky, ankety/ dotazníky pro třídní učitele týkající rizikového chování ve třídě pozorování výchozí situace září, evaluace červen informace od třídních učitelů informace od rodičů průběžné sledování školního prostředí, citlivé vyhodnocování atmosféry v kolektivech Spolupráce s organizacemi a realizované aktivity: Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Divadlo VeTři preventivní program Internetová kriminalita PPP Kladno, PPP Rakovník vyšetření dětí se specifickými poruchami učení MŠ Tuřany - organizace společných aktivit pro děti (MDD) SVP Slaný individuální terapie pro děti s výchovnými problémy OÚ Tuřany vyřazení žáků 5. ročníku, Vítání občánků Ostrov DDM Slaný volnočasové aktivity, Slánská míle, recitační přehlídka Slánka, turnaj ve vybíjené, dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku Společnost Scio - Stonožka /SCIO/ 3. a 5. ročník/ Program byl propagován : Regionální tisk (informace o aktivitách školy) Místní rozhlas (informace o pořádání aktuálních akcí) Školní akademie u příležitosti vyřazení žáků 5. a 9. ročníku Vývěsní tabule v jednotlivých obcích (pozvánky na různé akce) Nástěnka na chodbě školy (aktuální informace aktivit) Webové stránky školy:www.skolabezhranic.cz Třídní schůzky Další aktivity v rámci prevence rizikového chování 1. Diskuse dětí v rámci kolektivu na aktuální třídní téma 2. Pochodová cvičení (chování člověka za mimořádných situací) 3. Poskytnutí první pomoci v daných situacích 4. Chování v dopravní situaci 5. Program ke zdravému životnímu stylu 6. Prevence zneužívání návykových látek 7. ŠvP soužití s kolektivem 8. Nebezpečí na PC 9. Co je a není šikana 10. Interaktivní aktivity zaměřené na řešení problémových vztahů, situací v třídních kolektivech a podezření na šikanu Nespecifické prevence RCH: Obsahem byly všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových a sportovních aktivit, které podporují zdravý životní styl (zdraví fyzické, duševní, emoční, ) a které vedou k přijetí zodpovědnosti za svůj život a své zdraví. Jednalo se o aktivity, které obecně napomáhaly snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času. 16

17 Pracoviště Tuřany Garant programu: Mgr. Barbora Charvátová Spolupracovníci: Mgr. D. Zmátlo, Mgr. S. Eitlerová, Mgr. P. Hulcrová S. Trappová, A. Hašková Přestupky (kolik bylo řešeno a jaké): Na základě zpětné vazby od třídních učitelů (Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě) byly zaznamenány a řešeny následující jevy: I. pololetí II.pololetí 2x rušivé výbuchy potlačovaných emocí konzultace s rodiči a třídním učitelem, v chování žáků v obou případech došlo ke zlepšení. 1x agresivní chování vůči spolužákům řešeno s rodiči, třídním učitelem a vychovatelkou. Chování se nepatrně zlepšilo, ale protože se jedná o žáka 1. ročníku, je třeba nadále upevňovat společenská pravidla a předkládat vzorce vhodného chování. 1. ročník 1x agresivní chování prodiskutováno s žákem i rodiči 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí prohovořeno s matkou, v kolektivu, individuální přístup ze strany pedagoga 2. ročník 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí opakované prodiskutování rodinné a osobní situace 3. ročník 1x opakované pozdní příchody konzultace rodičů s dodržováním školního řádu 4. a 5. ročník 6x vztahové problémy (hádky, netolerance) třídnické hodiny, teambulding 1x agresivní chování řízená reflexe situace 3x náznaky šikany upozornění na daný jev, prodiskutování s žáky aktuální situaci, upozornění na hranici mezi šikanou a škádlením jev se již neopakoval Časový