Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16"

Transkript

1 Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 2015/16 Zpracovala: Stanislava Trappová a Ing. Sylva Vinklová /metodik prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ/ 1

2 Obsah Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole... 3 Nástroje strategie... 3 Cílová skupina... 3 Dlouhodobé cíle... 3 Minimální preventivní program... 9 Základní údaje o škole... 9 Charakteristika a vnitřní zdroje školy... 9 Charakteristika pedagogického sboru Vnější zdroje školy spolupráce s odborníky Obsah prevence, konkretizace, časový harmonogram Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/ Seznam, adresář a web stránky organizací zabývající se problematikou PP v oblasti rizikového chování 22 Seznam literatury, videotéka Telefonní a ové kontakty, které jsou k dispozici dětem v obtížné životní situaci Sankční řád Krizový plán školy

3 Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole Jedná se o dlouhodobou preventivní strategie naší školy v oblasti rizikového chování, přizpůsobenou struktuře, možnostem školy, kulturním a sociálním okolnostem okolí. Tato strategie se snaží oddalovat a bránit výskytu rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Nástroje strategie Krizový plán - Co dělat, když..? Minimální preventivní program Školní řád Sankční řád Cílová skupina: žáci pedagogický sbor rodiče a veřejnost Dlouhodobé cíle: Vyplývají ze soustavného mapování situace v naší škole, skladby žáků, z aktuální situace ve škole i blízkém okolí, z výsledků anket a dotazníků, SWOT analýzy, rozhovorů se žáky i rodiči a ze vzájemné komunikace mezi pedagogy a hodnocením MPP pro loňský školní rok. 3

4 SWOT analýza Silné stránky Lidský potenciál Ochota vzdělávat se, ochota ke změnám, kreativní lidé Dobré klima školy - kladný vztah žáků ke škole, vstřícný vztah učitel-žák, učitel-rodič Taktní vedení školy, podpora učitelů ze stran vedení školy dostatek příležitostí se realizovat Optimální věkové složení učitelského sboru, mladý kolektiv Kvalifikovanost pedagogického sboru Všestrannost učitelů umožňující uspokojit velké množství zájmů žáků i rodičů Ochota pracovat i nad rámec běžných povinností mimoškolní akce Materiální vybavení Dobrá vybavenost školy Počítačová učebna, počítače navíc ve třídách Žákovská, učitelská knihovna Vybavení CD, video, DVD Tělocvična, školní hřiště Slabé stránky Lidský potenciál Dílčí nedostatky v týmové práci Zhoršená komunikace mezi jednotlivými pracovišti (odloučená pracoviště) Materiální vybavení Malý prostor v tělocvičně na pracovišti Tuřa a Mšec Pedagogický proces Obtížné vzdělávání celého kolektivu školy časté suplování Někdy převažuje motivace známkami (na rozdíl od vnitřní motivace žáka) Ostatní faktory Někteří rodiče mají ještě zkreslené představy o změnách obsahu vzdělávání ve škole, ne vžd se okamžitě daří získat je pro nové věci, přestože se jedná o prospěch jejich dětí Nedostatečná dostupnost služeb v oblasti preventivních programů (velká finanční zátěž rodiče) 4

5 Školní družina Relaxační koutky (ve třídě, ve škole) Pěkná výzdoba školy a tříd Čisté prostředí Možnost stravování ve škole Pedagogický proces Dobré klima školy důvěra, partnerství, bezpečné prostředí pro žáky Uplatňování principů týmové spolupráce (pravidla při skupinové práci) Rozvoj žáků talentovaných i méně nadaných Možnost větší péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace mnoha exkurzí, výletů, besed získávání zážitků, zkušeností Volbou vhodných metod a aktivit, jejich střídáním se všichni žáci mohou nějak zapojit a prosadit se (realizace osvědčených projektů aj.) Pravidelné zařazování komunitního kruhu na stupni Respektování vymezených pravidel v rámci každé třídy Možnost jiné formy klasifikace slovní hodnocení Snaha hodnotit to, co má smysl hodnotit Snaha o rozvoj sebehodnocení žáků Vedení žáků ke schopnosti vyjádřit a obhájit vlastní názory Zapojení a využívání počítačové techniky do vyučování (Internet, výukové programy, interaktivní tabule) Snaha o uplatňování individuálního přístupu žákům, práce s chybou Osvojování smysluplných dovedností, které budou žáci v životě skutečně potřebovat Dobře fungující psychohygienické faktory (pitný režim, relaxace o přestávkách) Snaha o partnerský přístup mezi žáky, učiteli rodiči Spoluúčast žáků na životě školy, na jednotlivých projektech, tématech výuky apod. Respekt k potřebám jedince, jeho rodiny, jejich problémům apod. Provázanost MŠ a ZŠ usnadněný přechod do l. ročníku Ujasněná dlouhodobá koncepce školy Ostatní faktory Nabídka dalších aktivit a činností pro žáky i pro rodiče a širokou veřejnost Prezentace školy, budování pozitivního imag (webové stránky, 5

