Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 1. Název a sídlo školy, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě: Název a sídlo školy: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Se sídlem Korunovační ul. 8/ Praha 7 Charakteristika školy: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je v současnosti spádovou školou pro oblast horní Letné. Patří mezi menší pražské školy, což umožňuje vytvářet bezpečné a pozitivní klima, individuální péči o děti nadané a integraci dětí s dílčím výukovým oslabením. Cíleně rozvíjíme kulturnost a tvořivost žáků při vědomí toho, že právě toto jsou nedílné složky vzdělávání. Snažíme se pochopit a v praxi uplatňovat Komenského celistvý pohled na člověka, který má své přirozené potřeby a zájmy a který je v příznivém prostředí schopný mohutného seberozvoje v souladu s přírodou. Budujeme svou prestiž každodenní poctivou prací, budováním dobrých vztahů s rodičovskou veřejností, přiměřených nárocích na děti současně s cíleným rozvojem tvořivosti a kulturnosti, pečlivým vyvažováním aktivit výukových, osobnostně rozvíjejících, relaxačních. Zřizovatel školy: Městská část Praha 7 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovná poradkyně: Školní preventistka rizikových jevů: Adresa pro dálkový přístup: Tomáš Komrska, Mgr. Radomíra Václavíková. Mgr. Elena Masaryková, Bc. Iva Červenkvá, PhDr. Táňa Dubdká, Mgr. Údaje o školské radě: Členové školské rady plnili v tomto školním roce poslední třetí rok funkčního období v tomto složení: Zástupci zřizovatele: M. Kubecová, K. Děkanovská a J. Brachtlová Zástupci rodičů: M. Binarová předsedkyně RŠ, M. Justová, D. Pretoriusová, Zástupci pedagogů: R. Václavíková, R. Krištůfková, E. Masaryková

2 Školská rada se sešla v průběhu školního roku na svém řádném zasedání v říjnu 2011 a projednala výroční zprávu, koncepci ředitele školy pro školní rok 2010/11 a přehled připravovaných aktivit školy. V druhém pololetí šk. roku neproběhlo řádné zasedání ŘŠ, ale probíhala aktivní komunikace jednotlivých zástupců ŠR navzájem a s ředitelem školy, ŠR řešila aktuální problémy školy, přípravu volby zástupců rodičů a pedagogů. 2. Přehled odborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola a stávající obor vzdělání 79_01_C/001 ve všech ročnících 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Vzdělávací úsek I. A II. st. byl zabezpečen zkušenými kvalifikovanými pedagogy, v průběhu školního roku nedošlo k personálním změnám. Nově vychovatelka ŠD ½ vyučovala kvalifikovaně Ze na II. st. a bez odb. kvalifikace Aj tzv. přípravnou angličtinu v II. roč. v rozsahu 1 hod. týdně. Učitelé zaměstnáni na 100% úvazku vyjma části výuky Tv na II.st. (student FTVS). Vzhledem k tomu, že škola integruje žáky s dílčím výukovým oslabením, působily ve škole dvě spec. pedagožky (2x 14/ úvazku) a dvě asistentky pedagoga (2x ¾ úvazku ve 3. a 6. roč.). Ve škole jsou aktivně činné výchovná poradkyně a metodička prevence výchovná poradkyně přijata v červnu ke kvalifikačnímu studiu na PedF UK. Škola nemá školního psychologa, ale na II. stupni vyučují dva zkušení učitelé s psychologickou kvalifikací, spolupracujeme s několika klinickými psychology a odb. pracovišti. Školní družina je zabezpečena čtyřmi kvalifikovanými vychovatelkami (3,5 úvazku). Provozní úsek a školní jídelna mají dlouhodobě stabilní personální obsazení, ve škol. Roce 2010/11 neproběhly změny. Někteří provozní zaměstnanci se podílejí na doplňkové činnosti školy (pronájmy, příprava jídel pro cizí strávníky atd.). 4. Školní vzdělávací program školy a jeho zhodnocení: Školní vzdělávací program 3in - ve všech ročnících / hlavní rysy a aktivity: - uplatňování činnostních principů učení, systémové vzdělávání pedagogů - zavádění tance do výuky tělesné výchovy od 1. roč. - výtvarné, hudební a sportovní zájmové vzdělávání v rámci klubů a individuální výuky na hudební nástroje - počítačová podpora výuky a zavádění interaktivních tabulí - využití disponibilních hodin na II. st. pro výuku angličtiny (konverzace v angl. jazyce) - ateliérová tvorba ve 4. ročníku (pětiletý experiment. cyklus, spojení Vv a Pč) - integrace výchovy ke zdraví a environmentální výchovy do učiva biologie na II. stupni - kulturní / preventivní projekty a akce - skupinová odborná reedukace žáků s dílčím výukovým oslabením - zařazení zdravotně preventivních aktivit do vzděl. programu (saunování, ozdravné pobyty) 2

