Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová

2 Úvod Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena na následující jevy: záškoláctví šikana a násilí divácké násilí kriminalita, delikvence, vandalismus závislost na politickém a náboženském extremismu rasismus a xenofobie užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky onemocnění HIV/AIDS a další nemoci šířící se krevní cestou poruchy příjmu potravy virtuální drogy (netolismus), patologické hráčství vulgární vyjadřování a chování nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým Důraz je kladen také na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: domácího násilí týrání a zneužívání dětí ohrožování výchovy dětí a mládeže poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT: Metodický pokyn č. j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn č. j / k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn č. j / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Metodický pokyn č. j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu Charakteristika školy Jsme úplnou základní školou, kterou v tomto školním roce navštěvuje 372 žáků, mezi kterými je také několik žáků jiné národnosti 3 Mongolové, 2 Vietnamci, 1 Polák, 1 Slovák. V a ročníku probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Pomáháme si růst, v 5. ročníku podle osnov Základní škola. Poměrně rozlehlá škola pavilónového typu se nachází v příjemné klidové zóně otrokovického sídliště Trávníky. Její bezprostřední okolí tvoří parkově upravená zeleň a školní přírodní zahrada s ukázkou různých ekosystémů, včetně sladkovodního jezírka. Zahradu lze využívat k pobytu a výuce venku, je zde vybudována venkovní učebna i posezení s místem pro ohniště. Všechna riziková místa ve škole jsou zajištěna pedagogickým dozorem. 2

3 Analýza současného stavu K posouzení problematiky slouží výstupy z dotazníkového šetření, práce s žáky v hodinách, práce třídních učitelů, výstupy z pedagogických rad, výchovných komisí, pohovory s žáky a jejich rodiči, průběžné sledování situace v jednotlivých třídách a její vyhodnocování. V loňském školním roce 2009/2010 se vyskytly následující projevy rizikového chování žáků: kouření počet 5, vulgarismus 8, kriminalita 2, záškoláctví 4, alkohol 3, vandalismus 2. Cílové skupiny všichni žáci 1. a 2. stupně vyučující nepedagogičtí pracovníci rodiče Cíle MPP V rámci MPP se zaměříme na vytváření pozitivních vzájemných vztahů v třídních kolektivech, protože jsme si vědomi, že je to jeden z předpokladů, jak předcházet šikaně. Chceme nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči a zlepšovat jejich informovanost o tom, co škola nejen v rámci prevence pro ně a jejich děti chystá. V rámci dlouhodobého působení na žáky je naším cílem: osvojení si zásad zdravého životního stylu a k vytváření správných životních postojů posilování psychické odolnosti vůči stresovým situacím, negativním zážitkům a vlivům zdravé sebevědomí, sebehodnocení a poznání sebe sama dovednost řešit problémy, případně schopnost najít pomoc při jejich řešení aktivní přístup k tvorbě prostředí a životních podmínek povědomí o účincích návykových látek na jejich zdraví dovednost čelit tlaku vrstevníků a vlivu reklamy vyhraněný negativní vztah k návykovým látkám dodržování stanovených pravidel účelné trávení volného času umění říci ne znát svá práva a povinnosti respektovat názory druhého člověka osvojení si zásad asertivního jednání dovednost komunikovat, v komunikaci s vrstevníky i dospělými uplatňovat zásady slušného chování, vhodný slovník umění učit se, zvládat předepsanou výuku Personální zajištění prevence Členky školního poradenského pracoviště - výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka, kariérová poradkyně, poradkyně pro realizaci projektu Tvořivá škola a 3