6 publikování v místním zpravodaji, akce pro veřejnost, účast na soutěžích, výstavách, přehlídkách) Aktivní zapojení rodičů do života školy, do mimoškolních akcí Možnost účasti rodičů ve vyučování Rušení bariér mezi školním prostředím a veřejností, úzká vazba na místní komunitu Dobrá spolupráce se zřizovatelem, s různými organizacemi v obci Fungující Školská rada Velmi dobrá spolupráce s MŠ, OÚ Spolupráce s málotřídními školami v okolí Příležitosti Spolupráce se vzdělávacími institucemi (podporovat DVPP, zejména v oblasti nových vyučovacích metod, poznatky z psychologie, práce s audiovizuální a výpočetní technikou) Možnost školit a předávat zkušenosti dalším základním školám Spolupráce se sponzory Získání finanční dotace v grantovém projektu Finanční zabezpečení ze strany zřizovatele Spolupráce s rodiči (ochota podílet se na drobných opravách) Spolupráce s ostatními málotřídními školami Vnější evaluace školy výsledky dětí ve srovnávacích testech Kalibro, Scio, Cvrček Spolupráce s plně organizovanými školami (zpětná vazba, úspěšnost žáků) Spolupráce s PPP Kladno Spolupráce s bývalými žáky naší školy nyn již dospělými lidmi Dlouhodobé cíle zaměřené na žáky 6 Rizika a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování: - záškoláctví - šikana, násilí - divácké násilí - kriminalita, delikvence, vandalismus - rasismus, xenofobie - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou - poruchy příjmu potravy - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - negativní působení sekt - rizikové sporty b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí Přetížení pedagogů Nedostatečná podpora učitelů ze strany některých rodičů Nedostatek finančních prostředků na opravy údržbu budovy školy Nepochopení strategie školy části veřejnosti Neustálé změny, nové vyhlášky a pokyny Špatná dopravní dostupnost školy (rušení dopravních spojů) Morální nedocenění pedagogické práce

7 - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Dlouhodobé cíle zaměřené na rodiče a veřejnost a) informační servis pro rodiče - seznámení s preventivní strategií školy - seznámení se školním řádem, řádem ŠD - web stránky školy - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování u dětí a) aktivní formy spolupráce s rodiči - zapojení rodičů a veřejnosti do prevence rizikového chování - spolupráce s rodiči a veřejností - navázání pozitivních vztahů rodiče x škola - navázání pozitivních vztahů veřejnost x škola - kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům - školní akce určené pro rodiče s dětmi - vstřícné a oboustranná komunikace mezi školou a rodiči - aktivity pro rodiče a veřejnost b) pasivní formy spolupráce s rodiči - písemná sdělení rodičům - distribuce informačních materiálů Dlouhodobé cíle zaměřené na pedagogický sbor - informovanost všech pedagogických pracovníků o preventivní strategii školy - vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování - průběžné školení metodika prevence v oblasti prevence - umění rozpoznání a řešení rizikových projevů v chování žáků - rozvíjení vzájemných pozitivních vztahů mezi pedagogy, pedagogy x žáky x rodiči - systém komunikace mezi pedagogy pravidelná setkávání - spoluúčast třídních učitelů na preventivní strategii školy - v rámci prevence aktuální doplňování publikací v UK - v rámci načerpání duševních sil, rozvojem pozitivním vztahů mezi pedagogy a upevňování vztahů v pedagogickém sboru realizace společných kulturních a sportovní akcí mimo školu - spolupráce, konzultace a besedy s PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR, Hasiči Metody a formy práce k dosažení cílů Metody a formy práce k dosažení cílů u žáků: stanovení a dodržování vlastních pravidel třídy seznámení s řádem školy, ŠD formou s ohledem na věk dětí interaktivní formy práce diskuse, dramatizace, sociálně psychologické aktivity, rozvoj komunikačních dovedností, sociální a inscenační hry nácviky chování v konkrétních krizových případech např. Co udělám, když skupinové formy práce vedoucí ke kvalitě mezilidských vztahů pestrost volnočasových školních i mimoškolních aktivit třídní aktivity rozvíjející vztah učitel - žák 7