3 - preventivní program s širokým spektrem aktivit a spolupracujících subjektů Všechny uvedené aktivy jsou systémově zavedeny / zaváděny do vzdělávacího programu. Hodnocení efektu vzdělávání / znalostí a kompetencí žáků bylo v tomto škol. roce provedeno v rámci 1. Kola zkušebního testování MŠMT (Čj, Ma, Aj) výsledky jsme analyzovali a u většiny žáků jdou ve shodě s hodnocením žáků. Škola byla vybrána pro mezinárodní testování PISA 2012 (Čj, Ma, kompetence řešení problémů) výsledky budou známy do konce roku Jazykové vzdělávání a jeho podpora (jaké jazyky se vyučují, v jakém rozsahu a ročnících): Angličtina povinně od 2. roč. 1 hod týdně (přípravná angličtina), od 3.roč. 3 hod. týdně, 5. roč. 4 hod. týdně, 9. roč. 4 hod. týdně (využíváme pro Aj všechny disponibilní hodiny) Francouzština volitelně od 7 roč. 2 hod týdně Ve výuce využití počítačů, interaktivní tabule, účast a umístění v krajském kole v olympiádě Aj. Ve spolupráci s jazykovou agenturou The Villa angličtina s rodilým mluvčím od 1. roč. za poplatek v rámci mimoškol. zájmové činnosti. 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy (počet vyznamenání, prospěli, neprospěli, opakující ročník, nehodnoceni, výsledky v soutěžích): počet žáků Prospěli s vyznamenáním 135 Prospěli 83 neprospěli 1 z toho opakují ročník 1 Nehodnoceni (žáci v zahraničí) 3 U žáků s dílčím výukovým oslabením (38 integrovaných žáků) výuka podle individuálních výukových plánů, využívány alternativní formy hodnocení včetně slovního hodnocení na vysvědčení a tzv. zmírnění klasifikace, přehledy žáků podle prospěchu nejsou tedy zcela relevantní. Celkový průměrný prospěch všech žáků ze všech předmětů je 1,55. Účast v soutěžích: Turnaj Prahy FLORBAL, Olympiáda Aj, Čj, Poprask (atletika) umístění v rámci obvodních kol a postup do krajského kola v Olympádě Aj. 7. Uplatnění absolventů školy: 4 žáci přechod z 5. ročníku na osmiletá gymnázia 2 žáci přechod ze 6. ročníku na šestiletá gymnázia 1 žákyně přijetí z 8. ročníku na SŠ (ukončila povinnou devítiletou docházku) Uplatnění absolventů 9. ročníku podle typu školy a oboru: 4 žáci SPŠ / informační technologie 1 žák OA / informační technologie 3 žáci SOU gastronomie / kuchař 3