4 pro práci s mimořádně nadanými žáky - se budou pravidelně scházet s vedením školy a vzájemně se informovat o stávající situaci, hledat vhodná řešení. Způsoby realizace prevence vyučovací hodiny třídnické hodiny třídní schůzky konzultační hodiny individuální pohovory školní parlament komunitní kruh v rámci tříd přednášky besedy, diskuze projektové práce školní výlety a exkurze nástěnky skupinová práce mimoškolní aktivity školní časopis hry, soutěže účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích Realizace MPP v rámci výuky 1. ročník Termín Téma Předmět Září, říjen Bezpečná cesta do školy Prvouka Průběžně Osvojování vhodných forem chování Vytváření pozitivních vztahů mezi žáky Prvouka Listopad Rodina, domov Prvouka Leden, květen Práce a volný čas Prvouka Únor, březen Člověk poznáváme své tělo, péče o zdraví, osobní hygiena, péče o zevnějšek, člověk a zdraví - výživa Prvouka Duben Člověk a příroda základy chování v přírodě Prvouka Květen Člověk ve společnosti Prvouka Průběžně Proměny přírody v průběhu roku, školní Enviromentální přírodní zahrada výchova Průběžně Projekt Máme nové kamarády, společné aktivity žáků 1. a 9. ročníku 2. ročník Termín Téma Předmět Září Bezpečná cesta do školy Prvouka Říjen Ovoce a zelenina, zdravá výživa Prvouka Listopad Moje rodina, péče o domácí mazlíčky Prvouka 4

5 Prosinec Náš domov, zvyky a tradice Prvouka Leden Člověk nemoci, úrazy, hygiena, čistota, potraviny - výživa Prvouka Březen Práce a volný čas Prvouka Září - únor Výuka plavání Průběžně Osvojování vhodných forem chování, budování kamarádských vztahů v kolektivu 3 ročník Termín Téma Předmět Září Bezpečná cesta do školy Prvouka Říjen Chodec, cyklista dopravní výchova Prvouka Listopad Moje vlast, můj domov Prvouka Prosinec Zvyky a tradice našich předků, práce a volný čas Prvouka Leden, únor Neživá příroda Prvouka Březen, duben Živá příroda, jedovaté houby a rostliny Prvouka Květen Rozmanitost přírody, ochrana přírody Prvouka Červen Lidské tělo, péče o zdraví, první pomoc Prvouka Září - leden Výuka plavání Průběžně Budování pozitivních vztahů v kolektivu, dodržování pravidel 4. ročník Termín Téma Předmět Podzim, jaro Dětská policie Říjen Léčivé byliny Přírodověda Listopad Houby Přírodověda Průběžně Vztah člověka k přírodě Přírodověda Červen Pravidla mladého ochránce přírody Přírodověda Průběžně Budování pozitivních vztahů v kolektivu, dodržování stanovených pravidel 5. ročník Termín Téma Předmět Prosinec, leden Lidský organismus, kůže, typy, rasismus Přírodověda Únor První pomoc Přírodověda Březen Význam potravy, dýchání, špatné návyky - kouření, drogy Přírodověda Duben Naše tělo, zdraví, muž a žena základy sexuální výchovy Přírodověda Průběžně Dodržování stanovených pravidel, příprava na přechod na druhý stupeň 6. ročník Termín Téma Předmět Září Stanovení pravidel 5