8 projektové vyučování / Den zdraví, Den evropských jazyků, Den s rodiči / spolupráce s Policií ČR, Hasiči, Záchrannou službou, CDP, SVP, PPP, DDM Ostrov mezi školní sportovní a jiné aktivity nabídka volnočasových aktivit v regionu intervenční krátkodobé i dlouhodobé programy hromadné akce v rámci prevence Metody a formy práce k dosažení cílů u pedagogů seznámení pedagogů se Strategií systémového řešení primární prevence rizikového chování v naší školy průběžné informování o aktuálním dění ve škole formou každodenní komunikace mezi pedagogy pedagogům je k dispozici Krizový plán školy ve sborovně školy časopis PREVENCE sborovna školy informovanost pedagogů o aktuálním dění na nástěnce ve sborovně školy- denně možnost využití knih týkající se prevence v UK vytvoření systému komunikace mezi pedagogy pravidelná setkávání Metody a formy práce k dosažení cílů u rodičů informovanost rodičů a veřejnosti o strategii rizikového chování školy aktivní zapojení rodičů do příprav a realizací aktivit školy /volnočasové, naučné aktivity/ seznámení rodičů s tradicemi školy webové stránky školy informovanost rodičů formou - ŽK, deníčky, webové stránky školy, vývěsní tabule ve škole, OÚ a jednotlivých obcí pravidelné měsíční konzultační hodiny pro rodiče pravidelné čtvrtletní třídní schůzky aktivity v rámci volného času pro rodiče a děti a veřejnost účast žáků na aktivitách OÚ Vítání občánků informovanost veřejnosti formou využití vývěsních tabulí na OÚ a jednotlivých obcí zapojení veřejnosti při sběrových aktivitách žáků funkčnost školské rady 8

9 Příloha č. 1 Minimální preventivní program Konkrétní dokument naší školy, zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. Je založen na vlastní aktivitě žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky a zapojení celého pedagogického sboru, rodičů i veřejnosti. Je zpracován na období jednoho školního roku, zodpovídá za něj metodik prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je pravidelně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti je součástí výroční zprávy. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Garantem programu je ředitelka školy. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola a Mateřská škola Bez hranic se sídlem Masarykova 211, Řevničov Mgr. Šárka Vondrová Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence Pracoviště Tuřany: Stanislava Trappová Telefon: Pracoviště Mšec: Ing. Sylva Vinklová Telefon: Charakteristika a vnitřní zdroje školy Základní škola Bez hranic má tato pracoviště: Základní škola Řevničov se sídlem Masarykova Řevničov Vedoucí pracovník školy: Kontakty: tel: Mgr. Eva Holá ,

10 Základní školamšec se sídlem Mšec č Mšec Vedoucí pracovník školy: PhDr. Lenka Pulcová Kontakty: tel: Základní škola Tuřany se sídlem Tuřany Tuřany u Slaného Vedoucí pracovník školy: Mgr. Barbora Charvátová Kontakty: tel: Zřizovatel: Název: Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Sídlo: Mšec 109, Mšec IČ: předsedkyně svazku: Libuše Bestajovská místopředseda: Jiří Janouch Vnitřní informační zdroje webové stránky školy učitelská knihovna dostupná literatury v oblasti prevence vývěsní tabule ve škole časopis Prevence, Učitelské noviny, Informatorium informační nástěnky, schránka důvěry Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, pedagogickými pracovníky základní školy a vychovatelkami školní družiny. Pedagogičtí pracovníci: Garant MPP ředitelka školy Mgr. Šárka Vondrová Výchovná poradkyně Mgr. Hana Kvapilová Metodik primární prevence Ing. Sylva Vinklová, Stanislava Trappová 10