harmonogram: Dodržen - nedodržen Časový harmonogram byl dodržen, akce školy zejména v nespecifické prevenci RCH byly velmi úspěšně i díky rodičům, kteří nám nabídli různorodou pomoc a účast na našich akcích. Nad rámec plánu se konalo mnoho dalších preventivních volnočasových aktivit za aktivní účasti rodičů, veřejnosti žáků i pedagogů. Celkové hodnocení: Na začátku školního roku proběhlo pochodové cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí a začlenění nových spolužáků do kolektivu, kterého se zúčastnili třídní učitelé, vychovatelky a všichni žáci naší školy. V jednotlivých třídách a ŠD si děti vytvořily pravidla soužití ve třídě, umístily je na viditelná místa a snažily se je respektovat. V rámci specifické prevence proběhly na pracovišti Tuřany následující preventivní programy: 17

18 1. třída - Na pouti (bezpečnost, únosy, modelové situace jak se zachovat) 2. třída - Na hřišti (bezpečnost a jak správně reagovat v případě nebezpečí) 3. třída - Zlověstný ostrov (protidrogová prevence) 4. třída - Výtržníci (téma přátelství a komunikace) 5. třída Výtržníci (téma přátelství a komunikace) Prevenci rizikového chování v I. pololetí zajišťovalo Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Ve II. pololetí v rámci specifické prevence proběhl na pracovišti Tuřany preventivní program Internetová kriminalita. Byl zaměřen a přizpůsoben všem žáků I. stupně. Prevenci zajišťovalo Divadlo VeTři. V oblasti prevence v Dopravní výchově proběhly dvě teoretické a dvě praktické hodiny pro žáky 4. a 5. ročníku, zaměřené na zručnost, postřeh a orientaci v dopravní problematice. Po splnění všech částí a úspěšném napsání testu děti obdržely Průkazy cyklisty". Projekt je realizován ve spolupráci s firmou BESIP, Ústředním automotoklubem ČR a Středočeským krajem. Děti navštěvující II. oddělení ŠD se také zúčastnily preventivního programu vyhlášeného Národním centrem bezpečnějšího internetu- isejf Facebook je skoro náš. V rámci nespecifické prevence měly děti možnost navštěvovat zájmové kroužky (taneční, Aj hrou, flétničky) a další aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. Vybraní žáci jednotlivých škol se také utkali ve sportovním turnaji Ringo. Žáci 5. ročníku z Tuřan a Mšece se společně zúčastnili exkurze do Terezína. Na pedagogické radě, byli všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy seznámeni se Strategií školy. Na konci školního roku třídní učitelé překontrolovali soulad začlenění jednotlivých témat prevence do výuky se Strategií školy a zápisem v třídních knihách. Případné odlišnosti byly zaznamenány s odůvodněním a odeslány metodikovi prevence. Pro rodiče a děti byla zřízena elektronická schránka důvěry, kterou nikdo nevyužil. Domníváme se, že je to z toho důvodu, že děti jsou vedeny k tomu, aby své problémy řešily aktuálně s třídním učitelem, preventistou nebo vychovatelem a toho plně využívaly. Jednalo se většinou o běžné vztahové problémy mezi dětmi a drobné záležitosti rodinného charakteru. Rodiče využili 2x konzultaci s metodikem prevence ohledně chování svého dítěte a jeho začlenění do kolektivu. Záležitosti byly prodiskutovány a nabídnuta možná řešení. V přízemí školy byla zřízena nástěnka Prevence rizikového chování s aktuálními informacemi pro děti i rodiče. Z důvodu bezpečnosti žáků a pedagogů školy se všichni řídili pokynem ředitelky školy o uzamykání budovy školy a zamezení tak vstupu cizích osob do školy. Třídní učitelé poučili žáky v této záležitosti a zaznamenali poučení do třídních knih. V rámci posilování pozitivních vztahů na pracovišti se pedagogický i nepedagogický personál zúčastnil víkendového pobytu ve Mšených Lázních, programu Ekologie duše v podání Jana Buriana. Další společnou víkendovou aktivitou pedagogů byl pochod Karla IV. Zapsala Stanislava Trappová 18