4 1 žák odborné učiliště / stravovací a ubytovací služby 1 žák SŠ slaboproudé elektrotechniky / elektromechanik strojů 1 žák SPŠ / polygrafie 1 žák SPŠ / strojírenství 1 žák 4. leté gymnázium / humanitní 1 žák hotelová škola / hotelnictví 1 žák SŠ umělecká a řemeslná / truhlář 1 žák SŠ zdravotnická / zdravotní sestra Trend: převažuje zájem o technické obory a SŠ různého zaměření podle zájmu žáků, skladba škol je dána situací na trhu práce a zájmem o školy, jejichž absolventi mají přímé uplatnění na trhu práce. Skladba žáků třídy jednoznačně odpovídá zájmům o školy (technické, manuální, výtvarné nadání, rodiče většinou pracují v daném oboru). Žáci se zájmem o studium na gymnáziu a potažmo VŠ odcházejí již v průběhu školní docházky na gymnázia. 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost): počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Pedagogové bez odborné kvalifikace / rozklad: 2x absolvent VŠ s jinou aprobací (celoživotně zvyšují odbornost), 2x pedagog dokončují VŠ studium jiného směru, 1x pedagog dokončující VŠ přísluš. směru (výuka Tv na 2. st.), 1x pedagog, absolvent SŠ s instruktorským kurzem pro výuku tance (výuka tance v rámci Tv na 1. st.). 9. Věková struktura pedagogických pracovníků: věk 20 a méně a více počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků: - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 1 - počet účastníků průběžného vzdělávání: 13 - průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka: 18 hodin - zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené: Zaměření dalšího vzdělávání je různorodé, převládají kurzy z oblasti prevence, zlepšení klimatu školy, individuální práce s žáky. Výrazné snížení počtu absolvovaných akcí oproti min. škol. rokům souvisí s ukončením dvou dvouletých vzděl. projektů podpořených EU, ČR a MLMP v rámci komunity Tvořivých školy a s radikálním snížením prostředků na vzdělávání učitelů 4

5 Název školení /pořádající instituce Zdravotník zotavovacích akcí Ćeský červený kříž - oblastní spolek Praha 1 Předškolák a malý školák II. PPP Praha 7 a 8 XXV. Letní škola historie Pedagogická fakulta UK v Praze Lektor streetových tanečních technik ATVA - vzdělávací centrum Metoda Instrumentálního obohacení I. COGITO- centrum kognitivní edukace o.s. II. Dny KVP- vzdělávací program Život bez závoslostí os. Základy komunikace v krizových situacích VŠ mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. VI. Činostní učení ve výuce ČJ v 1.roč. Tvořivá škola o.s. Od hlavy až k patě v pohybu Učitelské centrum s.r.o. Škola lásky k rodině Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové Počet a jména absolventů 4 pedagogové E. Masaryková H. Klasová L.Reichová V. Brožková 1 pedagog R. Krištůfková 1 pedagog I.Červenková 1pedagog A. Dvořáková 1pedagog J. Budíková 1pedagog J. Budíková 1pedagog Z. Pertlová 1 pedagog B.Dvořáková 1 pedagog B.Dvořáková 1 pedagog J. Budíková Časový rozsah akce 40 hodin 50 hodin 44 hodin 40 hodin 80 hodin 2 dny (16 hod.) 1 semestr (40 hod.) 16 hodin 6 hodin 6 dnů (48 hod.) 11. počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky na školní rok 2012/13 (z výkazů pro daný školní rok a včetně zapsaných dětí a odkladů do ) v tabulce neuvádíme 15 žáků zapsaných a navštěvujících od přípravnou třídu: zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů: Činnost ŠD byla v tomto školním roce ovlivněna několika zásadními faktory: a) Pokračovala spolupráce s institucemi zajišťujícími volný čas dětí v budově školy (agentura The Villa, divadelní dílna Inkognito Petra Lněničky, DDM P-7, Dys-centum Praha, keramika H.KŘÍŽKOVÁ, taneční studio T. Sloupský a klubové aktivity školy (kluby Vv, taneční klub, výuka na hudební nástroje) s důsledkem nutného podílu ŠD na programovém a časovém sladění aktivit více institucí celoročně byl velký zájem dětí o nabízené aktivity, byla udržena kvalita všech aktivit. 5