11 Třídní učitelé a všichni pedagogičtí pracovníci Vnější zdroje školy spolupráce s odborníky Pro školní rok předpokládáme spolupráci s těmito organizacemi: PPP Kladno vyšetření dětí se specifickými poruchami učení Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba preventivní programy MŠ Tuřany - organizace společných aktivit pro děti OÚ Tuřany vyřazení žáků 5. ročníku, Vítání občánků Ostrov DDM Slaný volnočasové aktivity, Slánská míle, recitační přehlídka Slánka, sportovní turnaje, kurz dopravní výchovy Společnost Scio - poznej své vědomosti, předpoklady PhDr. Jitka Řehulková klinický psycholog, Kladno / / Mgr. Milena Merklová klinický logoped Stonožka /SCIO/ 3. a 5. ročník/ Testování Kalibro (3. a 5. ročník) Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF U - Matematický Klokan a Cvrček Linka bezpečí Mgr. Milena Merklová klinický logoped PP poradna Rakovník Dům světla Praha Středisko výchovné péče Slaný Sociální odbor KHS Kladno SPC Rakovník SPC Hurbanova, Praha Společnost NEDROG Rakovník Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Divadlo VeTři Monitoring Pozorování výchozí situace září, evaluace červen Informace od třídních učitelů - dotazník Informace od rodičů Průběžné sledování školního prostředí, citlivé vyhodnocování atmosféry v kolektivech Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě Sledování zpráv ve Schránce důvěry Konkrétní cíle směřující k žákům: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci o seznamování se základními prostředky komunikace (verbální, neverbální, činy) o respektování základních pravidel komunikace (naslouchat, nechat domluvit, formulovat obsah sdělení, učit se vést dialog, neskákat do řeči) o promluvy před skupinou osob, vystoupení na veřejnosti 11

12 o hledání cest k porozumění, neodsuzujeme to, čemu nerozumíme rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých o postupný nácvik práce ve skupinách o vytváření a dodržování pravidel skupiny o rozdělení rolí ve skupině (tolerance) o všímání si schopností druhých o spolupráce napříč ročníky o hledání společných řešení a postupů, domlouvání se na společném závěru, řešení připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti o učit se rozhodovat a nést přirozené důsledky takových rozhodnutí o seznámení s právy a povinnostmi občanů, podílení se na tvorbě školních pravidel, formulovat práva i povinnosti o učit se prosadit svá práva, vyslovit názor společensky vhodnou formou o učit se přiznat si chybu vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě o vést děti k pozitivnímu pohledu sama na sebe i na svět kolem sebe: S úsměvem jde všechno líp! o posilování sebevědomí (využívat sociální hry) o rozvíjet společenské chování, dodržování přirozených zákonů a morálky společnosti (umění odpouštět) o multikulturní výchova (respektovat odlišnosti) a enviromentální výchova Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný o rozvíjíme myšlenky Zdravé školy o zapojení a podpora sportovních aktivit o spolupodílet se na tvorbě školního prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře o vážit si sebe sama, preventivní programy, mít se rád o bezpečnost a péče o zdraví své i ostatních vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi o vcítění - empatie o prevence vandalismu o učit tolerovat jiné chování (různé projevy chování je rozhodnutí každého člověka, který musí být zodpovědný za sebe) o učit žít děti ve školním prostředí o poznávání způsobů života jiných kultur, jejich etiky a morálních hodnot pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci o o sebehodnocení, sledování vlastního vývoje a zdokonalování učit se posuzovat své schopnosti (v čem jsem dobrý, co umím x v čem 12

13 o o jsou dobří jiní) poznávání různých životních hodnot, cílů i životních rolí a jejich vlastní hodnocení (co je pro mě dobré, co mi může uškodit) Kdo jsem, čím jsem, čím bych chtěl být. Konkrétní cíle směřující k pedagogům: rozvíjení pozitivní komunikace mezi pedagogy vytvoření systému komunikace ve škole v oblasti prevence aktuální nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy spoluúčast na realizaci prevence rizikového chování vytvoření záznamového formuláře pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě informování pedagogů o Strategii systémového řešení primární prevence rizikového chování v naší škole Konkrétní cíle směřující k rodičům: seznámení s preventivní strategií školy / třídní schůzka, web stránky/ seznámení se školním řádem, řádem ŠD / třídní schůzka, web stránky/ informační servis formou web stránek školy, ŽK, deníčků, nástěnek poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování u dětí, linek důvěry zapojení rodičů do školních i mimoškolních aktivit školy 13