6 Říjen, leden Vztahy mezi lidmi, formy soužití Výchova k občanství Listopad, prosinec Život v rodině, škole, ve společnosti Výchova k občanství Únor Duševní a tělesné zdraví, režim dne, rozvoj osobnosti Výchova k občanství Březen Ochrana člověka za mimořádných situací, osobní bezpečí Výchova k občanství Květen Zdravá výživa, tělesné zdraví, jsme rozdílní Výchova k občanství Červen Zneužívání návykových látek, práva dětí Výchova k občanství Průběžně Budování pozitivních vztahů v kolektivu, Třídnické hodiny dodržování pravidel Informatika Bezpečný internet, kyberšikana 7. ročník Termín Téma Předmět Září Život mezi lidmi rodina, škola, vrstevníci Výchova k občanství Říjen Náboženský extremismus Výchova k občanství Listopad Svět kolem nás, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie Výchova k občanství Prosinec Podobnost a odlišnost lidí, škola, vrstevníci Výchova k občanství Březen Lidská práva, protiprávní jednání Výchova k občanství Květen, červen Abeceda zdravé výživy poruchy příjmu potravy, návykové látky, násilí v sexualitě, Výchova k občanství ohrožování výchovy mládeže, šikana Průběžně Budování pozitivních vztahů v kolektivu, dodržování pravidel, základy etikety Bezpečný internet, kyberšikana Třídnické hodiny Informatika 8. ročník Termín Téma Předmět Září Osobnost životní cíle, plány, osobní kázeň Výchova k občanství Říjen Člověk v sociálních vztazích Výchova k občanství Leden Právní odpovědnost Výchova k občanství Březen Člověk ve zdraví a nemoci Výchova k občanství Duben Výživa a zdraví Výchova k občanství Květen Návykové látky Výchova k občanství Červen Osobní bezpečí násilí, lidská sexualita Výchova k občanství Průběžně Bezpečný internet, kyberšikana Informatika Průběžně Výchova ke zdraví Přírodopis 9. ročník Termín Téma Předmět Září Zahájení celoročního projektu Máme nové kamarády patronát nad žáky 1. ročníku Říjen Finanční gramotnost Výchova k občanství Listopad Občan a právo, občanskoprávní vztahy Výchova k občanství Prosinec Ochrana majetku, odpovědnost za škodu, právní ochrana Výchova k občanství Leden Orgány právní ochrany, přestupky, soudní Výchova k občanství 6

7 řízení, trestní právo Září - leden Kam směřuji vhodně zvolená cesta Třídnické hodiny, VkO Únor Protiprávní jednání, právo v každodenním životě Výchova k občanství Březen Rodina a zákony, jsem občan státu a EU Výchova k občanství Duben Problémy současného světa, ohrožení životního prostředí, evropská integrace Výchova k občanství Květen Rodina a současnost, péče o duševní a tělesné zdraví, zdravá výživa Výchova k občanství Prevence zneužívání návykových látek, Červen osobní bezpečí, partnerské vztahy, plánované rodičovství, nebezpečí prostituce a pornografie Výchova k občanství Témata třídnických hodin Třídní učitelé následující témata třídnických hodin aktuálně přizpůsobí potřebám své třídy. Jsou to: školní řád, seznámení s jeho obsahem a sankcemi vyplývajícími z jeho porušení stanovení pravidel chování ve třídách týmová práce, postoj k učení, význam studia, styly učení jak zacházet s časem, plánování, trávení volného času prevence úrazů agresivita, šikana vztahy ve třídě, konflikty a jejich řešení rodina, přátelé, kamarádi komunikace a jednání s vrstevníky a dospělými svět kolem nás Školní žákovský parlament pravidelné schůzky 1 2 krát za měsíc nebo dle potřeby, žáci mají možnost prezentovat přání, připomínky, náměty svých tříd k situaci ve škole, využití schránky důvěry organizace akcí pro žáky 1. a 2. stupně, informace na nástěnce, ve školním rozhlase a časopise účast na charitativních akcích a pomoc při jejich uskutečnění Školní družina V letošním školním roce navštěvuje ŠD 92 dětí, které pracují ve 3 odděleních. 70 dětí je zapsáno v 5 zájmových útvarech: sportovním, logopedii, hře na flétnu, EKO-tvořínku a počítačích. ŠD v průběhu roku poskytuje dětem příležitost k různým činnostem, soutěžím a hrám. Při jejich sestavování s dětmi spolupracuje, vychází z jejich potřeb, přání, zájmů a schopností. Učí děti spolupracovat s ostatními, vzájemně si pomáhat, správně komunikovat, porovnávat výsledky své práce a nenásilnou formou je vede k získávání vědomostí, dovedností a návyků. V průběhu her a činností paní vychovatelky pozorují způsoby a reakce dětí, rozvíjejí jejich 7