6 b) Pokračovaly tradiční aktivity: vychovatelky ŠD 2x ozdravný pobyt žáků 1.st, pokračovalo in-line bruslení, ŠD se podílela výrazně na programu předvánoční akademie a vánočních trzích, uspořádala tradiční celodenní akce v exteriéru zaměřené na lidové zvyky, obyčeje a tradice (Masopust, Vynášení Morany, Velikonoce, Sv. Václav), se spec. pedagogem byly pravidelně konzultovány výchovné problémy dětí a prevence byla zaměřena na podporu pozitivního rozvoje osobnosti, vedení k samostatnosti, připravili jsme program pro budoucí předškoláky v ŠD. c) Uvádíme v souhrnu hlavní kontinuální a jednorázové aktivity ŠD: Kurz in-line bruslí v rámci DČ školy Výpravy za poznáním Prahy 7 Kroužek PC pro 5. třídu Kroužek PC pro 4. třídu SPORT hry Oslavy narozenin VÁNOČNÍ AKADEMIE MASOPUST 2012 VYNÁŠENÍ MORANY BAREVNÉ DNY HOLEŠOVICKÝ VODNÍK KNIŽNÍ VELETRH-KOMIKSOVÁ DÍLNA Turnaj ve vybíjené v ZŠ PLAMÍNKOVA DĚTSKÝ DEN 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: V průběhu školního roku 2011/12 byla provedena jedna kontrola ČŠI s předmětem kontroly Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným obcemi. Bod V. Shrnutí výsledků kontroly: V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých a v kontrolovaném období ze státního rozpočtu nebyla touto kontrolou zjištěna porušení právních předpisů. (z Protokolu o veřejnosprávní kontrole Č.j.: ČŠIA- 1476/11-A). 6

7 14. Základní údaje o hospodaření školy: (v tis.kč) Hlavní činnost Doplňková činnost UR Skutečnost % UR Skutečnost % 2011 k k Výnosy 2 Tržby z prodeje vl. výrobků , , a služeb 4 Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace z rozp. MČ P/7 1, , drogy integrace odměny pracovníků grant MČ P/7 (ÚZ 0210) 11 Neinvest. příspěvky MŠMT ÚZ , , Zapojení RF Zapojení IF Zapojení FO 19 Výnosy celkem 13, , , , Náklady 21 Spotř.mat. a energie 2, , Služby Osobní náklady 10, , , , (v tom mzdové náklady) 7, , Odpisy HIM a NHIM Daně a poplatky 27 Ostatní náklady Tvorba zákon.opr.položek 29 Náklady na investici Náklady celkem 13, , , , Daň z příjmů Hospodářský výsledek

8 Rozbor čerpání neinvest. příspěvků školám s právní subjektivitou za rok 2011 v tis.kč Příspěvek MŠMT na r Příspěvek MČ na r UR Skutečnost % UR Skutečnost % 2011 k k Zdroje celkem 10, , , , Náklady celkem 10, , , , % čerp.skut. dosažených příjmů a uskuteč. výdajů 41 zisk+/ztráta Zpracovala M.Rendlová, ekonomka školy 15. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty): Činnost výchovné poradkyně: - podílí se na svolání a realizaci individuálních schůzek s rodiči za účasti vedení školy a třídního učitele, popř. žáků a vyučujících v případě výchovných a výukových problémů žáků - spolupracuje s odborem soc. péče (pomoc při řešení záškoláctví, prospěchu, výchovných problémů) - svolává informativní schůzky ohledně přijímacího řízení, vede agendu přihlášek na SŠ - zajišťuje preventivní a výchovné akce pro žáky - vede informativní rubriku na www školy k volbě povolání a informativní nástěnku - poskytuje žákům profesní poradenství (nabídka školy, specifika jednotlivých oborů, aktuální nabídka a poptávka, sebehodnocení žáků atd.) Činnost speciálních pedagogů: - speciální péči hodnotím dlouhodobě jako velmi dobrou, speciální pedagožky J. Budíková (0,25 úvazku) a Nora Valerová (0,3 úvazku) zapojují do systému péče další odborníky, rodiče i pedagogy školy a dlouhodobě vytvářejí funkční systém rozšířené péče založený na kontinuální individuální přesně cílené reedukaci kombinované s odbornou péčí lékařů a jednorázovými podpůrnými akcemi pro komunitu dětí, které jsou do péče zařazeny. - individuální a skupinová náprava vývojových poruch učení - bylo integrováno 47 žáků (30 SPU, 6 SPUCH, 1 tělesné postižení, 1 sluchové postižení, 6 vady řeči, 1 kombinovaná vada, 2 sociální znevýhodnění). Skupinová reedukace probíhá každý týden, vždy 1 hodina na třídu na I a II. stupni. - další činnosti: účast speciálních pedagogů při zápisu do 1. ročníku metodické vedení a podpora pedagogů školy 8