19 Pracoviště Řevničov: Závěrečná zpráva v sobě nese popis činnosti za druhé pololetí a zároveň popis negativ bez časového ohraničení, která se neobjevila v předchozí zprávě. Akce: proběhla názorná přednáška záchranářů na téma poskytnutí první pomoci. Hodnocení výborné! Velmi mnoho pomůcek, zapojení žáků, názornost! Opakovaně byla oslovena Policie ČR o poskytnutí přednášky ze strany policejního preventisty. Neúspěšně. Osloveno bylo oddělení v Novém Strašecí i Rakovníku. (příloha) Všichni pedagogové zařazovali vhodná témata do hodin a v souvislostech. S životními zkušenostmi a s vysokoškolským vzděláním jistě poskytli žákům cenné informace, jak se chovat v životě, rizikových situacích. Pak je tu i návštěva divadla a hra R.U.R., kde tato návštěva má rozměr kulturní, ale i lidský, kdy žáci jsou postaveni před základní otázky života, ceny lidského života, boření mýtů a stereotypů. Chování: Je všeobecným znakem doby, že dochází k rozvolnění mravů. Na to si samozřejmě stěžuje každá starší generace. Člověk nechce vypadat staromilsky a zkostnatěle, ale pedagog by neměl ustupovat z jakési minimální úrovně slušnosti a vyžadovat ji a vštěpovat žákům. Začíná to pozdravem. Pedagog zdraví: Dobrý den, odpověď žáka: Dobrej Nevím, je to dlouhé, nemoderní? Samozřejmě vzorem jsou všichni dospělí ve škole a požadovat to i od nich, jdou příkladem. Žáci přijali normu mluvit mezi sebou vulgárně. Děsivá je mluva dívek. Běžně je člověk svědek výrazů krávo, pičo, pizdo. Byli upozorněni rodiče na mluvu svého dítěte, a to rodina, která patří do high levelu Řevničova, bez odezvy. Při okřiknutí žákyně, ta se podivovala, že je to normálka. Za blázna je učitel. Těžko překonávat návyky a kulturu získanou z rodiny, zde musí být nějaký konsensus, zda si toho všímat nebo rezignovat a červenat se za žáky, rodinu. Že je urážena důstojnost učitele se jaksi bere samozřejmě a je za to placen Chování k majetku školy je další kapitolou, smutnou. Bude muset přijít, zřejmě, exemplární, citelný postih pro rodinu škůdce, aby se zvýšilo povědomí mezi žáky, že takto tedy ne. Je to samozřejmě opět kultura z rodiny. Učitel při výuce, výkladu není schopen zaznamenat drobné, nenápadné poškozování, které se ovšem kumuluje, až je z toho totálně zničená lavice, židle, podlahová krytina, dveře, Naprosto odpudivým případem jsou WC chlapců, kde dochází k močení vedle pisoárů, ucpávání záchodů, nespláchnutí po potřebě a další nekulturnosti a naschvály. Samozřejmě, že jsou vytipováni žáci, kteří to mohou nejspíše způsobovat, ale důkaz není. Takže by měla přijít akce jako v Japonsku, kde celá třída si čistí svoje záchody. Je to normou a žáci mají k dané věci jiný vztah, přestanou posměšky směrem k uklízečkám, že je to jejich práce. Neuvěřitelná je frekvence návštěv WC ze strany žáků prvního stupně, kteří berou návštěvu WC jako formu odreagování, zábavy, místa, kde se na ně nevidí, neb dozor dámský má jakési zábrany vstupovat do této místnosti. Další zvláštní kapitolou jsou prostory šaten tělocvičny, kde se žáci převlékají bez dozoru, naprosto schválně práskají dveřmi, které již nejdou zavřít, neustálé potyčky, demolování zařízení školy. Tyto zvukové projevy jdou slyšet až do prostorů ředitelny, přesto reakce není žádná. Zažil jsem i ředitele, který by vyletěl a postavil borce do pozoru (ředitel je prostě ředitel a jeho slovo má jinou váhu), zde však nastala rezignace na stav. Je to přece jenom po schodech daleko. Tedy demolování nevadí, hlavně se modleme, aby se někomu něco nestalo, jelikož převlékání a příprava na TV je bez dozoru. Přestávky mezi hodinami by měly sloužit k přemístění mezi třídami, k přípravě pomůcek, 19