14 Obsah prevence, konkretizace, časový harmonogram Na 1. i 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata prevence zařazují do výuky podle tematického plánu. Pracoviště Mšec: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 3.,4.,5., 6. záškoláctví 1.,2.,3.,4.,5.,8. šikana 1.,2.,3.,4.,5.,6. prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 5., 8 prevence týrání a zneužívání dětí 1.,2.,3.,4.,5..8. prevence kriminality 5.,8. prevence virtuálních drog, počítače, video 3.,4.,5..6. prevence násilného chování prevence vandalismu 1.,2.,3.,4.,5..8. kyberšikana 5.,8. Pracoviště Řevničov: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 8., 9. záškoláctví 3. šikana prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu prevence týrání a zneužívání dětí prevence kriminality 9. prevence virtuálních drog, počítače, video 7. prevence násilného chování prevence vandalismu kyberšikana Pracoviště Tuřany: Téma Třída prevence závislosti na alkoholu a kouření 3. Prv, 5.Prv záškoláctví 4. Prv šikana 3. Čj, Prv, 4. Prv prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 1. Prv, Čj, 2. Prv, 5. Prv prevence týrání a zneužívání dětí 3. ČJ, 4. Prv prevence kriminality 5. Prv prevence virtuálních drog, počítače, video 3. Čj, 4., 5. Prv prevence násilného chování 3. Prv, 5. Prv prevence vandalismu 4. Prv kyberšikana 3. Inf, 5. Prv, 14

15 Specifická prevence: Aktivita Téma Časový harmonogram PP program Soužití nových Září 2015 žáků s kolektivem - teambuilding Cílová skupina ročník /Tuřany, Mšec, Řevničov/ Organizační zajištění Všichni ped. pracovníci PP program 1. třída - Království potravin 2. třída - Na hřišti 3. třída -Nový spolužák 4. třída a 5. ročník - Ve městě (45min/roč.) ročník /Tuřany/ Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. PP program Problematika rasismu (50min) ročník /Tuřany, Mšec/ Divadlo Ve tři 15

16 Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 Nástroje hodnocení pravidelné zpětné vazby po jednotlivých akcích od rodičů, dětí i pedagogů monitoring rizikového chování ve škole /pozorování, rozhovory, komunitní kruhy, dotazníky, ankety/ dotazníky pro třídní učitele týkající rizikového chování ve třídě pozorování výchozí situace září, evaluace červen informace od třídních učitelů informace od rodičů průběžné sledování školního prostředí, citlivé vyhodnocování atmosféry v kolektivech Spolupráce s organizacemi a realizované aktivity: Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Divadlo VeTři preventivní program Internetová kriminalita PPP Kladno, PPP Rakovník vyšetření dětí se specifickými poruchami učení MŠ Tuřany - organizace společných aktivit pro děti (MDD) SVP Slaný individuální terapie pro děti s výchovnými problémy OÚ Tuřany vyřazení žáků 5. ročníku, Vítání občánků Ostrov DDM Slaný volnočasové aktivity, Slánská míle, recitační přehlídka Slánka, turnaj ve vybíjené, dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku Společnost Scio - Stonožka /SCIO/ 3. a 5. ročník/ Program byl propagován : Regionální tisk (informace o aktivitách školy) Místní rozhlas (informace o pořádání aktuálních akcí) Školní akademie u příležitosti vyřazení žáků 5. a 9. ročníku Vývěsní tabule v jednotlivých obcích (pozvánky na různé akce) Nástěnka na chodbě školy (aktuální informace aktivit) Webové stránky školy:www.skolabezhranic.cz Třídní schůzky Další aktivity v rámci prevence rizikového chování 1. Diskuse dětí v rámci kolektivu na aktuální třídní téma 2. Pochodová cvičení (chování člověka za mimořádných situací) 3. Poskytnutí první pomoci v daných situacích 4. Chování v dopravní situaci 5. Program ke zdravému životnímu stylu 6. Prevence zneužívání návykových látek 7. ŠvP soužití s kolektivem 8. Nebezpečí na PC 9. Co je a není šikana 10. Interaktivní aktivity zaměřené na řešení problémových vztahů, situací v třídních kolektivech a podezření na šikanu Nespecifické prevence RCH: Obsahem byly všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových a sportovních aktivit, které podporují zdravý životní styl (zdraví fyzické, duševní, emoční, ) a které vedou k přijetí zodpovědnosti za svůj život a své zdraví. Jednalo se o aktivity, které obecně napomáhaly snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času. 16