9 ve spolupráci s učiteli tvorba individuálních výukových plánů závěrečných slovních hodnocení podpora práce s třídními kolektivy spolupráce a metodické vedení asistentů pedagoga v 2., 3. a 6. ročníku. V těchto třídách se práce asistentů osvědčila při integraci žáků s různými typy postižení; ve 2. ročníku byl asistent pedagoga od 2. pololetí 3 dny v týdnu pro 1 žáka, pomohl překlenout obtíže v hlavních výukových předmětech, efektivně se zapojil do pomoci dalším oslabeným žákům ve třídě; ve 3. ročníku asistent pedagoga pro dva žáky se efektivně zapojil i do podpory a pomoci celé třídě; v 6. ročníku asistent umožnil žákyni s kombinovanou vadou úspěšně zvládnout obtížný přechod na II. stupeň a navštěvovat běžnou ZŠ aktuální doplňování odborných pomůcek metodické vedení studentů PedF UK v kabinetu rozšířené péče ukázkové a náslechové hodiny pro pedagogy jiných škol podpora při výzkumech v rámci diplomových prací - konkrétní akce realizované ve školním roce kromě pravidelných hodin skupinové reedukace: 60 hod. konzultací spec. pedagoga (J. Budíková) pro rodiče a žáky školy a 75 hod. konzultací spec. pedagoga (N. Valerová) pro rodiče a žáky školy práce s dynamikou třídy a vztahy ve 2. ročníku a v 6. ročníku 4 setkání individuální reedukační programy: např. KUPOZ nácvik koncentrace pozornosti (pro 1 žáka 15 hodin) účast na ozdravném pobytu školy v přírodě 3. Ročníku účast na jednodenních akcích mimo školu (1. třídy, 3. třída, 4. třída) ve spolupráci s Duha - Jasmín o.s.: výjezdové pobyty - letní a zimní tábor, do víkendových akcí 1x měsíčně se zapojili i žáci naší školy, činnost klubu, nácvik sociálních dovedností 1x týdně i pro žáky naší školy spolupráce s Dys-centrem Praha o.s., které v návaznosti na doporučení školy poskytuje rodičům další služby (výběr pomůcek pro reedukaci, individuální nápravu poruch učení, konzultační činnost, komplexní vyšetření atd.) spolupráce s Pedagogickou poradnou pro Prahu Dr. Vítová, Dr. Mezera; se odvíjela od široce pojaté nabídky vzdělávacích programů, z které si vyučující vybrali aktuálně potřebné programy a semináře; dále byly realizovány sociometrie ve 3. a 4. třídě a na II. stupni Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi: dětský psychiatr MUDr. Hněvkovská; kliničtí psychologové Dr. Los, Dr. Woleská; péče o dítě pí. Vyoralová; SPC pro žáky s vadami řeči Praha 8 Mgr. Sekyrková; SPC pro tělesně postižené Praha 4 PhDr. Chrzová; SPC pro sluchově postižené Praha 2 dr. Roučková; SPC pro žáky s poruchami chování Dr. Michalová; klub Dixi doučování sociálně znevýhodněných žáků; protidrogová koordinátorka MěÚ Praha 7 pí. Šundová. 16. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity: 9