8 představivost, aktivitu, potřebu vlastního tvůrčího projevu. Soustavně ovlivňují kolektiv dětí tak, aby mezi nimi rozvíjely pocit přátelství, lásky a důvěry. Cílem je naučit děti nemyslet jen na sebe a vytvářet vzájemné hezké vztahy. Všechny akce směřují k tomu, aby se děti naučily aktivně trávit svůj volný čas. Plánované akce: Září Plujeme na společné vlně seznamovací a kontaktní hry na školní zahradě a školním hřišti Říjen Drakiáda Koulelo se, koulelo - vše o jablíčkách a s nimi Listopad Strašidelné vyrábění pro děti a rodiče Prosinec Čertovská diskotéka Advent ve školní družině Leden Doba ledová výtvarné, pracovní a sportovní aktivity Únor Talentmánie v ŠD Březen Kniha je náš kamarád Filmové představení Duben Víme, co je BESIP dopravní výchova Velikonoční řádění v ŠD tradičně i netradičně o Velikonocích Květen Se Soptíkem v bezpečí exkurze v Hasičské zbrojnici Atletický trojboj Červen Duhové barvičky tradiční kreslení na chodníku Dětská pouť rozloučení se školním rokem SRPŠ Cíle pro tento školní rok: nabídnout žákům podle jejich zájmu - mimoškolní aktivity ve školním klubu podílet se a finančně přispívat na akce školy zrealizovat akce: Vánoční jarmark prosinec 2009 Bowling pro 2. stupeň únor 2010 Velikonoční jarmark duben 2010 Sportovní dopoledne pro 1. stupeň červen 2010 Realizace MPP ve spolupráci s odborníky a dalšími subjekty Preventivní programy o. s. MADIO V době od ledna 2011 do května 2011 se uskuteční následující programy: 2. ročník program na témata zdraví a kamarádství 5. ročník program Já a moje třída soutěživost V každé třídě proběhnou 3 na sebe navazující programy. Policie ČR 2. ročník Policista je náš kamarád, březen ročník Dětská policie dopravní kontroly za účasti dětí 5. ročník Bezpečné chování, březen ročník Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži březen 2011 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 2. a 6. ročník program HASÍK (termín bude upřesněn) 8

9 3. ročník návštěva hasičské zbrojnice Probační a mediační služba Zlín, Okresní soud ve Zlíně 9. ročník Trestně právní odpovědnost, listopad a prosinec 2010 Kurátorka pro děti a mládež paní Irena Blatecká 9. ročník - Trestně právní odpovědnost prosinec 2010 Městská policie 7. ročník beseda s policisty Zlínský kraj Projekt Multikulturní škola ve vybraných ročnících Průběžně budeme spolupracovat také s následujícími institucemi a odborníky: Pedagogicko psychologická poradna Zlín O. s. Unie Kompas nízkoprahové zařízení Šlikr O. s. ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky O. s. Onyx MÚ v Otrokovicích, sociální odbor, oddělení OSPOD Státní zdravotní ústav MŠ, Charita, Naděje, Domino Integrovaný záchranný systém Obvodní dětští lékaři Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje JUDr. Zenáhlík Nabídka mimoškolních aktivit Škola nabízí pro tento šk. rok následující kroužky: Basketbal Zájmová TV Florbal Taneční kroužek Při zajišťování mimoškolních aktivit škola spolupracuje s DDM Sluníčko, který nabízí žákům velké množství kroužků. Další akce a projekty Celoroční projekt Plujeme na společné vlně Týden pro třídu, tvorba pravidel, prezentace tříd, pasování prvňáčků na žáky Dny pro třídu akce třídy, 2 dny ve školním roce Stmelovací kurz pro žáky 6. tříd Máme nové kamarády - Patronát žáků 9. tříd nad žáky 1. ročníku, průběžně po celý rok společné akce Projekt čtenářské gramotnosti dětem ve školní družině čtou starší děti, zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, účast na akcích v knihovně, pasování druháků na čtenáře Ovoce do škol Účast na sportovních turnajích a akcích 9