17 Pracoviště Tuřany Garant programu: Mgr. Barbora Charvátová Spolupracovníci: Mgr. D. Zmátlo, Mgr. S. Eitlerová, Mgr. P. Hulcrová S. Trappová, A. Hašková Přestupky (kolik bylo řešeno a jaké): Na základě zpětné vazby od třídních učitelů (Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě) byly zaznamenány a řešeny následující jevy: I. pololetí II.pololetí 2x rušivé výbuchy potlačovaných emocí konzultace s rodiči a třídním učitelem, v chování žáků v obou případech došlo ke zlepšení. 1x agresivní chování vůči spolužákům řešeno s rodiči, třídním učitelem a vychovatelkou. Chování se nepatrně zlepšilo, ale protože se jedná o žáka 1. ročníku, je třeba nadále upevňovat společenská pravidla a předkládat vzorce vhodného chování. 1. ročník 1x agresivní chování prodiskutováno s žákem i rodiči 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí prohovořeno s matkou, v kolektivu, individuální přístup ze strany pedagoga 2. ročník 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí opakované prodiskutování rodinné a osobní situace 3. ročník 1x opakované pozdní příchody konzultace rodičů s dodržováním školního řádu 4. a 5. ročník 6x vztahové problémy (hádky, netolerance) třídnické hodiny, teambulding 1x agresivní chování řízená reflexe situace 3x náznaky šikany upozornění na daný jev, prodiskutování s žáky aktuální situaci, upozornění na hranici mezi šikanou a škádlením jev se již neopakoval Časový harmonogram: Dodržen - nedodržen Časový harmonogram byl dodržen, akce školy zejména v nespecifické prevenci RCH byly velmi úspěšně i díky rodičům, kteří nám nabídli různorodou pomoc a účast na našich akcích. Nad rámec plánu se konalo mnoho dalších preventivních volnočasových aktivit za aktivní účasti rodičů, veřejnosti žáků i pedagogů. Celkové hodnocení: Na začátku školního roku proběhlo pochodové cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí a začlenění nových spolužáků do kolektivu, kterého se zúčastnili třídní učitelé, vychovatelky a všichni žáci naší školy. V jednotlivých třídách a ŠD si děti vytvořily pravidla soužití ve třídě, umístily je na viditelná místa a snažily se je respektovat. V rámci specifické prevence proběhly na pracovišti Tuřany následující preventivní programy: 17

18 1. třída - Na pouti (bezpečnost, únosy, modelové situace jak se zachovat) 2. třída - Na hřišti (bezpečnost a jak správně reagovat v případě nebezpečí) 3. třída - Zlověstný ostrov (protidrogová prevence) 4. třída - Výtržníci (téma přátelství a komunikace) 5. třída Výtržníci (téma přátelství a komunikace) Prevenci rizikového chování v I. pololetí zajišťovalo Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. Ve II. pololetí v rámci specifické prevence proběhl na pracovišti Tuřany preventivní program Internetová kriminalita. Byl zaměřen a přizpůsoben všem žáků I. stupně. Prevenci zajišťovalo Divadlo VeTři. V oblasti prevence v Dopravní výchově proběhly dvě teoretické a dvě praktické hodiny pro žáky 4. a 5. ročníku, zaměřené na zručnost, postřeh a orientaci v dopravní problematice. Po splnění všech částí a úspěšném napsání testu děti obdržely Průkazy cyklisty". Projekt je realizován ve spolupráci s firmou BESIP, Ústředním automotoklubem ČR a Středočeským krajem. Děti navštěvující II. oddělení ŠD se také zúčastnily preventivního programu vyhlášeného Národním centrem bezpečnějšího internetu- isejf Facebook je skoro náš. V rámci nespecifické prevence měly děti možnost navštěvovat zájmové kroužky (taneční, Aj hrou, flétničky) a další aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. Vybraní žáci jednotlivých škol se také utkali ve sportovním turnaji Ringo. Žáci 5. ročníku z Tuřan a Mšece se společně zúčastnili exkurze do Terezína. Na pedagogické radě, byli všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy seznámeni se Strategií školy. Na konci školního roku třídní učitelé překontrolovali soulad začlenění jednotlivých témat prevence do výuky se Strategií školy a zápisem v třídních knihách. Případné odlišnosti byly zaznamenány s odůvodněním a odeslány metodikovi prevence. Pro rodiče a děti byla zřízena elektronická schránka důvěry, kterou nikdo nevyužil. Domníváme se, že je to z toho důvodu, že děti jsou vedeny k tomu, aby své problémy řešily aktuálně s třídním učitelem, preventistou nebo vychovatelem a toho plně využívaly. Jednalo se většinou o běžné vztahové problémy mezi dětmi a drobné záležitosti rodinného charakteru. Rodiče využili 2x konzultaci s metodikem prevence ohledně chování svého dítěte a jeho začlenění do kolektivu. Záležitosti byly prodiskutovány a nabídnuta možná řešení. V přízemí školy byla zřízena nástěnka Prevence rizikového chování s aktuálními informacemi pro děti i rodiče. Z důvodu bezpečnosti žáků a pedagogů školy se všichni řídili pokynem ředitelky školy o uzamykání budovy školy a zamezení tak vstupu cizích osob do školy. Třídní učitelé poučili žáky v této záležitosti a zaznamenali poučení do třídních knih. V rámci posilování pozitivních vztahů na pracovišti se pedagogický i nepedagogický personál zúčastnil víkendového pobytu ve Mšených Lázních, programu Ekologie duše v podání Jana Buriana. Další společnou víkendovou aktivitou pedagogů byl pochod Karla IV. Zapsala Stanislava Trappová 18