10 - tradičně spolupráce s rodiči v řadě oblastí: doprovod na akce, účast na ozdravných pobytech, aktivní pomoc s mimoškolními aktivitami, přednášky odborníků ve výuce, hmotná a finanční pomoc, spolupráce v rámci školské rady - spolupráce s ostatními partnery: PedF UK - škola je fakultní školou PedF UK vedení pedagogických praxí studentů a učitelů / frekventantů kombinovaného studia (náslechové hodiny), výzkum a vedení diplomových prací, - v rámci spolupráce realizován program Bezpečný internet přednášky a workshopy studenta PedF UK pro roč. - v rámci spolupráce realizována návštěva významného japonského odborníka na výživu dětí z tokijské univerzity (zahájení výstavy výtv. Prací dětí a beseda o výživě dětí ve škole) STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA - účast školy ve významném evropském projektu SINPHONIE 2012 (škola byla jako jedna z pěti škol v České republice, vybrána pro mezinárodní studii zabývající se sledováním kvality ovzduší a zdravotního stavu dětí ve školách. tato studie proběhla ve 120 školách 25 zemí Evropy). CERMAT škola byla přizvána k účasti na mezinárodním testování vědomostí a dovedností žáků PISA 2012 FTVS vedení pedagogických praxí Tv UMPRUM a AVU - náslechy a ped. praxe studentů v předmětu Vv 17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech: Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech uvedena v bodu Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Účast v projektech financovaných z jiných zdrojů uvádíme v bodech 16 a 25 uvedeny programy primární prevence financovány MČ Praha 7, popř. dalšími subjekty financovanými HLMP, EU, ČR (Alma femina, Pyramidas a další) a mezinárodní projekty SIMPHONIE a PISA 19. Zkušenosti s péčí o nadané žáky, žáci podle typu postižení, integrace žáků s dílčím výukovým oslabením: V oblasti péče o nadané žáky doposud nezavádíme individuální studijní plány / programy, ale široce pojatý program školy směřuje v řadě oblastí k výrazné podpoře různě nadaných žáků, popř. žáků s vážným zájmem o konkrétní obor: 10

11 a) zkvalitnění a vysokou odbornost výuky podporujeme vstupem odborníků z praxe do výuky, systémovou realizací třídních miniprojektů, popř. návštěvou především pražských institucí, které se zabývají kulturou a vzděláváním žáků ZŠ, v tomto škol. roce jsme spolupracovali s řadou institucí. Žáci 1. stupně absolvovali další ročník cyklu zaměřeného na hudbu a divadlo (např. cyklus Státní opery), naučně poznávací výlety a další aktivity b) organizujeme mimoškolní zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti školy (především ve výtvarné a hudební oblasti), ve škole pracuje s žáky v jejich volném čase několik subjektů zaměřených na volný čas dětí, popř. na profesionální pohybovou přípravu (taneční škola). Aktuální přehled mimoškolních aktivit: Zájmové kluby a kroužky organizované školou - výuka hry na hudební nástroje - výuka hry na klavír, flétnu, kytaru (klasickou, žánrovou), baskytaru, housle, violu a hudební teorie pro cca 35 žáků školy - výtvarné kluby (4 kluby pro ročník) pro cca 40 žáků školy - In-line bruslení a sportovní hry ŠD (pro 1. st) -pro cca 20 žáků Zájmové aktivity organizované dalšími subjekty v budově školy - angličtina s rodilými mluvčími agentura The Villa - keramika p. Klímová - výuka moderního tance Taneční studio Dance4you - tenis, tenisová škola Tallent V oblasti péče o individuálně integrované žáky probíhá individuální a skupinová náprava vývojových poruch učení - bylo integrováno 47 žáků (30 SPU, 6 SPUCH, 1 tělesné postižení, 1 sluchové postižení, 6 vady řeči, 1 kombinovaná vada, 2 sociální znevýhodnění). Podrobná informaci k integraci v bodu 15 činnost speciálních pedagogů. 20. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ): - polytechnickou výchovu vyučujeme v rámci pracovních činností, kde kromě klasické práce s materiály žáci od 7 roč. navštěvují pravidelně kurzy vaření, žáci ostatních ročníků nárazově (pečení vánočního cukroví, zdravé svačinky atd.) - v rámci výtvarné výchovy pracují žáci s řadou materiálů v dobře vybaveném ateliéru (sádra, dřevo, papír, odpadové materiály a další) 21. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ: Ve škol. roce 2011/12 probíhala příprava na otevření přípravné třídy (zápis, personální a finanční zabezpečení, vzdělávací program přípravné třídy, vybudování multifunkční 11