10 Tvorba školních novin Projekt Zdravé zuby Projekt EKOŠKOLA Projekt Bezpečná škola Projekt Multikulturní škola Den otevřených dveří Vánoční jarmark a Velikonoční jarmark prodej výrobků o. s. Hvězda Květinový den prodej kvítků měsíčku lékařského Bez hranic soutěž zdravých a handicapovaných dětí (ve spolupráci se SRPŠ) Týden zdraví Týden s pohybem Den Salvatora Beseda s představiteli města Den Země Exkurze, výlety Beseda pro rodiče Alkohol, drogy a Vaše dítě Lyžařský výcvikový kurz Školy v přírodě Výuka plavání žáků ve 2. a 3. ročníku Výchovné koncerty a divadelní představení Spolupráce s rodiči SRPŠ a Školská rada Třídní schůzky a individuální pohovory Konzultační hodiny s vyučujícími Konzultace se školní psycholožkou Den otevřených dveří Ukázkové hodiny pro rodiče Školní noviny Prezentace prací žáků a projektů Propagace MPP seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách zavěšení MPP na webové stránky školy průběžné informace o akcích, které škola pořádá prezentace prací žáků školní noviny regionální tisk nástěnka prevence 10

11 Závěr Veškeré naše aktivity uskutečňované v rámci MPP směřují k tomu, aby se naše škola stala místem, kde vládne pozitivní atmosféra a vzájemná důvěra, místem, kde se jak žáci, tak jejich učitelé i rodiče cítí příjemně a bezpečně. Cílem našeho preventivního působení je výchova žáka, který je odpovědný za způsob svého jednání a chování a je úměrně svému věku vybaven sociálními a komunikativními dovednostmi. Uvědomujeme si, jak náročný úkol je to v době, kdy selhává úloha rodiny a děti tak mnohdy nemají stanoveny hranice. Proto klademe důraz na soustavnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků. Věříme, že se nám společnými silami podaří průběžně naplňovat cíle, které si v rámci prevence klademe. Součástí MPP je Program proti šikanování, který je uveden jako příloha 2. V Otrokovicích 4. října 2010 Mgr. Jana Večeřová ředitelka školy... Mgr. Miluše Šicnerová školní metodička prevence 11

12 Příloha 1 Seznam literatury Bolest šikanování Michal Kolář Hodnocení žáků Zdeněk Kolář, Renata Šikulová Holocaust Romů Elena Lacková, Jaroslav Balvín Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem Michelle Karasová Jak spolu komunikujeme? Friedmann Schult von Thun Každé dítě potřebuje speciální přístup Greg Lang, Chris Berberichová Komunikační dovednosti v praxi Milan Mikuláštík Hry pro zvládání agresivity a neklidu Zdeněk Šimonovský Návykové chování a závislost Karel Nešpor Nejčastější poruchy chování dětí Alan Train Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole Sandra F. Riefová Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš Pedagogika volného času J. Pávková, B. Hájek, B. Hofbauer Problémový žák Stanislav Langer Problémy psychického vývoje osobnosti kolektiv autorů Psychologie školní úspěšnosti žáků Z. Helus, V. Hrabal, V. Kulič, J. Mareš Rozumíš mi? Ivana Fialová, Edita Plicková a kol. Řekni drogám ne MUDr. Vladimír Poslanecký Řešení výchovných problémů ve škole Chris Kyriacou Děti a jejich problémy Děti a jejich problémy III Videotéka Láska je láska Ahoj, tady jsem Drogová problematika Sexuální výchova Kam vedou drogy Řekni drogám ne EU proti kouření Kouření a já Sex, AIDS a vztahy Láska? Co je třeba vědět o sexu Čáp, vrána, tabu Antikoncepční metody Dospívání ABC lidské sexuality Oči hadů I. II. III. díl 12

13 Příloha 2 Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Hlavní 1160, Otrokovice Č.j.: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Vypracoval: Schválil: Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy Mgr. Miluše Šicnerová, metodik prevence Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Program proti šikanování vychází z metodického pokynu MŠMT č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Na tvorbě, průběžné aktualizaci a realizaci se podílejí všichni pracovníci školy. Koordinaci tvorby zajišťuje v rámci standardní náplně práce metodik prevence. Za hodnocení a realizaci je zodpovědný ředitel školy. Odpovědnost školy Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání ( 235), omezování osobní svobody ( 213), útisku ( 237), ublížení na zdraví ( ), loupeže ( 13