19 Pracoviště Řevničov: Závěrečná zpráva v sobě nese popis činnosti za druhé pololetí a zároveň popis negativ bez časového ohraničení, která se neobjevila v předchozí zprávě. Akce: proběhla názorná přednáška záchranářů na téma poskytnutí první pomoci. Hodnocení výborné! Velmi mnoho pomůcek, zapojení žáků, názornost! Opakovaně byla oslovena Policie ČR o poskytnutí přednášky ze strany policejního preventisty. Neúspěšně. Osloveno bylo oddělení v Novém Strašecí i Rakovníku. (příloha) Všichni pedagogové zařazovali vhodná témata do hodin a v souvislostech. S životními zkušenostmi a s vysokoškolským vzděláním jistě poskytli žákům cenné informace, jak se chovat v životě, rizikových situacích. Pak je tu i návštěva divadla a hra R.U.R., kde tato návštěva má rozměr kulturní, ale i lidský, kdy žáci jsou postaveni před základní otázky života, ceny lidského života, boření mýtů a stereotypů. Chování: Je všeobecným znakem doby, že dochází k rozvolnění mravů. Na to si samozřejmě stěžuje každá starší generace. Člověk nechce vypadat staromilsky a zkostnatěle, ale pedagog by neměl ustupovat z jakési minimální úrovně slušnosti a vyžadovat ji a vštěpovat žákům. Začíná to pozdravem. Pedagog zdraví: Dobrý den, odpověď žáka: Dobrej Nevím, je to dlouhé, nemoderní? Samozřejmě vzorem jsou všichni dospělí ve škole a požadovat to i od nich, jdou příkladem. Žáci přijali normu mluvit mezi sebou vulgárně. Děsivá je mluva dívek. Běžně je člověk svědek výrazů krávo, pičo, pizdo. Byli upozorněni rodiče na mluvu svého dítěte, a to rodina, která patří do high levelu Řevničova, bez odezvy. Při okřiknutí žákyně, ta se podivovala, že je to normálka. Za blázna je učitel. Těžko překonávat návyky a kulturu získanou z rodiny, zde musí být nějaký konsensus, zda si toho všímat nebo rezignovat a červenat se za žáky, rodinu. Že je urážena důstojnost učitele se jaksi bere samozřejmě a je za to placen Chování k majetku školy je další kapitolou, smutnou. Bude muset přijít, zřejmě, exemplární, citelný postih pro rodinu škůdce, aby se zvýšilo povědomí mezi žáky, že takto tedy ne. Je to samozřejmě opět kultura z rodiny. Učitel při výuce, výkladu není schopen zaznamenat drobné, nenápadné poškozování, které se ovšem kumuluje, až je z toho totálně zničená lavice, židle, podlahová krytina, dveře, Naprosto odpudivým případem jsou WC chlapců, kde dochází k močení vedle pisoárů, ucpávání záchodů, nespláchnutí po potřebě a další nekulturnosti a naschvály. Samozřejmě, že jsou vytipováni žáci, kteří to mohou nejspíše způsobovat, ale důkaz není. Takže by měla přijít akce jako v Japonsku, kde celá třída si čistí svoje záchody. Je to normou a žáci mají k dané věci jiný vztah, přestanou posměšky směrem k uklízečkám, že je to jejich práce. Neuvěřitelná je frekvence návštěv WC ze strany žáků prvního stupně, kteří berou návštěvu WC jako formu odreagování, zábavy, místa, kde se na ně nevidí, neb dozor dámský má jakési zábrany vstupovat do této místnosti. Další zvláštní kapitolou jsou prostory šaten tělocvičny, kde se žáci převlékají bez dozoru, naprosto schválně práskají dveřmi, které již nejdou zavřít, neustálé potyčky, demolování zařízení školy. Tyto zvukové projevy jdou slyšet až do prostorů ředitelny, přesto reakce není žádná. Zažil jsem i ředitele, který by vyletěl a postavil borce do pozoru (ředitel je prostě ředitel a jeho slovo má jinou váhu), zde však nastala rezignace na stav. Je to přece jenom po schodech daleko. Tedy demolování nevadí, hlavně se modleme, aby se někomu něco nestalo, jelikož převlékání a příprava na TV je bez dozoru. Přestávky mezi hodinami by měly sloužit k přemístění mezi třídami, k přípravě pomůcek, 19