12 učebny ve spolupráce s MČ P7 a architektem, rekonstrukce sociálního zařízení pro předškoláky). Ve škol. roce 2011/12 integrováni 2 žáci se statutem sociálně znevýhodněného žáka, podpora těchto dvou a dalších žáků probíhala ve spolupráci s odb. péče o matku a dítě a soc. odborem MČ P7 (zajištění doučování a přípravy do školy doma Diakonie ČR, hmotná pomoc rodičům se zajištěním pomůcek a dalších potřeb odb. soc. péče). 22. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ: Všichni děti cizinců jsou ze států mimo EU: Rusko 8 Ukrajina 2 Írán 1 S integrací nemají v naší škole žáci cizinci větší problémy. Počet cizinců ve škole dáváme do souvislosti s blízkostí zastupitelských úřadů a do souvislosti s kontinuální dlouhodobou kvalitní péčí o tyto žáky, popř. s atmosférou školy, které je příznivá pro integraci. Neřešili jsme vážné prospěchové a kázeňské problémy, máme dobrou spolupráci s rodiči těchto žáků, žáci využívají široké nabídky zájmových aktivit ve škole. 23. Environmentální výchova: Škola má program evnironmentální výchovy a vzdělávání, témata jsou implementována podle ročního plánu do jednotlivých předmětů, především do Přírodovědy a Přírodopisu, realizujeme miniprojekty a dalších předmětech podle ŠVP 3in. Spolupracujeme s řadou externích institucí a sdružení, realizovali jsme programy zaměřených na enviro, účastníme se i jednorázových akcí pořádaných v Praze: Ornita o.s.: enviro programy Planetárium - výukové programy Zemědělské muzeum výukové programy MFF UK Pražské vědohraní akce popularizující vědu a ekologické přístupy Botanicus exkurze Sdružení Tereza programy zaměřené na ekologii Řepora středověké městečko exkurze a programy pro děti Toulcův dvůr ekologické programy Stanice přírodovědců DDM P-5 ekologické programy Muzeum HLMP, Národní galerie Praha výstavy, programy Střední škola Zdravotnická P-4 preventivní program Den zdraví 24. Multikulturní výchova: 12

13 Témata multikulturní výchovy jsou zařazena do ŠVP 3in a jsou integrována především do předmětů s výchovným zaměřením. Dále je MKV realizována v programu školní družiny (jednorázové akce, tematické cykly, např. poznáváme Prahu 7 a další. Viz bod 14. Dále jsou témata realizována externími partnery: Městská knihovna Praha - tematické programy Člověk v tísni film. festival Jiný svět Řepora středověké městečko exkurze a programy pro děti Státní opera Praha cyklus Hurá do opery Památník Terezín, Muzeum Heydrichiády Muzeum HLMP, Národní galerie Praha výstavy, programy Do oblasti multikulturní výchovy můžeme zařadit i další realizované programy, které nesou prvky MKV: - předvánoční trhy a celoškolní akademie - cyklo výlety Prahou a okolím - besedy se spisovateli ve škole - celodenní výlety a ozdravné pobyty 25. Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů (zpracovala Táňa Dubská metodik primární prevence): Plnění plánu primární prevence ve školním roce Měsíc ročník Organizátor Téma Září Říjen - příprava MPP na školní rok 2010/ Školní řád žáci, rodiče - upřesnění komplexního programu pro žáky, který je organizovaný ve spolupráci s Městskou policií Praha - Ajaxův zápisník zahájení projektu ve spolupráci s Policií ČR Splněno Splněno Listopad 7., 8. MČ Praha 7 Městské policie Praha Totalita do 21. století nepatří; preventivní programy Prosinec ZŠ Vánoční akademie Leden Únor Březen Jeden svět 14., Městská policie Praha - preventivní programy Duben 5. roč. Policie ČR Šikana ŠD 10x7, G Nad Štolou Kuličkovaná květen 6.,7.,8. Pyramidas Vztahy ve třídě, 3.5.,