14 234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště 197a), poškozování cizí věci ( 257), znásilnění ( 241), kuplířství ( 204) apod. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování ( 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu ( 165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování ( 164 tr. zákona). Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu ( 10 tr. zákona) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Čl. 1 Formy, stádia a znaky šikanování 1.1 Vymezení pojmu Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. 1.2 Formy šikany Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. 1.3 Stádia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj. 14

15 První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 1.4 Znaky, signalizující možnou existenci šikany Možné příznaky šikanování pozorovatelné ve škole Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 15

16 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Pozornost je třeba věnovat žákům nově zařazeným do třídy dodatečně v průběhu školní docházky. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout Možné příznaky šikanování pozorovatelné v rodině Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 16

17 Zákonné zástupce žáků bude škola systematicky upozorňovat, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování. Formy, prostřednictvím kterých budou zákonní zástupci na možné příznaky šikany upozorňováni: Informační leták pro zákonné zástupce žáků(viz Příloha č. 3) Společně i individuálně v rámci třídních schůzek a pohovorů o prospěchu a chování žáků Prostřednictvím webových stránek školy. Prostřednictvím školního časopisu Čl. 2 Způsoby jak šikanu v žákovských kolektivech ve škole minimalizovat 2.1 Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům, ovlivňují chování žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci školy budou dodržovat tyto zásady Při každé možné příležitosti žákům vysvětlovat, co to šikana vlastně je a jak se jí bránit, diskutovat o tomto problému zcela otevřeně.( v rámci náplně třídnických hodin, ve školním parlamentu, při projektových dnech a v rámci běžné výchovně vzdělávací činnosti školní i mimoškolní). Věnovat pozornost žákům v problémových časech a prostředích (o přestávkách, na hřišti, v okolí školy, v jídelně, atd.). Pravidelně a opakovaně využívat různé anonymní dotazníky, schránku důvěry apod. Naslouchat žákům i rodičům-zákonným zástupcům žáka: pokud šikanu někdo z nich ohlásí; tvrdě, slušně a rychle se s ní vypořádat. Vždy se snažit spolupracovat jak se zákonnými zástupci agresora, tak oběti. Problém nezlehčovat, nebagatelizovat, nepodceňovat. V případě, že se na šikanu přijde, nedovolit, aby agresorovi prošla. Při vyšetřování šikany mít na paměti, že bývá často skrytá a velice rafinovaná. Sestavit v rámci školního parlamentu skupinku žáků, která by se eventuálním šikanováním zabývala, a tuto skutečnost všude rozhlásit, aby oběti věděly, kam se mají v případě potřeby obrátit. V případě, že je zjištěno, že se proti ohlášené šikaně nic neudělalo, se snažit o vyvolání jejího důsledného vyšetření. Podporovat oběť a potrestat agresora. Podporovat diskuse o vycházení s ostatními lidmi a formovat pozitivní postoje vůči nim. 17

18 Podporovat žáky v tom, aby se všemi jednali s respektem a vzájemnou úctou Stanovit třídní pravidla chování podporující pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Pravidelně vyhodnocovat klima školy a třídy. Vytvářet ve škole klidnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru. Podporovat solidaritu a toleranci a vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy. Uplatňovat spolupráci mezi žáky. Organizovat školy v přírodě, poznávací pobyty, exkurze, výlety a další podobné společné akce. Rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Šikanování je považováno za závažný přestupek (viz školní řád a pravidla hodnocení žáků). 2.2 Ředitel školy Ředitel školy odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / součástí Minimálního preventivního programu školy. Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi pavilony školy, do školní jídelny a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování Čl. 3 Krizový plán pro řešení šikany Eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. Vyplývají z něj jednoznačně kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení. 18