20 opakování si. Slouží však ke korzování po chodbách, honičkám, vytváření skupinek s konflikty, k ničení nástěnek (špendlíky, ). Tedy, zde bych změnil charakter přestávek. Žádná norma na to není, každá škola to má jinak, výklady mohou být různé, ale muži obecně vyžadují tužší disciplínu a mateřský přístup žen, kterých je ve školství drtivá většina nutně vede k danému stavu. Zde je potřeba zmínit nejednotný postoj pedagogického sboru, snaha některých třídních učitelů být u rodičů dobrý a vydávat kolegu za podivného. Což přináší osobní užitek, z dlouhodobého pohledu ztrátu pro školu, společnost, ale kdo by se tím zabýval, že. Přes opakované apely na nekonzumaci alkoholu, minimálně do věku 18 let, je běžnou zábavou holdování alkoholu (ne snad ve škole), chlubení se tím před žáky i pedagogy. Vytváření atmosféry chlapáctví strhává další žáky ke konzumaci. Opět návyky z rodiny, kde část žactva popije s otcem. Kouření, či snad užívání návykových látek v prostorách školy nebyly zaznamenány, to je kultura spíše městských škol. Ale ten alkohol Maličkosti, ale co s nimi? Uplynulý školní rok byl také rokem časté nemocnosti. Všichni víme, jak je to nepříjemné učit a být nachlazen, výkon je poloviční. Ekonomická stránka učitelování nás nutí přecházet nemoci a částečně je v tom i odpovědnost. Učitelé se však v drtivé většině nakazí od žáků. Pravidelně zařazuji ve svých hodinách týdenní výhled počasí, apeluji na oblékání, vícevrstevné oblečení, sledování teploty. Zatím bez valného úspěchu. Tedy se zaměřit na prevenci respiračních onemocnění, snad nějaký program, apel na rodiče, na kulturnost kapesníky, zakrývání si úst, nosu, kýchání. Odpovědnost za ostatní kolektiv. Apelovat více na rodiče, aby zjevně nemocné dítě neposílali do školy. Program otužování? Školní jídelna jako nový člen sboru jsem překvapen hlučností a nekulturou stolování ve školní jídelně. Ostatní kolegové již rezignovali na usměrňování hlasitých žáků, hladina hluku je naprosto nepřijatelná. Pak vypadáte exoticky, když vyžadujete klid při stolování. Nemluvě o tom, že do jídelny se přiřítí skupina žáků, která vás za zády zatlačí do stolu. Prostě se seřadí před dveřmi jídelny a v klidu vstoupí, civilizovaně, do jídelny. Zásobníky na příbory jsou pro malé děti vysoko, nevidí tam a přehrabují se rukama v nádobách. Těžko si představit, že si prvňáci ze záchodku všichni umyjí ruce. V restauraci byste to zažít nechtěli, ve škole to jaksi s hygienou nepřeháníme. Ale tak posílení imunity je důležité, do doby, než vypukne žloutenka Takže zásobníky na příbory by šly vyřešit, ty šikmé, aby děti neochytávaly čepele. Za celý školní rok jsem neslyšel školní rozhlas. Nevím, zda je funkční, ale slovo ředitele, takto sdělené, má opět váhu a žáci zaostří. Při pohledu z okna školy na přechod a tabuli, která informuje o rychlosti, někdy nemohu uvěřit drzosti řidičů, kteří se před školou prohání km/h. Součinnost s obcí? Sníženou známku z chování obdržel žák 7. ročníku za vulgarity, agresivitu, ničení školního majetku. Elektronickou schránku důvěry nikdo nevyužil. Zapsal Petr Ducháč 20

Prevence rizikového chování - ZŠ a MŠ Bez hranic - II. pololetí

Prevence rizikového chování - ZŠ a MŠ Bez hranic - II. pololetí Prevence rizikového chování - ZŠ a MŠ Bez hranic - II. pololetí Pracoviště Řevničov: Závěrečná zpráva v sobě nese popis činnosti za druhé pololetí a zároveň popis negativ bez časového ohraničení, která

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více