14 Červen 5. 7., , a 9. 10x7 ZŠ Bratrská Nickyho děti film Golf, MČ P7 10x7 ZŠ TGM Ortenovo náměstí Školní akce 10x7, Trojské gymnázium Jeden svět Alma femina florbal Divadelní festival, Literární aktivity :Každý je jiný a všichni jsme lidé Olympijský den a Raftování na Trojském kanále, Film. představení, Alkohol prevence, Plnění plánovaných preventivních akcí ve spolupráci s Městskou policií Praha: Ročník Datum Hodina Délka Přednáška :00 45 min Malý Péťa sám doma :00 45 min Bezpečné chování Nebezpečné situace :00 45 min Bezpečné chování Rekapitulace znalostí :00 45 min. Drogy I :00 90 min Bezpečné chování v elektronickém světě II :00 45 min. Šikana :00 45 min Kyberšikana :00 45 min. Kriminalita dětí a mladistvých :00 90 min Autorská práva a Internet chlapci :00 90 min Jak se nestát obětí znásilnění I. - dívky :00 45 min. Drogy II :00 90 min Domácí násilí chlapci :00 90 min Jak se nestát obětí znásilnění II. - dívky :00 45 min. Základy právního povědomí Ve školním roce 2012/2013 byly naplánované aktivity vesměs splněny s výjimkou výtvarné a literární soutěže Každý je jiný, ale všichni jsme lidé, která měla být realizována v ročníku v únoru. Do stejné soutěže se z ročníku zapojili pouze žáci 8. a 9. ročníku a to v literární části. V lednu měli žáci 6. ročníku navštívit Muzeum Policie ČR, tato návštěva se neuskutečnila, žáci 8. ročníku Muzeum Policie ČR navštívili v červnu. Taktéž se nezrealizovala návštěva žáků 9. ročníku v Židovském muzeu. Mimo plán se uskutečnila celá řada aktivit: - spolupráce s občanským sdružením Pyramidas. Jednalo se o aktivity se zaměřením na drogovou prevenci a posílení vztahů ve třídě. S touto organizací máme velmi dobré zkušenosti. 14

15 Pro příští školní rok počítáme se začleněním Pyramidas do preventivního programu. Působení sdružení Pyramidas financovala MČ Praha x 7 Kuličkovaná - 10 x 7 Florbal soutěž byla velmi dobře zorganizovaná, dětem se velmi líbila x 7 Olympijský den a Raftování na Trojském kanále velmi zdařilá akce, žáci 8.A se zapojili do všech aktivit s velkým nadšením x 7 Divadelní festival zúčastnily se děti z 5. třídy, stěžovaly si na nezájem poroty ( porotci se zabývali jinou činností) atd. příště se nechtějí zúčastnit - Šikana přednáška a beseda (Policie ČR) - Alkohol beseda pod vedením lektorek Ze sdružení Alma femina, hrazeno MČ Praha 7 - Totalita do 21. století nepatří přednáška o extremismu a projekce filmu Lidice, organizovala MČ Praha 7. Prevence kouření (Típni to) a přednáška Poruchy příjmu potravy se přesouvají na podzim 2012 Ve školním roce 2011/2012 nebylo metodikovi primární prevence nahlášeno žádné sociálně rizikové chování žáků. Ve školním roce 2011/12 pracoval tzv. PREVTÝM (vedení školy, spe. pedagog, výchovný poradce, preventista, třídní učitelé), v případě zhoršení prospěchu, výkyvy v chování, nepravidelná docházka do školy atd. projednání problému s rodiči za účasti žáka a proveden zápis o navrženými opatřeními, následně kontrola opatření. 26. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.): Ve školním roce 2012 realizovány další aktivity: - Setkávání předškoláků vždy první středu v měsíci - Příprava rekonstrukce školního hřiště (grant Magistrátu HLMP) (s ÚMČ P-7) - Příprava rekonstrukce osvětlení tříd a chodeb v celé budově (s ÚMČ P-7) - Doplňková činnost (pronájmy nevyužitých prostor a obědy pro cizí strávníky) s výnosem 1,93 mil. Kč V Praze dne Tomáš Komrska ředitel školy Vyjádření Školské rady ze dne: 15

Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 1. Název a sídlo školy, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz www.havlicak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 V Praze dne: 17. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více