19 Tento krizový plán řešení šikany pro ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, slouží k tomu, aby každý pedagog na naší škole dopředu věděl, co má ve vyhraněné situaci dělat. 3.1 Kompetence ředitel školy - viz. čl. 2.2, zodpovídá za dodržování a průběžné vyhodnocování programu proti šikaně a krizového plánu při řešení šikany, sestavuje výchovnou komisi, která případný případ šikany vyšetřuje, metodik prevence sociálně patologických jevů - má ve standardní náplni práce činnosti v prevenci sociálně-patologických jevů, včetně šikany, sestavuje a vyhodnocuje Minimální preventivní program školy, výchovný poradce zodpovídá za práci s nadanými a žáky se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami, třídní učitelé zodpovídají za monitorování a případné šetření a řešení situace v kmenové třídě, spolupracují s vedením školy výchovným poradcem, školním psychologm a metodikem prevence, pedagogičtí pracovníci spolupracují s vedením školy, metodikem prevence a třídními učiteli, podezření na možnou existenci šikany neprodleně oznamují vedení školy, výchovná komise školy sestavuje ji ředitel školy, zabývá se vyšetřováním případné šikany, školní psycholog pomáhá při diagnostice výskytu šikany v třídních kolektivech, spolupracuje při případném vyšetřování, zajišťuje preventivní i následnou práci s třídním kolektivem, ostatní (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, speciální pedagogické centrum, Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dítěte) spolupracují se školou v prevenci i řešení případů šikany. 3.2 Strategie vyšetřování šikany postup při vyšetřování šikany Všechny získané informace je nutno písemně zaznamenat, jde o důležitý materiál! Cílem našeho postupu je: 1. chránit informátory - svědky a oběť, vyšetřovat nenápadně hrozí nebezpečí pomsty ze strany agresorů 2. získat odpovědi na otázky: Kdo je obětí, kolik je obětí? Kdo je agresorem, kolik je agresorů? Kdo je iniciátorem? Kdo je aktivním účastníkem? Co, kdy a kde dělali agresoři obětem? 19

20 A. Strategie pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou): Tato strategie zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. B. Strategie pro vyšetřování pokročilé šikany s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování: Tato strategie zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. Pedagog musí zvládnout svůj vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o oběť, poskytnout jí pomoc a ochranu. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. Pedagog musí zalarmovat všechny své kolegy, ale neměl by nechat třídu bez dozoru (vyslat pro kolegy žáka, který do šikany nebyl zapojený). Situace je natolik závažná, že si vyžaduje přerušení vyučování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. Pedagogové musí zabránit tomu, aby se třída mezi sebou domluvila, musí zamezit křivé skupinové výpovědi. Někdo musí zůstat s žáky a hlídat je. Také lze žáky rozdělit do skupin, ale i ty musejí být pod dozorem. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.pokud dojde ke zranění, je třeba zavolat záchranku a informovat zákonné zástupce žáka. Pokud ke zranění nedošlo, i tak je třeba oběť chránit, uklidnit a utišit ji, snažit se dodat pocit bezpečí. 5. Nahlášení policii.škola je povinna nahlásit případ policii, ale jedná nezávisle na ní. Zahájí rychle, ten samý den vlastní vyšetřování. Pro výchovnou pomoc je zásah policie málo významný. 6. Vlastní vyšetřování. Viz čl. 3.3 V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 20

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 751 17 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 581 224 248 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 310 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu. 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.cz e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz Program proti šikanování ve škole 1.

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Prachatice,Národní 1018 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE Vypracoval: Schválil: PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr.Jana Klímová,školní metodik prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou PREVENCE ŠIKANY Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 5. 2015 Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ , příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Vypracovaly: Schválila: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr. R. Palzerová, PaedDr. I. Rudolfová PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů Základní škola Proseč, okres Chrudim Program proti šikanování ve škole Č.j.: ZŠ 262/2009 Účinnost od: 22.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala: Schválila: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne: 20. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.ledna

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Program proti šikanování školní rok 2014/15

Program proti šikanování školní rok 2014/15 Základní škola Němčice nad Hanou, Tyršova 360, 798 27 Program proti šikanování školní rok 2014/15 Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více