20 opakování si. Slouží však ke korzování po chodbách, honičkám, vytváření skupinek s konflikty, k ničení nástěnek (špendlíky, ). Tedy, zde bych změnil charakter přestávek. Žádná norma na to není, každá škola to má jinak, výklady mohou být různé, ale muži obecně vyžadují tužší disciplínu a mateřský přístup žen, kterých je ve školství drtivá většina nutně vede k danému stavu. Zde je potřeba zmínit nejednotný postoj pedagogického sboru, snaha některých třídních učitelů být u rodičů dobrý a vydávat kolegu za podivného. Což přináší osobní užitek, z dlouhodobého pohledu ztrátu pro školu, společnost, ale kdo by se tím zabýval, že. Přes opakované apely na nekonzumaci alkoholu, minimálně do věku 18 let, je běžnou zábavou holdování alkoholu (ne snad ve škole), chlubení se tím před žáky i pedagogy. Vytváření atmosféry chlapáctví strhává další žáky ke konzumaci. Opět návyky z rodiny, kde část žactva popije s otcem. Kouření, či snad užívání návykových látek v prostorách školy nebyly zaznamenány, to je kultura spíše městských škol. Ale ten alkohol Maličkosti, ale co s nimi? Uplynulý školní rok byl také rokem časté nemocnosti. Všichni víme, jak je to nepříjemné učit a být nachlazen, výkon je poloviční. Ekonomická stránka učitelování nás nutí přecházet nemoci a částečně je v tom i odpovědnost. Učitelé se však v drtivé většině nakazí od žáků. Pravidelně zařazuji ve svých hodinách týdenní výhled počasí, apeluji na oblékání, vícevrstevné oblečení, sledování teploty. Zatím bez valného úspěchu. Tedy se zaměřit na prevenci respiračních onemocnění, snad nějaký program, apel na rodiče, na kulturnost kapesníky, zakrývání si úst, nosu, kýchání. Odpovědnost za ostatní kolektiv. Apelovat více na rodiče, aby zjevně nemocné dítě neposílali do školy. Program otužování? Školní jídelna jako nový člen sboru jsem překvapen hlučností a nekulturou stolování ve školní jídelně. Ostatní kolegové již rezignovali na usměrňování hlasitých žáků, hladina hluku je naprosto nepřijatelná. Pak vypadáte exoticky, když vyžadujete klid při stolování. Nemluvě o tom, že do jídelny se přiřítí skupina žáků, která vás za zády zatlačí do stolu. Prostě se seřadí před dveřmi jídelny a v klidu vstoupí, civilizovaně, do jídelny. Zásobníky na příbory jsou pro malé děti vysoko, nevidí tam a přehrabují se rukama v nádobách. Těžko si představit, že si prvňáci ze záchodku všichni umyjí ruce. V restauraci byste to zažít nechtěli, ve škole to jaksi s hygienou nepřeháníme. Ale tak posílení imunity je důležité, do doby, než vypukne žloutenka Takže zásobníky na příbory by šly vyřešit, ty šikmé, aby děti neochytávaly čepele. Za celý školní rok jsem neslyšel školní rozhlas. Nevím, zda je funkční, ale slovo ředitele, takto sdělené, má opět váhu a žáci zaostří. Při pohledu z okna školy na přechod a tabuli, která informuje o rychlosti, někdy nemohu uvěřit drzosti řidičů, kteří se před školou prohání km/h. Součinnost s obcí? Sníženou známku z chování obdržel žák 7. ročníku za vulgarity, agresivitu, ničení školního majetku. Elektronickou schránku důvěry nikdo nevyužil. Zapsal Petr Ducháč 20

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 TEORIETICKÁ VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více